Các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh quảng ninh

105 3 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 20:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VÀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Luật Kinh tế TRẦN THỊ KIM NGÂN Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VÀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 Học viên cao học: Trần Thị Kim Ngân Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Vũ Kim Ngân Hà Nội - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Các biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư địa bàn tỉnh Quảng Ninh” đề tài nghiên cứu độc lập riêng tôi, đưa dựa sở tìm hiểu, phân tích đánh giá số liệu tỉnh Quảng Ninh Các số liệu trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu có nội dung tương đồng khác Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019 Tác giả Trần Thị Kim Ngân ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, lòng biết ơn chân thành đến tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực đề tài Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Ngoại thương, Khoa Sau đại học trường tập thể thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn TS Vũ Kim Ngân, người trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài Do thời gian nghiên cứu kiến thức cịn hạn chế, luận văn hồn thiện khơng thể tránh khỏi sơ suất thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến thầy cô giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Thị Kim Ngân iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii TÓM TẮT LUẬN VĂN vii DANH MỤC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ .x MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ đề tài 5 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu .5 5.1 Cơ sở lý luận 5.2 Phương pháp nghiên cứu .5 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VÀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ .7 1.1 Tổng quan vị trí địa lý, đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh 1.1.1 Sự đời tỉnh Quảng Ninh 1.1.2 Vị trí địa lý 1.1.3 Điều kiện tự nhiên 1.1.4 Điều kiện kinh tế xã hội 10 iv 1.2 Vai trò pháp luật đầu tư phát triển - kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh 12 1.2.1 Khái quát vai trò pháp luật đầu tư phát triển kinh tế xã hội Việt Nam 13 1.2.2 Vai trò pháp luật đầu tư phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh 15 1.3 Lý luận chung biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư theo Luật đầu tư Việt Nam 16 1.3.1 Khái niệm, vai trò tác động biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư 17 a Khái niệm biện pháp bảo đảm đầu tư, khuyến khích đầu tư .17 a Vai trò, tác động biện pháp bảo đảm đầu tư, khuyến khích đầu tư 19 1.3.2 Hệ thống pháp luật điều chỉnh biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư Việt Nam giai đoạn trước 2005 từ 2005 đến 20 a Giai đoạn trước năm 2005 .20 b Giai đoạn từ năm 2005 đến .21 1.3.3 Các biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư Việt Nam 25 a Các biện pháp bảo đảm đầu tư 25 b Nội dung quy định pháp luật biện pháp khuyến khích đầu tư 31 1.4 Các biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư đặc thù phủ ban hành cho tỉnh Quảng Ninh sách khuyến khích đầu tư tỉnh ban hành .33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VÀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH .38 2.1 Khái quát thực trạng áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư, khuyến khích đầu tư Việt Nam .38 2.1.1 Những kết đạt 38 v 2.1.2 Hạn chế, bất cập việc áp dụng quy định pháp luật Việt Nam hành biện pháp bảo đảm, khuyến khích đầu tư .40 2.2 Thực trạng áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư, khuyến khích đầu tư địa bàn tỉnh Quảng Ninh 45 2.2.1 Phân tích thực trạng áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư địa bàn tỉnh Quảng Ninh 45 a Bảo đảm quyền sở hữu tài sản 45 b Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh 46 c Bảo đảm chuyển tài sản nhà đầu tư nước nước .47 d Bảo đảm đầu tư kinh doanh trường hợp thay đổi pháp luật 49 e Bảo đảm giải tranh chấp phát sinh từ hoạt động đầu tư kinh doanh 50 2.2.2 Thực trạng áp dụng biện pháp khuyến khích đầu tư địa bàn tỉnh Quảng Ninh 53 a Đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư 53 b Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư .54 c Lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư 57 d Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư 57 e Các biện pháp hỗ trợ đầu tư 59 2.3 Đánh giá việc thực biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư địa bàn tỉnh Quảng Ninh 63 2.3.1 Kết đạt 63 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 65 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VÀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 71 3.1 Định hướng chung tỉnh Quảng Ninh bảo đảm khuyến khích đầu tư 71 vi 3.1.1 Thế mạnh tiềm Quảng Ninh sách thu hút đầu tư 71 3.1.2 Mục tiêu, định hướng chung thu hút đầu tư tỉnh Quảng Ninh 72 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư địa bàn tỉnh Quảng Ninh 77 3.2.1 Giải pháp chung để hồn thiện sách quy định pháp luật biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư .77 a Giải pháp để hồn thiện sách pháp luật biện pháp khuyến khích đầu tư 77 b Giải pháp để hồn thiện sách pháp luật biện pháp bảo đảm đầu tư 79 c Giải pháp chung khác 79 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư địa bàn tỉnh Quảng Ninh 80 a Giải pháp hồn thiện chế, sách pháp luật biện pháp bảo đảm, khuyến khích đầu tư 80 b Giải pháp hoàn thiện nâng cao nguồn nhân lực áp dụng biện pháp bảo đảm, khuyến khích đầu tư .83 c Giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ưu đãi đầu tư doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh 85 Kết luận Chương 87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .90 vii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tăng trưởng kinh tế mục tiêu quan trọng quốc gia Để thực trì mục tiêu đó, nước có sách bước phù hợp với hoàn cảnh cụ thể Tuy nhiên dù quốc gia phải trả lời câu hỏi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế đâu cách thức để huy động nguồn lực nào? Thật vậy, xu tồn cầu hố kinh tế nay, muốn tồn phát triển kinh tế phải phát huy nội lực nước kết hợp với nguồn lực bên Theo đó, đầu tư hoạt động chủ yếu, định phát triển khả tăng trưởng doanh nghiệp Quảng Ninh địa phương có điều kiện tự kiên, kinh tế xã hội thuận lợi cho phát triển nhiều ngành nghề nhiều lĩnh vực khác Chính vậy, hệ thống pháp luật đầu tư đời tạo hành lang pháp lý vững giúp thu hút nhiều nhà đầu tư nước nước ngồi vào địa phương Đặc biệt sách bảo đảm, khuyến khích đầu tư ngày mở rộng nhằm mục đích thu hút nguồn đầu tư nước vào địa phương Với nhà đầu tư nước ngồi, thơng qua sách bảo đảm đầu tư mà cải thiện, nâng cao đáng kể lòng tin tranh thủ, tận dụng tối đa sách từ phía từ phía quyền nước Trên sở đó, tác giả chọn đề tài“Các biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư địa bàn tỉnh Quảng Ninh” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ Tác giả thơng qua việc nghiên cứu nội dung quy định pháp luật, thực tiễn thực thi bất cập bảo đảm, khuyến khích đầu tư đối địa bàn tỉnh Quảng Ninh đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, từ thúc đẩy thu hút đầu tư vào địa phương Trong đó, tác giả tập trung vào ba nhóm vấn đề là: mực tiêu, định hướng chung thu hút đầu tư tỉnh Quảng Ninh, kiến nghị hoàn thiện pháp luật nội dung kiến nghị hoàn thiện pháp luật thủ tục thực biện pháp bảo đảm, khuyến khích đầu tư địa bàn tỉnh Quảng Ninh Luận văn có nội dung sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận biện pháp bảo đảm khuyến khích viii đầu tư Chương 2: Thực trạng áp dụng biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư địa bàn tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư địa bàn tỉnh Quảng Ninh 79 - Hồn thiện trì ổn định quy định ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi thuế nhằm bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư: Trong thời gian qua, hệ thống pháp luật ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi thuế liên tục có thay đổi đột ngột ảnh hưởng tới lợi ích nhà đầu tư, khiến nhiều nhà đầu tư bị “sốc” thuế Việc sửa đổi điều kiện hay mức ưu đãi cụ thể phải bảo đảm bảo lưu ưu đãi mà nhà đầu tư hữu hưởng áp dụng chế lựa chọn cho nhà đầu tư họ có đáp ứng đủ điều kiện để hưởng ưu đãi theo mức quyền lựa chọn áp dụng ưu đãi theo quy định cho thời gian ưu đãi lại hưởng ưu đãi theo quy định cũ b Giải pháp để hồn thiện sách pháp luật biện pháp bảo đảm đầu tư Cần sửa đổi có văn hướng dẫn cho nhà đầu tư cụ thể biện pháp bảo đảm đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 - Đối với biện pháp bảo đảm đầu tư kinh doanh trường hợp thay đổi pháp luật cần sửa đổi điều luật cho với tên điều luật, bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư kinh doanh không quy định liên quan đến ưu đãi đầu tư Cần mở rộng quy định pháp luật thủ tục, chuyển nhượng vốn, giải tranh chấp…khi có thay đổi pháp luật để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước - Đối với biện pháp bảo lãnh phủ số dự án quan trọng cần có văn hướng dẫn cụ thể điều kiện dự án quan trọng? Quy định cụ thể điều kiện vốn, quy mô đầu tư, lĩnh vực đầu tư, ngành nghề đầu tư, quy định cụ thể thủ tục để áp dụng biện pháp bảo lãnh (thành phần hồ sơ, quan tiếp nhận, xử lý ) Chỉ trường hợp có quy định cụ thể biện pháp bảo đảm phát huy vai trò, bảo đảm nhà đầu tư có quyền lợi cho nhà đầu tư c Giải pháp chung khác - Cải cách sách thu hút nguồn vốn FDI vào khu cơng nghiệp: Cần rà sốt theo hướng chọn lọc để có hệ thống ưu đãi đầu tư thích ứng với đòi hỏi 80 nhà đầu tư kinh nghiệm quốc tế việc thu hút FDI vào cơng nghệ cao dịch vụ đại…Chính sách ưu đãi đầu tư cần bảo đảm hấp dẫn nhà đầu tư tiềm vào ngành nghề, lĩnh vực theo định hướng ưu tiên phát triển công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, đồng thời phải tính tốn thực sở bảo đảm lợi ích quốc gia, hiệu KT-XH địa phương, chấm dứt tình trạng thu hút FDI theo phong trào, bất chấp chất lượng, hiệu thời gian trước - Đơn giản hóa thủ tục hành tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực thủ tục để cấp phép, thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư Luật Đầu tư 2014 đánh giá đột phá rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Cụ thể, thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư thuộc diện định chủ trương đầu tư ngày làm việc kể từ ngày nhận văn định chủ trương đầu tư; dự án khác 15 ngày làm việc kể từ ngày quan cấp phép nhận đủ hồ sơ Tuy nhiên, thực tế, thấy trường hợp nhà đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thời hạn rút ngắn theo quy định Luật Đầu tư 2014 Bên cạnh đó, thủ tục để áp dụng biện pháp ưu đãi đầu tư chưa rõ ràng, khiến nhà đầu tư gặp khó khăn theo luật ưu đãi nhà đầu tư đương nhiên hưởng có đủ điều kiện theo luật định 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư địa bàn tỉnh Quảng Ninh Ngoài giải pháp chung để hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư, khuyến khích đầu tư phân tích trên, vào tình hình thực tế địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tác giả đề xuất số giải pháp cụ thể áp dụng riêng địa phương để nâng cao hiệu áp dụng biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư sau: a Giải pháp hồn thiện chế, sách pháp luật biện pháp bảo đảm, khuyến khích đầu tư 81 Thứ nhất, ban hành số văn cụ thể địa phương để hướng dẫn cụ thể biện pháp bảo đảm, khuyến khích đầu tư sở thống với Luật Đầu tư 2014, văn luật khác liên quan điều ước quốc tế Việt Nam tham gia Cần rà soát, điều chỉnh quy định ưu đãi đầu tư địa phương để phù hợp với hệ thống pháp luật đầu tư Việt Nam nói chung cam kết quốc tế tham gia, đáp ứng yêu cầu hội nhập Đặc điểm xu hội nhập kinh tế quốc tế chế định pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư nước thường có quy định giống Mặt khác, cần nội luật hóa số quy định nguyên tắc công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia để điều chỉnh quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại Luật đầu tư quy định trường hợp có mẫu thuẫn pháp luật nước quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam phê chuẩn ưu tiên áp dụng quy định điều ước quốc tế Tuy nhiên, khơng phải doanh nghiệp hiểu biết điều ước quốc tế thông lệ, tập qn quốc tế.Vì vậy, việc nội luật hóa quy định, tập quán thông lệ quốc tế giúp doanh nghiệp hiểu áp dụng ưu đãi đầu tư cách xác hiệu Theo đó, cần hướng dẫn cụ thể thủ tục để nhà đầu tư hưởng ưu đãi đầu tư khơng có quy định hướng dẫ cụ thể trình tự, thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư khiến quan quản lý nhà nước lẫn nhà đầu tư lúng túng áp dụng gặp số trường hợp cụ thể Trường hợp nhà đầu tư đương nhiên hưởng không cần qua xin phép hay thông báo cần quy định cụ thể tránh trường hợp nhiều cán gây khó cho nhà đầu tư trình thực dự án Thứ hai, Quảng Ninh cần mở rộng sách khuyến khích đầu tư, mở rộng lĩnh vực ưu đãi ngành dịch vụ - có du lịch mạnh địa phương Điển hình bật ưu đãi Quảng Ninh hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp địa bàn thông qua Quyết 82 định số 2895/2015/QĐ-UBND việc ban hành quy định sách hỗ trợ ưu tiên đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Quyết định cụ thể hóa Nghị 89/2013/HĐND ngày 19 tháng năm 2013 UBND tỉnh, nhiên việc ban hành sách hỗ trợ ưu tiên đầu tư theo Nghị bị bãi bỏ Nghị số 180/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh); Nghị số 194/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng năm 2019 việc ban hành sách khuyến khích đầu tư, liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp tỉnh Quảng Ninh mà chưa có quy định cụ thể sách ưu đãi đầu đầu tư lĩnh vực khác Bên cạnh mở rộng lĩnh vực đầu tư cần quy định cụ thể hình thức ưu đãi đầu tư, mức ưu đãi, đối tượng ưu đãi, thủ tục hưởng ưu đãi để nhà đầu tư khơng cịn lúng túng khơng q trình khiển khai dự án Đối với dự án tỉnh Quảng Ninh cam kết ưu đãi đầu tư theo Nghị 89/2013/HĐND cần phải có sách ưu đãi khác thay tùy thuộc vào điều kiện tỉnh hỗ trợ giới thiệu, quảng bá dự án, xúc tiến đầu tư, đầu tư hạ tầng tiện ích, giới thiệu, đào tạo nguồn lao động theo nhu cầu doanh nghiệp v.v Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm mạnh rào cản điều kiện kinh doanh, tạo sức hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư vào địa phương Đổi chế hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến mở rộng thị trường, bước chủ động thị trường, hồn thiện sách tín dụng cho dự án đặc biệt dự án nơng nghiệp xanh theo hướng hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp Nghị số 194/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng năm 2019 việc ban hành sách khuyến khích đầu tư, liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh ban hành tháng 7/2019 Chính vậy, UBNQ tỉnh cần phối hợp với Ban xúc tiến đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp địa bàn tỉnh tiếp cận phổ biến sách ưu đãi lĩnh vực nơng nghiệp Phát triển sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 83 bảo đảm phù hợp với nhu cầu thị trường, kế hoạch chiến lược phát triển ngành nông nghiệp, đổi chế hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến mở rộng thị trường, bước chủ động thị trường, hồn thiện sách tín dụng cho dự án nông nghiệp theo hướng hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nơng nghiệp Cùng với xây dựng, hồn thiện sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận ứng dụng kết nghiên cứu khoa học, công nghệ tiên tiến đại phục vụ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; khai thác tối đa hội cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển nông nghiệp vượt trội, hiệu bền vững; hoàn thiện chế hoạt động cho thị trường quyền sử dụng đất, tạo chế đồng để thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp phát triển; khẩn trương nghiên cứu chế thí điểm tích tụ, tập trung ruộng đất, bảo đảm hài hịa lợi ích Nhà nước, người nơng dân doanh nghiệp b Giải pháp hồn thiện nâng cao nguồn nhân lực áp dụng biện pháp bảo đảm, khuyến khích đầu tư Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ưu đãi đầu tư doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức địa bàn tỉnh Quảng Ninh giải pháp quan trọng để hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng biện pháp bảo đảm, khuyến khích đầu tư Hiện nay, địa bàn tỉnh yếu doanh nghiệp vừa nhỏ chủ yếu doanh nghiệp gia đình, phận pháp chế doanh nghiệp chưa doanh nghiệp quan tâm đầu tư Chính vậy, việc tiếp cận tìm hiểu sách bảo đảm ưu đãi đầu tư doanh nghiệp địa bàn tỉnh hạn chế Trong thời gian qua, việc tuyên truyền pháp luật thông qua phương tiện thông tin đại chúng phương tiện khác đạt kết định.Tuy nhiên, so với yêu cầu nâng cao trình độ, ý thức pháp luật cho người dân địa bàn tỉnh kết chưa tương xứng Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đầu tư nói chung, pháp luật ưu đãi hỗ trợ đầu tư nói riêng doanh nghiệp, chủ đầu tư nhân dân thời gian tới, cần triển khai nội dung: 84 - Nâng cao lực hoạt động quan xúc tiến đầu tư, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh cần phối hợp thực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp địa bàn tỉnh - Tăng cường lãnh đạo, quản lý cấp ủy Đảng, quyền hoạt động đơn vị này, đặc biệt giao nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể năm cung cấp kinh phí đầy đủ, bảo đảm cho quan xúc tiến triển khai hồn thành nhiệm vụ Các đơn vị cần phải vào tình hình thực tế địa phương tổ chức hoạt động thường xuyên để chuyển tải kịp thời văn đến với đối tượng liên quan - Tổ chức điều tra, khảo sát để biết tình hình thực tế trình độ hiểu biết pháp luật ưu đãi đầu tư doanh nghiệp, chủ đầu tư Sự hiểu biết pháp luật cá nhân khác nhau, hiểu biết phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: nghề nghiệp, khu vực sống, trình độ văn hóa, giới tính - Đẩy mạnh cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí sử dụng cán cán làm công tác quản lý Phát hiện, bồi dưỡng tài trẻ đội ngũ cán công chức, viên chức để quy hoạch đào tạo lâu dài; Tập trung đào tạo nguồn nhân lực để thực tốt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có đủ trình độ đáp ứng u cầu phát triển KT-XH; trọng đào tạo nghề, đào tạo cán quản lý, cán kỹ thuật cho khu cơng nghiệp, khu kinh tế - Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề phát triển dịch vụ giới thiệu việc làm; - Đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán quản trị doanh nghiệp nhằm đáp ứng u cầu cơng nghiệp hố, đại hoá đủ khả tiếp cận tiên khoa học quản lý, công nghệ, thị trường để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - Xây dựng kho thơng tin, liệu đầu tư nước ngồi Sở Kế hoạch Đầu tư để phục vụ tốt nhu cầu thông tin tổ chức tài trợ, nhà tài trợ nhà đầu tư; đồng thời chia sẻ tốt thông tin nhu cầu ngành, 85 địa phương Đồng thời kết nối với nhà tài trợ bộ, ngành trung ương việc tìm nguồn vốn đầu tư nước ngồi cho tỉnh c Giải pháp tăng cường cơng tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ưu đãi đầu tư doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức từ lãnh đạo cấp, ngành, cán bộ, công chức đặc biệt quan, đơn vị có liên quan đến việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước phục vụ phát triển KT-XH tỉnh; Tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận cao lãnh đạo nhân dân việc vận động, thu hút đầu tư nước ngồi - Tập trung khắc phục có hiệu nguyên nhân gây trở ngại làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh, đặc biệt nguyên nhân chủ quan lãnh đạo, đạo, quản lý, điều hành cấp, ngành (cải cách thủ tục hành chính, lề lối tác phong làm việc thái độ cán cơng chức nhà đầu tư, nâng cao trình độ ngoại ngữ công chức, viên chức v.v); - Soát xét thủ tục đầu tư, kiên loại bỏ thủ tục rườm rà, không cần thiết, pháp luật khơng quy định, nhập thủ tục nhập để đơn giản, gọn thủ tục đầu tư; thực hóa việc nhà đầu tư nộp hồ sơ nhận kết đầu mối Sở Kế hoạch Đầu tư dự án KCN, KKT Ban quản lý Khu kinh tế dự án KCN, KKT - Chủ động, bố trí, xếp cán có lực, có trách nhiệm hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý thủ tục hành bảo đảm tiến độ theo quy định, có chế tài khuyến khích đồng thời phát xử lý nghiêm cán bộ, cơng chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân thi hành công vụ - Tuyên truyền, cập nhật thông tin thường xuyên rà soát, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư Hệ thống thông tin điện tử Ban quản lý Khu kinh tế Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố 86 - Nội dung tuyên truyền pháp luật ưu đãi hỗ trợ đầu tư cần thiết thực, đơn giản, dễ hiểu Tập trung thông tin pháp luật ưu đãi hỗ trợ đầu tư, thông tin thực pháp luật ưu đãi hỗ trợ đầu tư, tình hình phạm pháp Bên cạnh việc phát huy ngày hiệu hình thức này, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn đặc biệt khó khăn cần lựa chọn hình thức thích hợp như: phát sách hướng dẫn thực pháp luật; tổ chức nói chuyện thường xuyên pháp luật tụ điểm dân cư; tăng cường hình thức phát sóng đa dạng, liên tục, hấp dẫn hệ thống đài truyền quận, huyện xã 87 Kết luận Chương Với sách kêu gọi, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng cho khu công nghiệp, khu kinh tế địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian qua hội, mục tiêu để thu hút nhà đầu tư nước tỉnh Để đạt mục tiêu đề , năm 2019 Ban xúc tiến hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh (IPA), Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (QEZA) tham mưu đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút quan tâm từ tập đoàn, doanh nghiệp lớn nước, như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Canada hay khu vực châu Âu, Trung Đông vào địa bàn Để định hướng, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, Quảng Ninh cần có giải pháp cụ thể đề hoàn thiện cao hiệu áp dụng biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư địa bàn tỉnh Hoàn thiện hệ thống pháp luật ưu đãi đầu tư khơng tách dời việc hồn thiện hệ thống pháp luật đầu tư nói chung Một hệ thống pháp luật đầu tư thơng thống, minh bạch phù hợp, tương đồng với hệ thống pháp luật nước khu vực giới yếu tố định để hình thành quy định ưu đãi đầu tư mang tính hiệu quả, thực thi Vì vậy, luận văn đưa giải pháp chung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật biện pháp bảo đảm đầu tư, khuyến khích đầu tư nói chung giải pháp cụ thể áp dụng địa bàn tỉnh Quảng Ninh để nâng cao hiệu áp dụng sách khơng Quảng Ninh mà tồn phạm vi lãnh thổ Việt Nam 88 KẾT LUẬN Quảng Ninh nằm phía Đơng Bắc Việt Nam, có diện tích đất tự nhiên 6.102 km2, đứng thứ 21 diện tích thứ 31 tổng dân số so với nước, với số dân 1,188 triệu người (theo thống kê năm 2012) Theo Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đặt kỳ vọng, mục tiêu phát triển kinh tế cho Quảng Ninh giai đoạn 2011-2020 tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12-13%/năm, với tăng trưởng hai lĩnh vực: Dịch vụ hoạt động Công nghiệp Phi khai khống khác Để đạt mục tiêu Quảng Ninh cần có sách để thu hút nguồn đầu tư nước để phát triển kinh tế, bảo đảm đầu tư, khuyến khích đầu tư ln vấn đề quan tâm hàng đầu nhà đầu tư trước định góp vốn vào ngành nghề, địa bàn kinh doanh Nhằm tạo tin tưởng, uy tín thể vai trò, vị đặc biệt Nhà nước, hệ thống pháp luật đầu tư Việt Nam bước đà phát triển kinh tế, có diện lĩnh vực đầu tư Các quy định bảo đảm đầu tư, khuyến khích đầy đủ số lượng phạm vi điều chỉnh thực tế, quy định tồn nhiều bất cập, vướng mắc cần tháo gỡ Tác giả thông qua việc nghiên cứu nội dung quy định pháp luật, thực tiễn thực thi bất cập bảo đảm, khuyến khích đầu tư đối địa bàn tỉnh Quảng Ninh đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, từ thúc đẩy thu hút đầu tư vào địa phương Trong đó, tác giả tập trung vào ba nhóm vấn đề là: mục tiêu, định hướng chung thu hút đầu tư tỉnh Quảng Ninh, kiến nghị hoàn thiện pháp luật nội dung kiến nghị hoàn thiện pháp luật thủ tục thực biện pháp bảo 89 đảm, khuyến khích đầu tư địa bàn tỉnh Quảng Ninh Hi vọng Luận văn đóng góp phần tích cực việc sửa đổi quy định biện pháp bảo đảm, khuyến khích đầu tư nói chung bảo đảm, khuyến khích đầu tư địa tỉnh Quảng Ninh nói riêng 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb CTQG, Hà Nội; Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội; Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội; Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016; Đảng Thành phố Cẩm Phả (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013; Bộ Luật hình số 100/2015/QH13 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội X; chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 127/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016; Luật đầu tư nước Việt Nam số 4-HĐNN8 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố VIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 29 tháng 12 năm 1987; Luật số 35-L/CTN NGÀY 22/06/1994 Quốc hội Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích đầu tư nước; 10 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; 11 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 12 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết hướng dẫ thi hành số Luật đầu tư; 13 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 Bộ Tài việc hướng dẫn thực ưu đãi theo quy định Luật Đầu tư Nghị định 91 118/2015/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư; 14 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành năm 2016 (số 488/KH-BHXH ngày 17/02/2016); 15 TS Phạm Đức Chính PGS.TS Ngơ Thành Can, Kỹ quản lý hành chính; 16 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2018; 17 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 Quốc Hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua; 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai; 19 Quyết định số 2428/QĐ-TTg số chế, sách đặc thù tỉnh Quảng Ninh khu kinh tế Vân Đồn; 20 Nghị số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng năm 2013 việc ban hành sách hỗ trợ ưu tiên vào khu công nghiệp, khu kinh tế địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 21 Quyết định số 2895/2015/QĐ-UBND việc ban hành quy định sách hỗ trợ ưu tiên đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế; 22 Nghị số 15-NQ/TU ngày 23 tháng năm 2019 Ban chấp hành Đảng tỉnh việc phát triển cảng biển dịch vụ cảng biển địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 23 Nghị số 180/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh việc bãi bỏ Nghị số 89/2013/NQHĐND ngày 19 tháng 17 năm 2013 Hội đồng nhân dân tỉnh việc ban hành sách hỗ trợ ưu tiên đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 92 24 Nghị số 194/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng năm 2019 việc ban hành sách khuyến khích đầu tư, liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh; 25 UBND tỉnh Quảng Ninh , “Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, ban hành năm 2014; 26 Lê Thị Thu Thủy, “Các biện pháp khuyến khích theo Luật Đầu tư thực tiễn áp dụng tỉnh Quảng Bình”, Đại học Luật – Đại học Huế; 27 Nguyễn Thị Trang, Pháp luật ưu đãi đầu tư doanh nghiệp khu công nghiệp – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014; 28 Th.S Đào Thu Hà, Hoàn thiện pháp luật hỗ trợ đầu tư điều kiện hỗ trợ đầu tư điểu kiện hội nhập kinh tế quốc tế, – Khoa Luật, Trường Đại học kinh tế Quốc dân đăng tạp chí Cơng Thương ngày 17/12/2018; 29 TS Đinh Trọng Thắng TS Trần Tiến Dũng, Thực trạng sách ưu đãi FDI vào Việt Nam nay, Ban nghiên cứu ngành lĩnh vực, Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đăng tạp chí Tài Chính ngày 25/6/2019; 30 Lưu Thị Thảo Hồ Thị Xuân Hồng, Giải pháp khuyến khích đầu tư phát triển nơng nghiệp địa bàn huyện Lương Sơn, Hòa Bình, Trường Đại học Lâm Nghiệp đăng tạp chí Khoa học Công nghệ Lâm Nghiệp số 1-2017; 31 Trịnh Văn Long, Bảo đảm đầu tư theo Luật Đầu tư, Khoa Luật – Đại học mở TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh năm 2014; 32 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Kế hoạch năm 2011-2015 - Nghị số 10/2011/QH13, Hà Nội năm 2011; 33 Dự thảo Chiến lược Định hướng Chiến lược Thu hút FDI hệ mới, giao đoạn 2018-2030, tháng 3/2018; 34 Bộ Kế hoạch Đầu tư , Bức tranh khu công nghiệp, khu kinh tế năm 2013 qua số, Tạp chí Khu cơng nghiệp Việt Nam điện tử, Hà Nội năm 2014; 93 35 Thư viện pháp luật điện tử, Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), Chương 9, Mục A, Điều 9.7; địa https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/hiep-dinh-TPP/11880/ban-tieng-vietcua-hiep-dinh-tpp-chuong-9-dau-tu 36 Ủy ban Quốc gia Hợp tác kinh tế Quốc tế, Các văn kiện gia nhập Tổ chức Thương mại giới WTO Việt Nam, Hà Nội, 2006, tr.6-9; 37 Nguyễn Huế, Tăng cường hợp tác đầu tư, Báo Quảng Ninh, địa http://www.baoquangninh.com.vn/kinh-te/201807/tang-cuong-hop-tac-thu-hutdau-tu2394207/index.htm?fbclid=IwAR3FrRKyKGomhtRqFs7Uf4rbg3tShek9PM09S VvngFzKN7Hwztc0fvAYVKk; 38 Ths Phạm Thị Lan, Một số vướng mặc thực sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Tạp chí Tài chính, địa http://tapchitaichinh.vn/taichinh-kinh-doanh/mot-so-vuong-mac-trong-thuc-hien-chinh-sach-thue-thu-nhapdoanh-nghiep-311927.html; 39 Quốc Thắng, Vì ơng Trịnh Vĩnh Bình kiện Chính phủ địi 1,25 tỷ USD?, Báo điện tử Vnexpress, địa https://vnexpress.net/phap-luat/vi-sao-ongtrinh-vinh-binh-kien-chinh-phu-doi-1-25-ty-usd-3635604.html 40 Công ty Cổ phần Kết nối Đầu tư Việt Nam, Báo cáo Khu công nghiệp Việt Nam 2013, Tài liệu hội thảo triển lãm Khu công nghiệp Việt Nam 2013, Hà Nội năm 2013; 41 Chu Thị Mỹ Hạnh, Các biện pháp ưu đãi đầu tư hỗ trợ đầu tư theo Luật đầu tư 2005 thực tiễn áp dụng tỉnh Lào Cai, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội năm 2010 42 UBND tỉnh Quảng Ninh, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, số nhiệm vụ tâm tháng lại năm 2019, Quảng Ninh năm 2019 ... tác động biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư 17 a Khái niệm biện pháp bảo đảm đầu tư, khuyến khích đầu tư .17 a Vai trò, tác động biện pháp bảo đảm đầu tư, khuyến khích đầu tư 19... trạng áp dụng biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư địa bàn tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư địa bàn tỉnh Quảng Ninh 7 CHƯƠNG... tác động biện pháp bảo đảm đầu tư, khuyến khích đầu tư Thông qua hệ thống pháp luật đầu tư, biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư đưa nhằm bảo đảm an toàn tài sản vốn nhà đầu tư khuyến khích lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh quảng ninh , Các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn