Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng qua thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

91 3 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 20:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG QUA THỰC TIỄN XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Luật Kinh tế PHẠM HỒNG NHUNG Hà Nội – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG QUA THỰC TIỄN XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 Họ tên học viên: Phạm Hồng Nhung Ngƣời hƣớng dẫn: TS Hà Công Anh Bảo Hà Nội – 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng qua thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học TS Hà Công Anh Bảo Các số liệu luận văn sử dụng trung thực, trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2019 Tác giả luận văn Phạm Hồng Nhung ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ mình, ngồi nỗ lực, cố gắng thân, nhận quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân tập thể Nhân dịp này, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Hà Công Anh Bảo, Phó trưởng Khoa Luật Trường Đại học Ngoại Thương, người ln tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình hồn thành luận văn này, từ việc chọn đề tài, đến xây dựng đề cương, tìm kiếm tài liệu hồn thành nội dung Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, cán cơng tác Tịa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ, giúp đỡ, đóng góp ý kiến suốt thời gian tơi thực luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu trường Đại học Ngoại thương, thầy cô giáo Trường Đại học Ngoại thương, Khoa Sau Đại học, Khoa Luật tạo điều kiện học tập, tận tình hướng dẫn, bảo giúp tơi có kiến thức q trình hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn gia đình động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2019 Tác giả luận văn Phạm Hồng Nhung iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN 1.1 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng tín dụng 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại hợp đồng tín dụng .6 1.1.2 Đối tượng, phạm vi chủ thể hợp đồng tín dụng 1.2 Tranh chấp hợp đồng tín dụng 11 1.2.1 Khái niệm đặc điểm tranh chấp hợp đồng tín dụng 11 1.2.2 Các dạng tranh chấp hợp đồng tín dụng 14 1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến phát sinh tranh chấp hợp đồng tín dụng 17 1.3 Phƣơng thức giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng 19 1.3.1 Phương thức giải tranh hợp đồng tín dụng ngân hàng thương lượng 20 1.3.2 Phương thức giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng hòa giải 21 1.3.3 Phương thức giải tranh chấp hợp đồng tín dụng trọng tài thương mại 23 1.3.4 Phương thức giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tòa án 24 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI TỊA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH .29 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Thành phố Hạ Long tổng quát Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh .29 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội Thành phố Hạ Long 29 iv 2.1.2 Tổng quát Tòa án nhân dân Thành phố Hạ Long .31 2.2 Thực trạng pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tịa án .31 2.2.1 Các nguyên tắc giải tranh chấp .31 2.2.2 Thẩm quyền giải tranh chấp 32 2.2.3 Trình tự, thủ tục giải tranh chấp 34 2.3 Thực trạng xét xử tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tịa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 41 2.3.1 Những kết đạt việc giải tranh chấp .41 2.3.2 Hạn chế giải tranh chấp 43 2.4 Đánh giá công tác xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 55 2.4.1 Nhận xét thực trạng giải tranh chấp 55 2.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng án .57 CHƢƠNG III QUAN ĐIỂM VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH .63 3.1 Quan điểm hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tòa án .63 3.1.1 Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng 63 3.1.2 Quan điểm cụ thể áp dụng pháp luật .65 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tòa án .66 3.2.1 Giải pháp pháp luật nhằm hạn chế tranh chấp phát sinh 66 3.2.2 Giải pháp quy định pháp luật tố tụng 72 3.2.3 Giải pháp nâng cao khả giải tranh chấp 74 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .80 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Cụm từ viết tắt BLDS Bộ luật Dân BLTTDS Bộ luật Tố tụng Dân HĐTD Hợp đồng tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QSDĐ Quyền sử dụng đất TAND Tòa án nhân dân TCTD Tổ chức tín dụng UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng số liệu thống kê vụ án xét xử sơ thẩm tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh………41 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam giai đoạn đổi lĩnh vực đời sống từ trị, kinh tế, xã hội lĩnh vực khác Hàng ngày giao dịch xã hội thường diễn đa dạng, pháp luật khó điều chỉnh hết toàn quan hệ sống Khi tham gia giao dịch, thông thường bên lựa chọn hình thức giao dịch thơng qua hợp đồng – hợp đồng ghi nhận thỏa thuận bên, sở, để pháp luật bảo vệ quyền lợi bên xảy tranh chấp Tại tổ chức tín dụng, đặc biệt ngân hàng thương mại hợp đồng tín dụng sử dụng nhiều giao dịch với khách hàng cho nhu cầu vay vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng Bởi hợp đồng tín dụng ngân hàng chứa đựng nhiều yếu tố phức tạp nhạy cảm nên dễ dẫn đến tranh chấp bên hợp đồng Để tạo khung pháp lý quan trọng cho hoạt động thực thi pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, thực sách tiền tệ quốc gia, góp phần thúc đẩy nguồn vốn cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh phát triển góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trong năm qua, nước ta không ngừng quan tâm hoàn thiện, chỉnh sửa hệ thống pháp luật tổ chức tín dụng pháp luật tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng như: Bộ Luật dân năm 2015, Bộ Luật Tố tụng dân năm 2015, Luật Ngân hàng nhà nước, Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 văn hướng dẫn thi hành Tuy pháp luật hợp đồng tín dụng ngân hàng pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng nhiều vấn đề tồn tại, bất cập khó khăn hoạt động thực tiễn Các vụ án kinh doanh thương mại xảy ngày nhiều có chiều hướng phức tạp việc giải tranh chấp tịa án Từ nảy sinh nhu cầu lớn cần hoàn thiện pháp luật hợp đồng tín dụng, việc giao kết hợp đồng thực hợp đồng tín dụng ngân hàng thương mại khách hàng cần quan tâm hơn, đảm bảo môi trường công nghiêm minh, trật tự pháp luật góp phần ổn định phát triển kinh tế Việt Nam Để có nhìn khách quan đem lại kết tốt việc hoàn thiện, cải thiện pháp luật tranh chấp tín dụng ngân hàng thương mại cần kết hợp tổng thể sở lý luận sở thực tiễn vấn đề Việc gắn nghiên cứu với địa bàn cụ thể giúp ta nhìn nhận rõ ràng thuận lợi, khó khăn trình tự thủ tục giải tranh chấp để từ đánh giá việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn nảy sinh đề thực tế Đó lý tơi chọn đề tài “Giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng qua thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” làm đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu Trong lĩnh vực pháp luật giải tranh chấp hợp đồng nói chung giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng nói riêng, có nhiều cơng trình nghiên cứu với cấp độ khác đóng góp khơng nhỏ tạo sở lý luận giúp cho việc hoàn thiện quy định pháp luật giải tranh chấp hợp đồng, đặc biệt tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Có thể kể đến cơng trình nghiên cứu có liên quan như: - Luận văn thạc sĩ Luật học tác giả Trần Thị Thùy Trang năm 2014 với đề tài:“Pháp luật giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng đường Tòa án Việt Nam” - Luận văn thạc sỹ Luật học tác giả Trương Thị Hai năm 2018 với đề tài: “Hòa giải tranh chấp hợp đồng tín dụng qua thực tiễn giải Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng” - Luận văn thạc sĩ Luật học tác giả Hồ Thị Khuyên năm 2016 với đề tài: “Thực tiễn giải tranh chấp hợp đồng tín dụng Tịa án nhân dân Thành phố Hà Nội” - Luận văn thạc sĩ Luật học tác giả Phạm Thị Như Bình năm 2017 với đề tài:“Giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng Tịa án cấp sơ thẩm theo pháp luật Việt Nam” 69 phạt hạn chế quyền bên bị vi phạm so với dựa sở lãi suất nợ hạn trung bình thị trường Thực tế có vụ tranh chấp bị tuyên hủy ngân hàng yêu cầu phần phạt vi phạm lý khơng có quy định cho phép phạt lãi nhiều lần vi phạm HĐTD Vì thế, pháp luật quy định nhiều cách thức phạt trả chậm, áp dụng bên lựa chọn cách thức phạt khoản nợ chậm trả để đảm bảo lợi ích bên vi phạm nghĩa vụ chưa quy định khái niệm loại lãi suất, cách tính lãi suất để tránh TCTD lách luật nghĩ khỏan phí, phụ phí khác để thu từ khách hàng thực nghĩa vụ HĐTD hạn Ngoài ra, việc xử lý hậu HĐTD vi phạm quy định lãi suất, số hợp đồng vay tiền có hiệu lực việc thỏa thuận lãi suất vượt quy định cho phép nhà nước bên cho vay khơng nên tun bố hợp đồng vơ hiệu Trong trường hợp này, để bảo quyền lợi cho bên Tòa án nên áp dụng quy định lại lãi suất chuẩn hợp lí thời điểm hợp đồng vay tiền hợp đồng cho vay tiền tiếp tục có hiệu lực Thứ hai: Các quy định pháp luật xử lý tài sản đảm bảo cần phải chặt chẽ có tính thống Khi cho vay, TCTD dựa vào giá trị tài sản bảo đảm toán để xác định hạn mức cho vay Các quy định định giá tài sản chấp sửa đổi để bảo vệ quyền lợi đáng TCTD khách hàng vay khó thực thực tế Cái khó việc xác định tài sản chấp phải xác định tài sản chấp cho vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng vừa đảm bảo thu hồi đủ nợ cho tổ chức tín dụng tài sản chấp đem xử lý Vì vậy, quy định tài sản bảo đảm quan trọng HĐTD, có ý nghĩa bảo đảm an tồn cho TCTD khách hàng khơng thể trả TCTD tiến hành xử lý khối tài sản bảo đảm để thu hồi nợ Tuy nhiên, thực tiễn quy định bảo đảm tài sản xử lý tài sản bảo đảm nhiều điểm bất cập làm ảnh hưởng đến quyền lợi chủ thể tham gia vào HĐTD từ dẫn đến mâu thuẫn tranh chấp lại xảy 70 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 Chính phủ, quy định nội dung cách thức, thời gian xử lý tài sản bảo đảm chưa có văn hướng dẫn cụ thể khơng có sở để u cầu quan thi hành án tham gia cưỡng chế thu hồi tài sản bảo đảm trường hợp bên chấp không tự nguyện giao tài sản cho ngân hàng để xử lý Cụ thể mục 19 Nghị định 11/2012/NĐ-CP bổ sung Khoản Khoản 4, Điều 68, Nghị định 163/2006/NĐ-CP sau: “3 Trong trường hợp chấp quyền sử dụng đất mà không chấp tài sản gắn liền với đất người sử dụng đất đồng thời chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tài sản gắn liền với đất xử lý đồng thời với quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác…” Tuy nhiên, chưa có văn hướng dẫn cụ thể vấn đề xử lý quyền sử dụng đất chủ sở hữu xử lý bên vay vốn ngân hàng chấp quyền sử dụng đất mà không chấp tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất nhà không ghi nhận Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nhiều nguyên nhân khác nên lập đồng chấp không quan công chứng nhà nước ghi nhận xử lý tài sản nào, pháp luật lại quy định bên xử lý tài sản chấp phép xử lý tài sản gắn liền với đất Mặt khác quy định việc xử lý tài sản chấp chưa có thống với Khi ký kết HĐTD ngân hàng có tài sản bảo đảm bất động sản, ngân hàng thương mại bên vay có thỏa thuận HĐTD bên vay bên bảo lãnh chuyển giao toàn tài sản đảm bảo bên vay không trả nợ cho ngân hàng Nhưng khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ ngân hàng lại khơng thể phát mại thủ tục chuyển nhượng sang tên trước bạ địi hỏi phải có đồng ý chủ sở hữu Trường hợp khách hàng không đồng ý ký tên để chuyển đổi quyền sở hữu ngân hàng thực thủ tục xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ Khi đó, ngân hàng cần có can thiệp quan có thẩm quyền can thiệp, xử lý theo quy định pháp luật với trình tự thủ tục rườm rà, thời gian xử lý kéo dài gây ảnh hưởng đến lợi ích NHTM Khơng cịn cách khác NHTM phải làm đơn khởi kiện gửi đơn đến tồ án để 71 giải theo trình tự, thủ tục tố tụng Nhưng thủ tục tố tụng rườm rà, phức tạp kéo dài nhiều năm, từ việc có đơn khởi kiện, án/Quyết định, có đơn yêu cầu, định thi hành án, thời gian tự nguyện thi hành, định cưỡng chế, tiến hành thành lập hội đồng thẩm định tiến hành bán đấu giá Có nhiều trường hợp hoàn thành xong thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật khách hàng khơng cịn khả thi hành Để khắc phục tình trạng pháp luật nên quy định xử lý tài sản bảo đảm mà bên vay không chịu giao tài sản cho NHTM để xử lý, NHTM có quyền đưa đơn lên tồ án đề nghị phê chuẩn định xử lý tài sản bảo đảm mà không bắt buộc phải tiến hành thông qua thủ tục tố tụng quy định Căn vào định đó, quan thi hành án tiến hành thi hành án, yêu cầu, cưỡng chế bên vay giao tài sản bảo đảm cho NHTM để xử lý Thứ ba: Các quy định chủ thể quan hệ chấp tài sản cần phải xác định rõ ràng Để việc tham gia giao dịch chấp tài sản chấp giá trị quyền sử dụng đất có hiệu quả, phát huy hết tác dụng việc đảm bảo nghĩa vụ pháp luật đất đai pháp luật dân cần có điều chỉnh phù hợp liên quan đến chủ thể chấp tham gia hợp đồng chấp hộ gia đình, cá nhân chấp Quyền sử dụng đất Tăng cường quyền tự chủ, quyền tự cam kết, tự nguyện thỏa thuận chủ thể quan hệ chấp tài sản Do đó, pháp luật cần quy định điều kiện hộ gia đình chấp Quyền sử dụng đất, cụ thể: - Bộ luật dân cần xác định tiêu chí để xác lập địa vị pháp lý hộ gia đình xác lập quyền tài sản cho hộ gia đình Tiêu chí để xác định đại diện chủ hộ tiêu chí để xác định thành viên hộ gia đình Đối với Luật đất đai cần xác định tài sản quyền sử dụng đất trường hợp xác định chung hộ gia đình riêng cho thành viên hộ gia đình Bên cạnh pháp luật cần bổ sung quy định quản lý đăng ký thành viên hộ gia đình (đăng ký lần đầu, thay đổi, chấm dứt) nhằm xác định tư cách thành viên hộ gia đình, qua tạo thuận lợi cho hộ gia đình thực quyền người sử dụng đất 72 - Luật đất đai văn hướng dẫn thi hành trường hợp chấp quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trước ghi hộ gia đình nên quy định rõ trường hợp chấp cần chủ hộ gia đình ký vào hợp đồng chấp phải có đồng ý người hộ gia đình Thứ tƣ: Quy định nâng cao trình độ nghiệp vụ đạo đức cho đội ngũ nhân viên tín dụng tổ chức tín dụng Một nguyên nhân dẫn đến tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng có phần trình độ nghiệp vụ trách nhiệm đạo đức nhân viên tín dụng Vì vậy, việc đào tạo bổ sung nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ nhân viên ngân hàng yêu cầu cấp thiết Bên cạnh việc đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên mơn nghiệp vụ cho nhân viên tín dụng việc bồi dưỡng đạo đức, tác phong nghề nghiệp nhân viên vấn đề đáng quan tâm Đồng thời TCTD phải xây dựng quy trình thủ tục cho vay chặt chẽ xác trước ký định cho vay Hoạt động TCTD thực đạt hiệu cao có đội ngũ nhân viên giỏi nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp tốt rủi ro tín dụng hạn chế nhiều 3.2.2 Giải pháp quy định pháp luật tố tụng liên quan đến giải tranh chấp hợp đồng tín dụng Tòa án Thực tiễn xét xử vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng Tịa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nảy sinh nhiều bất cập cần sửa đổi hoàn thiện Hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp HĐTD ngân hàng việc làm cần thiết, nhằm thúc đẩy quan hệ vay vốn tín dụng chủ thể thuận tiện hơn; bảo vệ quyền lợi đáng chủ thể quan hệ tín dụng tạo điều kiện thuận lợi để thị trường tín dụng phát triển Thứ nhất: Về thẩm quyền giải tranh chấp Tịa án Với việc ban hành BLTTDS năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 thẩm quyền Tịa án nhân dân cấp huyện mở rộng theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 35 Việc quy định không hợp lý thẩm quyền quan giải 73 tranh chấp dẫn đến hiệu trình giải tranh chấp kinh doanh thương mại nói chung tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng nói riêng Điều thể rõ pháp luật thực định Việt Nam Cụ thể là, việc mở rộng thẩm quyền giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD ngân hàng nói riêng tranh chấp kinh doanh thương mại nói chung cho tịa án nhân dân cấp quận/huyện gây nhiều áp lực cho tòa án cấp quận/huyện năm gần Hiện nay, tòa án cấp quận/huyện, thẩm phán lúc gánh nhiều việc vai: từ việc giải vụ án hình sự, dân sự, hành chính, nhân gia đình đến vụ án kinh tế, kinh doanh thương mại…Chính gây ảnh hưởng khơng nhỏ tới việc hoàn thiện kiến thức pháp luật nghiệp vụ chuyên sâu thẩm phán, hội thẩm nhân dân Cùng với thẩm quyền giải tranh chấp phát sinh từ HĐTD tải TAND cấp huyện huyện có hoạt động kinh tế phát triển, nhu cầu vay vốn tín dụng phát triển kinh doanh tăng lên đồng nghĩa với việc tranh chấp phát sinh từ HĐTD tăng cao phức tạp Do vậy, việc TAND cấp huyện tăng thẩm quyền giải tranh chấp cần tăng thêm số lượng chất lượng: Thẩm phán, thư ký, sở vật chất TAND cấp huyện nhằm đảm bảo cơng tác giải tranh chấp nói chung tranh chấp HĐTD nói riêng TAND cấp huyện theo quy định BLTTDS năm 2015 Thứ hai: Cần có hướng dẫn cụ thể điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn, ban hành quy định thủ tục rút gọn vụ án giải tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Điều 317 BLTTDS năm 2015 Tại BLTTDS năm 2015 bổ sung thêm trình tự, thủ tục giải vụ án dân theo thủ tục rút gọn quy định từ Điều 316 đến Điều 324 Việc ban hành thủ tục rút gọn giúp góp phần nâng cao hiệu hoạt động Tòa án, tạo sở pháp lý để Tòa án giải nhanh chóng tranh chấp phát sinh xã hội mà bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức; giảm nhẹ thời gian, chi phí tố tụng Tịa án thời gian, chi phí đương cho việc tham gia tố tụng Tòa án Tuy nhiên, quy định nên thực tiễn áp dụng thủ tục tố tụng rút gọn nhiều tồn tại, hạn chế, bộc lộ nhiều bất cập Về điều kiện 74 áp dụng thủ tục tố tụng rút gọn theo điểm a, khoản 1, Điều 317, BBTTDS năm 2015 quy định: “Vụ án có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, đương thừa nhận nghĩa vụ; tài liệu, chứng đầy đủ, bảo đảm đủ để giải vụ án Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ” Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể cách hiểu “Vụ án có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, đương thừa nhận nghĩa vụ” Do vậy, TAND tối cao cần có hướng dẫn cụ thể điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn, phải có chế giám sát chặt chẽ trình tự tố tụng để đảm bảo quyền lợi cho bên vay, xảy tranh chấp HĐTD TCTD (bên cho vay) bên mong muốn áp dụng giải theo trình tự tố tụng rút gọn để nhanh chóng thu hồi vốn giải nợ xấu hoạt động tín dụng gây Bổ sung thêm văn hướng dẫn xử án theo thủ tục rút gọn BLTTDS nhằm đảm bảo tính xác áp dụng vụ án theo thủ tục Bổ sung quy định cho phép Tịa án có thẩm quyền chuyển từ thủ tục tố tụng thông thường sang giải theo thủ tục tố tụng rút gọn trình giải vụ án tranh chấp mà xét thấy vụ án thỏa mãn điều kiện để áp dụng thủ tục tố tụng rút gọn 3.2.3 Giải pháp nâng cao khả giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Thứ nhất: Đảm bảo trình tố tụng án vụ án giải tranh chấp hợp đồng tín dụng tiến hành quy định pháp luật Cần tăng cường vai trò giám sát Viện kiểm sát hoạt động tố tụng Làm tốt cơng tác có ý nghĩa quan trọng góp phần đảm bảo q trình tố tụng tiến hành trình tự, quy định pháp luật giảm đáng kể số lượng án xử oan, sai, án bị hủy Công tác vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật xã hội; công tác tổ chức chất lượng hoạt động quan tư pháp; lực phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham gia áp dụng pháp luật; chất lượng văn áp dụng pháp luật… Ý thức pháp luật văn hố pháp lý cán bộ, cơng chức tầng lớp 75 nhân dân phụ thuộc không nhỏ vào công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật chất lượng pháp luật; chất lượng hoạt động thực hiện, áp dụng pháp luật Điều cho thấy có hồn thiện hệ thống pháp luật hoạt động áp dụng pháp luật đạt chất lượng cao Thứ hai: tăng cường lực chun mơn cho cán cơng chức ngành Tịa án Trong vụ án xét xử Tòa án, Thẩm phán người có vai trị định việc cho án có giá trị pháp lý cao Vì vậy, đội ngũ Thẩm phán phải có lực, cập nhật kiến thức có kinh nghiệm dày dặn nắm bắt, giải vấn đề cách tốt Do đội ngũ thẩm phán Tồ án cấp cịn hạn chế việc bồi dưỡng kiến thức nên việc giải vụ án, đặc biệt vụ án tranh chấp HĐTD có tính chất phức tạp cịn nhiều thiếu sót hạn chế dẫn đến nhiều án bị hủy Chính thực tiễn vậy,địi hỏi cần tăng cường, bồi dưỡng kiến thức cho Thẩm phán, bồi dưỡng cho quy định giải tranh chấp HĐTD Chất lượng tư pháp xét cho cán tư pháp định, việc xây dựng đội ngũ cán ngành tòa án đặc biệt thẩm phán liêm, trực, vững vàng lĩnh trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật phải ưu tiên hàng đầu Hiện nay, tình hình tranh chấp hợp đồng tín dụng phát sinh phức tạp địi hỏi Thẩm phán khơng phải giỏi chun mơn mà cịn phải đáp ứng u cầu khả ngoại ngữ sử dụng công nghệ thông tin để giúp phần bổ trợ cho việc giải vụ án hiệu thuận tiện Hiện nay, cán bổ nhiệm thẩm phán lấy từ người cơng tác ngành tịa án Điều này, phần làm hạn chế lực đội ngũ cán thẩm phán, hạn chế số lượng thẩm phán giỏi Thiết nghĩa cần thiết phải thay đổi chế bổ nhiệm thẩm phán từ ngành tòa án việc thi tuyển thẩm phán, tạo hội cho các luật sư giỏi, luật gia am hiểu pháp luật, có chun mơn nghiệp vụ, có đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật tham gia thi tuyển thẩm phán Đối với thư ký Tòa án người giúp việc cho thẩm phán, giúp cho thẩm phán hồn thành cơng tác giải vụ án hiệu nhất, nên đội ngũ thư ký Tòa án 76 cần tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên nghiệp vụ, kiến thức kinh nghiệm q trình giải vụ án Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh cá nhân, tập thể cán tòa án có vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp Đối với cán tham gia hoạt động xét xử, có án tun khơng đúng, bị hủy, bị sửa có sai lầm nghiêm trọng gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp bên chủ thể, gây thất thoát tài sản Nhà nước phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có hình thức kỷ luật phù hợp để làm gương Thứ ba: Cần nâng cao ý thức, trách nhiệm người tham gia HĐTD Các tranh chấp xảy việc thực hợp đồng tín dụng thường nguyên nhân chủ quan xuất phát từ nhận thức pháp luật người tham gia chưa cao Chính vậy, cần tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân vấn đề pháp luật vấn đề trách nhiệm thân Có tranh chấp phần giảm giúp trình giải tranh chấp HĐTD Toà án nhanh chóng người tham gia HĐTD có ý thức tự nguyện thực nghĩa vụ Thứ tư, Tăng cường đầu tư cải thiện sở vật chất, ứng dụng cơng nghệ thơng tin Tịa án: Hiện nhiều TAND cấp huyện hạn hẹp quy mơ, chưa có Tịa chun trách, có phòng xử án nhất, sở vật chất, thiết bị cơng nghệ thơng tin cịn hạn chế Cộng với việc quy định BLTTDS năm 2015 có hiệu lực gửi đơn kiện cấp, tống đạt, văn qua trực tuyến Đòi hỏi ngành Tòa cần có sách đầu tư, cải thiện sở vật chất, nâng cao thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng với nhu cầu xét xử vụ án hiệu thủ tục pháp luật Hiện nay, theo quy định Điều 190, BLTTDS năm 2015 việc gửi đơn khởi kiện trực tuyến hình thức điện tử qua cổng thơng tin điện tử Tòa án Điều 173, BLTTDS năm 2015 việc cấp, tống đạt, thông báo phương tiện điện tử theo yêu cầu đương người tham gia tố tụng khác phù hợp với quy định pháp luật giao dịch điện từ, điều góp phần giảm thời gian chi phí lại bên đương Tuy nhiên, việc áp dụng cịn nhiều vướng mắc bất cập Vì phải xác định xác ngày đương gửi đơn khởi kiện đến Tịa 77 thời điểm phát sinh quyền nghĩa vụ Người khởi kiện trách nhiệm thẩm phán Nhưng thực tế, Tòa chưa trang bị đầy đủ trang thiết bị, công nghệ, hệ thống mạng Interner nhiều bất cập, vấn đề an ninh mạng chưa giải triệt để, tượng mạng nội bị treo nên thực việc gửi đơn dẫn đến việc đương gửi đơn tịa khơng nhận nên khơng có để giải Mặt khác, việc gửi đơn thơng qua điện tử gây khó khăn cho thẩm phán xét xử việc đánh giá tính khách quan chứng cứ, khó khăn đánh giá chứng sở tài liệu chép lại, gốc Thứ năm, tăng cường cơng tác tranh tụng Tịa án: Tại Việt Nam, yêu cầu cải cách tư pháp, hoàn thiện thủ tục tố tụng nói chung, tranh tụng xét xử nói riêng đề nhiều nghị Đảng cải cách tư pháp, đặt yêu cầu phán Tòa án phải chủ yếu vào kết tranh tụng phiên tịa, sở xem xét đầy đủ, tồn diện chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên, bị đơn, nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan…để án, định pháp luật có sức thuyết phục thời hạn pháp luật quy định, coi khâu đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp Kết luận Chƣơng III Để áp dụng pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng Tịa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày hiệu đòi hỏi phải quán triệt sâu sắc quan điểm Đảng, Nhà nước thực tốt quan điểm áp dụng pháp luật Đồng thời thực đầy đủ, đồng bộ, thường xuyên giải pháp nêu thời gian định tạo điều kiện thuận lợi nâng cao hiệu việc giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng ngành Tịa án nói chung, Tịa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nói riêng 78 KẾT LUẬN Thông qua việc nghiêm cứu đề tài: “Giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng qua thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”, luận văn làm rõ vấn đề lý luận hợp đồng tín dụng, pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tịa án nhân dân, đánh giá thực trạng giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tịa án án nhân dân thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, để từ đề xuất số giải pháp hồn thiện quy định pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng, nâng cao lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho người trực tiếp liên quan đến giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tịa án nhân dân thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, nhằm giải án tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng xác, kịp thời hiệu Về bản, luận văn làm sáng tỏ định nghĩa, phân tích đặc điểm, đặc trưng hợp đồng tín dụng ngân hàng giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tịa án nhân dân Đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật áp dụng pháp luật giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tòa án, đánh giá thực trạng kết đạt hạn chế hoạt động xét xử tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh nguyên nhân dẫn đến tồn nêu Trên sở lý luận, qua nghiên cứu thực tiễn xét xử giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tịa án nhân dân thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, luận văn ra tồn tại, hạn chế nguyên nhân hạn chế, từ đưa quan điểm giải pháp Nếu thực giải pháp đề cách đồng nâng cao hiệu giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh cho Tịa án khác có thực trạng tương tự Luận văn thực xuất phát từ cơng tác giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng qua thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hạ 79 Long, tỉnh Quảng Ninh Tuy thân có nhiều cố gắng, nỗ lực hướng dẫn nhiệt tình thầy hướng dẫn, Thẩm phán, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ nhiều thời gian nghiêm cứu có hạn, vốn kiến thức cịn ỏi giới hạn khuân khổ luận văn thạc sĩ nên vấn đề nêu luận văn không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp, phê bình thầy nhà nghiên cứu để Luận văn hoàn thiện hơn./ 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị, Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội 2005 Chính phủ, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP giao dịch bảo đảm, Hà Nội 2006 Chính phủ, Nghị định số 102/2017/NĐ-CP đăng ký biện pháp bảo đảm, Hà Nội 2017 Chính phủ, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm, Hà Nội 2012 Chính phủ, Nghị định số 22/2017/NĐ-CP hịa giải thương mại, Hà Nội 2017 Đỗ Thị Hồng Hạnh, Giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, http:www.tapchitaichinh.vn, Hà Nội năm 2017 Hồ Thị Khuyên, “Thực tiễn giải tranh chấp hợp đồng tín dụng Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội năm 2016 Ngân hàng Nhà nước, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng, Hà Nội 2016 Ngân hàng Nhà nước, Thông tư số 14/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định phương pháp tính lãi hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng tổ chức tín dụng với khách hàng, Hà Nội 2017 10 Phạm Thị Như Bình, “Giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng Tịa án cấp sơ thẩm theo pháp luật Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Huế- Trường Đại học Luật, Huế năm 2017 81 11 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Bộ luật dân số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005, 2005 12 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Bộ Luật dân số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, 2015 13 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Bộ Luật tố tụng dân số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2004, 2004 14 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Bộ Luật tố tụng dân số 65/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011, 2011 15 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Bộ Luật tố tụng dân số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015, 2015 16 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010, 2010 17 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010, 2010 18 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005, 2005 19 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17 tháng năm 2010, 2010 20 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật sửa đổi bổ sung số điều luật thi hành án dân số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014, 2014 21 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật sửa đổi bổ sung số điều luật tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017, 2017 22 TS Phạm Văn Tuyết & TS Lê Kim Giang, Hợp đồng tín dụng biện pháp bảo đảm tiền vay, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội, 2012 23 Trần Thị Thùy Trang, “Pháp luật giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng đường Tịa án Việt nam”, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội năm 2014 82 24 Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, Báo cáo tổng kết hoạt động Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long năm 2015, Hạ Long năm 2015 25 Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, Báo cáo tổng kết hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long năm 2016, Hạ Long năm 2016 26 Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, Báo cáo tổng kết hoạt động Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long năm 2017, Hạ Long năm 2017 27 Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, Báo cáo tổng kết hoạt động Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long năm 2018, Hạ Long năm 2018 28 Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, Báo cáo sơ kết hoạt động Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long tháng đầu năm 2019, Hạ Long năm 2019 29 Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, Bản án sơ thẩm số: 12/2016/KDTM – ST ngày 10/7/2016, Hạ Long 2016 30 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bản án phúc thẩm số: 05/2016/KDTM – PT ngày 20/9/2016, Quảng Ninh 2016 31 Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, Bản án sơ thẩm số: 06/2019/KDTM – ST ngày 10/4/2019, Hạ Long 2019 32 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bản án phúc thẩm số: 02/2019/KDTM – PT ngày 20/6/2019, Quảng Ninh 2019 33 Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, Bản án sơ thẩm số: 04/2017/KDTM – ST ngày 02/8/2017, Hạ Long 2017 34 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bản án phúc thẩm số: 10/2017/KDTM – PT ngày 15/10/2017, Quảng Ninh 2017 35 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bản án phúc thẩm số: 09/2015/KDTM – PT ngày 21/9/2015, Quảng Ninh 2015 36 Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, Bản án sơ thẩm số: 10/2015/KDTM-ST, ngày 20/07/2015, Hạ Long 2015 37 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bản án phúc thẩm số: 11/2015/KDTM – PT 83 ngày 27/10/2015, Quảng Ninh 2015 38 Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Bộ Luật tố tụng dân số 02/VBHN-VPQH ngày 20 tháng 03 năm 2013, Hà Nội, 2013 ... giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Tranh chấp HĐTD ngân hàng chiếm tỷ lệ lớn tổng số tranh chấp liên quan đến hợp đồng TAND thành phố. .. tín dụng ngân hàng Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 6 CHƢƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN... hội tỉnh thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 2.1.2 Tổng quát Tòa án nhân dân Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Toà án nhân dân Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh quan xét xử cấp án nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng qua thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh , Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng qua thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn