Tạo động lực cho người lao động tại tổng công ty đông bắc

114 3 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 20:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC Ngành: Quản trị kinh doanh NGUYỄN MINH ĐỨC Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC Ngành: Quản trị kinh doanh Chương trình: Điều hành cao cấp-EMBA Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn Minh Đức Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thu Trang Hà Nội - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học của riêng Luận văn đã sử dụng các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, được công bố theo đúng quy định quá trình nghiên cứu Những kết quả nghiên cứu mà luận văn đạt được là tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan và chưa từng công bố bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào khác Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019 Tác giả luận văn NGUYỄN MINH ĐỨC ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, động viên của quý thầy cô, gia đình, đồng nghiệp, các đơn vị Thành viên - Tổng công ty Đông Bắc và lãnh đạo, huy Tổng công ty Đông Bắc Tác giả xin trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn khoa học sâu sắc của cô hướng dẫn TS Nguyễn Thị Thu Trang, xin cám ơn tồn thể thầy khoa sau Đại học trường Đại học Ngoại thương và các thầy cô công tác tại trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở Quảng Ninh đã tạo môi trường nghiên cứu đầy tính khoa học và thuận lợi để Nghiên cứu sinh thực hiện luận án của mình Tác giả cũng xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo, huy Tổng công ty Đông Bắc BQP, phòng nghiệp vụ và các đơn vị Thành viên Tổng công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả quá trình điều tra, thu thập số liệu để thực hiện các nội dung của đề tài luận án Xin cảm ơn gia đình và đồng nghiệp, giảng viên đã giúp đỡ tác giả quá trình thu thập tư liệu để thực đề tài luận án của mình Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019 Tác giả luận văn NGUYỄN MINH ĐỨC iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH BẢNG vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN viii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG .8 1.1 Khái niệm động lực lao động tạo động lực lao động 1.1.1 Động lực lao động 1.1.1.1 Động lao động .8 1.1.1.2 Động lực lao động 1.1.1.3 Mối quan hệ động động lực 10 1.1.2 Tạo động lực lao động 10 1.2 Sự cần thiết phải tạo động lực cho người lao động 11 1.2.1 Đối với người lao động 11 1.2.2 Đối với tổ chức .12 1.3 Các học thuyết tạo động lực lao động 12 1.3.1 Hệ thống thứ bậc nhu cầu A Maslow 12 1.3.2 Học thuyết tăng cường tích cực Skinner .14 1.3.3 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom 14 1.3.4 Học thuyết công Adam 15 1.3.5 Học thuyết hệ thống hai yếu tố Herberg 15 1.4 Các biện pháp tạo động lực cho người lao động .16 1.4.1 Khuyến khích tài 16 1.4.1.1 Tiền lương 16 1.4.1.2 Tiền thưởng 17 1.4.1.3 Phụ cấp 17 1.4.1.4 Phúc lợi dịch vụ 18 1.4.2 Khuyến khích phi tài 19 iv 1.4.2.1 Đánh giá thực công việc 19 1.4.2.2 Bố trí nhân lực 21 1.4.2.3 Môi trường làm việc thuận lợi 21 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động 22 1.5.1 Các yếu tố thuộc thân người lao động 22 1.5.2 Các yếu tố thuộc công việc 24 1.5.3 Các yếu tố thuộc tổ chức 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC 26 2.1 Giới thiệu chung Tổng công ty Đông Bắc .26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Tổng công ty Đông Bắc 29 2.1.3 Các đơn vị thành viên 33 2.1.4 Lĩnh vực kinh doanh 34 2.1.5 Đặc điểm nhân lực Tổng công ty 35 2.1.5.1 Lực lượng lao động ngành than 35 2.1.5.2 Cơ cấu nguồn nhân lực 37 2.1.5.3 Điều kiện lao động 39 2.2 Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Tổng công ty Đông Bắc 40 2.2.1 Các cơng cụ tài 40 2.2.1.1 Tiền lương 40 2.2.1.2 Tiền thưởng 50 2.2.1.3 Trợ cấp .55 2.2.1.4 Các phúc lợi khác 56 2.2.2 Các cơng cụ phi tài 57 2.2.2.1 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 57 2.2.2.2 Công tác đánh giá thực công việc 60 2.2.2.3 Cơng tác bố trí nhân lực 61 2.2.2.4 Môi trường làm việc 62 v 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác tạo động lực Tổng công ty Đông Bắc 64 2.3.1 Yếu tố khách quan 64 2.3.1.1 Chính sách Nhà nước phát triển nguồn nhân lực ngành than 64 2.3.1.2 Chính sách tạo động lực lao động doanh nghiệp khác 65 2.3.1.3 Đặc thù sản xuất kinh doanh ngành than .66 2.3.2 Yếu tố chủ quan 66 2.3.2.1 Cơ chế quản lý, điều hành liên quan đến Quân đội 66 2.3.2.2 Văn hoá doanh nghiệp .66 2.3.2.3 Mục tiêu định hướng phát triển Tổng cơng ty 67 2.3.2.4 Tình hình sản xuất, kinh doanh đơn vị .67 2.3.2.5 Yếu tố thuộc thân người lao động .68 2.4 Đánh giá chung công tác tạo động lực cho người lao động Tổng công ty Đông Bắc 68 2.4.1 Thành tựu .68 2.4.2 Hạn chế 70 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC 72 3.1 Phương hướng phát triển tổng công ty Đông Bắc giai đoạn 2020 – 2025 72 3.1.1 Quan điểm mục tiêu .72 3.1.2 Nhiệm vụ cụ thể 73 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động Tổng công ty Đông Bắc .74 3.2.1 Hồn thiện sách tuyển dụng nhân lực .75 3.2.2 Đổi công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 76 3.2.3 Cải thiện môi trường làm việc .77 3.2.4 Củng cố nguồn lực tài tạo động lực lao động 78 3.2.5 Định hướng tái cấu tổ chức quản lý tổ chức kinh doanh 80 vi 3.2.6 Đẩy mạnh cơng tác phân tích cơng việc .81 3.2.7 Nâng cao vai trò phòng Tổ chức lao động .82 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .87 PHỤ LỤC i PHỤ LỤC 1A PHIẾU KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC i PHỤ LỤC 1B BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA v PHỤ LỤC MỨC TIỀN LƯƠNG MỘT SỐ CHỨC DANH, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CƠNG ĐOẠN SẢN XUẤT, KINH DOANH THAN, KHỐNG SẢN viii PHỤ LỤC VÍ DỤ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TỔ SẢN XUẤT, KINH DOANH TIÊU BIỂU xii vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH BẢNG BẢNG Bảng 2.1: Cách tính điểm cho Cơng đoạn đào lị than chớng sắt, xúc thủ cơng, vận tải gng, Sđ: 9,5m2, F1-:-2 .47 Bảng 2.2: Cách tính điểm cho Cơng đoạn đào lị than chớng gỗ, xúc thủ cơng, vận tải gng, Sđ: 6,5m2, F1-:-2 .48 Bảng 2.3: Thang đo điểm mức khuyến khích 52 Bảng 2.4: Các phương pháp tính lương luỹ tiến .53 Bảng 2.5: Phương pháp tính lương luỹ tiến điểm thưởng 54 Bảng 2.6: Hệ thống các sở đào tạo nguồn nhân lực ngành than 59 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu lao động theo độ tuổi tại Tổng công ty Đông Bắc 36 Biểu đồ 2.2: Trình độ đào tạo của khối trực tiếp sản x́t 36 Biểu đờ 2.3: Tổng hợp lao động giai đoạn 2014 – 2019 tại Tổng công ty Đông Bắc 38 Biểu đồ 2.4: Điểm đánh giá mức độ quan trọng của nhu cầu của người lao động tại Tổng công ty Đông Bắc .40 Biểu đồ 2.5: Kế hoạch số lượng, kinh phí đào tạo năm 2018 60 Biểu đồ 2.6: Mức độ hài lịng của người lao động về cơng tác đánh giá thực công việc 62 Biều đờ 2.7: Mức độ hài lịng của người lao động về môi trường làm việc .63 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Hệ thống thứ bậc nhu cầu của Maslow 13 Sơ đồ 1.2: Mối quan hệ giữa ba yếu tố của hệ thống đánh giá và các mục Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 20 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Đông Bắc 33 viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Về ý nghĩa khoa học Luận văn nghiên cứu khái niệm, định nghĩa khác về động lực tạo động lực lao động cho người lao động, đặt biệt phân tích học thuyết tạo động lực cho người lao động để tìm những nhân tớ ảnh hưởng đến động lực lao động Qua việc nghiên cứu hệ thống thứ bậc nhu cầu của Abraham Maslow, học thuyết Tăng cường tích cực của Skinner, học thuyết kỳ vọng của Vroom, học thuyết công của Adam, hệ thông hai yếu tố của Herberg, luận văn đã nêu các công cụ tạo động lực tương ứng nhằm đáp ứng nguyện vọng của người lao động trì mong ḿn làm việc cống hiến cho tổ chức Những biện pháp tạo động lực cho người lao động bao gồm khuyến khích tài khuyến khích phi tài Khuyến khích tài giúp giải quyết yêu cầu bản của người lao động, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu sinh lý an toàn cho bản thân người lao động và gia đình Bên cạnh đó khuyến khích tài chính tiền thưởng cịn đóng vai trị sự thừa nhận những thành tích và đóng góp của người lao động, giúp họ nhận được giá trị sức lao động của mình và có động lực nữa để được ghi nhận cách xứng đáng Các biện pháp tạo động lực phi tài đóng góp vai trị khơng phần quan trọng phát triển bản thân cho người lao động Bên cạnh những nhu cầu bản được đảm bảo, người lao động cũng có nhu cầu được học hỏi, nâng cao kiến thức tay nghề, phát triển bản thân và có hội thăng tiến sự nghiệp, phát triển mối quan hệ xã hội, quan trọng là có niềm tin vào tổ chức, trì động lực lao động và đóng góp cho sự phát triển của tập thể Về ý nghĩa thực tiễn Qua việc phân tích thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Tổng công ty Đông Bắc, kết hợp với khảo sát mức độ hài lòng của người lao động đặc biệt khối lao động sản xuất trực tiếp (chiếm 80% tổng sớ lao động tồn Tổng cơng ty), luận văn đã những thành tựu hạn chế công tác tạo động lực cho người lao động tại Tổng công ty Đông Bắc i PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1A PHIẾU KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐƠNG BẮC Chào Anh/Chị/Đờng chí, Tơi Ngũn Minh Đức, cơng tác tại Phịng kế hoạch Tổng Cơng ty Đông Bắc, nghiên cứu đề tài luận văn: “Tạo động lực cho người lao động tại Tổng công ty Đông Bắc” Tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của Anh/Chị/Đờng chí việc điền vào phiếu câu hỏi Sẽ khơng có câu trả lời nào là đúng hay sai, những câu trả lời của Anh/Chị/Đờng chí được sử dụng cho cơng tác nghiên cứu đề tài I Thông tin cá nhân Giới tính  Nam  Nữ Độ tuổi  Dưới 25  25 – 35  36 – 45  46 – 55  Trên 55 Bằng cấp  Sơ cấp  Trung cấp nghề/Cao đẳng nghề đẳng  Đại học  Trung cấp/Cao  Sau đại học Khối công tác  Lao động sản xuất  Lao động phục vụ/hỗ trợ  Lao động quản lý ii II Câu hỏi khảo sát Anh/Chị vui lòng đánh giá xếp theo thang điểm từ đến những nhu cầu Anh/Chị làm việc Tổng công ty Đông Bắc (5 mức điểm đánh giá cao quan trọng nhất, mức độ quan trọng giảm dần 1) Mức độ Nhu cầu Thu nhập cao thoả đáng Chế độ phúc lợi tốt Công việc ổn định Điều kiện làm việc tốt Quan hệ tập thể tốt Cơ hội thăng tiến Cơ hội học tập, nâng cao trình độ Công việc phù hợp với khả Anh/Chị thể quan điểm cách đánh dấu () vào thích hợp Tính tích cực, chủ động sáng STT tạo công việc Tôi sẵn sàng sớm về muộn để hồn thành cơng việc Tôi luôn sẵn sàng công tác xa cơ quan yêu cầu Tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kể thời gian nào Tôi luôn suy nghĩ tìm giải pháp tối ưu nhất để hoàn thành nhiệm vụ Sự gắn bó của người lao động với đơn vị Tôi luôn tin tưởng vào cấp trên của mình Với điều kiện như hiện nay, tôi tiếp tục làm việc lâu dài tại Công ty Rất Khơng Bình Rất khơng Đồng ý đồng ý thường đồng ý đồng ý iii 3 4 Tôi sẵn sàng chuyển nếu có nơi nào tốt hơn Tôi không chuyển cơ quan khác kể cả có chế độ đãi ngộ tốt hơn Năng suất, chất lượng hiệu quả cơng việc Tơi ln hồn thành cơng việc vượt tiến độ Các công việc làm đảm bảo yêu cầu Tơi ln hồn thành nhiệm vụ với hiệu quả cơng việc cao Mức độ hài lịng, thoả mãn của người lao động Tơi hiểu rõ hài lịng với cơng việc của Tơi hài lịng với thu nhập tại của Tơi hài lịng với kết quả đánh giá công việc Tôi cảm thấy thoả mãn với chế độ phúc lợi của công ty Đánh giá các hoạt động tạo động lực khuyến khích tài của cơng ty Tiền lương được chi trả đúng thời hạn Được trả lương xứng đáng với trách nhiệm chất lượng công việc Nhận được trợ cấp xứng đáng (chi phí lại, trợ cấp độc hại…) Chế độ lương thưởng hấp dẫn đồng nghiệp các đơn vị khác Đánh giá công tác tạo động lực khún khích phi tài Mơi trường làm việc đoàn kết, thân Công việc phù hợp với lực Công đánh giá thực công việc Tơi rất thích những chương trình thi đua của cơng ty iv 10 Sự thăng tiến luân chuyển công việc công ty được thực công Công việc của tạo nhiều hội để chuẩn bị cho sự thăng tiến nghề nghiệp của Được tham gia khố h́n luyện cần thiết để làm việc hiệu quả Được thăm khám và chăm lo sức khoẻ thường xuyên Được cung cấp đầy đủ sở vật chất, thiết bị lao động tại nơi làm việc Công đoàn đảm bảo quyền lợi của người lao động Anh/Chị có đề xuất thêm để tạo động lực cho người lao động Tổng công ty Đông Bắc? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……… Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác hỗ trợ của Anh/Chị/Đờng chí! v PHỤ LỤC 1B BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA I Thông tin cá nhân STT Câu hỏi Giới tính Nam Nữ Độ tuổi Dưới 25 tuổi 25 – 35 tuổi 36 – 45 tuổi 46 – 55 tuổi Trên 55 tuổi Bằng cấp Sơ cấp Trung cấp nghề/Cao đẳng nghề Trung cấp/Cao đẳng Đại học Sau đại học Đơn vị công tác Khối lao động sản xuất Khối lao động phục vụ, hỗ trợ Khới văn phịng, quản lý Kết thống kê Tỷ lệ 89 11 89% 11% 30 36 21 12 30% 36% 21% 12% 1% 66 12 11 66% 9% 12% 11% 2% 83 10 83% 7% 10% II Câu hỏi khảo sát Anh/Chị vui lòng đánh giá xếp theo thang điểm từ đến những nhu cầu Anh/Chị làm việc Tổng công ty Đông Bắc (5 mức điểm đánh giá cao quan trọng nhất, mức độ quan trọng giảm dần 1) Mức độ Nhu cầu Thu nhập cao thoả đáng Chế độ phúc lợi tốt Công việc ổn định Điều kiện làm việc tốt Quan hệ tập thể tốt Cơ hội thăng tiến Cơ hội học tập, nâng cao trình độ Công việc phù hợp với khả TB Thứ hạng 0 10 0 18 24 12 16 13 12 34 23 34 31 45 38 33 53 19 30 27 36 29 37 54 32 22 42 18 10 25 4.41 4.14 3.31 4.09 2.93 3.54 3.33 3.87 vi Anh/Chị thể quan điểm cách đánh dấu () vào thích hợp Rất Tính tích cực, chủ động sáng Khơng Bình Rất STT không Đồng ý tạo công việc đồng ý thường đồng ý đồng ý Tôi sẵn sàng sớm về 19 11 58 12 muộn để hồn thành cơng việc Tôi luôn sẵn sàng công tác xa 19 33 28 20 cơ quan yêu cầu Tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất 25 41 13 12 kể thời gian nào Tôi luôn suy nghĩ tìm giải pháp tối ưu nhất để hoàn thành 36 20 35 nhiệm vụ Sự gắn bó của người lao động với đơn vị Tôi luôn tin tưởng vào cấp trên 40 45 của mình Với điều kiện như hiện nay, tôi tiếp tục làm việc lâu dài tại 24 44 28 Công ty Tôi sẵn sàng chuyển nếu có 17 14 22 47 nơi nào tốt hơn Tôi không chuyển cơ quan khác kể cả có chế độ đãi ngộ tốt 21 41 26 12 hơn Năng suất, chất lượng hiệu quả công việc Tơi ln hồn thành cơng việc 16 46 21 17 vượt tiến độ Các công việc làm đảm 15 37 35 13 bảo yêu cầu Tơi ln hồn thành nhiệm vụ 45 44 10 với hiệu quả công việc cao Mức độ hài lịng, thoả mãn của người lao động Tơi hiểu rõ hài lịng với cơng 17 20 39 24 việc của Tơi hài lịng với thu nhập 31 50 14 tại của Tơi hài lịng với kết quả đánh 15 28 43 12 giá công việc Tôi cảm thấy thoả mãn với chế 19 40 26 15 độ phúc lợi của công ty vii 4 10 Đánh giá các hoạt động tạo động lực khún khích tài của cơng ty Tiền lương được chi trả đúng thời hạn Được trả lương xứng đáng với trách nhiệm chất lượng công việc Nhận được trợ cấp xứng đáng (chi phí lại, trợ cấp độc hại…) Chế độ lương thưởng hấp dẫn đồng nghiệp các đơn vị khác Đánh giá cơng tác tạo động lực khún khích phi tài Mơi trường làm việc đoàn kết, thân Cơng việc phù hợp với lực Công đánh giá thực cơng việc Tơi rất thích những chương trình thi đua của công ty Sự thăng tiến luân chuyển công việc công ty được thực công Công việc của tạo nhiều hội để chuẩn bị cho sự thăng tiến nghề nghiệp của Được tham gia khố h́n luyện cần thiết để làm việc hiệu quả Được thăm khám và chăm lo sức khoẻ thường xuyên Được cung cấp đầy đủ sở vật chất, thiết bị lao động tại nơi làm việc Công đoàn đảm bảo quyền lợi của người lao động 0 25 75 16 20 52 12 25 34 25 16 18 37 33 12 14 37 21 21 11 35 32 22 45 40 13 23 33 26 18 20 28 18 30 11 19 47 18 10 11 49 30 0 18 46 36 0 64 31 21 33 26 20 viii PHỤ LỤC MỨC TIỀN LƯƠNG MỘT SỐ CHỨC DANH, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CƠNG ĐOẠN SẢN XUẤT, KINH DOANH THAN, KHOÁNG SẢN Số TT Chức danh, vị trí việc làm Ngày cơng ĐM (cơng) A B I Khu vực hầm mỏ (Khai thác, đào lị) giới hóa; đào lị đá, đào lị than chống neo (bình qn) 1.1 Cơng nhân khai thác, đào lị làm cơng việc bậc 6/6 1.2 Mức tiền lương (đồng) Tiền lương tháng Tiền lương ngày công Mức lương Hệ số giãn cách (lần) Tiền lương giao khoán: 85% (đồng) Tiền Tiền Mức lương lương lương tháng ngày công 13,974,000 665,000 111,000 2.88 11,878,000 565,000 94,000 21.0 26,100,000 1,243,000 207,000 5.38 22,185,000 1,057,000 176,000 Công nhân khai thác, đào lị làm cơng việc bậc 5/6 21.0 21,150,000 1,007,000 168,000 4.36 17,978,000 856,000 143,000 1.3 Công nhân khai thác, đào lị làm cơng việc bậc 4/6 21.0 18,630,000 887,000 148,000 3.84 15,836,000 754,000 126,000 1.4 Công nhân khai thác, đào lị làm cơng việc bậc 3/6 21.0 14,740,000 702,000 117,000 3.04 12,529,000 597,000 99,000 1.5 Công nhân khai thác, đào lị làm cơng việc bậc 2/6 21.0 12,552,000 598,000 100,000 2.59 10,669,000 508,000 85,000 1.6 Công nhân khai thác, đào lị làm cơng việc bậc 1/6 21.0 10,926,000 520,000 87,000 2.25 9,287,000 442,000 74,000 13,577,000 646,000 108,000 2.80 11,541,000 549,000 92,000 Đào lò than (chống thép, chống gỗ), khai thác than (bình qn) Ghi ix 2.1 Cơng nhân khai thác, đào lị làm cơng việc bậc 6/6 21.0 25,380,000 1,209,000 202,000 5.23 21,573,000 1,028,000 172,000 2.2 Công nhân khai thác, đào lị làm cơng việc bậc 5/6 21.0 20,520,000 977,000 163,000 4.23 17,442,000 830,000 139,000 2.3 Công nhân khai thác, đào lị làm cơng việc bậc 4/6 21.0 18,090,000 861,000 144,000 3.73 15,377,000 732,000 122,000 2.4 Công nhân khai thác, đào lị làm cơng việc bậc 3/6 21.0 14,309,000 681,000 114,000 2.95 12,163,000 579,000 97,000 2.5 Công nhân khai thác, đào lị làm cơng việc bậc 2/6 21.0 12,194,000 581,000 97,000 2.51 10,365,000 494,000 82,000 2.6 Công nhân khai thác, đào lị làm cơng việc bậc 1/6 21.0 10,634,000 506,000 84,000 2.19 9,039,000 430,000 71,000 13,752,000 646,000 108,000 2.84 11,689,000 549,000 92,000 Công nhân khác hầm mỏ 3.1 Vận hành thiết bị hầm mỏ 21.0 15,317,000 729,000 122,000 3.16 13,019,000 620,000 104,000 3.2 Sửa chữa điện, lắp đặt thiết bị hầm mỏ 21.0 14,060,000 670,000 112,000 2.90 11,951,000 570,000 95,000 3.3 Các công việc khác hầm mỏ 22.0 11,899,000 541,000 90,000 2.45 10,114,000 460,000 77,000 II Khu vực hầm mỏ Vận hành thiết bị (khai thác lộ thiên, vận tải, phục vụ sàng tuyển, chế biến, SXKD khác) 1.1 Vận hành máy xúc > m3 22.0 12,073,000 549,000 92,000 2.49 10,262,000 467,000 78,000 1.2 Vận hành máy xúc ≤4m3 22.0 11,469,000 521,000 65,000 2.36 9,749,000 443,000 55,000 1.3 VH máy khoan thủy lực 22.0 11,672,000 531,000 89,000 2.41 9,921,000 451,000 76,000 1.4 CN vận hành máy gạt >=180CV 22.0 11,299,000 514,000 86,000 2.33 9,604,000 437,000 73,000 1.5 CN vận hành máy gạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho người lao động tại tổng công ty đông bắc , Tạo động lực cho người lao động tại tổng công ty đông bắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn