Bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của bên thứ ba trong hoạt động cấp tín dụng và thực tiễn tại agribank huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh

91 3 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 20:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ TRẢ NỢ BẰNG THẾ CHẤP TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG VÀ THỰC TIỄN TẠI AGRIBANK HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Luật Kinh tế HOÀNG DIỆU THU Hà Nội - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ TRẢ NỢ BẰNG THẾ CHẤP TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG VÀ THỰC TIỄN TẠI AGRIBANK HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 Họ tên học viên: Hoàng Diệu Thu Ngƣời hƣớng dẫn: TS Hà Công Anh Bảo Hà Nội - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba hoạt động cấp tín dụng thực tiễn Agribank Huyện Hồnh Bồ, Tỉnh quảng Ninh” hướng dẫn khoa học TS Hà Cơng Anh Bảolà cơng trình nghiên cứu riêng Các kết Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn bảo đảm tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học toán tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Trường đại học Ngoại thương Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2019 NGƢỜI CAM ĐOAN Hoàng Diệu Thu ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẾ CHẤP TÀI SẢN ĐỂ ĐẢM BẢO NGHĨA VỤ TRẢ NỢ TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG VÀ PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ TRẢ NỢ BẰNG THẾ CHẤP TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA 1.1 Khái niệm bảo đảm nghĩa vụ trả nợ hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm bảo đảm nghĩa vụ trả nợ 5 1.1.2 Khái niệm bảo đảm nghĩa vụ trả nợ hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.3 Bản chất vai trò chấp tài sản bên thứ ba đối để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ hoạt động cấp tín dụng ngân hàng 1.1.3.1 Bản chất chấp tài sản bên thứ ba đối để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ hoạt động cấp tín dụng ngân hàng 1.1.3.2 Vai trò, cần thiết chấp tài sản bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ hoạt động cấp tín dụng ngân hàng 13 1.1.4 Phân biệt bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba với biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ khác hoạt động tín dụng ngân hàng 14 1.1.4.1 Phân biệt đảm bảo nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba với cầm cố tài sản 1.1.4.2 Phân biệt đảm bảo nghĩa vụ trả nợ chấp tài 15 iii sản bên thứ ba với bảo lãnh 17 1.2 Pháp luật bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba hoạt động cấp tín dụng ngân hàng 20 1.2.1 Khái niệm đặc điểm pháp luật bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba hoạt động cấp tín dụng ngân hàng 1.2.2 Nội dung pháp luật 20 21 1.2.2.1 Quy định nghĩa vụ ngân hàng bảo đảm an toàn vốn cho vay 21 1.2.2.2 Quy định bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba hợp đồng bảo đảm tiền vay 24 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ TRẢ NỢ BẰNG THẾ CHẤP TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG VÀ THỰC TIỄN TẠI AGRIBANK HUYỆN HOÀNH BỒ QUẢNG NINH 35 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba trình xác lập giao dịch bảo đảm tiền vay 35 2.1.1 Các quy định giao dịch chấp tài sản bên thứ ba 35 2.1.1.1 Thế chấp 35 2.1.1.2 Bảo lãnh 36 2.1.2 Các quy định hiệu lực giao dịch chấp tài sản bên thứ ba 37 2.1.3 Về chủ thể tham gia hoạt động bảo đảm tiền vay chấp tài sản bên thứ ba ngân hàng thương mại 40 2.1.3.1 Bên nhận bảo đảm 41 2.1.3.2 Bên bảo đảm (bên vay) 42 iv 2.1.3.3 Bên bảo đảm 42 2.1.4 Về hợp đồng bảo đảm tiền vay chấp tài sản bên thứ ba 44 2.2 Thực trạng pháp luật chấp tài sản bên thứ ba trình xử lý tài sản bảo đảm tiền vay 51 2.3 Thực tiễn áp dụng pháp luật bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba hoạt động cấp tín dụng Agribank Huyện Hồnh Bồ Quảng Ninh 57 2.3.1 Một số nét Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Huyện Hoành Bồ Quảng Ninh 57 2.3.1.1 Sự hình thành phát triển Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn Huyện Hồnh Bồ Quảng Ninh 57 2.3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Agribank Hoành Bồ 58 2.3.1.3 Cơ cấu tổ chức chi nhánh 58 2.3.1.4 Các hoạt động chủ yếu Agribank Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh … 59 2.3.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba hoạt động cấp tín dụng Agribank Huyện Hoành Bồ Quảng Ninh 60 2.3.2.1 Một số kết đạt 60 2.3.2.2 Một số tồn khó khăn 61 CHƢƠNG III: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ TRẢ NỢ BẰNG THẾ CHẤP TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NĨI CHUNG VÀ TẠI AGRIBANK HUYỆN HỒNH BỒ TỈNH QUẢNG NINH NĨI RIÊNG 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp 63 v tài sản bên thứ ba 63 3.2 Một số phƣơng hƣớng cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật vềbảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba 65 3.2.1 Thống cụ thể hóa quy định bảo đảm nghĩa vụ tiềnvay 65 3.2.2 Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến việc xác lập thực giao dịch bảo đảm tiền vay 66 3.2.3 Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến việc xử lý tài sản chấp để thu hồi nợ 70 3.3 Kiến nghị nâng cao hiệu áp dụng pháp luật bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba hoạt động cấp tín dụng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 74 3.3.1 Nâng cao chất lượng việc áp dụng pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm 3.3.2 Tập trung hóa thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm 74 74 3.3.3 Hoàn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng, có quản lý rủi ro tài sản bảo đảm 75 3.3.4 Tăng cường việc kiểm tra, tra hoạt động ngân hàng 76 3.3.5 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 77 3.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba hoạt động cấp tín dụng Agribank Huyện Hoành Bồ Tỉnh Quảng Ninh 77 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Cụm từ viết tắt BLDS Bộ luật Dân NHTM Ngân hàng thương mại QSDĐ Quyền sử dụng đất LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường nhu cầu vốn cho phát triển, mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, thành phần kinh tế lớn Khi hệ thống ngân hàng (đại diện Ngân hàng thương mại) nơi cung cấp vốn chủ yếu Với vai trị, vị trí mình, ngân hàng thương mại có chức đặc biệt quan trọng kinh tế quốc gia, địn bẩy cho kinh tế phát triển Các ngân hàng thương mại với tư cách trung gian tài - nơi thực huy động tiền gửi từ phía cơng chúng - có trách nhiệm hồn trả vốn vay người gửi, thực cho vay khách hàng có nhu cầu vốn Cho vay hoạt động đem lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng thương mại nhiên hoạt động cho vay tiềm ẩn nhiều rủi ro Vì để đảm bảo lợi ích, hạn chế rủi ro ngân hàng thương mại cho khách hàng vay vốn đồng thời bảo đảm an tồn cho hệ thống ngân hàng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ trả nợ vấn đề trọng tâm có vai trị to lớn hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại Hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm nhiều biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ dân nói chung bảo đảm nghĩa vụ trả nợ nói riêng Thực tiễn hoạt động tín dụng Ngân hàng cho thấy, số biện pháp bảo đảm nghĩa vụ chấp biện pháp bảo đảm sử dụng phổ biến Thế chấp tài sản để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ có hai trường hợp: chấp tài sản bên vay (bên có nghĩa vụ) chấp tài sản bên thứ ba Bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba có số đặc thù khác biệt so với chấp thông thường Việc khách hàng vay sử dụng tài sản bên thứ ba để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ hình thức chấp thời gian vừa qua sử dụng rộng rãi Tuy nhiên cịn nhiều Hợp đồng tín dụng xuất phát từ bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba gây nhiều tranh cãi quan điểm khác vấn đề Nhận thức rằng, việc nghiên cứu bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba quan hệ tín dụng mang tính thời sự, có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao nhận thức góp phần tạo ổn định quan hệ kinh tế, hạn chế tranh chấp phát sinh nhận thức pháp luật chưa đắn Do để góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo đảm thực hợp đồng tín dụng để khắc phục khiếm khuyết pháp luật Việt Nam vấn đề này, chọn đề tài “Bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba hoạt động cấp tín dụng thực tiễn Agribank Huyện Hồnh Bồ, Tỉnh Quảng Ninh” làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Việc nghiên cứu quy định pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật biện pháp bảo đảm tiền vay nói chung bảo đảm tiền vay chấp tài sản bên thứ ba nói riêng đề cập nhiều cơng trình nghiên cứu sách, báo, tạp chí như: “Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam” (Trần Thanh Thanh, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật quốc gia Hà Nội 2012); “Tài sản chấp xử lý tài sản chấp theo quy định pháp luật dân Việt Nam hành” (Vũ Thị Hồng Yến, luận án Tiến sĩ Luật học, Đại học Luật quốc gia Hà Nội 2013); “Một số vấn đề pháp lý hợp đồng chấp quyền sử dụng đất bên thứ ba” (Đoàn Thái Sơn, đăng Tạp chí ngân hàng số 12/2012) Các cơng trình nghiên cứu nói tài liệu tham khảo hữu ích Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu nói có phần nhỏ đề cập đến nghĩa vụ trả nợ tài sản chấp bên thứ ba Hiện với thay đổi sách, pháp luật; thực tiễn áp dụng pháp luật vấn đề nhiều quan điểm khác Xuất phát từ việc thừa kế cơng trình nghiên cứu có liên quan công bố giới khoa học pháp lý nước, người viết tâm nghiên cứu chuyên sâu pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật bảo đảm nghĩa vụ trả nợ tài sản chấp bên thứ ba, thực tiễn áp dụng biện pháp bảo đảm chấp tài sản bên thứ ba Agribank Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, từ đưa đề xuất cụ thể nhằm hồn thiện pháp luật nâng cao hiệu áp dụng pháp luật vấn đề cần thiết có ý nghĩa 69 chấp tài sản bên thứ ba, ủy quyền chấp tài sản bên thứ ba, Vì giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo đảm tiền vay chấp tài sản bên thứ ba, bất động sản, nên nhìn vào chất giao dịch mà khơng nên dựa vào hình thức hợp đồng Vì giao dịch bảo đảm giao dịch dân sự, tức nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, không nên phủ nhận hợp đồng lý hình thức, tạo điều kiện cho số đối tượng lợi dụng để trục lợi, gây bất ổn quản trị rủi ro tín dụng ngành ngân hàng Để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia giao dịch chấp QSDĐ bên thứ ba, gia tăng hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, hệ thống tòa án cấp giải tranh chấp liên quan đến hợp đồng chấp QSDĐ bên thứ ba nói riêng hợp đồng bảo đảm tài sản bên thứ ba nói chung hoạt động cho vay cần hiểu đưa định giải tranh chấp theo quy định BLDS văn quy phạm pháp luật khác Và để thống việc áp dụng pháp luật, pháp luật cần có quy định cụ thể vấn đề Đối với vấn đề sở hữu bất động sản, quan quản lý cần có chế giải minh bạch thơng tin giấy tờ sở hữu tài sản, tránh tình trạng mập mờ xác định sở hữu riêng, chung tài sản giấy tờ sở hữu * Thứ tư, hồn thiện quy định cơng chứng, chứng thực hợp đồng chấp tài sản bên thứ ba Luật Công chứng 2014 quy định: Lời chứng công chứng viên hợp đồng, giao dịch phải ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ, tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng; chứng nhận người tham gia hợp đồng, giao dịch hồn tồn tự nguyện, có lực hành vi dân sự, mục đích, nội dung hợp đồng, giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội, chữ ký dấu điểm hợp đồng, giao dịch chữ ký dấu điểm người tham gia hợp đồng, giao dịch; trách nhiệm cơng chứng viên lời chứng; có chữ ký cơng 70 chứng viên đóng dấu tổ chức hành nghề công chứng (Điều46, Luật công chứng 2014) Trong điều kiện thực tế nước ta nay, cần có điều chỉnh pháp luật theo hướng cơng chứng, chứng thực hình thức khơng phải nội dung Giá trị pháp lý hợp đồng chấp tài sản bên thứ ba bị phủ nhận, kể trường hợp công chứng, chứng thực Việc công chứng, chứng thực không làm tăng giá trị hợp đồng mà lại cản trở lớn xác lập giao dịch bảo đảm, lại cớ để bên thứ ba vin vào đó, u cầu Tịa án tuyên vô hiệu, nhằm trốn tránh việc thực nghĩa vụ Pháp luật nên quy định theo hướng để bên tự thỏa thuận việc công chứng, chứng thực hợp đồng * Thứ năm, hoàn thiện quy định đăng ký giao dịch bảo đảm Pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm nên quy định theo hướng để bên tự thỏa thuận Nếu bên thấy cần thiết phải đăng ký hợp đồng chấp tài sản bên thứ ba để bảo vệ quyền lợi cho họ thỏa thuận việc đăng ký Cịn thấy khơng cần thiết họ tự quản lý, kiểm sốt tài sản bảo đảm khơng đăng ký tự chịu rủi ro với định Pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm cần quy định rõ trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân từ chối việc đăng ký hợp đồng chấp tài sản bên thứ ba yêu cầu hợp lệ để trục lợi Chỉ có giải tỏa phần ách tắc, tồn đọng đăng ký giao dịch bảo đảm, đặc biệt đảm bảo quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, nhà hình thành tương lai Ngoài ra, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm cần đơn giản hóa, thực nhanh chóng 3.2.3 Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến việc xử lý tài sản chấp để thu hồi nợ Từ hoạt động thực tiễn xử lý nợ Việt Nam, nhận thấy việc xử lý tài sản chấp khó khăn thời gian Nếu ngân hàng muốn bán tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ phải thơng qua tịa án 71 nhiều thủ tục pháp lý phức tạp Hiện nay, nợ xấu tổ chức tín dụng có xu hướng gia tăng việc xử xử lý, bán tài sản chấp bế tắc Nếu khơng có sách mang tính thị trường việc nợ xấu khơng giải cách nhanh chóng Dovậy, pháp luật cần quy định rõ nguyên tắc chung xử lý tài sản bảo đảm tiền vay Cụ thể là: Đối với trường hợp có đồng thuận bên bảo đảm ngân hàng thời điểm xử lý vấn đề liên quan việc xử lý tài sản bảo đảm (phương thức, thời gian, địa điểm xử lý…) việc xử lý thực theo thỏa thuận Đối với trường hợp khơng có đồng thuận thời điểm xử lý có thỏa thuận hợp đồng bảo đảm ngân hàng u cầu bên bảo đảm phải tự bán tài sản khoảng thời gian định Sau thời điểm mà bên bảo đảm khơng tự bán, ngân hàng có toàn quyền xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức, thời điểm, địa điểm mà bên thỏa thuận hợp đồng bảo đảm tiền vay, khơng cần có đồng ý bên bảo đảm Trong trường hợp chấp (ngân hàng không giữ tài sản), bên bảo đảm không giao tài sản cho ngân hàng xử lý ngân hàng có quyền đề nghị quan công an cấp hỗ trợ Ngay nhận đề nghị ngân hàng, quan cơng an phải có nghĩa vụ cử cán trực tiếp hỗ trợ ngân hàng cưỡng chế bên bảo đảm bàn giao tài sản Ngoài ra, cần quy định rõ quan liên quan quan công chứng, chứng thực, quan đăng ký giao dịch bảo đảm, quan sang tên trước bạ phải tiến hành thủ tục để hỗ trợ ngân hàng việc bán tài sản Khi xử lý bán tài sản trường hợp này, thiết phải tiến hành theo thủ tục bán đấu giá công khai, rộng rãi, ngân hàng trực tiếp bán thuê tổ chức có chức bán đấu giá thực Ngồi ra, muốn ngân hàng khởi kiện Tòa án để xử lý tài sản trường hợp Trong trường hợp ngân hàng lạm dụng, gây thiệt hại cho bên bảo đảm người thứ ba, bên khởi kiện ngân hàng Tòa án yêu cầu bồi thường thiệt hại Đối với trường hợp khơng có đồng thuận thời điểm xử lý khơng có thỏa thuận hợp đồng bảo đảm, muốn xử lý tài sản bảo đảm, ngân hàng thiết phải khởi kiện Tòa án theo thủ tục chung 72 Thứ hai, pháp luật cần quy định rõ trường hợp ngân hàng quyền xử lý tài sản bảo đảm tiền vay Hiện tại, Bộ luật Dân 2015 quy định bên nhận bảo đảm xử lý tài sản “đã đến hạn thực nghĩa vụ dân mà bên có nghĩa vụ không thực thực nghĩa vụ không thoả thuận” Khái niệm “đến hạn” chung chung, dẫn đến việc quan chức hiểu sai, khơng phù hợp với hoạt động ngân hàng Ví dụ: Khách hàng vay với thời hạn năm, trả nợ theo phân kỳ (trả góp) tháng/lần Theo quy định Ngân hàng Nhà nước cần khách hàng q hạn trả nợ phân kỳ, tồn dư nợ vay chuyển sang nợ hạn thu hồi nợ Về nguyên tắc, thời điểm ngân hàng có quyền xử lý tài sản bảo đảm, thời hạn vay năm chưa hết Nhưng quan chức Tòa án nhiều trường hợp không cho ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm với lý khoản vay chưa đến hạn trả nợ Ngoài ra, hợp đồng tín dụng, nhiều ngân hàng thỏa thuận với khách hàng vay trường hợp khách hàng phải trả nợ trước hạn (ví dụ vi phạm nghĩa vụ thơng báo tình hình hoạt động doanh nghiệp, cản trở ngân hàng kiểm tra tình hình hoạt động doanh nghiệp ) Khi đó, nghĩa vụ chưa đến hạn ngân hàng có quyền thu nợ xử lý tài sản bảo đảm.Vì vậy, để phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động tín dụng ngân hàng thực tiễn cho vay ngân hàng, pháp luật cần bổ sung quy định ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm xẩy trường hợp mà bên thỏa thuận hợp đồng bảo đảm tiền vay Trên thực tế, Ngân hàng Quốc Tế thường ghi nhận hợp đồng bảo đảm tiền vay Ngân hàng có quyền xử lý tài sản bảo đảm xẩy trường hợp sau: + Bên vay vốn không thực thực không nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng; + Bên vay vốn phải thực trả nợ trước hạn theo điều khoản hợp đồng tín dụng theo quy định pháp luật không thực thực không nghĩa vụ trả nợ; 73 + Khi bên bảo đảm doanh nghiệp thực việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, cổ phần hoá, giải thể, phá sản doanh nghiệp; + Khi bên bảo đảm cá nhân chết tích (bao gồm trường hợp bị tuyên bố chết tích theo quy định pháp luật); + Khi bên chấp và/hoặc bên vay vốn vi phạm cam kết hợp đồng bảo đảm Một giải pháp khác cần tính đến khơng tâm, tập trung vào xử lý tài sản, phát mại bán tài sản bảo đảm tiền vay, mà Việt Nam nên làm theo cách ngân hàng Australia, Đức thực hiện, theo ngân hàng chấp nhận bơm thêm tiền cho chủ đầu tư xây hoàn thiện, với điều kiện họ trả phần khoản vay cũ, khoảng 70% Nếu không làm vậy, giá trị khoản nợ xấu giảm xuống qua thời gian họ tin rằng, cố đầu tư thêm, nợ trả có tài sản sinh lời tương lai Đây phương án cần tính đến bối cảnh nợ xấu lĩnh vực bất động sản lớn tài sản đảm bảo tiền vay chủ yếu bất động sản, có dự án bất động sản thi công dở dang Có thể nói quy định BLDS vấn đề nêu phù hợp với yêu cầu thực tế, cho phép bên thoả thuận biện pháp xử lý tài sản bảo đảm; khơng thoả thuận bán đấu giá Tuy nhiên pháp luật cần làm rõ quy định pháp luật nguyên tắc chung xử lý tài sản bảo đảm tiền vay trường hợp cụ thể: có thỏa thuận xử lý tài sản bảo đảm, khơng có thỏa thuận việc xử lý tài sản bảo đảm, hay thỏa thuận chưa rõ ràng bên chấp ngân hàng Ngoài ra, pháp luật cần quy định cụ thể vấn đề liên quan đến việc xử lý tài sảnbảo đảm, như: tăng cường quyền bên nhận bảo đảm việc xử lý tài sản đó; bổ sung quy định tốn khoản nợ từ số tiền thu qua bán tài sản bảo đảm, thứ tự ưu tiên toán nghĩa vụ 74 3.3 Kiến nghị nâng cao hiệu áp dụng pháp luật bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba hoạt động cấp tín dụng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 3.3.1 Nâng cao chất lƣợng việc áp dụng pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm Cần xây dựng Luật đăng ký giao dịch bảo đảm thống nhằm đạt mục tiêu sau đây: Thống pháp luật lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm; Hủy bỏ quy định khơng cịn phù hợp pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm; Bổ sung quy định cần thiết, phù hợp với thực tiễn khách quan đời sống kinh tế, xã hội; Đáp ứng yêu cầu cải cách hành hội nhập quốc tế Bên cạnh đó, luật đăng ký giao dịch bảo đảm cần quy định rõ ràng hình thức thủ tục đăng ký, tránh phiền hà không cần thiết cho khách hàng đăng ký, đồng thời tránh tạo kẽ hở để nhân viên có thẩm quyền có điều kiện hạch sách gây thời gian đăng ký giao dịch bảo đảm Thực tế cho thấy, việc phân biệt thẩm quyền đăng ký quan đăng ký giao dịch bảo đảm gặp khơng khó khăn Do đó, Bộ Tư pháp cần văn liên tịch với quan có thẩm quyền khác để phân biệt tài sản gắn liền với đất động sản nhiều trường hợp không thực rõ ràng, ví dụ như: nhà di động, nhà có kết cấu thép, giàn khoan thăm dị dầu khí, dây chuyền thiết bị cơng trình đặc dụng nhà máy điện, lọc dầu… điều giảm khó khăn cho quan đăng ký giao dịch bảo đảm người yêu cầu đăng ký việc xác định thẩm quyền, tránh tốn thời gian, chi phí, đặc biệt dẫn đến hậu bất lợi cho bên tham gia giao dịch, giá trị pháp lý việc đăng ký bị vô hiệu việc đăng ký thực không thẩm quyền 3.3.2 Tập trung hóa thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm Hệ thống quan đăng ký giao dịch bảo đảm QSDĐ, tài sản gắn liền với đất tổ chức phân tán địa phương, theo cá nhân người viết, hoạt động đăng ký nên tập trung lại cho quan có chun mơn Cục đăng ký giao 75 dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp, quan quản lý địa phương thông qua Bộ Tài nguyên Môi trường hỗ trợ cho Cục đăng ký giao dịch bảo đảm để thực tốt hoạt động mình, từ dẫn tới thuận tiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm Hiện thẩm đăng ký giao dịch bảo đảm trao cho quan khác nhau, điều tạo khó khăn cho chủ thể tiến hành đăng ký, đồng thời khó khăn cho ngân hàng thương mại cần tìm kiếm thơng tin giao dịch bảo đảm Do đó, việc tập trung tồn việc đăng ký Trung Tâm đăng ký Giao Dịch bảo đảm thuộc Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư Pháp cần thiết, quan lại cần tạo mạng lưới kết hợp chặt chẽ với trung tâm nhằm tạo điều kiện cho trung tâm tiến hành việc đăng ký giao dịch bảo đảm cách thuận lợi 3.3.3 Hoàn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng, có quản lý rủi ro tài sản bảo đảm Trong hoạt động cho vay NHTM, quản lý rủi ro liên quan đến tài sản bảo đảm đóng vai trị quan trọng để bảo vệ quyền lợi ích NHTM Các rủi ro có hoạt động cho vay NHTM như: rủi ro pháp lý, rủi ro khoản, rủi ro quản lý, rủi ro hư hỏng, giảm giá trị tài sản bảo đảm; để hạn chế rủi ro thi người viết đưa kiến nghị sau: Ngân hàng nên thực chấm điểm tài sản bảo đảm để làm nhận hay từ chối tài sản bảo đảm định tỷ lệ cấp tín dụng phù hợp giá trị tài sản bảo đảm kháchhàng; Quy trình cho vay ngân hàng thương mại cần xác định rõ trách nhiệm cán tín dụng phải u cầu cung cấp thơng tin tài sản bảo đảm thẩm định, xem xét việc cấp tín dụng hồ sơ vay vốn phải có văn cung cấp thơng tin có xác nhận quan đăng ký giao dịch bảo đảm Từng bước nâng cao chất lượng công tác định giá tài sản bảo đảm Tùy theo đặc thù ngân hàng thương mại, tính chất khoản vay, mức độ quan trọng phức tạp tài sản bảo đảm, ngân hàng thương mại lựa chọn 76 ba hình thức tổ chức định giá phù hợp với điều kiện hồn cảnh để tiết kiệm thời gian chi phí cho việc định giá Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp thơng qua việc đăng ký giao dịch bảo đảm trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản Ngay nhận chấp tài sản, ngân hàng thương mại cần thực việc đăng ký giao dịch bảo đảm theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định Nghị định số 83/2010/NĐCP ngày 23/7/2010 Chính phủ đăng ký giao dịch bảo đảm Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 Bộ Tư pháp hướng dẫn số vấn đề đăng ký, cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp 3.3.4 Tăng cƣờng việc kiểm tra, tra hoạt động ngân hàng Cần đổi nâng cao hiệu công tác kiểm tra, tra hoạt động ngân hàng Trong đó, nâng cao chất lượng, hiệu nghiệp vụ giám sát từ xa tra chỗ, giám sát từ xa coi nghiệp vụ quan trọng, có chức cảnh báo sớm rủi ro hoạt động ngân hàng Sử dụng kết hoạt động kiểm tốn nội kiểm tốn độc lập làm cơng cụ hỗ trợ cho trình giám sát từ xa tra chỗ Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội phải thực định kỳ đột xuất để kịp thời phát sai sót cảnh báo dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động tín dụng nói chung nhận chấp, xử lý tài sản bảo đảm nói riêng Cần kiểm soát tài sản bảo đảm khoản vay cụ thể cần thực cách thường xuyên nhằm phát dấu hiệu cảnh báo sớm để có hành động giải pháp khắc phục kịp thời Việc giám sát hành vi cán tín dụng lãnh đạo ngân hàng thương mại biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu rủi ro Một số vụ án kinh tế lớn thời gian vừa qua có liên quan đến cán ngân hàng thương mại có tiếp tay cán ngân hàng với khách hàng làm giả hồ sơ vay, hay nâng giá tài sản bảo đảm lên cao so với thực tế để rút tiền ngân hàng hay hướng dẫn khách hàng hợp 77 thức hóa hồ sơ khách hàng chưa đủ điều kiện vay, chí yêu cầu cán tín dụng thực theo ý kiến đạo phán tín dụng Do đó, cần phát ngăn chặn sớm hành vi cán tín dụng móc nối với khách hàng 3.3.5 Giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Cơng tác bảo đảm tiền vay nói chung đảm bảo tiền vay biện pháp chấp tài sản người thứ ba nói riêng có thực tốt an tồn hay khơng phụ thuộc lớn vào đội ngũ cán tín dụng Vì người trực tiếp tham gia vào trình bảo đảm tiền vay, từ khâu tiếp xúc, thẩm định, định mức cho vay đến hình thức bảo đảm… Do phân tích, nhận định cán tín dụng thiếu xác dẫn đến rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng Do vậy, để thành công đường hội nhập, với cạnh tranh ngày gay gắt, việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực yếu tố đặt lên hàng đầu Và cần đẩy mạnh công tác đào tạo, tổ chức cán pháp chế ngân hàng, nhằm tuyên truyền, phổ biến giải thích vấn đề NHTM gặp khó khăn Mặt khác đào tạo đội ngũ cán phục vụ cho NHTM Vì vai trị nhân viên pháp chế NHTM có vai trị quan trọng kinh tế nay, mặt nhân viên pháp chế có vai trị đảm bảo hoạt động quản lý kinh doanh ngân hàng thực quy định pháp luật từ giảm thiểu rủi ro pháp lý bảo vệ quyền lợi đáng hợp pháp ngân hàng, mặt khác nhân viên pháp chế nhịp cầu pháp luật kinh doanh Tăng cường phối hợp ngân hàng với quan tư pháp, đặc biệt quan thi hành án công tác xử lý tài sản bảo đảm 3.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba hoạt động cấp tín dụng Agribank Huyện Hồnh Bồ Tỉnh Quảng Ninh * Hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu kinh doanh 78 Rủi ro xảy ngân hàng cho khách hàng vay vốn mà không thu hồi dẫn đến vốn bị ứ đọng không xoay vịng Nếu ngân hàng thực sách cho vay, kinh doanh có hiệu dẫn tới có nhiều khách hàng có quan hệ tốt với ngân hàng, uy tín ngân hàng nâng cao, tạo điều kiện huy động vốn dễ dàng đạt hiệu cao Để thực mục tiêu kinh doanh có hiệu quả, giảm tỷ lệ rủi ro, đảm bảo an tồn vốn tín dụng ngân hàng nên thực biện pháp sau: - Thứ nhất: Trước cho vay phải thẩm định kỹ khách hàng, khách hàng phải có tài sản chấp, đủ tư cách pháp nhân, dự án đầu tư có tín nhiệm, làm ăn tốt, có quan hệ lâu dài với ngân hàng - Thứ hai: Ngân hàng phối hợp chặt chẽ với quan quyền để quản lý tài sản chấp khách hàng * Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán nhân viên ngân hàng đặc biệt cán tín dụng, người trực tiếp đầu tư thẩm định tài sản Cán nhân viên ngân hàng phải có hiểu biết định, bảo đảm thủ tục giải đáp vướng mắc cho khách hàng nhân viên ngân hàng phải thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Trong thời gian tới Chi nhánh cần tiếp tục tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng khuyến khích cán học thêm ngồi hành chính, tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng thường xuyên, có động viên khen thưởng với cán nhân viên đạt kết cao Bên cạnh trình độ lực cán nhân viên nên phát huy nâng cao tác phong đạo đức nghề nghiệp Trên số giải pháp cụ thể mang tính chất xây dựng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế thực tiễn đất nước, nhằm đảm bảo phù hợp việc giao lưu thương mại với nước giới Việc hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu áp dụng pháp luật hoạt động bảo đảm tiền vay giúp cho hoạt động cấp tín dụng ngân hàng thương mại nói chung Agribank Hồnh Bồ nói riêng vận hành cách hiệu quả, tạo cho chế pháp luật 79 thơng thống, cởi mở hơn, tránh mâu thuẫn, chồng chéo quy định pháp luật Việc hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu áp dụng pháp luật hoạt động bảo đảm tiền vay giúp cho hoạt động cho vay ngân hàng thương mại vận hành cách hiệu quả, tạo cho chế pháp luật thơng thống, cởi mở hơn, tránh mâu thuẫn, chồng chéo quy định pháp luật Em mạnh dạn nêu số phương hướng hoàn thiện giải pháp cụ thể nêu đúc rút trình nghiên cứu, tìm hiểu, tham khảo thực tiễn từ hoạt động Ngân hàng thương mại Tuy nhiên thời gian có hạn, điều kiện nghiên cứu giới hạn luận văn nên chưa thể trình bày mặt vấn đề 80 KẾT LUẬN Trong năm vừa qua, hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam không ngừng phát triển số lượng chất lượng, ngày khẳng định vai trò quan trọng kinh tế Tuy nhiên bên cạnh thành cơng gặt hái cịn trở ngại khó khăn cần khắc phục Những khó khăn vướng mắc cịn tồn việc thực nghiệp vụ bảo đảm nghĩa vụ hoạt động cấp tín dụng đặc biệt vấn đề chấp tài sản bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ người vay hoạt động cấp tín dụng NHTM - vấn đề nghiên cứu xuyên suốt luận văn Thực tiễn chứng minh bảo đảm tiền vay tài sản chấp bên thứ ba đóng góp phần khơng nhỏ hoạt động cấp tín dụng NHTM, nhu cầu vay vốn thị trường phát triển kinh tế - xã hội Bảo đảm tiền vay tài sản chấp bên thứ ba chịu điều chỉnh quy định pháp luật bảo đảm thực nghĩa vụ dân nói chung Bộ luật dân 2005 trước Bộ luật dân 2015 nay, Luật tổ chức tín dụng 2010, Nghị định 163/2006/NĐ-CP Chính phủ giao dịch bảo đảm, Nghị định 11/2012/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 163, Thông tư 16/2014/NĐ-CP xử lý tài sản bảo đảm, Quy chế cho vay Ngân hàng nhà nước tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại Hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản chấp bên thứ ba hồn tồn có đầy đủ sở pháp lý để thực thực tiễn Pháp luật vấn đề quy định đầy đủ tản mạn tất nhiên chưa thể hồn chỉnh Thực tế thời gian qua có nhiều tranh chấp xảy NHTM cá nhân, tổ chức vấn đề hình thức Hợp đồng chấp tài sản bên thứ ba, với tài sản chấp Quyền sử dụng đất.Và vấn đề trở lên phức tạp ồn loạt hợp đồng chấp tài sản bên thứ ba bị tuyên vô hiệu dẫn đến hoang mang, lo lắng cho NHTM hàng loạt hợp đồng khác đứng trước nguy bị tuyên vô hiệu Do người viết nhận thấy biện pháp chấp tài sản người thứ ba để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ NHTM vấn đề pháp lý phức tạp, cần có cơng trình nghiên cứu để 81 làm rõ chất pháp lý biện pháp thực tiễn áp dụng thực tế việc áp dụng gặp nhiều khó khăn hệ thống pháp luật quy định chưa hoàn thiện hai biện pháp chấp bảo lãnh Chính vậy, em lựa chọn đề tài nêu mục tiêu Từ việc nghiên cứu cách cụ thể về: Những vấn đề lý luận giao dịch bảo đảm nghĩa vụ dân tài sản bên thứ ba; Thực trạng pháp luật Việt Nam giao dịch bảo đảm nghĩa vụ dân tài sản bên thứ ba; Định hướng kiến nghị hoàn thiện pháp luật giao dịch bảo đảm nghĩa vụ dân tài sản bên thứ ba người viết đưa kết luận sau đây: Luận văn vấn đề lý luận chung chấp tài sản bảo đảm bên thứ ba hoạt động cấp tín dụng NHTM, góp phần khái quát chế định chấp tài sản bảo đảm thực hoạt động tín dụng NHTM Trên sở kết hợp việc nghiên cứu thực trạng áp dụng chấp tài sản bảo đảm thực hoạt động tín dụng NHTM trình so sánh, nhận định tương quan với quy định trước vấn đề người viết đưa điểm tiến hạn chế tồn chế định chấp tài sản Từ nghiên cứu thực trạng pháp luật đối chiếu với thực tiễn hoạt động chấp tài sản bên thứ ba, yêu cầu đặt quy định pháp luật chấp, từ người viếtđề xuất số kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật chấp bảo lãnh, góp phần vào q trình hồn thiện biện pháp bảo đảm nói chung biện pháp chấp tài sản bên thứ ba nói riêng Hy vọng qua luận văn suy nghĩ tác giả góp phần nhỏ bé, làm nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho NHTM, quan có thẩm quyền việc áp dụng, xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật chấp tài sản bên thứ ba nhằm bảo đảm nghĩa vụ trả nợ hoạt động cấp tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Một lần em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, thầy cô khoa Luật trường Đại học Ngoại thương Tiến sĩ Hà Công Anh Bảo tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên Môi trường, Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLTBTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn thực quyền người sử dụng đất, Hà Nội 2006 Chính phủ, Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 giao dịch bảo đảm, Hà Nội 2006 Chính phủ, Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 đăng ký giao dịch bảo đảm, Hà Nội 2010 Chính phủ, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm, Hà Nội 2012 Dương Công Chiến, Hậu họa hợp đồng chấp bị tuyên vô hiệu, Thời báo Ngân hàng 2012, tr.118 Đoàn Thái Sơn, Một số vấn đề pháp lý hợp đồng chấp quyền sử dụng đất bên thứ ba, Tạp chí ngân hàng số 12/2012 Lê Thị Thu Ánh, Thực tiễn áp dụng pháp luật bảo đảm tiền vay chấp tài sản bên thứ ba ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2015 Lê Thị Thu Thủy, Các biện pháp bảo đảm tiền vay tài sản củacáctổchứctíndụng,NXB Tư pháp, Hà Nội 2006 Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Văn Phương, Rủi ro pháp lý từ hợp đồng chấp tài sản bên thứ ba, Tạp chí ngân hàng 2012 10 Phạm Thị Khánh Linh, Cần phân định rõ cầm cố, chấp bảo lãnh năm 2015 địa chỉ: http://thoibaonganhang.vn/can-phan-dinh-ro-giua-cam-co-thechap-va-bao-lanh-35034.html , truy cập ngày 05/11/2019 11 Quốc hội, Bộ Luật Dân Sự, Hà Nội 1995 12 Quốc hội, Luật Đất đai, Hà Nội 2003 83 13 Quốc hội, Bộ Luật Dân sự, Hà Nội 2005 14 Quốc hội, Luật Tổ chức tín dụng, Hà Nội 2010 15 Quốc hội, Luật Đất đai, Hà Nội 2013 16 Quốc hội, Luật Công chứng, Hà Nội 2014 17 Quốc hội, Luật Nhà ở, Hà Nội 2014 18 Quốc hội, Bộ Luật Dân sự, Hà Nội 2015 19 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 48/2011/KDTM-ST ngày 22/09/2011, Quảng Ngãi 2011 20 Tòa án nhân dân tối cao, Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 26/2011/KT-ST ngày 05/08/2011, Hà Nội 2011 21 Tòa phúc thẩm TANDTC tỉnh Quảng Ngãi, Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 35/2012/ KDTM-PT ngày 23/05/2012 Đà Nẵng với tài sản bảo đảm bên bảo lãnh quyền sử dụng đất Tổ 12, phường Chánh Lộ phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 2012 22 Trần Thanh Thanh, Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật quốc gia Hà Nội năm 2012 23 Trương Thanh Đức, Bình luận bất cập pháp luật giao dịch bảo đảm năm 2013 địa https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2013/06/12/binhluan-ve-nhung-bat-cap-cua-phap-luat-giao-dich-bao-dam, truy cấp ngày 15/10/2019 24 Vũ Thị Hồng Yến, Đăng ký chấp hiệu lực đăng ký chấp với người thứ ba, Tạp chí luật học năm 2006 25 Vũ Thị Hồng Yến, Tài sản chấp xử lý tài sản chấp theo quy định pháp luật dân Việt Nam hành, Luận án Tiến sĩ Luật học, Đại học Luật quốc gia Hà Nội năm 2013 ... THẾ CHẤP TÀI SẢN ĐỂ ĐẢM BẢO NGHĨA VỤ TRẢ NỢ TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG VÀ PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ TRẢ NỢ BẰNG THẾ CHẤP TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA 1.1 Khái niệm bảo đảm nghĩa vụ trả nợ hoạt động. .. hoạt động cấp tín dụng pháp luật bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba Chương 2: Thực trạng pháp luật bảo đảm nghĩa vụ trả nợ chấp tài sản bên thứ ba hoạt động cấp tín dụng thực tiễn Agribank. .. THẾ CHẤP TÀI SẢN ĐỂ ĐẢM BẢO NGHĨA VỤ TRẢ NỢ TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG VÀ PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ TRẢ NỢ BẰNG THẾ CHẤP TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA 1.1 Khái niệm bảo đảm nghĩa vụ trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của bên thứ ba trong hoạt động cấp tín dụng và thực tiễn tại agribank huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh , Bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của bên thứ ba trong hoạt động cấp tín dụng và thực tiễn tại agribank huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn