Tạo động lực cho người lao động tại ngân hàng TMCP đông nam á chi nhánh quảng ninh

93 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 20:16

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tơi Những tài liệu luận văn hoàn toàn trung thực Các kết nghiên cứu tơi thực hướng dẫn giảng viên hướng dẫn Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Học viên Trần Hữu Dũng ii LỜI CẢM ƠN Trước hết xin chân thành câm ơn dạy dỗ tận tình chu đáo Quý thầy cô giáo trường Đại học Ngoại Thương suốt năm qua truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích Đặc biệt, tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo PGS TS Lê Thị Thu Thủy - Người hướng dẫn giúp đỡ tơi tận tình đầy trách nhiệm suốt trình nghiên cứu, thực luận văn Đồng thời xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình ban lãnh đạo toàn thể cán nhân viên Ngân hàng SeABank Chi nhánh Quảng Ninh q trình tơi làm việc Cũng động viên, khích lệ từ gia đình bạn bè tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng song luận văn tránh khỏi hạn chế thiếu sót thực Vì vậy, kính mong Q thầy giáo, giáo đóng góp ý kiến để luận văn ngày hoàn thiện Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Trần Hữu Dũng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC CÁC TỪ VIÊT TẮT TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 Tổng quan tạo động lực làm việc cho người lao động 1.1.1 Khái niệm động lực làm việc tạo động lực làm việc 1.1.2 Vai trò việc tạo động lực làm việc 1.2 Các học thuyết tạo động lực làm việc cho người lao động 10 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc 18 1.3.1 Các yếu tố thuộc thân người lao động 18 1.3.2 Các yếu tố thuộc chất công việc 22 1.3.3 Các yếu tố thuộc môi trường làm việc 24 iv 1.4 Các biện pháp tạo động lực làm việc 26 1.4.1 Các biện pháp tài 26 1.4.2 Các biện pháp phi tài 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SEABANK CHI NHÁNH QUẢNG NINH 32 2.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP SeABank chi nhánh Quảng Ninh 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển SeABank Quảng Ninh 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP SeABank chi nhánh Quảng Ninh 33 2.1.3 Tình hình lao động SeABank Quảng Ninh 36 2.1.4 Tình hình trang thiết bị, sở vật chất kỹ thuật 37 2.1.5 Một số tiêu hoạt động SeABank Quảng Ninh năm gần 38 2.2 Công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh 39 2.2.1 Tình hình sử dụng cơng cụ tài Ngân hàng SeABankChi nhánh Quảng Ninh để tạo động lực cho cán công nhân viên 39 2.2.2 Tình hình sử dụng cơng cụ phi tài Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á- chi nhánh Quảng Ninh để tạo động lực cho người lao động 51 2.3 Đánh giá chung công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên SeABank Quảng Ninh 60 2.3.1 Thành công 60 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 62 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SEABANK CHI NHÁNH QUẢNG NINH 66 3.1 Định hướng phát triển ngân hàng SeABank giai đoạn tới 66 v 3.1.1 Triển vọng phát triển ngành 66 3.1.2 Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng SeABank 67 3.1.3 Định hướng hoạt động SeABank năm 2019 68 3.1.4 Định hướng hoạt động Ngân hàng TMCP SeABank Chi nhánh Quảng Ninh 69 3.2 Những giải pháp đề xuất 71 3.2.1 Những giải pháp chung 71 3.2.2 Những giải pháp cụ thể 72 3.3 Một số kiến nghị SeABank Quảng Ninh SeABank Hội sở 79 3.3.1 Đối với Ngân hàng SeABank Quảng Ninh 79 3.3.2 Đối với Ngân hàng SeABank Hội sở 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC x vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Nội dung lý thuyết tạo động lực 10 Bảng 1.2 Mối quan hệ hệ thống thứ bậc nhu cầu theo cách nhìn chung áp dụng vào môi trường làm việc doanh nghiệp 13 Bảng 1.3 Các nhân tố học thuyết F Herzberg 14 Bảng 1.4 Sự ảnh hưởng nhân tố học thuyết F.Herzberg 15 Bảng 1.5 Sự tiến triển học thuyết tạo động lực 18 Bảng 2.1 Tình hình lao động Ngân hàng TMCP SeABank Chi nhánh Quảng Ninh tính tới ngày 30/6/2019 36 Bảng 2.2 Tình hình trang thiết bị, sở vật chất 37 Bảng 2.3 Một số tiêu hoạt động SeABank Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2018 38 Bảng 2.4 Bậc lương cấp bậc chức vụ 41 Bảng 2.5 Mức độ thoả mãn với mức lương 43 Bảng 2.6 Mức độ đảm bảo tiền lương với sống người lao động 44 Bảng 2.7 Mức độ hài lòng tiền thưởng 45 Bảng 2.8 Phụ cấp lưu động cho cán nhân viên 48 Bảng 2.9 Mức độ hài lòng phúc lợi, dịch vụ 49 Bảng 2.10 Đánh giá ngành nghề đào tạo nhân viên chi nhánh 52 Bảng 2.11 Mức độ thân thiện lãnh đạo nhân viên 54 Bảng 2.12 Đánh giá công tác đào tạo 56 Bảng 2.13 Kết đánh giá nhân 59 Bảng 2.14 Tính mâu thuẫn đồng nghiệp chi nhánh 60 Bảng 2.15 Nguyên nhân xảy mâu thuẫn 60 vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Quá trình tạo động lực .8 Hình 1.2 Các cấp bậc nhu cầu Maslow .11 Hình 2.1 Bộ máy quản lý SeABank Quảng Ninh 33 Hình 2.2 Quy trình đánh giá nhân .57 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIÊT TẮT ATM Máy rút tiền tự động (Automated Teller Machine) CBNV Cán nhân viên DVKH Dịch vụ khách hàng GTGT Giá trị gia tăng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp LCB Lương NHNN Ngân hàng Nhà nước SeABank Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank Quảng Ninh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Quảng Ninh TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần VNĐ Việt Nam đồng ix TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Trần Hữu Dũng, Tháng năm 2019 “Tạo động lực cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh” Đề tài luận văn thực thông qua việc khảo sát người lao động Ngân hàng với bảng câu hỏi điều tra soạn sẵn sử dụng phương pháp tổng hợp, so sánh, thống kê số liệu thu nhập để phân tích thực trạng tạo động lực làm việc nhân viên Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh Nội dung phân tích bao gồm: Tình hình lao động Ngân hàng năm gần số lượng nhân sự, trình độ, tỷ lệ nam, nữ; Trang thiết bị sở vật chất kỹ thuật; Doanh thu, chi phí, lợi nhuận ; Cơng tác trả lương, thưởng khoản phúc lợi Ngân hàng nào? Từ đưa số giải pháp tăng cường công tác tạo động lực cho người lao động Kết điều tra cho thấy công tác tạo động lực cho người lao động Ngân hàng tương đối hoàn chỉnh Tuy nhiên, với tốc độ thay đổi để cạnh tranh ngày gay gắt Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh cần phải hồn thiện số khía cạnh như: Nâng cao chất lượng môi trường không khí làm việc; Hồn thiện chế trả lương, thưởng theo chức danh cơng việc; Duy trì phát triển hoạt động phúc lợi; Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển việc xây dựng kế hoạch chi tiết đào tạo hàng năm Để người lao động yên tâm sống tận tâm làm việc cống hiến phát triển Ngân hàng Đưa SeABank trở thành Ngân hàng bán lẻ dẫn đầu tiêu biểu Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn tồn phát triển ngồi việc có sở hạ tầng trang bị đầy đủ, đại, tiên tiến cần phải phát huy tối đa nguồn lực người Bởi người yếu tố quan trọng đem lại thành cơng cho doanh nghiệp Có đội ngũ nhân trung thành cống hiến doanh nghiệp điều mà nhà lãnh đạo muốn đạt Tuy nhiên, thực tế xảy tượng phổ biến nhân viên thường xun nhảy việc, họ khơng cịn tư tưởng gắn bó làm việc lâu dài với doanh nghiệp, sau thời gian cảm thấy không thỏa đáng họ tìm cơng việc Điều gây ảnh hưởng lớn đến cấu tổ chức phương hướng phát triển kinh doanh công ty Có nhiều ngun nhân dẫn đến tình trạng trên, nguyên nhân quan trọng công ty chưa đáp ứng thỏa đáng thù lao, điều kiện làm việc khơng kích thích tạo động lực làm việc cho họ Làm để tạo động lực cho nhân viên, trì nguồn nhân lực có nhiệt tình, tâm huyết làm việc hiệu cao câu hỏi nhà lãnh đạo quan tâm bỏ nhiều cơng sức để tìm câu trả lời Tạo động lực làm việc cho nhân viên trở thành vấn đề cấp bách thiếu doanh nghiệp tổ chức Tài – Ngân hàng lĩnh vực quan trọng mang tính cốt lõi kinh tế Do vậy, nhân viên làm việc ngành người có đam mê, sáng tạo, động ln ln phải thích nghi với thay đổi Trong nhiều năm qua, SeABank phấn đấu để trở thành Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu, vai trị lớn có cơng đóng góp đội ngũ nhân viên Cùng với phát triển không ngừng kinh tế đời nhiều định chế tài ngân hàng thương mại khác Hiện tượng “chảy máu chất xám” làm nhà quản trị nhân lo âu trăn trở Làm để nhân viên yên tâm làm việc, sách đãi ngộ để giữ chân nhân tài, đồng thời phát huy tối đa lực nguồn nhân lực nhằm tạo lợi 70 Tuy nhiên, điều kiện SeABank chi nhánh Quảng Ninh việc mở rộng phát triển hệ thống mạng lưới hoạt động cần đặc biệt quan tâm đến hiệu trình đem lại Do đó, cần phải đảm bảo phù hợp với quy mô ngân hàng, lực quản lý điều hành điều kiện hoạt động kinh doanh an tồn ngân quỹ, trình độ cơng nghệ…để giúp ngân hàng hoạt động hiệu đem lại nhiều tiện ích Ngân hàng định hướng rõ, xu cạnh tranh cần quan tâm tới chất lượng sản phẩm, khả đáp ứng nhu cầu khách hàng Đây yếu tố định khả cạnh tranh sản phẩm tín dụng mạnh hay yếu Đặc biệt giai đoạn nay, ngân hàng không cạnh tranh với ngân hàng nhà nước mà phải đối phó với ngân hàng TMCP phát triển chất lượng số lượng địa bàn Đối với dịch vụ ngân hàng bán lẻ, dịch vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ, với nhu cầu lớn khả thay đổi lớn theo xu hướng phát triển kinh tế Do đó, ứng dụng cơng nghệ đa dạng hóa sản phẩm yêu cầu cần thiết tiên giai đoạn Hệ thống ATM vào hoạt động từ ngày đầu thành lập, số máy lắp đặt đến máy địa bàn Quảng Ninh Đồng thời năm 2019, ngân hàng SeABank liên kết với số trường học thu học phí thơng qua tốn qua thẻ Vì vậy, tất yếu tương lai, SeABank Quảng Ninh phấn đấu lắp đặt thêm máy ATM địa bàn Tỉnh, với nhiều dịch vụ gửi tiền, rút tiền, toan, chuyển tiền…nhằm phục vụ tốt khách hàng Ngân hàng ln xem trọng việc đào tạo nguồn nhân lực nội bộ, sử dụng hiệu chương trình đào tạo Hội sở hỗ trợ Không ngừng đẩy mạnh hoạt động xây dựng hình ảnh SeABank ngân hàng vững mạnh, an tồn, động, có trách nhiệm với cổ đông, nhân viên khách hàng Cụ thể, ngân hàng tiếp tục hoàn thiện việc phân đoạn khách hàng, tập trung tăng trưởng phát triển nhóm khách hàng mục tiêu cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa nhỏ Mở rộng thị phần huy động cách tăng lãi suất linh 71 hoạt sản phẩm Tăng trưởng tín dụng sở thận trọng, quản lý tập trung xây dựng tiêu chí rõ ràng chuẩn hóa sản phẩm, cải tiến qui trình thủ tục Về hoạt động quan hệ công chúng, SeABank Quảng Ninh tiếp tục thực chương trình từ thiện tới huyện vùng sâu, vùng xa tỉnh, hỗ trợ tài trợ chương trình bóng đá, văn hóa văn nghệ, qua quảng bá hình ảnh thương hiệu SeABank tới người dân 3.2 Những giải pháp đề xuất 3.2.1 Những giải pháp chung Một số giải pháp chung để giải vấn đê tồn động ngân hàng thời gian qua: Về môi trường làm việc, ban lãnh đạo cần phải quan tâm tới yếu tố khơng khí, đặt hợp lý khơng gian làm việc cho nhân viên, công cụ làm việc cần cung cấp đầy đủ, nâng cấp thay công cụ lạc hậu bổ sung thêm máy móc đại Cấp cần quan tâm nhiều đến công việc tâm tư nguyện vọng cấp dưới, giúp nhân viên dễ hòa nhập Đồng thời cấp phải ln giữ uy tín nhân viên, nhân viên phải cảm thấy tơn trọng cấp Người lãnh đạo chiếm tôn trọng nhân viên nhiều cách: kiến thức, trình độ chun mơn, kỹ quản lý, cách sống, quan tâm tới nhân viên…khi có tơn trọng, lãnh đạo tạo động lực làm việc cho nhân viên cách dễ dàng Đối với sách lương bổng phúc lợi, với mức lương tương xứng với mở rộng hình thức khen thưởng nhằm giữ chân người tài Khi nhân viên hồn thành tốt cơng việc đạt thành tích định, ban lãnh đạo phải khen thưởng họ kịp thời, điều phải tiến hành thường xuyên không đợi tới cuối năm thưởng Việc tiến hành công nhận hay trao giải thưởng phải trang trọng Dù bận tới đâu, lãnh đạo nên người trực tiếp công nhận khen thưởng cho nhân viên 72 Thông tin rộng rãi cho nhân viên, đặc biệt gia đình người khen thưởng Ngoài nhà quản lý nên ý công nhận khen thưởng nhữn nhân viên không nằm danh sách nhân viên xuất sắc làm tốt cơng việc, gắn bó với cơng ty Đối với công việc cụ thể, dù đơn giản hay phức tạp cần phải mô tả phân công trách nhiệm cách rõ ràng, cố gắng xếp bố trí nhân viên vào vị trí thích hợp nhất, phù hợp với lực, sở trường nhân viên Từ nhân viên phát huy tố chất Lãnh đạo cần quan tâm tới công tác giải đáp thắc mắc vấn đề nhạy cảm tinh giảm biên chế, tăng lương, phần thưởng…đều đặn cho nhân viên Vì có thơng tin mập mờ, khơng xác ảnh hưởng lớn tới tâm lý làm việc nhân viên Gây tổn thất không nhỏ cho ngân hàng Và cuối hội đào tạo thăng tiến tương lai, lãnh đạo phải quan tâm tới vấn đề đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, công khai tiêu thăng tiến cách minh bạch, cơng Từ nhân viên có sở để phấn đấu có thêm nhiều động lực hồn thành tốt cơng việc 3.2.2 Những giải pháp cụ thể 3.2.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng mơi trường khơng khí làm việc SeABank Quảng Ninh th lại địa 476- 478 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh để làm chi nhánh, với diện tích mặt hạn chế, khơng gian đóng có hạn Ở tầng bao gồm phòng dịch vụ khách hàng Tầng lửng bao gồm phòng khách hàng cá nhân Tầng gồm Phịng Giám đốc, Phịng Phó giám đốc, Phịng Hỗ trợ tín dụng Phịng họp nội với máy chiếu thiết bị truyền dẫn, sát bên phịng IT Tầng có phịng khách hàng doanh nghiệp Khách tới giao dịch tập trung phòng dịch vụ khách hàng phòng khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp, ba phịng thơng thống, dễ chịu Tuy nhiên quản lý thường xuyên phải tiếp thu ý kiến nhân viên vấn đề nảy sinh liên quan tới không gian mơi trường làm việc, từ có biện pháp khắc phục kịp thời 73 Qua tìm hiểu phần trước, thấy mối quan hệ nhân viên nhân viên SeABank tốt Tuy nhiên để tăng thêm mức độ gắn kết nhân viên với nhau, ngân hàng tổ chức buổi vui chơi dã ngoại, lời khen hồn thành cơng việc, buổi tiệc chúc mừng sinh nhật nhân viên sinh tháng, hoạt động bóng đá, bóng bàn, cầu lơng…đều sợi dây liên kết nhân viên lại với Đối với nhân viên mới, bên cạnh đào tạo nghiệp vụ cần có quan tâm giúp đỡ cấp đồng nghiệp Giao công việc đơn giản, áp dụng tiêu huy động thấp đồng nghiệp khác Khi việc tích lũy kinh nghiệm nhân viên tốt họ khơng có cảm giác tách rời với tập thể Qua điều tra, việc đề bạt nguyện vọng lên ban lãnh đạo thực chưa tốt Qua lãnh đạo SeABank cần quan tâm vấn đề tiếp nhận nguyện vọng nhân viên, nguyện vọng ý kiến, quan điểm nhân viên Nhân viên chưa hài lòng nguyện vọng chưa kịp thời giải đáp Lãnh đạo nắm vai trị chủ chốt ngân hàng, việc thường xuyên bổ sung thêm kiến thức kỹ cịn cần phải rèn luyện qua khóa học kỹ mềm, nâng cao tác phong, phong cách lãnh đạo Một nhà quản trị giỏi phải nhìn nhận nhu cầu nhân viên đưa biện pháp để giải nhu cầu cho vừa thỏa mãn nhân viên vừa thực tốt công việc Ban lãnh đạo cần lựa chọn vị trí lãnh đạo phịng ban chức cho phù hợp Bên cạnh cán lãnh đạo cần phải quan tâm cách mức nhân viên quản lý, tạo điều kiện cho họ hồn thành tốt cơng việc Một điều quan trọng phải đối xử công với nhân viên, khơng để họ có cảm giác thiên vị, điều triệt tiêu động lực làm việc họ 3.2.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác trả lương nhân viên phúc lợi Tiền lương yếu tố chủ yếu để trì phát triển sống người lao động Thực tế cách thức trả lương SeABank phụ thuộc vào kết hoạt động chi nhánh việc phân bổ lương Hội sở Hà Nội thực 74 Nhằm tạo động lực kích thích nhân viên làm việc có hiệu quả, ngân hàng nên có sách nâng lương định kì rõ ràng, thực thiết lập định mức tiền thưởng xứng đáng cho nhân viên thực vượt tiêu đề Thường xuyên so sánh mức lương ngân hàng ngân hàng khác địa bàn thành phố, điều giúp nhân viên an tâm mức lương nhận cạnh tranh, thể tôn trọng vào khả đóng góp nhân viên cho ngân hàng Đồng thời, tìm hiểu quan tâm tới thu nhập nhân viên, cơng thu nhập yếu tố tác động mạnh mẽ tới tâm lý làm việc nhân viên Một họ cảm thấy khơng có cơng thu nhập, họ phát sinh tâm lý bất mãn với công việc, điều ảnh hưởng đến suất lao động đồng thời khiến lịng trung thành nhân viên giảm sút Đối với nhân viên có thâm niên cơng tác lâu năm, đạt hệ số cao bậc lương ngân hàng nên có thêm khoản phụ cấp, tiền thưởng với kết công việc họ, điều kích thích nhân viên làm việc tốt thể ngân hàng khơng qn đóng góp nhân viên suốt thời gian qua Hồn thiện sách phân phối thu nhập cơng bằng, bình đẳng, phù hợp với đóng góp cán nhân viên Theo kết điều tra, số nhân viên cho mức lương chưa tương xứng với lực Điều ảnh hưởng nhiều đến động lực làm việc nhân viên, họ có suy nghĩ ngân hàng chưa đền đáp xứng đáng với lực mức độ căng thẳng cơng việc mà họ gặp phải Tuy khơng nói điều tạo bất mãn cơng việc Do đó, cơng tác đánh giá cần thực cách cơng khai hợp lý, tránh trình trạng bất mãn phận nhân viên Ngoài cần quan tâm tới sách thưởng hồn thành tốt công việc, thưởng tháng 13, thưởng vào dịp lễ Đây sách động viên người lao động tốt Tuy nhiên thưởng cần đưa hình thức mức thưởng phù hợp với cơng lao đóng góp người nhận thưởng, phù hợp với mong muốn họ đặc biệt trọng tới công bằng, tránh không vừa ý hay thắc mắc phận nhân viên 75 Cần có ghi nhận lại cách cụ thể đóng góp nhân viên, đồng thời khen thưởng phải tiến hành ngay, không nên chờ tới cuối năm tổng kết khen thưởng Vì nhân viên khơng cịn nhớ hay đồng nghiệp có đóng góp đặc biệt, việc khen thưởng phần ý nghĩa Ngoài ngân hàng nên có hình thức thưởng cổ tức cổ phiếu cho nhân viên Khi nhân viên làm việc tích cực họ mong muốn ngân hàng đạt thành cơng, giá trị cổ tức tăng cao, tăng mức chia lợi tức cổ phần hàng năm Đặc điểm ngân hàng, số lượng nữ chiếm đông, bên cạnh việc thưởng tiền cho nhân viên nữ vào ngày 8/3 hay 20/10 ngân hàng nên tổ chức thêm thi nấu ăn, cắm hoa…các trò chơi yêu cầu khéo léo…với giải thưởng hấp dẫn, hoạt động ngoại khóa bình thường lại có tác dụng lớn công tác tạo động lực cho nhân viên Ngồi ra, sách phúc lợi cần nâng cao mở rộng, chẳng hạn cho nhân viên nghỉ phép có lương, kiểm tra sức khỏe định kì tháng lần, phát cho nhân viên phiếu xem phim vào cuối tuần, phiếu chăm sóc da, spa vv 3.2.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cơng việc hồn thiện cơng tác bố trí cơng việc Như đề cập phần trước, để nhân viên thực tốt cơng việc để có đánh giá nhân viên cách xác cơng việc phải mơ tả cách rõ ràng, trách nhiệm liệt kê đầy đủ Công việc phải có thử thách, chút áp lực Có công việc thú vị, hấp dẫn phát huy tinh thần sáng tạo, phát người tài, từ có sách đào tạo phát triển nhân viên cho hợp lý giữ chân họ làm việc cho ngân hàng Với đặc thù công việc ngân hàng, khối lượng công việc lớn, vất vả, thời gian làm việc dài, việc cân sống cá nhân công việc ngân hàng điều mà nhân viên mong muốn, họ cần thời gian cho sống cá nhân cơng việc ngân hàng lại chiếm nhiều thời gian ngày Từ đó, 76 lãnh đạo cần có khoản thưởng thêm cho nhân viên làm việc vượt quy định, điều thể quan tâm lãnh đạo nhân viên, thể công nhận nỗ lực nhân viên Hay sử dụng phương pháp khác bố trí cơng việc theo điều kiện riêng nhân viên (tình hình sức khỏe, hồn cảnh gia đình …) : chuyển vị trí công tác cho nhân viên mang thai xuống làm công việc nhẹ nhàng văn thư hay để nhân viên có nhỏ làm việc tốn thời gian trụ sở giao dịch với khách hàng, họ linh động thời gian cho cơng việc cho gia đình Cơng tác bố trí công việc cho nhân viên phải thực cách hợp lý, việc bố trí vị trí làm việc phải dựa vào ngành nghề nhân viên đào tạo, sở trường nguyện vọng nhân viên, có phát huy vai trò cá nhân Làm điều người lao động cảm thấy hài lịng với vị trí phận cơng tác tại, nhân viên với cơng việc cố gắng đạt kết tốt Điều giúp cho ngân hàng tránh lãng phí nguồn lực người, tạo động lực làm việc, tạo gắn bó trung thành nhân viên với tổ chức 3.2.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao động lực làm việc thông qua đảm bảo công việc tương lai cho nhân viên Trong bối cảnh kinh tế suy thoái nay, việc sa thải nhân viên hay thu hẹp, tinh giảm cấu tổ chức điều tránh khỏi, điều tạo tâm lý lo lắng, hoang mang nhân viên, họ lo sợ bị sa thải, công việc thu nhập Việc làm khan hiếm, thông tin cắt giảm nhân viên khiến nhân viên động lực làm việc, họ tập trung làm việc tốt Qua đó, doanh nghiệp giữ lời cam kết khơng sa thải nhân viên, mà điều chỉnh, luân chuyển nhân viên tới vị trí phù hợp hơn, nhân viên chưa đạt yêu cầu cho đào tạo lại để nâng cao lực tiếp tục công tác, ngoại trừ nhân viên vi phạm cho việc Ngân hàng cần phải mở trước mắt nhân viên công việc ổn định, lâu dài, xóa tan tin đồn tinh giảm biên chế, điều tác động tích cực tới người lao động – tăng động lực lòng trung thành với tổ chức 77 Nhân viên yên tâm vào cơng việc biết cấu nhân ngân hàng hợp lý, đó, với nguồn nhân lực tại, ngân hàng hoạt động tốt mà không cần tuyển thêm hay bắt buộc sa thải nhân viên Nhưng nảy sinh tâm lý ỷ lại từ nhân viên, nên ngân hàng mặt đưa cấu nhân thời gian tới, mặt khác đưa tiêu chí cụ thể, mức sàn mà nhân viên cần đạt tới, có thế, nhân viên vừa an tâm làm việc, vừa có “ cú hích tinh thần” đề làm việc tốt Một yếu tố cần phải đề cập tới nguồn thơng tin khơng thống liên quan tới cắt giảm nhân doanh nghiệp tồn nguồn thông tin này, tác động tới tâm lý làm việc nhân viên Điều lãnh đạo cần làm giải đáp tất thắc mắc nhân viên vấn đề nhân sự, hạn chế tối đa nguồn thơng tin sai thật, tạo lịng tin cho nhân viên Một biện pháp hữu hiệu để hợp lý hóa chi phí, ngân hàng tìm cách tăng suất, chất lượng nhân viên thay sa thải nhân viên Và chiến lược cần phải cơng khai cho tồn cán nhân viên ngân hàng biết thực 3.2.2.5 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo phát triển nhân viên Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo cho nhân viên có đủ lực thực cơng việc Đây cơng tác nhằm giúp nhân viên phát triển hồn thiện thân lực chun mơn có thêm nhiều hội phát triển Để làm tốt công tác này, lãnh đạo SeABank phải xây dựng kế hoạch đào tạo nội cho cán cán tham gia vào thực nghiệp vụ nói chung Để cơng tác đào tạo có tác động tạo động lực lãnh đạo cần tiến hành công tác đào tạo theo ba bước sau: ➢ Xác định nhu cầu đào tạo Nhu cầu đào tạo phải xác định dựa yêu cầu thực tế vị trí công việc, dựa sở điều khoản tham chiếu (bản mô tả công việc) lực cụ thể cá nhân cho vị trí, chức danh 78 Để đánh giá nhu cầu đào tạo lãnh đạo cần phải vào thông tin sau: Mục tiêu, kết đề Kết quả: Bản mô tả công việc, Phiếu yêu cầu công việc, Phiếu tiêu chuẩn thực công việc Kiến thức, kinh nghiệm kĩ có cá nhân Kết đánh giá thực công việc CBNV Nhiệm vụ, yêu cầu chung, chức nhiệm vụ phận, đơn vị ➢ Lựa chọn hình thức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Có thể lựa chọn hình thức kết hợp nhiều hình thức sau: Kèm cặp cơng việc Tham gia khoá đào tạo ngắn hạn Tham dự hội nghị, hội thảo nước Tham dự khoá tập huấn nhà tài trợ tổ chức Chia sẻ kinh nghiệm CBNV với ➢ Xây dựng kế hoạch đào tạo Kế hoạch đào tạo phải xây dựng dựa hệ thống yếu tố cụ thể Nhu cầu đào tạo cá nhân Ý kiến thống cá nhân lãnh đạo nhu cầu đào tạo cần ưu tiên Kế hoạch hoạt động hàng năm ngân hàng Kế hoạch công việc cá nhân Cam kết thực công việc cá nhân Kết dự kiến mà ngân hàng phải đạt năm Nguồn lực dự kiến cho hoạt động đào tạo dự án Phương thức, hình thức, phương pháp đào tạo Lãnh đạo cần nêu rõ kĩ năng, kiến thức cần đào tạo, thời gian địa điểm đào tạo, đối tượng đào tạo, hỗ trợ CBNV đào tạo gì, khả làm việc họ sau đào tạo 79 Giám đốc cần ý lựa chọn đối tượng đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo cụ thể, đồng thời sau đào tạo cần tạo điều kiện cho CBNV ứng dụng kết thu từ chương trình đào tạo Điều có ý nghĩa to lớn việc thúc đẩy tinh thần làm việc nhân viên, việc giữ chân nhân viên giỏi làm việc cho ngân hàng Trong điều kiện người lao động muốn người tơn trọng, họ làm việc khơng để lấy thu nhập mà họ cịn mong muốn có chỗ đứng định xã hội Một cơng việc giúp họ có hội thăng tiến tốt, rõ ràng có tác động mạnh mẽ đến động làm việc người lao động Khi nhân viên lựa chọn đơn vị để công tác, để gắn bó, bên cạnh thu nhập, điều kiện làm việc…thì điều mà người lao động quan tâm phát triển tương lai Do vậy, số biện pháp giải vấn đề thăng tiến sau: - Phía lãnh đạo doanh nghiệp cần thiết kế trước lộ trình thăng tiến nghề nghiệp đặt sách, tiêu chuẩn lực cần thiết vị trí cơng việc theo lộ trình, cơng bố rộng rãi để nhân viên có hình dung họ lên lộ trình - Phía đội ngũ nhân viên, cần học hỏi tích lũy dần lực cần thiết nhằm đáp ứng đòi hỏi mong đợi doanh nghiệp vị trí cơng việc suốt lộ trình để thăng tiến mà khơng lo gặp phải ngõ cụt vào ngày Và cuối cùng, sách đề bạt, thăng tiến ngân hàng phải cơng bằng, có thế, nhân viên tập trung làm việc nhằm đạt kết tốt với hội thăng tiến mở trước mắt đồng thời tạo lòng trung thành nhân viên ngân hàng 3.3 Một số kiến nghị SeABank Quảng Ninh SeABank Hội sở 3.3.1 Đối với Ngân hàng SeABank Quảng Ninh - Tạo điều kiện để nhân viên có đầy đủ trang thiết bị làm việc bố trí khơng gian làm việc hợp lý - Phát triển sách phân phối thu nhập đảm bảo lợi ích nhân viên 80 - Hồn thiện cơng tác bố trí cơng việc cho nhân viên với ngành nghề đào tạo, sở trường điều kiện riêng nhân viên - Đảm bảo công việc ổn định cho nhân viên, giải đáp tận tình thắc mắc nhân viên tinh giảm biên chế - Quan tâm đến công tác đào tạo hội thăng tiến nhân viên 3.3.2 Đối với Ngân hàng SeABank Hội sở - Hội sở cần có kế hoạch đầu từ dài hạn cho SeABank Quảng Ninh mở rộng chi nhánh, điểm giao dịch giúp nhân viên có khơng gian làm việc tốt, khách hàng đến giao dịch thuận tiện thoải mái - Hồn thiện sách lương bổng phúc lợi cho nhân viên thời gian tới - Duy trì khóa đào tạo nhân viên, nội dung đào tạo bám sát lực nhân viên - Có cơng tác đánh giá nhân viên hợp lý, cất nhắc nhân viên lên vị trí cao phù hợp với lực cống hiến nhân viên 81 KẾT LUẬN Vấn đề nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực sở nắm rõ động làm việc người lao động mới, vấn đề nói nhiều tài liệu, giảng, khoá đào tạo cho nhà lãnh đạo Song thực tế, nhiều bất cập, mà nhu cầu người cao phức tạp, phong phú đa dạng, áp lực cơng việc lớn Điều khẳng định vai trò nhà lãnh đạo việc “hâm lửa” cho nhân viên Tạo động lực cho người lao động cơng tác có vai trị quan trọng việc thu hút, gìn giữ lao động giỏi, giảm tỷ lệ nghỉ việc, tăng mức độ niềm tin, gắn bó tận tuỵ nhân viên tổ chức, giảm thời gian, chi phí tuyển đào tạo nhân viên mới, tăng suất lao động, hiệu thực công việc, giúp cho tổ chức động viên đóng góp lớn từ phía người lao động, khai thác phát huy hiệu tiềm họ Việc tạo động lực cho người lao động tổ chức không thực giải pháp đơn lẻ mà cần có kết hợp hài hồ, đồng nhiều giải pháp nâng cao hiệu việc tạo động lực Trong trình tạo động lực cần ý kết hợp tạo động lực vật chất tinh thần Hiện ranh giới tạo động lực vật chất tinh thần khơng rõ ràng, đan xen lẫn nhau, cần sử dụng kết hợp chúng hợp lý hiệu Công tác tạo động lực cho người lao động tổ chức “một sớm chiều” làm mà cần phải có thời gian để xây dựng kế hoạch thực cụ thể Sau thời gian nghiên cứu đề tài giải số vấn đề sau: • Phân tích yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên mà ngân hàng thực • Trên sở tìm hiều yếu tố tạo động lực cho nhân viên, đề tài tiến hành phân tích mức độ ảnh hưởng yếu tố đến động lực làm việc nhân viên Qua kết khảo sát cho thấy hầu hết nhân viên đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc họ, từ đưa số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên nhằm hồn thiện cơng tác tạo động lực Ngân hàng 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Mai Quốc Bảo, Hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động Tổng công ty Xi Măng Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội năm 2010 Bùi Văn Chiêm, Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại Học Huế, 2008 Trần Kim Dung, Đo lường mức độ thõa mãn công việc điều kiện Việt Nam, Tạp chí Phát triển Khoa học Cơng nghệ, Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2005 Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình Quản Trị Nhân Lực, NXB Lao động- Xã hội, 2004 Trần Phương Hạnh, Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng năm 2011 Ngơ Hướng, Phan Đình Thế, Giáo trình Quản trị kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội, 2002 Nguyễn Hữu Lam, Giáo trình hành vi tổ chức, NXB Giáo dục, 1998 Nguyễn Thường Lạng, Thuyết nhu cầu Maslow với việc phát triển kỹ khuyển khích nhân viên Tạp chí Nhà quản lý, 2005 Hồ Bá Thâm, Cách tiếp cận hoạt động – nhu cầu, cách tiếp cận triết học nhân văn người Khoa học người phát triển nguồn nhân lực Tạp chí triết học; Sách Khoa học người phát triển nguồn nhân lực, 2003 10 Bùi Anh Tuấn, Giáo trình Hành vi tổ chức, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2009 x PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN Xin chào anh/chị! Tôi học viên khoa Quản trị kinh doanh- Trường Đại học Ngoại Thương, trình thực đề tài “Tạo động lực cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh” Việc thực xác phiếu vấn có ý nghĩa quan trọng tới thành công đề tài nghiên cứu Kính mong nhận hợp tác anh/chị để tơi hồn thành tốt đề tài này! Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Anh/chị! A THÔNG TIN CHUNG - Họ tên: - Phòng: - Chức vụ: Anh/chị vui lòng cho biết Anh/chị đánh dấu (V) vào lựa chọn Giới tính:  Nam  Nữ Trình độ chun mơn  Đại học, Đại học  Cao đẳng, Trung cấp  Khác Loại Hợp đồng lao động  Có thời hạn  Không thời hạn B NỘI DUNG KHẢO SÁT Mức độ thỏa mãn với mức lương mà anh/chị nhận ?  Hài lịng  Bình thường  Khơng hài lịng Mức độ đảm bảo tiền lương với sống anh/chị?  Hài lịng  Bình thường  Khơng hài lịng Mức độ hài lòng tiền thưởng?  Hài lòng  Bình thường  Khơng hài lịng Mức độ hài lòng phúc lợi, dịch vụ?  Hài lòng  Bình thường  Khơng hài lịng xi Anh/chị có làm việc ngành nghề đào tạo không?  Làm việc ngành  Làm việc không ngành Mức độ thân thiện lãnh đạo nhân viên?  Thân thiện  Bình thường  Khơng thân thiện 10 Anh/ chị đánh giá công tác đào tạo?  Tán thành  Không tán thành 11 Anh/ chị đánh giá kết đánh giá nhân sự?  Chính xác  Bình thường  Khơng xác 12 Mâu thuẫn đồng nghiệp có thường xun xảy hay khơng?  Thường xuyên  Thi thoảng  Rất 13 Nguyên nhân xảy mâu thuẫn?  Hiềm khích cá nhân  Trái ngược phong cách sống  Lý công việc 14 Anh/chị có đề xuất tạo động lực cho người lao động Ngân hàng? Xin trân trọng cám ơn anh/chị trả lời phiếu điều tra này! ... cứu giải pháp tạo động lực cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Quảng Ninh, phạm vi nghiên cứu Chi nhánh tác giả nhận thấy vai trò việc tạo động lực cho người lao động vơ quan... lực làm việc cho nhân viên ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh Để đánh giá cách khách quan công tác tạo động lực Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- chi nhánh Quảng Ninh, việc dựa tài liệu thu... lao động Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á Chi nhánh Quảng Ninh Từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tạo động lực cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Quảng Ninh theo định
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho người lao động tại ngân hàng TMCP đông nam á chi nhánh quảng ninh , Tạo động lực cho người lao động tại ngân hàng TMCP đông nam á chi nhánh quảng ninh