Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

77 7 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:46

Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN TIẾN DŨNG ĐẤU THẦU MUA THUỐC CHỮA BỆNH TẬP TRUNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN TIẾN DŨNG ĐẤU THẦU MUA THUỐC CHỮA BỆNH TẬP TRUNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 838 01 07 PGS TS BÙI NGUYÊN KHÁNH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” nghiên cứu riêng Các nội dung kết nhiên cứu đề tài trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác nhau, đảm bảo tính xác, trung thực tin cậy Tơi hồn thành tất mơn học hồn thành việc tốn nghĩa vụ tài theo quy định Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Vậy viết lời cam đoan đề nghị Học viện Khoa học Xã hội xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Tiến Dũng MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẤU THẦU MUA THUỐC CHỮA BỆNH TẬP TRUNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Khái quát đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung 1.1.1 Khái niệm đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung 1.1.2 Đặc điểm đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung 10 1.1.3 Ý nghĩa, vai trò đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung 13 1.2 Pháp luật đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung 16 1.2.1 Khái niệm pháp luật đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung 16 1.2.2 Nội dung pháp luật đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU MUA THUỐC CHỮA BỆNH TẬP TRUNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 27 2.1 Thực trạng quy định pháp luật mua sắm thuốc chữa bệnh tập trung Việt Nam 27 2.1.1 Chủ thể tham gia quan hệ đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung 27 2.1.2 Đối tượng đấu thầu 31 2.1.3 Hình thức phương thức lựa chọn nhà thầu 31 2.1.4 Đánh giá hồ sơ dự thầu 35 2.1.5 Cách thức thực 39 2.1.6 Thương thảo hợp đồng 40 2.2 Thực tiễn đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung thành phố Hồ Chí Minh 45 2.2.1 Nhu cầu sử dụng thuốc chữa bệnh thành phố Hồ Chí Minh 45 2.2.2 Thực tiễn thực thi pháp luật đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung thành phố Hồ Chí Minh 47 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU TRONG MUA THUỐC CHỮA BỆNH TẬP TRUNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 57 3.1 Phương hướng hoàn thiện 57 3.1.1 Hoàn thiện pháp luật đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung cần đặt xu hướng hội nhập quốc tế, thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 58 3.1.2 Hoàn thiện pháp luật đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung hướng tới đồng bộ, hài hóa pháp luật kinh tế nói chung 59 3.1.3 Hoàn thiện pháp luật đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung phải đảm bảo minh bạch hiệu 60 3.1.4 Hoàn thiện pháp luật đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, nhà đầu tư 61 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung Việt Nam 63 3.2.1 Hồn thiện, bảo đảm hài hịa thống quy định pháp luật đấu thầu luật chuyên ngành đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung 63 3.2.2 Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin đấu thầu, trung tâm đào tạo cán làm công tác đấu thầu chất lượng cao 65 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác lập thẩm định dự án quản lý công tác đấu thầu 65 3.2.4 Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu 66 3.2.5 Kiên giải triệt để hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật đầu tư mua sắm, đấu thầu 67 KẾT LUẬN CHUNG 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HSDT: Hồ sơ dự thầu HSMT: Hồ sơ mời thầu UBND: Ủy ban nhân dân BHYT: Bảo hiểm y tế TCB: Thuốc chữa bệnh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sức khỏe vàng, có sức khỏe có tất cả, hẳn biết giá trị sức khỏe, mong muốn khỏe mạnh Vì cơng tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân Đảng Nhà nước trọng, quan tâm TCB có vai trị quan trọng việc chăm sóc bảo vê ̣sức khỏe nhân dân Cũng tình hình thực tế nhiều nước phát triển, chi phí cho TCB Việt Nam ln chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí y tế nói chung chi phí khám chữa bệnh nói riêng Thời gian qua, Bộ Y tế dành kinh phí lớn để xây dựng hoàn thiện sở khám, chữa bệnh khắp đất nước từ bệnh viện Trung ương địa phương, việc đầu tư cho TCB chiếm tỷ lệ lớn nguồn kinh phí Nhà nước dành cho phát triển ngành y tế Tuy nhiên, TCB loại hàng hóa đặc biệt, tác động trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng người nên để mua TCB phù hợp với sở khám, chữa bệnh tốn khó cho nhà quản lý, hoạch định sách y tế bối cảnh Luật đấu thầu 2013 ban hành có hiệu lực giúp cho việc đấu thầu mua sắm hàng hóa trở nên thuận tiện, tiết kiệm có hiệu cao, mang đến lợi ích cho bên chủ đầu tư nhà thầu Việc đấu thầu mua sắm TCB để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khơng nằm ngồi phạm vi điều chỉnh Luật đấu thầu 2013 chủ đầu tư bệnh viện, trung tâm y tế có sử dụng nguồn kinh phí Nhà nước Để làm rõ thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật đấu thầu mua sắm hàng hóa nói chung TCB nói riêng có điểm giống khác nhau? Làm để có giải pháp tối ưu giúp sở khám chữa bệnh mua thuốc tốt để điều trị cho bệnh nhân tiết kiệm, đảm bảo tính hiệu quả? Những thách thức đặt thực tiễn áp dụng pháp luật đấu thầu mua sắm TCB nói chung đấu thầu mua sắm TCB tập trung nói riêng? Xuất phát từ vấn đề nêu trên, người viết chọn đề tài “Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” để làm luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Những quy định pháp luật đấu thầu mua sắm hàng hóa có từ lâu Trước có báo, cơng trình nghiên cứu viết vấn đề như: - Phạm Lương Sơn (2012), “Nghiên cứu thực trạng đấu thầu mua thuốc BHYT cho sở khám, chữa bệnh công lập Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội; [18] - Nguyễn Thị Hiệp (2017), “Đấu thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức giai đoạn túi hồ sơ theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn ngành khí tượng thủy văn”, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội; [17] - Nguyễn Thị Hương Giang (2017), “Trình tự thủ tục đấu thầu mua sắm hàng hóa theo pháp luật đấu thầu từ thực tiễn đơn vị nghiệp công lập Việt Nam nay”, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội; [15] - Cao Thị Lê Thương (2018), “Bảo đảm dự thầu đấu thầu mua sắm hàng hóa theo pháp luật Việt Nam nay”, Viện Nhà nước pháp luật – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; [19] - Nguyễn Sơn Hà (2019) “Đấu thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức giai đoạn hai túi hồ sơ theo pháp luật đấu thầu Việt Nam” Luận văn Thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội; [16] Tuy nhiên, qua tìm hiểu nghiên cứu, tác giả nhận thấy: Thứ nhất, trước có nhiều tác giả nghiên cứu công bố lĩnh vực pháp luật đấu thầu mua sắm hàng hóa nói chung cơng trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu pháp luật đấu thầu mua TCB tập trung chưa thấy công bố Thứ hai, đề cập đến việc đầu tư mua TCB, có nhiều báo viết cơng tác mua sắm thuốc sở khám, chữa bệnh nước phần lớn nói tới việc đấu thầu riêng lẻ sở khám chữa bệnh có nói tới đấu thầu tập trung dừng lại nội dung: liệt kê tồn tại, lãng phí mua sắm; hiệu sử dụng TCB sau đầu tư… Kể từ Luật đấu thầu năm 2013 có hiệu lực thi hành cập nhật thêm nhiều quy định so với Luật đấu thầu năm 2005, việc cập nhật vấn đề nhằm tạo môi trường công khai, minh bạch, cạnh tranh công hoạt động đấu thầu, điều góp phần vào việc hồn thiện hệ thống quy định pháp luật mua sắm có sử dụng vốn nhà nước, như: phương thức lựa chọn nhà thầu, số quy định pháp luật nhằm hạn chế tiêu cực, bất cập trình đấu thầu mua sắm hàng hóa, thương thảo hợp đồng… Đây vấn đề người viết muốn mổ xẻ, phân tích kỹ luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích Luân văn nghiên cứu, làm sáng tỏ vấn đề lý luận đấu thầu mua TCB tập trung; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật thực tiễn thực thi pháp luật đấu thầu mua TCB tập trung Việt Nam nay; qua kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật đấu thầu mua TCB tập trung Việt Nam thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ đề tài xác định bao gồm: - Nghiên cứu, làm sáng tỏ vấn đề lý luận đấu thầu mua TCB tập trung; - Phân tích thực trạng pháp luật đấu thầu mua TCB tập trung Việt Nam nay; - Phân tích, đánh giá thực tiễn thực thi pháp luật đấu thầu mua TCB tập trung Việt Nam nay; - Đề xuất số phương hướng, giải pháp nhằm mục đích hồn thiện quy định pháp luật đấu thầu mua TCB tập trung Việt Nam thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận, quy định pháp luật thực tiễn thực thi quy định pháp luật đấu thầu mua sắm TCB tập trung 4.2 Phạm vi nghiên cứu Thứ nhất, luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích phương diện pháp lý, sở lý luận, thực tiễn áp dụng thời gian qua nội dung quy định pháp luật đấu thầu mua sắm TCB tập trung Việt Nam nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng có sử dụng kinh phí Nhà nước Thứ hai, luận văn đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm bổ sung hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động đấu thầu mua sắm TCB tập trung Việt Nam với mục đích tiết kiệm, mang lại hiệu cao Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn thực sở phương pháp luận phép biện chứng vật, sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối Đảng, văn pháp luật Nhà nước để phân tích, đánh giá nhằm làm rõ vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu đề tài 5.2 Phương pháp nghiên cứu Người viết sử dụng phương pháp chủ yếu nghiên cứu khoa học nói chung nghiên cứu khoa học pháp lý nói riêng để thực hoàn thành luận văn, như: phương pháp so sánh, phương pháp phân tích – tổng hợp, phương pháp thống kê – đối chiếu số phương pháp khác để làm sáng tỏ vấn đề đưa CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU TRONG MUA THUỐC CHỮA BỆNH TẬP TRUNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Luật Đấu thầu yếu tố có tính thuyết phục minh chứng thể tâm Nhà nước ta việc nâng cao địa vị pháp lý, tăng cường tính cơng khai, minh bạch cơng tác đấu thầu Việt Nam thành viên WTO Đặc biệt từ trước nay, kể sau có nhiều thay đổi, cập nhật Luật đấu thầu 2013 có ý kiến cịn hồi nghi tính minh bạch trình tổ chức thực đấu thầu mua sắm TCB tập trung theo phương thức giai đoạn, hai túi hồ sơ Cho nên sau phương hướng với giải pháp để đảm bảo gói thầu thực nội dung pháp luật ban hành, chủ trương, đường lối, sách Đảng nhà nước 3.1 Phương hướng hồn thiện Vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân Đảng Nhà nước quan tâm, đạo sát Đặc biệt vấn đề TCB, Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nêu rõ: Tăng cường quản lý chất lượng thuốc sử dụng thuốc an tồn, hợp lý, khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất nước Thực chặt chẽ công tác quản lý giá thuốc có vấn đề kê khai giá, kê khai lại giá, chấn chỉnh, rà soát lại công tác tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc Cải tiến, hoàn thiện mạng lưới từ khâu sản xuất đến lưu thông, phân phối cung cấp thuốc; tổ chức lại mạng lưới phân phối, bán lẻ, bán buôn TCB tồn quốc Đẩy mạnh cải cách hành cơng, đơn giản hố thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân doanh nghiệp; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin quản lý [10] Cùng với đó, Luật Đấu thầu năm 2013 xây dựng mơi trường kinh doanh bình đẳng cho nhà thầu nước Cụ thể, sau cung ứng thuốc cho sở khám 57 chữa bệnh theo hợp đồng chủ đầu tư khơng tốn tiền kiện địi lãi suất từ số tiền cịn nợ chủ đầu tư Đó ưu điểm tiến bộ, có lợi nhà thầu Một ưu điểm quan trọng là, Luật Đấu thầu năm 2013 nhà thầu đánh giá cao quy định khơng ràng buộc giá Ngày trước, trường hợp nhà thầu chào giá thấp cho trúng thầu Luật khơng quy định bắt buộc phải sử dụng tiêu chí giá thấp mà thay vào sử dụng tiêu chí xác định tồn bộ, kỹ thuật lẫn lực Nếu nhà thầu bỏ giá thứ hai đáp ứng đầy đủ tiêu chí kỹ thuật trúng thầu Hoạt động đấu thầu nói chung đấu thầu mua sắm TCB tập trung nói riêng mục đích hướng tới nâng cao hiệu kinh tế hoạt động mua sắm cơng, bảo vệ tốt quyền lợi ích cho nhà thầu nói riêng cho kinh tế Từ ưu điểm đấu thầu lựa chọn đối tác có khả cung cấp TCB cách phù hợp nhất, tối ưu giá chất lượng mà cần hoàn thiện điểm chưa hợp lý để đấu thầu, đấu thầu mua sắm TCB tập trung mang lại hiệu kinh tế tốt Khi sử dụng đấu thầu mua TCB tập trung giúp cho quan nhà nước, sở khám chữa bệnh nâng cao lực quản lý nguồn vốn gói thầu giai đoạn quy trình thực để có cân đối quản lý cho tối ưu nhất, nguồn vốn dung để đầu tư cho dự án thường lớn giúp cho phát triển kinh tế xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiệu đạt phục vụ trực tiếp cho đời sống nhân dân cần phải quản lý để mang lại hiệu khơng lãng phí thất phải hướng tới đạt hiệu tối ưu nên cần phải hoàn thiện đấu thầu, đấu thầu mua TCB tập trung yêu cầu cấp thiết 3.1.1 Hoàn thiện pháp luật đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung cần đặt xu hướng hội nhập quốc tế, thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 Kinh tế giới bước sang giai đoạn mới, phát triển lên tầm cao mới, trình độ khoa học kỹ thuật ngày đại, bối cảnh hội nhập toàn cầu đặt với 58 quốc gia, khơng thể đứng ngồi xu chung giới bắt buộc phải hoàn thiện mặt, nắm bắt hội, học hỏi kinh nghiệm để rút ngắn khoảng cách kinh tế khoa học kỹ thuật Trong xu hội nhập phát triển Việt Nam tham gia thành viên nhiều tổ chức quốc tế thành viên Liên Hiệp quốc, Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức thương mại giới (WTO);tổ chức khu vực Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thành viên nhiều công ước quốc tế, ký kết nhiều hiệp định đa phương, song phương, đặc biệt là hiệp định thương mại tự hệ Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (EVFTA)… thuộc lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội Chúng ta đứng trước tiềm năng, hội khó khan, thách thức u cầu đưa cần phải có thay đổi, hồn thiện hệ thống quy định pháp luật quốc gia, có hệ thống pháp luật đấu thầu, đấu thầu mua TCB tập trung Việc hoàn thiện pháp luật đấu thầu mua sắm TCB tập trung đáp ứng thích hợp tương ứng hài hịa với quy định pháp luật quốc tế Cần phải hoàn thiện phát huy hiệu thực tế thi hành pháp luật đấu thầu, đấu thầu mua TCB tập trung tảng pháp lý vững chắc, phát huy khả cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế, phát triển bền vững mạnh mẽ kinh tế quốc gia 3.1.2 Hoàn thiện pháp luật đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung hướng tới đồng bộ, hài hóa pháp luật kinh tế nói chung Đảng Nhà nước xác định kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Hiện Việt Nam phát triển kinh tế đa thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa Nhà nước quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa việc thiết lập thể chế cho phát triển, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, 59 chiến lược phát triển tổng thể ngành kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đảm bảo an sinh xã hội Đó q trình chuẩn bị sản xuất, kinh doanh qua việc thực dự án đầu tư sở quan trọng định kết trình đầu tư, nhà nước thông qua quy định, hệ thống pháp luật để quản lý kiểm tra giám sát, hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu tinh thần đổi phát triển đất nước nhiêu, giúp nhà nước dễ dàng việc vận hành, quản lý giám sát hiệu tối ưu Ngoài cần phải tạo thống nhất, đồng hệ thống pháp luật nước đặc biệt quy định pháp luật lĩnh vực đầu tư, thương mại, đấu thầu… pháp luật kinh tế nói chung Khi đảm bảo xây dựng mơi trường pháp lý hồn thiện, đồng qn đảm bảo cao quyền lợi nghĩa vụ, đảm bảo quyền tự chủ, tự kinh doanh tự cạnh tranh lành mạnh công chủ thể tham gia vào hoạt động đấu thầu, đấu thầu mua TCB tập trung - đảm bảo cho tính minh bạch hiệu công tác đấu thầu phát huy tốt 3.1.3 Hoàn thiện pháp luật đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung phải đảm bảo minh bạch hiệu Trong thời gian tới, việc đấu thầu mua sắm hàng hóa nước đấu thầu quốc tế cần phải thành lập hiệp hội nhà tư vấn Việt Nam cách chuyên nghiệp, công ty tư vấn đủ lực, kinh nghiệm lĩnh vực mua sắm công ngành y tế Nếu trường hợp phải sử dụng nhà tư vấn nước ngồi bên chủ đầu tư, bên mời thầu cần đặc biệt lưu ý biên soạn chặt chẽ, chi tiết toàn điều khoản để tránh vướng mắc tranh chấp, nên lựa chọn đơn vị tư vấn có uy tín để hợp tác Hiện phần trình độ chun mơn kỹ thuật cịn thấp, sở đảm bảo cho việc lập dự toán chưa hoàn thiện nên thực đàm phán bỏ sót trình độ kỹ đàm phán chưa cao nên gây thiệt hại đấu thầu mua TCB Việc xây dựng văn hướng dẫn, văn pháp luật để điều chỉnh hoạt động đấu thầu mua TCB tập trung cần phải đảm bảo tính 60 nghiêm minh pháp luật, vừa phải chặt chẽ chi tiết, ngắn gọn không làm giảm nguyên tắc tự cạnh tranh, minh bạch, khách quan, công đấu thầu mua sắm TCB Để đối phó tình trạng nhà thầu bỏ giá thầu thấp nhà nước cần có quy định cụ thể chống phá giá đấu thầu mua sắm TCB Vấn đề xử phạt đấu thầu phải rõ ràng cụ thể phải thực cách nghiêm túc, mức phạt phải vừa có tính giáo dục phải mang tính răn đe, khơng nên q nhẹ để mang tính hình thức Những nội dung quy chế đấu thầu nhìn chung có nhiều tiến bộ, quy định bao quát đến toàn yêu cầu hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa, nhiên thực tế đời sống kinh tế xã hội vô đa dạng, thay đổi ngày yêu cầu bắt buộc phải điều chỉnh, cải tiến hồn thiện mang tính tổng thể cụ thể Tại đặc điểm mua sắm hàng hóa không giống Bộ, ngành địa phương, đơn vị nghiệp cơng lập nên khó để ban hành quy chế hướng dẫn chung mà phù hợp cho toàn trường hợp Vấn đề đưa phải có đầu tư nghiên cứu chi tiết quan ngành, địa phương khác giúp hình thành nên quy định để áp dụng cho phù hợp linh hoạt, tinh gọn không chồng chéo bảo đảm u cầu mục đích quy chế đấu thầu nói chung Hoạt động đấu thầu mua TCB tập trung để vô nề nếp, công cụ quan trọng hỗ trợ đắc lực góp phần vào việc sử dụng có hiệu nguồn vốn nhà nước cần có quán việc tổ chức thực đồng lòng tất quan chủ thể thực Để làm điều đó, bắt buộc hệ thống pháp luật đấu thầu, đấu thầu mua TCB tập trung cần phải đảm bảo minh bạch, đồng 3.1.4 Hoàn thiện pháp luật đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, nhà đầu tư Ở Việt Nam nay, hoạt động đấu thầu mua TCB tập trung phổ biến nhiều địa phương Điều mang lại nhiều hội cho doanh nghiệp ngồi nước tham gia vào hoạt động đấu thầu mua sắm TCB Những quy định pháp 61 luật đấu thầu, đấu thầu mua TCB tập trung bộc lộ số vấn đề hạn chế, bất cập, thể khía cạnh khác nhau, từ lý luận tới thực tế thi hành Vấn đề có tác động nhiều tới hoạt động đấu thầu, đấu thầu mua TCB Cho nên, giai đoạn việc kiểm tra rà sốt lại để đánh giá nhằm bổ sung, sửa đổi giúp hoàn thiện quy định pháp luật đấu thầu, đấu thầu mua TCB tập trung vô cần thiết Hồn thiện pháp luật giúp tạo mơi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu vận dụng đời sống thực tế Các nhà thầu cần phải cập nhật thường xuyên quy định pháp luật đấu thầu, tìm hiểu thơng tin gói thầu muốn tham gia hoạt động đấu thầu cách công hiệu Không nắm bắt quy định pháp luật đấu thầu mua sắm hàng hóa mà quan trọng không phải nắm bắt thông tin dự án, nguồn vốn để thực hiện, từ kênh thông tin như: tivi, báo, đài, trang web đầu tư, đấu thầu Các thông tin tạo chủ động để doanh nghiệp bước tham gia vào công tác đấu thầu mua sắm Từ vấn đề hoàn thiện quy định pháp luật trình tự thủ tục đấu thầu mua sắm TCB tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh bình đẳng nhà thầu chủ thể kinh tế khác góp phần tạo nên mơi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho kinh tế nước nhà Từ đa dạng, phong phú kinh tế thị trường với tiến nhanh chóng kinh tế, khoa học kỹ thuật giới việc tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh bình đẳng phải quan tâm thúc đẩy vai trò, trách nhiệm lực chủ thể tham gia vào trình tự thủ tục đấu thầu mua sắm TCB 62 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung Việt Nam 3.2.1 Hoàn thiện, bảo đảm hài hòa thống quy định pháp luật đấu thầu luật chuyên ngành đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung Hiện có chồng chéo, chưa thống quy định luật chuyên ngành với pháp luật đấu thầu Ví dụ từ vụ VN Pharma buôn bán hàng giả TCB lộ nhiều bất cập quản lý nhà nước nhập khẩu, đấu thầu thuốc Sự áp dụng biểu mẫu chung Bộ Kế hoạch – Đầu tư cho đấu thầu thuốc chưa hợp lý, tạo kẻ hở cho kẻ xấu lợi dụng Căn vào phân tích trên, để phát huy vai trò quan trọng đấu thầu mua sắm TCB tập trung hoạt động đấu thầu nói chung kinh tế, cần phải sớm hoàn thiện pháp luật đấu thầu, dựa sở chủ trương sách Đảng, Nhà nước phải thỏa mãn yêu cầu đòi hỏi thực tiễn kinh tế xã hội nhu cầu cấp thiết đặt Trong xu hội nhập quốc tế, cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật đấu thầu để phù hợp hội nhập tất lĩnh vực có đấu thầu mua TCB tập trung Trước mắt, cần tuân thủ vào quy định, hướng dẫn cụ thể tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực liên quan để tìm nội dung phù hợp với tình hình nước mà đảm bảo tuân thủ pháp luật quốc tế, để cho pháp luật đấu thầu tương thích dần với pháp luật thông lệ giới Đề xuất số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật đấu thầu mua TCB tập trung: Đối với Bộ Y tế: cần ban hành thông tư quy định chi tiết, rõ ràng việc phân nhóm thuốc theo tiêu chí kỹ thuật để tránh tình trạng thuốc nhóm chất lượng khác xa Quy định chặt chẽ đăng ký thuốc, tránh để doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở để đăng ký thuốc có hàm lượng, dạng đóng gói, dạng bào chế khơng cạnh tranh 63 Đối với Chính phủ: Ban hành quy định lộ trình mức giảm giá thuốc biệt dược gốc nhiều quốc gia thực Quy định việc sử dụng giá thuốc trúng thầu trung bình Bảo hiểm xã hội Việt Nam công khai, làm xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu sở để thương thảo giảm giá trường hợp giá thuốc trúng thầu cao bất hợp lý Ngoài Luật Đấu thầu cần có quy định rõ chế tài xử lý đơn vị trúng thầu lại không mua đủ 80% số lượng trúng thầu, chí khơng mua dù trúng thầu Quy định chế tài đủ mạnh để xử lý nhà thầu trúng thầu mà không cung cấp thuốc, có nhà thầu bỏ giá thấp để trúng thầu tới đơn vị trúng thầu đặt hàng khơng giao, làm thiệt hại cho lợi ích chung nhiều bên Tác giả kiến nghị đề xuất quy định thêm rõ Luật Đấu thầu vị trí, vai trị ngun tắc làm việc Tổ chuyên gia theo hướng nên quy định Tổ chuyên gia người đào tạo lĩnh vực đấu thầu TCB, có cấp chứng liên quan phù hợp bên thứ ba độc lập với bên mời thầu bên dự thầu đảm nhiệm, để tránh việc thiên vị, ý chí chủ quan q trình chấm thầu, giúp cho q trình đấu thầu cơng khai, minh bạch Nếu làm điều quy định đấu thầu nói chung đấu thầu mua TCB tập trung nói riêng bền vững, phát triển thực công cụ hiệu quản lý kinh tế xã hội, cụ thể có văn pháp luật, nghị định hướng dẫn thi hành tạo môi trường pháp lý ổn định cụ thể hơn, đảm bảo công tác mua sắm kịp thời, hiệu Hơn cần phải đảm bảo tính đồng với quy định pháp luật liên quan pháp luật dược, pháp luật đầu tư, pháp luật kinh tế, thương mại…Vì vậy, để tránh tình trạng mâu thuẫn chồng chéo, không thẩm quyền, cần sớm chuẩn hóa, thống pháp luật chuyên ngành liên quan quy định pháp luật đấu thầu, có quy định đấu thầu mua TCB tập trung 64 3.2.2 Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin đấu thầu, trung tâm đào tạo cán làm công tác đấu thầu chất lượng cao Trong hoạt động đấu thầu mua TCB tập trung, vấn đề thông tin, xử lý thông tin quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc thành công hay thất bại đấu thầu Các thông tin cung cấp cách kịp thời, đầy đủ, xác bảo mật góp phần nâng cao hiệu hoạt động đấu thầu mua TCB tập trung Một vấn đề khác liên quan đến thông tin đấu thầu mua sắm thuốc hệ thống thông tin nhà thầu Thế nhưng, qua thực tế cho thấy, muốn tra cứu thông tin đấu thầu, thông tin nhà thầu tiến hành đấu thầu quốc tế nhà thầu nước ngồi gặp khơng khó khăn Cho nên, hệ thống thông tin cần phải gấp rút hoàn thành thời gian sớm để đáp ứng u cầu tính cơng khai, minh bạch đấu thầu, u cầu số hóa, ứng dụng cơng nghệ thơng tin lĩnh vực đời sống Ngồi ra, xuất phát từ yêu cầu kinh tế thị trường, thời điểm cần xây dựng trung tâm đào tạo cán làm công tác đấu thầu chất lượng cao, trung tâm đào tạo chất lượng cao không làm nhiệm vụ đào tạo đấu thầu mà phải thực thêm mục tiêu cung cấp kiến thức liên quan đến tổ chức đấu thầu giới Việt Nam lĩnh vực, tổng kết được, đúc rút kinh nghiệm đấu thầu giới tình hình đấu thầu thực tế Việt Nam, có xây dựng đội ngũ cán làm công tác đấu thầu giỏi chun mơn nghiệp vụ có kinh nghiệm thực tế để áp dụng vào công tác đấu thầu đơn vị đạt hiệu tốt Nhà nước nên giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư với chun gia có uy tín nước triển khai thực xây dựng hệ thống thông tin trung tâm cho hoạt động đấu thầu nhằm có hiệu mong đợi 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác lập thẩm định dự án quản lý công tác đấu thầu Để nâng cao chất lượng công tác lập dự án chủ đầu tư phải tiến hành chọn đơn vị tư vấn có đủ lực, chuyên gia tham gia lập dự án, cán lập 65 dự án phải có trình độ chun mơn cao kinh nghiệm việc lập dự án, hồ sơ lập dự án phải có số liệu thơng tin đầy đủ, có cứ, có khảo sát so sánh điều tra nghiêm túc chi tiết nhu cầu đánh giá thực trạng dựa tảng khoa học phản ánh hết nhu cầu người sử dụng dự án mang lại hiệu thật cho người sử dụng Quá trình thẩm định dự án cần phải nâng cao kết trình yếu tố định đến thực thi hay khơng tồn dự án Thực tốt công tác tạo sở cho phê duyệt triển khai dự án tiến hành cụ thể công tác đấu thầu diễn đảm bảo mục tiêu mà dự án hướng đến Nâng cao lực quản lý hoạt động đấu thầu mua sắm TCB lựa chọn nhà thầu, cụ thể phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn dự án, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể theo yêu cầu, mục tiêu đối tượng với tiến độ thực dự án Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể cung cấp nhìn tồn diện, tổng qt cho chủ đầu tư để chủ đầu tư chuẩn bị chu đáo cho giai đoạn dự án Lập kế hoạch rõ ràng cụ thể thuận lợi cho chủ đầu tư kiểm soát dự án tiết kiệm thời gian chi phí sớm tiên đốn khó khăn q trình thực để có kế hoạch điều chỉnh trước để đễ dàng tiến hành 3.2.4 Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu Quy định giao cho người đứng đầu quan, đơn vị chịu trách nhiệm với hiệu thực công tác đấu thầu, với cần có chế tài xử lý nghiêm khắc trường hợp bao che, buông lỏng quản lý người đứng đầu quan chức Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu, chủ đầu tư, bên mời thầu chịu trách nhiệm đăng tải thông tin theo quy định Liên tục kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm trường hợp không thực đăng tải thông tin, đặc biệt thông báo mời thầu kết lựa chọn nhà thầu, phải có chế tài xử lý nghiêm lãnh đạo chủ đầu tư, bên 66 mời thầu để xảy vi phạm Khuyến khích quan thực đăng tải HSMT Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia website đơn vị Nhằm phát huy vai trò hậu kiểm đấu thầu, quan tra, kiểm tra đấu thầu cần tăng cường việc tra, kiểm tra thường xuyên lĩnh vực đấu thầu nhằm ngăn ngừa phát sớm hành vi tiêu cực, sai phạm đấu thầu Khi nhận kiến nghị, phản ánh nhà thầu tính khơng minh bạch, lành mạnh thầu cần xác minh, kiểm tra thông tin cung cấp Trường hợp phản ánh, kiến nghị xác minh xác, cần đưa biện pháp xử lý thích đáng Tăng cường vai trị giám sát cộng đồng, thường xuyên đánh giá chất lượng kiểm tra có biện pháp xử lý nghiêm cán có biểu bng lỏng, thiếu trách nhiệm, kiểm tra mang tính hình thức 3.2.5 Kiên giải triệt để hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật đầu tư mua sắm, đấu thầu Yếu tố người hoạt động đấu thầu mua sắm quan trọng, có tuyên truyền phổ biến pháp luật, có chế tài xử phạt chặt chẽ nghiêm minh chủ thể tham gia đấu thầu nghiêm túc thực quy định Vì vậy, cần phải có quy định chế tài cụ thể nghiêm minh cho vi phạm chủ thể đấu thầu, chấm dứt hẳn tượng xấu đấu thầu “quân xanh quân đỏ” hay tượng “thông thầu” nhằm giữ nghiêm minh pháp luật tạo môi trường cạnh tranh thực lành mạnh cho nhà thầu Đối với cán làm công tác đấu thầu phải tuyên truyền phổ biến pháp luật, phổ biến sách Đảng Nhà nước giai đoạn đổi để họ có kiến thức pháp luật đầy đủ, nắm bắt đường lối sách phát triển đất nước, có lập trường tư tưởng vững vàng Nhằm nâng cao hiệu hoạt động đấu thầu, hạn chế, tiến tới đẩy lùi, giải tận gốc tiêu cực, vi phạm pháp luật đấu thầu; tăng cường chất lượng công tác tra, kiểm tra đấu thầu, kịp thời phát xử lý nghiêm hành vi tiêu cực Thực nghiêm túc việc báo cáo thông tin xử 67 lý nhà thầu vi phạm pháp luật hoạt động đấu thầu đến quan có thẩm quyền theo quy định TIỂU KẾT CHƯƠNG Dựa sở thực trạng pháp luật trình thực tế áp dụng pháp luật đấu thầu Việt Nam nay, đặc biệt gói thầu triển khai đấu thầu mua sắm TCB tập trung; khái quát khía cạnh tồn tại, bất cập Luật đấu thầu nhằm đưa nhận định tổng quan phương hướng hoàn thiện Sau định hình xong vấn đề cần phải tập trung hồn thiện Chương tập trung kiến nghị giải pháp để hoàn thiện mặt tồn tại, bất cập Luật đấu thầu nói chung hết hồn thiện nội dung liên quan tới hoạt động đấu thầu mua TCB tập trung theo pháp luật Việt Nam Cụ thể cần phải tập trung vơ vấn đề bật lực cạnh tranh, xố bỏ rào cản mơ hình khép kín tạo thêm nhiều khoảng trống cho hình thức đấu thầu minh bạch công bằng, kiến nghị phương thức xét đánh giá lực nhà thầu cách khách quan Sau hết tập trung vào khía cạnh hạn chế hành vi gian lận đấu thầu, từ trình đào tạo bồi dưỡng cán nhận thức đến lực, kết hợp với hình thức xử lý vi phạm đấu thầu rõ ràng hơn, chặt chẽ 68 KẾT LUẬN CHUNG Đấu thầu ngày sử dụng rộng rãi hoạt động kinh tế nói chung mua sắm thuốc phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh nói riêng Đất nước phát triển hoạt động đấu thầu diễn phổ biến, rộng rãi, cạnh tranh Để cho hoạt động đấu thầu mua TCB tập trung đạt hiệu vấn đề quan trọng phải phù hợp với đường lối, chủ trương sách Đảng, Nhà nước Mà muốn cần phải phát huy vai trị nhà nước việc quản lý đấu thầu mua sắm khu vực cơng nói chung, đấu thầu mua thuốc tập trung nói riêng Kết nghiên cứu Luận văn góp phần: - Hệ thống hóa sở lý luận đấu thầu mua TCB tập trung Việt Nam Trong luận văn phân tích khoa học bước quy trình, nội dung quản lý nhà nước việc đấu thầu mua TCB tập trung; nghiên cứu đánh giá kinh nghiệm quản lý hoạt động đấu thầu số vấn đề thực trạng bất cập qua số gói thầu thực tế Việt Nam thời gian qua - Luận văn đánh giá cách khách quan thực trạng quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu mua TCB tập trung Việt Nam, đánh giá khía cạnh chưa công tác quản lý đấu thầu mua TCB tập trung, qua để phân tích ngun nhân bất cập công tác quản lý đấu thầu Dựa vào nguyên nhân, bất cập đó, luận văn kiến nghị số giải pháp để tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu nói chung đấu thầu mua TCB tập trung nói riêng Cho nên, thời gian tới, với mục đích hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước đấu thầu mua TCB cần phải có thêm nhiều cơng trình nghiên cứu sâu đấu thầu mua TCB tập trung, yếu tố người vấn đề khó khan chưa thể có giải pháp mang tính trực tiếp được, cần phải theo dõi thêm để tổng hợp khái quát, tìm giải pháp tình 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO *Tài liệu nước Báo Sài Gịn Giải Phóng, Làm chủ kỹ thuật cao - phục vụ chu đáo bệnh nhân, ngày 08/02/2020 Bộ Kế hoạch Đầu tư, Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT, ngày 16/06/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hoá Bộ Kế hoạch Đầu tư, Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT, ngày 27/11/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trình tổ chức lựa chọn nhà thầu Bộ Kế hoạch Đầu tư, Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT, ngày 21/12/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá giá HSDT Bộ Y Tế (2019), Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc sở y tế cơng lập, ban hành ngày 11/07/2019 Chính phủ (2014), Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu, ban hành ngày 26/06/2014 Quốc hội (2013), Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ban hành ngày 26/11/2013 Quốc hội (2016), Luật Dược số 105/2016/QH13, ban hành ngày 06/04/2016 Thông Tấn Xã Việt Nam, Đấu thầu thuốc tập trung quốc gia: Hiệu nhiều bất cập 10 Thủ tướng phủ (2013), Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 11 Thủ tướng phủ (2020), Quyết định 163/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 22/01/2020 việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2020 12 Tổng điều tra dân số nhà năm 2019 13 UBND thành phố Hồ Chí Minh (2017), Quyết định số 5220/QĐ-UBND giải thể Trung tâm Mua sắm hàng hóa tài sản công ngành Y tế thành phố theo phương thức tập trung, trực thuộc Sở Y tế, ban hành ngày 04/10/2017 14 UBND Thành phố Hồ Chí Minh (2017), Quyết định 21/2017/QĐ- UBND Ban hành Quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tâp trung địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành ngày 03/04/2017 15 Nguyễn Thị Hương Giang (2017), “Trình tự thủ tục đấu thầu mua sắm hàng hóa theo pháp luật đấu thầu từ thực tiễn đơn vị nghiệp công lập Việt Nam nay”, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội; 16 Nguyễn Sơn Hà (2019) “Đấu thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức giai đoạn hai túi hồ sơ theo pháp luật đấu thầu Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội; 17 Nguyễn Thị Hiệp (2017), “Đấu thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức giai đoạn túi hồ sơ theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn ngành khí tượng thủy văn”, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội; 18 Phạm Lương Sơn (2012), “Nghiên cứu thực trạng đấu thầu mua thuốc BHYT cho sở khám, chữa bệnh công lập Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội; 19 Cao Thị Lê Thương (2018), “Bảo đảm dự thầu đấu thầu mua sắm hàng hóa theo pháp luật Việt Nam nay”, Viện Nhà nước pháp luật – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; * Tài liệu nước 20 Ngân hàng Thế giới (2004), Hướng dẫn mua sắm vốn vay IBRD tín dụng IDA 21 UNCTRIAL, Quy định mẫu mua sắm đấu thầu hàng hoá ... Nhóm 2.2 Thực tiễn đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung thành phố Hồ Chí Minh 2.2.1 Nhu cầu sử dụng thuốc chữa bệnh thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh thành phố lớn Việt Nam, trung tâm... luận đấu thầu mua TCB tập trung theo pháp luật Việt Nam Chương Thực trạng pháp luật đấu thầu mua TCB tập trung từ thực tiễn Tp Hồ Chí Minh Chương Phương hướng, giải pháp hồn thiện pháp luật đấu thầu. .. luật đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU MUA THUỐC CHỮA BỆNH TẬP TRUNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 27 2.1 Thực trạng quy định pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ), Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn