tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế việt nam trong thời địa công nghệ 4 0

16 6 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:34

3 LỜI MỞ ĐẦU Nước ta trình thực cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phát triển theo hướng mở cửa, hội nhập quốc tế Nhân loại bước vào văn minh tri thức với biến đổi vô to lớn phát triển kì diệu khoa học kỹ thuật cơng nghệ, địi hỏi quốc gia, dân tộc, truyền thống nội lực phải tạo bước thích hợp để nhanh chóng tiếp cận hội nhập vào trào lưu Đối với nước ta, thực thời thuận lợi to lớn, đồng thời thách thức vơ gay gắt q trình phát triển Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam có chuyển biến tích cực Những nhân tố tạo nên bước tiến là: biết khai thác hợp lí nguồn tài nguyên vốn có, đưa sách kinh tế thơng thống, tân dụng hội đầu tư, đặc biệt hội đầu tư nước Một nhân tố quan trọng khơng thể thiếu đóng góp vào tằn trưởng đất nước nguồn nhân lực Nguồn nhân lực trở thành mục tiêu phát triển, thu hút nhiều vốn đầu tư Tuy nhiên nguồn nhân lực Việt Nam tồn nhiều bất cập chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội Vì vậy, việc phân tích thực trạng tìm ngun nhân hạn chế nhằm đề giải pháp để phát triền nguồn nhân lực phù hợp thời kì hội nhập quốc tế Việt Nam yêu cầu cấp thiết 4 Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Nguồn nhân lực Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nguồn nhân lực Theo Liên Hợp Quốc “Nguồn nhân lực tất kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, lực tính sáng tạo người có quan hệ tới phát triển cá nhân đất nước” Theo Tổ chức Lao động quốc tế, nguồn nhân lực quốc gia toàn người độ tuổi có khả tham gia lao động Nguồn nhân lực hiểu theo hai nghĩa: theo nghĩa rộng, nguồn nhân lực nguồn cung cấp sức lao động cho sản xuất xã hội, cung cấp nguồn lực người cho phát triển; theo nghĩa hẹp, nguồn nhân lực khả lao động xã hội, nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm nhóm dân cư độ tuổi lao động, có khả tham gia vào lao động, sản xuất xã hội, tức toàn cá nhân cụ thể tham gia vào trình lao động, tổng thể yếu tố thể lực, trí lực họ huy động vào q trình lao động Dưới góc độ kinh tế phát triển: nguồn nhân lực phận dân số độ tuổi quy định có khả tham gia lao động Nguồn nhân lực biểu hai mặt: số lượng tổng số người độ tuổi lao động làm việc theo quy định nhà nước thời gian lao động huy động từ họ; chất lượng, sức khoẻ trình độ chun mơn người lao động Như vậy, nguồn nhân lực tổng thể tiềm lao động người quốc gia chuẩn bị mức độ định, có khả huy động vào trình phát triển kinh tế- xã hội đất nước 1.2 Tăng trưởng kinh tế 1.2.1 Khái niệm Theo Douglass C.North Robert paul Thomas (1973) kết luận “tăng trưởng kinh tế xảy sản lượng tăng nhanh dân số” Trong Hendrik Van den Berg cho “Tăng trưởng kinh tế tăng phúc lợi người” Theo Simon Kuznets (1966) cho “Tăng trưởng kinh tế gia tăng bền vững sản phẩm tính theo đầu người” Theo Paul Athony Samuelson cho “Tăng trưởng kinh tế mở rộng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hay sản lượng tiềm nước Nói cách khác, tăng trưởng diễn đường giới hạn khả sản xuất (PPF) nước dịch chuyển phía ngồi” Nhìn chung, khái niệm thống cho tăng trưởng kinh tế gia tăng quy mô sản lượng kinh tế thời kỳ định 1.2.2 Các nguồn lực tăng trưởng kinh tế Lý thuyết tăng trưởng A Smith T Robert Malthus cho đất đai đóng vai trị định tăng trưởng kinh tế giới hạn tăng trưởng kinh tế 5 Lý thuyết tăng trưởng trường phái Keynes: Dựa vào tư tưởng Keynes vai trò đầu tư nhà kinh tế học Roy F Harrod Evsey Domar đưa mơ hình lượng hóa mối quan hệ tăng trưởng kinh tế nhu cầu vốn gọi mơ hình “Harrod-Domar’ Lý thuyết tăng trưởng trường phái cổ điển (Mơ hình tăng trưởng Solow-Swan) đưa thêm lao động tiến công nghệ vào tăng trưởng Qua lý thuyết trên, thấy nguồn lực tăng trưởng kinh tế là: nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên, vốn công nghệ Bốn nhân tố khác quốc gia cách phối hợp chúng khác đưa đến kết tương ứng 1.3 Vai trò nguồn nhân lực tăng trưởng kinh tế Ngoài lý thuyết tăng trưởng Mơ hình Lukas đề cập đến nguồn lực ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế đặc biệt nhấn mạnh vai trò nguồn nhân lực (yếu tố người) Mơ hình Lukas giải thích q trình tăng trưởng kinh tế khía cạnh nhân tố nội sinh, đặc biệt từ khía cạnh bảo đảm tiến công nghệ cách tăng nguồn vốn nhân lực Vốn nhân lực trình đầu tư làm tăng vốn nhân lực có ý nghĩa tạo thịnh vượng quốc gia, trước hết, mang lại cho cá nhân trình độ định để làm việc thu nhập tương ứng; thứ hai, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt hoạt động lao động đổi sáng tạo kết phụ thuộc chặt chẽ vào trình độ lực sáng tạo người lao động; thứ ba, vốn nhân lực góp phần tạo nên bền vững xã hội Hàm sản xuất Lukas có dạng sau: a 1-a Q = AK (LH) , với: < a 0; H số lượng vốn t t người; tích L*Ht coi hiệu lao động đo mức vốn nhân lực Trong mơ hình Lukas, dân số sức lao động tương tự thơng số mơ hình Solow Đầu tư toàn vốn, gồm tư vốn nhân lực Từ đó, hàm sản xuất là: Q = AK Tích lũy vốn nhân lực cách tiếp cận Lukas trình liên tục tiêu dùng nguồn lực bổ sung Mỗi người chọn cho tỷ lệ tối ưu chi cho tiêu dùng thường xuyên đầu tư để tích lũy tri thức, hiểu biết kỹ làm việc Kết lựa chọn có sau thời gian định hình thức suất số lượng nguồn lực Trên sở phân tích đến kết luận nước có nguồn vốn nhân lực lớn, đầu tư vào vốn tư tạo mức vốn đầu tư thực gồm vốn tư vốn nhân lực cao Điều cho thấy, tốc độ tích lũy nguồn vốn nhân lực nước khác định khác phát triển kinh tế nước Trong thời đại công nghệ 4.0 làm chuyển hóa cấu lao động, cấu ngành nghề vai trị nguồn nhân lực (đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao) lại nhấn mạnh người nguồn lực định q trình tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội, nhân tố định việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tái tạo nguồn lực khác 6 Chương Vai trò nguồn nhân lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 2.1 Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam 2.1.1 Quy mô nguồn nhân lực Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam thành viên tích cực tổ chức ASEAN, với dân số 90 triệu dân, đứng thứ khối, lực lượng lao động chiếm 50% dân số Như vậy, nước ta có nguồn nhân lực dồi để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, nước thời kỳ “dân số vàng” Đây điều kiện thuận lợi để xây dựng thương hiệu nguồn nhân lực Việt Nam mang tính cạnh tranh mạnh mẽ khu vực (Đơn vị: Nghìn người) Bảng 2.1 Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên nước năm Quốc gia 2010 2015 2020 2025 Brunei 186 205 217 227 Campuchia 400 915 680 10 447 Indonesia 116 528 124 046 134 330 143 867 Lào 080 591 005 425 Malaysia 12 304 13 677 15 003 16 118 Myanma 32 268 33 922 35 318 Philippines 38 893 44 210 49 175 54 229 Singapore 136 210 468 564 Thái Lan 39 093 40 051 40 567 40 448 Việt Nam 50 837 56 375 58 912 60 667 Tổng ASEAN 301 071 326 099 349 279 369 141 Nguồn: Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), 2014 Các số liệu dự đoán dựa tiềm lực lúc Việt Nam (2014), năm 2018 cho thấy khả vượt kỳ vọng lực lượng lao động, trước hết số lượng 7 Bảng 2.2 Thống kê LLLĐ Việt Nam vào từ quý 2/2017 đến quý 2/2018 2017 Q2 Q3 2018 Q4 Q1 Q2 Dân số 15 tuổi trở lên (Triệu người) Chung 71.85 71,04 72,20 72,37 72,51 Thành thị 25,09 25,25 25,25 26,17 26,07 Nông thôn 46,76 46,79 46,79 46,20 46,44 LLLĐ từ 15 tuổi trở lên (Triệu người) Chung 54,52 54,88 55,16 55,10 55,12 Thành Thị 17,53 17,68 17,75 17,74 17,75 Nông thôn 36,99 37,20 37,41 37,36 37,37 Tỷ lệ tham gia LLLĐ *1 (Triệu ngườ)i 76,45 76,55 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Quý 2/2018, dân số từ 15 tuổi trở lên 72,51 triệu người, tăng 0,93% so với quý 2/2017, nữ tăng 0,58%; khu vực thành thị tăng 3,91% Quy mô LLLĐ từ 15 tuổi trở lên 55,12 triệu người, tăng 1,1% so với quý 2/2017; nữ tăng 0,37%; khu vực thành thị tăng 1,25% Quý 2/2018, tỷ lệ tham gia LLLĐ dân số từ 15 tuổi trở lên 76,55%, tăng so với kỳ năm trước, song giảm nhẹ so với quý 1/2018 2.1.2 Chất lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực nhân tố định phát triển quốc gia Do đó, vấn đề nước giới quan tâm coi trọng Trong giai đoạn, Nhà nước ta khẳng định quan điểm xem nhân tố người trung tâm phát triển “Phát triển nâng cao nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao đột phá chiến lược, yếu tố định… bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu bền vững.” (Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XI Đảng) Trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0 bắt đầu nở rộ, vấn đề nguồn nhân lực xem khâu đột phá chiến lược Lực lượng lao động nước ta, bên cạnh số lượng đơng, dồi chất lượng lao động, nguồn nhân lực qua đào tạo nước ta xem mạnh Với triệu lao động có trình độ đại học trở lên, lớn nhiều so với tổng số dân Brunei (2018: 437.580 người); tổng nguồn nhân lực qua đào tạo (có trình độ từ đào tạo nghề trở lên) 9.805,2 nghìn người, số lớn nhiều lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên Brunei, Campuchia, Lào Singapore Có thể nói, điều kiện thuận lợi, người lao động Việt Nam có lợi lớn từ thị trường lao động nước, tiến tới khả xuất nguồn nhân lực qua đào tạo * Chỉ tính người làm việc Việt Nam 8 Đơn vị: Triệu người Số lượng LLLĐ theo trình độ CMKT, Quý 2/2018 Quý 2/2017 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp LLLĐ từ 15 tuổi trở lên qua đào tạo có bằng/chứng từ tháng trở lên quý 2/2018 12,04 triệu, tăng gần 267 nghìn người so với q 2/2017 Trong đó, tăng mạnh nhóm cao đẳng (11,37%), tiếp đến nhóm đại học đại học (2,2%) nhóm sơ cấp nghề tăng nhẹ (0,02%); giảm nhóm trung cấp (- 1,47%) Quý 2/2018, tỷ lệ lao động qua đào tạo có cấp/chứng 21,85%, tăng nhẹ (0,2 điểm phần trăm) so với kỳ năm trước Theo cấp trình độ, tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên tổng LLLĐ 9,58%; cao đẳng 3,49%; trung cấp 5,29%; sơ cấp nghề 3,49% 2.2 Khái quát thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 Theo đó, GDP năm 2018 tăng 7,08%, mức tăng cao kể từ năm 2008 trở lại Biểu đồ 2.2 Tốc độ tăng trưởng GDP tỉ lệ lạm phát giai đoạn 2011- 2019 Nguồn: Tổng cục Thống kê Trong mức tăng chung toàn kinh tế, khu vực nông lâm thủy sản tăng 3,76%; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 8,85%; khu vực dịch vụ tăng 7,03% Khu vực nông lâm thủy sản đạt mức tăng trưởng cao giai đoạn 2012-2018 Trong đó, ngành nông nghiệp tiếp tục phục hồi đạt mức tăng 2,89%, cao giai đoạn 2012-2018 Trong khu vực công nghiệp-xây dựng, ngành cơng nghiệp năm 2018 trì mức tăng trưởng với 8,79%; ngành xây dựng trì mức tăng trưởng 9,16% Tuy nhiên, ngành công nghiệp khai khoáng tăng trưởng âm (giảm 3,11%) Khu vực dịch vụ năm 2018 tăng 7,03%, thấp mức tăng 7,44% năm trước cao so với năm 2012-2016 Tổng cục Thống kê ra, CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với bình quân năm 2017, mục tiêu Quốc hội đề Kim ngạch xuất hàng hóa đạt 244,72 tỷ USD; kim ngạch nhập 237,51 tỷ USD Như vậy, nước xuất siêu khoảng 7,2 tỷ USD Vốn đầu tư trực tiếp nước năm 2018 khoảng đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm 2017 Tuy nhiên, tổng số vốn đăng ký cấp vốn tăng thêm năm 2018 đạt 25,5 tỷ USD, giảm 13,9% so với kỳ năm 2017 Tuy nhiên, bên cạnh điểm sáng trên, kinh tế Việt Nam 2018 nhiều điểm hạn chế như: tiến độ giải ngân vốn Chính phủ chậm quy trình hồn thiện thủ tục dự án đầu tư Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1,272 tỷ đồng, 96,5% dự toán năm Trong đó, tổng chi ngân sách lên tới 1,27 triệu tỷ đồng Nhập siêu dịch vụ lớn làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP Suốt mười năm qua, tăng trưởng kinh tế Việt Nam mức 5-6%, bứt phá năm 2018 vừa qua năm 2109 kì vọng mục tiêu đề đạt Quốc hội vừa thông qua Nghị Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội 2019 Theo đó, mục tiêu GDP năm 2019 mức 6,8%, lạm phát tiếp tục kìm giữ 4% Để đạt mục tiêu này, GDP quý I 6,93%; quý II 6,7%; tháng 6,8% Trong đó, tăng trưởng GDP quý III dự kiến mức 7,03%; tháng 6,89%; quý IV 6,63% năm 6,8% Theo tính tốn Bộ Kế hoạch & Đầu tư, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản phải đạt tốc độ tăng trưởng 3%; khu vực cơng nghiệp xây dựng 8,57%; cịn khu vực dịch vụ 6,83% Điều đặt nguồn lực giúp kinh tế Việt Nam bứt phá mong đợi đề ra? 2.3 Vai trò nguồn nhân lực với tăng trưởng kinh tế 2.3.1 Trước CMCN 4.0 Để thấy rõ vai trò nguồn nhân lực, biểu đồ thể cách chi tiết tốc độ tăng trưởng Việt Nam kể từ năm 1986 – ‘Đổi mới’, Việt Nam chuyển đổi từ kinh tế hóa tập trung sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN 10 Biểu đồ 2.3 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986 - 2013 Nguồn: Kênh tin tức cafef.vn Theo báo cáo Phát triển Việt Nam 2012 WB, thành công Việt Nam giai đoạn nhờ nguyên nhân, nguyên nhân có sách nhằm vào việc kích cung-cầu, sử dụng hiệu nguồn vốn vật chất, đặc biệt nguồn nhân lực Việt Nam Trong năm 90, gia tăng mạnh mẽ vốn khơng phải ngun nhân tăng trưởng, gần 40-60% tăng trưởng nhờ tăng suất phần cịn lại nhờ tích lũy tư liệu SX Qua đây, ta thấy nguồn nhân lực nhân tố định việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tái tạo nguồn lực khác Xét công trình nghiên cứu PGS., TS Nguyễn Ngọc Hùng - Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (2016) dựa bảng số liệu từ 1986 – 2013, ông đưa kết sau: Trong giai đoạn 1990 – 2013, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình 6,83%, cao 9,54% vào năm 1995 thấp 4,77% vào năm 1999; Số người độ tuổi lao động trung bình 77,7%, cao 79,2% vào năm 1990 thấp 76,6% năm 2009; Tuổi thọ trung bình người dân 73,6 tuổi; Tỷ lệ phần trăm người lớn biết chữ trung bình 89,9% ✓ Tỷ lệ người lao động có tác động ngược chiều lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam Điều cho thấy việc tăng trưởng lao động dân số sức ép lên kinh tế ✓ Tuổi thọ có tác động tức thời lên tăng trưởng kinh tế Điều cho thấy, việc nâng cao tuổi thọ trực tiếp tác động lên tăng trưởng kinh tế, nhiên tuổi thọ có tác động ngược chiều lên tăng trưởng GDP cho thấy việc phát triển kinh tế khơng tương xứng với lượng lao động tuổi thọ nâng cao sức ép lên kinh tế mà tỷ lệ người phụ thuộc từ mà tăng cao ✓ Yếu tố giáo dục đánh giá qua số số người lớn biết chữ có tác động tích cực tức thời lên tăng trưởng kinh tế 11 Qua hai kết luận này, ta rút vai trò nguồn nhân lực năm trước Cách mạng công nghiệp 4.0: nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực qua đào tạo nguồn lực định q trình tăng trưởng phát triển kinh tế- xã hội, nhân tố định việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tái tạo nguồn lực khác 2.3.2 Trong bối cảnh CMCN 4.0 Năm 2018 nói năm khởi sắc tinh hình kinh tế Việt Nam tăng trưởng GDP đạt mức cao 10 năm qua với mức tăng 7,08% Kinh tế vĩ mơ ổn định, lạm phát kiểm sốt; cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; chất lượng tăng trưởng cải thiện Biểu đồ 2.4 Diễn biến GDP kinh tế Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018 Nguồn: vneconomy.vn Mức độ tăng trưởng GDP phụ thuộc vào yếu tố bản: Vốn, lao động suất nhân tố tổng hợp (TFP) Trong yếu tố TFP có vai trị quan trọng hàng đầu lẽ TFP tiêu đo lường suất đồng thời “lao động” “vốn” hoạt động cụ thể hay cho kinh tế TFP phản ánh tiến khoa học, kỹ thuật cơng nghệ, qua gia tăng đầu không phụ thuộc vào tăng thêm số lượng đầu vào mà tuỳ thuộc vào chất lượng yếu tố đầu vào lao động vốn Theo kết nghiên cứu, đóng góp yếu tố vào tăng trưởng GDP nước ta qua giai đoạn 2013 – 2016, thấy rằng, năm 2013, đóng góp vào tăng trưởng GDP chủ yếu vốn với 62,33% Cho đến năm 2016 vốn đóng góp vào tăng trưởng GDP có giảm mức cao (50,4%); mức đóng góp vào tăng trưởng GDP yếu tố lao đôngg̣ tăng không đáng kể, từ 13,72% lên 16,7%, đóng góp TFP tăng từ 23,95% lên 32,9% thấp mục tiêu đề 12 So với nước khu vực nước thời kỳ phát triển mức đóng góp TFP vào tăng trưởng GDP Việt Nam thấp đáng kể (ở Thái Lan mức 35%, Phi-lip-pin: 41%, In-đơ-nê-xi-a: 43%, Hàn Quốc: 39,96%, Ấn Độ: 40,78%, ) Bảng 2.3 Cấu trúc tăng trưởng nguồn lực qua năm 2013 – 2016 Đơn vị: % 2013 2014 2015 2016 (6 tháng đầu) Vốn 62,33 54,58 47,59 50,4 Lao động 13,72 12,99 16,21 16,7 TFP 23,95 32,43 36,20 32,9 Trong giới bắt đầu bước tiến cách mạng công nghiệp 4.0, việc nâng cao TFP cho tương xứng với trình độ khoa học công nghệ cần thiết Cùng với lượng đầu vào nhau, lượng đầu lớn nhờ vào vào việc cải tiến chất lượng lao động, vốn sử dụng có hiệu nguồn lực Vì vậy, tăng TFP gắn liền với áp dụng tiến kỹ thuật, đổi công nghệ, cải tiến phương thức quản lý, nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề người lao động Từ ta nhận thấy rằng, nhân tố có ý nghĩa định q trình tăng trưởng phát triển kinh tế bối cảnh giới bước vào cách mạng công nghiệp 4.0 nguồn lực tài chính, khơng phải hệ thống máy móc thiết bị, khơng phải điều kiện tự nhiên lịch sử văn hóa, chúng đóng vai trị quan trọng, mà phải nguồn lực người Cụ thể hơn, nguồn lực người nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, công nghệ quản lý, kinh doanh Đó lực lượng đầu tàu, giữ vai trò định hướng, đồng thời động lực thúc đẩy việc xây dựng phát triển kinh tế dựa vào tiềm lực khoa học, công nghệ công nghiệp quốc gia Không có nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực khơng thể vận dụng có hiệu thành tựu cách mạng khoa học - công nghệ, tiếp nhận cách mạng KHCN đại, cách mạng công nghiệp 4.0 vào nước ta Khi mà hữu tiện ích đại mà cách mạng 4.0 mang đến cho sống dần trở nên vô sâu sắc rõ nét hơn, vai trị nguồn nhân lực khơng mà trở nên quan trọng, thay vào trở thành yếu tố định đến phát triển đất nước lĩnh vực Đó phải nguồn nhân lực có trình độ cao có khả quản trị, vận hành ứng dụng tiến công nghệ liên quan tới Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, Thực tế ảo, Robots, Cơng nghệ in 3D,… Nguồn nhân lực trình độ cao đảm bảo nguồn sáng tạo tổ chức Chỉ có người sáng tạo hàng hố, dịch vụ kiểm tra q trình sản xuất kinh doanh Máy móc ưu việt có thứ khơng thể làm 13 Những tri thức cơng nghệ sản phẩm sáng tạo người nói chung hay nói cách khác sản phẩm nguồn nhân lực qua q trình lao động, người chủ thể cách mạng công nghiệp 4.0, việc áp dụng KHCN để phát triển kinh tế có thành cơng hay khơng sách sử dụng nguồn nhân lực phải hiệu quả, phát huy tiềm người để sáng tạo cống hiến cho đất nước Chương Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò nguồn nhân lực TTKT Việt Nam 3.1 Tác động CMCN 4.0 đến nguồn nhân lực Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tác động rõ nét mạnh mẽ đến nguồn nhân lực nước Nhờ có trí tuệ nhân tạo, rơ bốt ngày thơng minh hơn, thay người nhiều lĩnh vực từ sản xuất đến kinh doanh, đặc biệt lĩnh vực lao động phức tạp, khó khăn Vì vậy, cách mạng 4.0 khơng đe dọa việc làm người lao động trình độ thấp, mà đe dọa việc làm người lao động có kỹ bậc trung (trung cấp, cao đẳng) Cuối năm 2015, Ngân hàng Anh đưa dự báo, có khoảng 95 triệu lao động truyền thống bị việc vòng 10-20 năm tới riêng Mỹ Anh (tương đương 50% lực lượng lao động hai nước này) Ở quốc gia khác xảy tình trạng tương tự Hàng loạt nghề nghiệp cũ giảm thay nghề nghiệp Người ta ước tính có khoảng 70%-80% công việc biến 20 năm tới Thị trường lao động phân hóa nhóm lao động có kỹ thấp nhóm lao động có kỹ cao Lao động trình độ thấp gặp nhiều bất lợi đối mặt với nguy thất nghiệp tỷ lệ cao Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt yêu cầu người lao động Công nghiệp 4.0 đặt nhu cầu cao lao động có khả thích nghi sáng tạo cơng nghệ, hay nói cách khác cần “tài năng” nhiều “kỹ năng” Cuộc cách mạng cơng nghiệp 4.0 cần nguồn nhân lực có lực vượt trội, có lực chun mơn, có khả làm việc với công nghệ thông minh khả ngoại ngữ để “đứng vai người khổng lồ” tận dụng tốt hội cách mạng Khi cách mạng công nghệ lần thứ tư phát triển theo cấp số nhân, thay đổi mặt công nghệ diễn hàng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người, khả thích ứng khả giải vấn đề cách linh hoạt, sáng tạo chìa khóa để giúp người lao động thành cơng Những kỹ mà người lao động cần có để đáp ứng cách mạng 4.0 kỹ nhận thức cao(như giải vấn đề, suy luận lơgíc, làm việc theo nhóm, kỹ thích nghi nhanh; khả học tập suốt đời, học tập liên tục, kỹ năng, sử dụng công nghệ thông minh, kỹ giao tiếp xã hội làm việc mơi trường tồn cầu, lực sáng tạo…) Như vậy, cách mạng cơng nghiệp 4.0 địi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao với kỹ bậc cao mà rô bốt thay 14 Cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm cho danh mục ngành nghề đào tạo phải điều chỉnh liên tục ranh giới lĩnh vực mỏng manh; hình thành nghề đào tạo mới, đặc biệt nghề liên quan đến tương tác người máy móc tự động (ví dụ, nghề trợ lý ảo, phục vụ ảo, thư ký ảo…) Những ngành nghề mà rơ bốt thay khơng cần nguồn nhân lực Nội dung, chương trình đào tạo nguồn nhân lực có nhiều thay đổi Nội dung đào tạo phải trang bị cho người học kỹ kiến thức lẫn tư sáng tạo, khả thích nghi với thách thức yêu cầu công việc thay đổi liên tục Cuộc cách mạng đòi hỏi thay đổi phương pháp đào tạo nguồn nhân lực Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thúc đẩy việc phát triển khóa học trực tuyến tương lai Với phiên này, người không học giáo viên mà thông qua video Đó chương trình thơng minh cá nhân hóa kế hoạch học cho người học ngồi trước hình Các chương trình trực tuyến thu thập điểm mạnh điểm yếu người hoc g̣ sử dụng loạt thuật toán nhằm điều chỉnh học cho phù hợp Phương pháp nâng cao hiệu chất lượng đào tạo Ngồi ra, giảng viên áp dụng công nghệ cách mạng để tăng tính thực hành, tính trải nghiệm cho người học, qua nâng cao chất lượng đào tạo Vi du, g̣ ́́ trước đây, đào tạo nghề phi công, học viên phải lên máy bay với giảng viên bay bầu trời Điều q nguy hiểm xảy tai nạn thương tâm Công nghệ thực tế ảo cho phép học viên đeo kính nhìn thấy phía trước cabin học lái máy bay thật Hoc g̣viên thực hành đến nhuần nhuyễn lái, điều giảm thiểu rủi ro 3.2 Các giải pháp nhằm phát huy vai trò nguồn nhân lực 3.2.1 Mục tiêu tổng quan phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu tổng quát phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 đưa nhân lực Việt Nam trở thành tảng lợi quan trọng để phát triển bền vững đất nước, hội nhập quốc tế ổn định xã hội, nâng trình độ lực cạnh tranh nhân lực nước ta lên mức tương đương nước tiên tiến khu vực, số mặt tiếp cận trình độ nước phát triển giới Một số mục tiêu cụ thể: ✓ Nhân lực Việt Nam lực trí lực tốt, thích ứng nhanh, chủ động công việc Đến năm 2020, số người lao động qua đào tạo đạt 70% ✓ Nhân lực quản lý hành nhà nước chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu Nhà nước pháp quyền XHCN giới hội nhập biến đổi nhanh ✓ Xây dựng đội ngũ nhân lực khoa học cơng nghệ, đặc biệt nhóm chun gia đầu ngành có trình độ chun mơn - kỹ thuật cao ✓ Xây dựng đội ngũ doanh nhân, chuyên gia quản trị doanh nghiệp chun nghiệp, có lĩnh, thơng thạo kinh doanh nước quốc tế ✓ Thông qua Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, xây dựng nhân lực Việt Nam có cấu trình độ, ngành nghề vùng miền hợp lý 15 ✓ Xây dựng hệ thống sở đào tạo nhân lực tiên tiến, đại, đa dạng, cấu ngành nghề đồng bộ, đa cấp, động, liên thông cấp ngành đào tạo nước quốc tế, phân bố rộng khắp nước, góp phần hình thành xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời người dân 3.2.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 3.2.2.1 Chủ động đón đầu xu nhu cầu thị trường lao động Bài toán phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực chất lượng cao bối cảnh có thêm tiêu chí, điều kiện ràng buộc mới, khó khăn, địi hỏi đổi tồn diện cơng tác đào tạo Nhà trường cần cải cách hệ thống đào tạo, ưu tiên cho ngành khoa học kỹ thuật, đào tạo hướng nghiệp gắn với việc làm theo nhu cầu xã hội Ví dụ, lĩnh vực công nghệ thông tin, số chuyên ngành kỹ năng, kiến thức cần trường nghiên cứu, bổ sung như: Cơ điện tử; công nghệ thông tin, đặc biệt trọng lĩnh vực khoa học liệu, an ninh, an tồn thơng tin…Đặc biệt, đổi phương thức đào tạo quản trị đại học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào hoạt động giảng dạy nâng cao lực chất lượng đội ngũ giáo viên, cán quản lý Không cần khuyến khích đẩy mạnh việc tự học sinh viên, tăng cường việc dạy thực tiễn từ chuyên gia, doanh nhân…không 100% kiến thức giáo viên giảng dạy Đồng thời khuyến khích sáng tạo ý tưởng khởi nghiệp sinh viên - nguồn lực tương lai đất nước Tiếp nữa, cần đẩy mạnh công tác dự báo nhu cầu thị trường nhân lực tương lai gần xa Đây nội dung cần đặc biệt quan tâm, CMCN 4.0 có tác động lớn tới cấu kinh tế, khả suy giảm, chí nhiều ngành nghề xuất ngành nghề tương lai hồn tồn xảy ra, điều dẫn tới thay đổi lớn cấu việc làm 3.2.2.2 Tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển nguồn nhân lực Nhà nước cần chủ động hội nhập quốc tế, tập trung khai thác hiệu cam kết thương mại, hiệp định song phương, đa phương ký kết để mở rộng thị trường, tận dụng nguồn lực vốn, cơng nghệ, kỹ từ bên ngồi, bước chuyển hóa thành vốn tích lũy Việt Nam nhằm đẩy nhanh trình chuyển dịch kinh tế, rút ngắn khoảng cách Việt Nam nước tiên tiến giới, tạo thêm hội việc làm cho nguồn nhân lực Việt Hoàn thiện thể chế, sách lĩnh vực tài chính, sản xuất kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế khu vực tư nhân, tạo sân chơi bình đẳng cho loại hình doanh nghiệp, cần tái cấu doanh nghiệp nhà nước nhanh chóng để có có thêm nguồn vốn đầu tư cho nguồn nhân lực 16 Bên cạnh việc tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư, nguồn xã hội hóa cho giáo dục điều cần đặc biệt lưu tâm trình tổ chức, triển khai nguồn vốn có hiệu Nguồn vốn cần đưa tới quan, tổ chức giáo dục- người nắm rõ thông tin yêu cầu nhà trường, sở đào tạo giao cho quyền địa phương nhằm phân phối nguồn vốn có hiệu quả, kịp thời 3.2.2.3 Cần có mơ hình hợp tác Nhà trường – Doanh nghiệp Các trường đại học Việt Nam cần học tập, kinh nghiệm đào tạo trường đại học nước ngoài, việc xây dựng trung tâm đổi sáng tạo gắn chặt với DN Nhờ trung tâm đó, sinh viên học tập mơi trường thật, DN liên kết với trường để tìm nguồn nhân lực tương lai Cử giảng viên trẻ thực tế DN, nghiên cứu sinh nước để vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Bên cạnh đó, ngồi việc đưa sinh viên thực tập DN nước, nhà trường cần mời DN tham gia vào trình đào tạo, trực tiếp giảng dạy cho sinh viên kỹ làm việc… Cần rà soát, xếp, quy hoạch lại mạng lưới sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhu cầu thị trường lao động nước, vùng địa phương 17 KẾT LUẬN Trong thời đại ngày nay, người coi “tài nguyên đặc biệt”, nguồn lực phát triển kinh tế Bởi vậy, việc phát triển người, phát triển nguồn nhân lực trở thành vấn đề chiếm vị trí trung tâm hệ thống phát triển nguồn lực Chăm lo đầy đủ đến người yếu tố bảo đảm chắn cho phồn vinh, thịnh vượng quốc gia Đầu tư cho người đầu tư có tính chiến lược, sở tảng cho phát triển bền vững.Khi chuyển dần sang kinh tế tri thức xu tồn cầu hố, hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao ngày thể vai trị định Các lý thuyết tăng trưởng gần rằng, kinh tế muốn tăng trưởng nhanh mức cao phải dựa ba trụ cột bản: áp dụng công nghệ mới, phát triển hạ tầng sở đại nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trong đó, động lực quan trọng tăng trưởng kinh tế bền vững người, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, tức người đầu tư phát triển, có kỹ năng, kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm, lực sáng tạo nhằm trở thành “nguồn vốn - vốn người, vốn nhân lực” Bởi bối cảnh giới có nhiều biến động cạnh tranh liệt, phần thắng thuộc quốc gia có nguồn nhân lực chất lượng cao, có mơi trường pháp lý thuận lợi cho đầu tư, có mơi trường trị - xã hội ổn định 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Văn Đức, 2016, “Xác định nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu”, Tạp chí Ngân hàng, số 18 tháng 10 năm 2016, 12-15 Lê Kim Dung, 2018, “Chất lượng nguồn nhân lực bối cảnh hội nhập”, Diễn đàn doanh nghiệp, ngày 10/4/2018 Mỹ Chi, 2013, ‘Từ đổi 1986 đến tái cấu 2013, có gì’, Kênh tin tức cafef.vn, http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/tu-cuoc-doi-moi-1986-den-tai-co-cau-kinh-te-2013-chung-ta-co-gi-201 311251451140974.chn Nguyễn Ngọc Hùng, 2016, ‘Tác động nguồn nhân lực tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam’, Tạp chí Tài kì I, số tháng 8/2016 Nguyễn Sinh Cúc (2014), Nguồn nhân lực phát triển ngồn nhân lực, http://lyluanchinhtri.vn/ home/index.php/tu-dien-mo/item/788-nguon-nhan-luc-va-phat-trien-nguon-nhan-luc.html Nguyễn Thị Nga, 2006, Quan hệ tăng trưởng kinh tế công xã hội nước ta Những quan điểm Đảng, http://philosophy.vass.gov.vn/nghien-cuu-theo-chuyen-de/Nghiquyet-Dang-va-cuoc-song/Quan-he-giua-tang-truong-kinh-te-va-cong-bang-xa-hoi-o-nuoc-ta-hiennay-Nhung-quan-diem-co-ban-cua-D ang-329.html Nguyễn Văn Công, 2008, Bài giảng thực hành lý thuyết kinh tế vĩ mô, Nhà xuất lao động Tác động Cách mạng Công nghiệp 4.0 đến phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, chuyên đề số 10/2018, Cổng thông tin kinh tế Việt Nam- VNEP, https://Vnep.org.vn ... 2. 1 Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên nước năm Quốc gia 20 10 20 15 20 20 20 25 Brunei 186 20 5 21 7 22 7 Campuchia 40 0 915 6 80 10 44 7 Indonesia 116 528 1 24 04 6 1 34 3 30 143 867 Lào 08 0 591 00 5 42 5 ... 00 5 42 5 Malaysia 12 3 04 13 677 15 00 3 16 118 Myanma 32 268 33 922 35 318 Philippines 38 893 44 21 0 49 175 54 22 9 Singapore 136 21 0 46 8 5 64 Thái Lan 39 09 3 40 05 1 40 567 40 44 8 Việt Nam 50 837... Bảng 2. 2 Thống kê LLLĐ Việt Nam vào từ quý 2/ 201 7 đến quý 2/ 201 8 20 17 Q2 Q3 20 18 Q4 Q1 Q2 Dân số 15 tuổi trở lên (Triệu người) Chung 71.85 71, 04 72, 20 72, 37 72, 51 Thành thị 25 ,09 25 ,25 25 ,25 26 ,17
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế việt nam trong thời địa công nghệ 4 0 , tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế việt nam trong thời địa công nghệ 4 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn