Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)

256 8 0
  • Loading ...
1/256 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:51

Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Phạm Thị Hương Giang LỊCH SỰ TRONG THƯ YÊU CẦU VÀ HỒI ĐÁP YÊU CẦU CỦA GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI: ĐỐI CHIẾU TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI ANH/ MỸ VÀ TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI VIỆT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC SO SÁNH ĐỐI CHIẾU HÀ NỘI-năm 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Phạm Thị Hương Giang LỊCH SỰ TRONG THƯ YÊU CẦU VÀ HỒI ĐÁP YÊU CẦU CỦA GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI: ĐỐI CHIẾU TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI ANH/ MỸ VÀ TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI VIỆT Ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu Mã số: 92 22 20 24 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Vũ Thị Thanh Hương HÀ NỘI-năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án “Lịch thư yêu cầu hồi đáp yêu cầu giao dịch thương mại: đối chiếu tiếng Anh người Anh/ Mỹ tiếng Anh người Việt” công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực, tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan chưa công bố cơng trình khác Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận án Phạm Thị Hương Giang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN BẢNG VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp khoa học luận án 6 Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn luận án Bố cục luận án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu lịch 1.1.2 Tình hình nghiên cứu thư tín thương mại 15 1.2 Cơ sở lý luận 19 1.2.1 Cặp thoại thư yêu cầu thư hồi đáp yêu cầu 19 1.2.2 Lý thuyết hành động ngôn từ 21 1.2.3 Lý thuyết lịch 27 1.2.4 Một số khái niệm liên quan đến thư tín thương mại 43 1.2.5 Lý thuyết phân tích thể loại 44 1.2.6 Về ngôn ngữ học so sánh đối chiếu 51 Tiểu kết chương 53 CHƯƠNG 2: ĐỐI CHIẾU LỊCH SỰ TRONG THƯ YÊU CẦU BẰNG TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI ANH/MỸ VÀ NGƯỜI VIỆT TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI 55 2.1 Các số liệu chung thư yêu cầu 55 2.2 Đối chiếu tính lịch thể theo phần thư yêu cầu 59 2.2.1 Đối chiếu lịch phần “Chuẩn bị cho việc yêu cầu” 62 2.2.2 Đối chiếu lịch phần “Yêu cầu” 73 2.2.3 Đối chiếu lịch phần “Cảm ơn liên hệ” 97 Tiểu kết chương 102 CHƯƠNG 3: ĐỐI CHIỀU LỊCH SỰ TRONG THƯ HỒI ĐÁP TỪ CHỐI BẰNG TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI ANH/MỸ VÀ NGƯỜI VIỆT TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI 106 3.1 Các số liệu chung thư từ chối 106 3.2 Đối chiếu tính lịch thể theo phần thư từ chối 110 3.2.1 Đối chiếu lịch phần “Chuẩn bị cho việc từ chối” 114 3.2.2 Đối chiếu lịch phần “Từ chối” 121 3.2.3 Đối chiếu lịch phần “Bù đắp” 137 Tiểu kết chương 145 KẾT LUẬN 148 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 PHỤ LỤC BẢNG VIẾT TẮT CLLS chiến lược lịch ĐDTD đe dọa thể diện HĐNT hành động ngôn từ HĐĐDTD hành động đe dọa thể diện LS lịch M(ove) phần (trong thư) PTRĐ phương tiện rào đón SL số lượng S(tep) bước (trong thư) TB trung bình TTTM thư tín thương mại Thư AM thư tiếng Anh người Anh/ Mỹ viết Thư AV thư tiếng Anh người Việt Nam viết TcA thư từ chối người Anh/ Mỹ viết TcV thư từ chối người Việt Nam viết YcA thư yêu cầu người Anh/ Mỹ viết YcV thư yêu cầu người Việt Nam viết DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Mơ hình lịch Brown & Levinson [67,69] 32 Bảng 1.2 Một số đặc điểm văn hóa phụ thuộc văn cảnh văn hóa phụ thuộc nhiều văn cảnh 41 Bảng 1.3 Một số đặc điểm văn hóa thiên cá nhân văn hóa thiên tập thể 42 Bảng 2.1: Các bước thường có thư yêu cầu 56 Bảng 2.2: Một mẫu thư yêu cầu 56 Bảng 2.3: Bảng tổng hợp yếu tố lịch thư yêu cầu 58 Bảng 2.4: Bảng tổng hợp siêu CLLS sử dụng thư yêu cầu 58 Bảng 2.5: Bảng tổng hợp yếu tố lịch phần thư yêu cầu 60 Bảng 2.6: Bảng tổng hợp các CLLS sử dụng thư yêu cầu .61 Bảng 2.7: Lịch thể phần “Chuẩn bị cho việc yêu cầu” .63 Bảng 2.8: Cách viết câu mở đầu thư yêu cầu 64 Bảng 2.9: Các nhóm phương tiện rào đón sử dụng thư yêu cầu 68 Bảng 2.10: Lịch thể phần “Yêu cầu” 73 Bảng 2.11: Các CLLS sử dụng bước Nêu yêu cầu 75 Bảng 2.12: Tần suất xuất các động từ tình thái 76 Bảng 2.13 Các kiểu nói vơ nhân xưng hóa 86 Bảng 2.14: Tần suất sử dụng đại từ I/ we 88 Bảng 2.15: Lịch thể phần “Cảm ơn liên hệ” 98 Bảng 3.1: Các bước thường có thư từ chối 107 Bảng 3.2: Một mẫu thư từ chối .107 Bảng 3.3: Số liệu khái quát yếu tố lịch thư từ chối .109 Bảng 3.4: Số liệu các siêu CLLS sử dụng thư từ chối .110 Bảng 3.5: Bảng tổng hợp yếu tố lịch các bước thư từ chối 112 Bảng 3.6: Bảng tổng hợp chiến lược lịch sử dụng thư từ chối 113 Bảng 3.7: Lịch thể phần Chuẩn bị cho việc từ chối 115 Bảng 3.8: Cách viết câu mở đầu thư từ chối 115 Bảng 3.9: Minh họa lời từ chối giải thích trực tiếp gián tiếp 121 Bảng 3.10: Tính trực tiếp gián tiếp cách từ chối thư từ chối .122 Bảng 3.11: Lịch thể phần Từ chối 124 Bảng 3.12: Tần suất sử dụng đại từ I/we 127 Bảng 3.13: Các cấu trúc câu từ chối .128 Bảng 3.14: Các nhóm PTRĐ sử dụng thư từ chối 130 Bảng 3.15: Lịch thể phần “Bù đắp” 138 Bảng 3.16: Các CLLS sử dụng bước Gợi ý phương án thay 140 Bảng 3.17: Các CLLS sử dụng bước Xây dựng thiện cảm cuối thư 142 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong kỷ ngun tồn cầu hố mạnh mẽ nay, toàn cầu hoá thương mại chiếm giữ vị trí hàng đầu Đi kèm với nhu cầu giao dịch ngày tăng đa dạng Thương mại lĩnh vực mà các chủ thể tham dự, đây, khơng bó hẹp phạm vi hay số quốc gia mà vượt qua khơng gian chật hẹp đó, tới tầm đa quốc gia, đa dân tộc Đây nơi thể rõ ràng đa dạng văn hoá giao tiếp, ứng xử thông qua hoạt động giao dịch Thư tín thương mại kênh giao tiếp chủ yếu, có tầm quan trọng đặc biệt giao dịch thương mại Thư tín thương mại khơng cung cấp thơng tin có giá trị vấn đề kinh doanh, chẳng hạn các giao dịch mua bán, mà chúng cịn có giá trị pháp lý Tính hiệu thư phụ thuộc nhiều vào kỹ viết thư người viết vì, để thể nội dung, với ngôn từ cách diễn đạt thơng tin khác nhau, người viết tạo cảm nhận tích cực tiêu cực người nhận, thư có tác dụng tích cực tiêu cực lên việc xây dựng mối quan hệ tổ chức cá nhân Kỹ viết thư cách lịch yếu tố quan trọng, học áp dụng để tạo nên tính hiệu thư Một thư đảm bảo nguyên tắc lịch mang lại hiệu giao dịch lớn, ví dụ tạo khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ; giúp thu lại nợ khó địi, hịa giải xung đột; củng cố tạo dựng tin cậy, hợp tác các đối tác Trong q trình tìm hiểu, chúng tơi nhận thấy chiến lược lịch có tầm quan trọng lớn việc viết thư tín thương mại; nhiên Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu thư tín thương mại nói chung, nữa, việc nghiên cứu lịch thư tín thương mại cịn khoảng trống Đồng thời, dự đoán có khác biệt nhận thức sử dụng kỹ lịch thư tín thương mại người nói tiếng Anh ngữ người Việt Do đó, chúng tơi chọn đề tài “Lịch thư yêu cầu hồi đáp yêu cầu giao dịch thương mại: đối chiếu tiếng Anh người Anh/ Mỹ tiếng Anh người Việt” cho công trình luận án Luận án chúng tơi sâu tìm hiểu chiến lược lịch sự, chủ yếu dựa theo lý thuyết lịch Brown & Levinson [67], phân tích so sánh việc sử dụng chiến lược lịch thư yêu cầu hồi đáp thư yêu cầu tiếng Anh người nói tiếng Anh ngữ (Anh/Mỹ) người Việt viết để tìm điểm tương đồng khác biệt phong cách thể lịch sự, văn hóa hai nhóm đối tượng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Trên sở hệ thống các quan điểm lý luận việc viết thư tín thương mại (TTTM), luận án phân tích làm sáng rõ chiến lược lịch (CLLS) sử dụng phần bước thư tín thương mại yêu cầu hồi đáp yêu cầu tiếng Anh người nói tiếng Anh ngữ người Việt viết Qua đó, luận án điểm tương đồng khác biệt việc sử dụng chiến lược lịch hai nhóm người viết hai loại thư này, đồng thời tìm cách luận giải điểm tương đồng khác biệt Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, luận án tập trung giải nhiệm vụ sau: a Thống kê, phân tích phần bước kết cấu thư yêu cầu từ chối tiếng Anh người Anh/ Mỹ người Việt viết, miêu tả chiến lược lịch người ngữ người Việt sử dụng phần bước hai loại thư này; b Phân tích, đối chiếu giống nhau, khác việc sử dụng chiến lược lịch viết TTTM yêu cầu từ chối người nói tiếng Anh ngữ người Việt, tìm cách lý giải nét tương đồng, khác biệt Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án tập hợp các thư tín thương mại loại yêu cầu hồi đáp yêu cầu tiếng Anh người người Anh/ Mỹ người Việt viết Những thư tín thu thập từ các cơng ty quá trình trao đổi liên lạc giao dịch thực tế 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu việc thể lịch thư yêu cầu hồi đáp yêu cầu người Anh/Mỹ người Việt Nam Có hai loại hồi đáp thư yêu cầu, hồi đáp tích cực, tức chấp thuận thực hành động yêu cầu, hồi đáp tiêu cực, tức từ chối thực yêu cầu Chúng nhận thấy rằng, trường hợp hồi đáp tiêu cực, nguy gây thể diện cao người viết người nhận, Is it possible to meet on Tuesday or Wednesday? I have attached the contract, but I have the feeling that we will have some questions about it If you need to reach me you can call me on my cell phone at I hope everything goes well with Camdon and that you have a great weekend I will see you next week Thanks Jason Bates TcA32 Dear Mr Sanders, I would like to thank you personally for extending me the opportunity to work with your company It was a great honor to receive an offer from a company such as yours After much consideration, however, I have decided that I cannot accept your offer at this time, as I have found another position that better fits my own career path and skills Because of your company’s excellent vision, it is difficult to turn down this position I'm sure that you will find the right person for this position, and someone who will prove to be an even greater asset to your company I'm grateful that I was able to meet with you to talk about the position at Stardon Inc and was very impressed by your company’s outlook and goals Best of luck to you and your future pursuits Sincerely Joseph Smith TcA33 Ms Parker, We would like to thank you for choosing us to book your tour of South Korea Temporary schedule is listed below and includes the hotel reservation We regret to inform you that because you only signed up passengers we cannot provide you a group discount rate Our policy is that a group requires a minimum of 10 people in order to qualify for the 15% discount on airfare Your payment options are credit cards, money order or direct online transfer Thanks and best regards, Harold Klum TcA34 Did Ms Briscoe, Thank you for your letter of November 16 about you and your family's visit to our rink We are sorry to say we could not find your daughter's skates We know that those skates are not cheap Unfortunately, we have a policy that states we are not responsible for lost or stolen articles during your visit to our club You can find it in the fine print in our club contract and located throughout the rink; including the changing and snack areas If you would like to stop by and check the contract you signed, we are more than willing to let you take a look Nevertheless, we know you and your family have been faithful members of our club for over 10 years, and we hope that this incident will not ruin a long-lasting relationship To try and smooth over this, we would like to offer you free skate sharpening for a year for your whole family and a coupon for family fun meal We have included the coupon for the meal in the envelope To get your skates sharpened, just drop by the proshop and mention your name Sincerely Harry Burn TcA35 Dear Mr Pham, We regret that we are not able to offer you admission to the MBA program As you probably know, we look at each application a whole Admissions decisions are based on a composite of information including your previous academic performance, comments from referees, relevant professional activities, proposed research statements, and GRE scores Your application file was considered in detail by me and by the faculty members in your area of interest The 234 number of applications we received far exceeded the number of students we are able to accept, and so we had to make very difficult admissions decisions Each application is considered in relation to other applications in the same area and only the very top applicants are admitted Your application, considered as a whole, was not as strong as some of the others we received Although I must regretfully send you an unfavorable response to your application, I appreciate your interest in our program and I certainly wish you the best for your future work Yours truly, Glenn Moore Graduate Advisor TcA36 Dear Ms Claudia, Thank you for applying for a short term loan in our branch Unfortunately, after careful review of your application, we must decline your request We have concluded that your current financial situation precludes this institution from extending further credit to you at this time When your financial picture changes and your current level of risk exposure become slower, we will be happy to reconsider your application On behalf of Citibank, I thank you for your ongoing business and trust that we will continue to serve you in the future If you have any questions about the details of your loan application review, please feel free to contact me at or email me at… Yours sincerely TcA37 Dear Mr Johnson, Your letter requesting that we bill you quarterly rather than monthly, presents us with somewhat of a problem As much we would like to welcome you as a new customer of our firm, we would like to accommodate you in any way possible Your request, however, would result in your receiving preferential treatment on your account and would be unfair to all of our customers who must settle their accounts within 30 days If we were to offer the terms you have requested to all of our customers, we would soon be out of business I am sure you can understand our position in this matter We would welcome your account on our regular open account basis and hope that we will have the opportunity to provide you with our fine line of products as well as service Sincerely, TcA38 Dear Peter Liam, Thank you for auditioning for Resonance We had many talented people at callbacks, and unfortunately we won’t be able to accept you into the group this term We really appreciate your interest in our group and congratulate you once again for making it to callbacks out of this year’s large audition pool Resonance encourages you to try out for us again next year or to explore other groups on campus, such as the concert choir and the chamber chorus Thanks again for your interest! Sincerely, Michelle Jordan President of Resonance TcA39 Dear Jasmine Heyden, Hope you are doing well Although the offer of tying up with Kaira Business Solutions for business branding and promotions was good but unfortunately, at the moment our business is not in need of any such service provider Currently we are already associated with one of the business branding and promotions company which is helping us in making a name in the industry Therefore, we cannot take up the business proposal that you had sent to Vistashares Inc due to the contract made with them I am sorry that we are not in a state to disclose the name of the company due to the contract made with them For future we can consider your company as an ally to Vistashares Inc if you agree to offer some unique 235 promotional services at a price which is reasonably competitive I advise you approach us back in November with a good quality package especially designed for us In the meanwhile, I suggest that you talk to our head of marketing department and understand what exactly we are looking for when we say that we want to ally with a branding an promotions partner Hope to see your revised proposal sometime by the end of the year Wishing you all the best for your future Thanks and Regards, Kevin Matthews Marketing Country Head Vistashares Inc TcA40 Dear Ms Jennifer Ricardo, I am absolutely honored to receive an invitation to become a member of your prestigious Association I am greatly thankful to you and the other members to give me such an honorable offer I understand that being part of your association would require me to put in my quality time and effort which I am quite willing to However, I am already committed to various projects for more than a year and hence, I will not be able to work as a member of the association Therefore, I kindly request you to look for another person who is worthy to be a member of your esteemed association Best wishes for the future Best Regards, Isabella Courtier TcA41 Dear Mr Joshua Mason, Thank you for offering an interesting proposal for the servicing and overhauling of machinery in Acetek Company's new manufacturing facility Our vendor management team has reviewed your proposal carefully to ensure that it meets our requirements However, we regret to inform you that we will be unable to take it ahead, because of our company's stringent vendor and cost policies We already have a pool of vendors who are offering us similar services at costeffective rates We hope that we will be able to work together in the future We once again thank you for investing your time and interest in Acetek Company Sincerely, Paul Ford TcA42 Dear Mr Will Taylor, We thank you for your application requesting an extension of your credit for the payment of $100,000 against 20,000 spare parts supplied in November, 2012 for a duration of three months We regret to inform you that under the current situation of the economy, we will not be able to give you any further credit As you know, we have already offered you flexible payment terms of 60 days, post the date of delivery However, owing to the market downturn, we have revised all our credit policies and have resorted to work on "immediate payment" basis, as we are also obligated to pay our dues on time We, at Contad Company, value your long-term support and acknowledge that you have always adhered to our payment terms without defaulting As soon as the economy shows an upward trend, we will resume our credit policies as earlier We sincerely hope that you will consider our situation, and continue to share a strong business relationship Sincerely, Marie Jacob Sales Manager TcA43 Dear Ms Jean Cook, We thank you for giving us an opportunity to read the manuscript of "A major minor problem" However, we regret to inform you that our editors have gone through the book and decided that we will not be publishing the book 236 While we loved the plot of the story, we not find the characters interesting enough to captivate the imagination of the readers We wish you all the best in your search for a publisher Best Regards, Jack Howard Publishing Department Middle-max Publishers TcA44 Dear Leo Rogers, Recently, I received your fundraising letter describing the financial support required to realize the upcoming programs and services of Alza Food As you know, I admire and feel connected to the purpose and mission of your organization, and I am amazed by the effects of the services you provide During past fundraising drives, I was able to express my admiration and support of your endeavors with a monetary donation However, at this time, I regret to say that I am unable to contribute funds to your cause, but please not view this inability as an expression of my wavering support I continue to value highly the work that Alza Food does, and I hope to be able to express my admiration and support of your organization again in the future Best regards, TcA45 Dear Ms Lea Roberts, I can imagine how disappointed you must have been to discover that the backpack you bought from Doe Camping Supply was too small to hold your gear for an extended trip While I sympathize with your plight, you did buy the backpack during our two-day Thanksgiving Blowout Sale Signs posted during the sale said that we could offer no refunds or exchanges This is the only way that Doe's can continue to bring you such low prices on our blowout sales Having to process returns and exchanges would greatly increase the price of the gear I am enclosing a $5.00 gift certificate you can redeem at any Doe Camping Supply store It is good on all merchandise, including sale items We value your patronage here at Doe's and hope you will continue to consult us for all your outdoor supplies Thanks and best regards, Julia Scotts TcA46 Dear Kate Carter, Thank you for inviting us to sponsor the Springfield Gala We agree that this is a very good cause, but unfortunately we will not be able to help this year With the downturn in the economy, our company, like so many others, has had to rationalize our corporate giving, and we have already reached our limits for this fiscal year If you will contact us before the end of February of next year, we will be in a better position to consider your application We wish you every success in this year's Springfield Gala Sincerely, Elizabeth Thompson TcA47 Dear Mr Carter, I would like to cancel the appointment I made to see you on January 29, at 9:00 a.m When I made the appointment, I thought I would have all of the necessary information collected so we could discuss a change of zoning in my residential neighborhood, but gathering the information has been more difficult than I had anticipated It will probably take three more months before I am ready to discuss this proposition I am working with a group of concerned neighbors, and as soon as we are ready, one of us will call to set up a 237 new appointment Thanks for your understanding Best regards, John Turner TcA48 Dear Rosy Jones, We compliment your work to provide a summer camp for young cancer patients This is indeed a worthy cause Rather than donating to individual charities, however, our employees donate through payroll donations to the United Way We suggest that you apply to that organization for additional funding Although we can't commit to monetary support at this time, when you are ready for volunteer labor, a number of Doe employees are willing to help We wish you much success in this worthy cause Sincerely, Palm Smith TcA49 Dear Mr Jackson, My sincere thanks for the thoughtful invitation to speak at your banquet next month I am sorry that my travel plans will take me away during that week, so I won't be able to be part of the program; otherwise, I would be pleased to accept your invitation If you not have another person in mind, you might consider inviting John Doe, who recently returned from an assignment in China I think you would find his insights very interesting In any case, I wish you a very successful evening Thank you for thinking of me Best regards, Jack Cooper TcA50 Dear Mr Hopes, Thank you for your recent order of the Business and Industry Directory for the State of Kansas 663 This directory has always been a big seller Unfortunately, the 2018 directory is no longer in stock and the 2019 directory will not be published until November 664 You may want to order the same directory on CD 665 Although it costs $20.00 more, those who have used it give glowing reports The entire 2018 directory is on the disk You may access information by town, zip code, or business name 666 It is actually a much more efficient source of information 667 I have enclosed an order form and a brochure explaining the CD in more detail 668 You may order by phone or by returning the order form at the bottom of the brochure 669 In either case, we will ship the day we receive the order 670 Thank you for your understanding 671 I hope the CD alternative meets your needs 672 Best regards, John Carter III.2.2 Thư từ chối người Việt Nam viết TcV1 Dear Mrs Thủy, I'm Hà Khiếu from ATA COMPANY So happy to see you Thanks so much for arrange time for warmly meeting at your office today! We appreciate your professionalism and cooperation spirits You showed us your strengths and comprehensive solutions to our shipment from Israel to Vietnam by seafreight and by road transportation After careful evaluation, we found that your company have strengths in the LCL cargo and inland cargo transportation However, our shipment is oversized and overweight cargoes, It requires a logistics partner who has extensive experiences in this kind of particular cargo freight Therefore, we regret to announce that we cannot collaborate with ILT in the project When having appropriate shipments, we will contact you Thank for your consultancy during the recent time Hope that will get your support in the near future 238 Wish you a new week of fun and effective! Best regards, TcV2 Dear Jun, Per our policy, we will ask for approval of temporary credit with regular vendors for Gap As this is just the 2nd time we received your booking, so we cannot yet treat you as regular vendor for temporary credit approval Kindy understand our situation and help arrange deposit for this time again Thank you TcV3 Dear Dmitriy, Regret that we dont have access to download invoice on behalf of customer On the other hand, please recheck with shipper HOANG DAT JUTE JSC, they already have account on our website If they need support on website, please inform them to contact directly with us at … Feel free to contact us if you have any query Warm customer focused regards! Thank you for your support to MCC! Regards, Nguyen, Hoai Thu (Ms.) Customer Service TcV4 Dear Ms Nhi, Regret that for these bookings maximum CY cut-off we could extend to 11pm 29 Jul only **For new query/request, we highly recommend that you send us new email with brief description of your concern in the subject for faster assistance Thank you for your support to MCC! Best regards, Nguyen, Vu Thuy Linh (Ms.) Customer Service TcV5 Dear Eric and Josie, With reference to your application for employment at the ABC System and your recent interview, I regret to advise you that your application has been unsuccessful on this occasion Your documents will be filed at the HR Dept in months and you will be informed of any suitable vacancy at our centre during that period Once again, thank you for your interest in working for the ABC System Yours sincerely, TcV6 Good morning Mr Julian, Thank you very much for your new inquiry! I have checked the information in your request We unfortunately have not produced R-PET material product If possible, we would like to offer you quotation for PP woven material We look forward to hearing from you soon Thank you very much and have a nice day! TcV7 239 Dear Ms Catherina, Thank you for your new inquiries! I have confirmed with our production team about the welded inside gusset of the PP woven bag The welded PP woven bag is not largely popular because its technique is more likely manual, therefore, our production expert would like to suggest that you should make the sewn bag or make welded PP non woven bag If you change your requirement on these projects, please not hesitate to contact me anytime Thank you very much! TcV8 Dear Mr Wolfgang Weis, Thank you very much for your cooperation! We look forward to receive your samples and a good business relationship between us Besides, as I informed Mr Julian, we haven't produced R-PET material I would inform you if we could supply this type of material in the future Thank you very much! TcV9 Dear Mr Dariusz Bajon, After re-considering the bag quotation, we would like to provide you our new offer 0.09$ is really competitive price, however, it is a challenge for us this time because of material price increasing We hope that you could understand our situation and our proposal could be workable for your side We look forward to hearing from you soon Thank you very much! TcV10 Dear Mr Reggie Jones, I have received your letter regarding your desire to be transferred to the Taipei office and the position remained I understand your reasons however, I'm sorry to say that I can't approve your request for several reasons below: Firstly, the position production manager - your current position here - is being held by Mr Cheng, a very dedicated and experienced person in Taipei, so you can't remain the position in Taipei Secondly, the Taipei market is very distinctive and different from your current local market It will be required for you to go through a salary free training session which will take up up to years Thirdly, your current branch is a short-staffed, so we can't risk losing one experienced staff for another branch Branches need to progress at the similar rate Sincerely Tony Smith TcV11 Subject: Your request on discount Dear…, Thank you very much for your interest in VietnamWorks.com services Concerning your request for a discount on your purchases, I wish I could but I cannot VietnamWorks.com is concentrating on the quality of the service by increasing the quantity of qualified resumes, the number of visitors, the layout and functions of our website Our sales team and customer service always our best to bring good services and give assistance to our valued customers Beside that, we also have a discount policy to our customers based on the quantity of the purchases, the longterm contract and offer some special privileges to our VIP customers Thank you for your understanding and hope to have chance to be your partner in recruiting Best regards, TcV12 240 Dear Mr Ponmurugu, Warmest greetings from Mường Thanh Hospitality and thank you for choosing Muong Thanh Hotel for your up-coming vacation Firstly we would like to apologize for the technical issue with the booking site that lead you to wrong book between Muong Thanh Holiday Ly Son Hotel and Muong Thanh Holiday Mui Ne Hotel However as our hotel in Ly Son is fully booked already during that period so we could not transfer your booking from Mui Ne to Ly Son So we will cancel your booking at Mui Ne Hotel and refund the amount back to your account We have received your cancellation request of your booking at Muong Thanh Holiday Mui Ne Hotel, details as below: Booking number: 825104254 Check-in date: 25/08 Check-out date: 26/08 Room type: 01 Deluxe King Ocean View Total price: VND 1,923,750 ($86.42) Please inform us the last digits of your credit card number We will process refund back to your account as soon as we receive your information It takes at least 14 days for the amount to be refunded to your account after the paper work is completed We look forward to your reply soonest Once again we truly apologize for the inconvenience it may cause to you and please be assured that this type of situation will never happen again We hope to welcome you to our hotels in the near future Should you need any further assistance, please feel free to contact me via email or phone We wish you a great day! Thanks & Best regards, TcV13 Dear Mr Long, First of all, I would like to thank you for your letter which propose a lower price for Kleen yogurt However, we regret to announce that we are impossible to lower the price because the importing price is expensive and we already sell it at low price to you We not have much profit for this product Should we lower down the price, it is not appropriate for our company Nonetheless, we will consider if you buy a bulk of products, it can be cost-effective for both our company and your business Best regards, TcV14 Dear Ms Lien, I am writing this letter to respond to your request That is my pleasure when I was invited to consult with you as you prepare for the complicated tax matter However, this time I have been on business in China I feel very sorry because I have no opportunities to meet you and discuss these problems I could contact you when I return to Vietnam Thank you for your invitation I hope our long term relationship could develop in the future Best regards, Nguyen Thanh Thao TcV15 Dear Ms Huong, We got your letter requesting the manual for your microwave Sharp R-728 (S)-IN Unfortunately, we not have any stock of this microwave at the moment, therefore, we cannot send the manual to you this time However, we promise that we will send it to you at the earliest whenever we have that model in our place Thank you for your belief in our service, and hope to serve you in the near future Sincerely TcV16 Dear Mrs Hien, I am writing this letter in response to your request of water donation for the … Elementary annual fun run on 241 September 15 I am, by all means, extremely honored to be offered an opportunity to support your school, contributing to the renovation of the computer lab This is undoubtedly a privilege that I have always aspired for However, I must regret to say that I am unable to donate 500 water bottles to the event My business has been in constant expansion recently, thus rendering a poor financial situation At this time, I would like to spend all my money paying my staff, and addressing outstanding debts is also my priority right now I truthfully hope that I can have another chance to help your organization in the future, and that your fun run will be very successful Your sincerely, TcV17 Dear Sirs, I am writing this letter in response to your order of 50 reams of good quality poster paper I am grateful when receiving your attractive proposal However, because of our limited human force, we are not able to supply the amount the time you need It is my honor to have another opportunity to supply for your company I really hope we can cooperate in the future Sincerely TcV18 Dear Roger Jones, Thanks for sharing us the information that you will ship worldwide over 43 thousand tons of wheat We all perceive this year will be a “bloom” for the economy, and your company would be a great partner to our market and strategy orientation However, we are sorry that we cannot provide the sacks as your request because we are short of materials at the moment We would like to introduce you to Grey Holdings Inc – a suitable partner, who may help you solve this issue Hope we will have a chance to collaborate in the future Best regards, TcV19 Dear Tame Josh, I received your letter about the invitation Thank you for choosing me to be a consultant in such an important event However, I feel sorry that I have to refuse this great opportunity to work with you Recently, I am quite busy with my job at the company, and I need to spend all of my time for it If you need more help, not hesitate to call me and I’ll probably introduce someone suitable for you Sincerely, TcV20 Dear David Hallow, After considering your offer, I have to say that I cannot give you a substantial discount on these products because the number of cluster boxes you required is not enough for us to give you 6% discount I would like to meet you in person to discuss about this order You can also call me at 333-33333 to discuss this further Sincerely, TcV21 Dear Mr Lee Anderson, I am glad that you select our company as your partner However, there are some points in your request I think I need to clarify with you You expect to order paper that retains its white colour after pasting on the walls, but sadly I have to say that our company cannot meet that requirement Also, a four-week delivery seems to be short for us to deliver For these mentioned reasons, I am afraid we cannot approve and confirm your request However, if you can change some details, we are willing to look at it again Hope that we can have other chances to cooperate in the future Once again we are sorry for this 242 inconvenience Thank you for your support and faith Sincerely, TcV22 Dear Mr Minh, First of all, thank you for your interest in the position of Quality Analyst However, I have to tell you that there are several candidates for this position If you consider thinking of changing the current position, you have to take a test with other candidates Furthermore, I don’t have the authority to transfer you to other position without the permission of the board of the company You have to prepare yourself thoroughly and take part in the interview like other candidates Hope you can get the position Yours sincerely, TcV23 Dear Ms Mai Chi, Firstly, I would like to say thank you for your appreciation to me However, I regret to inform you that I cannot attend that meeting because of my other business Our company offer me to go abroad to negotiate a contract from June 15 to 17 I am so regretful not joining with you Nevertheless, I believe that you could your best job even without me Good luck! Yours sincerely, TcV24 Dear Mr Hoa, Before sending you this letter regarding the price, we had to consider it very carefully and we believe that the given price is the most competitive price compared to others It is regretful that we cannot offer a lower price for your order We hope you can understand our situation and we are looking forwards to another cooperation with your company Yours sincerely, TcV25 Dear Mr Tom Johnson, I have read your request carefully It is quite interesting but at present, I not have intention to invest into fashion I am finding new fields to invest I am sorry for this, but in the future if we have a chance, I hope that we can cooperate well with each other Best wishes for you Yours sincerely, TcV26 Dear Ms Lan Anh, We believe that there is a misunderstanding in this case After receiving your email, we checked the payment and we found that the bill no.1713 dated Sep 2, 2016 was paid on Dec.11, 2016 through our bank account (I attach the bank transfer here for your reference) Please contact with your bank to check our payment, and let us know if the payment is completed Thanking you Pham Minh Accounting Department TcV27 Dear Mr John Brown, I have received your letter and I am sorry not be able to help you because I no longer work for … Recruitment company If you want my old company’s assistance, you should send the email directly to the company’s email address with details of positions and job description The company’s email is … Hope you can soon find suitable candidates Regards, 243 TcV28 Dear Jaynee san, Sorry, after much discussion with our sub-dealer, it is very difficult to explain customer about the change because this is big company with tight purchasing procedure, can’t anything after they sign on the contract Regarding the change, it should be no problem with item # 10 & 12, for item # 11 please keep the initial quantity is 28 pcs, I think it should be possible because the value of item is only 1.1 USD Best regards, Pham Thi Nhung (Ms) TcV29 Dear Jaynee san, Sorry to say that we can’t accept, we are expecting these parts to be shipped out latest in middle March Please try to arrange and support Thank you! Best regards, Pham Thi Nhung (Ms) TcV30 Dear Ms Trang, Recently, we received your request for the supplies of bags and suitcases for this month's Unfortunately, the Logistic company we cooperate with has filed for bankruptcy days ago and we are in progress to manage all the demands with another logistic company We are currently looking for an alternative to deal with the situation In case you need them urgently, we offer a third party with the condition that additional cost is on your company We apologize for this inconvenience Sincerely, Tuan Minh TcV31 Dear Mr Trung, I was pleased to receive your invitation to help you with the case Unfortunately, I'm scheduled for a financial statement presentation next week, so I'm quite stressful with the numbers I not want to make any mistake this time because it might affect your business However, I know someone who can help you with the tax matter If you want more information, I will send you her mobile phone Once again, sorry and thank you for your request Wish you great luck with that Do Thuy Linh TcV32 Dear Mr Nam, I know that your company wants to extend and make power worldwide However, as this is just the second time you are requesting a cooperation with us, it is very difficult to discount substantially on the 100-kg sacks We can agree to discount 3% on the 150 kilogram sacks Please consider and advise me your decision If you agree with my suggestion, my service representative will contact you as soon as possible based on your number I hope that we still cooperate together and will be good partners I look forward to seeing you soon Sincerely, Cam Tu TcV33 Dear Ms Van Anh, Thank you very much for your invitation On June 16th, I'm having an important meeting with the high seniors in my company I cannot be absent from that meeting So unfortunately, I cannot come to your meeting on June 16th 244 I very much hope we could meet on another day Sorry for the inconvenience Sincerely, Thuy Trang TcV34 Dear Mr Tom Johnson, Thank you for your suggestion to invest in opening a coffee shop in Nha Trang I believe that it is exactly a good opportunity which can bring an excellent return for me However, at present, I have plans to invest in another project so I cannot have enough resources to invest in one more project It is a pity that I could not take part in this investment I wish that we could have another chance to cooperate in the future Sincerely TcV35 Dear Mr Hung, I'm writing to reply to your request about discount on the products you need I really regret that my director did not agree with the discount you requested because the price of material is higher than in the past, so it is difficult to agree with you I think that 3% discount is reasonable for your company If you want to have more information related to the product, please let me know Sincerely, Thanh TcV36 Dear John Mayer, I would like to send my thanks to your well prepared contract I highly appreciate all of your efforts Besides, that is our fault not to send you the response earlier The contract is quite good However, it cannot adapt to the conditions needed and I think our benefits cannot be optimized when signing this contract I hope to have a chance to cooperate with your company in the near future Regards, Hoang Lan TcV37 Dear Ms Chi, I'm pleased to receive your letter As you know, the company needs the position of a Quality Analyst I think experience is plentiful However, the company have already announced the requirements widely and we have received many application profiles In my opinion, you should apply for this position and it is not essential that we meet at personally If you need further information about this position, I will email to you This is equal to each candidate Yours sincerely, Tuan Anh HR Manager TcV38 Dear Ms Smith, First of all, thank you so much for considering us as a trusted partner for your project According to the information you have given us, I am sure this is an interesting and helpful, conductive event However, we regret to inform you that we cannot participate in the project After considering, we realize that the purpose of the event does not fit the core value that our company is aiming at Besides, I would like to require a greater benefit, which is commensurate with the money we will spend if we agree to participate participate in the event I hope that we will have further collaborations in the future Sincerely, 245 TcV39 Dear Thanh Hoa, Firstly, thank you so much for your interest in our project We are so glad to hear that from you Then, we read your CV and we are so impressed with your activities at university However, the job is related to teaching English for adults and kids in Sapa Therefore, we are afraid that you could get some troubles in designing curriculum because you did not have any experience in that field Besides, you will have to work with international volunteers frequently So, we are sorry that we can cooperate in another project suitable with you Thank you once again and hope you will continue to support for … in the future Have a nice day! Best regards, TcV40 Dear Mr Minh Tuan, I am of great appreciation that you have a sent me a letter of request However, I am afraid it has a flat chance of possibility due to multiple reasons Our company has already got a fully dedicated team of staff at the KUL office, and it is in no need for additional human resources Moreover, although I'm sure that your first-hand experience and in-depth knowledge would be wonderful to our KUL office, the vacancy that is similar to yours is not available at the moment Due to mentioned reasons, I hope that you will continue to contribute your strong skills as well as your productive work to APC Inc in here Please contact me in case of further information Best regards, Bui Quynh Anh TcV41 Dear Ms Vu Ha Phuong, HR& GA Part in iMarket Vietnam wants to thank you for taking your time to join our hiring process While we were impressed by your background and experience; unfortunately, we’ve found that you’re not quite suitable for our position at this time We sincerely regret that we cannot offer you employment with our Company You have our best wishes for your success in locating the career opportunity you deserve We will retain your resume in our files to review for future openings In the events of an appropriate available position, we will not hesitate to contact you Thanks and Best Regards TcV42 Dear Mr Wilson, It would be my pleasure to accompany you at the meeting with Mr David William Unfortunately, because of my personal reasons, I will not be able to come to the meeting, though I would love to represent your products on behalf of your company However, I would recommend Mr Smith, who also has a very profound understanding in the products to accompany you I strongly believe in his ability to accomplish this job and represent your products to Mr David William If you need further information, I would be very delighted to provide and help Sincerely, TcV43 Dear Mr John Wills, Thank you for sending us the business contract We have read the contract carefully However, considering some terms in the contract which seem not appropriate our company’s budgets as well as general rules, we cannot agree on the contract right now But we are looking forward to having an arrangement to re-negotiate the contract terms 246 Sorry for replying your email late We look forward to cooperating with your company in the future Regards, TcV44 Dear Ms Hien Anh, Thank you for reminding us about the bill no.1713 dated September 2, 2017 However, due to some special reasons, your preceding request cannot be done at the moment We could ensure that we will transfer the due amount latest in April We would appreciate your sympathy Thank you Best regards, Thu Thao Accounting Department APS Company Ltd TcV45 Dear Sir/ Madam, We have received your letter regarding to your revision on prices to place an order We would like to let you know that this time we could not make a contract of order with you because of some unexpected reasons Thank you for your kind support We hope our companies will have a long term partnership in the future Sorry for the inconvenience Best regards, TcV46 Dear…, I appreciate your support and contribution to our company since you joined in However, in Fasttrans Inc., if you were transferred to D office, there would be a vacancy at your position, which requires our company much time to find a suitable person Whereas, the similar position at the D office has been appointed to another person Therefore, I hope you can stay at this position at Fasttrans Inc to support us in the future Sincerely, TcV47 Dear Ms Minh Trang, Thank you very much for your interest and for the application you provided to Manpower Vietnam We were very much impressed by your presentation and qualifications We have no doubt that you will be successful and also grow rapidly in your career However, we found that the job you were interviewed for does not perfectly suit your skill set Hence, we are keeping your CV on our database for other more suitable positions and I will also send your CV to my colleagues for their executive searching Again, thank you for your time, wish you the best of luck in your career Sincerely, TcV48 Dear Mr Hieu, Thank you for inviting me to your meeting with an important customer It is my honor to be invited to such an event Unfortunately, I am sorry that I will be unable to schedule the time to meet you on December 16 As you know, this month is the busiest time of year for us, and I will be away on researching and working trip I hope to have another chance to cooperate with you Best regards, Minh Tam TcV49 Dear Ms Huyen, 247 Thank you for your trust towards our products We are pleased to hear from you as a loyalty valued customer Unfortunately, I have to say that we cannot agree to your request for discount as our prices are already the most competitive in the market Our competitors also try to compete with our prices but still cannot go any lower with a good quality like us We would really like to continue discussing with you and look forward to collaborating in the future Sincerely, Tran Minh Huong TcV50 Dear Mr Antony, I have carefully read your letter about the problem of the product that our company sent to you yesterday We apologize to you for the inconvenience caused to you After considering your request, our company decided that we will send you the refrigerator of the right colour However, we regret to inform you that the device may not arrive within your expected time, which means it may be transported to you after 25 October Therefore, our company will be very pleased if you reconsider your request Please inform me if you agree with the delivery date Yours sincerely, Minh Hoa 248 ... HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Phạm Thị Hương Giang LỊCH SỰ TRONG THƯ YÊU CẦU VÀ HỒI ĐÁP YÊU CẦU CỦA GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI: ĐỐI CHIẾU TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI ANH/ MỸ VÀ TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI VIỆT... TTTM thư tín thư? ?ng mại Thư AM thư tiếng Anh người Anh/ Mỹ viết Thư AV thư tiếng Anh người Việt Nam viết TcA thư từ chối người Anh/ Mỹ viết TcV thư từ chối người Việt Nam viết YcA thư yêu cầu người. .. phương pháp đối chiếu, so sánh ngôn ngữ học, khái niệm thư tín thư? ?ng mại, thư yêu cầu, thư từ chối Chương 2: Đối chiếu lịch thư yêu cầu tiếng Anh người Anh/ Mỹ người Việt giao dịch thư? ?ng mại Tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ), Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại đối chiếu tiếng Anh của người Anh Mỹ và tiếng Anh của người Việt (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn