Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố uông bí, tỉnh quảng ninh

113 6 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 20:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THƠNG TIN CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản trị kinh doanh NGUYỄN THỊ TRANG NHÂM HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản trị kinh doanh Chương trình: Điều hành cao cấp - EMBA Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn Thị Trang Nhâm Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Lệ Hằng HÀ NỘI – 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp: “Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho quan hành nhà nước địa bàn thành phố ng Bí, tỉnh Quảng Ninh” tơi thực hướng dẫn TS Nguyễn Lệ Hằng Các số liệu trích dẫn sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy Để hồn thành khóa luận này, sử dụng tài liệu ghi danh mục tài liệu tham khảo không chép hay sử dụng tài liệu khác Nếu phát có chép tơi xin chịu hồn toàn trách nhiệm Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2019 Học viên thực Nguyễn Thị Trang Nhâm ii LỜI CẢM ƠN Lời xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới TS Nguyễn Lệ Hằng, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn cho tơi chun mơn phương pháp nghiên cứu bảo cho nhiều kinh nghiệm thời gian thực đề tài Xin chân thành cám ơn thầy cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Đào tạo sau đại học, Trường đại học Ngoại Thương tạo điều kiện tốt để tác giả thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn doanh nghiệp mà tác giả có điều kiện gặp gỡ, tìm hiểu phân tích chuyên gia lĩnh vực liên quan đóng góp thơng tin vơ q báu ý kiến xác đáng, để tác giả hồn thành nghiên cứu Mặc dù với nỗ lực cố gắng thân, luận văn cịn thiếu sót Tơi mong nhận góp ý chân thành Thầy Cơ, đồng nghiệp bạn bè để luận văn hoàn thiện Tác giả luận văn Nguyễn Thị Trang Nhâm iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN x LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: 5.1 Dữ liệu nghiên cứu 5.2 Các phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THƠNG TIN CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG 1.1 Tổng quan nguồn nhân lực công nghệ thông tin 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực công nghệ thông tin 1.1.2 Đặc điểm ngành CNTT nguồn nhân lực CNTT 1.1.2.1 Đặc điểm ngành CNTT 1.1.2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực CNTT 10 1.1.3 Vai trị nguồn nhân lực cơng nghệ thơng tin 11 1.1.3.1 Sơ lược vai trị Cơng nghệ thơng tin nói chung 11 1.1.3.2 Vai trị nguồn nhân lực cơng nghệ thông tin 13 1.2 Khái niệm, nội dung đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin 15 1.2.1 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng nghệ thơng tin 15 iv 1.2.2 Vai trị nội dung đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin 16 1.2.2.1 Vai trò việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin 16 1.2.2.2 Nội dung đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin 17 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT cho quan hành nhà nước địa phương 26 1.3.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội địa phương 26 1.3.2 Nhu cầu cải cách thủ tục hành nhà nước 26 1.3.3 Các yếu tố nội nguồn nhân lực hành địa phương 27 1.3.3.1 Khả người lao động 27 1.3.3.2 Nhân tố thuộc môi trường lao động 28 1.3.3.3 Chế độ đãi ngộ môi trường làm việc 29 1.4 Kinh nghiệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin số quốc gia giới số học rút cho Việt Nam 30 1.4.1 Phát triển nguồn nhân lực CNTT Hoa Kỳ 30 1.4.2 Phát triển nguồn nhân lực CNTT Trung Quốc 30 1.4.3 Bài học rút từ kinh nghiệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT số quốc gia giới 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CƠNG NGHỆ THƠNG TIN CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TP NG BÍ 33 2.1 Những đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội Thành phố ng Bí 33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 2.1.2.1 Tăng trưởng kinh tế 34 2.1.2.2 Đặc điểm dân cư 36 2.1.3 Tình hình phát triển ứng dụng cơng nghệ thơng tin quan hành nhà nước địa bàn thành phố ng Bí 38 2.1.3.1 Tình hình phát triển hạ tầng viễn thơng - CNTT 39 2.1.3.2 Tình hình ứng dụng CNTT 41 v 2.2 Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin quan hành nhà nước thành phố ng Bí 48 2.2.1 Thực trạng nguồn nhân lực công nghệ thông tin 48 2.2.2 Tình hình quy hoạch phát triển nguồn nhân cơng nghệ thơng tin 53 2.2.3 Tình hình thu hút, sử dụng nguồn nhân lực công nghệ thông tin 55 2.2.4 Tình hình đào tạo nguồn nhân lực cơng nghệ thông tin 58 2.3 Đánh giá chung hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng nghệ thơng tin quan hành nhà nước thành phố ng Bí 65 2.3.1 Thành công 65 2.3.1.1 Các ứng dụng CNTT triển khai quan HCNN 65 2.3.1.2 Nguồn nhân lực CNTT phát triển số lượng chất lượng 68 2.3.2 Hạn chế 68 2.3.2.1 Về sách CNTT 68 2.3.2.2 Về trình độ nguồn nhân lực CNTT 69 2.3.2.3 Kỹ thuật hạ tầng công nghệ thông tin 70 2.3.3 Nguyên nhân 71 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CƠNG NGHỆ THƠNG TIN CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NG BÍ 74 3.1 Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin quan hành nhà nước thành phố ng Bí 74 3.1.1 Bối cảnh quốc tế nước tác động đến phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin 74 3.1.1.1 Bối cảnh quốc tế 74 3.1.1.2 Bối cảnh nước 74 3.1.2 Quan điểm phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin quan hành nhà nước thành phố ng Bí 76 3.1.3 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin quan hành nhà nước thành phố ng Bí 77 vi 3.1.4 Định hướng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin quan hành nhà nước thành phố ng Bí 79 3.2 Một số giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin quan hành nhà nước thành phố ng Bí 83 3.2.1 Nâng cao nhận thức đào tạo, phát triển NNL CNTT cấp lãnh đạo quản lý nói riêng nguồn nhân lực quan hành nhà nước địa bàn thành phố ng Bí nói chung 84 3.2.1.1 Căn đề xuất giải pháp 84 3.2.1.2 Tổ chức thực giải pháp 84 3.2.1.3 Dự đoán kết đạt thực giải pháp 86 3.2.2 Giải pháp nâng cao số lượng chất lượng lớp đào tạo tập huấn NNL CNTT 86 3.2.2.1 Căn để thực giải pháp 86 3.2.2.2 Tổ chức thực 87 3.2.2.3 Dự báo kết đạt thực giải pháp 89 3.2.3 Giải pháp cải thiện chế độ đãi ngộ điều kiện làm việc cho nguồn nhân lực CNTT 89 3.2.3.1 Căn để thực giải pháp 89 3.2.3.2 Tổ chức thực hiệngiải pháp 89 3.2.3.3 Dự báo kết đạt thực giải pháp 94 3.2.4 Giải pháp đảm bảo nguồn tài cho đào tạo phát triển NNL CNTT 94 3.2.4.1 Căn để thực giải pháp 94 3.2.4.2 Tổ chức thực 95 3.2.4.3 Dự báo kết đạt 96 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục đào tạo Bộ TT & TT Bộ Thơng tin Truyền thơng BQP Bộ Quốc phịng CIO Cán lãnh đạo CNTT CNH Cơng nghiệp hóa CNTT Cơng nghệ thơng tin CPĐT Chính phủ điện tử CSDL Cơ sở liệu ĐT&PT Đào tạo phát triển HCNN Hành nhà nước HĐH Hiện đại hóa NNL Nguồn nhân lực TMĐT Thương mại điện tử TT&TT Thông tin truyền thông TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân VPĐT Văn phòng điện tử viii DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 2.1 Diện tích, dân số thực tế thường trú thành phố ng Bí phân theo đơn vị hành năm 2018 36 Bảng 2.2 Thống kê lao động thành phố giai đoạn năm 2015 - 2018 37 Bảng 2.3 Bảng thống kê sở hạ tầng kĩ thuật thành phố ng Bí từ năm 2012-2015 40 Bảng 2.4 Kết ứng dụng CNTT địa bàn thành phố ng Bí 2016 -2017 45 Bảng 2.5 Nguồn nhân lực CNTT quan quản lý nhà nước cấp xã, phường 48 Bảng 2.6.Nguồn nhân lực CNTT tổ chức trị xã hội 49 Bảng 2.7 Nguồn nhân lực CNTT đơn vị nghiệp 50 Bảng 2.8 Cơ cấu NNL CNTsT chuyên trách thành phố năm 2018 51 Bảng 2.9.Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán chuyên trách CNTT (văn lĩnh vực CNTT) qua năm từ 2016- 2018 52 Bảng 2.10 Số liệu nguồn nhân lực CNTT từ 2017 - 2018 53 Bảng 2.11 Trình độ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức thành phố ng Bí giai đoạn 2018 54 Bảng 2.12 Kết củng cố đội ngũ quản lý nhà nước lĩnh vực CNTT 55 Bảng 2.13 Bảng thống kê số lượng cán CNTT chuyển sang quan khác từ năm 2011 - 2015 57 Bảng 2.14 Bảng thống kê tổ chức đào tạo nâng cao trình độ tin học (CNTT) cho cán toàn địa phương năm 2016 - 2018 60 Bảng 2.15 Bảng chi phí đào tạo phát triển NNL giai đoạn 2014 - 2018 62 Bảng 2.16 Sự phát triển nguồn nhân lực CNTT năm 2018 so với 2015 63 Bảng 2.17 Các khóa đào tạo CNTT mà sở TT & TT tổ chức từ năm 2018 64 Bảng 3.1 Nhu cầu nguồn nhân lực năm 2020 79 Bảng 3.2 Nhu cầu nguồn nhân lực năm 2025 79 Bảng 3.3 Nhu cầu bố trí thêm nhân lực CNTT quan HCNN thành phố ng Bí giai đoạn từ năm 2015-2025 81 86 Cần có người lãnh đạo CNTT (CIO), cần có người quản trị mạng Cần có sách tổ chức phù hợp để khuyến khích, đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT Để hoà nhập với mục tiêu quốc gia xây dựng Chính phủ điện tử đạt mức nước ASEAN, thành phố phải xây dựng quyền điện tử hành điện tử với việc xây dựng cấp quyền chia sẻ sở liệu, thực dịch vụ cơng, có tương tác, giao dịch trực tuyến doanh nghiệp người dân với Nhà nước (G2B, G2C), giao tiếp trực tuyến quan Nhà nước với (G2G) 3.2.1.3 Dự đoán kết đạt thực giải pháp Nâng cao nhận thức kỹ ứng dụng, khai thác CNTT đội ngũ cán CNTT Ứng dụng CNTT cách đồng tất quan hành cính nhà nước tồn thành phố; qua hỗ trợ đắc lực cơng tác đạo, quản lý, điều hành tác nghiệp; tăng lực, hiệu hoạt động máy quyền cấp, giảm quan liêu, giảm thiểu hao phí thời gian,giấy tờ văn bản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp người dân phát huy lực đóng góp vào trình phát triển 3.2.2 Giải pháp nâng cao số lượng chất lượng lớp đào tạo tập huấn NNL CNTT 3.2.2.1 Căn để thực giải pháp Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nhân lực CNTT, đáp ứng nhu cầu công việc, trang bị kiến thức, kỹ hỗ trợ cho hoạt động đội ngũ cán công chức với nguyên tắc: “ai làm việc học để làm việc cho tốt” Nguồn nhân lực CNTT quan hành nhà nước địa bàn thành phố có nhiều cải thiện chưa đủ đáp ứng với nhu cầu quan đơn vị đặc biệt nguồn nhân lực có trình độ cao, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu ứng dụng CNTT Việc tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức việc quản trị mạng thông tin, ứng dụng CNTT chưa nhiều, chưa đảm bảo trọng tâm hiệu Nguồn nhân lực thiếu chưa đồng bộ, nhân lực chuyên trách có trình độ cao; chế, sách dành riêng cho khuyến khích ứng dụng phát triển CNTT địa bàn chưa hoàn thiện; tiềm lực quản lý nhà nước, hệ thống văn 87 mang tính thiết chế chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.Chưa có nguồn nhân lực phù hợp để sẵn sàng tiếp nhận vận hành có hiệu ứng dụng tiên tiến công nghệ thông tin vào lĩnh vực kinh tế - xã hội 3.2.2.2 Tổ chức thực ❖ Tăng cưởng mở lớp đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực CNTT Hàng năm tổ chức lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản trị phần mềm ứng dụng cho đối tượng cán chuyên trách cơng nghệ thơng tin quan hành nhà nước; đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng cho cán bộ, công chức quan hành nhà nước Bên cạnh việc đào tạo chỗ cần ý việc gửi cán đào tạo thu hút lực lượng kỹ sư CNTT trẻ đào tạo quy, biên chế vào vị trí chuyên trách CNTT quan đơn vị Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho tất cán viên chức tầm quan trọng ý nghĩa chiến lược việc ứng dụng CNTT lĩnh vực đời sống xã hội Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố, trọng khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nguồn nhân lực CNTT Đẩy mạnh tổ chức khóa đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành CNTT đảm bảo nhân lực CNTT đơn vị quản lý, sử dụng tốt hệ thống phần mềm cung cấp xử lý lỗi phát sinh Tiếp tục đào tạo CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức Sở, Ban ngành, huyện, thành phố tỉnh CNTT nói chung hệ thống phần mềm nói riêng, đảm bảo tất cán bộ, cơng chức, viên chức tham gia vào quyền điện tử Tổ chức khóa đào tạo sử dụng CNTT xã hội qua nhiều hình thức trực tiếp hay trực tuyến dựa hệ thống họp giao ban trực tuyến đầu tư, … cho tất người dân thành phố, trước mắt tập trung vào lực lượng niên, nhân lực trẻ thành phố với kỹ bản: - Kỹ thao tác, sử dụng máy tính: Soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, thuyết trình, xử lý liệu, sử dụng phần mềm chuyên ngành … 88 - Kỹ làm việc mạng: Kết nối internet, tìm kiếm thơng tin cơng cụ tìm kiếm, sử dụng hộp thư điện tử … - Cách thức tìm kiếm thông tin Cổng thông tin điện tử sử dụng dịch vụ công trực tuyến Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức trình độ kỹ thuật an tồn thơng tin cho lãnh đạo cho cán làm việc môi trường mạng Bên cạnh việc đào tạo chỗ cần ý việc gửi cán đào tạo thu hút lực lượng kỹ sư CNTT trẻ đào tạo quy, biên chế vào vị trí chuyên trách CNTT quan đơn vị Xây dựng hệ thống chế, sách khuyến khích hỗ trợ cho hoạt động phổ biến kiến thức CNTT, đưa môn tin học vào đào tạo tất cấp học, đa dạng hố loại hình đào tạo CNTT Xây dựng hệ thống chế, sách nhằm khuyến khích thu hút tổ chức, cá nhân thành phố đầu tư phát triển sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin truyền thông với nhiều quy mô khác Đào tạo đội ngũ CNTT có trình độ chuyên môn cao từ trường Đại học, Cao Đẳng với sở đào tạo Kỹ thuật viên, Trung cấp đào tạo nghề CNTT ❖ Tăng cường liên kết quan hành nhà nước với đơn vị đào tạo Thành phố ng Bí cần đặt hàng với trường đại học lớn khu vực Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học FPT để đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao bậc đại học sau đại học Thành phố cần đưa yêu cầu nhà trường cần đào tạo Ngược lại, trường giới thiệu cho Thành phố sinh viên chuyên ngành CNTT giỏi để thành phố bố trí vào làm việc Ngồi ra, Thành phố nên có xuất học bổng cho sinh viên giỏi thành phố ng Bí trường đại học để động viên em học tập có cam kết em sau trường công tác địa phương Đối với đội ngũ cán công chức, thành phố cần liên kết với đơn vị đào tạo địa bàn thành phố Trung tâm đào tạo CNTT sở Thông tin Truyền thơng thành phố ng Bí để đào tạo bồi dưỡng kiến thức CNTT cho đội ngũ cán công chức, viên chức 89 3.2.2.3 Dự báo kết đạt thực giải pháp Đạt tiêu 100% cán bộ, viên chức cấp huyện, thành phố; 100% cán viên chức cấp xã, phường, thị trấn phổ cập CNTT, 100% quan hành nhà nước địa bàn thành phố có cán chuyên trách CNTT hầu hết quan đơn vị có cán CIO Đào tạo đủ số lượng chất lượng nguồn nhân lực CNTT bao gồm nhà lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên viên quản trị hệ thống, quản trị mạng, chuyên viên lập trình đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH Thành phố 3.2.3 Giải pháp cải thiện chế độ đãi ngộ điều kiện làm việc cho nguồn nhân lực CNTT 3.2.3.1 Căn để thực giải pháp Cơ chế, sách dành riêng cho khuyến khích ứng dụng phát triển CNTT địa bàn chưa hoàn thiện; tiềm lực quản lý nhà nước, hệ thống văn mang tính thiết chế chưa đáp ứng yêu cầu phát triển Hình thức tuyển dụng nhân lực CNTT CQNN chủ yếu sử dụng hình thức tuyển dụng cơng chức, viên chức khác, chưa có ưu tiên hay có hình thức ưu đãi nhân lực lĩnh vực Rất nhiều cán CNTT thành phố có chuyên môn cao CNTT mong muốn làm việc doanh nghiệp để có mức lương cao thu nhập ổn định 3.2.3.2 Tổ chức thực hiệngiải pháp ❖ Hồn thiện sách cải thiện chế độ đãi ngộ NNL CNTT Chính sách phát triển nguồn nhân lực CNTT phải bao gồm khả tuyển chọn sử dụng hợp lý có hiệu nguồn nhân lực CNTT, tạo động lực kích thích tính tích cực, chủ động, sáng tạo người, hạn chế khắc phục tính thụ động, sức ì cá nhân, từ tạo nội lực phát triển cá nhân xã hội Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho hoạt động công nghệ cao; chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm; bổ nhiệm vào vị trí then chốt để thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Nhà nước; ưu đãi cao thuế thu nhập cá nhân; tạo điều kiện tham gia hoạt động hợp tác quốc tế cơng nghệ cao; tơn vinh, khen thưởng người có thành tích xuất sắc 90 Sử dụng đãi ngộ thỏa đáng đội ngũ cán CNTT chuyên trách, chuyên gia đầu ngành CNTT Hạn chế đội ngũ nhân lực CNTT khu vực hành cơng thành phố chưa có chuyên gia đầu ngành, số lượng cán chuyên ngành CNTT Để thực sách phát triển, thu hút nguồn nhân lực CNTT thực có tài năng, thành phố ng Bí cần phải xây dựng hướng dẫn tiêu chuẩn tuyển chọn cán CNTT cho quan hành công, xác lập chức danh chuyên viên CNTT hệ thống cơng chức nhà nước phải có sách trả tiền lương đãi ngộ thỏa đáng, có hình thức tuyên dương, khen thưởng cho đối tượng này, tạo “sân chơi” CNTT để đội ngũ cán công chức học tập, rèn luyện Xây dựng hệ thống chế, sách nhằm khuyến khích thu hút tổ chức, cá nhân thành phố đầu tư phát triển sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin truyền thông với nhiều quy mô khác Xây dựng hệ thống chế, sách khuyến khích hỗ trợ cho hoạt động phổ biến kiến thức CNTT tồn xã hội, tạo điều kiện mơi trường hấp dẫn thu hút tổ chức, doanh nghiệp nước, đặc biệt em thành phố nước ngồi mang tri thức, cơng nghệ vật chất đầu tư tích cực vào q trình phát triển nguồn nhân lực CNTT thành phố ❖ Tạo môi trường làm việc ứng dụng CNTT Môi trường làm việc ứng dụng CNTT thể qua tiêu chí sau: - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT Cơ sở hạ tầng CNTT phải ưu tiên phát triển, cập nhập thường xuyên công nghệ đại, quản lý khai thác hiệu quả, trước bước nhằm tạo sở cho ứng dụng phát triển CNTT lĩnh vực thành phố Nâng cấp hạ tầng mạng LAN quan thành phố, đảm bảo 100% Sở, Ban ngành UBND huyện, thành phố sử dụng mạng cáp quang Mạng cáp quang trải rộng tất xã, phường, thị trấn thành phố Rà soát, nâng cấp hệ thống máy chủ quan quản lý nhà nước, đặc biệt hệ thống máy chủ Cổng thơng tin điện tử, Thư điện tử, Trung tâm tích hợp liệu, … Cấu hình máy tính nói chung cấu hình máy chủ nói 91 riêng trở nên lạc hậu nhanh, hệ thống eOffice, Mail, … ngày đòi hỏi dung lượng lưu trữ lớn, xử lý thông tin nhanh lượng người sử dụng ngày lớn Để thông tin xử lý liên tục, đảm bảo thời gian việc nâng cấp hệ thống máy chủ việc cần thiết Rà soát, nâng cấp hệ thống máy vi tính cho đơn vị thành phố nhiều máy đưa vào sử dụng lâu, gây chậm trễ trình xử lý cơng việc Xây dựng kế hoạch, lộ trình mở rộng hạ tầng mạng CNTT đại, đáp ứng nhu cầu thơng tin liên lạc tồn thành phố, từ cấp thành phố đến cấp xã; đầu tư bổ sung thiết bị phụ trợ cho quan, đơn vị bảo đảm đáp ứng yêu cầu ứng dụng Phát triển trung tâm tích hợp liệu, xây dựng mạng chuyên dụng kết nối quan nhà nước cấp, Sở ban ngành, khu kinh tế Hoàn thành việc xây dựng sở hạ tầng thông tin Thành phố: Bao gồm mạng viễn thông công cộng mạng chuyên dụng thành phố mở rộng đến 100% xã/phường khu đô thị 100% xã, phường, thị trấn đầu tư máy tính triển khai ứng dụng chương trình phần mềm đồng với quan đơn vị cấp Hoàn thiện việc xây dựng Một cửa điện tử, Cổng điện tử Thành phố kết nối với tất quan đơn vị thành phố, liên kết sở liệu tất Sở, Ban, Ngành, đảm bảo cung cấp hầu hết dịch vụ công Các hoạt động tác nghiệp quan ban ngành thực qua mạng, trực tuyến 100% doanh nghiệp sử dụng Internet, 60-70% doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử ứng dụng CNTT hoạt động sản xuất kinh doanh CNTT, Internet cơng cụ quan trọng hoạt động doanh nghiệp Giao tiếp quyền người dân chủ yếu thơng qua Internet, qua hệ thống dịch vụ công mà Cổng điện tử Thành phố cung cấp Ở vùng sâu vùng xa người dân truy cập thơng tin mạng Internet Các phương tiện truy cập Internet hội tụ chức năng: Điện thoại, máy tính, tivi, đài, thiết bị đầu cuối Trên 75% hộ gia đình khu vực thị có phương tiện để truy cập Internet 92 - Ứng dụng CNTT Phát triển mạng WAN tất Sở, Ngành, UBND cấp huyện truy cập liên kết, chia sẻ thông tin với tốc độ cao, đáp ứng ứng dụng CNTT như: Thư điện tử, Giao ban qua mạng, Quản lý hồ sơ công việc Làm việc hệ thống mạng thông tin điện tử phục vụ trực tiếp công tác đạo điều hành thành phố, huyện Sử dụng phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành như: Thư điện tử, quản lý tài liệu điện tử, xử lý cơng việc mạng, tin học hóa dịch vụ công Nâng cấp hệ thống phần mềm thư điện tử thành phố theo hướng thân thiện với người sử dụng Hệ thống thư điện tử cần đảm bảo cung cấp đầy đủ tính cho người dùng nhằm chuyển người dùng từ hệ thống thư điện tử miễn phí sang sử dụng hồn tồn hệ thống thư điện tử thành phố trao đổi công việc Nghiên cứu bước đưa vào sử dụng hệ thống chữ ký số chuyên dùng quan nhà nước, cho phép quan, đơn vị, địa phương sử dụng chứng thư số chuyên dùng cấp để thực việc ký, đóng dấu vào văn điện tử, phục vụ cho việc soạn thảo, luân chuyển, tiếp nhận lưu hành quan nhà nước Hệ thống chữ ký số cho phép tích hợp vào ứng dụng CNTT nhằm tăng cường cơng tác đảm bảo an tồn an ninh thông tin giao dịch điện tử quan nhà nước - Cổng thông tin điện tử Tiếp tục nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phố, mở chuyên mục đối thoại trực tuyến Cổng TTĐT để quan định kỳ đối thoại với người dân doanh nghiệp chế sách nhà nước, Trang thông tin điện tử Sở, ngành cung cấp đầy đủ thông tin cần biết cho người dân doanh nghiệp Xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ cơng trực tuyến Cổng TTĐT mức độ 3,4 Đối với dịch vụ cơng mức độ đưa vào sử dụng, bước đầu thử nghiệm nhận hồ sơ điện tử, không nhận hồ sơ giấy doanh nghiệp địa bàn thành phố, thị trấn Bố trí nhân lực cửa để hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký trực tuyến Qua tiến tới đảm bảo tất dịch vụ công cấp độ 3,4 93 đăng ký điện tử Nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phố theo chế đảm bảo tích hợp, lấy liệu từ dịch vụ, phần mềm tác nghiệp quan, đơn vị Thực tích hợp dịch vụ cơng sở ngành vào Cổng thông tin thành phố Xây dựng hệ thống sở liệu chuyên ngành nông nghiệp, tài nguyên môi trường, tư pháp đảm bảo việc dùng chung liệu khai thác sử dụng công tác quản lý nhà nước CNTT - Văn phòng điện tử Nâng cấp hệ thống phần mềm thư điện tử thành phố theo hướng thân thiện với người sử dụng Hệ thống thư điện tử cần đảm bảo cung cấp đầy đủ tính cho người dùng nhằm chuyển người dùng từ hệ thống thư điện tử miễn phí sang sử dụng hồn toàn hệ thống thư điện tử thành phố trao đổi công việc Nghiên cứu bước đưa vào sử dụng hệ thống chữ ký số chuyên dùng quan nhà nước, cho phép quan, đơn vị, địa phương sử dụng chứng thư số chuyên dùng cấp để thực việc ký, đóng dấu vào văn điện tử, phục vụ cho việc soạn thảo, luân chuyển, tiếp nhận lưu hành quan nhà nước Hệ thống chữ ký số cho phép tích hợp vào ứng dụng CNTT nhằm tăng cường cơng tác đảm bảo an tồn an ninh thông tin giao dịch điện tử quan nhà nước Tiếp tục sử dụng có hiệu đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở nhằm tiết kiệm chi phí ứng dụng CNTT Chuyển đổi từ MS Window Server sang hệ điều hành nguồn mở Linux, Centos cho máy chủ Thử nghiệm cài đặt hệ điều hành nguồn mở cho máy trạm, đánh giá đưa vào triển khai cho Sở, ngành, đơn vị Triển khai số phần mềm mã nguồn mở sử dụng rộng rãi chương trình gõ tiếng Việt Unikey, trình duyệt Mozila Fire Fox… Tiếp tục xây dựng có kế hoạch sử dụng lâu dài hệ thống mã nguồn mở triển khai Drupal, Joomla hệ quản trị sở liệu mã nguồn mở My SQL, PostgreSQL, … để xây dựng trang tin điện tử hệ thống quản lý 94 văn Xây dựng phần mềm quản lý, hệ thống sở liệu chuyên ngành Sở, ngành, doanh nghiệp hướng tới việc tin học hóa hoạt động quan, doanh nghiệp Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng triển khai Thương mại điện tử, nâng cao chất lượng trang web giới thiệu sản phẩm triển khai việc tốn qua mạng cách an tồn Như vậy, để có mơi trường làm việc ứng dụng CNTT, địi hỏi Nhà nước phải có đầu tư tài để trang bị thiết bị CNTT, đồng thời ban hành quy định bắt buộc đội ngũ cán công chức viên chức phải sử dụng máy tính, mạng máy tính phần mềm để giải công việc hàng ngày Hàng năm, Sở thông tin Truyền thông cần tham mưu UBND thành phố lập kế hoạch ứng dụng CNTT quan nhà nước, xác định nguồn kinh phí, hạng mục trang thiết bị cần đầu tư, nội dung cần đào tạo, chương trình cần ứng dụng cải cách hành cơng 3.2.3.3 Dự báo kết đạt thực giải pháp Có sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho cán CNTT toàn địa bàn thành phố ng Bí Xây dựng hệ thống chế, sách nhằm khuyến khích thu hút tổ chức, cá nhân thành phố đầu tư phát triển sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin truyền thông với nhiều quy mơ khác Thực sách tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc thu hút cán CNTT có trình độ cao làm việc quan hành nhà nước 3.2.4 Giải pháp đảm bảo nguồn tài cho đào tạo phát triển NNL CNTT 3.2.4.1 Căn để thực giải pháp Vốn từ ngân sách (ngân sách Nhà nước ngân sách thành phố) chủ yếu dành để đầu tư cho phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT ứng dụng CNTT; hàng năm thành phố dành kinh phí đáng kể đầu tư cho phát triển ứng dụng CNTT (khoảng 0,5% đến 1% tổng thu ngân sách) Tuy nhiên, phần vốn dành chođào tạo 95 phát triển nguồn nhân lực CNTT quan sở, ngành, huyện, thành phố thị trấn, phường, xã, quan quản lý Nhà nước địa bàn thành phố hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển CNTT 3.2.4.2 Tổ chức thực Ưu tiên đầu tư ngân sách cho đào tạo nguồn nhân lực CNTT Hàng năm thành phố cần trích nguồn kinh phí (khoảng 1%) chi cho nghiệp CNTT, có đào tạo nguồn nhân lực CNTT Chi phí cho hoạt động CNTT quan nhà nước mức thấp, phần mềm ứng dụng, phần mềm chuyên ngành đơn vị dù có quan tâm đầu tư năm, song thực tế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển CNTT, chưa đủ kinh phí để phát triển hồn thiện Hầu hết quan, đơn vị trì ứng dụng, đầu tư nâng cấp phần cứng, phần mềm phải trích từ nguồn chi thường xuyên Sử dụng ngân sách nhà nước hàng năm chi thực nhiệm vụ khoa học công nghệ để triển khai nghiên cứu ứng dụng CNTT, khuyến khích đề tài khoa học CNTT Thị trường CNTT thành phố chưa phát triển nhu cầu ứng dụng khai thác CNTT tập trung khối quan Đảng Nhà nước Thành phố cần có chiến lược để phát triển thị trường CNTT Chính sách kích cầu thơng qua khuyến khích phát triển ứng dụng CNTT doanh nghiệp dân cư, không ngừng đẩy mạnh tin học hoá hệ thống quan Đảng quản lý Nhà nước Các dự án ứng dụng CNTT quan Đảng Nhà nước cần ưu tiên cho doanh nghiệp CNTT thành phố để vừa kích cầu, vừa tạo động lực để nâng cao trình độ khả đáp ứng với yêu cầu thực tế Chính sách ưu đãi giúp đỡ doanh nghiệp CNTT thành phố phát triển thành doanh nghiệp đủ tầm để giải nhu cầu cung cấp hàng hoá, giải pháp phần mềm cho ứng dụng phát triển CNTT thành phố Chính sách thu hút đầu tư, đẩy mạnh liên doanh liên kết với doanh nghiệp CNTT nước để doanh nghiệp CNTT thành phố nâng cao trình độ cơng nghệ, để bước tham gia thị trường CNTT 96 Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư sở hạ tầng mạng doanh nghiệp phục vụ cho ứng dụng CNTT Tiếp tục nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phố, mở chuyên mục đối thoại trực tuyến Cổng TTĐT để quan định kỳ đối thoại với người dân doanh nghiệp chế sách nhà nước, Trang thơng tin điện tử Sở, ngành cung cấp đầy đủ thông tin cần biết cho người dân doanh nghiệp Xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ cơng trực tuyến Cổng TTĐT mức độ 3,4 Đối với dịch vụ công mức độ đưa vào sử dụng, bước đầu thử nghiệm nhận hồ sơ điện tử, không nhận hồ sơ giấy doanh nghiệp địa bàn thành phố, thị trấn Bố trí nhân lực cửa để hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký trực tuyến Qua tiến tới đảm bảo tất dịch vụ công cấp 3,4 đăng ký điện tử Xã hội hóa cơng tác đào tạo nguồn nhân lực thơng qua việc khuyến khích tạo điều kiện cho cán công chức tự học tập nâng cao trình độ tin học Điều giảm phần ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT Để thực hiện, hàng năm Sở Thông tin Truyền thông phải phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nội vụ để lập kế hoạch kinh phí kế hoạch ứng dụng CNTT quan nhà nước kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực CNTT 3.2.4.3 Dự báo kết đạt Hồn thiện sách kêu gọi vốn đầu tư nước cho phát triển công nghiệp CNTT thành phố, đặc biệt liên doanh liên kết phát triển công nghiệp phần cứng, khuyến khích phát triển phần mềm, sách khuyến khích hỗ trợ phát triển cơng nghiệp CNTT Xây dựng quỹ tài CNTT dành để đào tạo phát triển, sử dụng nguồn nhân lực nhằm đẩy nhanh việc đào tạo, huấn luyện sử dụng hợp lý nguồn nhân lực CNTT Tóm tắt chương Căn mục tiêu định hướng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin quan hành nhà nước thành phố ng Bíkết hợp với phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin 97 chương 2, tác giả đưa số giải pháp đào tạo nhằm phát triển nguồn lực công nghệ thông tin sau: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT Giải pháp nâng cao chất lượng lớp đào tạo tập huấn NNL CNTT Giải pháp cải thiện chế độ đãi ngộ điều kiện làm việc cho nguồn nhân lực CNTT Giải pháp đảm bảo nguồn tài cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực 98 KẾT LUẬN Với tốc độ phát triển ngành CNTT nay, CNTT thâm nhập vào tất lĩnh vực kinh tế, xã hội, tạo nên thay đổi sâu sắc lĩnh vực hoạt động xã hội loài người CNTT làm thay đổi lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, sở hạ tầng kinh tế xã hội, cấu trúc kinh tế, tính chất lao động, cách thức quản lý kinh tế xã hội thay đổi phương thức tư Đối với công tác quản lý nhà nước khu vực hành cơng, CNTT góp phần quan trọng cơng tác điều hành, quản lý, đặc biệt công tác cải cách hành Chính lẽ đó, nghiên cứu giải pháp để phát triển CNTT, có giải pháp phát triển NNL CNTT việc cần thiết cần ưu tiên hàng đầu nhằm tạo tiền đề cho thành phố ng Bí nói riêng nước nói chung nhanh chóng hội nhập, tiến nhanh bền vững tới xã hội thông tin Nhìn chung, nhân lực CNTT khu vực hành thành phố cịn tồn nhiều yếu kém, yếu đặc điểm chung nhân lực CNTT khu vực hành cơng nước, lẽ, CNTT Việt Nam phát triển năm gần phát triển với tốc độ nhanh, đó, nguồn lực yếu để tiếp nhận phát triển Để phát triển nguồn nhân lực CNTT, cần xây dựng chiến lược tổng thể mang tầm quốc gia, quan tâm thực giải pháp từ khâu phát tạo nguồn, đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng đãi ngộ, quản lý nguồn nhân lực, bồi dưỡng đào tạo lại… Từ đó, xây dựng đội ngũ cán CNTT nòng cốt, kịp thời ứng dụng tiến CNTT vào công tác quản lý Từ lý luận CNTT ứng dụng CNTT, luận văn tập trung nghiên cứu: - Cơ sở lý luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho quan hành nhà nước - Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thơng tin cho quan hành nhà nước địa bàn thành phố ng Bí - Từ thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực nêu số giải pháp nhằm đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho quan hành nhà nước thành phố ng Bí 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2008) Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực.Trường Đại học Kinh tế quốc dân Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân (2004) Giáo trình Quản trị nhânlực Nhà xuất Lao động-Xã hội Vũ Đức Hòa, 2015 Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Luận văn Thạc sĩ trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Việt Nam PGS TS Phạm Quang Phan - chủ biên (2002): Những vấn đề kinh tế tri thức, Báo cáo kết đề tài nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Phạm Thị Ngọc Quyên, 2011 Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thơng tin cho khu vực hành cơng tỉnh Quảng Nam, Trường Đại học Đà Nẵng Huỳnh Bửu Sơn (2008), Đọc giới phẳng Thomas Friedman, trang Sách hay, Nhà xuất trẻ http://www.nxbtre.com.vn/good_book.php?mode=detail&id=32 Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, Nhà xuất Lao động- Xã hội, Hà Nội Nguyễn Tiệp (2005) Giáo trình Nguồn nhân lực Trường đại học Lao động xãhội, nhà xuất Lao động-Xã hội Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộc Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất Hồng Đức, Hồ Chí Minh 10 Trần Quang Triết, 2011 Đào tạo nguồn nhân lực cơng nghệ thơng tin cho khu vực hành cơng tỉnh Bình Định Luận văn Thạc sĩ trường Đại học Đà Nẵng 100 11 Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Thông tin Truyền thông (2008), Hội thảo Quốc gia Đào tạo nguồn nhân lực CNTT Truyền thông theo yêu cầu xã hội, Bộ Thông tin Truyền thông, TP Đà Nẵng 12 Bộ Thông tin Truyền thông, 2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-BTTTT ngày 26/10/2007 phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT Việt Nam đến năm 2020 Hà Nội 13 Bộ Thông tin Truyền thông, 2014 Sách trắng công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam năm 2014 Hà Nội Đề án sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh CNTT-TT Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 14 Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 15 Nghị số 49/CP, ngày 04/8/1993 Thủ tướng Chính phủ phát triển CNTT Chính phủ Việt Nam 16 Sở thơng tin truyền thông tỉnh Quảng Ninh (2016), Báo cáo tổng hợp nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh năm 2016, Quảng Ninh 17 Thủ tướng Chính phủ, 2009 Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 Hà Nội 18 Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia (2007), Những nét đào tạo thu hút nhân lực công nghệ cao Ấn Độ, Tri thức phát triển Số năm 2007, I Xu thế, Dự báo, Chiến lược, Chính sách (online) http://vst.vista.gov.vn/home/database/an_pham_dien_tu/MagazineName.200404-22.2018/2007/2007_00008/MItem.2007-03-02.1434/MArticle.2007-0302.1729/marticle_view Tài liệu tham khảo tiếng Anh Josephat Stephen Itika (2011), Fundamentals of human resource management, African Studies Centre Research Report of Shaghai Research Center, 2004; http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan022805.pdf ... thơng tin quan hành nhà nước địa bàn thành phố ng Bí, đề tài nhằm mục tiêu đề xuất giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho quan hành nhà nước địa bàn thành phố ng... 1: Cơ sở lý luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng nghệ thơng tin cho quan hành nhà nước Chương 2: Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho quan hành nhà nước địa. .. tin; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho quan hành nhà nước địa phương; Một số kinh nghiệm đào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố uông bí, tỉnh quảng ninh , Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố uông bí, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn