ứng dụng webgis trong hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm

56 4 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:06

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ THANH HÒA ỨNG DỤNG WEBGIS TRONG HỆ THỐNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM LUẬN VĂN THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ THANH HÒA ỨNG DỤNG WEBGISTRONG HỆ THỐNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM Ngành: Hệ thống thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 6048 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI QUANG HƢNG HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin “Ứng dụng Webgis hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm” sản phẩm nghiên cứu riêng cá nhân giúp đỡ lớn giảng viên hướng dẫn TS Bùi Quang Hưng, không chép lại người khác Những điều trình bày tồn nội dung luận văn cá nhân tơi, tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu Tất tài liệu tham khảo có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn hợp pháp Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật theo quy định cho lời cam đoan Hà nội, ngày tháng năm 2016 Người cam đoan Nguyễn Thị Thanh Hòa LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo TS Bùi Quang Hưng - người dành nhiều tâm huyết, tận tình bảo giúp đỡ tơi suốt q trình kể từ tơi xin thầy hướng dẫn đề tài, tơi hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Phạm Thu Thủy, chuyên viên phòng Giám sát bệnh truyền nhiễm – cục Y tế dự phòng Người bảo hướng dẫn nhiều tơi tìm hiểu hệ thống Giám sát bệnh truyền nhiễm cục Y tế dự phịng Tơi xin gửi chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội Các thầy cô cung cấp cho kiến thức quý báu, tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn người thân gia đình, đặc biệt bố mẹ động viên ủng hộ Xin cảm ơn bạn bè khóa giúp đỡ tơi q trình học tập Mặc dù cố gắng để hoàn thiện luận văn với nỗ lực nhiều thân, chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong quỳ Thầy Cơ tận tình bảo góp ý MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU 10 Lý chọn đề tài 10 Đối tượng nghiên cứu 11 Mục đích phương pháp nghiên cứu 11 Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài 11 Chương GIỚI THIỆU 13 1.1 Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam 13 1.1.1 Khái niệm 13 1.1.2 Hiện trạng hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam 13 1.1.3 Tầm quan trọng ứng dụng webgis hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm 14 1.2 Nhu cầu xây dựng đồ bệnh truyền nhiễm 14 1.2.1 Đối với quan chức .14 1.2.2 Đối với người dân 15 1.3 Kết đạt 15 1.4 Giới thiệu hệ thống thông tin địa lý Gis 16 1.4.1 Giới thiệu hệ thống thông tin địa lý 16 1.4.2 Các định nghĩa GIS 17 1.4.3 Các thành phần GIS .18 1.4.4 Một số ứng dụng GIS .19 1.5 Giới thiệu Webgis 19 1.5.1 Khái niệm .19 1.5.2 Kiến trúc 19 1.5.3 Chức WebGIS .22 1.5.4 Tiềm WebGIS .22 1.5.5 Các phương thức phát triển WebGIS 22 Chương 2: TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG WEBGIS TRONG HỆ THỐNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM 23 2.1 Giới thiệu hệ thống webgis bệnh truyền nhiễm 23 2.2 Kiến trúc hệ thống 24 2.3 Công nghệ sử dụng .24 2.4 Đối tượng người sử dụng .29 2.5 Chức hệ thống .29 2.6 Một số giao diện 34 Chương 3: XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN BỆNH TRUYỀN NHIỄM 41 3.1 Tổng quan cổng thông tin bệnh truyền nhiễm .41 3.2 Phân tích yêu cầu - thiết kế hệ thống 41 3.2.1 Các chức hệ thống 41 3.2.2 Thiết kế sở liệu 42 3.3 Một số giao diện chương trình .48 3.3.1 Giao diện 48 3.3.2 Giao diện đồ bệnh dịch 48 3.3.3 Giao diện quản lý thông tin 49 3.3.5 Giao diện cấu hình bệnh dịch 50 3.3.6 Thống kê lượt truy cập website .51 3.4 Cài đặt thử nghiệm 51 3.4.1 Yêu cầu hệ thống 51 3.4.2 Thử nghiệm 51 KẾT LUẬN 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 DANH MỤC VIẾT TẮT ASP: Active Server Page API: Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng) CSDL: Cơ sở liệu GIS: Geographic Information System (Hệ thống thông tin địa lý) SQL: Structured Query Language (Ngơn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) URL: Uniform Resource Locator (Địa định vị tài nguyên thống nhất) DANH MỤC HÌNH VẼ STT Số hiệu Tên hình vẽ Hình 1.1 Định hướng phát triển khoa học Gis Hình 1.2 Các thành phần GIS Hình 1.3 Kiến trúc hệ thống Webgis Hình 1.4 Các bước xử lý thơng tin WebGIS Hình 2.1 Kiến trúc hệ thống webgis bệnh truyền nhiễm Hình 2.2 Các thành phần hệ thống Arcgis server Hình 2.3 Biểu đồ Usecase hệ thống webgis bệnh truyền nhiễm Hình 2.4 Giao diện đăng nhập hệ thống Hình 2.5 Giao diện cập nhật liệu 10 Hình 2.6 Trang chủ webgis bệnh truyền nhiễm 11 Hình 2.7 Bản đồ báo cáo tuần – cảnh báo bệnh dịch 12 Hình 2.8 Bản đồ báo cáo tuần – Phân bố điểm mắc, chết 13 Hình 2.9 Bản đồ báo cáo tháng – cảnh báo bệnh dịch 14 Hình 2.10 Bản đồ báo cáo tháng – Phân bố điểm mắc, chết 15 Hình 2.11 Bản đồ cảnh báo bệnh dịch – tuyến tỉnh 16 Hình 2.12 Bản đồ phân bố điểm mắc, chết – tuyến tỉnh 17 Hình 2.13 Bản đồ cảnh báo bệnh dịch – tuyến huyện 18 Hình 2.14 Bản đồ phân bố điểm mắc, chết – tuyến huyện 19 Hình 2.15 Tab ghi xem đồ 20 Hình 3.1 Cổng thơng tin bệnh truyền nhiễm 21 Hình 3.2 Sơ đồ tổng quan chức hệ thống 22 Hình 3.3 Sơ đồ quan hệ Cơ sở liệu 23 Hình 3.4 Giao diện trang chủ cổng thơng tin bệnh truyền nhiễm 24 Hình 3.5 Giao diện đồ bệnh dịch nước 25 Hình 3.6 Giao diện đồ bệnh dịch xem theo địa phương 26 Hình 3.7 Giao diện trang quản lý Mục tin 27 Hình 3.8 Giao diện trang quản lý Bản tin 28 Hình 3.9 Giao diện cấu hình bệnh dịch 29 Hình 3.10 Giao diện thống kê lượt truy cập 40 11 Khi muốn in đồ 12 Xem thông tin mục “Ghi chú” tab “Ghi chú” Người dùng chọn sang tab “Ghi chú” hệ thống hiển thị thông tin chọn để vẽ đồ Hình 2.15: Ghi xem đồ 41 Chƣơng 3: XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN BỆNH TRUYỀN NHIỄM 3.1 Tổng quan cổng thông tin bệnh truyền nhiễm Cổng thông tin bệnh truyền nhiễm Người dân Quản trị hệ thống Hình 3.1: Cổng thơng tin bệnh truyền nhiễm Hệ thống webgis bệnh truyền nhiễm gồm loại người dùng là: Quản trị hệ thống nguời dân - Người dân có nhu cầu xem thơng tin bệnh dịch, xem đồ bệnh dịch truy cập vào website Quản trị hệ thống có nhiệm vụ quản lý thơng tin bệnh dịch Như nói chương 2, cổng thơng tin bệnh truyền nhiễm tích hợp trở thành phần hệ thống webgis bệnh truyền nhiễm 3.2 Phân tích yêu cầu - thiết kế hệ thống 3.2.1 Các chức hệ thống Sơ đồ tổng quan 42 Arcgis server Xem thơng tin bệnh dịch Tìm kiếm thông tin Xem đồ bệnh dịch Hệ thống Webgis Người dân Quản lý tin Đăng nhập Quản lý thơng tin Quản trị Cấu hình bệnh dịch Thống kê lượt truy cập Hình 3.2: Sơ đồ tổng quan chức hệ thống Mô tả chức đề cập chương 2, phần 2.5 Chức hệ thống 3.2.2 Thiết kế sở liệu 3.2.2.1 Sơ đồ quan hệ sở liệu Hình 3.3: Sơ đồ quan hệ Cơ sở liệu 43 3.2.2.2 Danh sách bảng TT Tên bảng Mô tả W_Language Ngôn ngữ - Lưu thông tin ngôn ngữ lựa chọn hiển thị W_Categories Mục tin – Lưu trữ thông tin mục tin, quản lý theo cấp cha W_News Bản tin – Lưu trữ thông tin tin W_New_Categorie Bản tin – Mục tin – Lưu trữ mối quan hệ Bản tin Mục tin (quan hệ nhiều nhiều) W_Link Link liên kết website – Lưu trữ link website liên kết W_Files File ảnh baner, quảng cáo – Lưu trữ thông tin đường dẫn ảnh, vị trí hiển thị ảnh W_Users Người dùng – Quản lý thông tin người dùng đăng nhập vào hệ thống W_TruyCap Truy cập – Thống kê thông tin người dùng vãng lai truy cập vào website DMBenh Bệnh – Quản lý thông tin bệnh dịch, cấu hình hiển thị bệnh dịch Bảng 3.1: Mô tả bảng Cơ sở liệu W_Language Tên trường Kiểu liệu Null Key ID Int Không Primary key Mã ngôn ngữ NgonNgu Nvarchar(50) Không Tên ngôn ngữ MacDinh Bit Hiển thị mặc định Không Ghi Bảng 3.2: Mô tả bảng Ngôn ngữ W_Categories Tên trường Kiểu liệu Null Key Ghi ID Int Không Primary key Mã mục tin Title Nvarchar(200) Không Tiêu đề mục tin Description Ntext Mơ tả mục tin Có 44 Image Nvarchar(200) Có Đường dẫn file ảnh ImagePosition Int Có Vị trí hiển thị ảnh Ordering Int Có Thứ tự hiển thị mục tin IDParent Int Có Mã mục tin cha Published Bit Có Có hiển thị mục tin hay khơng? URL Nvarchar(200) Có IDUser Int Có CreatedDate Datetime Có Ngày tạo mục tin Type Int Có Kiểu mục tin Position Int Có Vị trí hiển thị mục tin Status Bit Có Trạng thái hiển thị mục tin IsCenter Bit Có Có hiển thị hay khơng? IDW_Language Int Có IsSpecial Có Bit Link ngồi mục tin Foreign Key Foreign Key Mã người dùng tạo mục tin Mã ngơn ngữ Có phải mục tin đặc biệt hay không? Bảng 3.3: Mô tả bảng Mục Tin W_News Tên trường Kiểu liệu Null Key Ghi ID Int Không Primary key Mã tin Title Nvarchar(200) Khơng Tiêu đề tin Summary Ntext Có Mơ tả tóm tắt Description Ntext Khơng Mơ tả chi tiết IDUser_Create Int Không CreatedDate Datetime Không Foreign Key Mã người dùng tạo tin Ngày tạo 45 ModifiedDate Datetime Có IDUser_Modified Int Có Image Nvarchar(200) Có Đường dẫn ảnh đại diện URL Nvarchar(200) Có Link liên kết ngồi Published Bit Có Có hiển thị tin hay khơng? Ordering Int Có Vị trí hiển thị IDW_Language Int Có Special Bit Có IDUser_Published Int Có IsKey Có Bit Ngày sửa gần Foreign Key Foreign Key Mã người dùng sửa tin Mã ngơn ngữ hiển thị Có phải tin đặc biệt hay không? Foreign Key Mã người publish tin dùng Có phải tin bật hay không? Bảng 3.4: Bảng mô tả Bản Tin W_New_Categorie Tên trường Kiểu liệu Null Key Ghi ID Int Không Primary key Mã tin – mục tin IDNew Int Có Foreign Key Mã tin IDCategories Int Có Foreign Key Mã mục tin Bảng 3.5: Bảng mơ tả Bản Tin – Mục tin W_Link Tên trường Kiểu liệu Null Key Ghi ID Int Không Primary key Mã link Link Nvarchar(100) Có Tên link URL Varchar(200) Đường dẫn link Có 46 Target Bit Có Kiểu hiển thị Image Nvarchar(200) Có Đường dẫn file ảnh TrangThai Bit Có Có hiển thị link hay khơng? IDUser Int Có Foreign Key Mã người dùng IDLanguage Int Có Foreign Key Mã ngơn ngữ Ordering Int Có Thứ tự hiển thị CreatedDate Datetime Có Ngày tạo Bảng 3.6: Bảng mơ tả Link liên kết website W_Files Tên trường Kiểu liệu Null Key Ghi ID Int Không Primary key Mã file FileName Nvarchar(100) Có Tên file Type Int Loại file FileURL Nvarchar(200) Có Đường dẫn file Note Ntext Có Mơ tả ảnh Extension Nvarchar(50) Có File mở rộng URL Nvarchar(200) Có Link website ngồi Status Bit Có Trạng thái hiển thị FilePosition Int Có Vị trí hiển thị IDUser Int Có CreatedDate Datetime Có Ngày tạo FileHeight Int Có Chiều cao FileWidth Int Có Chiều rộng IDW_Language Int Có Có Foreign Key Foreign Key Mã người tạo Mã ngôn ngữ hiển thị Bảng 3.7: Bảng mô tả ảnh banner – quảng cáo W_Users Tên trường Kiểu liệu Null Key Ghi 47 Primary key Mã người dùng ID Int Khơng UserName Nvarchar(50) Có Tên đăng nhập Password Varchar(50) Có Mật FullName Nvarchar(100) Có Tên đầy đủ IsActive Bit Có Có hoạt động hay khơng? Email Nvarchar(50) Có Địa email IsAdmin Bit Có Có phải admin hay khơng? Department Nvarchar(50) Có Phịng ban NumberPhone Nvarchar(50) Có Số điện thoại Bảng 3.8: Bảng mơ tả người dùng W_TruyCap Tên trường Kiểu liệu Null Key Ghi ID Int Không Primary key Mã truy cập LuotTruyCap Int Không Số lượt truy cập NgayTruyCap Datetime Không Ngày truy cập Bảng 3.9: Bảng thống kê lượt truy cập DMBenh Tên trường Kiểu liệu Null Key Ghi ID Int Không Primary key Mã bệnh dịch Name Nvarchar(500) Không Tên bệnh dịch Nhom Varchar(10) Khơng Nhóm bệnh MaSo Varchar(20) Có Mã số bệnh dịch NguongCanhBao Int Có Ngưỡng cảnh báo ThuTu Int Có Thứ tự hiển thị TrangThai Int Có Trạng thái hiển thị Bảng 3.10: Bảng mô tả danh mục Bệnh 48 3.3 Một số giao diện chƣơng trình 3.3.1 Giao diện Hình 3.4: Giao diện 3.3.2 Giao diện đồ bệnh dịch Hình 3.5: Giao diện đồ bệnh dịch nước 49 Hình 3.6: Giao diện đồ bệnh dịch xem theo địa phương Bản đồ có chức như: phóng to, thu nhỏ, hiển thị vừa khung nhìn, xem thơng tin địa phương, in kết xuất đồ 3.3.3 Giao diện quản lý thơng tin Hình 3.7: Giao diện trang quản lý Mục tin 50 Hình 3.8: Giao diện trang quản lý Bản tin 3.3.5 Giao diện cấu hình bệnh dịch Hình 3.9: Giao diện cấu hình bệnh dịch 51 3.3.6 Thống kê lƣợt truy cập website Hình 3.10: Giao diện thống kê lượt truy cập 3.4 Cài đặt thử nghiệm 3.4.1 Yêu cầu hệ thống Phần cứng - Tốc độ CPU: tối thiểu 2.4 GHz - Platform: x86 x64 - Bộ nhớ/ Ram: tối thiểu 2GB - Ổ cứng: tối thiểu 5GB chứa dung lượng lưu trữ hệ điều hành - Độ phân giải mà hình: tối thiểu 1024 x 768 Phần mềm - Máy cài hệ điều hành Window XP trở lên Arcgis server, SQL server Net framework 4.0 Mơ hình triển khai Triển khai hệ thống network 3.4.2 Thử nghiệm Dữ liệu thử nghiệm Dữ liệu: Số liệu ca mắc, ca chết bệnh dịch lấy từ phần mềm Giám sát bệnh truyền nhiễm Cục Y tế dự phòng năm 2015 Dữ liệu thu thập tất 52 tỉnh thành nước, số lượng ca mắc, ca chết bệnh dịch lưu trữ trữ theo xã (phường) Đánh giá hệ thống - Giao diện tìm kiếm, xem đồ bệnh dịch dễ dàng, thuận tiện - Dữ liệu bệnh dịch để hiển thị đồ truy xuất nhanh chóng - Đả bảo tính đồ phóng to, thu nhỏ, in, kết xuất ảnh đồ - Người dùng xem thông tin diễn biến bệnh dịch cách đầy đủ, đơn giản khoa học 53 KẾT LUẬN Kết đạt đƣợc - Tìm hiểu ứng dụng webgis vào hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm cục Y tế dự phịng - Tìm hiểu Gis, Webgis, Arcgis server - Dựa webgis có cục Y tế dự phịng, xây dựng cổng thơng tin bệnh truyền nhiễm có tích hợp đồ bệnh dịch Cung cấp cho người dùng địa hữu ích để tìm kiếm thơng tin diễn biến bệnh dịch, cách phịng tránh đối phó với bệnh dịch Hƣớng phát triển - Mở rộng thêm chức tiện ích khác cho hệ thống tự động hiển thị vùng cảnh báo bệnh dịch địa điểm người dùng truy cập vào cổng thơng tin, thêm tính hỏi đáp, dự báo bệnh dịch - Tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm liệu bệnh dịch - Nghiên cứu phát triển hệ thống thành ứng dụng cho thiết bị thông minh 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] http://esrivn.com/default.aspx [2] http://gisvn.com.vn/ Tiếng Anh [3] http://www.esri.com/ [4] https://developers.arcgis.com/ [5] https://geonet.esri.com/ [6] http://support.esri.com/ [7] Cimigo (2011), “ Internet Usage and Development in Vietnam”, 2011 Vietnam NetCitizens Report ... phó bệnh dịch xảy Từ sở thực tiễn trên, đề xuất đề tài ? ?Ứng dụng Webgis hệ thống Giám sát bệnh truyền nhiễm? ??, tìm hiểu hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, ứng dụng webgis hệ thống giám sát bệnh. .. nhỏ vào trình giám sát bệnh truyền nhiễm cục Y tế dự phòng 1.1.3 Tầm quan trọng ứng dụng webgis hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Ứng dụng webgis vào hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm giúp:... quan ứng dụng webgis hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Trong chương tác giả giới thiệu tổng quan hệ thống webgis bệnh truyền nhiễm, kiến trúc, chức năng, giao diện hệ thống webgis bệnh truyền nhiễm
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng webgis trong hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm , ứng dụng webgis trong hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm