ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 20192025

23 5 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:41

Việc thực hiện Đề án sẽ góp phần đổi mới hoạt động của y tế cơ sở, gắn y tế cơ sở với chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh nên sẽ mang lại các hiệu quả sau:1. Đầu tư cho y tế cơ sở gắn với CSSKBĐ và y tế dự phòng là chiến lược trước mắt cũng như lâu dài. Đây là một trong những chiến lược chăm sóc sức khỏe hiệu quả lâu dài và bền vững nhất, giảm quá tải, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.2. Tăng cường y tế cơ sở, nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý của các cơ sở y tế tuyến cơ sở sẽ đảm bảo nâng cao hiệu quả trong dự phòng và xác định sớm bệnh để điều trị kịp thời, góp phần làm giảm chi phí điều trị cũng như các chi phí cơ hội của người bệnh như chi phí đi lại, chi phí ăn ở, thời gian ngừng làm việc do ốm đau…, cũng như bảo đảm sự phục hồi nhanh về tình trạng sức khỏe của người bệnh, tạo điều kiện cho người bệnh có cơ hội tiếp tục lao động, tăng thu nhập và giảm chi phí trong chăm sóc sức khỏe. Từ đó góp phần làm tăng kinh tế gia đình và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.3. Thông qua việc triển khai Đề án với các hoạt động đổi mới cơ chế, chính sách, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương và đầu tư cho y tế cơ sở có tác động mạnh mẽ tới toàn hộ hệ thống cung cấp dịch vụ, góp phần nâng cao tính hiệu quả kinh tế của công tác cung cấp dịch vụ tại các tuyến, cũng như làm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.4. Bên cạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế cơ sở, trong đó bao gồm cả dịch vụ quản lý các bệnh không truyền nhiễm, bệnh mãn tính tại cộng đồng, quản lý môi trường sống, khống chế các bệnh nhiễm trùng, góp phần làm nâng cao tình trạng sức khỏe của nhân dân trong địa bàn phục vụ. Người bệnh, bao gồm cả người nghèo, người có thu nhập thấp, các đối tượng xã hội có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng, góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội. 1 Phần thứ SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN I PHẠM VI, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ VAI TRỊ, VỊ TRÍ CỦA Y TẾ CƠ SỞ TRONG CƠNG VIỆC CHĂM SĨC VÀ PHẠM VI CỦA Y TẾ CƠ SỞ Mạng lưới y tế sở (gồm y tế thôn, bản, xã, phường, huyện, thị xã) tuyến y tế trực tiếp gần dân nhất, bảo đảm cho người dân chăm sóc sức khỏe với chi phí thấp, góp phần thực cơng xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dụng nếp sống văn hóa, trật tự an tồn xã hội, tạo niềm tin nhân dân với chế độ xã hội chủ nghĩa Nhờ có mạng lưới y tế sở, hoạt động bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung chăm sóc sức khỏe ban đầu nói riền triển khai thường xuyên, rộng khắp Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sức khỏe ban đầu cung cấp đến tất người dân, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xã, vùng đồng bào dân tộc người, biên giới Chức năng, nhiệm vụ vai trò, vị trí mạng lưới y tế sở 2.1 Bộ Y tế ban hành văn quy định cụ thể, chức năng, nhiệm vụ đơn vị thuộc mạng lưới y tế sở, cụ thể: a) Nhân viên y tế thôn bản: Thực chức năng, nhiệm vụ quy định Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 Bộ Y tế; có (1) Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cộng đồng; (2) Tham gia thực hoạt động chuyên môn y tế cộng đồng giám sát dịch bệnh, chất lượng nước sinh hoạt, ăn uống, an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe; (3) Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em kế hoạch hóa gia đình; (4) Sơ cứu ban đầu chăm sóc bệnh thơng thường; (5) Thực chương trình y tế thơn bản… b) Trạm y tế xã: thực chức năng, nhiệm vụ quy định Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 Bộ Y tế hướng dẫn chức nhiệm vụ Trạm y tế xã, phường, thị trấn Đến nay, nhiệm vụ Trạm y tế theo Nghị định 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 Chính phủ c) Trung tâm Y tế huyện, thị xã: thực chức năng, nhiệm vụ theo Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Trung tâm y tế huyện 2.2 Từ năm 1982 đến nay, ngành Y tế triển khai nội dung cụ thể Tun ngơn Alma-Ata chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ), có nội dung là: (1) Giáo dục sức khỏe, (2) Dinh dưỡng cung ứng thực phẩn, (3) Bảo vệ bà mẹ trẻ em kế hoạch hóa gia đình, (4) Cung cấp nước vệ sinh môi trường, (5) Tiêm chủng mở rộng, (6) Chữa bệnh tật xử lý vết thương thông thường, (7) Phòng chống bệnh, dịch lưu hành địa phương, (8) Cung cấp thuốc thiết yếu; ngồi cịn thêm 02 nhiệm vụ quan trọng là: (9) Quản lý sức khỏe đối tượng ưu tiện (10) Củng cố mạng lưới y tế sở 2.3 Vai trò mạng lưới y tế sở a) Mạng lưới y tế sở có vai trị quan trọng việc CSSKBĐ cho nhân dân Các nhiệm vụ y tế thôn bản, trạm y tế xã, phường, thị trấn, trung tâm y tế huyện nội dụng hoạt động CSSKBĐ Các bệnh viện huyện nơi thực kỹ thuật điều trị chăm sóc bản, mang tính đa khoa tuyến hỗ trợ trực tiếp cho tuyến xã Là tuyến điều trị gần dân nên đóng vai trị quan trọng việc tiếp cận dịch vụ y tế, găn chặt với việc khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa - khu vực điều kiện kinh tế xã hội có khó khăn, tỷ lệ người nghèo cao, khoảng cách đến bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương xa b) Trong thời gian vừa qua, chế độ, sách phương thức hoạt động y tế sở bước đầu đổi mới, cụ thể: - Y tế thôn, bản: Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ nên nâng cao vai trò, hoạt động nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn tuyên truyền công tác CSSKBĐ, thăm khám, đỡ đẻ cho phụ nữ dân tộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn Nhân viên y tế thôn hưởng phụ cấp theo Quyết định sô 75/2009- TTG ngày 11/5/2009 Quyết định Chính phủ việc Quy định chế độ phụ cấp nhân viên y tế thôn Tại điều 02 Quyết định quy định thời gian công tác, chế độ hưởng sau: + Phụ cấp hàng tháng nhân viên y tế thơn thuộc xã vùng khó khăn theo quy định phủ 0.5 so với mực lương tối thiểu + Phụ cấp hàng tháng nhân viên y tế thơn xã cịn lại theo quy định phủ 0.3 so với mực lương tối thiểu Theo Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên việc phê duyệt đề án củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế sở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020: điểm 3.5 điều 01 định nhân viên y tế thôn thị trấn hưởng mức phụ cấp 0.15 so với mức lương sở - Trạm Y tế xã: Các trạm y tế xã, phường, thị trấn đổi hoạt động, làm tốt cơng tác CSSKBĐ, có khoảng 100% số xã đủ điều kiện thực khám, chữa bệnh BHYT Đã triển khai thí điểm thực quản lý số bệnh mãn tính hen, tăng huyết áp, đái tháo đường cộng đồng, chăm sóc tâm thần cộng đồng … góp phần giảm tải cho tuyến trên, hầu hết hoạt động dự án, chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực y tế - dân số triển khai y tế cở c) Trong giai đoạn tới, với nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, kinh tế xã hội ngày phát triển, trình độ dân trí tăng nên nhu cầu khám, chữa bệnh nhân dân ngày tăng; biến đổi khí hậu, nhiễm mơi trường làm thay đổi mơ hình bệnh tật, từ bệnh truyền nhiễm chủ yếu sang bệnh không lây nhiễm tim mạch, ung thư, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phịng, chống, quản lý cộng đồng, giảm mức độ nguy hiểm phát sớm… nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày cao, không khám, chữa bệnh bệnh viện mà nhu cầu nâng cao nhận thức để tự chăm sóc sức khỏe cho thân, cho gia đình cộng đồng, nâng cao hiểu biết để phòng, chống bệnh tật; tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng để phát sớm bệnh tật 4 Tóm lại: Thơng qua hoạt động nêu cho thấy mạng lưới y tế sở có vai trị tầm quan trọng đặc biệt bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân, xương sống hệ thống y tế huyện, tuyến y tế trực tiếp gần dân để thực nội dung CSSKBĐ, thực chương trình mục tiêu quốc gia y tế Do đó, việc tăng cường củng cố hoạt động hệ thống y tế sở để đảm bảo việc CSSKBĐ cho nhân dân thời gian tới cần thiết cấp bách II NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP ĐỀ ÁN Việc tăng cường đầu tư cho y tế nói chung, y tế sở nói riêng Đảng Nhà nước ta quan tâm coi sách ưu tiên hàng đầu Chủ trương Đảng, sách Nhà nước đạo điều hành Chính phủ quan phải tập trung đầu tư cho hệ thống y tế sở, thể văn quan trọng đâu: Chủ trương Đảng - Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002 Ban Bí thư củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế sở nêu rõ: “ Có sách đầu tư thích hợp để củng cố hồn thiện mạng lưới y tế sở, … ưu tiên dành ngân sách để nâng cấp y tế sở vùng khó khăn …” - Nghị 46-NQ-/TW ngày 23/2/2005 Bộ Chính trị cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình nêu rõ nhiệm vụ: “ Củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế sở sở vật chất, trang thiết bị cán Xây dựng nâng cấp bệnh viên, bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh huyện để có đủ khả giải nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân địa phương … Nhà nước cần đầu tư mạnh, tạo bước bứt phá để nâng cấp sở y tế, ưu tiên củng cố, hồn thiện mạng lưới y tế sở…” - Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 Ban Bí thư phát triển Đông y Việt Nam Hội Đông y Việt Nam tình hình - Kết luận số 43-KL/TW ngày 01/4/2009 Bộ Chính trị 03 năm thực Nghị 46-NQ/TW 05 năm thực Chỉ thị 06-CT/TW rõ: “ Tổ chức xếp hệ thống y tế công, đặc biệt y tế sở, tạo mơ hình hợp lý ổn định dựa quản lý theo ngành y tế địa phương (từ tuyến tỉnh trở xuống) Ngoài ra, trước mắt cần cho phép vận dụng làm thí điểm mơ hình y tế sở theo Thơng tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT_BNV ngày 25/4/2008 liên Bộ Nội vụ Y tế” - Thông báo kết luận số 126-TB/TW ngày 01/4/2013 Ban Bí thư 10 năm thực Chỉ thị số 06-CT/TW nêu hạn chế: “Đầu tư cho y tế sở chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân Nguồn vốn đầu tư hạn hẹp, sở vật chất, thiết bị y tế thiếu lạc hậu Điều kiện sở vật chất trạm y tế xã, vùng khó khăn chưa đảm bảo yêu cầu tối thiểu công tác khám, chữa bệnh” Đồng thời đề định hướng thời gian tới: “ Xác định rõ việc củng cố, hoàn thiện nâng cao chất lượng y tế sở điều kiện cần thiết để phòng bệnh, nâng cao sức khier, khám, chữa bệnh”… “ Tiếp tục tăng cường đầu tư có hiệu ngân sách nhà nước, trung ương địa phương cho hoạt động y tế sở; huy động hỗ trợ kỹ thuật tài tổ chức, cá nhân nước quốc tế để phát triển y tế sở” - Nghị Trung ương khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn đề nhiệm vụ: “ Nâng cấp mạng lưới y tế sở, y tế dự phòng, bệnh viện đa khoa huyện …” Kết luận 97-KL/TW ngày 15/5/2015 Bộ Chính trị số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực Nghị Trung ương khóa X đề nhiệm vụ, giải pháp: “ Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe người dân; ưu tiên đầu tư phát triển y tế, giáo dục vùng sâu, vũng xa, vùng đồng dân tộc Phát triển hệ thống an sinh xã hội nơng thơn; thực có hiệu sách bảo hiểm y tế, sách dân số; khuyến khích nơng dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bao hiểm y tế” Nghị Quốc hội - Nghị số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc hội đẩy mạnh thực sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân cho phép “ Tiếp tục cho phép phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, đa khoa khu vực liên huyện, trạm y tế xã, bệnh viện lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn” - Nghị 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 Quốc hội đề mục tiêu: “Giai đoạn 2016-2020 bảo đảm 90% hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế; 70% xã đạt tiêu chí quốc gia y tế, 90% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; điều chỉnh cấu đầu tư cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sách bảo hiểm y tế để đảm bảo tăng hội tiếp cận dịch vu y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người cận nghèo” - Nghị 68/2013/NQ-QH13 ngày 29/11/2013 Quốc hội: “Đến năm 2020, hoàn thiện việc đầu tư trạm y tế xã vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” Các Văn điều hành Chính phủ - Nghị định số 55/2012/Nđ-CP ngày 28/6/2012 Chính phủ Quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị nghiệp công lập; - Quyết định số 1019/QĐ-TTG ngày 05/8/2012 Thủ tướng phủ phê duyệt đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020; - Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 Chính phủ chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp y tế công lập giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; - Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, Chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đưa mục tiêu: “ Phát triển y tế phổ cấp, bác sỹ gia đình, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe ban đầu, bao phủ y tế toàn dân kết hợp với phát triển y tế chuyên sâu Trong đưa giải pháp nhằm củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế sở, đổi chăm sóc sức khỏe ban đầu; - Nghị định số 117/2014/NĐ-CP 08/12/2014 Chính phủ quy định Y tế xã, phường, thị trấn; - Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/4/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 Bộ Chính trị số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực Nghị Trung ương 7, khóa X nơng nghiệp, nông dân, nông thôn; - Quyết định số 1819/QĐ-TTG ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; - Quyết định số 468/QĐ-TTG ngày 23/3/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Kiểm sốt cân giới tính sinh giai đoạn 2016-2020; - Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Chính phủ Quy định điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện thuốc thay thế; Các văn Bộ Y tế - Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 Bộ Y tế Quy chế bệnh viện; - Quyết định số 2271/2002/QĐ-BYT ngày 17/6/2002 Bộ Y tế việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế Trạm y tế sở - Tiêu chuẩn ngành; - Quyết định 1020/QĐ-BYT ngày 22/3/2004 Bộ Y tế việc ban hành sửa đổi danh mục trang thiết bị y tế trạm y tế xã có bác sỹ vào danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã túi y tế thôn kèm theo Quyết định 437/2002/QĐ-BYT Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; - Quyết định số 2514/QĐ-BYT ngày 15/7/2011 Bộ trưởng Bộ Y tế phát triền nghề công tác xã hội ngành y tế giai đoạn 2011-2020; - Quyết định số 935/QĐ-BYT f22/3/2013 Bộ Y tế phê duyết đề an sxaay dựng phát triển mơ hình phịng khám bác sĩ gia đình giai đoạn 2013-2020; - Thơng tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 Bộ Y tế hướng dẫn chi thiết thi hành số điều Nghị định 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 Chính phủ Quy định điều trị chất dạng thuốc phiện thuốc thay thế; - Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức sở phục hồi chức Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành; - Quyết định số 4039/QĐ-BYT ngày 06/10/2014 Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch quốc gia phát triển phục hồi chức giai đoạn 2014-2020; - Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 Bộ Y tế việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn đến 2020; - Quyết định số 2991/QĐ-BYT ngày 17/7/2015 Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyết Kế hoạch phát triền nhân lực hệ thống khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2015-2020; - Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; - Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 Bộ Y tế Quy định nhiệm vụ hình thức tổ chức thực nhiệm vụ công tác xã hội bệnh viện; - Quyết định 5384/QĐ-BYT ngày 17/12/2015 Bộ Y tế việc ban hành Kế hoạch cải cách hành Bộ Y tế giai đoạn 2016-2020; - Thơng tư 07/2013/TT-BYT ngày 8/3/2013 Bộ Y tế ban hành quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ nhân viên y tế thôn, bản; - Quyết định số 3509/QĐ-BYT ngày 21/8/2015 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “hướng dẫn tổ chức thực điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện thuốc Methadone sở cấp phát thuốc Methadone”; - Thông tư số 51/2015/TTLT-BHY-BNV ngày 11/12/2015 Liên Bộ Y tế Nội vụ việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực thuộc trung ương Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; - Chỉ thị số 04/CT-BYT ngày 15/3/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế việc tăng cường giải tình trạng cân giới tính sinh; - Quyết định số 1472/QĐ-BYT ngày 27/4/2016 phê duyệt kế hoạch nhân rộng phát triển mơ hình phịng khám bác sĩ gia đình Việt Nam, giai đoạn 2016-2020; - Quyết định số 445/QĐ-BYT ngày 05/02/2016 Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch ứng dụng phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 Bộ Y tế; - Thông tư 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 Bộ Y tế việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Trung tâm Y tế huyện, thị xã, quận, thành phố tỉnh, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các văn tỉnh Thái Nguyên - Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 26/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên việc thực Nghị số 20-NQ/TW khóa XII “ tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới”; - Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/4/2017 Tỉnh ủy Thái Ngun “cơng tác dân số tình hình mới” - Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 19/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên “Xây dựng phát triển mạng lưới Y tế sở tình hình địa bàn tỉnh Thái Nguyên” - Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/4/2017 triển khai khai thực đo lường hài lòng người dân dịch vụ Y tế công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 - Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 ban hành Quy định việc thực giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh - Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên III THỰC TRẠNG CỦA MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NHÂN DÂN 10 Thực trạng mạng lưới y tế sở 1.1 Tuyến huyện: - Bệnh viện đa khoa có đơn vị thực công tác khám, chữa bệnh - Trung tâm Y tế huyện có 01 đơn vị thực chức y tế dự phòng; 1.2 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: 100% sỗ xã, phường, thị trấn có cán y tế hoạt động; 100% trạm y tế xã có bác sỹ làm việc, 100% trạm y tế xã có nữ hộ sinh y sỹ sản nhi; 100% số trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia y tế giai đoạn đến 2020 1.3 Y tế thơn, bản: 100% thơn, bản, tổ dân phố có nhân viên y tế hoạt động Đầu tư tài cho y tế sở 2.1 Trung tâm Y tế huyện - Trung tâm Y tế huyện làm chức y tế dự phòng đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trái phiếu phủ; - Trung tâm Y tế huyện quan tâm đầu tư nên sở vật chất, trang thiết bị đầu tư chưa đồng hộ nên thu hút cán y tế công tác 2.2 Các Trạm Y tế xã, thị trấn - Một số trạm y tế đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị đạt tiêu chí quốc gia y tế xã Tuy nhiên, số trạm y tế xã sở vật chất xuống cấp, có phần hư hỏng chưa có kinh phí để sửa chữa kịp thời - Trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho cơng tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân thiếu, chưa đồng Tài cho hoạt động thường xuyên y tế sở CSSKBĐ 3.1 Trung tâm Y tế huyện - Ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Y tế huyện làm nhiệm vụ dự phòng theo định mức biên chế khoảng 20 triệu/ biên chế - Thu dịch vụ: Nguồn thu có hoạt động dịch vụ tiêm chủng, tiêm phòng dại không đáng kể 11 Tồn tại: Vừa quan, Bộ Y tế Bộ Tài ban hành Thơng tư liên tịch 09/2014/TTLT xác định rõ y tế dự phòng NSNN bảo đảm Với định mức bảo đảm chi lương số khoản chi hành chính, hầu hết hoạt động chun mơn, phịng chống dịch bệnh dựa vào kinh phí CTMTQG Mặt khác kinh phí địa phương chưa đáp ứng nhu cầu để triển khai chủ động cơng tác phịng, chống dịch bệnh thực nhiệm vụ giao, đặc biệt thực nội dung CSSKBĐ (Nêu hội nghị Alma Ata ngày 12/9/1978): (1) Giáo dục sức khỏe, (2) Dinh dưỡng cung ứng thực phẩn, (3) Bảo vệ bà mẹ trẻ em kế hoạch hóa gia đình, (4) Cung cấp nước vệ sinh môi trường, (5) Tiêm chủng mở rộng, (6) Chữa bệnh tật xử lý vết thương thơng thường, (7) Phịng chống bệnh, dịch lưu hành địa phương, (8) Cung cấp thuốc thiết yếu; ngồi cịn thêm 02 nhiệm vụ quan trọng là: (9) Quản lý sức khỏe đối tượng ưu tiện (10) Củng cố mạng lưới y tế sở) 3.2 Trạm Y tế xã, y tế thôn - Ngân sách cấp tiền lương, phụ cấp cho y tế xã, phường hỗ trợ chi thường xuyên theo định mức Thông tư 119/TTLT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 Bộ Y tế Bọ Tài chính; phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôn, bản, tổ dân phố theo Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên việc phê duyệt Đề án củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế sở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 - Thu quan BHYT toán trạm y tế xã có thực khám, chữa bệnh BHYT thông qua bệnh viên đa khoa huyện tỉnh; thu người bệnh toán - Các khoản thu hợp pháp khác tài trợ, hỗ trợ cộng đồng, thu lãi hoạt động tủ thuốc … 12 Phần thứ hai NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN Với quan điểm y tế sở tảng hệ thống y tế Việt Nam, tuyến y tế cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân Tăng cường y tế sở nhằm hướng đến mục tiêu “bao phủ chăm sóc sức khỏe tồn dân” để người dân, đặc biệt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tiếp cận với dịch vụ chăm sóc dịch vụ chăm sóc sức khỏa ban đầu có chất lượng, gắn nâng cao sức khỏe phịng bệnh đơi với chữa bệnh phục hồi chức Trung tâm Y tế xây dựng đề nghị Sở Y tế tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án Xây dựng phát triển y tế sở giai đoạn 2019-2025 với nội dung chủ yếu sau đây: I MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN Mục tiêu chung Xây dựng hệ thống y tế phát triển mạng lưới y tế sở theo hướng bước đại, hiệu bền vững, đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân, nhằm giảm tỷ lệ mắc bệnh tật tử vong, tăng sức khỏe, tuổi thọ, góp phần nâng cao chất lượng sống; cân đối nhiệm vụ phòng bệnh với chữa bệnh Tăng cường lực đổi chế hoạt động, chế tài để tạo bước chuyển biến tồn diện tổ chức, sở hạ tầng, trang thiết bị, đội ngũ viên chức chế hoạt động Tiếp tục củng cố tổ chức máy xác định chức năng, nhiệm vụ phù hợp, khoa học Tập trung nguồn lực đầu tư, sớm xây dựng hoàn chỉnh sở vật chất, trang thiết bị, đồng bộ, đảm bảo nhân lực cho y tế sở để đủ điều kiện thực kỹ thuật theo phân tuyến Chú trọng công tác đào tạo nhân lực chuyển giao tiến lỹ thuật tạo bước đột phá uy tín hài lịng người bệnh ngành y tế góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến rên, bảo đảm công bằng, hiệu nghiệp bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân 13 Mục tiêu cụ thể - Nâng cao hiệu hoạt động, lực quản lý y tế sở, củng cố, ổn định tổ chức, tăng cường hệ thống thông tin y tế, đổi công tác lập kế hoạch, theo dõi, giám sát, đánh giá gắn với kết hoạt động y tế sở - Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% vào năm 2020 - Tỷ lệ trẻ em tuổi tiêm chủng đầy đủ loại vacxin theo quy định đạt 95% vào năm 2020, 100% vào năm 2025 - Tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi trẻ em tuổi đạt 10% vào năm 2020 - Phấn đấu đến năm 2020 40% có mơ hình hoạt động trạm y tế xã gắn với quản lý, chăm sóc sức khỏe gia đình, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lồng ghép bác sỹ gia đình vào y tế sở chăm sóc sức khỏe ban đầu; đến năm 2025 60% - Tỷ lệ dân số quản lý, theo dõi sức khỏe năm 2020 70%, đến năm 2025 90% - Phấn đấu đến năm 2020 Trung tâm Y tế huyện thực 70% danh mục kỹ thuật tối thiểu, đến năm 2025 thực 80% - Tuyến xã đến năm 2020 thực 70% kỹ thuật, đảm bảo chất lượng phân tuyến; đến năm 2025 80% II PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Phạm vi: Mạng lưới y tế sở địa bàn huyện gồm Trạm Y tế xã, thị trấn y tế thôn Thời gian thực hiện: Đến năm 2025 III NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU Công tác đạo Nâng cao vai trị, trách nhiệm cấp ủy, quyền, tăng cường hoạt động quản lý nhà nước y tế; xác định cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân nhiệm vụ trị quan trọng; xây dựng hệ thống 14 tiêu nghiệp y tế gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm địa phương, quan, đơn vị Củng cố, hoàn thiện tổ chức máy, nhân lực y tế sở - Tổ chức triển khai mơ hình Trung tâm Y tế 02 chức : Khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức y tế dự phòng, dân số - Tiếp tục thực việc đánh giá, phân loại trạm y tế xã theo Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 Bộ Y tế việc ban hành “ Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã gia đoạn đến năm 2020” để có chế hoạt động, đầu tư cho phù hợp - Mở rộng đa dạng loại hình đào tạo để đáp ứng yêu cầu nhân lực Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho y tế sở, với nội dung cụ thể, đáp ứng phù hợp giai đoạn - Thực việc quy hoạch, xếp cán theo chức danh, vị trí việc làm; cử cán đào tạo, tập huấn nghiệp vụ bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, tiếp nhận việc chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên, sử dụng hiệu trang thiết bị cung cấp Truyền thông giáo dục nâng cao sức khỏe - Đổi tăng cường công tác truyền thông; trọng tâm quán triệt, phổ biến chủ trương Đảng, pháp luật nhà nước công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe Nhân dân; có hình thức phù hợp với vùng, miền, nhóm đối tượng để thu hút quan tâm, tham gia người dân cộng đồng; tăng cường tuyên truyền nần cao ý thức bảo vệ, nâng cao sức khỏe người dân thông qua việc phố biến kiến thức vệ sinh phòng bênh, chế độ ăn uống, rèn luyện thể chất, sinh hoạt Kiện toàn nâng cao lực hoạt động mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe ngành y tế; vận động xây dựng cơng trình vệ sinh nơng thơn, gắn với phong trào xây dựng nông thôn - Tăng cường công tác phối hợp ngành, cấp việc xây dựng nhân rộng mơ hình cộng đồng an tồn, làng văn hóa - sức khỏe, xây dựng nơng thơn mới, vệ sinh môi trường, không hút thuốc lá; giảm thiểu tình trạng uống rượu, 15 bia; phịng, chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thơng, tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân Đổi mới, nâng cao hiệu hoạt động y tế sở - Đổi cơng tác chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nội dung: Tổ chức thực việc quản lý sức khỏe toàn diện theo nguyên lý y học gia đình; quản lý sức khỏe bà mẹ, trẻ em Trạm Y tế xã; quản lý bệnh mãn tính; khám bệnh, chữa bệnh thường gặp; có đủ lực đạo y tế thơn, bản; thực tốt công tác quản lý sức khỏe cá nhân - Thực tốt công tác y tế dự phòng: Hằng năm, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động, phòng, chống dịch bệnh địa bàn; thực tốt công tác tiêm chủng cho trẻ em, phụ nữ có thai; tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống số dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS, lao, sốt rét, sốt xuất huyết …; phòng chống bệnh giun sán, ký sinh trùng, côn trùng, bệnh dại, tiêm phòng bị súc vật cắn…; quan tâm phịng, chống bệnh khơng lây nhiễm; hướng dẫn thực dự án y tế dự phịng thuộc chương trình mục tiêu y tế, dân số - Kế hoạch hóa gia đình Kết hợp phịng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu với với điều trị bệnh không lây nhiễm tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi, hen phế quản, tâm thần …; tăng cường kiểm tra, giám sát thực công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, y tế học đường - Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh + Xây dựng trạm Y tế xã thực đầy đủ nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; thực việc quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục cho người dân địa bàn; tập trung vào việc theo dõi, tư vấn sức khỏe, chăm sóc giảm nhẹ, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em; phịng chống bệnh lây nhiễm, khơng lây nhiễm, quản lý bệnh mãn tính; khám bệnh, chữa bệnh theo chức năng, nhiệm vụ kết nối, chuyển người bệnh lên tuyến trên; tổ chức thực việc quản lý sức khỏe toàn diện theo mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân theo quy định; thực thí điểm lập lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân địa bàn thị trấn Hương Sơn 16 + Trung tâm Y tế phát triển dịch vụ, kỹ thuật y tế, bao gồm lĩnh vực xét nghiệm, cận lâm sàng bảo đảo thuận lợi, phù hợp để thực đầy đủ kỹ thuật điều trị đa khoa chăm sóc bản; thường xuyên đạo, hỗ trợ trực tiếp chuyên môn, gắn kết chặt chẽ hoạt động Trung tâm Y tế huyện với Trạm y tế xã, thị trấn + Xây dựng thực chế phối hợp hoạt động sở cơng lập ngồi cơng lập địa bàn; có chế khuyến khích y tế tư nhân tham gia vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu Quy hoạch quỹ đất đia bàn xã, thị trấn để phát triển sở y tế ngồi cơng lập, ưu tiên hỗ trợ phát triển bệnh viện ngồi cơng lập + Tăng cường ứng dụng công nghệ tin học hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, toán bảo hiểm y tế; triển khai thực bệnh án điện tử sở điều trị; lập quản lý hồ sơ theo dõi sức khỏe cá nhân; kết nối liệu thông tin y tế để theo dõi, quản lý sức khỏe nhân dân; ứng dụng tin học báo cáo thông kê, quản lý liệu thông tin y tế + Tích cực tham gia hoạt động truyền thơng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vị người dân bảo vệ nâng cao sức khỏe, hoạt động y tế dự phịng, chăm sóc sức khỏe ban đầu Công tác dân số - Tổ chức quán triệt, học tập phổ biến nội dung Nghị số 21-NQ/TW ngày 15/10/2017 BCH Trung ương; Nghị số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 Chính phủ - Hằng năm, lập kế hoạch thực nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật công tác dân số; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ cho mạng lưới cán làm công tác dân số sở - Tuyên truyền, vận động nhân dân thực việc khám sức khỏe tiền hôn nhân, khám sàng lọc trước sinh, sơ sinh; chấm dứt tình trạng tảo hơn, nhân cận huyết thống; trì khoảng cách lần sinh, giảm tình trạng có thai ngồi ý muốn làm tốt cơng tác kế hoạch hóa gia đình, giảm cân giới tính 17 sinh Tư vấn cung cấp dịch vụ thiết yếu chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, niên; tư vấn giáo dục kỹ sống cho phụ nữ thời kỳ mang thai chăm sóc trẻ sơ sinh - Đáp ứng đầu đủ nhu cầu phương tiện tránh thai dịch vụ kế hoạch hóa gia đình an tồn, hiệu quản, đa dạng, thận tiện với chất lượng cao - Triển khai kế hoạch thực đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nghiên cứu thực mơ hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhà, cộng đồng trạm Y tế xã - Thu nhập số liệu thực chế độ cập nhật thông tin, ghi chép sở liệu ban đầu dân số - kế hoạch hóa gia đình Bảo đảm tài cho mạng lưới y tế sở gắn với BHYT toàn dân - Thực lộ trình bảo hiểm y tế tồn dân, xã hội hóa hoạt động y tế thơng qua bảo hiểm y tế, giảm tối thiểu việc tốn chi phí khám, chữa bệnh theo hình thức chi trả trực tiếp từ người bệnh Cán y tế có trách nhiệm tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế theo hướng dẫn Bộ Y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Tích cực triển khai mở rộng dịch vụ kỹ thuật, danh mục thuốc bảo hiểm y tế theo phân tuyến sở y tế, tăng khả tiếp cận dịch vụ y tế người có thẻ BHYT sở y tế - Tiếp tục thực chế tự chủ tài sở khám, chữa bệnh; phối hợp với Sở Y tế thực phân loại giao quyền tự chủ cho Trung tâm Y tế huyện; ngân sách nhà nước hỗ trợ số đơn vị lĩnh vực quan có thẩm quyền phân loại đơn vị tự bảo đảm phần chi thường xuyên, đơn vị nhà nước đảm bảo chi thường xuyên - Tăng định mức chi ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng tuyến huyện, hỗ trợ ngân sách chi cho việc triển khai chương trình y tế sở; trì nâng cao định mức chi thường xuyên để triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu Trạm y tế xã, thị trấn 18 - Quản lý tốt nguồn thu từ quỹ bảo hiểm y tế tuyến xã, bảo đảm cho trạm y tế xã có đủ kinh phí thực gói dịch vụ y tế theo dõi, quản lý, điều trị bệnh khơng lây nhiễm, bệnh mãn tính tăng huyết áp, đái tháo đường, tâm thần, động kinh, … cho người có thẻ bảo hiểm y tế Đầu tư phát triển, hoàn thiện sở vật chất hệ thống y tế sở - Đối với tuyến huyện: Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng sở hạ tầng Trung tâm Y tế huyện để phục vụ cho chức khám bệnh, chữa bệnh, sửa chữa, nâng cấp số hạng mục cơng trình hư hỏng, xuống cấp Trung tâm y tế huyện; mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh nhân dân - Đối với trạm Y tế xã, thị trấn: Phối hợp với Sở Y tế triển khai phân loại vùng cho trạm Y tế xã theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 Bộ Y tế để xây dựng đề án dự án đầu tư phù hợp Tiếp tục triển khai thực kế hoạch xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia y tế xã gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn đến năm 2020 năm IV KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN - Kính phí thực Đề án Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phân bổ theo công văn số 1030/UBND-KGVX ngày 29/3/2018 việc triển khai thực Đề án xây dựng phát triển mạng lưới y tế sở tình hình - Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục huy động nguồn lực từ chương trình, dự án, tổ chức phi phủ nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp sở vật chất cho trạm y tế xã, thị trấn địa bàn V TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Phòng Y tế huyện - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện văn đạo, đôn đốc quan, đơn vị tăng cường phối hợp triển khai thực kế hoạch Chỉ đạo đơn vị tuyến huyện tăng cường công tác đạo tuyến, tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên chức tuyến y tế sở 19 - Chủ trì, phối hợp với quan, đơn vị liên quan Ủy ban nhân dân xã, thị trấn theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết thực năm giai đoạn đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ thực Ủy ban nhân huyện Sở Y tế Trung tâm Y tế huyện - Phối hợp với đơn vị y tế huyện tăng cường công tác đạo tuyến y tế sở; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế Trung tâm Y tế tuyến tỉnh tổ chức nâng cao kiến thức, trình độ chun mơn cho cán tuyến y tế sở - Chủ trì xây dựng hồn thiện quy trình chun mơn triển khai đánh giá chất lượng dịch vụ y tế cwo sở theo hướng dẫn Sở Y tế - Hằng năm thổng hợp, báo cáo kết thực theo quy định; chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết thực kế hoạch Các quan, đơn vị liên quan Căn chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình, đạo theo ngành, lĩnh vực tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng hoạt động y tế địa phương, hỗ trợ phát triển y tế sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn - Xây dựng kế hoạch cụ thể để đạo, tổ chức thực kế hoạch đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề - Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện quan, đơn vị liên quan bố trí lồng ghép nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống y tế sở, ưu tiên vốn đầu tư xây dựng trạm Y tế đạt tiêu chí quốc gia y tế xã theo kế hoạch huyện - Phối hợp với Phịng Tài ngun Mơi trường rà sốt quy hoạch đất đai xã, thị trấn; dành quỹ đất để hỗ trợ đầu tư, phát triển y tế sở công lập sở y tế ngồi cơng lập 20 Phần thứ ba HIỆU QUẢ KINH TẾ Việc thực Đề án góp phần đổi hoạt động y tế sở, gắn y tế sở với chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh nên mang lại hiệu sau: Đầu tư cho y tế sở gắn với CSSKBĐ y tế dự phòng chiến lược trước mắt lâu dài Đây chiến lược chăm sóc sức khỏe hiệu lâu dài bền vững nhất, giảm tải, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế Tăng cường y tế sở, nâng cao lực chuyên môn, lực quản lý sở y tế tuyến sở đảm bảo nâng cao hiệu dự phòng xác định sớm bệnh để điều trị kịp thời, góp phần làm giảm chi phí điều trị chi phí hội người bệnh chi phí lại, chi phí ăn ở, thời gian ngừng làm việc ốm đau…, bảo đảm phục hồi nhanh tình trạng sức khỏe người bệnh, tạo điều kiện cho người bệnh có hội tiếp tục lao động, tăng thu nhập giảm chi phí chăm sóc sức khỏe Từ góp phần làm tăng kinh tế gia đình phát triển kinh tế - xã hội đất nước Thông qua việc triển khai Đề án với hoạt động đổi chế, sách, nâng cao nhận thức trách nhiệm cấp quyền địa phương đầu tư cho y tế sở có tác động mạnh mẽ tới tồn hộ hệ thống cung cấp dịch vụ, góp phần nâng cao tính hiệu kinh tế cơng tác cung cấp dịch vụ tuyến, làm giảm gánh nặng tài cho người bệnh Bên cạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ y tế sở, bao gồm dịch vụ quản lý bệnh khơng truyền nhiễm, bệnh mãn tính cộng đồng, quản lý môi trường sống, khống chế bệnh nhiễm trùng, góp phần làm nâng cao tình trạng sức khỏe nhân dân địa bàn phục vụ Người bệnh, bao gồm người nghèo, người có thu nhập thấp, đối tượng xã hội có điều kiện tiếp 21 cận dịch vụ y tế có chất lượng, góp phần thực cơng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bảo đảm an sinh xã hội 22 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên việc phê duyệt đề án củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế sở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 26/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên việc thực Nghị số 20-NQ/TW khóa XII “ tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới” Quyết định 1568/QĐ-BYT ngày 27/4/2016 Bộ Y tế Phê duyết kế hoạch nhân rộng phát triển mơ hình phịng khám bác sĩ gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020 Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng phát triển mạng lưới y tế sở tình hình Thơng tư 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 Bộ Y tế việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Trung tâm Y tế huyện, thị xã, quận, thành phố tỉnh, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thông tư số 51/2015/TTLT-BHY-BNV ngày 11/12/2015 Liên Bộ Y tế Nội vụ việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực thuộc trung ương Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 23 MỤC LỤC ... ban hành Tiêu chuẩn thiết kế Trạm y tế sở - Tiêu chuẩn ngành; - Quyết định 1020/QĐ-BYT ngày 22/3/2004 Bộ Y tế việc ban hành sửa đổi danh mục trang thiết bị y tế trạm y tế xã có bác sỹ vào danh... với quan, đơn vị liên quan Ủy ban nhân dân xã, thị trấn theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết thực năm giai đoạn đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ thực Ủy ban nhân... huyện quan tâm đầu tư nên sở vật chất, trang thiết bị đầu tư chưa đồng hộ nên thu hút cán y tế công tác 2.2 Các Trạm Y tế xã, thị trấn - Một số trạm y tế đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 20192025, ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 20192025

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn