Các nhân tố tác động tới cam kết với tổ chức của nhân viên tại bảo hiểm xã hội thị xã đông triều

103 2 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 20:16

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI CAM KẾT VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản trị kinh doanh Nguyễn Xuân Hƣng Hà Nội 2019 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI CAM KẾT VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản trị kinh doanh Chƣơng trình: Điều hành cao cấp- EMBA Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn Xuân Hƣng Ngƣời hƣớng dẫn: TS.Nguyễn Thị Thu Trang Hà Nội 2019 LỜI CAM ĐOAN “Tôi xin cam đoan đề tài luận văn“Các nhân tố tác động tới cam kết với tổ chức nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đơng Triều - tỉnh Quảng Ninh” cơng trình thân tự nghiên cứu, xuất phát từ công tác đào tạo thực tiễn nghiên cứu khoa học Các tài liệu, số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực Kết nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước đó.” TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Xuân Hƣng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Error! Bookmark not defined PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: 12 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CAM KẾT VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN 12 1.1 Khái niệm cam kết với tổ chức nhân viên 12 1.2 Mơ hình nghiên cứu cam kết với tổ chức nhân viên 13 1.2.1 Cam kết tình cảm 14 1.2.2 Cam kết để trì 15 1.2.3 Cam kết nghĩa vụ 15 1.3 Các cam kết cấp độ nhân viên 16 1.3.1 Đam mê hăng hái với công việc 16 1.3.2 Hoàn thành tốt công việc giao 17 1.3.3 Tạo đoàn kết nội bộ, tự hào tổ chức 17 1.4 Vai trò cam kết với tổ chức nhân viên 18 1.4.1 Tạo gắn kết 18 1.4.2 Tăng suất lao động 20 1.4.3 Hình thành nhân viên chủ động 21 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến cam kết với tổ chức nhân viên 22 1.5.1 Các nhân tố thuộc nhân viên 22 1.5.2 Các nhân tố thuộc tổ chức 23 1.5.3 Các nhân tố thuộc xã hội 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG 2: 34 ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI CAM KẾT VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH 34 2.1 Quá trình hình thành phát triển Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 2.1.2 Vị trí chức 34 2.1.3 Nhiệm vụ quyền hạn 34 2.1.4 Cơ cấu cán nhân viên 37 2.1.5 Cơ cấu máy tổ chức 39 2.1.6 Kết thu, chi bảo hiểm xã hội giai đoạn 2014-2018 43 2.2 Đánh giá nhân tố tác động tới cam kết nhân viên với Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều 47 2.2.1 Các nhân tố thuộc nhân viên 47 2.2.2 Các nhân tố thuộc tổ chức 49 2.2.3 Các nhân tố thuộc xã hội 50 2.3 Đánh giá việc thực cam kết nhân viên tổ chức Bảo hiểm xã hội thị xã Đơng Triều theo mơ hình Ba cam kết hai tác giả John Meyer Natalie Allen 52 2.3.1 Cam kết tình cảm 57 2.3.2 Cam kết để trì 59 2.3.3 Cam kết nghĩa vụ Error! Bookmark not defined 2.4 Đánh giá chung việc tạo cam kết nhân viên tổ chức Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều 52 2.4.1 Kết đạt 66 2.4.2 Hạn chế tồn 66 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 71 CHƢƠNG 3: 72 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO CAM KẾT VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH 72 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh 72 3.1.1 Mục tiêu chung 72 3.1.2 Mục tiêu tạo cam kết cấp đơn vị 73 3.2 Một số giải pháp tạo cam kết với tổ chức nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh 74 3.2.1 Tạo gắn kết nhân viên với tổ chức 74 3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 76 3.2.3 Thay đổi phong cách lãnh đạo 81 3.2.4 Phát triển văn hóa tổ chức 84 3.3 Một số kiến nghị 86 3.3.1 Đối với quan quản lý Nhà nước bảo hiểm xã hội 86 3.3.2 Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam 89 KẾT LUẬN CHƢƠNG 92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC I: 97 PHIẾU KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 97 DANH MỤC HÌNH Hình 1.2 Mơ hình ba cam kết hai tác giả John Meyer Natalie Allen… 13 Hình 2.1 Tăng trưởng số lượng cán nhân viên giai đoạn 2014-2018 38 Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức máy Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều 40 Hình 2.3 Tăng trưởng thu bảo hiểm xã hội giai đoạn 2014-2018 44 Hình 2.4 Tăng trưởng chi bảo hiểm xã hội giai đoạn 2014-2018 47 Hình 2.5: Kết khảo sát nhân tố mục tiêu làm việc nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều 55 Hình 2.6: Kết khảo sát đánh giá công việc nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều 57 Hình 2.7: Kết khảo sát nỗ lực, nâng cao hiểu biết tự tin công việc nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều 58 Hình 2.8: Kết khảo sát đánh giá văn hóa tổ chức nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều 61 Hình 2.9: Kết khảo sát đánh giá phong cách quản lý lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều 63 Hình 2.10: Kết khảo sát đánh giá nhìn nhận quan tâm xã hội ngành nghề nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều 65 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tổng hợp khái niệm cam kết 12 Bảng 2.1 Tăng trưởng cán nhân nhân viên 37 Bảng 2.2 Cơ cấu tỷ trọng cán nhân nhân viên theo trình độ giới tính 38 Bảng 2.3: Tình hình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2014-2018 44 Bảng 2.4: Tình hình chi bảo hiểm xã hội giai đoạn 2014-2018 46 Bảng 2.5: Kết khảo sát nhân tố thuộc nhân viên ảnh hưởng đến cam kết nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều 53 Bảng 2.6: Kết khảo sát nhân tố thuộc tổ chức ảnh hưởng đến cam kết nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều 59 Bảng 2.7: Kết khảo sát nhân tố thuộc xã hội ảnh hưởng đến cam kết nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều 63 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Về ý nghĩa khoa học: Luận văn sâu nghiên cứu khái niệm định nghĩa khác cam kết với tổ chức nhân viên, tập trung nghiên cứu sâu Lý thuyết Ba Cam kết hai tác giả John Meyer Natalie Allen công bố vào năm 1991, 1997 với ba cấu phần cam kết là: cam kết tình cảm; cam kết để trì cam kết nghĩa vụ Các cam kết cấp độ nhân viên thể thơng qua việc nhân viên đam mê hăng hái với cơng việc, hồn thành tốt cơng việc giao, tạo đồn kết nội có tâm gắn bó lại lâu dài với tổ chức Các cam kết nhân viên với tổ chức chịu tác động nhiều nhân tố, bao gồm: nhân tố thuộc nhân viên, nhân tố thuộc tổ chức nhân tố thuộc xã hội Về ý nghĩa thực tiễn: Thông qua phiếu khảo sát 16 nhân viên tổng số 18 nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều, tác giả đánh giá: việc thực cam kết với tổ chức nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều; nhân tố tác động; hạn chế tồn tại; nguyên nhân hạn chế Trên sở đề xuất số giải pháp kiến nghị tạo cam kết với tổ chức nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều thời gian tới nhằm góp phần tạo gắn bó lâu dài, bền chặt thực tốt cam kết nhân viên với Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều Sự cam kết nhân viên xuất phát từ trái tim, từ lòng nhiệt huyết yêu nghề PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mỗi tổ chức hình thành phát triển sở tập hợp đông đảo nhân viên Nhân lực coi yếu tố quan trọng định thành công hay thất bại tổ chức Đặc biệt xu toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế diễn vô mạnh mẽ với cạnh tranh ngày gay gắt tổ chức nguồn nhân lực Các hoạt động tổ chức có trở nên lớn mạnh, mở rộng tốt hay không phụ thuộc nhiều các mối liên hệ, gắn bó nhân viên tổ chức Ngồi việc thực đầy đủ, quy định nghiệp vụ giao tính chun nghiệp, làm việc có trách nhiệm, cháy phát triển tổ chức thực tốt cam kết nhân viên tổ chức điều kiện quan trọng việc trì, phát triển mở rộng hoạt động tổ chức Sự cam kết khơng có hình thù, khơng có màu sắc, có vai trò quan trọng Sự cam kết đánh giá yếu tố kiên để hướng tổ chức đến thành công việc thực mục tiêu tổ chức có đông đảo nhân viên làm việc cách hăng say, nhiệt tình cống hiến với cơng việc để hồn thành tốt cơng việc giao, góp phần vào phát triển lớn mạnh tổ chức “Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều thành lập từ năm 1995, quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đặt thị xã Đơng Triều, có chức giúp Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức thực chế độ, sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế địa bàn thị xã Đơng Triều Với chức với truyền thống mình, quan Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều số lượng nhân viên tham gia phần lớn cán lâu năm, có kinh nghiệm hoạt động thu, chi bảo hiểm xã hội Tuy nhiên, tính chuyên nghiệp cam kết công việc, việc thực cam kết với tổ chức nhân viên cịn có hạn chế định, như: chưa đam mê, nhiệt huyết hào hứng với công việc, hàng ngày nhân viên làm việc với mục tiêu chủ yếu nhận tiền lương hàng tháng cho hoạt động chi tiêu sinh hoạt gia đình họ, mối quan hệ nhân viên với 87 thiện máy tổ chức thực sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tinh thần Nghị số 18NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kiện toàn nâng cao lực hoạt động Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực dịch vụ công trực tuyến mức độ tất lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Đẩy mạnh kết nối sở liệu quốc gia bảo hiểm xã hội với hệ thống sở liệu có liên quan, nhằm phục vụ tốt cơng tác thực sách cơng tác nghiên cứu, hoạch định sách; Tiếp tục đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội, đầu tư phát triển công nghệ phương pháp quản lý tiên tiến tổ chức thực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ” “3.3.1.2 Tiếp tục cải cách tiền lương tăng lương cho cán hưu” ““Công tác tiền lương điều hầu hết cán nhân viên ngành bảo hiểm xã hội quan tâm Do cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm việc đơn vị bảo hiểm xã hội 1,8 lần so với chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quy định Bao gồm: tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ khoản phụ cấp, trừ phụ cấp làm đêm, làm thêm Phần hệ số lương tăng thêm 0,8 tương đương chí cao phụ cấp ưu đãi nghề công chức, viên chức công tác sở y tế công lập; chế độ phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo “Tuy nhiên, mức lương điều chỉnh nhiều lần đến thấp, không theo kịp mặt thị trường Đặc biệt quy định mặt lương theo hệ số nên làm ý nghĩa tiền lương trình thực tiền lương lại phát sinh phụ cấp thu nhập lương Việc tiền lương phụ cấp chưa đồng so với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức; khơng tạo tính cạnh tranh đội ngũ cán bộ, công chức, làm giảm hiệu lực, hiệu hoạt động công việc Việc lương khu vực công thấp, chưa tạo yên tâm công tác lâu dài thực tốt chức trách, nhiệm vụ giao đội ngũ cán bộ, công chức; khơng khuyến khích cán nhân viên, khơng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc Bên cạnh đó, nhân viên bảo hiểm xã hội cịn phải thực cơng việc 88 khác đốc thu nợ đọng bảo hiểm xã hội, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội phải làm thứ 7, chủ nhật, vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội Khối lượng công việc lớn, áp lực cao mức thu nhập bình quân nhân viên bảo hiểm xã hội từ 6-8 triệu đồng/người/tháng Trong khi, số lượng thu, chi hàng năm ngành bảo hiểm xã hội tăng từ 18-25%/năm Vì vậy, quan quản lý Nhà nước cần có đề án tiếp tục đưa lộ trình tăng lương để nâng mức lương khu vực công tiệm cận với khu vực doanh nghiệp, hướng theo thị trường ” “Ngồi ra, đối tượng hưu trí: Chính phủ cần có mức tăng lương hợp lý cho người nghỉ hưu trước năm 1993, thời điểm người nghỉ hưu có mức lương thấp sau nhiều lần điều chỉnh chưa cải thiện nhiều; đồng thời xem xét điều chỉnh lương hưu người nghỉ hưu từ năm 1995 trở trước theo hướng tăng bình quân nhằm tránh chênh lệch lớn so với người hưu sau thời gian này, họ hưởng chế độ lương hưu thấp Nhà nước cần xem xét lại sách lương hưu cán hưu trí nghỉ hưu trước năm 1975 sau năm 1975 có chênh lệch lớn gây nên thiếu công đối tượng Đồng thời, xem xét việc điều chỉnh mức lương hưu người hưu trước ngày 1/1/1995 so với mức lương tối thiểu vùng, phần lớn đối tượng 80 tuổi, thời gian thụ hưởng sách khơng cịn nhiều Đối với người công tác cấp xã đến tuổi hưu (trong năm 1990- 1995), hưởng chế độ phụ cấp hưu; trường hợp hưu sau năm 1995 lại hưởng chế độ lương hưu Vì vậy, đề nghị Chính phủ xem xét, có sách cho đối tượng hưởng chế độ lương hưu, thay hưởng phụ cấp ” 3.3.1.3 Nâng cao công tác tuyên truyền” “Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh Xã hội sớm ban hành Bộ tài liệu tuyên truyền Nghị số 28-NQ/TW cải cách sách bảo hiểm xã hội để phục vụ cho công tác truyền thông thống nước Đồng thời, đề nghị Bộ đưa vào kế hoạch cung cấp thông tin, trang bị kiến thức cải cách bảo hiểm xã hội đến đại biểu dân cử, đến lực lượng truyền thông chủ lực sớm triển khai thực Đồng thời, đề nghị sớm ban hành Thông tư hướng dẫn công tác thống kê bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; ban hành tiêu đánh giá mức độ hài lòng người dân, doanh nghiệp với quan quản lý nhà nước quan tổ chức thực 89 bảo hiểm xã hội ” 3.3.2 Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, BHXH tỉnh Quảng Ninh “3.3.2.1 Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng cơng nghệ thông tin” “Để nhân viên bảo hiểm xã hội cấp thực tốt cam kết với tổ chức, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành ứng dụng công nghệ thông tin nhiều vào hoạt động nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tổng rà sốt tồn hệ thống văn hướng dẫn nghiệp vụ thực Luật bảo hiểm xã hội, Luật việc làm, Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Xây dựng hoàn thiện sở liệu quốc gia bảo hiểm xã hội kết nối, liên thông với sở liệu quốc gia khác, thực Chính phủ điện tử; tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ theo tinh thần cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin thực giao dịch điện tử tất khâu nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi giúp tổ chức, cá nhân tiếp cận với bảo hiểm xã hội; tăng cường cách có hiệu thực nghiêm túc cơng tác tiếp công dân cấp lãnh đạo ngành bảo hiểm xã hội nhằm giải dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tạo uy tín tốt cho ngành bảo hiểm xã hội ” “3.3.2.2 Chuẩn hóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” “Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần có kế hoạch thường xuyên tổ chức chương trình, hội nghị tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết quan trọng cho cán làm công tác thu, chi bảo hiểm xã hội; Xây dựng mạng lưới, tạo gắn kết cán nhân viên ngành nhằm góp phần tạo bước chuyển biến hoạt động nghiệp vụ ngành, đáp ứng mục tiêu nâng cao vị thế, uy tín bảo hiểm xã hội Việt Nam lĩnh vực an sinh xã hội nói riêng phát triển nghiệp an sinh xã hội Việt Nam bền vững, hiệu quả, hướng tới hài lịng người dân doanh nghiệp nói chung.” “Rà soát chức nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế toàn ngành bảo hiểm xã hội thực tinh gọn, bảo đảm hiệu lực, hiệu theo tinh thần “Trung ương tinh, Tỉnh mạnh, Huyện toàn diện, Xã bám sở” hướng tới hài lòng người dân, doanh nghiệp theo đạo Đảng Chính phủ ” “Xác định mục tiêu “Xây dựng ngành bảo hiểm xã hội đại, chuyên nghiệp, 90 hướng tới hài lòng người dân doanh nghiệp”, toàn ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục triển khai đồng biện pháp nhằm cải cách hiệu thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời, kiên xử lý, kỷ luật tập thể, cá nhân gây sách nhiễu, phiền hà thủ tục hành có tinh thần, thái độ phục vụ chưa tốt ” “Công tác bổ nhiệm cán lãnh đạo, quản lý cần Bảo hiểm xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực theo quy trình, thủ tục chặt chẽ, cơng khai, minh bạch Công chức, viên chức Ban Cán đảng, Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Giám đốc bảo hiểm xã hội cấp tỉnh xem xét bổ nhiệm phải thuộc diện quy hoạch, tín nhiệm cao, quy định Đảng, pháp luật Nhà nước quy định ngành điều kiện tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó đơn vị Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đơn vị trực thuộc từ quan Trung ương đến bảo hiểm xã hội cấp huyện cần tiếp tục thực nghiêm túc cấu cán quản lý, số lượng cấp phó cấp so với quy định Đảng Chính phủ ” “Làm tốt việc chuẩn hóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giúp cho cán nhân viên ngành bảo hiểm xã hội thấy minh bạch công tác cán bộ, giúp họ tâm phấn đấu vươn lên, phát triển thân; giúp họ đồng tâm trí, đồng lịng tin tưởng vào lãnh đạo điều hành cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương; giúp họ vững tin công việc, thêm yêu nghề, vượt khó khăn, gắn bó với ngành bảo hiểm thực tốt cam kết với tổ chức, đơn vị nơi họ cơng tác ” “3.3.2.3 Đổi mới, xếp tổ chức máy hành chính” “Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần đẩy nhanh tiến độ thực đổi mới, xếp tổ chức máy hành đơn vị nghiệp theo Đề án Chính phủ phê duyệt theo định 856/QĐ-TTg việc “Đổi xếp tổ chức máy bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” nhằm tinh gọn máy; xếp, kiện toàn, chuyển đổi đơn vị nghiệp; giảm phòng trực thuộc bảo hiểm xã hội cấp tỉnh; giảm bảo hiểm xã hội thành phố, thị xã trực thuộc bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, nơi có trụ sở bảo hiểm xã hội cấp tỉnh đóng địa bàn; giảm bảo hiểm xã hội cấp huyện địa bàn huyện thuộc diện khơng đạt tiêu 91 chuẩn diện tích dân số sở kết Đề án tổng thể xếp đơn vị hành chính; giảm chức danh lãnh đạo cấp Trưởng phịng, Phó Trưởng phòng tương đương đơn vị hợp nhất, giải thể ” “Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục đạo việc xếp tổ chức máy bên đơn vị thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh thực chế tự chủ, khốn kinh phí hành ” “3.3.2.4 Cơng tác cán bộ” “Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh cần có giải pháp chấn chỉnh vấn đề vi phạm công chức, viên chức ngành; tinh gọn máy, tinh giản biên chế; cấu cán quản lý ngành đảm bảo thấp quy định; trường hợp sai phạm thực nhiệm vụ tham nhũng vặt, sử dụng sở vật chất chưa quy định,vi phạm đạo đức công vụ cần có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời; giải dứt điểm trường hợp hợp đồng lao động chờ thi xét tuyển biên chế sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chun mơn ” “Bên cạnh thực nghiêm công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức; chấm dứt việc sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn; việc tuyển dụng sử dụng công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội phải thận trọng có đến 70% cơng chức, viên chức tiếp xúc trực tiếp với tài chính; đặc biệt phải thận trọng công tác bổ nhiệm cán lãnh đạo, quản lý đối tượng có tầm ảnh hưởng sâu rộng nội ngành uy tín, hình ảnh tổ chức bảo hiểm xã hội toàn quốc “Xây dựng thể chế cơng khai thủ tục hành cách rộng rãi, với nhiều hình thức cơng khai khác Cùng với đó, ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào quy trình nghiệp vụ, giúp minh bạch thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đặc biệt công khai địa tiếp nhận phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp để kịp thời ngăn ngừa, xử lý vi phạm công chức, viên chức ngành ” 92 KẾT LUẬN CHƢƠNG Với vai trị to lớn mình, bảo hiểm xã hội giúp người lao động ổn định sống gặp khó khăn, rủi ro; giúp người sử dụng lao động có trách nhiệm cơng việc tạo mối quan hệ gắn bó lao động; góp phần thúc đẩy sản xuất ổn định xã hội Trong giai đoạn 2014-2018, Bảo hiểm xã hội thị xã Đơng Triều thực tốt vai trị việc thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Định hướng đến 2020, Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, giải pháp nhằm tăng cường công tác thu, chi bảo hiểm xã hội địa bàn xã Đông Triều ” “Để hồn thành kế hoạch hoạt động thu, chi Bảo hiểm xã hội Đông Triều đề theo kế hoạch ngành giao, cần thiết đội ngũ cán tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, vượt khó khăn, sáng tạo, đồn kết, phục vụ người dân doanh nghiệp địa bàn cách hiệu Điều đồng nghĩa với việc cán nhân viên cần có gắn bó lâu dài, bền chặt thực tốt cam kết với Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều Sự cam kết cần xuất phát từ trái tim, từ lòng nhiệt huyết cán nhân viên Trên sở khảo sát, đánh giá thực trạng nhân tố tác động đến cam kết nhân viên với Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều, tác giả đề xuất giải pháp nhằm tạo tốt cam kết nhân viên với Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều là: Tạo gắn kết nhân viên với tổ chức; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Thay đổi phong cách lãnh đạo Phát triển văn hóa tổ chức Nhóm giải pháp giúp cấp lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều huy động tốt nguồn lực, trí tuệ nhiệt huyết cán nhân viên cho hoạt động nghiệp vụ đơn vị.” 93 KẾT LUẬN Ngày nay, nhà quản lý nhân chuyên gia tuyển dụng quan tâm trọng vào việc thực cam kết nhân viên với tổ chức Bởi đánh giá nhân tố quan trọng nâng cao hiệu suất lao động nhân viên tăng khả gắn kết nhân viên với tổ chức Khi nhân viên thực tốt cam kết mình, suất lao động họ cải thiện gia tăng, giúp tổ chức tiết kiệm đáng kể chi phí Một nhân viên có cam kết tốt tận tâm cố gắng cống hiến vào thành cơng tổ chức, họ cảm thấy hài lịng hứng thú với cơng việc - mặt thể chất, cảm xúc nhận thức Mức độ cam kết cao, mức độ gắn kết cao, nhân viên nỗ lực đóng góp nhiều cho tổ chức góp phần vào thành công tổ chức Trong viết mình, tác giả sâu nghiên cứu lý luận khái niệm cam kết nhân viên với tổ chức; mơ hình nghiên cứu cam kết với tổ chức nhân viên; cam kết cấp độ nhân viên; nhân tố ảnh hưởng đến cam kết với tổ chức nhân viên bao gồm: nhân tố thuộc nhân viên, nhân tố thuộc tổ chức nhân tố thuộc xã hội Từ nội dung lý luận nêu tác giả đánh giá nhân tố tác động tới cam kết nhân viên với Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều thông qua bảng khảo sát ý kiến 16 nhân viên công tác Bảo hiểm xã hội thị xã Đơng Triều Bên cạnh đó, tác giả đánh giá việc thực cam kết nhân viên tổ chức Bảo hiểm xã hội thị xã Đơng Triều theo mơ hình Ba cam kết hai tác giả John Meyer Natalie Allen; kết đạt được; hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế việc tạo cam kết nhân viên tổ chức Bảo hiểm xã hội thị xã Đơng Triều, từ làm cho việc đề xuất giải pháp tạo cam kết với tổ chức nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh Chương 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thanh An (2017), Nếu sống khơng có bảo hiểm, Nhà xuất Tri thức Trần Kim Dung (2018), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thúy Hương (2016), Hành vi tổ chức, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân Tạ Lợi (2016), Giáo trình Kinh doanh quốc tế, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân Nguyễn Mạnh Quân (2012), Giáo trình Đạo đức kinh doanh văn hóa công ty, Nhà xuất Kinh tế Quốc dân John Meyer and Natalie Allen (1991), Human Resource Management Review Mowday (1979), Organizational Commitment and Job Yahaya, R.and Ebrahim (2016), Leadership styles and organizationl commitment Ban Chấp hành Trung ương, Nghị số 18-NQ/TW, Hà Nội 2017 10 Ban Chấp hành Trung ương, Nghị số 28-NQ/TW cải cách sách Bảo hiểm xã hội, Hà Nội 2018 11 Chính phủ, Quyết định 856/QĐ-TTg việc phê duyệt Đề án "Đổi mới, xếp tổ chức máy Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Hà Nội 2019 12 Chính phủ, Quyết định số 606/TTg việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hà Nội 1995 13 Chính phủ, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ Luật Lao động, Hà Nội 2015 14 Chính phủ, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương sở cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, Hà Nội 2019 95 15 Chính phủ, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương sở cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, Hà Nội 2019 16 Quốc hội, Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13, Hà Nội 2012 17 Quốc hội, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, Hà Nội 2014 18 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực số điều hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, Hà Nội 2015 19 Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chiến lược phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Hà Nội 2010 20 Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quyết định số 1808/QĐ-BHXH quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hà Nội 2017 21 Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quyết định số 959/QĐ-BHXH quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 22 Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều, Báo cáo Đại hội công đoàn 2018, Quảng Ninh 2018 23 Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều, Báo cáo tổng kết công tác năm 2014, Quảng Ninh 2014 24 Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều, Báo cáo tổng kết công tác năm 2015, Quảng Ninh 2015 25 Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều, Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, Quảng Ninh 2016 26 Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều, Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, Quảng Ninh 2017 27 Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều, Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, Quảng Ninh 2018 28 Nguyễn Đức Chinh, Văn hóa doanh nghiệp, năm 2015 địa chỉ: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/van-hoa-doanh-nghiep-anh-huong-dencam-ket-cua-nhan-vien-voi-to-chuc-59748.htm, truy cập ngày 01/08/2019 96 29 Cao Việt Hiếu, Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến cam kết nhân viên với tổ chức, địa http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/van-hoa-doanhnghiep-anh-huong-den-cam-ket-cua-nhan-vien-voi-to-chuc-59748.htm, truy cập ngày 03/08/2019 30 Thái Thu Thủy, Tổng quan cam kết gắn bó với tổ chức, năm 2017, địa http://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/tong-quan-ve-cam-ket-gan-bo-voi-tochuc-51216.htm, truy cập ngày 25/07/2019 31 Dương Trường, Bảo hiểm Xã hội thị xã Đông Triều: Thực tốt công tác thu, năm 2016, địa http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201608/bao-hiem-xahoi-tx-dong-trieu-thuc-hien-tot-cong-tac-thu-2315628/, 28/07/2019 truy cập ngày 97 PHỤ LỤC I: PHIẾU KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU Xin chào Anh/Chị, Em thực luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Các nhân tố tác động tới cam kết với tổ chức nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh” Để đề tài hoàn tất mang lại nghĩa thiết thực cho Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh, em mong nhận hợp tác giúp đỡ Anh/Chị việc thực bảng khảo sát bên Em xin cam kết khảo sát mang tính chất phục vụ cho luận văn Mọi thông tin Anh/Chị cung cấp khảo sát hồn tồn bảo mật! Kính mong hợp tác Anh/Chị Em xin chân thành cảm ơn! TRẢ LỜI KHẢO SÁT Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu “x” vào ô tương ứng Các phát biểu Stt I Các nhân tố thuộc nhân viên Mục tiêu cá nhân Tơi làm việc tổ chức mục tiêu tiền lương khoản phúc lợi khác Tôi làm việc tổ chức mong muốn làm nghiệp vụ bảo hiểm Tôi làm việc tổ chức thời gian chờ hội tìm kiếm công việc khác Không đồng ý Đồng ý 98 Tơi làm việc tổ chức nghĩa vụ gia đình, cha mẹ mong muốn Tơi làm việc tổ chức khơng thể có hội làm công việc khác Tôi tự nguyện làm việc để đóng góp cho tổ chức sẵn sàng hi sinh quyền lợi lợi ích tổ chức Tôi trung thành (mong muốn gắn bó lâu dài) với tổ chức Tơi lại tổ chức dù có cơng ty khác đưa mức lương, quyền lợi hấp dẫn Nhu cầu cá nhân Mức lương tơi hồn tồn tương xứng với công sức bỏ Mức lương đủ đáp ứng nhu cầu sống (ăn, mặc, ở…) Mức lương nhận cao so với mặt lương chung thị trường Việc trả lương tổ chức công (so sánh với nhân viên cấp bậc, điều kiện làm việc) nhân viên Các khoản phụ cấp (xăng xe, cơm trưa,…) hợp lý (đáp ứng tốt nhu cầu) Tổ chức đóng đầy đủ khoản bảo hiểm (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội) cho nhân viên Tổ chức thực tốt việc khám sức khỏe định kỳ (năm/lần) cho nhân viên Tổ chức thực chế độ nghỉ phép theo luật định Tổ chức thực tốt công tác tổ chức tham quan du lịch cho nhân viên 99 Đánh giá công việc Công việc cho phép sử dụng tốt lực cá nhân Công việc thú vị (hào hứng, vui thích) Cơng việc tơi địi hỏi tính sáng tạo cao Cơng việc tơi chịu áp lực cao (tăng ca, áp lực khách hàng, doanh số, cường độ làm việc…) Công việc cho phép tự định giải vấn đề Tơi ln nỗ lực để hồn tất nhiệm vụ giao Tôi không ngừng nâng cao hiểu biết kỹ để cống hiến tốt cho tổ chức Tôi tự tin làm việc tơi có kỹ chun mơn kinh nghiệm II Các nhân tố thuộc tổ chức Các sách quản lý nhân Chính sách tuyển dụng bố trí nhân minh bạch, khoa học Khi vào làm, đào tạo kỹ quy trình nghiệp vụ Các chương trình đào tạo để nâng cao lực làm việc nhân viên hiệu Các kỳ thi đánh giá lực hấp dẫn bổ ích Quyền lợi có thăng tiến lương thưởng,… khiến tâm phấn đấu Văn hóa tổ chức Các triết lý nguyên tắc hành động tổ chức ăn sâu vào suy nghĩ hành động 100 Đồng nghiệp ln hỗ trợ tơi nhiệt tình cơng việc Đồng nghiệp tơi thân thiện, hịa nhã Đồng nghiệp làm việc chuyên nghiệp Phong cách quản lý lãnh đạo Cấp gần gũi hòa nhã với nhân viên Cấp quan tâm sẵn sàng giúp đỡ nhân viên Cấp công (trong đánh giá, phân chia công việc, xử lý kỷ luật) Cấp tơi ln tn thủ quy trình quy định thực đúng, đầy đủ cam kết Cấp cho nhân viên tự nhân viên thành thạo công việc Cấp gương tốt (về khả làm việc, cư xử quản lý) để học tập Điều kiện làm việc Thời gian làm việc hợp lý (thuận tiện cho thân, cho công việc luật) Khơng gian làm việc thống mát, thoải mái Trang thiết bị trang bị đầy đủ nơi làm việc Tơi thấy an tồn (có hệ thống phịng chống cháy nổ, bảo hộ lao động ) làm việc III Các nhân tố thuộc xã hội Nhìn nhận quan tâm xã hội ngành nghề Tôi tự hào người khác biết nhân viên tổ chức (qua đồng phục, bảng tên…) 101 Tôi vui nghe người khác nhắc đến tổ chức Tôi sẵn sàng giới thiệu nói tốt sản phẩm dịch vụ tổ chức nơi tơi làm việc Tơi quan tâm đến tình hình vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến tổ chức Quy định pháp luật Các nghiệp vụ bảo hiểm quy định đầy đủ, thường xuyên chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với nhiều đối tượng Chính sách tiền lương theo vị trí ngành đảm bảo đời sống nhân viên Chính sách nhân áp dụng ngành khơng có phân biệt đối xử Bối cảnh thời đại Bối cảnh thời đại giúp có nhiều hội lựa chọn nghề nghiệp Bối cảnh thời đại khiến chịu áp lực cao công việc Bối cảnh thời đại khiến phải thực tốt cam kết với tổ chức Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị Chúc Anh/Chị sức khỏe, thành công hạnh phúc! ... cảm nhân viên với tổ chức Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều, đồng thời thể khả thực cam kết nhân viên với với tổ chức Bảo hiểm xã hội thị xã Đơng Triều Vì vậy, lãng đạo Bảo hiểm xã hội thị xã Đông. .. tượng nghiên cứu: nhân tố tác động tới cam kết nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều - Phạm vi nghiên cứu: nhân tố tác động tới cam kết nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều, thời gian... đoàn kết Trên sở đánh giá nhân tố tác động đến cam kết với tổ chức nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm tạo cam kết với tổ chức nhân viên Bảo hiểm xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động tới cam kết với tổ chức của nhân viên tại bảo hiểm xã hội thị xã đông triều , Các nhân tố tác động tới cam kết với tổ chức của nhân viên tại bảo hiểm xã hội thị xã đông triều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn