Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)

81 4 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:13

Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LIÊN ĐỊNH TỘI DANH TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội - 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LIÊN ĐỊNH TỘI DANH TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC NINH Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8380104 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỒNG ĐẠI LỘC Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, ví dụ kết luận nghiên cứu trình bày luận văn đảm bảo tính xác, trung thực chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương : LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH TỘI DANH TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY 1.1 Khái niệm định tội danh 1.2 Tội mua bán trái phép chất ma túy 12 1.3 Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy 16 Tiểu kết Chương 28 Chương 2: THỰC TIỄN ĐỊNH TỘI DANH TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY TRÊN TẠI TỈNH BẮC NINH 29 2.1 Thực trạng tội mua bán trái phép chất ma túy địa bàn tỉnh Bắc Ninh 29 2.2 Thực tiễn định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy tỉnh Bắc Ninh 30 Tiểu kết Chương 48 Chương CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỊNH TỘI DANH TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 49 3.1 Các yêu cầu nâng cao chất lượng định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy địa bàn tỉnh Bắc Ninh 49 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy địa bàn tỉnh Bắc Ninh 50 Tiểu kết Chương 66 KẾT LUẬN 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình BLTTHS: Bộ luật tố tụng hình CTTP: Cấu thành tội phạm ĐTD: Định tội danh ĐT: Định tội TNHS: Trách nhiệm hình VKSND: Viện kiểm sát nhân dân TAND: Tòa án nhân dân CQĐT: Cơ quan điều tra DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1: Thống kê tội mua bán trái phép chất ma túy với tội phạm thuộc Chương XX (các tội phạm ma túy) xét xử sơ thẩm địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ năm 2015 – 2019 73 Bảng 2.2: Thống kê tội mua bán trái phép chất ma túy với tội phạm quy định Chương XX (các tội phạm ma túy) xét xử phúc thẩm địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ năm 2015 – 2019 74 Bảng 2.3 Thống kê trường hợp xác định tội danh sai CQĐT, VKS, TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015 -2019 75 Biểu đồ 2.1: so sánh tình hình tội phạm hình với tội phạm mua bán trái phép chất ma túy đưa xét xử sơ thẩm 73 Biểu đồ 2.2: So sánh tình hình tội phạm hình với tội mua bán trái phép chất ma túy đưa xét xử phúc thẩm 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy hiểu hoạt động thực tiễn quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) số quan khác có thẩm quyền theo quy định pháp luật để xác định hành vi người có phạm tội mua bán trái phép chất ma túy hay khơng, phạm tội theo điểm, khoản BLHS tội mua bán trái phép chất ma túy Hoạt động có vai trị quan trọng phương diện trị - xã hội phương diện pháp lý Với mục đích bảo vệ quyền lợi mặt kinh tế Nhà nước, bảo vệ trật tự pháp luật, pháp chế, bảo vệ quyền lợi cho chủ thể xã hội, góp phần đưa quy định pháp luật đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, quy định BLHS vào thực tiễn sống, tiền để sở để định hình phạt đắn, tương xứng với hành vi người phạm tội, sở để định tố tụng đúng, không bắt oan, sai, không bỏ lọt tội phạm, nâng cao uy tín quan tư pháp Pháp luật hình Việt Nam thời gian vừa qua có nhiều văn pháp luật sửa đổi, ban hành mới, tạo sở pháp lý vững cho hoạt động định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLN ngày 14/11/2015 sửa đổi Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLN ngày 24/12/2007, hướng dẫn áp dụng số quy định Chương XVIII “Các tội phạm ma túy” Bộ luật hình năm 1999; đặc biệt BLHS năm 2015 (sửa đôi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực tồn từ ngày 01/01/2018 với nhiều quy định tội mua bán trái phép chất ma túy tách Điều 194 “Tội Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chiếm đoạt chất ma túy” BLHS năm 1999 thành tội danh riêng, bổ sung 03 chất ma tổng hợp Methamphetamine, Amphetamine, MDMA với sách hình hêrôin, côcain, thay đổi đơn vị đo trọng lượng thành khối lượng cho với đơn vị đo lường theo quy định pháp luật quốc tế văn pháp luật hành có liên quan Nhà nước ta góp phần lớn nâng cao hiệu định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy thời gian qua, có tỉnh Bắc Ninh với đơn vị hành cấp huyện, thuộc Đồng sông Hồng nằm Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có phát triển lớn lĩnh vực đời sống xã hội Tuy nhiên, thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình cho thấy quan tiến hành tố tụng, có tỉnh Bắc Ninh cịn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc việc định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy trình trạng lượng vụ án tội phạm ma túy tăng nhanh (theo số liệu thống kê từ TAND tỉnh Bắc Ninh 05 năm giai đoạn từ 2015 đến năm 2019 tội mua bán trái phép chất ma túy có xu hướng tăng năm từ 2017 đến 2019), vụ án bị hủy tài liệu, chứng không đủ để định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy xác (Bản án số 11/2019/HS-PT ngày 22/4/2019 TAND tỉnh Bắc Ninh); trình điều tra, truy tố chưa củng cố chặt chẽ chứng cứ, dẫn đến đối tượng thay đổi lời khai, Tòa án buộc phải thay đổi tội danh (Bản án số 05/2018/HSST ngày 08/01/2018 TAND tỉnh Bắc Ninh) mà nguyên nhân chủ yếu quy định pháp luật liên quan đến tội mua bán trái phép chất ma túy số tồn tại, hạn chế như: số quy định chưa có hướng dẫn kịp thời để áp dụng thực tiễn chưa có hướng dẫn, quy định cách xác định trường hợp chất ma túy có chứa thành phần nhiều chất ma túy khác tách riêng chất ma túy để giám định, chưa có hướng dẫn trường hợp phạm tội 02 người trở lên, quan hệ phối hợp hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình mua bán trái phép chất ma túy địa phương chưa có phối kết hợp đồng chặt chẽ, trang thiết bị, phương tiện phục vụ nghiệp vụ hạn chế Điều này, làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc định tội danh tội phạm mua bán trái phép chất ma túy tỉnh Bắc Ninh cách xác thời gian qua Xuất phát từ thực tế nêu từ nhận thức việc định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy vấn đề quan trọng lý luận thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp tình hình mới, tác giả chọn đề tài: “Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh” để làm để tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan tới đề tài tác giả nghiên cứu, có nhiều cơng trình nghiên cứu góc góc độ, phạm vi hướng nghiên cứu khác nhau, mà điển số cơng trình sau (1) Các nghiên cứu tội phạm ma túy: - Cơng trình Giáo trình sách chuyên khảo: Trường Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình luật hình Việt Nam (tập II), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; Trần Văn Luyện (1998), Trách nhiệm hình tội phạm ma túy, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Ths Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học Bộ luật hình 1999 (Phần tội phạm, tập IV: Các tội phạm ma túy), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, TP.HCM; Phạm Minh Tuyên (2013), Các tội phạm ma túy Việt Nam sở lý luận thực tiễn xét xử (tài liệu tham khảo dùng cho Thẩm phán, thư kí Tịa án, Nxb Hồng Đức, Hà Nội; Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp (chủ biên, 2017), Bình luận khoa học phần tội phạm Bộ luật hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nxb Thế giới, Hà Nội; GS TS Nguyễn Ngọc Hịa (Chủ biên, 2018)), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 2015 (phần tội phạm), Nxb Tư pháp, Hà Nội; v.v… Nhận xét: Các cơng trình nêu nghiên cứu tội mua bán trái phép chất ma túy với tội danh khác, với phạm vi quy định luật thực định mà chưa sâu phân tích tồn tại, hạn chế quy định pháp luật văn hướng dẫn thi hành thực tiễn thi hành pháp luật hình - Cơng trình luận án, luận văn: Trần Văn Luyện (1999), Phát điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy lực lượng Cảnh sát nhân dân, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Cảnh sát nhân dân, Hà Nội Nhận xét: Cơng trình khoa học chủ yếu nghiên cứu đề tài góc độ cơng tác điều tra nhóm tội phạm ma túy lực lượng điều tra, có tội mua bán trái phép chất ma túy Nên không sâu phân tích làm rõ vấn đề lý luận pháp luật tội mua bán trái phép chất ma túy pháp luật hình sự, từ thực tiễn xét xử hệ thống Tòa án - Cơng trình trên báo, tạp chí, đề tài khoa học: Nguyễn Thị Mai Nga (2008), Bàn quy định xử lý tội phạm ma túy Bộ luật hình thời kỳ hội nhập, Tạp chí Kiểm sát số 12/2008, Hà Nội; Đỗ Văn Kha (2010), Bàn công tác phối hợp việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án ma túy, Tạp chí Kiểm sát (số 18/2010), Hà Nội; Nguyễn Minh Đức (2015), Những khó khăn, vướng mắc việc áp dụng quy định pháp luật để giải vụ án ma túy, Tạp chí kiểm sát, số 20, tr – 13; Hương Nhung ( 2008); v.v Nhận xét: Các cơng trình nghiên cứu chủ yếu người cứu tội mua bán trái phép chất ma túy với khía cạnh nhỏ mặt lý luận từ thực tiễn mà chưa sâu nghiên cứu quy định pháp luật thực tiễn tội mua bán trái phép chất ma túy cách đầy đủ, toàn diện Nhận xét chung: Các cơng trình nghiên cứu nói chủ yếu đề cập nghiên cứu tội mua bán trái phép chất ma túy với để tài khác, phạm vi nghiên cứu rộng theo số khía cạnh định, vấn đề “Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy” phần nhỏ nội dung nghiên cứu cơng trình Ví dụ: Ngày 15/9/2019, A mua 01 bọc nilon có chứa 15 viên nén, màu xanh (loại ma tuý tổng hợp) B để bán lại cho nghiện, A có điện thoại thỏa thuận với B để mua bán ma tuý Nhận ma tuý xong, đường A bị bắt Kết giám định số ma túy thu giữ A:15 viên nén màu xanh bọc nilon ma tuý có trọng lượng 4,8825 gram, loại Amphetamine, MDMA, Methamhetamine, Methylphenidate Trong ví dụ này, lượng ma túy thu giữ gửi giám định chứa thành phần 04 chất ma túy Vậy cách tính tổng trọng lượng chất ma túy viên ma túy giám định chứa đến 04 chất ma túy, trường hợp cách tính tổng trọng lượng chưa hướng dẫn Hay nói cách khác, vướng mắc việc giám định hàm lượng chất ma túy, giám định chất ma túy bao gồm nhiều chất khác (như MDMA, Methamphetamine, Ketamine , mà loại lại rơi vào điểm khác nhau) tách riêng khối lượng loại Do vậy, thời gian tới quan có thẩm quyền cần có văn hướng dẫn cụ thể cách tính tổng khối lượng thể tính chất ma túy chất ma túy thu giữ gửi giám định có chứa thành phần nhiều chất ma túy khác nhau, để làm sở truy cứu TNHS 3.2.3 Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân điều tra, truy tố, xét xử tội mua bán trái phép chất ma tuý Ngoài hệ thống pháp luật hình hồn thiện, để định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị C lược cải cách tư pháp đến năm 2020, xác định nhiệm vụ “xây dựng đội ngũ cán tư pháp sạch, vững mạnh” 61 Nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ đội ngũ Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân tỉnh Bắc Ninh + Tổ chức lớp tập huấn, quán triệt nghiêm túc sâu rộng đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, quy định, quy chế Ngành + Thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, lớp bồi dưỡng chuyên đề định tội danh, cập nhật liên tục văn pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự, có quy định tội phạm ma túy cho đội ngũ Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân nhằm đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kịp thời kiến thức mới, phương thức, thủ đoạn, hình thức phạm tội ma túy cho đội ngũ cán Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết chuyên đề, đấu tranh vụ án, chuyên án lớn, nhằm đúc rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả, lĩnh chiến đấu với tội phạm ma túy + Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm việc giải án ma tuý Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Ninh, tổ chức nghiên cứu khoa học, hội thảo, để Kiểm sát viên, Điều tra viên, Thẩm phán nắm bắt thêm kinh nghiệm việc giải án ma tuý nhằm vận dụng linh hoạt việc xử lý, phát huy tính độc lập, chủ động việc thực chức năng, nhiệm vụ pháp luật quy định bảo đảm hành vi phạm tội phát kịp thời, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật + Thực nghiêm túc quy chế, quy định công tác giám sát, tra, kiểm tra xử lý kỹ luật hành vi vi phạm hoạt động tư pháp Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức; khen thưởng kịp thời, xứng đáng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích cơng tác; xử lý kịp thời, nghiêm minh trường hợp có vi phạm, đặc biệt hành vi lợi dụng nghề nghiệp, chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, lãng phí, nhận hối lộ biểu tiêu cực khác 62 3.2.4 Kiện tồn tổ chức đơn vị liên quan đến cơng tác điều tra, truy tố, xét xử tội mua bán trái phép chất ma tuý - Công an tỉnh, Viện kiểm sát Tòa án tỉnh cần tập trung quán triệt, triển khai thực nghiêm túc chủ trương xếp tổ chức máy đôi với việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ Đặc biệt máy lực lượng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh cần tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lực lượng Điều tra viên, Trinh sát viên, cán làm công tác tham mưu chiến lược có đủ phẩm chất, lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền vấn đề mang tính chiến lược nhằm đấu tranh có hiệu với loại tội phạm ma túy - Chủ động triển khai đồng mặt công tác nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu với loại tội phạm ma tuý tuyến địa bàn xác định; tập trung công, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn qua tuyến giao thơng lớn tỉnh Nêu cao vai trị chủ cơng cơng tác phịng, chống ma túy, công tác điều tra ban đầu vụ án ma túy lực lượng Công an Chủ động thống kế hoạch, biện pháp đấu tranh bắt giữ, xử lý đối tượng ma túy trọng điểm, đối tượng nghi vấn phạm tội ma túy Phối hợp với ban ngành liên quan cơng tác phịng, chống ma túy tuyến hàng không, tuyến biển, tuyến đường sắt, tuyến đường bộ; lĩnh vực kinh doanh hóa dược nhằm phịng ngừa hành vi sản xuất, điều chế ma túy tổng hợp + Lực lượng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh cần tăng cường phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy Bộ đội Biên phòng, Hải quan, quan, đơn vị có liên quan ngành nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm ma tuý Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao 63 nhận thức cho quần chúng nhân dân, vận động nhân dân tham gia tích cực vào cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm nói chung tội phạm ma t nói riêng Coi trọng cơng tác xây dựng Đảng, cơng tác trị, tư tưởng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh Cơng an nhân dân, đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu công tác lãnh đạo, huy; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hậu cần phục vụ chiến đấu nhằm xây dựng lực lượng CSĐT tội phạm ma túy thực sạch, vững mạnh… - Nâng cao chất lượng công tác đạo, điều hành Lãnh đạo Cơ quan tư pháp Nâng cao chất lượng phối hợp Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án Liên ngành Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án cần xây dựng quy chế phối hợp việc giải vụ án ma túy nhằm đảm bảo thực hiện, chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật phòng, chống ma tuý + Tăng cường lãnh đạo, đạo việc thực mối quan hệ phối hợp, làm cho quan hệ phối hợp trở nên thực chất, chặt chẽ, gắn bó sở chức năng, nhiệm vụ ngành; phối hợp toàn diện với lực lượng có liên quan cơng tác phịng, chống tội phạm ma túy, là: triển khai thực công tác nghiệp vụ phối hợp đấu tranh bắt giữ, phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy Tổ chức giao ban định kỳ để thông báo cho âm mưu, thủ đoạn, tình hình hoạt động tội phạm khu vực biên giới, cửa nội địa; tăng cương phối hợp việc xác lập, đấu tranh chuyên án, vụ án chung ma túy địa bàn 3.2.5 Tăng cường sở vật chất, phương tiện cho đơn vị làm cơng tác phịng chống tội phạm tội ma tuý Cơ sở vật chất quan tư pháp nói chung đơn vị làm cơng tác phịng chống tội phạm ma túy nói riêng nhìn chung chưa đáp ứng 64 yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, điều kiện thực đạo luật tư pháp có hiệu lực từ 01/01/2018 Đó trang thiết bị ghi âm, ghi hình phục vụ cho cơng tác điều tra, kiểm sát, xét xử chưa trang bị đầy đủ, đồng Trụ sở tòa án số địa phương xuống cấp Kho vật chứng công an quan thi hành án dân địa phương chưa đảm bảo diện tích, quy mơ theo mẫu quy định Một số sở vật, thiết bị, phương tiện phục vụ cơng tác tư pháp cịn thiếu như: nhà công vụ, xe ô tô, công cụ hỗ trợ ; chế độ sách đãi ngộ cho đội ngũ cán tư pháp, đội ngũ Điều tra viên, Kiểm sát viên Thẩm phán bất cập Đặc biệt hoạt động đoàn Hội thẩm nhân dân cấp tỉnh địa phương cịn khó khăn kinh phí Do vậy, cần tăng cường tài chính, nguồn lực cho cơng tác phịng, chống ma t 65 Tiểu kết Chương Tại Chương luận văn, tác giả đề yêu cầu giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy hồn thiện pháp luật, tăng cường cơng tác hướng dẫn pháp luật áp dụng định tội mua bán trái phép chất ma tuý, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho điều tra, kiểm sát viên, thẩm phán điều tra, truy tố, xét xử tội mua bán trái phép chất ma tuý, kiện toàn tổ chức đơn vị liên quan đến công tác điều tra, truy tố, xét xử tội mua bán trái phép chất ma tuý Từ đó, áp dụng thực tiễn tỉnh Bắc Ninh nói riêng phạm vi nước nói chung, đảm bảo việc định tội danh định hình phạt người tội, khơng làm oan người vô tội, không bỏ loạt tội phạm quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có tỉnh Bắc Ninh 66 KẾT LUẬN Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy vấn đề có ý nghĩa quan trọng trọng bối cảnh tình hình tội mua bán trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng phạm vi nước nói chung Thơng qua 03 Chương luận văn thạc sĩ luật học tác giả phân tích, làm rõ vấn đề chung định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy thực tiễn định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy địa bàn tỉnh Bắc Ninh Trên sở đó, luận văn đưa số yêu cầu giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy như: nhóm giải pháp hồn thiện quy định pháp luật, tổng kết, hướng dẫn, giải thích pháp luật nhóm giải pháp khác Luận văn giải số vấn đề lý luận thực tiễn xung quanh hoạt động định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy, góp phần hồn thiện quy định pháp luật hình sự, nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy giai đoạn Tác giả hy vọng, kiến nghị luận văn góp phần vào việc hồn thiện pháp luật hình Việt Nam nâng cao hiệu định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy Tuy nhiên, luận văn nghiên cứu bối cảnh BLHS năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 với nhiều quy định nhóm tội ma túy nói chung tội mua bán trái phép chất ma túy nói riêng, kiến thức tác giả cịn hạn chế, luận văn khó tránh khỏi khiếm khuyết định Tác giả luận văn mong nhận đóng góp, dẫn cụ thể thầy, cô giáo, nhà khoa học, đồng nghiệp quan tâm đến đề tài để giúp luận văn hoàn chỉnh / 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08/NQ-TW số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, ban hành ngày 02/01/2002, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48/NQ-TW chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, ban hành ngày 24/5/2005, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ-TW chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ban hành ngày 02/6/2005, Hà Nội Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao Bộ tư pháp (2001), Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLN ngày 25/12/2001, Hà Nội Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao Bộ tư pháp (2007), Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT ngày 24/12/2007 quy định việc hướng áp dụng số quy định Chương XVIII “Các tội phạm ma túy” Bộ luật hình năm 1999, Hà Nội Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao Bộ tư pháp (2015), Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLN ngày 14/11/2015 sửa đổi bổ sung số điểm Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLN ngày 24/12/2007 quy định việc hướng dẫn áp dụng số quy định Chương XVIII “Các tội phạm ma túy” Bộ luật hình năm 1999, Hà Nội Trần Văn Biên Đinh Thế Hưng (chủ biên, 2017), Bình luận khoa học BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nxb Thế giới, Hà Nội Chính phủ (2018), Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định danh mục chất ma túy tiền chất, Hà Nội Lê Cảm (2004), Giáo trình luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 10 Lê Cảm Trịnh Quốc Toản (2004), Định tội danh: Lý luận, hướng dẫn mẫu 350 tập thực hành, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 11 Lê Văn Đệ (2004), Định tội danh định hình phạt Luật hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 12 Trần Mạnh Hà (2011), Một số vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 13 Nguyễn Ngọc Hịa (chủ biên) (2018), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, phần tội phạm, quyền 2, Nxb Tư Pháp, Hà Nội 14 Đoàn Tấn Minh (2010), Phương pháp định tội danh hướng dẫn định tội danh tội phạm BLHS hành, Nxb Tư pháp, Hà Nội 15 Dương Tuyết Miên (2005), Định tội danh định hình phạt, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội 16 Đinh Văn Quế (2000), Bình luận khoa học BLHS năm 1999, Phần chung, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 17 Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học Bộ luật hình - Phần tội phạm (tập IV) Các tội phạm ma túy, NXB Thành phố Hồ Chí Minh 18 Quốc hội (1985), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 19 Quốc hội (1999), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 20 Quốc hội (2015), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 21 Quốc hội (2017), Bộ luật Hình 2015 (sửa đổi bổ sung), Hà Nội 22 Quốc hội (2015), Bộ luật Tố tụng hình sự, Hà Nội 23 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 24 Quốc hội (2000), Luật phòng, chống ma túy, Hà Nội 25 Quốc hội (2008), Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 26 Quốc hội (2017), Nghị số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017, Hà Nội 27 Trường Đại học luật Hà Nội (2010), Giáo trình Luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 28 Trường Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình luật hình Việt Nam (tập II), Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 29 Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình luật hình Việt Nam (tập II), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 30 Trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh (2011), Giáo trình Luật hình Việt Nam, tập - Phần tội phạm, Nxb Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 31 Trường Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh (2012), Giáo trình Luật hình Việt Nam - Phần chung, Nxb Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 32 Nguyễn Thủy Thanh (2012), Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chiếm đoạt chất ma túy theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hải Phòng, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội 33 Tòa án nhân dân tối cao (2015), Công văn số 315/TANDTC-PC, Hà Nội 34 Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định luật hình sự, Hà Nội 35 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bản án 06/2017/HSPT, ngày 17/01/2017 36 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bản án 44/2018/HS-PT, ngày 21/09/2018 37 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bản án 52/2019/HS-PT, ngày 18/9/2019 38 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bản án 27/2019/HSPT, ngày 23/4/2019 39 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bản án 05/2018/HS-ST, ngày 08/01/2018 40 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bản án 11/2019/HS-PT, ngày 22/4/2019 41 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bản án 687/2017/HS-PT, ngày 17/10/2017 42 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bản án 67/2018/HSPT, ngày 12/3/2018 43 Phan Thị Hồng Thắng (2013), Định tội danh tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chiếm đoạt chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 44 Phạm Minh Tuyên (2013), Các tội phạm ma túy Việt Nam sở lý luận thực tiễn xét xử (tài liệu tham khảo dùng cho Thẩm phán, thư kí Tịa án), Nxb Hồng Đức 45 Võ Khánh Vinh (2013), Giáo trình lý luận chung định tội danh Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 46 Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2014), Giáo trình luật hình Việt Nam phần chung, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 47.http://113.191.248.134/noidung/gioithieu/Pages/gioithieu.aspx?Item ID=6 PHỤ LỤC Bảng 2.1: Thống kê tội mua bán trái phép chất ma túy với tội phạm thuộc Chương XX (các tội phạm ma túy) xét xử sơ thẩm địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ năm 2015 – 2019 Năm Tội phạm thuộc Tội mua bán trái phép chất chương XX ma túy Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo Tỷ lệ % Số vụ án Số bị cáo 2015 193 246 34 67 17,6 27,2 2016 186 262 29 57 15,5 21,2 2017 155 261 24 49 15,4 18,7 2018 167 272 27 36 16,1 13,2 2019 157 266 29 45 18,4 16,9 Tổng số 858 1307 143 254 16,6 19,4 (Nguồn: Báo cáo tổng kết TAND tỉnh Bắc Ninh từ năm 2015 đến năm 2019) Biểu đồ 2.1: so sánh tình hình tội phạm hình với tội phạm mua bán trái phép chất ma túy đưa xét xử sơ thẩm Bảng 2.2: Thống kê tội mua bán trái phép chất ma túy với tội phạm quy định Chương XX (các tội phạm ma túy) xét xử phúc thẩm địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ năm 2015 – 2019 Tội phạm hình Tội mua bán trái phép chất ma Năm Tỷ lệ % túy Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo 2015 85 229 25 34 29,41 14,8 2016 79 162 19 35 24,05 21,6 2017 94 174 21 26 22,3 14,9 2018 96 171 22 27 22,9 15,7 2019 98 184 24 29 24,4 15,7 Tổng số 452 920 111 151 33,4 16,4 (Nguồn: Báo cáo tổng kết TAND tỉnh Bắc Ninh từ năm 2015 đến năm 2019) Biểu đồ 2.2: So sánh tình hình tội phạm hình với tội mua bán trái phép chất ma túy đưa xét xử phúc thẩm Bảng 2.3 Thống kê trường hợp xác định tội danh sai CQĐT, VKS, TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015 -2019 TA hủy án điều tra lại TA sửa án xác TA sửa án xác Năm xét xử lại sai định sai tội danh định không tội danh CTTP 2015 0 2016 0 2017 0 2018 2019 0 (Nguồn: Báo cáo tổng kết TAND tỉnh Bắc Ninh từ năm 2015 đến năm 2019) ... VỀ ĐỊNH TỘI DANH TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY 1.1 Khái niệm định tội danh 1.2 Tội mua bán trái phép chất ma túy 12 1.3 Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma. .. án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 7 Kết cấu luận văn Chương Lý luận định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy Chương Thực tiễn định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy tỉnh Bắc Ninh Chương... định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy 1.3.5 Định tội danh tội mua bán chất trái phép chất ma túy số trường hợp đặc thù 1.3.5.1 Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy trường hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ), Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan