Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

90 15 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:44

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI THÂN TRỌNG NHÂN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TỪ THỰC TIỄN QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ Hà Nội, năm 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI THÂN TRỌNG NHÂN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TỪ THỰC TIỄN QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Luật kinh tế Mã số: 8380107 PGS TS NGUYỄN QUANG TUYẾN Hà Nội, năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, thực hướng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn Quang Tuyến Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Học Viên Thân Trọng Nhân MỤC LỤC MỞ ĐẦU………………………………………………………………….… Chương LÝ LUẬN VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÀ PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ……………………… ……………… …… 1.1 Lý luận bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất …………… 1.1.1 Khái niệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất …… … 1.1.2 Ý nghĩa bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất…….…12 1.1.3 Các phương thức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất ………………………………………………………………………………… 14 1.1.4 Cơ sở việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất…… 16 2.2 Lý luận pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất ….…………………………………………………………………………….… 21 2.2.1 Khái niệm pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất…….………………………………………………………………………… … 21 2.2.2 Cấu trúc pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất …………………………………………………………………………………………… 23 2.2.3 Tiêu chí đánh giá pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất ……………………………………………………………………………… 26 Kết luận Chương ………………………………………………… …………… 32 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH …………………………… ….33 2.1 Thực trạng pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất ………………………… ………………………………………………….… 33 2.1.1 Về quy định chung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đất Nhà nước thu hồi đất… ………………………………………….…………… …………….…… 33 2.1.2 Quy định cụ thể bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất …………… 38 2.1.3 Quy định xác định giá đất tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất …………………………………………………………… ………… 41 2.1.4 Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư………………………………… …….…………………….…… 46 2.1.5 Về thẩm quyền thu hồi đất ….…… ……………………………….………… 48 2.1.6 Về trình tự, thủ tục thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phịng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, công cộng ………………………… …… 49 2.2 Thực tiễn thi hành pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh ……………………… 51 2.2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Quận Bình Tân tác động đến việc thi hành pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất ……………………………… ……….……………….…………………… 51 2.2.2 Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh ……… ……….… 56 Kết luận Chương …………………………….………………………………… 66 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH TẠI QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH …………………………………………………………………………… 67 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất nâng cao hiệu thực Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh ……………………………………………………………………… 67 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất nâng cao hiệu thực Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh …………………………………………….……………………………… 70 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất ………………………………………………………………………… 70 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh…………… 73 Kết luận Chương …………………………………………… ……………… 78 KẾT LUẬN ………………… ……………………………………… …….… 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………….… 83 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLDS Bộ Luật Dân Sự SX-KD Sản Xuất - Kinh Doanh GCNQSDĐ Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất CNH-HĐH Cơng Nghiệp Hóa - Hiện Đại Hóa GPMB Giải Phóng Mặt Bằng KT - XH Kinh Tế - Xã Hội BCHTW Ban Chấp Hành Trung Ương TN&MT Tài Nguyên Và Môi Trường HDND Hội Đồng Nhân Dân UBND Ủy Ban Nhân Dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở nước ta, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất (sau gọi chung bồi thường Nhà nước thu hồi đất) chế định pháp luật đất đai Chế định pháp luật đời với mục đích bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất vào mục đích quốc phịng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) lợi ích quốc gia, cộng cộng Tuy nhiên, thực tế, việc áp dụng chế định gặp nhiều khó khăn, thách thức; lẽ, trực tiếp “đụng chạm” đến lợi ích thiết thực người dân nói chung người sử dụng đất nói riêng Không phải lúc nào, đâu, việc thi hành pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất xử lý giải hài hoà lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư lợi ích người bị thu hồi đất Sự không đồng thuận người bị thu hồi đất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân nhân, có nguyên nhân quy định pháp luật hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất chưa phù hợp với đòi hỏi thực tiễn cho dù chế định thường xuyên sửa đổi, bổ sung với việc đời đạo Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành Theo Báo cáo Thanh tra Chính phủ, khiếu nại đất đai chiếm khoảng 50% khiếu nại, tố cáo công dân/ năm; đó, chiếm đến khảng 70% khiếu nại đất đai liên quan đến việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Quận Bình Tân, sở tách từ Huyện Bình Chánh cũ quận vừa thành lập Đây quận có tuổi đời cịn non trẻ so với nhiều quận, huyện khác Thành phố Hồ Chí Minh Để phát triển mặt KT-XH, địa bàn Quận Bình Tân triển khai thực nhiều dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hệ thống hạ tầng xã hội; nên việc thu hồi đất điều khó tránh khỏi Vì vậy, cơng việc mà cấp quyền Quận Bình Tân phải giải tiến hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Trên thực tế, việc áp dụng pháp luật để xử lý vấn đề gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhiều nguyên nhân; đó, có nguyên nhân số quy định pháp luật sửa đổi, bổ sung song chưa phù hợp với thực tế địa phương Để góp phần tháo gỡ khó khăn thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH Quận nhiệm kỳ 05 năm (2015 - 2020) cần có nghiên cứu, đánh giá cách đầy đủ, toàn diện pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất thực tiễn thực Quận Bình Tân Với ý nghĩa đó, em lựa chọn đề tài “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất pháp luật đất đai chế định quan trọng Giới khoa học pháp lý nước ta dành nhiều quan tâm nghiên cứu cho chế định Thời gian qua có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu lĩnh vực mà tiêu biểu phải kể đến số cơng trình cụ thể sau đây: i) Trịnh Thị Hằng Nga (1999), Chế định pháp luật đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội; ii) Nguyễn Vinh Diện (2006), Pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thiệt hại Nhà nước thu hồi đất - Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội; iii) Nguyễn Duy Thạch (2007), Pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất (qua thực tiễn thi hành thành phố Hà Nội) - Luận văn Thạc sĩ luật học, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội; iv) Đặng Anh Quân (2005), Bàn giá đất bồi thường Nên cao hay thấp?- Tạp chí Tài nguyên Mơi trường số 8; v) Hồng Lộc (2005), Nơng dân góp vốn …đất - Giải pháp đột phá đền bù giải toả - Thời báo Kinh tế Việt Nam số 253, ngày 21/12; vi) Nhóm phóng viên thời (2005), Dự án khu đô thị Nam Thăng Long (CIPUTRA): Từ bất thường đền bù, giải phóng mặt - Báo Pháp luật Việt Nam số 285, ngày 29/11; vii) Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình Luật Đất đai, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội; viii) Phạm Thu Thủy (2014), Pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội; ix) Hoàng Thị Nga (2009), Pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất, Luận văn thạc sĩ luật học - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; x) Nguyễn Thị Yến (2010), Pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn áp dụng địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ luật học - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; xi) Nguyễn Chí Mỳ Hồng Xn Nghĩa (đồng chủ biên) (2009), Hậu giải phóng mặt Hà Nội - Vấn đề giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; xii) Nguyễn Quang Tuyến (2008), Vấn đề thu hồi đất bồi thường thu hồi đất Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi, bổ sung) , Tạp chí Luật học, số 12; xiii) Nguyễn Quang Tuyến (2009), Vấn đề lý luận xung quanh khái niệm bồi thường Nhà nước thu hồi đất", Tạp chí Luật học, số 1; xiv) Đặng Đức Long (2009), Giải tốn lợi ích kinh tế ba chủ thể: Nhà nước, người có đất bị thu hồi chủ đầu tư bị thu hồi đất", Tạp chí Tài nguyên Môi trường, số 5; xv) Nguyễn Thị Dung (2010), Chính sách đền bù thu hồi đất số nước khu vực Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, số 6; xvi) Trần Quang Huy (2010), Chính sách hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất", Tạp chí Luật học, số 10; xvii) Ngân hàng Thế giới (2011), Cơ chế Nhà nước thu hồi đất chuyển dịch đất đai tự nguyện Việt Nam (Phương pháp tiếp cận; định giá đất giải khiếu nại dân), Hà Nội… Các cơng trình nghiên cứu giải số vấn đề lý luận thực tiễn sau: Một là, phân tích khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, ý nghĩa kinh nghiệm nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất; Hai là, phân tích sở đời, khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, cấu trúc điều kiện bảo đảm thi hành pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất; Ba là, đánh giá thực trạng pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất thực tiễn thi hành Việt Nam; Bốn là, đề xuất định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất nâng cao hiệu thi hành Tuy nhiên, cơng trình chủ yếu nghiên cứu Luật Đất đai năm 2003 văn hướng dẫn thi hành quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Hiện nay, quy định bị thay chế định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Luật Đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành Mặt khác, dường có cơng trình cơng bố nghiên cứu cách có hệ thống, đầy đủ, tồn diện lý luận thực tiễn pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất tham chiếu ... hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Việt Nam - Chương Thực trạng pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất. .. - Thực tiễn thi hành pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh? ?? 4.2 Phạm vi nghiên cứu Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi. ..ợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất; phân tích nội dung pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất đánh giá thực tiễn thi hành Quận Bình Tân, Thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ), Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn