Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, thực tiễn thực hiện tại tỉnh quảng ninh

94 11 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 20:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -*** - LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Luật kinh tế ĐOÀN THỊ TUYẾT Hà Nội, năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -*** - LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Luật kinh tế Mã số: 80380107 Họ tên học viên: Đoàn Thị Tuyết Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thị Mơ Hà Nội, năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Pháp luật BHTN thực tiễn thực tỉnh Quảng Ninh” đề tài nghiên cứu độc lập riêng tơi, đưa dựa sở tìm hiểu, phân tích đánh giá số liệu tỉnh Quảng Ninh Các số liệu trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu có nội dung tương đồng khác Quảng Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2020 Tác giả Đoàn Thị Tuyết ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương, Khoa Sau đại học trường tập thể thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho suốt trình học tập nghiên cứu trường Với lịng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, tơi xin trân trọng cảm ơn GS.TS Nguyễn Thị Mơ, người trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài Do thời gian nghiên cứu kiến thức hạn chế, luận văn hồn thiện khơng thể tránh khỏi sơ suất thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến thầy cô giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Quảng Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2020 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đoàn Thị Tuyết iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ vii TÓM TẮT LUẬN VĂN viii 1.1 Tên luận văn: Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp thực tiễn thực tỉnh Quảng Ninh viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP .7 1.1 Một số vấn đề lý luận BHTN 1.1.1 Khái niệm thất nghiệp 1.1.2 Khái niệm đặc điểm bảo hiểm thất nghiệp 1.2 Một số vấn đề pháp luật bảo hiểm thất nghiệp 11 1.2.1 Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật vấn đề bảo hiểm thất nghiệp 11 1.2.2 Các nội dung pháp luật bảo hiểm thất nghiệp 13 1.2.3 Những yếu tố tác động đến pháp luật bảo hiểm thất nghiệp: .20 Kết luận chương 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 26 iv 2.1 Một số nét hình thành phát triển pháp luật Việt Nam bảo hiểm thất nghiệp 26 2.1.1 Thời kỳ phát triển kinh tế kế hoạch hóa tập trung (1975–1985) 26 2.1.2 Thời kì chuyền sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa (thời kì 1986 trở lại đây) 27 2.2 Thực trạng pháp luật bảo hiểm thất nghiệp 29 2.2.1 Quy định đối tượng tham gia BHTN 29 2.2.2 Thời gian nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp .33 2.2.3 Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp .33 2.2.4 Quy định giải hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp 33 2.3 Tình hình thực pháp luật bảo hiểm thất nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh 41 2.3.1 Công tác thu bảo hiểm thất nghiệp .41 2.3.2 Công tác chi, giải chế độ sách bảo hiểm thất nghiệp 43 2.4 Đánh giá thực trạng thực pháp luật BHTN tỉnh Quảng Ninh thời gian qua .48 2.4.1 Những kết đạt việc thực bảo hiểm thất nghiệp 48 2.4.2 Đánh giá chung .52 Kết luận chương 60 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIẾN NGHỊ TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 62 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật BHTN tỉnh Quảng Ninh thời gian tới 62 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo hiểm thất nghiệp 65 v 3.2.1.Nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật bảo hiểm thất nghiệp: 65 3.2.2 Nhóm giải pháp tăng cường thực thi pháp luật BHTN 66 3.3 Một số kiến nghị tăng cường pháp luật BHTN tỉnh Quảng Ninh 68 3.3.1 Kiến nghị bảo Biểm xã hội tỉnh Quảng Ninh 68 3.3.2 Đối với tỉnh Quảng Ninh 71 3.3.3 Các kiến nghị khác 73 Kết luận chương 77 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .80 vi DANH MỤC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Việt ASXH An sinh xã hội BH TNLĐ, BNN Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BHTN Bảo hiểm thất nghiêp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CSHT Cơ sở hạ tầng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DNXH Doanh nghiệp xã hội GDP Thu nhập quốc dân HNKTQT Hội nhập kinh tế quốc tế ILO Tổ chức lao động quốc tế LĐ – TB & XH Lao động – Thương binh Xã hội NSDLĐ Người sử dụng lao động NLĐ Người lao động TNXH Trách nhiệm xã hội TCTN Trợ cấp thất nghiệp TTHC Thủ tục hành XHCN Xã hội chủ nghĩa WTO Tổ chức thương mại giới UBND Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Trang Bảng 2.1: Công tác thu BHTN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2018 .41 Biều đồ 2.1: Biểu đồ công tác thu BHTN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2018 42 Bảng 2.2: Thực trạng chi, giải chế độ sách BHTN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2018 44 Biểu đồ 2.2 Đồ thị hóa chi, giải chế độ sách BHTN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2018 (nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng) 45 viii TÓM TẮT LUẬN VĂN Các thông tin chung 1.1 Tên luận văn: Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp thực tiễn thực tỉnh Quảng Ninh 1.2 Tác giả: Đoàn Thị Tuyết 1.3 Ngành: Luật kinh tế 1.4 Bảo vệ năm: 2020 1.5 Giáo viên hướng dẫn: GS TS Nguyễn Thị Mơ Những đóng góp luận văn: Với tên gọi “Pháp luật Bảo hiểm thất nghiệp thực tiễn thực tỉnh Quảng Ninh”, kết nghiên cứu đề tài có ý nghĩa mặt lý luận lẫn thực tiễn, tạo nhìn cụ thể BHTN pháp luật BHTN thực tiễn áp dụng BHTN tỉnh Quảng Ninh Cụ thể: 2.1 Kết đạt Luận văn: Về lý luận: thơng qua q trình nghiên cứu kết đạt luận văn có ý nghĩa việc làm sáng tỏ phương diện lý luận thực tiễn, hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan pháp luật BHTN, khó khăn nguyên nhân yếu việc áp dụng pháp luật BHTN tỉnh Quảng Ninh Về thực tiễn: Điểm Luận văn sở nghiên cứu, tham khảo cơng trình khoa học, viết nghiên cứu có liên quan Luận văn phân tích thực trạng pháp luật BHTN, từ rút kết luận phù hợp quy định pháp luật BHTN theo pháp luật hành đối chiếu thực tiễn tỉnh Quảng Ninh tương lai Điểm Luận văn thể việc phân tích thực trạng pháp luật bất cập pháp luật, nguyên nhân q trình thực thi tỉnh Quảng Ninh, từ đó, đề xuất kiến nghị tăng cường áp dụng pháp luật BHTN địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian tới Ngoài ra, qua nghiên cứu Pháp luật BHTN thực trạng thực pháp luật BHTN tỉnh 69 tuyển dụng sử dụng nhân thực BHTN Xây dựng nội dung chương trình tổ chức đào tạo chun mơn, nghiệp vụ kỹ theo hình thức tập trung trực tuyến Nhân cần tập huấn nghiệp vụ thường xuyên, đặc biệt có thay đổi sách, quy trình thực Chuẩn hóa đội ngũ nhân làm công tác dịch vụ việc làm thông qua sát hạch cấp chứng nhận hoạt động lĩnh vực dịch vụ việc làm Tiếp tục cải cách chế độ, sách sử dụng, thu hút, đãi ngộ, khen thưởng gắn với hiệu công việc nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch quyền lợi phải gắn với trách nhiệm cống hiến, tạo động lực cho nhân thực sách BHTN 3.3.1.3 Tăng cường đầu tư đồng trang bị máy móc thiết bị phục vụ cơng tác BHTN Hiện nay, máy móc, thiết bị cơng nghệ thơng tin trang cấp tương đối đầy đủ chưa đồng bộ, số máy cũ nên khả đáp ứng cơng việc cịn mức độ thấp; hệ thống mạng máy tính cấp tỉnh cấp huyện chủ yếu tự thiết lâp, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ song thiết nhiều so với nhu cầu sử dụng Do vậy, để cơng việc thực có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngành giao cho, BHXH Quảng Ninh cần trang bị cho cán cơng chức quan nói chung cán làm cơng tác thu nói riêng máy móc thiết bị đại, thay máy móc cũ, làm việc khơng hiệu Hồn thiện phần mềm quản lý BHTN để thực phạm vi nước, chia sẻ thông tin quan có liên quan 3.3.1.4 Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra việc thực chế độ sách doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp ngành than Hiện nay, số lao động DN thường chiếm tỷ lệ lớn tổng số lao động đơn vị tham gia đóng BHXH Hàng tháng tình hình biến động số lao động chuyển đến, chuyển đi… thường gặp phải khó khăn việc xếp tiền lương cho NLĐ theo thang bảng lương Nhà nước quy định thường không phù hợp với công việc phân công, điều làm ảnh hưởng đến quyền lợi cho NLĐ Do vậy, định kỳ hàng tháng quý, BHXH Quảng Ninh cử cán Phòng Kiểm tra 70 với cán chuyên quản Phịng Thu xuống đơn vị để kiểm tra tình hình thực tế đơn vị, kiểm tra số lao động có, rà sốt lại tiền lương ghi hợp đồng lao động có với tiền lương số lao động đăng ký tham gia BHTN hay không Tăng cường kiểm tra, giám sát để việc giải BHTN quy định, quy trình, khơng để sai sót Nâng cao hiệu việc thực thơng báo tìm kiếm việc làm hàng tháng Tiến hành rà sốt tạm dừng trường hợp hưởng TCTN mà không thực thông báo theo quy định Đơn đốc đơn vị thực nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, quy định cho NLĐ Hiện nay, ảnh hưởng suy thoái kinh tế dẫn đến nhiều đơn vị gặp khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh nên việc chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền BHTN Tăng cường công tác thông tin, truyền truyền chế độ, sách BHTN với nhiều hình thức phù hợp với nhóm đối tượng nhằm nâng cao nhận thức BHTN, NLĐ vùng sâu vùng xa, DN vừa nhỏ, viên chức đơn vị nghiệp công lập Tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn cho cán thực sách BHTN, cán nhân DN, tổ chức Tiếp tục làm tốt cơng tác tun truyền với nhiều hình thức sách BHTN cho NSDLĐ NLĐ địa bàn tỉnh 3.3.1.5 Đẩy mạnh hoạt động cải cách hành Một là, tiếp tục hoàn thiện TTHC, cải thiện hoạt động Thực quy định BHTN lĩnh vực BHXH … vấn đề BHXH liệt thực Cụ thể cung cấp dịch vụ công qua mạng điện tử cấp độ 4, tạo thực thi BHTN cho tỉnh Quảng Ninh thơng thống, liên thông, cửa hỗ trợ thủ tục BHXH đầu tư, đất đai, xây dựng… cho cá nhân tổ chức Đồng thời, cần thiết thành lập Tổ cơng tác liên ngành tư vấn sách, hỗ trợ pháp lý, nắm bắt vướng mắc cải cách TTHC lĩnh vực BHXH nhằm kịp thời đề xuất tháo gỡ; đồng thời, cung cấp công khai thông tin liên quan đến Thực quy định BHTN lĩnh 71 vực BHXH … Qua đó, tạo niềm tin cộng đồng DN, người dân hoạt động điều hành, định hướng phát triển kinh tế – xã hội tỉnh, làm tiền đề cho DN đầu tư kinh doanh hiệu Hai là, BHXH tỉnh Quảng Ninh cần trọng cải cách TTHC số lĩnh vực BHXH BHYT, BHTN Trong lĩnh vực, BHXH cần tập trung cải cách quy trình giải hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết, phí lệ phí; cải tiến quy trình, hình thành quy chế phối hợp giải thủ tục, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy trình thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự án theo tinh thần bảo đảm rõ ràng, công khai, kịp thời hiệu BHXH cần liên hệ với đơn vị Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước… xây dựng hệ thống trả lời tự động bảng điện tử; ứng dụng chương trình phần mềm vi tính để quản lý, theo dõi, giải hồ sơ tổ chức, cơng dân, mang lại chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu cung ứng dịch vụ công đảm bảo cho Thực quy định BHTN lĩnh vực BHXH đạt hiệu cao Ba là, BHXH đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng hoàn thiện phần mềm quy trình nghiệp vụ, chuẩn kết nối để tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử tất TTHC thuộc lĩnh vực giải ngành theo quy định; tiếp tục hoàn thiện liệu nghiên cứu, triển khai cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử; hoàn thiện cấp sổ BHXH, BHYT theo mã số BHXH 3.3.2 Đối với tỉnh Quảng Ninh 3.3.2.1 Tăng cường công tác phối hợp quan có liên quan Định kỳ hàng tháng, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh cần có đạo Sở ban ngành Sở Lao động – Thương binh Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh, Thanh tra Nhà nước tỉnh phối hợp với BHXH Quảng Ninh để tiến hành kiểm tra đơn vị sử dụng lao động việc thực sách pháp luật BHTN; đạo quan báo, đài thường xuyên tuyên truyền chủ trương, sách Đảng Nhà nước BHTN Tỉnh Quảng Ninh cần thực tốt công tác phối hợp với BHXH tỉnh 72 giải quyết, quản lý, kiểm soát chế độ TCTN tháng NLĐ đảm bảo quy định; kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm trường hợp gian lận để hưởng TCTN Tỉnh cần có giải pháp nâng cao hiệu công tác tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho NLĐ nói chung, NLĐ hưởng TCTN người thất nghiệp có thời gian đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên chưa đủ điều kiện hưởng TCTN Phối hợp với trường, trung tâm đào tạo, dạy nghề tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm đào tạo nghề cho NLĐ từ nộp hồ sơ hưởng TCTN, giúp cho NLĐ có thêm hội nâng cao kỹ nghề để tìm kiếm việc làm 3.3.2.2 Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực bảo hiểm thất nghiệp cho tỉnh Quảng Ninh Trong công tác đào tạo nguồn nhân lực BHTN việc kiện tồn tổ chức máy nâng cao trách nhiệm, lực cho đội ngũ cán chuyên trách thực chức năng, nhiệm vụ cơng tác điều hồn tồn cần thiết Để thực tốt chức năng, nhiệm vụ cần hồn thiện vấn đề cơng tác cán phương diện sau: Thứ nhất, cán bộ, công chức bên cạnh yêu cầu lựa chọn chuyên ngành, cần xác định chuyên ngành ngành bổ sung để có tỷ lệ tuyển dụng hợp lý nhằm đa dạng hóa chun mơn nguồn tuyển dụng, ưu tiên cán đào tạo chun ngành, có chun mơn nhằm đáp ứng với yêu cầu công tác quản lý, đảm bảo cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực BHTN cho tỉnh Quảng Ninh đạt hiệu cao Tiếp tục hồn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ cho cán nhằm phát triển lực cho đội ngũ cán nói Tiếp tục đào tạo, bỗi dưỡng nâng cao lực chuyên môn, kỹ giao tiếp, kỹ tư vấn thái độ, tác phong cán làm công tác giải BHTN Thứ hai, cần hoàn thiện đồng chế bố trí sử dụng cán bộ, xây dựng chế đặc thù riêng cho cán bộ, công chức q trình sử dụng nói chung nhằm khuyến 73 khích nhân chất lượng cao, linh hoạt đáp ứng với yêu cầu công tác lĩnh vực Nghiên cứu phương thức tổ chức máy nhân tham mưu sở tăng thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp đầy đủ Bộ trưởng xây dựng đội ngũ tham mưu nhằm đảm bảo tính quán định hướng trị sách thẩm quyền quan NN lĩnh vực BHTN đào tạo nguồn nhân lực BHTN cho tỉnh Quảng Ninh Ba là, xây dựng chế chi trả lương hợp lý, chế độ ưu tiên làm việc nhằm tạo động lực làm việc, thu hút, sử dụng người có tài, có đức cơng tác quản lý nhà nước thơng qua xã hội hóa việc xây dựng sách, tổ chức đấu thầu dự án ban hành văn pháp luật Có phương hướng đào tạo cán bộ, cơng chứng có lực đào tạo nguồn nhân lực BHTN cho tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu, đặc biệt cấp huyện, xã Qua đó, thực thống quản lý Nhà nước Trung ương địa phương lĩnh vực Đào tạo nguồn nhân lực BHTN cho tỉnh Quảng Ninh, phát huy sức mạnh tổng thể hệ thống Đồng thời, kiện toàn tổ chức máy, nâng cao lực quản lý BHXH Đổi mạnh mẽ, cách đồng tác phong tư làm việc cán bộ, công chức, quan có thẩm quyền, đổi phong cách lãnh đạo nề nếp làm việc trì trệ đội ngũ cán công chức công tác thực pháp luật thực thi BHTN cho tỉnh Quảng Ninh 3.3.3 Các kiến nghị khác 3.3.3.1 Đối với doanh nghiệp người lao động Một số DN chưa nhận thức đầy đủ quyền lợi trách nhiệm BHTN, cịn xảy tình trạng DN chậm đóng nợ đọng BHXH, BHTN nên không chốt sổ BHXH gây ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ, ảnh hưởng đến công tác thực việc sách BHTN Nhận thức NLĐ, NSDLĐ chưa đầy đủ Luật Việc làm nên cịn số trường hợp khơng khai báo khai báo khơng trung thực có việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc kết nối liên thông sở liệu Trung tâm Dịch vụ việc làm với 74 quan BHXH chưa thực Do vậy, việc quản lý NLĐ trình hưởng chế độ BHTN thủ cơng, cịn tình trạng NLĐ tham gia BHXH bắt buộc hưởng trợ cấp BHTN, nhiều thời gian trình tổ chức thực Do số lượng người hưởng TCTN ngày nhiều, thời hạn chi trả cho NLĐ ngày kể từ ngày nhận định Sở Lao động - TB&XH cán BHXH xử lý 02 ngày đòi hỏi thời gian giải hồ sơ phải nhanh hơn, gây áp lực công việc lớn cho quan BHXH Việc theo dõi trình hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng NLĐ khó khăn, phức tạp hồ sơ hưởng có nhiều định (quyết định hưởng tháng, tháng sau có định tạm dừng, tháng lại có định tiếp tục hưởng …) Chưa liên thông liệu chi BHTN thu BHXH để kiểm tra, rà soát, phát trường hợp hưởng BHTN báo tăng lao động quan, đơn vị trường hợp truy thu cộng nối thời gian tham gia BHXH Người viết đề xuất số kiến nghị sau: - Đề nghị kết nối sở liệu tham gia đóng BHXH quan BHXH với phần mềm giải hưởng BHTN ngành LĐ-TB&XH nhằm tăng cường chia sẻ sở liệu thông tin trình đóng, hưởng BHTN quan để thuận tiện việc tiếp nhận, giải quyết, chi trả chế độ BHTN bảo lưu thời gian tham gia BHTN, tránh trục lợi quỹ BHTN - Đề nghị Bộ LĐ - TB&XH BHXH Việt Nam thiết lập Kho liệu thu hồi trợ cấp thất nghiệp chung toàn quốc để tỉnh tra cứu thu hồi số tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai qui định trước chốt bảo lưu thời gian tham gia BHTN giải chế độ BHTN chế độ lần để phối hợp thu hồi nộp vào quỹ BHTN - Đề nghị Cục Việc làm sớm phát hành sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ BHTN theo Luật Việc làm, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP Thông tư 75 28/2015/TT-BLĐTBXH - Quy định cụ thể việc: + Thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp (đối với trường hợp không khai báo việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp sai qui định) + Không thực bảo lưu thời gian đóng BHTN người khai báo khơng trung thực tình trạng việc làm 3.3.3.2 Đề xuất quy định cần bổ sung 1.1 Tại điểm b Khoản Điều 12: “Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hợp đồng lao động hợp đồng làm việc giao kết theo quy định pháp luật không hưởng tiền lương tháng đơn vị.” Tại Khoản Điều 32 Bộ Luật lao động năm 2012 thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, cụ thể: “Các trường hợp khác hai bên thỏa thuận” Hiện Quảng Ninh có nhiều trường hợp người lao động xuất trình giấy tờ chứng minh thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng như: Quyết định tạm hoãn HĐLĐ/HĐLV; Quyết định nghỉ việc không hưởng lương không tham gia BHXH, BHTN; Đơn xin nghỉ không lương, không tham gia BHXH, BHTN người lao động NSDLĐ ký đồng ý… Hiện nay, chưa có văn hướng dẫn cụ thể nên tỉnh giải khác nhau, khơng đồng NLĐ có định tạm hỗn HĐLĐ/HĐLV chưa quan BHXH xác nhận sổ BHXH Đề nghị hướng dẫn cụ thể để tỉnh thống thực 1.2 Tại Khoản Điều 21: “Người lao động bị chấm dứt hưởng TCTN thuộc trường hợp quy định điểm b, c, h, l, m n Khoản Điều thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp bảo lưu làm để tính thời gian hưởng TCTN cho lần hưởng TCTN theo quy định.” 76 Điều chưa nói rõ điểm cịn lại bảo lưu hay không bảo lưu (Trong có điểm i-Bị xử phạt vi phạm hành hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp) Đề nghị hướng dẫn cụ thể để tỉnh thống thực 1.3 Các quy định chưa có Luật Nghị định 28/2015/NĐ-CP: - Bảo lưu thời gian đóng BHTN trường hợp đóng trùng BHTN thời gian từ năm 2014 trở trước: Hiện nay, có nhiều NLĐ đến Trung tâm nộp hồ sơ hưởng TCTN lần thứ phát NLĐ đóng trùng BHXH, BHTN từ năm 2012, 2013, 2014 Cụ thể sau: Trường hợp 1: Người lao động có việc làm đóng BHTN trước thời gian hưởng TCTN Trường hợp 2: NLĐ thời gian hưởng TCTN, có việc làm mới, tiếp tục tham gia BHXH, BHTN công ty không thông báo với Trung tâm Đề nghị có biện pháp xử lý trường hợp nêu - Chưa có quy định thời gian lưu trữ hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, quy trình hủy hồ sơ hết hạn lưu trữ, hồ sơ BHTN lưu trữ năm, khó khăn việc quản lý, lưu trữ Quyết định 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 Với mức hỗ trợ học nghề lao động thất nghiệp theo Quyết định 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề NLĐ hưởng TCTN hồn tồn học số nghề sơ cấp để tìm kiếm việc làm tự tạo việc làm Tuy nhiên, chi phí học nghề nghề đơn giản dạy nấu ăn, sửa chữa điện dân dụng nghề có trình độ cao học lái xe ô tô, sửa chữa ô tô, điện tử …có mức học phí cao so với mức hỗ trợ học nghề lao động phải tự chi trả thêm vào người thất nghiệp học nghề chưa hỗ trợ tiền ăn ở, tiền lại q trình học nghề dẫn đến khó khăn việc 77 tham gia học nghề Đề xuất sửa đổi, bổ sung: Để khuyến khích NLĐ tham gia học nghề, đề nghị tăng mức hỗ trợ học nghề, bổ sung tiền ăn ở, lại cho lao động Trên tổng kết, đánh giá, tham gia nội dung cần sửa đổi, hướng sửa đổi quy định Nghị định Quyết định tình hình thực sách BHTN, Sở LĐ - TB&XH Quảng Ninh báo cáo Cục Việc làm để tổng hợp./ Kết luận chương Để công tác thực quy định BHTN lĩnh vực BHXH địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt kết tốt, nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, sở lý luận thực tiễn, tác giả xây dựng số giải pháp Giải pháp cấp có thẩm quyền cần ban hành chủ trương đường lối, tăng cường lãnh đạo phát huy lực chủ thể có liên quan công tác Thực quy định BHTN lĩnh vực BHXH nói chung Một số giải pháp quan trọng khác tăng cường công tác hướng dẫn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trình thực Thực quy định BHTN lĩnh vực BHXH, đầu tư sở vật chất, yếu tố tác động, quan tâm đến công tác đào tạo BHXH địa phương Hi vọng giải pháp góp phần khắc phục hạn chế việc thực quy định BHTN lĩnh vực BHXH nói riêng nước nói chung 78 KẾT LUẬN Hoạt động thực quy định BHTN, lĩnh vực lĩnh vực quan trọng hệ thống pháp luật nước ta Đồng thời có vị trí, vai trị vơ quan trọng góp phần hồn thiện quy định pháp luật, đáp ứng với chương trình cải cách tư pháp tình hình Pháp luật – công cụ quản lý xã hội nhà nước phát huy tốt ý nghĩa việc thực quy định BHTN vấn đề Nhìn định BHTN văn hướng dẫn thi hành quy định tương đối đầy đủ, hợp lý vấn đề cần thiết, sở pháp lý quan trọng để xử lý hành vi vi phạm pháp luật Thực quy định BHTN Tuy nhiên, thực tế, triển khai, nhiều nguyên nhân khác nhau, quy định Thực quy định BHTN chưa thực áp dụng phổ biến, nhiều vi phạm vấn đề có tác động khơng nhỏ đến cộng đồng, đồng thời ảnh hưởng hành vi mang tính chất lâu dài, nghiêm trọng khó khắc phục tình trạng ban đầu Do đó, quan chức cần có biện pháp hữu hiệu để thực có hiệu quy định pháp luật vấn đề cách xác quyền lợi mà pháp luật trao Với đề tài “Pháp luật BHTN thực tiễn thực tỉnh Quảng Ninh.”, luận văn giải số vấn đề sau: - Luận văn hệ thống hóa làm sáng tỏ số vấn đề lý luận BHTN làm sở khoa học cho việc nghiên cứu, phân tích thực trạng BHTN BHXH tỉnh Quảng Ninh năm đầu thực hiện, đồng thời làm cho đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác thu BHTN - Dựa vào nghiên cứu thực trạng BHTN tỉnh Quảng Ninh năm qua, luận văn vào đánh giá, phân tích kết đạt tồn Thơng qua xây dựng sở thực tiễn cho đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác BHTN tỉnh Quảng Ninh năm tới - Dựa luận khoa học, kết nghiên cứu thực tiễn, luận văn tập trung nghiên cứu đề xuất số giải pháp chủ yếu, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu việc thực sách BHTN 79 Với nội dung nghiên cứu luận văn, em hy vọng góp phần làm sáng tỏ thêm việc hồn thiện sách BHTN Tuy nhiên, hạn chế thời gian, hạn chế trình độ kinh nghiệm nghiên cứu, luận văn khơng thể tránh khỏi sai sót, bất cập Em mong nhận nhiều ý kiến đóng góp thầy để luận văn hồn thiện có giá trị vận dụng cao thực tiễn 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ước số 102 (năm 1952) Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) quy phạm an toàn xã hội Nguyễn Huy Ban (2004), Nghiên cứu nội dung BHTN đại Vấn đề lựa chọn hình thức trợ cấp thất nghiệp Việt Nam, Đề tài nghiên cứu cấp BHXH Việt Nam (2017) Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế Chính Phủ (2014) Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo hiểm y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Chính Phủ (2018) Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo hiểm y tế, có hiệu lực thi hành từ 01/12/2018 Chính Phủ (2011) Nghị số: 30c/NQ-CP, ngày 08 tháng 11 năm 2011 ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 -2020; Chính phủ (2018) Nghị số 28-NQ/TW cải cách sách BHXH ngày 23/5/2018 Chính phủ (2008) Nghị số 36a /NQ-CP Chính phủ Chính phủ điện tử; hồn thành thu thập, nhập thơng tin thực rà sốt, chuẩn hóa liệu hộ gia đình tham gia BHYT theo quy định Luật BHYT; Chính phủ (2016) Nghị định số21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/21016 Chính phủ quy định việc thực chức tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT quan BHXH 81 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb CTQG, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Văn phịng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016 14 Đảng Thành phố Cẩm Phả (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ X 15 Nguyễn Văn Định (2008) Giáo trình an sinh xã hội, Nxb Đại học kinh tế quốc dân 16 Phạm Thái Hà (2018) “Kinh nghiệm quốc tế triển khai bảo hiểm thất nghiệp gợi ý cho Việt Nam”, Tạp chí điện tử Tài Chính, , (07/04/2018) 17 Hội đồng đạo biên soạn từ điển bách khoa (2011) Từ điển bách khoa Việt Nam, Nxb Từ Điển bách khoa 18 Nguyễn Thị Hồng (2015) Hỗ trợ giải việc làm cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Đại học Lao Động Xã hội 19 Lê Ngọc Hùng (2015) Lịch sử lý thuyết Xã hội học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 20 Phạm Thái Hà (2018) “Kinh nghiệm quốc tế triển khai BHTN gợi ý cho Việt Nam” Hà Nội 21 Lê Minh Lý (2013) “Thực trạng, giải pháp phòng chống lạm dụng quỹ BHTN địa bàn tỉnh Bình Dương”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội , (24/01/2013) 22 Nguyễn Thị Mơ, 2005, Giáo trình pháp lý đại cương, NXB giáo dục, HN 2005 23 Trịnh thị Kim Ngọc (2014) Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 7(80) 2014 82 24 BHXH tỉnh Quảng Ninh (2015-2018) Báo cáo tổng kết năm 2015-2018, Quảng Ninh 25 Nguyễn Mai Phương (2014) Chế độ bảo hiểm Trung Quốc từ năm 1992 đến nay, Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội 26 Ngô Thu Phương, Luận văn thạc sĩ luật học “BHTN luật BHXH Việt Nam – Thực trạng giải pháp” (2014) Luận văn thạc sỹ kinh tế, khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội 27 Quốc Hội (2014) Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật BHYT 2008, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 28 Quốc Hội (2015) Bộ Luật hình số 100/2015/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 127/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016 29 Quốc hội (2015) Luật việc làm 2015, NXB Tư pháp 30 Bùi Ngọc Thanh (2013) “Một số giải pháp góp phần hồn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp” ,Cổng thông tin điện tử Bộ LĐ TB-XH, (16-04- 2013) 31 Lê Thị Hoài Thu (2005) Luận án tiến sĩ luật học “Chế độ BHTN kinh tế thị trường Việt Nam” (2005), Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội 32 Lê Quang Trung (2013) “Đánh giá hồn thiện chế sáchBHTN nhằm tăng cường tính bền vững” Đề tài nghiên cứu cấp 33 Nguyễn Quang Vinh (2010) Các mơ hình kinh nghiệm thực BHTN giới, Đề tài nghiên cứu cấp 34 ILO/Japan (2012) Project Promoting and Building Unemployment Insurance and Employment Services in ASEAN “Unemployment insurance, income security measures and active labour market policies in ASEAN” 35 “The current state of Unemployment Insurance : Challenges anh Prospects” Ellion Schreur Benjamin W.Veghte (2010), National Academy of Social Insurancse US, No.3 83 36 Dr Wayne Vroman (2010) “The Role of Unemployment Insurance as an automatic stabilizer during a recession” , IMPAQ International, LLC 37 Wayne Vroman (2011)“ Unemployment Insurance: Problems and Prospects” , National Academy of Social Insurancse US, No.2 38 Douglas W.Elmendorf (2010),“Unemployment Insurance Benefits and Family Income of the Unemployed” CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE, US Congress 39 http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/63654/Se-tang-muc-tro-capthat-nghiep-trong-nam-2020 40 https://voer.edu.vn/m/bao-hiem-that-nghiep-va-chuyen-dich-co-cau-kinh-te/ 634fcd29 ... luận bảo hiểm thất nghiệp pháp luật bảo hiểm thất nghiệp Chương 2: Thực trạng pháp luật thực tiễn thực pháp luật bảo hiểm thất nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Phương hướng, giải pháp. .. văn: Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp thực tiễn thực tỉnh Quảng Ninh viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT... thiện pháp luật kiến nghị tăng cường áp dụng pháp luật bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Quảng Ninh thời gian tới 7 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, thực tiễn thực hiện tại tỉnh quảng ninh , Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, thực tiễn thực hiện tại tỉnh quảng ninh