Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

87 1 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:41

Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ) g BLHS Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 6, tr.50-53 13 Nguyễn Ngọc Hòa - Lê Thị Sơn (2006) Từ điển pháp luật hình sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội 14 Nguyễn Ngọc Hòa (2015) Tội phạm cấu thành tội phạm, Nxb Tư pháp, Hà Nội 15 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2003) Nghị số 02/2003/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình 16 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2006) Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình 17 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2013) Nghị số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 60 Bộ luật hình án treo 18 Hoàng Văn Hùng (2007) Trộm cắp tài sản đấu tranh phòng chống tội Việt Nam, Luận án tiến sỹ luật học, trường Đại học Luật Hà Nội 19 Trần Thị Bích Liên (2016) Tội trộm cắp tào sản người nước thực từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ, Học viện Khoa học xã hội 20 Đỗ Ngọc Lợi (2011) Định tội danh tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo BLHS năm 1999, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh 21 Dương Tuyết Miên (2007) Định tội danh định hình phạt, Nxb lao động xã hội, Hà Nội 77 22 Đoàn Tuấn Minh (2010) Phương pháp định tội danh hướng dẫn định tội danh tội phạm BLHS hành, NXb Tư pháp, Hà Nội 23 Đinh Văn Quế (2000) Bình luận khoa học BLHS năm 1999- Phần chung, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 24 Đinh Văn Quế (2006) Bình luận khoa học BLHS năm 1999-Phần tội phạm, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 25 Quốc Hội (2013) Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 26 Quốc Hội (2014) Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Nxb Lao động, Hà Nội 27 Quốc Hội (2015) Bộ luật tố tụng hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Quốc Hội (2017) Bộ luật hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nxb Tư pháp, Hà Nội 29 Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (2019) Bản án số 60/2019/HSST ngày 20/5/2019 30 Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (2017) Bản án số 59/2017/HSST ngày 28/4/2017 31 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2017) Bản án số 362/2017/HSST ngày 25/7/2017 32 Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (2019) Bản án số 89/2019/HSST ngày 30/7/2019 33 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2019) Bản án số 549/2019/HSPT ngày 19/11/2019 34 Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (2017) Bản án số 119/2017/HSST ngày 16/8/2017 78 35 Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (2017) Bản án số 11/2017/HSST ngày 10/01/2017 36 Tịa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2019) Bản án số 183/2017/HSPT ngày 24/4/2017 37 Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (2018) Bản án số 23/2018/HSST ngày 14/3/2018 38 Tòa án nhân dân tối cao-Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Bộ Công anBộ tư pháp (2001) Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTCBCA-BTP ngày 25/12/2001 Tòa án nhâ dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ tư pháp việc hướng dẫn áp dụng số quy định chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” Bộ luật hình năm 1999 39 Trịnh Quốc Toản (1999) Một số vấn đề lý luận tội danh hướng dẫn tập định tội danh, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 40 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005) Giáo trình Luật hình Việt Nam, tập II Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 41 Chu Thị Trang Vân (2003), “Tìm hiểu việc định tội định hình phạt từ phương diện hoạt động áp dụng pháp luật hình Tịa án”, Khoa học, (chun san Kinh tế-Luật), (4) 42 Chu Thị Trang Vân (2009) Hoạt động áp dụng pháp luật hính quan Điều tra, Viện kiểm sát Tòa án Việt Nam, Luận án tiến sỹ luật học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 43 Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2012) Giáo trình Luật hình Việt NamPhần tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 44 Võ Khánh Vinh (2013) Giáo trình lý luận chung định tội danh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 45 Võ Khánh Vinh (2014) Giáo trình Luật hình Việt Nam-Phần chung, 79 Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 80 ... năm 2017, Nxb Tư pháp, Hà Nội 29 Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (2019) Bản án số 60/2019/HSST ngày 20/5/2019 30 Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (2017) Bản... dân thành phố Hồ Chí Minh (2017) Bản án số 362/2017/HSST ngày 25/7/2017 32 Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (2019) Bản án số 89/2019/HSST ngày 30/7/2019 33 Tịa án nhân dân thành. .. quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (2017) Bản án số 11/2017/HSST ngày 10/01/2017 36 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2019) Bản án số 183/2017/HSPT ngày 24/4/2017 37 Tòa án nhân dân quận Tân
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ), Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn