thảo luận nhóm TMU phân tích hệ thống erp tại công ty cổ phần sữa đậu nành vinasoy

28 4 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 20:56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ———— BÀI THẢO LUẬN MÔN: HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN LÝ ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY Giáo viên hướng dẫn Nhóm thực Lớp HP : Bùi Quang Trường : 06 : H2002eCIT0311 HÀ NỘI - 2020 BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM ST T Họ tên Trần Thị Thùy Mã sinh viên Phân công nhiệm vụ 18D22016 Lời mở đầu thực trạng Nguyễn Thị Thủy 18D13019 Cơ sở lý thuyết đề xuất biện pháp Trần Thị Thu Thủy 18D13026 Thực trạng kết luận Dương Thu Trang 18D180110 Cơ sở lý thuyết, giới thiệu công ty, tổng hợp Word Nguyễn Thị Huyền Trang 17D22021 Phân tích hoạt động cơng ty, thuyết trình Phạm Huyền Trang 18D10028 Đánh giá thực trạng, phân tích hoạt động công ty Phùng Thị Trang 18D10034 Đánh giá thực trạng, phân tích hoạt động cơng ty Trần Thị Kiều Trinh 18D13026 Giới thiệu công ty, phân tích hoạt động cơng ty, cách khắc phục Trần Quốc Tuấn 17D13018 Thuận lợi, khó khăn Powerpoint Thư ký Nguyễn Thị Thủy Nhóm trưởng Dương Thu Trang Điểm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc *** -BIÊN BẢN HỌP NHÓM (Lần 1) Mã lớp học phần: H2002eCIT0311 I Thời gian địa điểm - Thời gian: 10h-10h30 ngày 3/7/2020 - Địa điểm: Phòng G201 II Thành viên tham dự ST T III Họ tên Trần Thị Thùy Nguyễn Thị Thủy Trần Thị Thu Thủy Dương Thu Trang Nguyễn Thị Huyền Trang Phạm Huyền Trang Phùng Thị Trang Trần Thị Kiều Trinh Trần Quốc Tuấn Lớp hành Mã sinh viên Chức vụ K54T3 K54E3 K54E4 K54H2 K53T4 18D220163 18D130191 18D130261 18D180110 17D220216 Thành viên Thư ký Thành viên Nhóm trưởng Thành viên K54A5 K54A6 K54E4 K53E3 18D100285 18D100345 18D130266 17D130183 Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Nội dung thảo luận Nhóm trưởng Dương Thu Trang nêu lại đề tài thảo luận “Tìm hiểu hệ thống ERP doanh nghiệp cụ thể” Nhóm trưởng thơng báo người suy nghĩ chọn doanh nghiệp cụ thể Các thành viên nhóm thảo luận, đưa ý kiến Nhóm trưởng thành viên thống công ty cổ phần sữa đậu nành Vinasoy lên dàn ý Thư kí Nguyễn Thị thủy ghi nhận lại biên họp Nhóm xin cam kết biên thật Thư ký Nhóm trưởng Nguyễn Thị Thủy Dương Thu Trang CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc *** -BIÊN BẢN HỌP NHÓM (Lần 2) Mã lớp học phần: H2002eCIT0311 I Thời gian địa điểm - Thời gian: 10h-10h30 ngày 7/7/2020 - Địa điểm: Phòng G201 II ST T Thành viên tham dự Họ tên Trần Thị Thùy Nguyễn Thị Thủy Trần Thị Thu Thủy Dương Thu Trang Nguyễn Thị Huyền Trang Phạm Huyền Trang Phùng Thị Trang Trần Thị Kiều Trinh Trần Quốc Tuấn Lớp hành Mã sinh viên Chức vụ K54T3 K54E3 K54E4 K54H2 K53T4 18D220163 18D130191 18D130261 18D180110 17D220216 Thành viên Thư ký Thành viên Nhóm trưởng Thành viên K54A5 K54A6 K54E4 K53E3 18D100285 18D100345 18D130266 17D130183 Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên III Nội dung thảo luận Nhóm trưởng Dương Thu Trang gửi lại thống dàn phân chia nhiệm vụ Các thành viên nhóm xem đưa ý kiến đóng góp Nhóm trưởng phân chia nhiệm vụ cho thành viên giao thời gian nộp bài: 10/7/2020 Thư kí Nguyễn Thị Thủy ghi nhận lại biên họp Nhóm xin cam kết biên thật Thư ký Nhóm trưởng Nguyễn Thị Thủy Dương Thu Trang CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc *** -BIÊN BẢN HỌP NHÓM (Lần 2) Mã lớp học phần: H2002eCIT0311 I Thời gian địa điểm - Thời gian: 10h-10h30 ngày 10/7/2020 - Địa điểm: Phòng G201 II ST T Thành viên tham dự Họ tên Trần Thị Thùy Nguyễn Thị Thủy Trần Thị Thu Thủy Dương Thu Trang Nguyễn Thị Huyền Trang Phạm Huyền Trang Phùng Thị Trang Trần Thị Kiều Trinh Trần Quốc Tuấn Lớp hành Mã sinh viên Chức vụ K54T3 K54E3 K54E4 K54H2 K53T4 18D220163 18D130191 18D130261 18D180110 17D220216 Thành viên Thư ký Thành viên Nhóm trưởng Thành viên K54A5 K54A6 K54E4 K53E3 18D100285 18D100345 18D130266 17D130183 Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên III Nội dung thảo luận Nhóm trưởng Dương Thu Trang gửi hoàn thiện sản phẩm thảo luận Tất thành viên rà soát lần cuối sản phẩm thảo luận Thư kí Nguyễn Thị Thủy ghi nhận lại biên họp Nhóm xin cam kết biên thật Thư ký Nguyễn Thị Thủy Nhóm trưởng Dương Thu Trang MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Khái niệm, thành phần hệ thống: .2 Quy trình triển khai hệ thống: .3 Một số lợi ích triển khai ERP: Vai trò ERP tổ chức, doanh nghiệp: II.THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ERP Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY: Thực trạng: .4 1.1 Khái quát ứng dụng ERP giới: 1.2 Tình hình sử dụng triển khai hệ thống ERP Việt Nam nay: 1.3 Các doanh nghiệp triển khai thành công thất bại: .7 Đánh giá thực trạng hoạt động Việt Nam: .9 2.1 Thuận lợi ứng dụng ERP Việt Nam: 2.2 Khó khăn ứng dụng ERP vào hoạt động việt Nam: 2.3 Kết đạt vấn đề tồn tại: 10 Đề xuất biện pháp để triển khai, trì hệ thống: 11 III Phân tích ứng dụng hệ thống ERP công ty cổ phần sữa đậu nành Vinasoy: 13 Giới thiệu công ty: 13 1.1 Giới thiệu chung: 13 1.2 Hoạt động công ty: .13 1.3 Mục tiêu: .14 Hoạt động công ty trước áp dụng hệ thống ERP: 14 Hoạt động công ty sau áp dụng hệ thống ERP: .16 3.1 Thực trạng triển khai 16 3.2 Nhận xét việc triển khai 17 Giải pháp nâng cao hệ thống ERP Vinasoy: .20 KẾT THÚC 21 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, doanh nghiệp môi trường kinh doanh đại với phát triển hệ thống thông tin dựa tảng cơng nghệ 4.0, địi hỏi doanh nghiệp ln phải tìm kiếm giải pháp để hoạch định nguồn lực, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng nhanh hơn, rẻ hơn, để sử dụng hiệu nguồn lực trình sản xuất kinh doanh đối tượng sản xuất công nghệ thông tin Do đó, doanh nghiệp quan tâm việc điều hành, quản lý hoạch định nguồn lực doanh nghiệp hiệu Sự yếu không hợp lý khâu quản lý nguồn lực, nguồn tài ngun doanh nghiệp có quy mơ lớn vừa nhỏ yếu tố lớn cản trở mở rộng phát triển doanh nghiệp Các sai sót bắt đầu xuất khâu từ nhận đơn đặt hàng, chuyển đơn đặt hàng nhà máy đến khâu sản xuất hay máy quản lý bị cồng kềnh, thiếu tính hiệu làm ảnh hưởng lớn đến hiệu suất công việc lợi nhuận đạt Điều địi hỏi doanh nghiệp muốn bước lên quy mơ vừa lớn phải có hỗ trợ chuyên nghiệp việc quản lý cách tồn diện với tính xác cao, trơn tru khâu trình hoạt động Hệ thống ERP giải pháp thế, giải pháp phù hợp để tạo hiệu hoạt động cao cho doanh nghiệp q trình mở rộng quy mơ kinh doanh Nếu áp dụng cách hệ thống ERP hứa hẹn cơng cụ hữu ích dành cho doanh nghiệp Vậy ERP gì? Làm để áp dụng ERP vào doanh nghiệp? Những thuận lợi khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt áp dụng ERP Để trả lời cho câu hỏi nhóm xin trình bày ứng dụng phần mềm ERP vào vào nhà máy sữa đậu nành Vinasoy theo số nội dung sau: I Cơ sở lý thuyết ERP II Thực trạng ứng dụng hệ thống ERP doanh nghiệp Việt Nam III Phân tích ứng dụng hệ thống ERP công ty cổ phần sữa đậu nành Vinasoy I CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Khái niệm, thành phần hệ thống: - Hệ thống hoạch định nguồn lực tổ chức, doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP) hệ thống thông tin dựa phận mơ đun phần mềm tích hợp sở liệu trung tâm dùng chung toàn hệ thống: R (Resource - Tài nguyên): nguồn lực bên doanh nghiệp, bao gồm nguồn lực về: tài chính, nhân sự, cơng nghệ với phần cứng, phần m ềm , liệu, thông tin, P (Planning - H oạch định): kế hoạch, nguyên tắc, quy trình nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hoạt động tổ chức - E (Enterprise - D oanh nghiệp): m ục đích cuối E R P, kết hợp tất phận, phòng ban, chức nghiệp vụ vào chung m ột hệ thống quản lý dựa hệ thống m áy tính Các phân hệ hệ thống ERP: Quản trị nguồn nhân lực HRM Quản trị quan hệ khách hàng CRM Quản trị tài FRM Hoạch định tài nguyên sản xuất MRP Quản lý chuỗi cung ứng SCM Quy trình triển khai hệ thống: Quá trình triển khai dự án ERP bao gồm bước sau: Bước 1: Thực tiền định giá (Pre Evaluation Screening) Bước 2: Đánh giá gói ERP (ERP Package evaluation) Bước 3: Lập kế hoạch cho dự án (Project planning) Bước 4: Phân tích khác biệt (Gap Analysic) Bước 5: Tái cấu trúc hệ thống (Re Engineering) Bước 6: Thiết lập cấu hình hệ thống (Configuration) Bước 7: Huấn luyện đội triển khai (Implementation team training) Bước 8: Kiểm tra, kiểm thử (Testing) Bước 9: Huấn luyện người sử dụng (End user training) Bước 10: Vận hành hệ thống (Going live) Bước 11: Hậu triển khai khai thác (Post Implimentation) Một số lợi ích triển khai ERP: - Giảm chi phí tổng sở hữu: sách ưu đãi giá dành cho tổ chức, doanh nghiệp nhà cung cấp yếu tố đem lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có hội tốt để sở hữu giải pháp tiên tiến với mức chi phí thấp so với thời gian trước - Tăng doanh thu: hệ thống ERP với chức CRM hay quản lý kênh bán hàng giải pháp giúp tổ chức, doanh nghiệp tăng hiệu hoạt động kinh doanh để đối phó tốt với ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế - Tăng suất: ERP cho phép tổ chức, doanh nghiệp vận hành sản xuất kinh doanh hiệu với việc sử dụng nhân lực hơn, từ tiết kiệm chi phí tiền lương nhân cơng - Cải thiện hiệu quy trình sản xuất kinh doanh: ERP cho phép tổ chức, doanh nghiệp tự động hóa quy trình sản xuất kinh doanh thủ cơng trước kia, loại trừ hồn tồn hoạt động dư thừa, khơng đem lại giá trị chuỗi hoạt động doanh nghiệp, đồng thời giúp tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng giảm chi phí tồn kho vận chuyển Vai trị ERP tổ chức, doanh nghiệp: Cung cấp hai khả cho tổ chức: - Tập đoàn FPT :  Cùng xu Cách mạng công nghiệp 4.0, FPT liên tục tích hợp ứng dụng cơng nghệ đại để triển khai ERP cho khách hàng, giúp nhà quản lý vận hành doanh nghiệp nhanh hơn, thông minh hiệu  Các dự án ERP tiêu biểu mà FPT thực kể đến như:  Dự án triển khai Hệ thống quản lý ngân sách kho bạc (TABMIS) cho Bộ Tài  Dự án triển khai hệ thống SAP ERP cho Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)  Dự án triển khai triển khai Hệ thống thơng tin quản lý tài cho Bộ Tài Kinh tế Campuchia  Dự án triển khai Hệ thống quản lý phát hành kho quỹ theo hướng tập trung cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  Dự án triển khai Hệ thống SAP ERP cho Tập đoàn Vingroup  Dự án triển khai Hệ thống Oracle ERP cho toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam gồm tổng công ty, 300 đơn vị thành viên  FPT triển khai ERP cho hầu hết doanh nghiệp lớn lĩnh vực ngân hàng – tài Việt Nam Vietin Bank, BIDV, DIV, SBV, MB, MSB, SCB, Bảo Minh… - Và hàng trăm dự án ERP khác cho doanh nghiệp thuộc ngành nghề khác Vinasoy, Vinamilk, Điện máy Thiên Hòa, Thủy sản Minh Phú, Đạm Cà Mau, Gỗ An Cường, Big C, VietsoVPetro, Trung Nguyên, Dược Bình Định, Xi măng Thăng Long, REE, SMC, Thép An Hưng Tường, Thép Việt… - Bệnh viện MEDLATEC:  Trước kỷ nguyên công nghệ số 4.0 tốc độ tăng trưởng MEDLATEC Group việc xây dựng hệ thống quản trị phù hợp với tốc độ phát triển định hướng tương lai đặc biệt quan trọng cần thiết  Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể SAP ERP đưa vào hoạt động đem lại cho MEDLATEC sở liệu tập trung, Thơng tin cung cấp nhanh chóng, xác minh bạch Từ đó, MEDLATEC bước áp dụng mơ hình quản lý đại hóa công tác quản trị dựa công nghệ:  Hệ thống quản trị ERP triển khai MEDLATEC sử dụng SAP S/4 HANA gói giải pháp hàng đầu giới quản trị doanh nghiệp hãng SAP, xây dựng theo tiêu chuẩn quản trị tiên tiến  Hệ thống gồm có phân hệ quan trọng như: Kế tốn tài chính, Kế tốn quản trị, Quản lý mua hàng, hàng tồn kho; Quản lý bảo trì, bảo dưỡng tài sản; Ứng dụng di động  Ngoài cịn bao gồm Hệ thống báo cáo quản trị thơng minh (BI) dành cho Ban lãnh đạo tích hợp hệ thống phần mềm đặc thù có sẵn doanh nghiệp phần mềm Quản lý Bệnh viện (HIS), Phần mềm Quản lý Xét nghiệm (LIS), Phần mềm bán hàng (POS) Hóa đơn điện tử b Các doanh nghiệp triển khai thất bại: - Giải pháp ERP có nhiều lợi ích với phát triển doanh nghiệp có khơng doanh nghiệp nhận phải trái đắng, hay gọi “tiền tật mang” chưa hiểu rõ ERP, chưa lắng nghe nhu cầu thực doanh nghiệp cần Ví dụ doanh nghiệp thất bại:  Doanh nghiệp gỗ nội thất AA  Công ty khí Đại Dũng - Những nguyên nhân khiến doanh nghiệp thất bại triển khai ERP kể đến là:  Lập kế hoạch triển khai không chi tiết, không cụ Nhiều đơn vị thiếu việc lập kế hoạch lập kế hoạch sơ sài, không chi tiết không cụ thể Khi kế hoạch cụ thể, bạn khơng biết phải làm trước hay chi phí dự trù cho cơng việc bao nhiêu, người phụ trách phần việc này, phần việc kia… gây rối loạn khó kiểm sốt  Lựa chọn nhà cung cấp phần mềm ERP chưa phù hợp Quyết định lựa chọn nhà cung cấp phần mềm cho doanh nghiệp để tránh rủi ro khơng đáng có triển khai ERP gây lãng phí nhiều chi phí  Không thiết lập đội dự án chất lượng  Dự án ERP thất bại lo ngại thay đổi  Quá nhiều tùy chỉnh Việc tùy chỉnh trở nên nguy hiểm lệch hướng bạn doanh nghiệp tùy chỉnh chức vốn yếu tố khác biệt tạo lợi cạnh tranh mà yếu điểm quy trình vận hành  Thiếu chương trình đào tạo phù hợp Đánh giá thực trạng hoạt động Việt Nam: 2.1 Thuận lợi ứng dụng ERP Việt Nam: - Giúp doanh nghiệp truy cập thơng tin nhanh chóng, xác, an toàn, ổn định - Giúp đồng nguồn liệu theo quy trình tránh trùng lặp công việc - Giám sát cân khả tài sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Giám sát theo dõi đầy đủ tiến độ cung cấp hàng hóa cho khách hàng, việc tiếp nhận vật tư hàng hóa từ nhà cung cấp - Tăng cường khả tương thích nhanh với quy trình kinh doanh - Khả mở rộng hệ thống sản xuất kinh doanh đồng nhanh chóng - Giảm thời gian lưu chuyển xoay vịng nhanh tiền hàng hàng hóa, vật tư, - Đáp ứng yêu cầu thương mại điện tử kinh doanh số - Giảm thiểu chi phí vơ lý giám sát chặt chẽ khoản chi phí - Với cơng ty nhỏ ERP cơng cụ để tăng hiệu quản lý, giữ vai trò định số vấn đề tạo hệ thống kiểm sốt tài chính, tạo báo cáo phân tích nhiều chiếu cách nhanh chóng hay quản lí cơng nợ khách hàng 2.2 Khó khăn ứng dụng ERP vào hoạt động việt Nam: Khơng phải doanh nghiệp áp dụng ERP vào hoạt động vì: - Chi phí đầu tư cho mơ hình lớn nên thường có ác doanh nghiệp có quy mơ lớn, kinh phí đầu tư khơng vấn đề lớn họ họ mạnh dạn đầu tư ERP - Trình độ nhân từ cấp quản lý đến cấp chưa đáp ứng được, lực nhân không đồng đều, quy trình sản xuất chưa chuẩn hóa, gây khó khăn cho q trình áp dụng ERP - Quy trình doanh nghiệp cịn lạc hậu, nhiều công đoạn khiến việc áp dụng ERP vào doanh nghiệp hoạt động hết lực, nhiều trường hợp sau áp dụng dừng lại mức độ kiểm soát - Số lượng chuyên gia giỏi lĩnh vực Việt Nam cịn q khơng phải nhà cung cấp sở hữu chuyên gia giỏi 2.3 Kết đạt vấn đề tồn tại: a Kết đạt được: - Năng suất lao động tăng liệu đầu vào phải nhập lần cho giao dịch có liên quan, đồng thời báo cáo thực với tốc độ nhanh hơn, xác - Doanh nghiệp có khả kiểm sốt tốt hạn mức tồn kho, cơng nợ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận… đồng thời có khả tối ưu hóa nguồn lực nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thi cơng… vừa đủ để sản xuất, kinh doanh - Các thông tin doanh nghiệp tập trung, đầy đủ, kịp thời có khả chia sẻ cho đối tượng cần sử dụng thông tin khách hàng, đối tác, cổ đông Khách hàng hài lòng việc giao hàng thực xác hạn - Rút ngắn thời gian lập báo cáo tốn tài chính, đáp ứng chuẩn mực, chế độ kế toán thời gian công bố thông tin theo Luật Doanh nghiệp cơng ty đại chúng b Vấn đề cịn tồn tại: - Việc triển khai ERP thường với mức chi phí cao, ngồi mức phí tư vấn, quyền, chi phí đầu tư hạ tầng, thiết bị lưu trữ liệu, doanh nghiệp cịn phải tính tốn đến phát sinh ngồi dự tốn ban đầu đưa Đó vấn đề doanh nghiệp vừa nhỏ - Nhà tư vấn đơn vị triển khai chưa đủ lực đánh giá, phân tích hết thách thức mà doanh nghiệp bạn gặp phải triển khai phần mềm ERP Các doanh nghiệp muốn đẩy nhanh trình triển khai ERP mà bỏ qua việc tìm hiểu, đánh giá lực nhà cung cấp giải pháp Chưa chuẩn bị đánh giá mức thời gian nguồn lực triển khai Tùy vào khối lượng công việc phận mà có kế hoạch cho thời gian hồn thành, bố trí nguồn lực hợp lý triển khai , áp dụng 10 ERP - Không trọng công tác đào tạo nhân viên Để đảm bảo chuyển đổi suôn sẻ sang phần mềm mới, nhân viên tiếp xúc với cách làm việc loại bỏ cách làm việc truyền thống trước đó, đảm bảo cơng tác đào tạo hiệu quả, doanh nghiệp cần có lịch trình đào tạo phù hợp cho nhân viên phịng ban, tránh đào tạo vấn đề khơng liên quan đến công việc họ, tránh ảnh hưởng đến cơng việc - Chưa phân tích u cầu để chuẩn hóa quy trình doanh nghiệp ERP phần mềm hiệu sử dụng hợp lý Việc phân tích yêu cầu tận dụng tối đa lợi ích phần mềm - Thiếu nhân đứng đầu, nhân lực chủ chốt việc truyền đạt, đào tạo toàn nhân viên sử dụng phần mềm, phối hợp hỗ trợ nhân viên phận, phòng ban tiếp cận nhanh chóng với cơng nghệ, cơng cụ quản lý mới, thay đổi quy trình làm việc cũ trước - Chủ doanh nghiệp phải tiết lộ thông tin quan trọng cho nhà cung cấp giải pháp Để mô hình ERP thực hoạt động có hiệu quả, doanh nghiệp nhà cung cấp phải thấu hiểu mức chi tiết kể thông tin tuyệt mật mà doanh nghiệp không muốn tiết lộ Đây vấn đề mà doanh nghiệp băn khoăn, doanh nghiệp cần có tin cậy, đặt niềm tin vào nhà cung cấp giải pháp để xây dựng hệ thống quản lý hiệu - Thời gian dành cho giai đoạn chạy thử vận hành thử hệ thống khơng test trường hợp xảy với liệu tính ổn định hệ thống chưa đủ đánh giá phù hợp thật ERP với quy trình, người doanh nghiệp - Doanh nghiệp có quy trình vơ phức tạp việc ứng dụng ERP đòi hỏi phải có tùy chỉnh lại phù hợp với quy trình cơng ty, đơi có phát sinh xảy trình triển khai mà nhà cung cấp doanh nghiệp lường trước Với phát sinh bắt buộc doanh nghiệp phải chịu thêm mức chi phí tùy biến Đề xuất biện pháp để triển khai, trì hệ thống: Để nâng cao hiệu quản trị kinh doanh, doanh nghiệp cần chủ động tắt đón đầu áp dụng giải pháp công nghệ tiên tiến, ứng dụng hệ thống thông tin, 11 thương mại điện tử cho hoạt động nghiệp vụ Việc ứng dụng hệ thống thông tin hỗ trợ hiệu hoạt động giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao suất lao động tạo hội mở rộng phát triển kinh doanh Một số giải pháp triển khai ERP nhằm nâng cao hiệu quản trị kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế giới nay: - Thứ nhất, khảo sát trạng xu hướng tương lai:  Cách thức khảo sát tốt nên chiến lược phát triển doanh nghiệp yêu cầu vĩ mơ Sau cần khảo sát hệ thống phần cứng hạ tầng CNTT có đáp ứng triển khai ERP hay khơng  Ngồi cần khảo sát theo yêu cầu phát triển doanh nghiệp để đánh giá xác  Kết giai đoạn khảo sát đưa báo cáo trạng doanh nghiệp, bao gồm phần kỹ thuật phần nghiệp vụ chức Đây tiền đề để doanh nghiệp đưa yêu cầu cho giải pháp ERP - Thứ hai, xây dựng tiêu chí nghiệp vụ, kỹ thuật, kinh phí rõ ràng:  Đây phần quan trọng doanh nghiệp xác định sát thực xem hệ thống ERP giải tốn mà đặt hay không Phần hạ tầng CNTT thường yêu cầu cụ thể rõ ràng, bao gồm hiệu hệ thống cho tương lai, giải pháp, số lượng thiết bị, chủng loại, xuất xứ, chi phí kèm theo quyền phần mềm, bảo mật, sở liệu khác…  Điều quan trọng phương án tài lịch trình tốn hợp lý Nó giải tốn dịng tiền doanh nghiệp việc quản lý chi tiêu cho việc mua hệ thống ERP - Thứ ba, quy trình hóa rõ ràng giai đoạn thực Một nguyên nhân ảnh hưởng đến thành bại q trình tin học hóa nói chung vấn đề triển khai, ứng dụng ERP nói riêng cho doanh nghiệp tính hợp lý bước thực Qui trình hóa cách rõ ràng giai đoạn thực yêu cầu cần thiết để đạt kết mong muốn - Thứ tư, đánh giá, so sánh lựa chọn phần mềm: Đây công việc quan trọng, liên quan đến nhiều yêu cầu: chi phí, chất lượng, khả thích ứng Thương lượng với nhà cung cấp giải pháp Quyết định sử dụng phần mềm 12 thích hợp với doanh nghiệp - Cuối triển khai, thử nghiệm Việc triển khai ERP cần quan tâm từ xuống dưới, đòi hỏi phối hợp toàn doanh nghiệp hợp tác nhiều người cương vị khác doanh nghiệp; định quản trị dự án phù hợp dự án ERP dự án đổi toàn diện doanh nghiệp nên việc điều hành triển khai thay đổi địi hỏi kỹ khơng hồn toàn giống với kỹ điều hành hoạt động Chia sẻ kiến thức nhiều chức khác bắt buộc trước chọn phần mềm ERP, tất giải pháp ERP tích hợp chặt chẽ với nhau, thay đổi nhỏ phân hệ làm tổn hại đến chức phân hệ khác III Phân tích ứng dụng hệ thống ERP công ty cổ phần sữa đậu nành Vinasoy: Giới thiệu công ty: 1.1 Giới thiệu chung: - VinaSoy đời năm 1997 Quảng Ngãi với tên gọi Nhà máy Sữa Trường Xuân Ban đầu, công ty chuyên sản xuất cung ứng loại sản phẩm sữa khác Sau đó, xuất phát từ nhu cầu xu hướng ưa chuộng loại thực phẩm, đồ uống an tồn tiện lợi có nguồn gốc từ thiên nhiên người tiêu dùng, VinaSoy chuyển sang mặt hàng sữa đậu nành trở thành doanh nghiệp Việt Nam chuyên sữa đậu nành - Với chiến lược đầu tư nguồn lực trí tuệ để xây dựng phát triển thương hiệu chiến lược khác biệt để trở thành “người dẫn đầu” lĩnh vực chọn, VinaSoy tạo nên sản phẩm sữa đậu nành Fami chiếm lĩnh 73% thị phần nước với tăng trưởng bình quân mức cao Sự thành công khẳng định rõ thương hiệu VinaSoy giành hầu hết giải thưởng tôn vinh thương hiệu Việt, từ Sao Vàng Nam Trung Bộ, Sao Vàng Đất Việt lọt top 100 thương hiệu tiếng Việt Nam 1.2 Hoạt động công ty: - Vinasoy đầu tư nguồn lực trí tuệ để xây dựng phát triển thương hiệu chiến lược khác biệt: Logo Vinasoy Richard Moore thiết kế vừa thể tính chuyên nghiệp 13 người thực vừa thể tính cách Vinasoy: Chiếc màu xanh thể sức mạnh sản phẩm mang nguồn gốc từ thiên nhiên; chữ Y cách điệu VinaSoy mang ý nghĩa gắn kết trí tuệ sức sáng tạo tồn thể cơng nhân viên màu da cam thể tận tuỵ, hết lòng phục vụ khách hàng - VinaSoy không ngừng nỗ lực phát triển công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ lợi ích người tiêu dùng với câu định vị thương hiệu “Duy đậu nành - Riêng dành cho bạn” Công ty mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất đại chế tạo từ Thuỵ Điển Đây hệ thống sản xuất sữa đậu nành hồn tồn tự động khép kín từ khâu sản xuất đến đóng gói sản phẩm, kết hợp với công nghệ chế biến độc đáo…, tạo nên đột phá chất lượng sản phẩm - Nhiều năm qua, sản phẩm VinaSoy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhờ tuân thủ nghiêm ngặt việc áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000, HACCP (hệ thống phân tích mối nguy kiểm sốt điểm tới hạn) 1.3 Mục tiêu: Công ty đặt mục tiêu phát triển bền vững vùng nguyên liệu đậu nành nước không phục vụ cho chiến lược phát triển tương lai Vinasoy mà bên cạnh cịn đem lại lợi ích thiết thực cho người nơng dân, giúp họ nâng cao chất lượng đời sống, từ gắn bó với đậu nành Hoạt động công ty trước áp dụng hệ thống ERP: - Trước phòng ban chức Vinasoy thường sử dụng phần mềm phân mảnh Foxpro, Excel, Lotus, nhiều người viết, người phách, nhiều loại bảng biểu, chồng chéo đơi cịn “giẫm chân” lên Do giao thức chia sẻ liệu kế hoạch kinh doanh kế tốn tài khó khăn, chưa kể đến lĩnh vực khác quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất  Các liệu có khơng thể chia sẻ cho phận liên quan mà phải cập nhật chí phải làm lại hồn tồn từ đầu, vơ ích tốn Bắt đầu hệ thống đầu-cuối hoạt động tách biệt với khiến thơng tin khơng xác từ doanh số bán hàng ảnh hưởng tiêu cực đến quản lý tồn kho Các phần mềm riêng lẻ phục vụ cho việc lập báo cáo mà chưa trọng đến việc cung cấp, phân tích 14 thơng tin phục vụ cho nhu cầu quản trị Vinasoy Kế phận kế tốn khơng nhận thơng tin thức, kéo theo loạt hệ lụy cho ngân sách Marketing lương bổng  Do phòng ban sử dụng phần mềm quản lý khác nên gây tình trạng số cơng việc bị trùng lặp, liệu khơng có tính kế thừa, không chuyển giao liệu hệ thống phần mềm máy tính mà phải in giấy làm sở đầu vào cho hoạt động phần mềm khác, việc chuyển giao liệu giấy yêu cầu phải có tác động người nhân viên chuyển liệu sang phịng ban khác gây lãng phí thời gian tiền của doanh nghiệp  Bộ phận điều phối Logistic Vinasoy thường nắm chi tiết hàng bán cho nhà phân phối Mọi thông tin hàng tồn kho lúc cần có kế hoạch đặt hàng tốn thường gặp nhiều trở ngại, chí số liệu khơng xác, bỏ qua nhiều hội bán hàng mà có Việc phân tích, thống kê liệu thực vào thời gian cụ thể thường cuối tháng, cuối quý, cuối năm… thông tin ngày biến động khiến Vinasoy khơng thể nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động doanh nghiệp bỏ lỡ hội phát triển hồn thiện Khi Vinasoy phát triển hơn, khối lượng thông tin nhiều lên Đó lúc có nhiều thơng tin khách hàng, kế tốn có nhiều thơng tin tình hình tài cơng ty,… - Khi cần thông tin cần báo cáo nhanh vấn đề đó, doanh nghiệp lại nhiều thời gian để tổng hợp Đội ngũ bán hàng tốn thời gian để yêu cầu thông tin đưa dự báo, chuỗi cung ứng chưa sẵn sàng để tự động hóa vậy, phản ứng chậm chạp với yêu cầu, thêm vào doanh số bán hàng, tồn kho liệu khách hàng lưu trữ tách biệt, gây vấn đề nghiêm trọng không nội cơng ty mà cịn ảnh hướng đến trải nghiệm khách hàng - Việc thực hoạt động nhiều phần mềm dẫn đến sai sót gian lận cố ý việc cập nhật doanh thu, tạo thao tác chuyển số liệu thủ cơng Thêm vào việc khơng đồng thơng tin phịng ban, thơng tin khơng kịp thời xác việc sử dụng riêng lẻ phần mềm dẫn đến bị động chuẩn bị kế hoạch vật tư bảo trì, khiến nhiều vật tư thừa, chiếm dụng vốn phải chờ chi tiết quan trọng từ nước ngồi tiến hành 15 bảo trì Hoạt động công ty sau áp dụng hệ thống ERP: 3.1 Thực trạng triển khai Trong môi trường cạnh tranh đại, với áp lực cạnh tranh ngày gia tăng, doanh nghiệp phải tìm kiếm giải pháp quản lý phú hợp nhằm bắt kịp thời xác tình hình sản xuất kinh doanh ,dễ dàng tiếp cận thơng tin đưa định có sở Quản lý hiểu nguồn nhân lực, vật lực, tài lực công nghệ để đạt mục tiêu giảm chi phí, tăng lợi nhuận phát triển bền vững Ngày 02/08/2007 , Công ty sữa đậu nành Việt Nam vinasoy thức khởi động dự án triển khai hệ thống " Hoạch định quản trị nguồn lực doanh nghiệp ''- SAP ERP với tổng chi phí 46 tỷ đồng Dự án vào hoạt động giúp vinasoy quản trị hiệu nguồn lực doanh nghiệp theo mơ hình chuẩn, chun nghiệp, cơng ty hàng đầu giới ngành hàng tiêu dùng nhanh triển khai áp dụng  Thực trạng quy trình: Qua thời gian khảo sát, phân tích chuẩn hóa quy trình, đầu năm 2008 vinasoy đưa vào ứng dụng modules PO OP, tiếp sau đến cuối năm 2010 modules lại chuyển giao Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP tích hợp 10 modules  Thực trạng công nghệ: Ứng dụng ERP quản trị hệ thống phân phối, quản lí kênh phân phối ln thách thức doanh nghiệp hệ thống vận hành có hiệu khơng giúp quy trình quản lí chặt chẽ, cung cấp dịch vụ rộng khắp, kịp thời mà cách tiếp cận người tiêu dùng nhanh nhằm tạo ưu cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Nhờ ứng dụng CNTT, Vinasoy quản lý có hiệu kênh phân phối sản phẩm  Thực trạng ngân sách: Để triển khai hệ thống ERP doanh nghiệp xác định tốn khoản ngân sách lớn mà lớn nằm phần triển khai Vinasoy lựa chọn hướng phát triển phần mềm ERP nội: Xác định yêu cầu giải pháp phù hợp với đặc thù điều kiện triển khai 16 yếu tố kiên quyết, Vinasoy tâm lựa chọn giải pháp phần mềm ERP để triển khai doanh nghiệp  Thực trạng nhân lực: Khi triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, Vinasoy nhận quan tâm đạo phịng CNTT, lãnh đạo Cơng ty Tuy nhiên q trình triển khai cơng ty gặp khơng khó khăn Những khó khăn liên quan đến vấn đề tư vấn giải pháp, với phát triển theo hướng phần mềm ERP nội nhìn chung Việt Nam chưa có thị trường cung cấp giải pháp phần mềm ERP chuyên nghiệp 3.2 Nhận xét việc triển khai a Lợi ích, thành cơng đạt - Dự kiến vào hoạt động, hệ thống SAP ERP giúp Vinasoy quản trị hiệu nguồn lực doanh nghiệp theo mơ hình chuẩn, chun nghiệp, công ty hàng đầu giới ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) triển khai áp dụng - Sau hồn thành, Vinasoy có hệ thống quản trị vững vàng theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp tối đa hóa mức độ trao đổi thơng tin, cải tiến theo dõi chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu chi phí loại bỏ cơng việc, quy trình thừa, khơng tạo giá trị gia tăng, cải thiện tương tác Vinasoy với khách hàng Nhà cung cấp, giúp đạt trì lợi cạnh tranh, bước nâng cao vị doanh nghiệp - Cung cấp nhìn tồn cảnh thời điểm nào:  Trước phịng ban vinasoy thường sử dụng phần mềm phân mảnh Foxpro, Excel, Lotus, nhiều người viết nên giao thức chia sẻ liệu kế hoạch kinh doanh kế tốn tài khó khăn, chưa kể đến lĩnh vực khác quản trị nguồn nhân lực , quản trị sản xuất,  Hiện nay, ranh giới chuỗi cơng việc phịng ban chức gần khơng cịn nữa, mà ln nhìn nhận cách tổng thể, xuyên suốt  Ví dụ, nhờ nhận kế hoạch bán hàng kế hoạch kinh doanh, phòng kỹ thuật sản xuất chủ động tiến độ, chủng loại sản phẩm để đáp ứng yêu cầu hàng tháng thị trường Với ERP mạng diện rộng kết nối gần 100 POS với văn 17 phịng Vinasoy, phận SalesControl biết tường tận số liệu hàng tồn kho, công nợ khách hàng; xuống sâu tồn kho hàng ngày hệ thống bán lẻ toàn quốc, mà trước không tưởng đặt vấn đề quản lý - Thay đổi thói quen tư duy, làm việc kỹ quản lý:  Hiện nay, ý thức công nhân vận hành thiết bị phải tập trung cao độ, chi phí nguyên vật liệu sử dụng cho công đoạn, hạn chế tối đa thời gian ngừng máy Phịng kỹ thuật quản lý lao động theo ca, điều chuyển nhân sự, biết lý vắng mặt mà không cần trưởng ca báo cáo  Trên sở này, phịng tổ chức hành thừa hưởng liệu công sản xuất theo ca để lập báo cáo hàng ngày toán lương Mọi thứ sẵn sàng xác  Các cơng tác bảo trì xử lý cố thiết bị Vinasoy thực thay đổi.Hiện tại, phịng kỹ thuật hoạch định kế hoạch bảo trì thiết bị, qua hồn thiện cần quy chế bảo trì, lịch bảo trì theo tuần suất máy chạy, đảm bảo kế hoạch vật tư thời điểm bảo trì Hệ thống cịn phân tích dự báo thời điểm bảo trì sở cập nhật máy hoạt động thực tế kết hợp với quy chế bảo trì chuyển hóa - Tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh:  Vinasoy giảm khối lượng văn giấy tờ văn phòng nhờ định dạng truy cập thông tin trực tuyến, phân quyền từ chức nhiệm vụ ERP kết hợp với giao thức VPN hỗ trợ mạng mạng diện rộng lãnh đạo VinaSoy báo cáo sản xuất kinh doanh mạng đâu, thời điểm  Thơng tin có nhiều hội chia sẻ, không cần phải chờ đợi báo cáo số liệu từ phận chức trước Chương trình quản lý kiện tồn - Nhà phân phối Vinasoy hưởng lợi từ ERP: họ đặt hàng qua mạng theo dõi tiến độ cấp hàng tình hình thực đơn hàng để chủ động điều từ Vinasoy đến kho nhà phân phối điểm bán Nhờ thận lợi nói trên, Vinasoy tăng tính cạnh tranh hồn thiện dần quy trình quản lý, kiểm sốt hiểu q trình SXKD, nâng cao lực điều hành, tăng cường khả hợp tác tiếp cận tốt chuẩn mực quản lý tiên tiến Ông Bùi Triệu Anh Tuấn, đại diện FPT cho biết: “Việc triển khai Dự án SAP ERP lần khẳng định FPT Nhà tư vấn triển khai ERP hàng đầu Việt Nam 18 FPT có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án ngành FMCG, có đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án Chúng tơi nỗ lực để đảm bảo dự án đích tiến độ đảm bảo yêu cầu chất lượng đề ban đầu” b Hạn chế - Rào cản lớn triển khai ERP việc phải thay đổi tư tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp phòng ban phận Đặc biệt doanh nghiệp thường chưa lường hết khối lượng công việc, làm tiến độ triển khai chậm trễ, đồng thời chưa thể tối ưu hóa lợi ích vốn có ERP - Nếu ứng dụng gói phần mềm cục khó triển khai ERP khó 10 q trình tiếp diễn liên tục ERP giải pháp quản lý không đơn phần mềm ERP khơng hồn tồn kết thúc sau bước Go-live hệ thống mà phải trọng mức nâng cấp thường xuyên Mặt khác, đặc thù ERP lắp ghép nhiều phân hệ Modules, ngày mở rộng, làm giàu thêm nhiều tính năng, liên quan đến nhiều phận nghiệp vụ - Hạn chế phối hợp phòng ban lực nhóm việc triển khai dự án: Nhóm thực dự án ln phải đối mặt với nhiều khó khăn có cố khơng nằm kế hoạch, dẫn đến tình hai phía doanh nghiệp nhà triển khai chưa có tiếng nói chung việc điều chỉnh kế hoạch tiếp tục tiến độ triển khai - Chi phí mà doanh nghiệp cần trả áp dụng giải pháp ERP:  Có thể thách thức số doanh nghiệp nhỏ vừa chưa phát triển hoạt động kinh doanh không ổn định  Ngồi chi phí cho tư vấn, triển khai phần mềm doanh nghiệp cịn phải trả khoản tiền quyền tương đối lớn cho nhà sản xuất ERP ngoại, ước chừng thêm số tiền số tiền cho nhà tư vấn triển khai phần mềm  Vì tổng chi phí bỏ doanh nghiệp cho dự án triển khai sản phẩm ERP lên cao Còn doanh nghiệp lớn việc áp dụng phần mềm ERP khơng xác khiến cho doanh nghiệp tổn thất lớn gây ngưng trệ, giảm lợi nhuận doanh nghiệp Do đó, ERP coi giải pháp dài hạn, mang tính chiến lược có tầm nhìn xa 19 - Trong q trình triển khai giải pháp ERP, có nhiều vấn đề phát sinh, doanh nghiệp có thay đổi, điều cần hai bên thơng báo xác kịp thời cho nhau, để đảm bảo hai bên biết họ đã, đang, làm Bởi nhà cung cấp ERP khơng thực hiểu khách hàng cần dẫn đến việc thiết kế cấu hình ERP khơng phù hợp với mơ hình doanh nghiệp Cũng nhà lãnh đạo doanh nghiệp khơng hồn tồn tin tưởng nhà cung cấp, không muốn tiết lộ “bí kinh doanh”, dẫn tới đưa khơng đầy đủ thơng tin mơ hình hoạt động doanh nghiệp Điều gây tình trạng hệ thống ERP khơng hồn chỉnh tương thích hồn tồn với nhu cầu doanh nghiệp Nói tóm lại triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp ln địi hỏi dành nhiều thời gian, công sức đầu tư vốn Giải pháp nâng cao hệ thống ERP Vinasoy: - Sự nâng cấp liên tục ERP đòi hỏi phòng ban phải sẵn sàng tiếp nhận phối hợp chặt chẽ với mắt xích thơng tin, liệu Đổi lại ERP mang lại tư sẵn sàng công tác quản lý điều hành - Nâng cao lực tổ chức nhóm triển khai dự án với phối hợp phòng, ban chức năng, đặc biệt tâm cấp lãnh đạo có ý nghĩa vơ quan trọng, định 70% khả thành công dự án Nếu không sau thời gian kỳ vọng, trở thành gánh nặng tài cho doanh nghiệp - Cơ cấu người đứng đầu nhóm dự án ERP thường phải lãnh đạo doanh nghiệp, có trình độ quản lý, kinh nghiệm phân tích hệ thống khả quyền hạn đoán cao làm suy giảm triệt tiêu mặt tiêu cực từ mối quan hệ nội Tất phải nhìn hướng, lợi ích - Phải nói rằng, bên cạnh lựa chọn giải pháp kỹ thuật thiết bị lựa chọn Nhà tư vấn triển khai yếu tố người ln chìa khóa then chốt để dự án ERP thành công, trước hết vai trò Ban lãnh đạo việc hiểu thách thức đặt ứng dụng công nghệ SAP ERP vào doanh nghiệp, tập thể đơn vị Phịng ban, Bộ phận phải có chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận thay đổi tất thành viên phải làm việc cật lực, cam kết cao cho dự án - Lãnh đạo hai bên phải họp phân tích, giải mâu thuẫn tiếp tục lên dây cót tinh thần cho hai bên Không nên đẩy hết trách nhiệm lên vai quản lý dự án 20 Có vậy, ERP hi vọng thành cơng KẾT THÚC Có thể nói, Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) giúp VinaSoy nắm bắt kịp thời thông tin thị trường, tình hình hoạt động 130 nghìn cửa hàng bán sản phẩm, 200 nhà phân phối 300 nhân viên giám sát Vinasoy có hệ thống quản trị vững vàng theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp tối đa hóa mức độ trao đổi thơng tin, cải tiến theo dõi chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu chi phí loại bỏ cơng việc, quy trình thừa, khơng tạo giá trị gia tăng, cải thiện tương tác Vinasoy với khách hàng Nhà cung cấp, giúp đạt trì lợi cạnh tranh, bước nâng cao vị doanh nghiệp Những lợi ích mà ERP mang lại khơng hiển trước mắt, lợi ích lâu dài, bền vững mà Vinasoy có Mặc dù sức mạnh ERP doanh nghiệp ngoại phủ nhận, với doanh nghiệp nội địa, việc có tận dụng tối đa sức mạnh đến từ giải pháp quản trị doanh nghiệp hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tiêu biểu người, đặc biệt người lãnh đạo Do đó, để triển khai thành cơng ERP, doanh nghiệp nói chung cơng ty Vinasoy nói riêng cần phải vứt bỏ định kiến, nhìn vào tranh tổng quan, phân tích triển khai cách trình tự, bản, phối hợp chặt chẽ với đơn vị triển khai ERP 21 ... máy sữa đậu nành Vinasoy theo số nội dung sau: I Cơ sở lý thuyết ERP II Thực trạng ứng dụng hệ thống ERP doanh nghiệp Việt Nam III Phân tích ứng dụng hệ thống ERP công ty cổ phần sữa đậu nành Vinasoy. .. chọn phần mềm ERP, tất giải pháp ERP tích hợp chặt chẽ với nhau, thay đổi nhỏ phân hệ làm tổn hại đến chức phân hệ khác III Phân tích ứng dụng hệ thống ERP cơng ty cổ phần sữa đậu nành Vinasoy: Giới... Phân tích ứng dụng hệ thống ERP công ty cổ phần sữa đậu nành Vinasoy: 13 Giới thiệu công ty: 13 1.1 Giới thiệu chung: 13 1.2 Hoạt động công ty: .13
- Xem thêm -

Xem thêm: thảo luận nhóm TMU phân tích hệ thống erp tại công ty cổ phần sữa đậu nành vinasoy , thảo luận nhóm TMU phân tích hệ thống erp tại công ty cổ phần sữa đậu nành vinasoy