Ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thoả mãn trong công việc và lòng trung thành của nhân viên tại công ty TNHH gạch men nhà ý

117 6 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU HUỲNH LÊ THẾ KHA ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO TẠO SỰ THAY ĐỔI ĐẾN SỰ THỎA MÃN TRONG CƠNG VIỆC VÀ LỊNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIỆN TẠI CÔNG TY TNHH GẠCH MEN NHÀ Ý LUẬN VĂN THẠC SĨ VŨNG TÀU, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU HUỲNH LÊ THẾ KHA ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO TẠO SỰ THAY ĐỔI ĐẾN SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC VÀ LỊNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIỆN TẠI CƠNG TY TNHH GẠCH MEN NHÀ Ý Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ SĨ TRÍ VŨNG TÀU, NĂM 2019 -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Huỳnh Lê Thế Kha, học viên cao học khóa 4, ngành Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng với hướng dẫn TS Lê Sĩ Trí Kết nghiên cứu tơi trung thực, trích dẫn nguồn rõ ràng, minh bạch Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2019 Học viên Huỳnh Lê Thế Kha -ii- LỜI CẢM ƠN  Trước hết, xin gửi lời cảm ơn đến BGH Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, Viện Đào tạo SĐH tận tình hỗ trợ, tạo điều kiện để tơi hồn thành tồn khóa học Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến TS Lê Sĩ Trí hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin cảm ơn bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho tơi q trình thực đề tài Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến người thân gia đình động viên để tơi có động lực hoàn thành luận văn Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2019 Học viên Huỳnh Lê Thế Kha -iii- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH VẼ x TÓM TẮT ĐỀ TÀI xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Nghiên cứu định tính 1.5.2 Nghiên cứu định lượng .4 1.6 Ý nghĩa thực tiễn đề tài .5 1.7 Kết cấu đề tài Tóm tắt chương CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm lãnh đạo 2.2 Thuyết lãnh đạo tạo thay đổi .8 2.3 Sự thỏa mãn công việc 13 -iv- 2.3.1 Khái niệm 13 2.3.2 Đo lường thỏa mãn 13 2.4 Lòng trung thành tổ chức 15 2.5 Tổng quan nghiên cứu 15 2.5.1 Nghiên cứu nước 15 2.5.2 Nghiên cứu Việt Nam 16 2.6 Mô hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu .17 2.6.1 Mối quan hệ lãnh đạo tạo thay đổi, thỏa mãn công việc nhân viên 17 2.6.2 Mối quan hệ thỏa mãn cơng việc lịng trung thành với tổ chức 18 Tóm tắt chương 20 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Quy trình nghiên cứu 21 3.2 Phương pháp nghiên cứu 21 3.2.1 Nghiên cứu định tính 21 3.2.2 Phương pháp định lượng 22 3.3 Thiết kế nghiên cứu 25 3.3.1 Phương pháp chọn mẫu 25 2.2.2 Đo lường thang đo nghiên cứu 25 2.2.3 Kích thước mẫu nghiên cứu thức 29 3.4 Giới thiệu Công ty TNHH Gạch men nhà Ý .30 Tóm tắt chương 37 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 -v- 4.1 Giới thiệu mẫu nghiên cứu 38 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 39 4.2.1 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha .39 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 43 4.2.3 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 45 Kiểm định giá trị phân biệt 47 Kiểm định giá trị hội tụ 48 Kiểm định độ tin cậy tổng hợp tổng phương sai trích .49 4.3 Kiểm định mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM 50 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 55 Tóm tắt chương 57 CHƯƠNG 5: HÀM Ý QUẢN TRỊ .58 5.1 Kết luận 58 5.2 Hàm ý quản trị 59 5.2.1 Cải thiện yếu tố hấp dẫn hành vi 59 5.2.2 Cải thiện yếu tố hấp dẫn phẩm chất .60 5.2.3 Cải thiện yếu tố quan tâm cá nhân 61 5.3 Một số kiến nghị khác 62 5.4 Hạn chế nghiên cứu 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM 69 DANH SÁCH THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 73 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 74 -vi- BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT .78 KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU 81 -vii- DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá CFA Confirmatory Factor Analysis Phân tích nhân tố khẳng định CB-NV Cán nhân viên IA Idealized Influence Attribution Hấp dẫn phẩm chất IB Idealized Influence Behavior Hấp dẫn hành vi II Idealized Influence hấp dẫn IC Individualized Consideration quan tâm đến cá nhân IM Inspirational Motivation nguồn cảm hứng IS Intellectual Stimulation khuyến khích thơng minh MLQ Multifactor Leadership Questionnaire bảng câu hỏi lãnh đạo đa thành phần SEM Structural Equation Modeling Mơ hình cấu trúc tuyến tính TNHH Trách nhiệm hữu hạn -viii- DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Thang đo hấp dẫn phẩm chất 27 Bảng 3.2 Thang đo hấp dẫn hành vi 28 Bảng 3.3 Thang đo truyền cảm hứng (IM) 28 Bảng 3.4 Thang đo kích thích thơng minh 29 Bảng 3.5 Thang đo quan tâm cá nhân 29 Bảng 3.6 Thang đo thỏa mãn công việc 30 Bảng 3.7 Thang đo lòng trung thành tổ chức 31 Bảng 4.1 Giới thiệu mẫu nghiên cứu 40 Bảng 4.2 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo hấp dẫn phẩm chất 41 Bảng 4.3 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo hấp dẫn hành vi 42 Bảng 4.4 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo truyền cảm hứng 42 Bảng 4.5 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo kích thích thơng minh 43 Bảng 4.6 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo quan tâm cá nhân 44 Bảng 4.7 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo thỏa mãn công việc 44 Bảng 4.8 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo lòng trung thành với tổ chức 45 Bảng 4.9 Kết kiểm định KMO Bartlett yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 45 Bảng 4.10 Kết phân tích nhân tố khám phá 46 Bảng 4.11 Kiểm định giá trị phân biệt khái niệm 49 Bảng 4.12 Trọng số tải thang đo 50 Bảng 4.13 Bảng tóm tắt kết kiểm định thang đo 51 Bảng 4.14 Bảng tóm tắt kết kiểm định thang đo 51 -89- Estimate S.E C.R P IM < > IC 162 052 3.089 002 IM < > EL 065 031 2.070 038 JS < > IC 198 065 3.055 002 JS < > EL 069 038 1.802 072 IC < > EL 062 034 1.803 071 Correlations: (Group number - Default model) Estimate IS < > IA 213 IS < > IB 248 IS < > IM 325 IS < > JS 063 IS < > IC 270 IS < > EL 255 IA < > IB 314 IA < > IM 164 IA < > JS 362 IA < > IC 475 IA < > EL 235 IB < > IM 413 IB < > JS 327 IB < > IC 230 IB < > EL 228 IM < > JS -.066 Label -90- Estimate IM < > IC 287 IM < > EL 215 JS < > IC 285 JS < > EL 186 IC < > EL 189 Variances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P IS 815 112 7.303 *** IA 972 121 8.002 *** IB 842 138 6.103 *** IM 516 092 5.610 *** JS 786 125 6.285 *** IC 615 109 5.651 *** EL 176 058 3.021 003 e1 246 035 7.010 *** e2 241 034 7.163 *** e3 240 033 7.209 *** e4 208 031 6.721 *** e5 161 031 5.146 *** e6 546 064 8.503 *** e7 416 052 7.939 *** e8 227 036 6.292 *** e9 494 067 7.319 *** Label -91- Estimate S.E C.R P e10 412 056 7.385 *** e11 371 056 6.575 *** e12 363 050 7.236 *** e13 403 051 7.828 *** e14 177 041 4.349 *** e15 340 043 7.905 *** e16 510 063 8.105 *** e17 375 061 6.148 *** e18 418 069 6.085 *** e19 546 068 8.081 *** e20 588 074 8.000 *** e21 424 062 6.884 *** e22 321 057 5.669 *** e23 583 077 7.560 *** e24 552 065 8.459 *** e25 476 061 7.808 *** e26 504 064 7.924 *** e27 448 061 7.329 *** e28 460 084 5.483 *** Label Model Fit Summary CMIN Model Default model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 77 467.844 329 000 1.422 -92- Model Saturated model Independence model NPAR CMIN DF 406 000 28 3058.049 378 P CMIN/DF 000 8.090 RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 052 851 816 689 Saturated model 000 1.000 Independence model 276 344 296 320 NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI 847 824 949 940 948 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model 1.000 000 1.000 000 000 1.000 000 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model 870 737 825 Saturated model 000 000 000 1.000 000 000 Independence model NCP Model Default model Saturated model Independence model FMIN NCP LO 90 HI 90 138.844 85.524 200.184 000 000 000 2680.049 2507.472 2860.008 000 -93- Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 2.614 776 478 1.118 000 000 000 000 17.084 14.972 14.008 15.978 RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 049 038 058 585 Independence model 199 193 206 000 Saturated model Independence model RMSEA Model AIC Model AIC BCC BIC CAIC Default model 621.844 651.617 867.701 944.701 Saturated model 812.000 968.987 2108.340 2514.340 3114.049 3124.876 3203.452 3231.452 Independence model ECVI Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Default model 3.474 3.176 3.817 3.640 Saturated model 4.536 4.536 4.536 5.413 17.397 16.433 18.402 17.457 Independence model HOELTER Model Default model Independence model HOELTER 05 HOELTER 01 143 150 25 27 -94- Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P JS < - IS -.023 081 -.277 782 JS < - IC 220 111 1.976 048 JS < - IA 197 083 2.366 018 JS < - IB 331 092 3.615 *** JS < - IM -.354 117 -3.024 002 EL < - JS 088 046 1.899 058 IS1 < - IS 1.000 IS2 < - IS 962 061 15.855 *** IS3 < - IS 948 060 15.730 *** Label -95- Estimate S.E C.R P IS4 < - IS 974 059 16.430 *** IC1 < - IC 1.000 IC2 < - IC 1.064 104 10.266 *** IC3 < - IC 1.016 110 9.199 *** IC4 < - IC 727 094 7.713 *** JS1 < - JS 1.000 JS2 < - JS 1.063 093 11.422 *** JS3 < - JS 789 084 9.400 *** JS4 < - JS 841 088 9.554 *** IA1 < - IA 1.000 IA2 < - IA 887 066 13.442 *** IA3 < - IA 968 061 15.761 *** IA4 < - IA 999 053 18.872 *** IB1 < - IB 1.000 IB2 < - IB 900 081 11.117 *** IB3 < - IB 1.001 085 11.786 *** IB4 < - IB 871 077 11.254 *** IM1 < - IM 1.000 IM2 < - IM 1.203 104 11.535 *** IM3 < - IM 897 092 9.792 *** IM4 < - IM 1.026 109 9.441 *** EL1 < - EL 1.000 EL2 < - EL 1.008 241 4.185 *** Label -96- Estimate S.E C.R P EL3 < - EL 1.192 262 4.556 *** EL4 < - EL 1.599 345 4.635 *** Label Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate JS < - IS -.023 JS < - IC 194 JS < - IA 218 JS < - IB 342 JS < - IM -.287 EL < - JS 193 IS1 < - IS 876 IS2 < - IS 871 IS3 < - IS 867 IS4 < - IS 888 IC1 < - IC 769 IC2 < - IC 827 IC3 < - IC 722 IC4 < - IC 609 JS1 < - JS 825 JS2 < - JS 825 JS3 < - JS 687 JS4 < - JS 697 IA1 < - IA 925 -97- Estimate IA2 < - IA 764 IA3 < - IA 829 IA4 < - IA 900 IB1 < - IB 795 IB2 < - IB 790 IB3 < - IB 833 IB4 < - IB 799 IM1 < - IM 751 IM2 < - IM 900 IM3 < - IM 742 IM4 < - IM 717 EL1 < - EL 500 EL2 < - EL 494 EL3 < - EL 592 EL4 < - EL 691 Covariances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P IS < > IC 191 063 3.029 002 IS < > IA 189 073 2.586 010 IS < > IB 206 072 2.879 004 IS < > IM 211 058 3.629 *** IC < > IA 366 075 4.892 *** IC < > IB 166 065 2.539 011 Label -98- Estimate S.E C.R P IC < > IM 162 052 3.089 002 IA < > IB 284 080 3.574 *** IA < > IM 117 060 1.965 049 IB < > IM 274 064 4.267 *** Label Correlations: (Group number - Default model) Estimate IS < > IC 270 IS < > IA 213 IS < > IB 248 IS < > IM 324 IC < > IA 475 IC < > IB 230 IC < > IM 287 IA < > IB 314 IA < > IM 165 IB < > IM 414 Variances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P IS 814 112 7.293 *** IC 614 109 5.649 *** IA 970 121 7.989 *** IB 845 138 6.116 *** IM 518 092 5.628 *** Label -99- Estimate S.E C.R P e29 580 098 5.946 *** e30 157 055 2.857 004 e1 247 035 7.022 *** e2 240 034 7.139 *** e3 241 033 7.219 *** e4 208 031 6.703 *** e5 424 062 6.887 *** e6 321 057 5.667 *** e7 582 077 7.560 *** e8 552 065 8.459 *** e9 371 061 6.115 *** e10 419 069 6.105 *** e11 548 068 8.099 *** e12 591 074 8.022 *** e13 163 031 5.180 *** e14 545 064 8.496 *** e15 415 052 7.924 *** e16 227 036 6.281 *** e17 491 067 7.298 *** e18 410 056 7.369 *** e19 375 057 6.607 *** e20 364 050 7.242 *** e21 401 051 7.809 *** Label -100- Estimate S.E C.R P e22 175 041 4.304 *** e23 340 043 7.906 *** e24 515 063 8.137 *** e25 489 062 7.912 *** e26 512 064 7.962 *** e27 428 062 6.842 *** e28 456 088 5.177 *** Label Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) Estimate JS 265 EL 037 EL4 477 EL3 351 EL2 244 EL1 250 IM4 514 IM3 551 IM2 811 IM1 564 IB4 638 IB3 693 IB2 625 IB1 632 -101- Estimate IA4 810 IA3 687 IA2 584 IA1 856 JS4 486 JS3 473 JS2 681 JS1 680 IC4 370 IC3 521 IC2 684 IC1 591 IS4 788 IS3 752 IS2 758 IS1 767 Model Fit Summary CMIN Model Default model Saturated model Independence model RMR, GFI NPAR CMIN DF P CMIN/DF 72 479.490 334 000 1.436 406 000 28 3058.049 378 000 8.090 -102- Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 063 849 817 698 Saturated model 000 1.000 Independence model 276 344 296 320 NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI 843 823 947 939 946 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model 1.000 000 1.000 000 1.000 000 000 000 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model 884 745 836 Saturated model 000 000 000 1.000 000 000 Independence model NCP Model Default model Saturated model Independence model NCP LO 90 HI 90 145.490 91.309 207.684 000 000 000 2680.049 2507.472 2860.008 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 2.679 813 510 1.160 000 000 000 000 Saturated model -103- Model FMIN F0 LO 90 HI 90 17.084 14.972 14.008 15.978 RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 049 039 059 535 Independence model 199 193 206 000 Independence model RMSEA Model AIC Model AIC BCC BIC CAIC Default model 623.490 651.330 853.383 925.383 Saturated model 812.000 968.987 2108.340 2514.340 3114.049 3124.876 3203.452 3231.452 Independence model ECVI Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Default model 3.483 3.180 3.831 3.639 Saturated model 4.536 4.536 4.536 5.413 17.397 16.433 18.402 17.457 Independence model HOELTER Model Default model Independence model HOELTER 05 HOELTER 01 141 149 25 27 ... thành nhân viên Công ty TNHH Như Ý Gạch Men Nhà Ý 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi 1: Ảnh hưởng lãnh đạo tạo thay đổi đến thỏa mãn với công việc nhân viên Công ty TNHH Như Ý Gạch Men Nhà Ý nào?... độ ảnh hưởng thỏa mãn đến lòng trung thành nhân viên Công ty TNHH Như Ý Gạch Men Nhà Ý nào? Câu hỏi 3: Hàm ý quản trị nhằm gia tăng lòng trung thành nhân viên Công ty TNHH Như Ý Gạch Men Nhà Ý? ... công việc nhân viên Công ty TNHH Như Ý Gạch Men Nhà Ý - Đo lường mức độ ảnh hưởng thỏa mãn đến lịng trung thành nhân viên Cơng ty TNHH Như Ý Gạch Men Nhà Ý - Hàm ý quản trị gia tăng lòng trung thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thoả mãn trong công việc và lòng trung thành của nhân viên tại công ty TNHH gạch men nhà ý , Ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thoả mãn trong công việc và lòng trung thành của nhân viên tại công ty TNHH gạch men nhà ý

Từ khóa liên quan