Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)

83 6 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:39

Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG THỊ ANH THƠ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội - 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG THỊ ANH THƠ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC NINH Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8380104 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN TRÍ TUỆ Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập riêng tơi; số liệu, ví dụ, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các luận điểm kế thừa trích dẫn rõ ràng Kết nghiên cứu Luận văn chưa công bố công trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hồng Thị Anh Thơ MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 1.1 Khái niệm xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội 1.2 Đặc điểm xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội 1.3 Quy định xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội 10 Chương THỰC TIỄN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 30 ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TẠI TỈNH BẮC NINH 30 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Ninh cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 30 2.2 Thực tiễn xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội tỉnh Bắc Ninh 32 Chương MỘT SỐ YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TẠI TỈNH BẮC NINH 58 3.1 Yêu cầu nâng cao chất lượng xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội tỉnh Bắc Ninh 58 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội tỉnh Bắc Ninh 60 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình BLTTHS: Bộ luật tố tụng hình CQĐT: Cơ quan điều tra VKSND: Viện kiểm sát nhân dân CTTP: Cấu thành tội phạm TAND: Tịa án nhân dân TNHS: Trách nhiệm hình XXST: Xét xử sơ thẩm NQ: Nghị PLHS: Pháp luật hình HĐXX: Hội đồng xét xử HĐTP: Hội đồng thẩm phán VAHS: Vụ án hình TGĐ&NCTN: Tịa gia đình người chưa thành niên DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Số người 18 tuổi phạm tội bị xét xử TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ năm 2015 -2019 32 Bảng 2.2 Các tội danh chiếm chủ yếu mà người 18 tuổi bị xét xử giai đoạn từ năm 2015- 2019 34 Bảng 2.3 Các hình phạt chủ yếu áp dụng với người 18 tuổi giai đoạn từ năm 2015- 2019 35 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động xét xử Tòa án nhân dân thực theo chế độ hai cấp xét xử: xét xử sơ thẩm xét xử phúc thẩm Có thể nói rằng, xét xử chức quan trọng Tịa án nhân dân Trong đó, xét xử sơ thẩm cấp xét xử Tòa án có vai trị quan trọng hoạt động xét xử sơ thẩm tiến hành hiệu quả, trình tự thủ tục, tuân thủ nguyên tắc tố tụng hạn chế vụ việc bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm giám đốc thẩm Nghị số 49/NQ-TW ngày 02-6-2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đặt mục tiêu “Xây dựng tư pháp sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bước đại, phục vụ nhân dân, phụng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;hoạt động tư pháp mà trọng tâm hoạt động xét xử tiến hành có hiệu hiệu lực cao”[3] Tỉnh Bắc Ninh tỉnh phát triển mạnh mẽ kinh tế năm trở lại đây, với đặc điểm tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp với lượng công nhân từ khắp tỉnh thành tập trung Điều này, tạo nên mặt trái quy luật phát triển tạo điều kiện cho loại tội phạm phát triển, cộm người 18 tuổi phạm tội Do tính đặc trưng người 18 tuổi người chưa phát triển đầy đủ, toàn diện thể lực, trí tuệ, tinh thần chưa có đầy đủ quyền nghĩa vụ công dân, độ tuổi họ dễ bị lơi kéo, kích động thực hành vi bột phát theo ý thức thời, sách hình áp dụng họ có khác biệt so với người đủ 18 tuổi Thực tiễn xét xử vụ án hình người 18 tuổi phạm tội chứng minh bên cạnh việc ghi nhận hậu pháp lý hình bất lợi họ việc xét xử cịn nhằm giáo dục, cải tạo họ trở thành cơng dân có ích cho xã hội Thời gian qua, bên cạnh thành tích đạt TAND tỉnh Bắc Ninh việc xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội đảm bảo việc xét xử người, tội, pháp luật, không xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm cơng tác xét xử loại vụ án cịn có hạn chế, thiếu sót định, tác động tiêu cực đến lòng tin nhân dân vào cơng lý, ảnh hưởng đến việc đấu tranh phịng, chống tội phạm Xuất phát từ lý trên, học viên lựa chọn đề tài: “Xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh” làm đề tài tốt nghiệp thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nội dung xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội không đề cập đến giáo trình Luật tố tụng hình trường Đại học Luật Hà Nội, khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh Bên cạnh đó, đề tài cịn nghiên cứu nhiều cơng trình kể đến như: * Sách chuyên khảo: Phạm Minh Tuyên (2018), Kỹ xét xử vụ án hình theo quy định BLTTHS 2015, NXb Thanh niên; Lê Ngọc Thạnh (chủ biên) (2012), Cẩm nang pháp luật nghiệp vụ danh cho hội thẩm xét xử vụ án hình sự, Nxb Tư pháp; Nguyễn Ngọc Anh, Phan Trung Hồi (2018), Bình luận khoa học BLTTHS 2015, Nxb Chính trị Quốc gia thật; Nguyễn Đức Mai, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành), Nxb Chính trị Quốc gia thật; Trần Văn Biên, Đinh Thế Hưng, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (2015), Nxb Hồng Đức * Bài viết tạp chí khoa học: Hồng Thị Hải Đường (2017), Bàn nâng cao chất lượng xét xử vụ án hình Tịa án nhân dân cấp huyện, Tạp chí nghề luật Số 5/2017, tr 14 – 18; Nguyễn Đức Mai (2007), Áp dụng quy định Bộ luật tố tụng hình thủ tục tố tụng người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí kiểm sát Số 6/2007, tr – 15; Phan Anh Tuấn (2015), Bàn biện pháp thay xử lý hình áp dụng người chưa thành niên phạm tội Dự thảo Bộ luật Hình (sửa đổi); Tạp chí khoa học pháp lý số 8/2015, tr 57 – 63; Đoàn Tấn Minh (2008), Bàn phạm vi sử dụng thuật ngữ "Người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tịa án nhân dân Số 9/2008, tr 29 – 30 * Luận văn thạc sĩ: Lê Thị Hòa, Xét xử sơ thẩm vụ án hình mà bị cáo người chưa thành niên từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa, Luận văn thạc sĩ trường Học viện khoa học xã hội năm 2016; Trần Thị Tuyết Nhung, Xét xử sơ thẩm vụ án hình người chưa thành niên phạm tội từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ trường Học viện khoa học xã hội năm 2016; Phạm Hồng Hải, Thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình mà bị cáo người 18 tuổi theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ trường Học viện khoa học xã hội năm 2017; Nguyễn Thị Hoàng, Xét xử sơ thẩm vụ án hình cơng cải cách tư pháp Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ Khoa luật Đại học quốc gia năm 2007; Nguyễn Thị Thu Hiền, Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Luận văn thạc sĩ trường Đại học Luật Hà Nội năm 2011; Lê Quốc Thể, Hoàn thiện quy định Bộ luật Tố tụng hình việc định phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Luận văn thạc sĩ trường Đại học Luật Hà Nội năm 2012; Đặng Thị Thương, Quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình thực tiễn áp dụng tỉnh Hịa Bình, Luận văn thạc sĩ trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017 … Đa phần cơng trình nghiên cứu sở quy định BLTTHS 2003, số đề cập tới quy định BLTTHS 2015 Tuy nhiên, góc độ luận văn thạc sĩ chưa có cơng trình nghiên cứu cách kết hợp lý luận thực tiễn việc áp dụng xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn địa bàn tỉnh Bắc Ninh Do vậy, nội dung đề tài nghiên cứu luận văn Xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh không trùng lặp với công trình nghiên cứu khác cơng bố Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn tập trung làm rõ vấn đề lý luận xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội Qua đó, luận văn đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội tỉnh Bắc Ninh 3.2 Nhiệm vụ đề tài - Khái quát chung vấn đề lý luận xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội, cụ thể từ: khái niệm, đặc điểm; - Phân tích quy định pháp luật hình hành điều chỉnh nội dung xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội; - Phân tích thực tiễn xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội tỉnh Bắc Ninh, kết đạt được, thiếu sót, hạn chế nguyên nhân thiếu sót, hạn chế - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn: Quy định xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội thực tiễn áp dụng địa bàn tỉnh Bắc Ninh 4.2 Phạm vi nghiên cứu BLTTHS 2015 khắc phục quy định thẩm quyền Tòa án việc trưng cầu giám định, quy định trả hồ sơ điều tra bổ sung, quy định giới hạn xét xử Tuy nhiên, qua nghiên cứu thực tiễn triển khai, thi hành BLTTHS năm 2015 cho thấy bộc lộ khó khăn, vướng mắc bất cập, cần tiếp tục phải nghiên cứu, hoàn thiện ban hành văn hướng dẫn thi hành pháp luật, đảm bảo cho việc nhận thức áp dụng pháp luật thống nhất, cụ thể sau: Thứ nhất, thành phần Hội đồng xét xử Theo tác giả, cần phải quy định cụ thể chế định điều kiện, tiêu chuẩn Hội đồng xét xử xét xử vụ án hình có người 18 tuổi phạm tội Cụ thể tiêu chuẩn HTND giáo viên cán Đoàn niên phải người trực tiếp giảng dạy học sinh lứa tuổi 14 tuổi đến 18 tuổi Như thỏa mãn yêu cầu luật định người có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý người 18 tuổi có vậy, Hội thẩm bổ sung cho Thẩm phán kiến thức xã hội cần thiết q trình xét xử để từ Hội đồng xét xử có sở đưa phán pháp luật, đảm bảo quyền lợi tốt cho người 18 tuổi Thứ hai, khoản Điều 423 BLTTHS năm 2015 quy định xét xử việc linh hoạt xét xử, theo xử kín vụ án hình có người 18 tuổi phạm tội Theo quan điểm tác giả, việc quy định “có thể” chưa hợp lý, xảy nhiều vụ án có người phạm tội người 18 tuổi tiến hành xét xử công khai, việc xét xử công khai trước đơng đảo quần chúng nhân dân, mang lại hậu nặng nề cho người 18 tuổi Về mặt tâm lý họ xấu hổ, mặc cảm, tự ty, không dám tiếp xúc với người khó vượt qua khó khăn sống sau Bởi “yếu tố tâm lý điều kiện tích cực q trình cảm hóa người phạm tội, hứa hẹn tác động tốt đến người phạm tội để họ tâm phục thiện” [17, tr.37] Mặc khác, “việc coi người chưa thành niên 63 “công cụ” để tuyên truyền pháp luật không phù hợp với nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội” [17, tr.41] Chính cần phải quy định rằng: “Các vụ án mà bị cáo người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi phạm tội xử kín cần thiết; người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi phạm tội phải xử kín” Thứ ba, cần sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến quyền từ chối đề nghị thay đổi người bào chữa người 18 tuổi, người có nhược điểm tâm thần thể chất, họ thường bị hạn chế nhận thức nên cần thiết phải có người bào chữa q trình TTHS Thực tế có nhiều trường hợp, người tiến hành tố tụng đe dọa mua chuộc người 18 tuổi để họ từ chối người bào chữa Vì vậy, quyền từ chối người bào chữa nên khuyến cáo hạn chế áp dụng trường hợp có nghi vấn khả tự bào chữa bị cáo Trong trường hợp thấy quyền lợi bị cáo người 18 tuổi bị đe dọa thiếu vắng tham gia người bào chữa, Tịa án cần phải cân nhắc chấp nhận hay khơng việc từ chối họ Tác giả cho rằng, quy định Điều 77 BLTTHS năm 2015 chưa hợp lý mà cần bổ sung trường hợp bắt buộc không từ chối người bào chữa nhằm chống lạm dụng từ phía quan tiến hành tố tụng Thứ năm, BLHS năm 2015 BLTTHS năm 2015 quy định đầy đủ thẩm quyền, nghĩa vụ, thời hạn trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục chưa có Nghị Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn riêng biễu mẫu áp dụng người 18 tuổi phạm tội trường hợp nên Thẩm phán Tịa án địa phương áp dụng biện pháp Do đó, Hội đồng Thẩm phán TANDTC cần có Nghị ban hành biễu mẫu hướng dẫn riêng trường hợp người 18 tuổi phạm tội miễn trách nhiệm 64 hình áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục quy định Chương XII BLHS 3.2.2 Nâng cao lực đội ngũ cán làm công tác xét xử 3.2.2.1 Nâng cao lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp Thẩm phán, Thẩm phán Tịa gia đình người chưa thành niên - Vấn đề nâng cao trình độ lực chun mơn, bồi dưỡng phẩm chất trị kiến thức xã hội cho đội ngũ Thẩm phán quan trọng Vì nay, đa số Thẩm phán có trình độ đại học Luật lý luận trị, kiến thức tâm lý học, khoa học giáo dục người 18 tuổi cịn nhiều hạn chế, khơng đáp ứng yêu cầu theo văn quy định Hơn nữa, giai đoạn tình hình phân hóa trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội ngày sâu sắc đòi hỏi Thẩm phán phải cập nhật thông tin, kiến thức bên cạnh kiến thức chun mơn pháp lý, cần đáp ứng yêu cầu, tiêu chí xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội Để nâng cao trình độ lực, phẩm chất trị kiến thức chun mơn cho đội ngũ Thẩm phán nói chung cho Thẩm phán Tịa gia đình người chưa thành niên nói riêng cần phải thực yêu cầu sau: Một là: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tâm lý người 18 tuổi cho Thẩm phán nói chung cho Thẩm phán Tịa gia đình người chưa thành niên nói riêng: Yêu cầu đặt cần phải có chương trình đào tào, bồi dưỡng kiến thức phát triển, tâm lý giao tiếp người 18 tuổi cho Thẩm phán; tập huấn, bồi dưỡng kỹ xét xử để nâng cao hiệu quả, chất lượng xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tập huấn xét xử sơ thẩm theo chuyên đề xét xử người 18 tuổi phạm tội….để cập nhật kiến thức chuyên sâu cho 65 đội ngũ Thẩm phán Đặc biệt hình thức tập huấn trực tuyến có hiệu Cần trọng hình thức bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày để bổ túc kiến thức nghiệp vụ; bồi dưỡng theo chuyên đề kết hợp với tổ chức hội thảo tổng kết công tác thực tiễn học tập Nghị quyết, chủ trương sách Đảng cách thường xuyên Cần quy định rõ nhiệm kỳ Thẩm phán, phải có thời gian thích hợp để Thẩm phán tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật thông tin khoa học pháp lý để họ không lạc hậu kiến thức lý luận Hai là: Việc đào tạo bồi dưỡng Thẩm phán phải có kế hoạch quy hoạch cụ thể tránh tình trạng cử học cách tràn lan, vừa ảnh hưởng đến hoạt động xét xử Tồ án, vừa lãng phí tiền Nhà nước, cá nhân Thẩm phán đồng thời hiệu không đạt mong muốn Đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán phải bám sát yêu cầu công tác xét xử sở đánh giá lực sở trường Thẩm phán phải tính đến đồng Thẩm phán Toà án nhân dân để tuyển chọn Thẩm phán tiêu biểu cử tham gia học khóa bồi dưỡng tập huấn chuyên đề xét xử người 18 tuổi phạm tội Ba là: Để hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội Tòa án đạt chất lượng, hiệu đội ngũ cán bộ, Thẩm phán Tịa án nhân dân phải có ý thức trị, phẩm chất đạo đức tốt, đạo đức nghề nghiệp Trong giai đoạn tới, tiếp tục đẩy mạnh cơng cải cách tư pháp việc cán bộ, Thẩm phán học tập, nghiên cứu chuyên đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt nghiêm túc sâu rộng đường lối, chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, lấy kết học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, nghiêm túc thực vận động “Học tập làm theo gương đạo 66 đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiêu chí đánh giá, xếp loại cán Tăng cường công tác quản lý cán bộ, Thẩm phán Tòa án 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ Hội thẩm nhân dân tham gia hoạt động xét xử vụ án hình người 18 tuổi - Song song với việc bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ Thẩm phán việc bồi dưỡng kiến thức tâm lý người 18 tuổi quan trọng HTND, theo quy định pháp luật HĐXX độc lập, tuân theo pháp luật HĐXX biểu theo đa số Như vậy, với quyền hạn ngang với Thẩm phán việc HTND nắm vững kiến thức, tâm lý người 18 tuổi giúp Thẩm phán nhiều việc đưa phán đắn, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho người 18 tuổi phạm tội Do vậy, thời gian tới Tòa án tỉnh cần tổ chức lớp tập huấn tập trung cho đội ngũ HTND hệ thống Tòa án hai cấp tỉnh Bắc Ninh kiến thức pháp luật tố tụng người 18 tuổi, đồng thời mời chuyên gia tâm lý trẻ em bồi dưỡng thêm kiến thức cho đội ngũ HTND HTND dù người công tác ngành nghề liên quan đến đối tượng người 18 tuổi hiểu biết nắm bắt tâm lý tội phạm 18 tuổi, qua có biểu vừa đảm bảo quy định pháp luật vừa đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho em Về tiêu chuẩn kiến thức pháp luật Hội thẩm: Theo quy định pháp luật hành, người bầu cử làm Hội thẩm cần có kiến thức pháp luật mà khơng quy định cụ thể tiêu chuẩn tối thiểu nào, Hội Thẩm phải chịu trách nhiệm kỷ luật truy cứu trách nhiệm hình có hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời phải bồi thường thiệt hại gây (nếu làm oan, sai) cho người khơng có tội Do vậy, quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định cụ thể tiêu chuẩn Hội thẩm (khoản Điều 85 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân) nên quy định theo hướng người bầu cử làm Hội thẩm phải có trình độ pháp luật đạt mức độ 67 định cần phải trải qua lớp bồi dưỡng định bổ nhiệm phải người có uy tín, kiến thức hiểu biết lĩnh vực đời sống xã hội - Có chế độ đãi ngộ Hội thẩm tương đương với trách nhiệm Hội thẩm theo quy định khoản Điều 89 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 Bởi theo Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 Thủ tướng Chính phủ ngồi chế độ trang phục, Hội thẩm hưởng chế độ bồi dưỡng phiên tòa với mức 90.000đồng/ngày nghiên cứu hồ sơ xét xử Trong đó, tham gia xét xử, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán, số chế độ Thẩm phán như: phụ cấp công vụ, phụ cấp trách nhiệm nghề Hội thẩm lại không hưởng, nên xét thu nhập, nguồn thu nhập đảm bảo cho thân gia đình họ, đồng thời khơng đảm bảo để Hội thẩm vơ tư, khách quan làm nhiệm vụ - Bổ sung thêm nguồn Hội thẩm nhân dân hoạt động Đoàn niên, giáo viên, người hiểu biết, có kinh nghiệm tâm lý trẻ em để đáp ứng yêu cầu xét xử tội phạm người 18 tuổi thực có chiều hướng gia tăng 3.2.3 Hoàn thiện cấu tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán cơng chức Tịa án - Hiện nay, TAND tỉnh Bắc Ninh thành lập Tịa gia đình người chưa thành niên cấp tỉnh Do giai đoạn 2020- 2030, cần nghiên cứu thành lập Tòa chuyên trách Tòa án thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để đảm bảo vụ án hình người 18 tuổi phạm tội Tịa chun trách giải xác pháp luật Còn lại, tòa án huyện khác, cấu biên chế số lượng án không đủ để thành lập tịa chun trách cần thiết phải quy định rõ việc giao cho Thẩm phán có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý người 18 tuổi qua đào tạo, tập huấn 68 kỹ xét xử tội phạm người 18 tuổi để chuyên phụ trách việc xét xử tội phạm - Cần nghiên cứu thay đổi cấu thành phần HĐXX sơ thẩm vụ án hình nói chung xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi nói riêng để nâng cao chất lượng xét xử Điều xuất phát từ thực tiễn nay, HTND không phát huy hết vai trị mời thành viên HĐXX Thể chỗ, tham gia xét xử, hầu hết HTND không nghiên cứu hồ sơ mà chủ yếu nắm nội dung vụ án thông qua Cáo trạng Viện kiểm sát Ngoài ra, HTND chức danh kiêm nhiệm hầu hết HTND khơng có tảng kiến thức pháp luật chuyên sâu đào tạo Thẩm phán Trong vụ án ngày tăng số lượng mức độ phúc tạp, địi hỏi phải có tập trung trí tuệ Thẩm phán chun mơn đưa phán đắn, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm không làm oan người vơ tội Do đó, thời gian tới, tác giả kiến nghị nên thay đổi cấu thành phần HĐXX sơ thẩm vụ án hình gồm 02 Thẩm phán 01 HTND (nếu HĐXX có người) 03 Thẩm phán 02 HTND (nếu HĐXX có người), Thẩm phán chủ tọa 01 HTND xét xử vụ án hình người 18 tuổi phạm tội bắt buộc phải người có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý người 18 tuổi, có đảm bảo chất lượng xét xử sơ thẩm vụ án hình nói chung xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội nói riêng 3.2.4 Thành lập Hội đồng tư vấn để Thẩm phán tham vấn trước xét xử vụ án người 18 tuổi phạm tội Xuất phát từ ý tưởng Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới thành lập Hội đồng tư vấn gồm khoảng 20 người thay phiên nhau, cần mời thành viên hội đồng đến để Thẩm phán tham vấn trước giải vụ án Đối với Tòa án tỉnh Bắc Ninh, việc thành lập dựa 69 sở số lượng xét xử vụ án hình người 18 tuổi phạm tội qua năm để thành lập Hội đồng tư vấn Theo đó, thành phần Hội đồng tư vấn từ 05-07 người, đảm bảo việc tiếp thu, chọn lọc ý kiến, quan điểm thực tiễn xét xử hình người 18 tuổi phạm tội Qua đó, thành phần Hội đồng tư vấn bổ sung thêm chuyên gia tâm lý trẻ em nhằm tham vấn việc bắt buộc xét xử người 18 tuổi phạm tội Đây sở, tiền đề quan trọng để án tun khơng đảm bảo tính khả thi, nghiêm khắc mà góp phần giáo dục, cải tạo người 18 tuổi phạm tội nhận thức, sửa chữa sai lầm mắc phải sớm hồn lương trở thành cơng dân có ích cho xã hội 3.2.5 Một số giải pháp khác - Để việc xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội đạt kết cao đồng thời phải xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao lực chức danh tư pháp kỹ điều tra, truy tố, xét xử vụ án liên quan đến người 18 tuổi; xây dựng chương trình, kế hoạch nâng cao lực công tác xã hội cho tổ chức, cá nhân liên quan đến bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người 18 tuổi Đồng thời, cần sớm biên soạn tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, hướng dẫn phổ biến, tuyên truyền pháp luật bảo vệ quyền lợi ích người tham gia tố tụng người 18 tuổi Bởi lẽ, xét xử sơ thẩm vụ án hình cấp xét xử thứ nhất, giai đoạn tố tụng cuối trình tố tụng (khởi tố- điều tra- truy tố- xét xử), đó, từ giai đoạn trình tố tụng bị can người 18 tuổi phạm tội áp dụng trình tự, thủ tục tố tụng thực người tiến hành tố tụng người có hiểu biết tâm lý người 18 tuổi đảm bảo lợi ích tốt người 18 tuổi, đồng thời đảm bảo mục đích cuối giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành cơng dân có tích cho xã hội 70 - Tăng cường sở vật chất cho Tòa án cấp huyện Bởi lẽ Tịa án cấp huyện khơng đủ lượng án để thành lập Tịa chun trách Tịa gia đình người chưa thành niên, số lượng loại án Hơn nhân gia đình có người 18 tuổi vụ án hình người 18 tuổi phạm tội tương đối lớn Trong hầu hết Tòa án cấp huyện có Hội trường xét xử để xét xử chung tất vụ án Điều không đảm bảo thực mặt hình thức bố trí hội trường xét xử, khơng đảm bảo quy định phịng xét xử thân thiện Do đó, thời gian tới, cần bổ sung kinh phí cho Tòa án cấp huyện để xây dựng Hội trường chuyên xét xử vụ án hôn nhân gia đình xét xử bị cáo người 18 tuổi, để đảm bảo chất lượng công tác xử xử vụ án Hôn nhân gia đình nói chung vụ án hình người 18 tuổi phạm tội nói riêng Tiểu kết chương Nâng cao chất lượng xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội yêu cầu cấp thiết giai đoạn nay, nhiên việc nâng cao chất lượng xét xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội cần xem xét, đặt khuôn khổ, bảo đảm theo yêu cầu chung Yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền; Yêu cầu bảo đảm lợi ích tốt cho người 18 tuổi phạm tội; Bảo đảm phù hợp với đặc điểm người chưa thành niên phạm tội Ngoài ra, chương 3, sở kết đạt từ thực tiễn xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội tình Bắc Ninh, học viên đưa 04 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử người 18 tuổi phạm tội sau: Giải pháp hoàn thiện pháp luật; Hoàn thiện cấu tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán cơng chức Tịa án; Nâng cao lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp Thẩm phán; Nâng cao chất lượng đội ngũ Hội thẩm nhân dân tham gia hoạt động xét xử Học viên tin giải pháp nêu 71 nghiên cứu áp dụng đồng nâng cao chất lượng xét xử người 18 tuổi phạm tội không địa bàn tỉnh Bắc Ninh mà cịn có hiệu tỉnh, thành khác phạm vi nước 72 KẾT LUẬN Bộ luật hình Bộ luật tố tụng hình 02 đạo luật pháp luật hình nội dung pháp luật tố tụng Để đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phịng chống tội phạm tình hình mới, việc xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội giữ vai trò quan trọng then chốt Nội dung quy định liên quan đến xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội BLHS BLTTHS có nhiều quy định phân hóa cần thiết so với quy định chung áp dụng cho người 18 tuổi phạm tội, điểm tiến bộ, quan trọng 02 đạo luật so với Bộ luật trước Tuy nhiên trình áp dụng xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam mà cụ thể từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh thời gian vừa qua, bên cạnh kết đạt tồn thiếu sót, hạn chế gây ảnh hưởng đến chất lượng áp dụng chế định xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng Việt Nam nói chung Trước thực trạng đó, vấn đề cấp thiết cần phải có giải pháp nâng cao chất lượng xét xử hình sơ thẩm người 18 tuổi phạm tội có giải pháp hồn thiện hệ thống quy định pháp luật xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội BLHS BLTTHS; hoàn thiện cấu tổ chức Tịa án, kiện tồn đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cán Tòa án; Hội thẩm nhân dân Đây biện pháp mà học viên đề xuất chương luận văn nhằm đảm bảo trình áp dụng quy định pháp luật xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội thực tế 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08/NQ-TW số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, ban hành ngày 02/01/2002, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48/NQ-TW chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, ban hành ngày 24/5/2005, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ-TW chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ban hành ngày 02/6/2005, Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội (2013), Giáo trình Luật tố tụng hình sự, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội (2013), Giáo trình Luật tố tụng hình sự, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Đặng Thị Thương, Quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình thực tiễn áp dụng tỉnh Hịa Bình, Luận văn thạc sĩ trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017 … Đinh Văn Quế (2003), Thủ tục xét xử vụ án hình sự: xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh; Đồn Tấn Minh (2008), Bàn phạm vi sử dụng thuật ngữ "Người chưa thành niên phạm tội", Tạp chí Tịa án nhân dân Số 9/2008, tr 29 – 30; Hoàng Thị Hải Đường (2017), Bàn nâng cao chất lượng xét xử vụ án hình Tịa án nhân dân cấp huyện, Tạp chí nghề luật Số 5/2017, tr 14 – 18; http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinhthanhchitiet.aspx?idTinhThanh=6 10 Lê Cảm, Đỗ Thị Phượng (2004), "Tư pháp hình người chưa thành niên - khía cạnh pháp lý hình sự, tố tụng hình sự, tội phạm 74 học so sánh luật học” (Phần - Những khía cạnh pháp lý hình sự), Tịa án nhân dân, 11 Lê Ngọc Thạnh (chủ biên) (2012), Cẩm nang pháp luật nghiệp vụ danh cho hội thẩm xét xử vụ án hình sự, Nxb Tư pháp; 12 Lê Quốc Thể, Hoàn thiện quy định Bộ luật Tố tụng hình việc định phiên tồ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Luận văn thạc sĩ trường Đại học Luật Hà Nội năm 2012; 13 Lê Thị Hòa, Xét xử sơ thẩm vụ án hình mà bị cáo người chưa thành niên từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa, Luận văn thạc sĩ trường Học viện khoa học xã hội năm 2016; 14 Nguyễn Đức Mai (2007), Áp dụng quy định Bộ luật tố tụng hình thủ tục tố tụng người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí kiểm sát Số 6/2007, tr – 15; 15 Nguyễn Đức Mai, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành), Nxb Chính trị Quốc gia thật; 16 Nguyễn Ngọc Anh, Phan Trung Hòai (2018), Bình luận khoa học BLTTHS 2015, Nxb Chính trị Quốc gia thật; 17 Nguyễn Thị Hoàng, Xét xử sơ thẩm vụ án hình cơng cải cách tư pháp Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ Khoa luật Đại học quốc gia năm 2007; 18 Nguyễn Thị Thu Hiền, Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Luận văn thạc sĩ trường Đại học Luật Hà Nội năm 2011; 19 Phạm Hồng Hải, Thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình mà bị cáo người 18 tuổi theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ trường Học viện khoa học xã hội năm 2017; 75 20 Phạm Mạnh Hùng (2007), Bàn trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội pháp luật hình Việt Nam, Tạp chí kiểm sát số 6/2007, tr – 21 Phạm Minh Tuyên (2018), Kỹ xét xử vụ án hình theo quy định BLTTHS 2015, NXb Thanh niên; 22 Phan Anh Tuấn (2015), Bàn biện pháp thay xử lý hình áp dụng người chưa thành niên phạm tội Dự thảo Bộ luật Hình (sửa đổi); Tạp chí khoa học pháp lý số 8/2015, tr 57 – 63; 23 Quốc hội (1985), Bộ luật hình sự, Hà Nội 24 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nơi 25 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 26 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 27 Quốc hội (2015), Bộ luật hình sự, Hà Nội 28 Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 29 TAND tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo TAND tỉnh Bắc Ninh năm 2015 phương hướng năm 2016 30 TAND tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo TAND tỉnh Bắc Ninh năm 2016 phương hướng năm 2017 31 TAND tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo TAND tỉnh Bắc Ninh năm 2017 phương hướng năm 2018 32 TAND tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo TAND tỉnh Bắc Ninh năm 2018 phương hướng năm 2019 33 TAND tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo TAND tỉnh Bắc Ninh năm 2019 phương hướng năm 2020 34 Từ điển Luật học (1999), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 76 35 Từ điển Luật học năm 2006 Nhà xuất Tư pháp 36 Từ điển Luật học năm 2006 Nhà xuất Tư pháp 37 Trần Thị Tuyết Nhung, Xét xử sơ thẩm vụ án hình người chưa thành niên phạm tội từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ trường Học viện khoa học xã hội năm 2016; 38 Trần Văn Biên, Đinh Thế Hưng, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (2015), Nxb Hồng Đức 39 Trường Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình Luật tố tụng hình sự, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 40 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2013), Giáo trình Luật tố tụng hình sự, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 41 Viện Khoa học pháp lý (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa, Tư pháp, Hà Nội 42 Viện Ngôn ngữ học (2003), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Trung Tâm Từ điển học, HN – Đà Nẵng 43 Võ Khánh Vinh (chủ biên) (2014), Giáo trình luật hình Việt Nam - Phần chung, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 44 http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/33 45 Võ Văn Thể (2018), Vướng mắc thực tiễn xét xử người 18 tuổi phạm tội- Một số kiến nghị, đề xuất, Tạp chí điện tử ngày 31/01/2020 46.https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/vuong-mac-trong-thuc-tienxet-xu-nguoi-duoi-18-tuoi-pham-toi-mot-so-kien-nghi-de-xuat 77 ... pháp người 18 tuổi hoạt động xét xử 1.2 Đặc điểm xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội Bên cạnh đặc điểm chung xét xử sơ thẩm vụ án hình việc xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm. .. THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 1.1 Khái niệm xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội 1.1.1 Khái niệm xét xử sơ thẩm vụ án hình Theo từ điển Tiếng Việt ? ?xét xử xem... LƯỢNG XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TẠI TỈNH BẮC NINH 58 3.1 Yêu cầu nâng cao chất lượng xét xử sơ thẩm vụ án hình người 18 tuổi phạm tội tỉnh Bắc Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ), Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)