Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

75 6 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:42

Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Nguyễn Thị Lan BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ Hà Nội, năm 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Nguyễn Thị Lan BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Luật kinh tế Mã số: 8.38.01.07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN ĐỨC MINH Hà Nội, năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình TÁC GIẢ Nguyễn Thị Lan MỤC LỤC MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ .6 1.1 Khái quát chung bán đấu giá tài sản để thi hành án dân 1.2 Khái quát lý luận pháp luật bán đấu giá tài sản để thi hành án dân Error! Bookmar Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH……………………………………………………………… .22 2.1 Thực trạng pháp luật bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sựError! Bookmark not 2.2 Thực tiễn thực pháp luật bán đấu giá tài sản để thi hành án dân Thành phố Hồ Chí Minh 36 Chương 3: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢTHỰC HIỆN PHÁP LUẬT BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ…………………… ………51 3.1 Quan điểm, phương hướng hoàn thiện pháp luật thực pháp luật bán đấu giá tài sản để thi hành án dân 51 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự……………………………………………………………………………… 54 3.3 Giải pháp thực pháp luật bán đấu giá tài sản để thi hành án dân 57 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT THADS : Thi hành án dân BLDS : Bộ luật dân CHV : Chấp hành viên TA : Tòa án VKS : Viện kiểm sát THA : Thi hành án DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết thi hành án dân từ năm 2015 đến năm 2019 44 Bảng 2.2 Kết bán đấu giá tài sản thi hành án từ năm 2015 đến 2019 .46 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bán đấu giá tài sản hình thức mua bán tài sản phổ biến kinh tế thị trường hình thức bán tài sản công khai, minh bạch, hiệu thông dụng nước phát triển Bán đấu giá tài sản thi hành án dân hình thức xử lý tài sản sau bị cưỡng chế kê biên để đảmbảo thi hành án Mục đích đặt quan thi hành án thực biện pháp cưỡng chế kê biên, bán đấu giá tài sản người phải thi hành án để đảm bảo hiệu lực thực thi án, định Tòa án thực tế, khôi phục lại quyền lợi ích hợp pháp cho người thi hành án Bên cạnh đó, bán đấu giá tài sản nhằm bảo đảm việc bán tài sản người phải thi hành án công khai, minh bạch Thông qua biện pháp bán đấu giá tài sản phải thi hành án quyền lợi đáng người phải thi hành án, người đươc thi hành án đảm bảo, người có tài sản nhằm thu số tiền lớn từ tài sản bán đấu giá Ở Việt Nam, trước việc đấu giá tài sản thường sử dụng mục đích chủ yếu bán đấu giá loại tài sản để thu hồi tiền cho nhà nước Ở Việt Nam, bán đấu giá tài sản lần quy định Pháp lệnh thi hành án dân ngày 28/8/1989; sau đóđược quy định Nghị định số 86/1996/NĐ-CP ngày 19/12/1996 việc ban hành quy chế bán đấu giá tài sản, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 Chính phủ bán đấu giá tài sản, Luật Thi hành án dân năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014); Luật Đấu giá tài sản năm 2016 Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 Chính phủ Việc hồn thiện pháp luật đấu giá tài sản tạo sở cho hoạt động bán đấu giá tài sản ngày vào nề nếp, chuyên nghiệp giảm thiểu tiêu cực phát sinh, đấu giá tài sản thi hành án dân Sau nhiều năm triển khai thực Luật đấu giá tài sản hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án dân Việt Nam đạt số kết đáng ghi nhận, nhìn chung đạt mục đích đề Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu, kết đạt thời gian qua, hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án dân tồn tại, hạn chế định Chất lượng nhiều phiên đấu giá nhìn chung cịn chưa có hiệu quả; cịn tồn tình trạng “qn xanh, qn đỏ”, thơng đồng, dìm giá, cản trở việc mua hồ sơ đấu giá, không thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản; chưa có tiêu chí để lựa chọn tổ chức bán đấu giá, chế kiểm soát việc bán đấu giá; nhiều vụ việc kê biên, định giá lại đấu giá nhiều lần không bán tài sản giá trị lớn nhiều so với giá khởi điểm Có nhiều trường hợp tài sản bán đấu giá thành, người mua trúng đấu giá nộp đủ tiền chưa bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá việc bàn giao tài sản bị kéo dài nên gây xúc dư luận xã hội, quyền lợi bên quan hệ bán đấu giá tài sản thi hành án chưa đảm bảo dẫn đến việc uy tín tổ chức đấu giá tài sản nhiều bị ảnh hưởng theo ….Từ dẫn đến tình trạng khách hàng có tâm lý ngại mua tài sản bán đấu giá thi hành án dân Một nguyên nhân hạn chế hành lang pháp lý cho hoạt động chưa thực hồn thiện, cịn bộc lộ nhiều điểm bất cập số quy định trình tự, thủ tục bán đấu giá thiếu cụ thể, không rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau, chế tài đội ngũ đấu giá viên vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp chưa hợp lý; quy định bán đấu giá tài sản chưa có tách bạch rõ ràng hoạt động bán đấu giá với hoạt động thi hành án khác dẫn tới tình trạng tổ chức bán đấu giá tài sản can thiệp sâu vào hoạt động thi hành án dân , thao túng, vi phạm pháp luật hoạt động bán đấu giá tài sản để thi hành án; số tổ chức bán đấu giá hoạt động không chuyên nghiệp v.v Từ thực trạng nguyên nhân nêu địi hỏi phải có phương hướng, giải pháp để khắc phục hạn chế pháp luậtvà nâng cao hiệu đấu giá tài sản để thi hành án dân Vì vậy, việc nghiên cứu cách tồn diện có hệ thống vấn đề bán đấu giá tài sản thi hành án dân cần thiết Từ yêu cầu đó, học viên chọn “Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp cao học 2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong năm gần đây, trước yêu cầu hội nhập kinh tế cải cách tư pháp đã, cải cách hành có nhiều đề tài khoa học nghiên cứu vấn đề bán đấu giá tài sản Việt Nam nói chung bán đấu giá tài sản thi hành án dân nói riêng công bố Cụ thể luận văn, luận án có đề tài luận văn thạc sĩ luật học “Quản lý nhà nước hoạt động bán đấu giá tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” tác giả Phạm Văn Sỹ bảo vệ Học viện Hành quốc gia năm 2006; đề tài luận án tiến sĩ luật học “Pháp luật đấu giá tài sản thương mại Việt Nam” tác giả Nguyễn Mạnh Cường bảo vệ Học viện Khoa học xã hội năm 2012; đề tài luận án thạc sĩ luật học “Bán đấu giá tài sản thi hành án án giải tranh chấp hoạt động tín dụng ngân hàng địa bàn tỉnh Hưng Yên” tác giả Trịnh Thanh Tùng bảo vệ Học viện Khoa học xã hội năm 2017; đề tài luận án thạc sĩ luật học “Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất thi hành án dân từ thực tiễn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng” tác giả Trần Thị Mỹ Hằng bảo vệ Học viện Khoa học xã hội năm 2019 Về tạp chí khoa học có “Một số vướng mắc bán đấu giá tài sản để thi hành án” Đinh Duy Bằng đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật số chuyên đề tháng 02/2012; “Một số bất cập việc định giá, định giá lại tài sản kê biên” tác giả Vũ Hịa đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật số chuyên đề tháng 12/2012; “Bán đấu giá tài sản thi hành án dân điểm nghẽn” tác giả Nguyễn Quang Thái Đào Thị Thúy Lan đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật số chuyên đề 4/2016 ; “Trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo Luật đấu giá tài sản" tác giả Nguyễn Đại Dân đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật số chuyên đề 2017; “ Giải pháp nâng cao hiệu bán đấu giá tài sản thi hành án” tác giả Lê Thị Kim Dung Văn Thị Tâm Hồng đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật số chuyên đề 2017 Các luận văn, luận án cơng trình nêu giải số nội dung liên quan đến bán đấu giá tài sản thi hành án công tác thi hành án dân Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu cách hệ thống toàn diện vấn đề thực tiễn bán đấu giá tài sản để thi hành án dân theo Luật Đấu giá tài sản năm 2016 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích việc nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng pháp luật Việt Nam hành thực tiễn thực pháp luật bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự,từ đề xuất số giải pháp hồn thiện pháp luật giải pháp nâng cao hiệu thực chế định Từ mục đích nêu trên, luận văn tập trung giải nhiệm vụ sau: Phân tích sở lý luận bán đấu giá tài sản thi hành án dân Phân tích đánh giá quy định pháp luật Việt Nam hành bán đấu giá tài sản thi hành án dân Nghiên cứu thực tiễn thi hành pháp luật Việt Nam bán đấu giá tài sản thi hành án dân địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Phát vướng mắc, bất cập quy định pháp luật Việt Nam hành bán đấu giá tài sản thi hành án dân khó khăn, vướng mắc thực tiễn thực hiện; từ tìm giải pháp nâng cao hiệu bán đấu giá tài sản thi hành án dân Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự, quy định pháp luật bán đấu giá tài sản thi hành án dân thực tiễn thực quy định pháp luật bán đấu giá tài sản thi hành án dân địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh số năm gần Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Luận văn thực sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử Chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật Trong nghiên cứu, trình bày luận văn học viên sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học knhư tài sản khơng hồn thiện, quy định điều kiện, cách thức, trình tự, thủ tục khơng đầy đủ khó khăn cho chủ thể trình bán đấu giá tài sản thực tế Điều dẫn đến tuỳ tiện q trình bán đấu giá tài sản, từ làm thiệt hại đến lợi ích Nhà nước chủ thể tham gia quan hệ bán đấu giá tài sản Để việc bán đấu giá tài sản thi hành án có hiệu cao điều kiện tiên quyết, quan trọng phải dựa hệ thống pháp luật có chất lượng cao, bất cập, hạn chế, khiếm khuyết pháp luật phải bị loại bỏ Vì vậy, việc rà sốt, tập hợp, hệ thống hố văn pháp luật đóng vai trị quan trọng Có thể nói bước q trình xây dựng, hồn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật bán đấu giá tài sản thi hành án nói riêng Với mục đích đóng góp thêm kênh thơng tin cho việc góp ý hồn thiện Luật Đấu giá tài sản, theo tác giả luận văn cần tập trung vào số giải pháp sau: Một là, quy định khoản tiền phạt việc vi phạm thời hạn toán tiền người mua tài sản Để tránh vi phạm việc nộp tiền trúng đấu giá sau đấu giá thành người mua trúng đấu giá tài sản ngồi việc quy định khoản tiền đặt trước thuộc người có tài sản đấu giá nên có quy định khoản tiền phạt hành vi vi phạm thời hạn nộp tiền mua tài sản trúng đấu giá người mua trúng đấu giá Quy định làm cho người mua trúng đấu giá có cân nhắc kỹ lưỡng trước tham gia đấu giá tài sản Theo quy thời hạn người mua tài sản nộp tiền không 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành Mặc dù pháp luật quy định rõ lại không quy định số tiền phải nộp bao nhiêu, nộp phần tiền hay nộp tất số tiền lại Do vậy, nên cần sửa lại nộp tiền tồn số tiền cịn lại ( sau trừ tiền đặc trước) theo hợp đồng mua bán tài sản thời hạn không 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành cho rõ ràng cụ thể, chi tiết Hai là, sửa đổi quy định niêm yết, thông báo công khai bán đấu giá tài sản Theo quy định Luật đấu giá tài sản “ Đối với tài sản bất động sản tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản trụ sở tổ chức mình, 55 nơi tổ chức đấu giá Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá 15 ngày trước ngày mở đấu giá ” Quy định chưa phù hợp với thực tiễn chưa đảm bảo tính khả thi Trên thực tế, việc niêm yết loại tài sản bán đấu giá bất động sản quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất tổ chức đấu giá tài sản khó niêm yết nơi có bất động sản bán đấu giá Cụ thể, việc niêm yết thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất lơ đất trống tổ chức đấu giá khơng biết phải niêm yết thông báo bán đấu giá đâu niêm yết nào; tài sản thi hành án nhà, đất mà người phải thi hành án quản lý, sử dụng người phải thi hành án thường khơng có thiện chí hợp tác mà chí cịn có hành vi cản trở, chống đối theo quy định pháp luật tổ chức đấu giá tài sản khơng có phương tiện hỗ trợ cho việc niêm yết nơi có bất động sản Như vậy, quy định thủ tục niêm yết mang tính hình thức mà khơng có tính thực tiễn Mặt khác mục đích, chất việc niêm yết tài sản đấu giá nhằm công khai thong tin bán đấu giá để nhiều người biết tài sản rao bán đấu giá Trên thực tế đa số người dân biết thông tin đấu giá tài sản thông qua phương tiện thông tin đại chúng, nên bỏ quy định việc niêm yết nơi có bất động sản cho phù hợp với thực tế Ba là, giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật thi hành án dân pháp luật đấu giá tài sản Việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật THADS pháp luật đấu giá tài sản cần tập trung vào nội dung sau: Thứ nhất, để khắc phục việc chậm giao tài sản đấu giá thành cho người mua tài sản kê biên tài sản giao cho người phải thi hành án người thân thích người phải thi hành án quản lý, sử dụng, thời gian tới cần quy định tài sản đưa đấu giá phải tài sản quan THADS quan có chức bảo quản tài sản quản lý Việc quy định khắc phục tình trạng người muốn tham gia đấu giá tâm lý sợ rủi ro không nhận tài sản sau đấu giá thành nên không đăng ký tham gia đấu giá, đồng thời tránh 56 thiệt hại cho người có tài sản bán đấu giá có người đăng ký tham gia đấu giá dẫn đến tình trạng bị ép giá, phải giảm giá nhiều lần Thứ hai, để khắc phục tình trạng thơng đồng, dìm giá qua lần giảm giá tài sản để đấu giá, cần có quy định việc Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản không lần để đấu giá tài sản kê biên (tức sau lần giảm giá) Bởi vì, địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tổ chức đấu giá thành lập việc quy định đòi hỏi tổ chức đấu giá tài sản phải công khai, minh bạch đấu giá tài sản, tích cực việc tổ chức đấu giá để mong sớm bán tài sản cho người thực có nhu cầu mua tài sản để thu phí đấu giá, tránh kéo dài việc thi hành án thiệt hại cho người phải thi hành án tài sản đấu giá phải giảm giá nhiều lần có người mua 3.3 Giải pháp thực pháp luật bán đấu giá tài sản để thi hành án dân 3.3.1 Giải pháp chung Qua thực tiễn thực pháp luật bán đấu giá tài sản để thi hành án dân cho thấy hiệu hoạt động thực pháp luật bán đấu giá tài sản phụ thuộc vào nhiều nhân tố, chủ yếu trình độ kiến thức, hiểu biết pháp luật chủ thể pháp luật; công tác phổ biến,giáo dục, tuyên truyền pháp luật bán đấu giá tài sản; vai trò, trách nhiệm quan chức hoạt động thực pháp luật bán đấu giá tài sản Vì để nâng cao hiệu thực pháp luật bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự, cần thực số giải pháp cụ thể sau: Thứ nhất, Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới đặt ra: "Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác thi hành án dân sự, nâng cao hiệu công tác thi hành án, giải tình trạng án tồn đọng" Thể chế hóa đường lối, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước liên tục hoàn thiện pháp luật thi hành án dân nói chung quy định pháp luật bán đấu giá tài sản thi hành án dân nói riêng Đồng thời, Nghị 49-NQ/TW có nêu: 57 “Cải cách tư pháp phải đặt lãnh đạo chặt chẽ Đảng, bảo đảm ổn định trị, chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dân, nhân dân, nhân dân, quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” [2, tr.23] Chính cần tăng cường lãnh đạo Đảng Nhà nước hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự, cần tập trung đổi phương thức lãnh đạo đảng Nhà nước, cụ thể hóa thành Hiến pháp, pháp luật Thứ hai, tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật bán đấu giá tài sản thi hành án dân Cần đa dạng hóa hình thức phong phú nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nói chung pháp luật bán đấu giá tài sản, pháp luật THA dãn nói riêng Thơng qua hoạt động tổ chức THA, tổ chức thi, nghiên cứụ, trao đổi, quan tư pháp cung cấp tài liệu để nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, giúp họ nắm chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật nói chung pháp luật đấu giá tài sản nói riêng, để người dần hiểu yên tâm mua tài sản thông qua đấu giá, đồng thời giúp giám sát hoạt động bán đấu giá tài sản Thứ ba, phải kiện toàn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án đội ngũ đấu giá viên thực tốt nhiệm vụ bán đấu giá bảo đảm hoạt động bán đấu giá tài sản xã hội hóa cách sâu sắc Thứ tư, nhận thức vị trí vai trị, tầm quan trọng công tác bán đấu giá tài sản thi hành án dân Lãnh đạo quan, đơn vị liên quan cần nhận thức vị trí vai trị, tầm quan trọng cơng tác bán đấu giá tài sản thi hành án dân khâu công tác quan trọng Thường xuyên thông báo rút kinh nghiệm dạng vi phạm quan liên quan công tác bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự; học tập phương pháp, cách làm hay địa phương, đơn vị để rút kinh nghiệm Phải có chế tài xử lý nghiêm chấp hành viên, đấu 58 giá viên làm công tác bán đấu giá tài sản thi hành án dân cố tình sai phạm dẫn đến để xảy vụ việc gây hậu nghiêm trọng.Tăng cường tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho cán quan làm công tác liên quan bán đấu giá tài sản thi hành án dân Thứ năm, phối hợp chặt chẽ quan thi hành án dân tổ chức bán đấu giá Các quan thi hành án dân tổ chức bán đấu giá tài sản cần phải có quy chế phối hợp chặt chẽ với tạo thành mối thống để chia sẻ khó khăn, vướng mắc từ có hướng giải hợp tình, hợp lý, đảm bảo quyền lợi ích bên nhằm ngày mang lại hiệu cao công tác bán đấu giá tài sản để thi hành án Thứ sáu, tăng cường công tác giám sát hồ sơ liên quan đến đấu giá tài sản từ giai đoạn ban đầu trình kê biên, định giá, đấu giá tài sản nhằm hạn chế thiếu sót trình tổ chức đấu giá tài sản .Thứ bảy, cần có kiểm tra giám sát chặt chẽ người đăng ký tham gia đấu giá tài sản Chấp hành viên phải yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản thực nghiêm túc việc kiểm tra điều kiện đăng ký tham gia đấu giá khách hàng, phát trường hợp không đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo quy định pháp luật đấu giá phải loại hồ sơ Thứ tám, nâng cao trình độ, lực đội ngũ chấp hành viên, đấu giá viên công chức, nhân viên quan thi hành án dân tổ chức đấu giá tài sản Thực tế công tác THADS cho thấy điều kiện phát triển hội nhập kinh tế bên cạnh kết đạt làm phát sinh nhiều vi phạm pháp luật, tranh chấp phải giải quan có thẩm quyền Vì vậy, hiệu cơng tác THADS nói chung, đấu giá tài sản để thi hành án nói riêng phụ thuộc nhiều vào trình độ, lực Chấp hành viên, đấu giá viên 59 trực tiếp thực nhiệm vụ thi hành án đấu giá tài sản Do đó, để đảm bảo hiệu THADS nói chung, đấu giá tài sản để thi hành án nói riêng địi hỏi phải khơng ngừng nâng cao lực, trình độ đội ngũ cơng chức, chấp hành viên, đấu giá viên quan THADS tổ chức đấu giá tài sản để trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho công chức, chấp hành viên đấu giá viên phù hợp với yêu cầu công tác THADS đấu giá tài sản tình hình 3.3.2 Giải pháp Thành phố Hồ Chí Minh Thứ nhất, nâng cao trách nhiệm, lực chấp hành viên trình tổ chức thi hành án Để việc bán đấu giá tài sản THA hiệu quả, cần thiết nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành viên Quá trình tổ chức THA cần tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, hạn chế tối đa việc khiếu nại trình tự, thủ tục THA dân Do đó, đòi hỏi chấp hành viên cần thường xuyên cập nhật văn quy phạm pháp luật liên quan đến q trình tổ chức THA nói chung bán đấu giá tài sản THA, bán đấu giá nói riêng Quá trình tổ chức THA cần bám sát quy định pháp luật để thực pháp luật Mặt khác, cần lưu ý số vấn đề trình xử lý số tài sản, ví dụ đổi với tài sản bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm tài sản chuyển dịch phải nộp thuế quan THA dân phải làm việc với quan hữu quan phải thông báo cơng khai nội dung để người có nhu cầu đăng ký mua tài sản đấu giá biết Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo cần kịp thời giải dứt điểm khiếu nại, tơ' cáo, tránh trình trạng tài sản bán đấu giá thành mối phát sinh khiếu nại thủ tục THA trưổc làm ảnh hưỏng nghiêm trọng đến hoạt động bán đấu giá tài sản Kiên xử lý nghiêm CHV có hành vi vi phạm tổ chức thi hành án nói chung hoạt động bán đấugiá nói riêng Thứ hai, để hạn chế việc vi phạm chủ thể đấu giá tài sản Luật đấu giá tài sản có quy định rõ ràng cụ thể điều kiện để tham gia đấu giá tài sản, việc nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản Tuy nhiên trình tổ 60 chức bán đấu giá tượng “quân xanh, quân đỏ” Điều làm ảnh hưởng đến tính khách quan, trung thực, công khai việc tổ chức bán đấu giá tài sản Nên thời đại kỹ thuật số, với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin ngày cần áp dụng hình thức đấu giá trực tuyến nhiều có giải pháp kỹ thuật việc tổ chức đấu giá trực tuyến ngày trở nên phổ biến Bên cạnh Tổng Cục thi hành án dân ban hành quy trình tổ chức thi hành án quy định rõ: Chấp hành viên trước ký hợp đồng thẩm định giá, bán đấu giá phải có tờ trình Thủ trưởng để báo cáo rõ lý sở việc lựa chọn tổ chức thẩm định, Tổ chức đấu giá Bên cạnh Cục THADS TP.HCM có quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức đấu giá, quy trình tổ chức thẩm định giá, quy trình tổ chức đấu giá quy định chi tiết cách thức, tiêu chí thực việc lựa chọn nhằm hạn chế tình trạng tiêu cực công tác thẩm định giá, bán đấu giá Trong có việc đáng ý như: cho phép đăng báo bán đấu giá báo có nhiều người đọc Pháp luật TP.HCM, Tuổi trẻ, Sài Gịn Giải phóng, Thanh Niên Chấp hành viên có nghĩa vụ giám sát việc đăng báo, niêm yết lưu giấy tờ chứng minh việc đăng báo, niêm yết Chấp hành viên phải thực việc đăng thông báo bán đấu giá tài sản lên trang web thông tin điện tử Cục Thi hành án ( mục thông báo bán tài sản) Bộ tư pháp có trang web bán đấu giá riêng để tổ chức phải đăng công khai việc bán đấu giá tài sản trang web Trường hợp Tổ chức đấu giá cố tình đóng cửa khơng bán hồ sơ tìm cách gây khó khăn việc tham gia đấu giá tài sản thi hành án người muốn tham gia đấu giá phản ảnh trực tiếp lên Thanh tra Sở tư pháp, mời thừa phát lại lập vi làm sở để phản ảnh lên Sở tư pháp Cơ quan thi hành án, điện thoại trực tiếp cho Chấp hành viên thụ lý Thủ trưởng Cơ quan thi hành án phảnh ánh trực tiếp Tổng cục thi hành án Thứ ba, cần có biện pháp mạnh mẽ, chặt chẽ việc niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản 61 Các Chấp hành viên phải làm hết trách nhiệm tài sản kê biên, định giá đưa bán đấu giá để thi hành án Trong trình tổ chức đấu giá tài sản phải thực tốt việc niêm yết, thông báo công khai phải theo dõi, kiểm tra xem việc tổ chức đấu giá có thực quy định pháp luật đấu giá tài sản khơng Nếu phát có sai phạm việc công khai bán đấu giá tài sản Chấp hành viên có quyền đề nghị dừng việc đấu giá tài sản đề nghị quan có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật Việc hạn chế vi phạm trình niêm yết, thông báo công khai quan trọng trình đấu giá tài sản Vì số trường hợp đấu giá thành, bên thực xong nghĩa vụ việc mua tài sản đấu giá, nhiên trình kiểm tra hồ sơ phát việc vi phạm niêm yết, thông báo công khai nên kết đấu giá tài sản bị hủy việc hủy kết đấu giá tài sản kéo theo nhiều vấn đề gây ảnh hưởng tới quyền lợi ích pháp bên, gây ảnh hưởng đến hoạt động đấu giá, công tác thi hành án dân sự, gây xúc dư luận, xã hội Thứ tư, để khắc phục tình trạng vi phạm thời hạn giao tài sản đấu giá cho người mua trúng đấu giá, địi hỏi Chấp hành viên phải có cương quyết, phối kết hợp tốt với quyền địa phương, quan ban ngành đặc biệt phải thường xuyên báo cáo Ban đạo thi hành án địa phương vụ việc khó khăn phức tạp để từ có biện pháp tháo gỡ nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người mua tài sản Kết luận Chương Sau năm thi hành Luật đấu giá tài sản, tổ chức bán đấu giá tài sản đội ngũ đấu giá viên có phát triển số lượng, chất lượng, quy mơ, tính chun nghiệp, đáp ứng nhu cầu bán đấu giá địa phương Kết hoạt động bán đấu giá thời gian vừa qua bước khẳng định hiệu xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động bán đấu giá tài sản, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội 62 Tuy nhiên, bên cạnh đó, cơng tác bán đấu giá tài sản THADS thời gian qua bộc lộ khác nhiều bất cập Pháp luật THADS quy định việc bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ thủ tục cụ thể chưa có quy định Vấn đề thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án chưa quy định hợp lý, rõ ràng Vấn đề xử lý tài sản bán đấu giá không thành quy định chưa thống Luật THADS Luật đấu gía tài sản Quá trình phối hợp quan liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp người trúng đấu giá tài sản THADS nhiều điểm bất hợp lý Chấp hành viên người có thẩm quyền bán đấu giá tài sản thi hành án chưa đào tạo chuyên nghiệp bán đấu giá nên dễ dẫn đến sai sót thực nghiệp vụ bán đấu giá Còn tồn nhiều sai phạm thực nghiệp vụ cưỡng chế kê biên Chấp hành viên bán đấu giá Chấp hành viên Nguyên nhân hạn chế, bất cập xuất phát từ việc thể chế pháp lý bán đấu giá tài sản THADS chưa hoàn thiện; chất lượng đội ngũ đấu giá viên hạn chế; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đấu giá viên chưa thực thường xuyên đặc biệt vấn đề đạo đức Chấp hành viên, đấu giá viên bị bỏ ngỏ Việc phải tổng kết, đánh giá hiệu Luật đấu giá tài sản cần thiết, sở đánh giá kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế hành, d9a3m bảo đưa Luật đấu giá vào thực tiễn xã hội 63 KẾT LUẬN Bán đấu giá tài sản hình thức mua bán đặc biệt, có từ lâu giới Ở Việt Nam, bán đấu giá tài sản pháp luật quy định từ 30 năm Từ quy định ban đầu Pháp lệnh THADS năm 1989, Nghị định 17/2010/Đ-CP đến với quy định BLDS năm 2015, Luật THADS 2008 ( bổ sung, sửa đổi năm 2014), Luật đấu giá tài sản 2016 văn pháp luật hướng dẫn thi hành tạo nên chế định bán đấu giá tài sản thi hành án tương đối hoàn chỉnh trở thành sở pháp lý cho hoạt động đấu giá tài sản THADS kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Pháp luật bán đấu giá tài sản thi hành án góp phần tạo lập mơi trường cơng khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, chống gian lận góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân quan hệ mua bán tài sản đấu giá Tuy nhiên, thời gian qua, bán đấu giá tài sản THADS bộc lộ hạn chế định mà nguyên nhân hệ thống pháp luật chưa thực đồng bộ, thống với việc thực người tham gia vào q trình cịn nhiều khiếm khuyết khiến cho hoạt động chưa phát triển mang lại hiệu mong muốn Để nâng cao hiệu bán đấu giá tài sản THADS, qua nghiên cứu cho thấy mặt cần phải hoàn thiện quy định pháp luật lĩnh vực này, mặt khác phải tăng cường biện pháp tổ chức thực pháp luật lĩnh vực Về hoàn thiện pháp luật, cần bổ sung quy định bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ bán đấu giá số loại tài sản có tính chất đặc thù loại tài sản hình thành tương lai; tài sản di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; quyền tài sản; hoa lợi, lợi tức gắn liền với tài sản vật đồng bộ, vật chính, vật phụ ; sửa đổi quy định phương thức đấu giá (theo hướng bổ sung số phương thức đấu giá thông lệ quốc tế); sửa đổi quy định nơi niêm yết bất động sản bán đấu giá; hướng dẫn bán đấu giá tài sản thi hành án không thành xử lý bán đấu giá tài sản thi hành án không thành; hoàn thiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản mua thơng qua đấu giá phần trình tự thủ tục bán đấu giá tài 64 sản thi hành án; hoàn thiện quy định pháp luật việc phối hợp quan liên quan trình bán đấu giá tài sản THADS chuyển quyền sở hữu tài sản bán đấu giá thực pháp luật, cần tăng cường lực đội ngũ bán đấu giá tài sản thi hành án chất lượng số lượng thông qua đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ đấu giá; xây dựng quy tắc nghề nghiệp đấu giá; tăng cường phát xử lý nghiêm vi phạm pháp luật để đảm bảo người thực hoạt động thật công tâm, khách quan thực nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm chủ thể tham gia quan hệ bán đấu giá tài sản THADS tăng cường tuyên truyền, phố biến pháp luật để người dân hiểu rõ hoạt động bán đấu giá tài sản THADS, đặc biệt thông qua phương tiện thông tin đại chúng, điện tử công nghệ để người dân tiếp cận công khai, rộng rãi với tài sản bán đấu giá THADS 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2005) Nghị số 48-NQ/TW chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, ban hành ngày 24/5/2005, Hà Nội Bộ Chính trị (2005) Nghị số 49-NQ/TW chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ban hành ngày 02/6/2005, Hà Nội Bộ Tư pháp (2014) Báo cáo số 180/BC-BTP sơ kết năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 Chính phủ bán đấu giá tài sản, ban hành ngày 18/7/2014, Hà Nội Bộ Tư pháp (2009) Pháp luật bán đấu giá tài sản, tài liệu Hội thảo – thành phố Hồ Chí Minh, ban hành ngày 12/6/2009, Hồ Chí Minh Chính phủ (2015) Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật THADS,ban hành ngày 18/7/2015, Hà Nội Chính phủ (2017) Báo cáo cơng tác thi hành án năm 2017, ban hành ngày 30/9/2017, Hà Nội Lê Hùng Cường (2017) “Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác thi hành án dân nay”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (số chuyên đề), tr 51-57 David W Pearce (1999) Từ điển kinh tế học đại, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Nguyễn Xuân Đồng (2011) “ Những vướng mắc công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất”, Tap chí Dân chủ pháp luật, số 10, tr.7-12 11 Nguyễn Hồng Hải (2012) Một số ý kiến đấu giá tài sản theo quy định pháp luật Việt Nam hành số đề xuất, Tài liệu hội nghị Vụ Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp, Hà Nội 12 Nguyễn Quang Hòa (2012) “Bán đấu giá tài sản - Một số nét thực trạng”,Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 12, tr 20-25 13 Bùi Thị Thu Hiền (2015) “Nâng cao hiệu bán đấu giá tài sản THADS”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số chuyên đề tháng 7, tr.48- 52 14 Phạm Thị Liên Hương (2015) “Hoạt động bán đấu giá tài sản bất cập giải pháp”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 10, tr 26 - 27 15 Hội đồng quốc gia (1995) Đại Từ điển bách khoa Việt Nam, NXB Trung tâm biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, Hà Nội 16 Khoa Nhà nước Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2004) Tài liệu học tập nghiên cứu môn học lý luận chung nhà nước pháp luật, tập 1, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 17 Đặng Thị Bích Liễu (2010) “Vấn đề: người có tài sản bán đấu giá người bán đấu giá tài sản pháp luật đấu giá Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 2, tr.5-8 18 Đặng Trần Hoàng Linh (2012) “Nhận diện bất cập từ thực tiễn hoạt động bán đấu giá tài sản”,Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 12, tr 18-25 19 Nguyễn Thị Mai (2009) “Những bất cập hoạt động đấu giá tài sản”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 11, tr 11-17 20 Thanh Minh, Mai Hoa Huyền Trang (2012), Kinh nghiệm bán đấu giá tài sản theo pháp luật số quốc gia giới, Dân chủ pháp luật, (12) 21 Nguyễn Thị Minh (2012) “Quá trình hình thành phát triển pháp luật bán đấu giá Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 12, tr 5-8 22 Nhà Pháp luật Việt – Pháp (1998) Bộ luật dân nước cộng hòa Pháp, ban hành ngày 14/11/1998, Hà Nội 23 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005) Bộ luật dân sự, ban hành ngày 14/6/2005, Hà Nội 24 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015) Bộ luật dân sự,ban hành ngày 24/11/2015, Hà Nội 25 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008) Luật thi hành án dân sự, ban hành ngày 14/11/2008, Hà Nội 26 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014) Luật Thi hành án dân sự, ban hành ngày 25/11/2014, Hà Nội 27 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2016) Luật Đấu giá tài sản, ban hành ngày 17/11/2016, Hà Nội 28 Nguyễn Hồng Sinh (2011) “Những khó khăn vướng mắc cơng tác kiểm sốt việc bán đấu giá tài sản thi hành án”, Tạp chí Kiểm sát, số 23, tr.59 29 Nguyễn Hồng Sinh (2012) “Những vướng mắc công tác kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 12, tr.9-14 30 Đặng Thị Tâm (2014) Bán đấu giá tài sản - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 31 Võ Đình Tồn (2012) “Một số vấn đề lý luận bán đấu giá pháp luật bán đấu giá”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số chuyên đề 2012, tr.25-30 32 Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (2000) Luật Nhật Bản, Nhà Xuất Thanh niên, Hà Nội 33 Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1989) Pháp lệnh thi hành án dân sự, ngày ban hành 28/9/1989, Hà Nội 34 Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1993) Pháp lệnh thi hành án dân sự, ngày ban hành 17/4/1993, Hà Nội 35 Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004) Pháp lệnh thi hành án dân ngày ban hành 14/01/2004, Hà Nội 36 Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp (2006) Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp, Hà Nội 37 Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp (2011) Hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 38 Vụ Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp (2004) Luật Bán đấu giá tài sản Trung Quốc, ngày ban hành 20/7/2004, Hà Nội 39 Wikipedia (2019) “Auction”, Từ điển Bách khoa toàn < http://en.wikipedia.org/wiki/Auction>, (ngày 28/12/2019) thư mở, ... tích đánh giá quy định pháp luật Việt Nam hành bán đấu giá tài sản thi hành án dân Nghiên cứu thực tiễn thi hành pháp luật Việt Nam bán đấu giá tài sản thi hành án dân địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. .. khái niệm bán đấu giá tài sản khái niệm bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự, đưa khái niệm pháp luật bán đấu giá tài sản thi hành án dân sau: Pháp luật bán đấu giá tài sản thi hành án dân hệ... cứu đề tài vấn đề lý luận bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự, quy định pháp luật bán đấu giá tài sản thi hành án dân thực tiễn thực quy định pháp luật bán đấu giá tài sản thi hành án dân địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ), Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn