thảo luận nhóm TMU đổi mới nội dung và phương thức công tác dân vận của đảng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

27 13 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 20:54

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TU YÊN TRUYỀN  - - TIỂU LUẬN HỌC PHẦN MÔN: XÂY DỰNG ĐẢNG Tên đề tài: ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG ĐÁP ỨNG U CẦU CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HÓA HIỆN NAY Người thực hiện: Đỗ Thị Thúy Nga Lớp: Quan hệ công chúng chuyên nghiệp K37A1 MSV: 1757080025 Giảng viên hướng dẫn: TS Lê Văn Hội HÀ NỘI MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài .2 Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN 1.1 Quan điểm Mác-Lenin Công tác dân vận 1.2 Quan điểm Hồ Chí Minh Công tác dân vận 1.3 Quan điểm Đảng Công tác dân vận CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CÔNG TÁC DÂN VẬN .9 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG THỨC CƠNG TÁC TRONG THỜI KÌ CƠNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA 13 CHƯƠNG 4: TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC DÂN VẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỚI TÌNH HÌNH CƠNG TÁC DÂN VẬN TRONG THỜI GIAN TỚI .17 4.1 Tác động việc đổi nội dung phương thức Cơng tác dân vận thời kỳ Cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước 17 4.2 Đề xuất giải pháp tình hình dân vận 18 KẾT LUẬN 24 DANH MUC TÀI LIỆU THAM KHẢO .25 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ trước đến nay, Đảng Nhà nước ta coi trọng công tác dân vận, vận động tổ chức quần chúng tham gia vào công việc cách mạng Nhờ làm tốt công tác dân vận, nhân dân đồng lòng mà ta giành nhiều thắng lợi công xây dựng bảo vệ tổ quốc Ngày nay, q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa tác động ảnh hưởng đến toàn đời sống xã hội, tạo chuyển dịch cấu kinh tế, biến đổi tầng lớp nhân dân, giai cấp xã hội Có nhiều biến đổi khơng giới mà cịn đất nước Việt Nam Do vậy, công tác dân vận cần phải quan tâm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Chắc chắn trước tình hình Đảng Nhà nước có thay đổi, đổi nội dung phương thức công tác dân vận để đáp ứng tất yêu cầu đặt Xuất phát từ tính chất tầm quan trọng vấn đề yêu cầu thực tiễn đặt ra, em định chọn đề tài “Đổi nội dung phương thức công tác dân vận Đảng đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa nay” để làm đề tài kết thúc học phần môn học Xây dựng Đảng Mục đích nghiên cứu Trên sở tìm hiểu đổi nội dung phương thức công tác dân vận Đảng, từ đánh giá hiệu đổi đó, xem đổi có đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa đại hóa hay khơng, đồng thời đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu công tác dân vận thời gian tới 3 Đối tượng nghiên cứu Sự đổi nội dung phương thức công tác dân vận Đảng trước yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa Phương pháp nghiên cứu - Dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam - Kế thừa kết nghiên cứu nước vấn đề nghiên cứu - Sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể: logic, phương pháp diễn dịch quy nạp, tổng hợp, thống kê số liệu, tổng kết thực tiễn,… CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN 1.1.Quan điểm Mác-Lenin Công tác dân vận Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định nhân dân người làm nên lịch sử, nghiệp cách mạng nhân dân Nhân dân sáng tạo cải vật chất giá trị tinh thần xã hội Mục tiêu cách mạng vô sản giải phóng người, giải phóng xã hội Lực lượng để tiến hành cách mạng vô sản quần chúng nhân dân Sức mạnh quần chúng tăng lên gấp nhiều lần mà khơng kẹt thù ngăn cản họ giác ngộ, tổ chức lại thành đội quân cách mạng thực Đảng Cộng sản phải đảm nhận nhiệm vụ quan trọng C.Mác rõ: “ nơi mà vấn đề đặt phải cải tạo hoàn toàn chế độ xã hội, thân quần chúng phải tự tham gia vào cơng cải tạo ấy, phải tự hiểu rõ phải tiến hành đấu tranh, đổ máu hy sinh tính mạng… muốn cho quần chúng hiểu rõ phải làm cần phải tiến hành công tác lâu dài kiên nhẫn., Hiện tiến hành chỉnh cơng tác tiến hành cách có hiệu quả, khiến cho kẻ địch phải tuyệt vọng” V.I.Lenin viết : “Khơng có đồng tình, ủng hộ đại đa số nhân dân lao động đội tiền phong mình, tức giai cấp vơ sản cách mạng vơ sản khơng thể thực Nhưng đồng tình ủng hộ khơng thể có khơng phải bỏ phiếu định mà phải trải qua đấu tranh giai cấp lâu dài, khó khăn gian khổ dành Cuộc đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản để dành lấy đồng tình, để dành lấy ủng hộ đa số nhân dân lao động kết thúc giai cấp vô sản cướp quyền Sau giành quyền, đấu tranh tiếp tục trước, có điều với hình thức khác mà thơi” Về phương pháp công tác dân vận, Angghen dặn phải dùng phương pháp nêu gương giúp đỡ Trong công tác dân vận gương, mơ hình thực tiễn có tác dụng cổ vũ, động viên lớn quần chúng Lênin khuyến khích mở rộng dân chủ công khai làm cho người dân biết công việc Đảng, nhà nước Đó phương pháp quần chúng có tác dụng nâng cao tính chủ động tích cực, sáng tạo cách mạng quần chúng Lênin coi trọng ý kiến quần chúng, người coi tâm tư, nguyện vọng quần chúng nhân dân, nguồn thơng tin q báo để hình thành nên chủ trương, sách, đường lối Vì Lênin yêu cầu phải tập hợp, tổng kết ý kiến quần chúng Đối với chủ nghĩa mác quan điểm công tác dân vận bao gồm:  Cách mạng nghiệp quần chúng nhân dân  Phải quan tâm đến lợi ích quần chúng  Sức mạnh quần chúng nhân dân vô địch  Phải thống ý chí, đồn kết tạo sức mạnh  Phải có phương pháp dân vận biết dùng phương pháp nêu gương, giúp đỡ 1.2.Quan điểm Hồ Chí Minh Cơng tác dân vận Trong tác phẩm “Dân vận” viết ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa khái niệm: Dân vận vận động tất lực lượng người dân không để sót người dân nào., góp thành lực lượng tồn dân, để thực hành cơng việc nên làm, cơng việc phủ đồn thể giao cho Qua cho thấy Hồ Chí Minh nêu lên hai vấn đề: Vấn đề thứ nhất, dân vận Đảng đối tượng tất người dân, khơng phân biệt thành phần giai cấp, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, dân tộc, nghề nghiệp, bàn cư trú Mọi người dân nước Việt dù sống nước hay cư trú nước đối tượng công tác dân vận Đảng Vấn đề thứ hai, cơng tác dân vận Đảng có mục tiêu quy tụ sức mạnh toàn thể dân tộc, bao gồm: nhân lực, vật lực, tài lực, trí lực Làm cho dân hiểu rõ việc nên làm, cần làm, phải làm phát triển cá nhân, cộng đồng quốc gia Vận dụng phát triển sáng tạo quan điểm mác, Lênin, kế thừa nhân tố tinh hoa dân tộc nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan niệm phát huy vai trị nhân dân với nội dung bản: Dân quý nhất, quan trọng nhất, tối thượng Người ln đánh giá cao vai trị sức mạnh nhân dân: dân quý nhất, quan trọng hết, bầu trời khơng q nhân dân Trong giới khơng mạnh lực lượng đồn kết nhân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “dân chúng đồng lịng, việc làm Dân chúng khơng ủng hộ, việc làm khơng nên” Người khẳng định: “cách mạng nghiệp quần chúng nhân dân hai cá nhân anh hùng Thiên thời không địa lợi, địa lợi khơng nhân hịa Nhân hịa quan trọng hết Vì nhân dân lực lượng cách mạng Dân gốc nước lực lượng cách mạng Nước lấy dân làm gốc, gốc có vững bền, xây lầu thắng lợi nhân dân Dễ mười lần không dân chịu, khó trăm lần dân liệu xong” Đánh giá cao vai trò nhân dân tầm quan trọng công tác dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: lực lượng dân to Việc dân vận quan trọng Dân vận việc dân vận khéo việc thành công Sự nghiệp cách mạng nhân dân, dân, dân, nhân dân cần Đảng dẫn đường Dân có quyền phải có nghĩa vụ trách nhiệm đất nước Công đổi mới, xây dựng trách nhiệm nhân dân Dân có trách nhiệm làm chủ phải có nghĩa vụ làm trịn bổn phận cơng dân Ngày nay, vai trị làm chủ dân phát triển đất nước cụ xác định bốn không: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra cất chìa khóa quy chế dân chủ sở pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn phủ ban hành 1.3.Quan điểm Đảng Công tác dân vận Trước đại hội sáu Đảng, tư tưởng coi trọng công tác dân vận có ý nghĩa chiến lược khẳng định Đại hội sáu Đảng tổng kết học số Việt Nam lấy dân làm gốc yêu cầu thực có nếp hiệu dân biết dân bàn dân kiểm tra Thực đường lối đổi đại hội sáu, hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương khóa sáu nghị 08B/NQ-HNTW “Đổi công tác vận động quần chúng Đảng, tăng cường mối quan hệ Đảng nhân dân” Nêu lên bốn quan điểm đạo đổi công tác quần chúng Đảng đây:  Cách mạng nghiệp dân, dân dân  Động lực thúc đẩy phong chào quần chúng đáp ứng lợi ích thiết thực nhân dân kết hợp hài hòa lợi ích, thống quyền lợi nghĩa vụ công dân  Các hình thức tập hợp nhân dân, đa dạng  Công tác quần chúng trách nhiệm Đảng, nhà nước đoàn thể nhân dân Các quan điểm Đảng nghị hội nghị lần thứ bẩy ban chấp hành trung ương khóa chín phát huy sức mạnh đại đồn kết dân tộc dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh:  Đại đoàn kết dân tộc tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức lãnh đạo Đảng đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam, nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu nhân tố có ý nghĩa định đảm bảo thắng lợi bền vững nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc  Đại đoàn kết toàn dân tộc lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống tổ quốc, dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử khứ, thành phần, giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai  Đảm bảo cơng bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, đáng, hợp pháp giai cấp, tầng lớp nhân dân, kết hợp hài hịa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể lợi ích tồn xã hội, thực dân chủ gắn liền với giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, khơng ngừng bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước Ý thức độc lập dân tộc, thống tổ quốc, tinh thần tự lực, tự cường xây dựng đất nước Xem yếu tố quan trọng để cố phát triển khối đại đoàn kết dân tộc  Đại đoàn kết nghiệp toàn dân tộc, hệ thống trị mà hạt nhân lãnh đạo tổ chức Đảng, thực nhiều biện pháp, hình thức, chủ trương Đảng sách, pháp luật nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu Để thực thi bảo vệ dân chủ cần xác định chế biện pháp ngăn ngừa, chống lại hành vi vi phạm hiến pháp pháp luật Trong việc phát triển kinh tế thị trường xây dựng nhà nước pháp quyền cần quán triệt số nguyên tắc sau: Mọi cơng dân bình đẳng trước pháp luật Cơng dân phép làm khơng cấm Cơng chức làm pháp luật cho phép Kết hợp phương thức dân chủ Đại diện với dân chủ trực tiếp, dân chủ tự quản, tập trung dân chủ với hiệp thương dân chủ Thực chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Mặt trận tổ quốc đoàn thể nhân dân làm tốt chức tư vấn, phản biện giám sát xã hội Xử lý nghiêm minh hành vi lợi dụng dân chủ để làm an ninh trị, trật tự an toàn xã hội hành vi vi phạm quyền dân chủ, quyền làm chủ nhân dân Trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta khẳng định: tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Mọi đường lối chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi ích đáng nhân dân, nhân dân tham gia ý kiến Dân chủ phải thực đầy đủ, nghiêm túc tất lĩnh vực đời sống xã hội Đảm bảo để nhân dân tham gia tất khâu trình đưa định liên quan đến lợi ích, sống nhân dân, từ nêu sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh luận đến giám sát trình thực Tập trung xây dựng văn pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ nhân dân Thứ tư, Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Tại đại hội XII, Đảng ta rõ: “ Đại đoàn kết dân tộc đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam, động lực nguồn lực to lớn xây dựng bảo vệ tổ quốc” 12 Công tác dân vận Đảng, nhằm vào việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bối cảnh Lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hịa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng Xóa bỏ mặc cảm, định kiến khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận điểm khác khơng trái ngược với lợi ích chung dân tộc Đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung… để tập hợp, đoàn kết người mặt trận chung, tăng cường đồng thuận xã hội,… Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa sở giải hài hịa quan hệ lợi ích thành viên xã hội Đoàn kết Đảng hạt nhân, sở vững để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc Các cấp ủy Đảng quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải khó khăn, vướng mắc u cầu đáng nhân dân Có hình thức, chế, biện pháp cụ thể, thích hợp để nhân dân bày tỏ kiến, nguyện vọng thực quyền làm chủ Đảng thực vai trị lãnh đạo thơng qua đường lối, sách, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân Nhà nước khơng ngừng hồn thiện hệ thống pháp luật quản lý, Tạo điều kiện để nhân dân làm việc mà pháp luật không cấm Nhà nước nhân dân nỗ lực phấn đấu cho Sự nghiệp phát triển đất nước, kết hợp hài hịa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể lợi ích tồn xã hội Bằng Cơng tác dân vận, Đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc đồn thể nhân dân phải góp phần chăm lo, bảo vệ lợi ích Của tầng lớp nhân dân, đảm bảo công xã hội Tôn trọng phát huy vai trò gương mẫu, dẫn dắt điển hình tiên tiến, người tiêu biểu, có uy tín cộng đồng dân cư, dân tộc, tơn giáo 13 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG THỨC CƠNG TÁC TRONG THỜI KÌ CƠNG NGHIỆP HĨA HIỆN ĐẠI HĨA Phương thức công tác dân vận Đảng bao gồm: Đảng trực tiếp tiến hành công tác dân vận; Đảng lãnh đạo tổ chức hoạt động mặt trận đồn thể nhân dân tiến hành cơng tác dân vận Đảng tiến hành công tác dân vận Bản thân tổ chức Đảng trực tiếp tiến hành công tác dân vận Các tổ chức cấp ủy Đảng có định đắn cơng tác dân vận nói chung quy định vận động đối tượng quy định thực nghị trung ương tổ chức Đảng cấp công tác dân vận Tất định phải thể văn nghị Sau có nghị phải coi trọng việc tổ chức thực kiểm tra, giám sát việc thực Các tổ chức Đảng, Đảng viên phải làm công tác dân vận theo chức trách Các tổ chức Đảng, giáo dục nâng cao lực, đạo đức tính tiên phong gương mẫu, tác phong gần gũi nhân dân cho cán bộ, Đảng viên Coi trọng việc bồi dưỡng mặt văn hóa, trị, nghiệp vụ cơng tác dân vận đảm bảo chế độ sách cán bộ, Đảng viên chuyên trách làm công tác dân vận Đảng Chi Đảng có trách nhiệm phân cơng, đơn đốc kiểm tra Đảng viên làm công tác dân vận Cấp ủy Đảng, tăng cường kiện toàn, đổi đội ngũ cán làm công tác quần chúng Cán chủ chốt mặt trận đoàn thể cấp cấp ủy viên, Đảng viên phải người có lực, có uy tín trưởng thành từ phong chào quần chúng, nhân dân tín nhiệm Các cấp ủy có kế hoạch tục việc tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán làm công tác quần chúng để bổ sung cán cho Đảng nhà nước, có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đội ngũ cán làm cơng tác quần chúng Cần có sách chăm lo đội ngũ cán dân vận sở, người gần dân, sát dân 14 Các tổ chức Đảng phải biết phát huy vai trị người có uy tín cộng đồng làm, trưởng bản, trưởng họ, trưởng tộc, để họ làm tốt công tác dân vận động quần chúng sở Phương pháp công tác dân vận Đảng phải tiến hành trước hết từ sở, vận động quần chúng từ sở, qua nắm tâm tư, nguyện vọng nhân dân giải vấn đề xúc nhân dân từ sở, đồng thời thu thập sáng kiến, sáng tạo quần chúng góp phần làm sở bổ sung hoàn thiện đường lối đổi Đảng Đảng lãnh đạo nhà nước tiến hành công tác dân vận Thông qua Đảng đoàn Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ban cán Đảng quyền cấp, ngành thông qua Đảng viên hoạt động quan quyền cấp ủy Đảng lãnh đạo hệ thống quyền làm cơng tác dân vận mặt sau đây: Một là, nhanh chóng thể chế hóa cụ thể hóa nghị Đảng công tác dân vận liên quan đến nhân dân thành luật, văn pháp quy, tạo điều kiện thuận lợi mặt (vật chất, văn hóa, pháp lý, ) Cho nhân dân làm ăn, sinh sống, học hành, nâng cao đời sống vật chất tinh thần Hai là, lãnh đạo việc thực quyền làm chủ nhân dân việc tham gia kiểm tra công việc nhà nước, thực quy chế dân chủ sở Các cấp quyền cần có chế độ tiếp dân, giải kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân Ba là, Đảng lãnh đạo quyền tăng cường mối quan hệ với Mặt trận tổ quốc Đoàn thể nhân dân, xây dựng hoàn thiện quy chế phối hợp quyền với mặt trận đồn thể từ phủ đến quyền sở việc thực nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng giải vấn đề mà nhân dân quan tâm Chính quyền cấp phải tạo điều kiện sở vật chất, tài pháp lý để mặt trận đoàn thể phát huy vai trị trị xã hội 15 Bốn là, đặt kiểm tra cấp quyền nâng cao lực, trình độ văn hóa, nghiệp vụ, nâng cao đạo đức phục vụ nhân dân nhân viên máy quyền; xây dựng hồn thiện quy chế phục vụ nhân dân viên chức máy quyền; tiến hành cải cách hành nhà nước, kiên trừ tệ nạn quan liêu, tham nhũng cửa quyền, ức hiếp dân Phương thức lãnh đạo Đảng nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành nhà nước Đảng kiểm tra hoạt động cán bộ, Đảng viên quan nhà nước Đổi hoạt động quan chuyên môn Đảng để làm tốt công tác tham mưu nội dung đổi phương thức lãnh đạo Đảng Cần xây dựng hoàn thiện quy chế Lãnh đạo Đảng lĩnh vực, nhằm nâng cao chất lượng hiệu lãnh đạo Đảng, phát huy hiệu lực quyền lực quản lý nhà nước quan quyền Tinh thần kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm cá nhân, tăng cường công tác kiểm tra nhằm đẩy mạnh phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước công tác dân vận Đảng lãnh đạo mặt trận tổ quốc đoàn thể nhân dân tiến hành công tác dân vận Mặt trận tổ quốc đoàn thể nhân dân hoạt động lãnh đạo Đảng, nguyên tắc Song, Đảng tơn trọng tính độc lập tổ chức phát huy vai trò, chức mặt trận tổ quốc đồn thể hệ thống trị, giúp đỡ ủng hộ sáng kiến hoạt động mặt trận đồn thể, tơn trọng nguyên tắc tổ chức quần chúng Các tổ chức Đảng cần khắc phục hai khuynh hướng không đúng: bng lỏng lãnh đạo, “khốn trắng”, bao biện, làm thay Sự lãnh đạo Đảng mặt trận tổ quốc đoàn thể nhân dân trước hết định hướng trị Giúp tổ chức xác định mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, xây dựng nguyên tắc tổ chức, định chương trình hoạt động thời kỳ 16 Đảng lãnh đạo mặt trận đồn thể thơng qua Đảng đồn (cấp trung ương tỉnh thành); thơng qua cấp ủy viên Đảng viên đặt phân công hoạt động mặt trận đoàn thể (ở cấp) Riêng Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vị trí đặc biệt, đội hậu bị Đảng, gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, Đồn Đảng trực tiếp lãnh đạo Trong việc lãnh đạo nhân đại hội mặt trận đoàn thể, việc giới thiệu cấp ủy viên Đảng viên vào chức vụ chủ chốt mặt trận đồn thể cần thực tơn trọng dân chủ bầu cử, tuyệt đối không gọi ép Cần quan tâm lãnh đạo để có cấu với tỷ lệ thích đáng người Đảng Cần thực tốt chế độ làm việc cấp ủy Đảng với lãnh đạo mặt trận đoàn thể: định kỳ nghe báo cáo cho ý kiến chương trình hoạt động, việc tiếp thu kiến nghị đoàn thể, giúp mặt trận đoàn thể giải khó khăn vướng mắc mặt tổ chức điều kiện hoạt động Đối với mặt trận tổ quốc, thực thành nếp việc Đảng nhà nước bạn tham khảo ý kiến mặt trận định, chủ trương lớn Qua sinh hoạt mặt trận, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp nhân dân lãnh đạo Cơng tác quần chúng có vai trị đặc biệt quan trọng, trực tiếp tổ chức vận động nhân dân vượt qua khó khăn thử thách, tạo nên bất tiện nhanh vững chắc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Cần quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt; xây dựng văn hóa tảng tinh thần xã hội; vận động tổ chức nhân dân biến đường lối, chủ trương Đảng thành thực có ý nghĩa định công đổi cách mạng Việt Nam 17 CHƯƠNG 4: TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC DÂN VẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỚI TÌNH HÌNH CƠNG TÁC DÂN VẬN TRONG THỜI GIAN TỚI 4.1 Tác động việc đổi nội dung phương thức Công tác dân vận thời kỳ Cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước Ban Dân vận Trung ương kịp thời quán triệt, cụ thể hóa Nghị Đại hội Đảng lần thứ XII công tác dân vận, chủ động tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương công tác dân vận; chủ trương Đảng cơng tác dân vận Quốc hội, Chính phủ thể chế hóa thành sách, pháp luật vào sống, góp phần quan trọng vào nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Trong bối cảnh nhiều thách thức, khó khăn song lãnh đạo Đảng, vào mạnh mẽ hệ thống trị, nỗ lực, tâm cao bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp nhân dân nước, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục trì đà tăng trưởng, phát triển Nổi bật hoàn thành toàn diện 12/12 tiêu Quốc hội giao, có 09 tiêu vượt kế hoạch GDP đạt mức tăng ấn tượng, 7,08%, cao 10 năm qua, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.580 USD Tiếp tục trì ổn định kinh tế vĩ mô, chất lượng tăng trưởng nâng lên Xuất, nhập vượt mục tiêu đề Xuất siêu lập kỷ lục đạt 7,2 tỷ USD, gấp gần 2,5 lần xuất siêu năm 2017 (2,92 tỷ USD) cao 10 năm qua Kết thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn vượt mục tiêu đề ra; đến có 61 huyện (chiếm 11,2%) 3.770 xã đạt chuẩn nông thôn (chiếm 42%, vượt tiêu đề 38,8%) Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, lao động, việc làm, tài nguyên môi trường đạt nhiều kết quan trọng Đẩy mạnh thực mục tiêu giảm nghèo bền vững theo phương châm “Không để bị bỏ lại phía 18 sau” Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 5,35% (giảm 1,35% so với cuối năm 2017), riêng huyện nghèo giảm khoảng 5% Giáo dục, đào tạo tiếp tục đổi mới, chất lượng giáo dục phổ thơng nâng lên Cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tăng cường; số giường bệnh vạn dân đạt 26,5 giường; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 87,7%, vượt tiêu đề (85,2%) Văn hóa, thể dục thể thao đạt nhiều thành tích ấn tượng Quốc phịng, an ninh tăng cường; trật tự an toàn xã hội bảo đảm; đối ngoại hội nhập quốc tế đẩy mạnh Vị uy tín Việt Nam thị trường quốc tế nâng lên Công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế, kiện tồn tổ chức, máy xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có bước đột phá, đạt nhiều kết tích cực Thực chủ trương Đảng, đứng đầu đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lĩnh vực đời sống xã hội giành kết quan trọng Việc kiên xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm, có nhiều cán cao cấp tạo đồng tình, ủng hộ củng cố niềm tin tầng lớp nhân dân lãnh đạo Đảng, quản lý điều hành Nhà nước 4.2 Đề xuất giải pháp tình hình dân vận Thứ nhất, phát huy vai trị cơng tác dân vận xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường lãnh đạo Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Xây dựng, chỉnh đốn Đảng đòi hỏi khách quan nhiệm vụ thường xuyên để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo Đảng cầm quyền Do vậy, nội dung quan trọng, nhân tố định thắng lợi nghiệp bảo vệ Tổ quốc Những năm qua, bên cạnh thành công, công tác xây dựng Đảng cịn có hạn chế; cịn phận khơng nhỏ cán bộ, Đảng viên, kể lãnh đạo, quản lý, cán cao cấp suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống; tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, đồn kết nội Hiện tượng 19 khắc phục, chưa triệt để, “làm giảm sút vai trò lãnh đạo Đảng, làm tổn thương tình cảm suy giảm niềm tin nhân dân Đảng, nguy trực tiếp đe dọa tồn vong Đảng chế độ” Để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác dân vận phải đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng; thực tốt “Năm dân vận quyền” với nội dung trọng tâm như: Tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường, phát huy quyền làm chủ nhân dân, mở rộng quyền dân chủ trực tiếp người dân; cải cách thủ tục hành chính; giải đơn, thư khiếu nại, tố cáo người dân, góp phần xây dựng quyền vững mạnh, phát huy thực vai trò nhân dân giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, nhằm góp phần xây dựng củng cố vai trị lãnh đạo Đảng nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Thứ hai, góp phần huy động sức mạnh nhân dân, tạo nên nội lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tăng cường tiềm lực kinh tế cho quốc phịng tồn dân Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, với thu hút đầu tư nước ngoài, tranh thủ ngoại lực để phát triển kinh tế, cần đẩy mạnh, phát huy nội lực nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi cho công xây dựng đất nước Do vậy, công tác dân vận phải phát huy cho vai trò to lớn trung tâm nhân dân việc huy động nội lực, sáng tạo, tham gia phát triển mạnh, bền vững kinh tế-xã hội, làm thật nhiều cải cho xã hội, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bên cạnh cơng tác dân vận phải tham gia xóa đói, giảm nghèo, thực tốt sách an sinh xã hội sách hậu phương quân đội nhằm tạo xã hội hài hòa, ổn định, tạo điều kiện phát triển kinh tế đất nước, tăng cường tiềm lực cho quốc phòng Thứ ba, xây dựng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo tảng vững cho quốc phịng tồn dân 20 Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, thế, lực uy tín Việt Nam trường quốc tế ngày nâng cao Tuy nhiên, Việt Nam đứng trước khó khăn, thách thức khơng nhỏ Đời sống phận nhân dân, nhân dân miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng có đơng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cịn gặp nhiều khó khăn Thu nhập số cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động cịn thấp Sự phân hóa giàu nghèo tầng lớp dân cư tăng lên Tình hình an ninh trị địa bàn trọng điểm tiềm ẩn yếu tố gây ổn định, lực thù địch tăng cường chống phá cách mạng nước ta liệt… Do vậy, công tác dân vận cần tăng cường, nhằm tuyên truyền, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước; vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá lực thù địch; phát huy cao độ quyền làm chủ người dân, tạo nên sức mạnh nội lực cho công phát triển đất nước, tạo tảng vững cho quốc phịng tồn dân Thứ tư, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao, thực lực lượng trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy Đảng, Nhà nước nhân dân, làm nịng cốt cho tồn dân nghiệp bảo vệ Tổ quốc Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống trị lãnh đạo Đảng Lực lượng bảo vệ Tổ quốc toàn dân lãnh đạo Đảng, lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt Do vậy, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân thực lực lượng trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy Đảng, Nhà nước nhân dân yêu cầu tiên Với nhiệm vụ này, công tác dân vận có vai trị: Động viên nhân dân tham gia ủng hộ, xây dựng tiềm lực sở vật chất quốc phòng, động viên em lên đường nhập ngũ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lĩnh vực quốc phịng, an ninh; làm tốt cơng tác hậu phương quân đội ; Xây dựng trận lòng dân vững chắc; Tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 21 vững mạnh, rộng khắp lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng; Tham gia tuyên truyền, thực tốt xây dựng khu vực phòng thủ địa phương Thứ năm, triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Đây quan điểm, nhiệm vụ mang tính truyền thống dân tộc ta Phát huy truyền thống này, Đảng ta phát triển từ nhận thức bạn, thù trước đến xác định đối tác, đối tượng nhấn mạnh cần có cách nhìn biện chứng tồn đan xen chuyển hóa lẫn đối tác đối tượng, từ mở hội, điều kiện thuận lợi cho quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ ngày tốt ủng hộ cộng đồng quốc tế công xây dựng bảo vệ đất nước Kiên trì sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa; thêm bạn, bớt thù, vừa hợp tác, vừa đấu tranh; tránh xung đột, đối đầu, tránh bị cô lập, lệ thuộc Từ nhận thức chung phân tích đây, với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước xác định trước dự báo khó khăn, thách thức đặt nghiệp bảo vệ Tổ quốc tình hình mới, cơng tác dân vận Đảng, hệ thống trị, quân đội cần quan tâm số nội dung sau: Đó phải tăng cường tuyên truyền hình thức phong phú, linh hoạt, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tầng lớp nhân dân đường lối, chủ trương Đảng, Nhà nước nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng, chống “diễn biến hòa bình”; ý thức cảnh giác tích cực đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, chống phá kẻ thù, lĩnh vực không gian mạng tuyên truyền, vận động nhân dân tin tưởng ủng hộ đối sách, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Phòng ngừa, ngăn chặn hiệu nguy xung đột, chiến tranh biên giới, biển, đảo, chiến tranh không gian mạng; không để xảy bạo loạn, khủng bố, an ninh trật tự Đồng thời phải 22 vận động nhân dân nhận thức tích cực phát huy nội lực tham gia phát triển mạnh kinh tế-xã hội, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, để từ tạo tảng vật chất, tinh thần, tiềm lực quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình Cần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy cao độ dân chủ, nội lực đồng thuận tầng lớp nhân dân thực nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trọng xây dựng nhân rộng mơ hình, điển hình Cơng tác dân vận tham gia xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh tồn diện; xây dựng quốc phịng tồn dân, trận quốc phịng tồn dân gắn với trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng “thế trận lòng dân” Tham gia xây dựng khu vực phòng thủ vững địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp lực lượng dự bị động viên hùng hậu Tổ chức thực Ngày hội Quốc phịng tồn dân Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm có hiệu quả, ý nghĩa sâu sắc có sức lan tỏa sâu rộng Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận lực lượng vũ trang; xây dựng mối quan hệ quân-dân bền chặt Bên cạnh phải tham gia xây dựng Đảng, quyền vững mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, chống biểu suy thoái cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, từ củng cố vững lịng tin đồng thuận nhân dân với cấp ủy Đảng, quyền cấp Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Lực lượng dân to Việc dân vận quan trọng Dân vận việc Dân vận khéo việc thành công” Trước yêu cầu công bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, cần xây dựng đội ngũ cán đủ tiêu chuẩn, lực, phẩm chất đạo đức, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, lý luận trị, kinh nghiệm công tác; nêu cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức công tác dân vận quan, tổ chức hệ thống trị Đồng thời, đổi tồn diện cơng tác dân vận, theo phương châm: Sáng tạo, thiết thực, hiệu để khơi dậy, kích hoạt 23 niềm tin từ công dân, tạo nên gắn bó dân với Đảng, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Thứ sáu, đẩy mạnh dân vận qua mạng xã hội Cần phải đẩy mạnh phong trào thi đua, nhân rộng điển hình để công tác dân vận mạnh hơn, hiệu Cần nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại người đứng đầu Đặc biệt, cần phải ln ln đổi nội dung, hình thức để theo kịp thực tiễn Hiện nay, phát triển cơng nghệ thơng tin, địi hỏi phải nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ công tác dân vận Cách thức sử dụng mạng xã hội cần phải nghiên cứu đẩy mạnh mơ hình từ thực tiễn cho thấy hiệu rõ rệt, kết nối quyền, quan chức với người dân gần hơn, người dân dễ dàng chia sẻ tâm tư, kiến nghị Sự tác động, chống phá lực thù địch bên qua mạng xã hội mạnh Do đó, cần phải có cách tiếp cận kiểm sốt kênh thông tin thật hiệu 24 KẾT LUẬN Dưới lãnh đạo Đảng, nội dung phương thức công tác dân vận ngày đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp, đáng nhân dân Nội dung công tác dân vận gắn với nhiệm vụ trị địa phương, đơn vị đặc điểm địa bàn; tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn Thông qua công tác dân vận, đồng bào dân tộc nhận rõ âm mưu, thủ đoạn lực thù địch lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá cách mạng nước ta Phong trào Thi đua “Dân vận khéo” đẩy mạnh, gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh việc làm thiết thực, ngày vào chiều sâu; nhiều mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa, tạo động lực, cổ vũ, động viên đông đảo nhân dân hưởng ứng, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh địa bàn Với thắng lợi đạt thời điểm tại, không phép lơ chủ quan Phải thường xuyên làm tốt cơng tác phê bình tự phê bình, xử lý nghiêm khắc trường hợp vi phạm Đồng thời, thường xuyên đổi để công tác dân vận phát triển nữa, góp phần phát triển đất nước giàu mạnh 25 DANH MUC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://dangcongsan.vn/ Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb.Chính trị quóc gia, H.2011, tr.47 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.210 sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phịng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.23 Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011 Giáo trình Xây dựng Đảng Học viện Báo chí Tuyên truyền, 2016,tr.259 26 ... 4: TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC DÂN VẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỚI TÌNH HÌNH CƠNG TÁC DÂN VẬN TRONG THỜI GIAN TỚI 4.1 Tác động việc đổi nội dung phương thức Công tác. .. tác dân vận CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CÔNG TÁC DÂN VẬN .9 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG THỨC CƠNG TÁC TRONG THỜI KÌ CƠNG NGHIỆP HĨA HIỆN ĐẠI HÓA 13 CHƯƠNG 4: TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ... để đáp ứng tất yêu cầu đặt Xuất phát từ tính chất tầm quan trọng vấn đề yêu cầu thực tiễn đặt ra, em định chọn đề tài ? ?Đổi nội dung phương thức công tác dân vận Đảng đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa,
- Xem thêm -

Xem thêm: thảo luận nhóm TMU đổi mới nội dung và phương thức công tác dân vận của đảng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay , thảo luận nhóm TMU đổi mới nội dung và phương thức công tác dân vận của đảng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

Từ khóa liên quan