Pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc từ thực tiễn với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh quảng ninh

84 4 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 19:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG *** - LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁP LUẬT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TỪ THỰC TIỄN VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Luật Kinh tế TRẦN THỊ THU HOÀI Hà Nội - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG *** - LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁP LUẬT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TỪ THỰC TIỄN VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 Học viên cao học: Trần Thị Thu Hồi Người hướng dẫn khoa học: TS Ngơ Quốc Chiến Hà Nội - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tên Trần Thị Thu Hoài - tác giả đề tài “Pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc từ thực tiễn với doanh nghiệp quốc doanh tỉnh Quảng Ninh”, xin cam đoan: - Luận văn cơng trình nghiên cứu thực thân tác giả - Các thông tin đề cập luận văn xác, trung thực nêu rõ nguồn gốc - Tác giả xin chịu trách nhiệm thông tin luận văn Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019 Tác giả luận văn Trần Thị Thu Hoài ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Ngoại Thương, cán bộ, giảng viên khoa sau đại học tận tâm truyền đạt kiến thức tảng trao đổi kinh nghiệm thực tế giúp cho tác giả có hiểu biết cần thiết để hoàn thành luận văn Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo, giảng viên TS Ngô Quốc Chiến, người tận tình giúp đỡ trực tiếp hướng dẫn tác giả nghiên cứu hoàn thành luận văn Tác giả xin cám ơn lãnh đạo Phịng Quản lý thu, Phịng Kế hoạch Tài chính, Phịng Thanh tra-Kiểm tra, Phòng Khai thác Thu nợ - Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện, cung cấp thông tin, báo cáo số liệu để tác giả hồn thành luận văn Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ, chia sẻ khó khăn động viên tác giả suốt trình học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019 Tác giả luận văn Trần Thị Thu Hoài iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐÔ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii TÓM TẮT LUẬN VĂN viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 1.1 Khái quát bảo hiểm xã hội bắt buộc, thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội 1.1.2 Đặc trưng bảo hiểm xã hội 10 1.1.3 Khái niệm thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 11 1.2 Pháp luật bảo hiểm xã hội thu bảo hiểm xã hội bắt buộc .12 1.2.1 Pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc 12 1.2.2 Pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc .16 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thực pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 23 1.3.1 Yếu tố pháp luật kinh tế ảnh hưởng đến thực thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 23 1.3.2 Yếu tố thực thi pháp luật ảnh hưởng đến thực thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 25 Tiểu kết Chương 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI TỈNH QUẢNG NINH 30 2.1 Thực trạng pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 30 2.1.1 Trình tự, thủ tục thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 30 iv 2.1.2 Đánh giá quy định pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 31 2.2 Giới thiệu chung tỉnh Quảng Ninh Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh 36 2.2.1 Giới thiệu chung tỉnh Quảng Ninh 36 2.2.2 Quá trình hình thành phát triển BHXH tỉnh Quảng Ninh 36 2.3 Đánh giá tình hình thu bảo hiểm xã hội bắt buộc doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Ninh 39 2.3.1 Những kết đạt việc thu bảo hiểm xã hội bắt buộc doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Ninh .39 2.3.2 Những hạn chế tồn áp dụng pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc DNNQD địa bàn tỉnh Quảng Ninh .46 Tiểu kết Chương 56 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 58 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc .58 3.1.1 Phương hướng chung hoàn thiện pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 58 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc gắn liền với chế độ, sách bảo hiểm xã hội 59 3.1.3 Phương hướng hoàn thiện pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc xu phát triển kinh tế xã hội 59 3.2 Các giải pháp tổ chức thực pháp luật thu BHXH bắt buộc cho tỉnh Quảng Ninh 60 3.3 Một số kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu thực pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 64 3.3.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 64 3.3.2 Hoàn thiện số nội dung pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 65 Tiểu kết Chương 69 KẾT LUẬN 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………… 71 v DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐÔ Trang Bảng 2.1: Kết thực tiêu BHXH tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2018 40 Bảng 2.2: Biểu tổng hợp thu BHXH bắt buộc khối DNNQD 42 tỉnh Quảng Ninh năm 2018 42 Bảng 2.3 Tình trạng doanh nghiệp nợ đọng BHXH bắt buộc 44 DNNQD năm 2018 44 Bảng 2.4: So sánh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN tiền lương thực tế .55 đơn vị ngành than 55 Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy BHXH tỉnh Quảng Ninh 38 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ ASXH An sinh xã hội BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BNN Bệnh nghề nghiệp DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh HĐLĐ Hợp đồng lao động GDP Thu nhập quốc dân NSDLĐ Người sử dụng lao động TNLĐ Tai nạn lao động TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTKT Thanh tra, kiểm tra UBND Ủy ban nhân dân WTO Tổ chức thương mại giới VPHC Vi phạm hành vii TĨM TẮT LUẬN VĂN Luật BHXH năm 2014 có nhiều nội dung cải cách, bảo vệ tốt quyền lợi NLĐ, tăng cường khả bền vững cho hệ thống BHXH Luật thể rõ điểm nội dung mở rộng đối tượng tham gia, hoàn thiện chế độ sách BHXH, đảm bảo bình đẳng tham gia thụ hưởng BHXH NLĐ thành phần kinh tế, đảm bảo nguyên tắc đóng hưởng, bền vững hệ thống BHXH, tổ chức thực minh bạch, đơn giản, thuận tiện Đặc biệt quy định quan BHXH quan Nhà nước có chức thực chế độ, sách BHXH, quản lý sử dụng quỹ BHXH, tra việc đóng BHXH Tuy nhiên, trình thực bộc lộ hạn chế, bất cập số quy định chế độ BHXH hành khơng cịn phù hợp với thực tế, phát sinh hạn chế, bất cập Sử dụng phương pháp nghiên cứu luật học truyền thống phân tích, so sánh luật học, Luận văn làm rõ số vấn đề lý luận thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, quy định pháp luật liên quan thực tiễn thi hành DNNQD địa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật thu BHXH bắt buộc nâng cao nâng cao hiệu thực công tác thu BHXH bắt buộc DNNQD địa bàn tỉnh Quảng Ninh Luận văn làm rõ vấn đề sau: Một là, luận văn nghiên cứu sở lý luận thu BHXH bắt buộc để làm sở cho đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật đề xuất giải pháp Có thể khẳng định BHXH sách xã hội thiếu nước Công tác thu BHXH bắt buộc có vai trị quan trọng hệ thống BHXH, hoạt động thu BHXH tạo lập nguồn quỹ để trợ cấp cho người tham gia chẳng may xảy rủi ro trình lao động hay già khơng cịn khả lao động Luận văn phân tích quy định pháp luật thu BHXH bắt buộc Việt Nam Khung pháp luật làm sở nghiên cứu chương sau Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thu BHXH bắt buộc bao gồm yếu tố pháp luật, kinh tế thực thi Sự điều chỉnh pháp luật với thực tiễn viii chế độ tiền lương, công tác quản lý, ý thức thực chủ thể vấn đề cần nghiên cứu sở tham khảo từ thực tiễn Hai là, Luận văn nghiên cứu thực trạng việc thực pháp luật BHXH bắt buộc tỉnh Quảng Ninh năm qua để làm rõ bất cập trình thi hành từ đó, tảng lý luận nêu Chương 1, đưa giải pháp Chương Kết bật Chương nhận diện hạn chế, tồn về: Nhân bảo hiểm xã hội; tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; ý thức chấp hành tổ chức, cá nhân SDLĐ NLĐ; quy định pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin thu BHXH bắt buộc; xác định đối tượng đóng BHXH bắt buộc; xử lý vi phạm phương thức đóng BHXH bắt buộc doanh nghiệp; sở tiền lương việc đóng BHXH bắt buộc; thẩm quyền quan BHXH Ba là, luận văn đưa số kiếm nghị hoàn thiện pháp luật kiến nghị thực thi BHXH bắt buộc nhằm nâng cao hiệu thực sách BHXH nói chung tỉnh Quảng Ninh nói riêng Những kiến nghị đáng ý hồn thiện pháp luật bao gồm: Hồn thiện sách pháp luật thu BHXH, xác định vài trò chủ nợ quan BHXH khoản tiền mà doanh nghiệp đến hạn mà chưa trích nộp việc thực khởi kiện, nâng cao hiệu hoạt động tra kiểm tra Đồng thời kiến nghị cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trình độ tác nghiệp cán làm công tác nghiệp vụ BHXH 60 - Lương tăng: Nền kinh tế thị trường, NLĐ làm việc tạo sản phẩm, dịch vụ việc mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, kèm với NLĐ trả thù nhập với mức lương ngày cao Bên cạnh Chính phủ điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng hàng năm góp phần nâng cao thu nhập NLĐ, năm 2018 mức lương tối thiểu vùng tăng lên so với năm 2017 sau: Đối với khu vực doanh nghiệp, mức lương tối thiểu vùng I 3.980.000 đồng/tháng; vùng II 3.530.000 đồng/tháng; vùng III 3.090.000 đồng/tháng; vùng IV 2.760.000 đồng/tháng Khi mức lương NLĐ tăng lên mức tiền lương thham gia BHXH bắt buộc tăng - Xu hướng tăng tuổi nghỉ hưu: Trong xu phát triển việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu hay gia tăng thời gian đóng BHXXH cần thiết nhằm đảm bảo cân bằng, ổn định Quỹ BHXH, lý do: Việt Nam thời kỳ dân số vàng thực chất thời điểm này, dân số Việt Nam bắt đầu chuyển sang từ “đang già” sang “già”; bình quân tuổi thọ người Việt Nam ngày tăng; thời gian đóng BHXH nam nữ bình qn 20 năm lại hưởng cao Trong mức hưởng nước 30%-45%, Việt Nam mức hưởng cao 75%, bình quân 70% 3.2 Các giải pháp tổ chức thực pháp luật thu BHXH bắt buộc cho tỉnh Quảng Ninh Nhìn chung doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh có ý thức chấp hành pháp luật BHXH bắt bắt buộc, nhiên nhiều đơn vị muốn giảm chi phí, tăng cao lợi nhuận, chiếm dụng tiền đóng NLĐ để làm vốn hoạt động sản xuất kinh doanh nên thường trốn trách trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc cho NLĐ, đóng khơng mức, nợ đọng BHXH Để khắc phục tình trạng trên, tác giả đề số giải pháp cụ thể sau: Thứ nhất, nhân sự, bổ sung thêm cán làm nhiệm vụ công tác thu phù hợp với yêu cầu, khối lượng công việc Bố trí cán làm cơng tác thu, thu nợ phát triển đối tượng, vững chuyên môn, tận tâm với công việc Bám sát đơn vị 7Thu Hằng, vi phải tăng tuổi nghỉ hưu, https://thanhnien.vn/magazine/e-magazine/vi-sao-can-phai-tangtuoi-nghi-huu-1091210.html, truy cập ngày 20/10/2019 61 hướng dẫn, đơn đốc đóng đúng, đóng đủ để đơn vị thực quy định pháp luật trách nhiệm đóng BHXH Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán làm công tác TTKT Cán làm công tác tra, kiểm tra có đủ tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời đào tạo bản, có hệ thống nghiệp vụ tra BHXH, am hiểu quy định pháp luật lao động, tiền lương quy định hạch toán kế toán để thưc nhiệm vụ tra thực quy trình tra, đồng thời phát sai phạm mà DN cố tình vi phạm Thứ hai, xây dựng kế hoạch TTKT thống BHXH tỉnh sở, ban ngành địa phương đảm bảo không chồng chéo, đạt hiệu không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị Tăng cường đạo cấp phối hợp với quan hữu quan việc thực công tác thu bảo hiểm xã hội Nắm vững tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh đơn vị để có giải pháp cụ thể, hiệu việc phát triển đối tượng thu hồi nợ đọng, quan BHXH cần tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc DN, NLĐ tham gia BHXH Kịp thời ban hành văn hướng dẫn quy định pháp luật thu BHXH, tổ chức triển khai sách BHXH đến đơn vị DN địa bàn tỉnh Thứ ba, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật BHXH Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sách BHXH qua kênh Đài phát địa phương, báo địa phương, mạng xã hội, khu công nghiệp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tổ chức, cá nhân SDLĐ NLĐ Phối hợp chặt chẽ với quan thực chức quản lý nhà nước BHXH, BHYT, BHTN việc tuyên truyền phổ biến pháp luật; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thực thu nộp BHXH, BHYT, BHTN doanh nghiệp Để công tác tuyên truyền đem lại hiệu quả, cần trang bị tốt kỹ kiến thức BHXH cho đội ngũ cán để họ có đủ khả truyền đạt, giải thích, phát đề xuất việc sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật BHXH Thực công khai cá nhân, doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH 62 phương tiện thông tin đại chúng để tạo đồng thuận, ủng hộ dư luận đấu tranh với chủ thể vi phạm Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích đơn vị tham gia BHXH thực tốt nghĩa vụ BHXH tỉnh cần đẩy mạnh hoạt động biểu dương, khen thưởng cho đơn vị, DN tham gia BHXH hoàn thành nghĩa vụ quan BHXH năm Thứ tư, tăng cường công tác tra, kiểm tra đơn vị sử dụng lao đồng nhằm phát kịp thời sai phạm đơn vị, xử phạt nghiêm sai phạm để mang tính răn đe cho doanh nghiệp khác Tập trung vào đơn vị có số nợ BHXH, BHYT, BHTN từ tháng trở lên, đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật tham gia không đủ số người thuộc diện tham gia tham gia không mức theo quy định pháp luật Quyết liệt công tác đạo, điều hành áp dụng giải pháp cụ thể vi phạm pháp luật thu BHXH bắt buộc Kịp thời hoàn thiện hồ sơ đơn vị có hành vi vi phạm gian lận, trốn đóng BHXH chuyển quan cơng an, viện kiểm sát để xử xử lý theo quy định luật hình Thứ năm, tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản lý thu BHXH, bước hồn thiện hạ tầng cơng nghệ thơng tin (mạng máy tính, máy chủ, máy trạm, an ninh mạng, trung tâm liệu ngành hệ thống phần mềm, sở liệu ngành xây dựng dịch vụ công trực tuyến mạng internet) để giải hồ sơ thu BHXH giải chế độ sách BHXH Xây dựng điều kiện để đảm bảo thực liên thông kết nối thông tin đơn vị BHXH toàn tỉnh, chuẩn bị để tiến tới đảm bảo kết nối liệu đơn vị toàn ngành BHXH Đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ cơng nghệ thơng tin cho cán viên chức ngành nhằm ứng dụng thành thạo phần mềm quản lý Xây dựng hệ thống phần mềm cơng tác TTKT có kết nối liên thơng với phần mềm nghiệp vụ nhằm hỗ trợ, phát sai sót, vi phạm từ rút ngắn thời gian TTKT nâng cao hiệu hoạt động TTKT Thứ sáu, để đảm bảo thực quy định pháp luật đối tượng tham gia BHXH, mở rộng đối tượng có HĐLĐ có thời hạn từ tháng trở lên phải 63 tham gia BHXH theo quy định, quan BHXH bảng lương, hồ sơ đóng BHXH DN cung cấp cần có phối hợp chặt chẽ với quan, cụ thể triển khai soát, đối chiếu, xác định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo liệu quan thuế sở kế hoạch đầu tư cung cấp, thực quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo quy định BHXH Việt Nam; phân công cán bộ, viên chức trực tiếp xuống làm việc, đôn đốc, hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho người lao động đơn vị doanh nghiệp chưa tham gia, nhằm tăng tối đa số lượng đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc làm việc DN; phối hợp với sở Lao động - Thương binh Xã hội chia sẻ liệu quản lý lao động, thống kê, rà soát số lao động làm việc DN từ xác định số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH Cơ quan BHXH cần xử lý nghiêm minh đơn vị trốn đóng BHXH cho người lao động, chuyển quan công an điều tra xử lý hình đơn vị trốn đóng BHXH cho người lao động Thứ bẩy, để tăng hiệu xử lý vi phạm phương thức đóng BHXH bắt buộc doanh nghiệp trốn đóng BHXH Căn Nghị số 05/2019/NQHĐTP ngày 15/8/2019 Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp, Điều 215 tội gian lận BHYT, Điều 216 tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp Bộ luật Hình sự, BHXH tỉnh Quảng Ninh cần xây dựng quy chế phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhằm phát hiện, phân loại, xử lý hành vi vi phạm lĩnh vực BHXH, cụ thể phát hành vi có dấu hiệu tội phạm phạm vi quyền hạn mình, quan BHXH cần gửi văn kiến nghị khởi tố kèm theo chứng tài liệu có liên quan đến quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để xem xét, khởi tố theo quy định Bộ luật hình Thứ tám, đóng BHXH mức có ý nghĩa quan trọng đối NLĐ giúp NLĐ ổn định làm việc yên tâm sống già, nhiên việc thay đổi mức đóng BHXH cách mạng quan trọng đòi hỏi đồng thuận lớn NLĐ cộng đồng DN Xuất phát từ thực tế tiền lương tham gia BHXH bắt buộc DN địa bàn tỉnh cho thấy vi phạm mức đóng phổ 64 biến khơng đóng mức lương trả cho người lao động ghi HĐLĐ, khơng đóng khoản phụ cấp, thu nhập bổ sung theo quy định Để hạn chế xử lý hiệu vấn đề này, quan BHXH cần có văn hướng dẫn cụ thể DN nghiệp thay đổi mức tiền lương đóng BHXH, tuyên truyền nâng cao nhận thức DN nghĩa vụ tuyển dụng lao động Đồng thời tăng cường công tác tra chuyên ngành đóng BHXH, DN cố tình vi phạm (đóng BHXH khơng mức quy định) cần kiên lập biên xử vi phạm hành xử phạt theo Điều 26 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP 3.3 Một số kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu thực pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc Trên sở lý luận Chương thực tiễn pháp luật thu BHXH bắt buộc Chương 2, để nâng cao hiệu thực thiện thu BHXH theo chủ trương, định hướng Đảng hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, phát triển hệ thống BHXH theo hướng đa tầng, linh hoạt, bền vững tiếp cận chuẩn mực quốc tế, tác giả đề xuất kiến nghị cụ thể sau: 3.3.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc Để thực có hiệu sách BHXH theo quy định Luật BHXH năm 2014, hướng tới mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, đòi hỏi bộ, ngành thực đồng bộ, hiệu nhóm giải pháp phù hợp chức năng, nhiệm vụ nêu Chỉ thị 34/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ tăng cường thực đồng nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH Đồng thời, Chính phủ, bộ, ngành liên quan cần khẩn trương ban hành kịp thời văn hướng dẫn thực Luật BHXH sửa đổi bổ sung luật có liên quan đến xử lý vi phạm BHXH Luật xử lý VPHC Các quy định chế, sách xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN nhằm giải quyền lợi NLĐ Các quan có liên quan sớm nghiên cứu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải pháp tháo gỡ khó khăn việc thực quy định khởi kiện đòi nợ BHXH; Tăng cường tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm hành vi vi phạm pháp luật BHXH từ BHXH Việt Nam đến BHXH địa phương; Hội đồng nhân dân 65 tỉnh, thành phố cần quan tâm triển khai công tác BHXH cách cụ thể đưa tiêu mở rộng bao phủ BHXH, BHYT, BHTN vào kế hoạch phát triển năm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm địa phương, thực giao tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho địa phương trực thuộc; Chỉ đạo sở, ngành liên quan Sở Lao động thương binh xã hội, Cục thuế, Sở Kế hoạch đầu tư phối hợp quan BHXH tỉnh, thành phố xây dựng quy chế phối hợp trao đổi thông tin quản lý doanh nghiệp, lao động, tiền lương, tạo điều kiện phục vụ doanh nghiệp, người dân tham gia, thụ hưởng sách theo quy định pháp luật 3.3.2 Hoàn thiện số nội dung pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc Như phân tích chương 2, thực tiễn pháp luật thu BHXH bắt buộc phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc xác định đối tượng thuộc điện tham gia BHXH doanh nghiệp; thẩm quyền quan BHXH; sở tiền lương để xác định mức đóng BHXH hay bất cập hoạt động tra đóng BHXH để hạn chế khó khăn, vướng mắc tác giả đề xuất, sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thu BHXH sau: Thứ nhất, quy định loại hình giao kết HĐLĐ Đề nghị sửa đổi quy định loại hình HĐLĐ nhằm tăng cường giải pháp chống trốn đóng BHXH “Điều 16 Bộ luật lao động năm 2012 quy định loại hình giao kết HĐLĐ theo văn lời nói Nhưng thực tế tồn việc giao kết cịn thơng qua hình thức khốn sản phẩm… Đây kẽ hở để người sử dụng lao động lách luật cách khốn cơng việc nhằm tránh việc giao kết hợp đồng có thời gian cụ thể Thứ hai, sở tiền lương việc đóng BHXH bắt buộc Nội dung hợp đồng Điểm g Khoản Điều 23 Bộ luật lao động năm 2012 quy định “Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương khoản bổ sung khác” Nay tác giả đề xuất sửa đổi sau: Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương khoản bổ sung khác (trong lương chiếm khơng thấp 70% tổng thu nhập; phụ cấp khoản bổ sung khác không cao 30% tổng thu nhập Đồng thời, quy định doanh nghiệp có quyền chi thêm 66 khoản 25% quỹ tiền thưởng (trong lương) trả thêm cho NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Thứ ba, mức đóng BHXH bắt buộc Như phân tích trên, tác giả đề xuất mức lương tham gia BHXH bổ sung Khoản Điều 89 Luật BHXH năm 2014 đầy đủ sau: Trường hợp NLĐ có tổng thu nhập tháng thấp lần mức lương tối thiểu vùng áp dụng tham gia BHXH bắt buộc mức lương tối thiểu vùng cộng thêm 7% đối lao động qua đào tạo 5% công việc nặng nhọc độc hại đặc biệt nặng nhọc độc hại tham gia theo quy định Khoản Điều 89; trường hợp NLĐ có tổng thu nhập tháng cao lần mức lương tối thiểu vùng áp dụng quy định Khoản Điều 89 Thứ tư, địa bàn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Như phân tích chương 2, chi nhánh doanh nghiệp hoạt động địa bàn tham gia BHXH bắt buộc địa bàn Tuy nhiên phát sinh nợ chi nhánh hoạch toán phụ thuộc vào Cơng ty mà cơng ty có trụ sở đóng trụ sở địa phương khác nên việc thu xử lý nợ BHXH khó khăn Tác giả đề xuất điều chỉnh sau: Trụ sở doanh nghiệp có trách nhiệm đóng BHXH cho tồn lao động thuộc chi nhánh Thứ năm, thẩm quyền quan bảo hiểm xã hội Bổ sung quyền quan BHXH Luật BHXH năm 2014: Quyền khởi kiện: Xác định quyền khởi kiện quan BHXH doanh nghiệp nợ BHXH nhằm bảo vệ lợi ích nhà nước mục tiêu an sinh xã hội quốc gia đồng thời bảo quyền lợi cho NLĐ Cụ thể đề xuất bổ sung Khoản Điều 22 Luật BHXH năm 2014 sau: Khởi kiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật BHXH theo quy định Khoản 2, Điều 68, Bộ luật 8Khoản Điều 89 Luật BHXH năm 2014 quy định: “Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương người sử dụng lao động định tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội mức lương phụ cấp lương theo quy định pháp luật lao động Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội mức lương, phụ cấp lương khoản bổ sung khác theo quy định pháp luật lao động” 67 Tố tụng dân số 92/2015/QH13 Quyền chủ nợ: Xác định quyền chủ nợ quan BHXH khoản nợ mà doanh nghiệp chưa thực trích nộp BHXH nhằm mục đích đề nghị phá sản doanh nghiệp nợ BHXH với vai trò chủ nợ theo Luật phá sản hành Cụ thể bổ sung Khoản 10 Điều 22 Luật BHXH năm 2014 sau: Đề nghị phá sản doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật BHXH theo quy định Khoản 10 Điều Luật Phá sản số 51/2014/QH13 Theo quy định Khoản Điều 13 Luật BHXH năm 2014 quy định "cơ quan BHXH thực chức tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan" Tuy nhiên, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 quy định quan giao thực chức tra chuyên ngành quan thực nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành lĩnh vực người giao thực nhiệm vụ tra chuyên ngành công chức Điều dẫn đến bất cập tổ chức thực nhiệm vụ tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN quan BHXH lực lượng thực hoạt động tra chuyên ngành viên chức, bất cập cần nghiên cứu bổ sung cho phù hợp thực tế Sửa đổi, bổ sung nghị định 95/2013/NP-CP ngày 22/8/2013 Nghị định 88/2015/NP-CP ngày 07/10/2015, cụ thể bổ sung xử lý vi phạm hành vi sau: Không xây dựng thang bảng lương theo quy định pháp luật để ký HĐLĐ, nội dung chức danh nghề mức tiền lương đóng BHXH; đóng thiếu thời gian làm việc người lao động; lập hồ sơ gửi đóng, truy thu khơng quy định; làm giả lằm sai lệch hồ sơ đóng BHXH lừa dối tổ chức BHXH Khoản 2, Điều 68, Bộ luật tố tụng dân năm 2015 quy định: “Nguyên đơn vụ án dân người khởi kiện, người quan, tổ chức, cá nhân khác Bộ luật quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải vụ án dân cho quyền lợi ích hợp pháp người bị xâm phạm” 10 Khoản 1, Điều 5, Luật Phá sản năm 2014 quy định: “Chủ nợ khơng có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực nghĩa vụ toán” 68 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 phủ quy định quan giao thực chức tra chuyên ngành theo bổ sung thêm ngành BHXH Thứ sáu, mức xử phạt VPHC Bổ sung Khoản 6, Điều Nghị định 21/2016/NĐ-CP quyền Giám đốc BHXH tỉnh sau: Xử phạt VPHC theo quy định pháp luật, mức phạt tối đa áp dụng Điểm d Khoản Điều 24 Luật 11 Xử lý VPHC số 15/2012/QH13 Bổ sung thẩm quyền cưỡng chế thi hành định xử phạt VPHC đối tượng không tự nguyện chấp hành định xử phạt 11 Điểm d, khoản Điều 24 Luật xử lý VPHC năm 2012 quy định: “Phạt tiền đến 75.000.000 đồng: quốc phòng, an ninh quốc gia; lao động; dạy nghề; giao thông đường sắt; giao thông đường thủy nội địa; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội” 69 Tiểu kết Chương BHXH trụ cột hệ thống an sinh xã hội quốc gia, Việt Nam trải qua trình lịch sử, với thay đổi qua thời kỳ khác nhau, việc ban hành luật BHXH tạo sở pháp lý để nâng cao hiệu thực thi chế độ, chích sách BHXH, hệ thống hóa quy định trước BHXH Việc đa dạng hóa loại hình BHXH cho phù hợp với trình phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nguyện vọng NLĐ, đảm bảo an sinh xã hội hội nhập với kinh tế giới Qua trình thực cho thấy, Luật BHXH ngày vào sống, đáp ứng nguyện vọng NLĐ xã hội Tuy nhiên, xu xã hội ngày thay đổi nên Luật BHXH bộc lộ điểm khơng cịn phù hợp với phát triển xã hội Từ phân tích chương chương đưa số kiếm nghị hoàn thiện pháp luật kiến nghị thực thi BHXH bắt buộc nhằm nâng cao hiệu thực sách BHXH nói chung tỉnh Quảng Ninh nói riêng Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật bao gồm: Hồn thiện sách pháp luật thu BHXH, xác định vài trò chủ nợ quan BHXH khoản tiền mà doanh nghiệp đến hạn mà chưa trích nộp việc thực khởi kiện, nâng cao hiệu hoạt động tra kiểm tra Đồng thời kiến nghị cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trình độ tác nghiệp cán làm công tác nghiệp vụ BHXH 70 KẾT LUẬN Một đất nước phát triển gắn liền với đất nước có sách an sinh xã hội đầy đủ Bảo hiểm xã hội sách an sinh xã hội đó, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, công tác quản lý thu thực tốt làm cho nhân dân yên tâm đời sống mình, chế độ sách hưởng, từ tạo tâm lý an tâm công việc Luật BHXH năm 2014 hành lang pháp lý để thực quy định thu BHXH Tuy nhiên trình thực luật với phát triển xã hội quy định luật hành có số điểm khơng cịn phù hợp, có nhiều văn pháp lý hướng dẫn việc thu BHXH tra kiểm tra Nhiều doanh nghiệp lợi dụng khe hở pháp luật mà trốn tránh, vi phạm nghĩa vụ tham gia BHXH cho NLĐ Để Luật BHXH năm 2014 chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội thực đầy đủ nghiêm chỉnh cần phải có biện pháp chế tài cứng rắn nhằm răn đe hành vi vi phạm Vì hành vi vi phạm bị phát xử lý nghiêm tạo kết khả quan công tác thu BHXH Luận văn với đề tài “Pháp luật thu bảo hiểm xã hội từ thực tiễn với doanh nghiệp quốc doanh tỉnh Quảng Ninh” tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn chế thu BHXH Việt Nam Trên sở phân tích đánh giá việc thực công tác thu BHXH bắt buộc thực tiễn áp dụng doanh nghiệp Quảng Ninh Luận văn đưa số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật thu BHXH bắt buộc DNNQD Việc hoàn thiện pháp luật BHXH bắt buộc cần trọng nội dung sau: Hoàn thiện pháp luật phải bám sát đường lối Đảng, Hiến pháp, Luật BHXH phải đồng bộ với Bộ luật lao động năm 2012 luật khác có liên quan, trách chồng chéo dẫn đến khó thực hiện; Hồn thiện pháp luật thu BHXH phải đồng với chế độ BHXH Mục tiêu để BHXH bắt buộc mặt phù hợp chung mặt kinh tế, đủ sức khuyến khích NLĐ, DN tham gia; Bảo đảm tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm Quốc tế, nước có hệ thống BHXH phát triển ổn định 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Sách, luận án, tạp chí, báo cáo Nguyễn Văn Định (2008), Giáo trình an sinh xã hội, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Văn Định (2014), Giáo trình bảo hiểm, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội Đỗ Thị Hằng (2015), Pháp luật hoạt động thu bảo hiểm xã hội tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Thị La Giang (2015), Pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc - thực tiễn Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Thúy (2014), Bảo hiểm xã hội bắt buộc Luật bảo hiểm xã hội thực tiễn thi hành địa bàn thành thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Phương Thảo (2015), Thực pháp luật bảo hiểm xã hội qua thực tiễn quận Bắc Từ Liêm, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội Ong Quốc Thoại (2017), Thực tiễn thực pháp luật quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Mạc Văn Tiến, Đặc trưng mối quan hệ bảo hiểm xã hội, http://www.bhxhbqp.vn/bai-viet/dac-trung-co-ban-va-cac-moi-quan-he-cua-baohiem-xa-hoi-68, truy cập ngày 20/10/2019 Nguyễn Hữu Dũng (2018), Chính sách bảo hiểm xã hội NLĐ: Thực trạng định hướng cải cách, Tạp chí tài chính, địa chỉ: http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/chinh-sach-baohiem-xa-hoi-doi-voi-nguoi-lao-dong-thuc-trang-va-dinh-huong-cai-cach141418.html, truy cập ngày 28/09/2019 10 Nguyễn Trí Đại (2017), Tiền lương tháng làm đóng BHXH: Từ quy định pháp luật & Yêu cầu thực tiễn, địa chỉ: 72 http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/tin-tuc/tien-luong-thang-lam-can-cu-dong-bhxh-tuquy-dinh-cua-phap-luat-yeu-cau-thuc-tien-18009, truy cập ngày 28/09/2019 11 Quỳnh Hoa (2019), Công đồn khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH: Có ủy quyền khơng mà địi kiện tụng(?!) Báo văn hóa, địa chỉ: http://baovanhoa.vn/kinh-te/artmid/462/articleid/17907/cong-doan-khoi-kiendoanh-nghiep-no160bhxh160co-duoc-uy-quyen-khong-ma-doi-kien-tung, truy cập ngày 28/09/2019 12 Thủy Hà (2018), Xử lý vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, địa chỉ: http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/tin-tuc/xu-ly-vipham-phap-luat-ve-bhxh-bhyt-bhtn-20026, truy cập ngày 28/09/2019 13 Bùi Sỹ Lợi (2017), Thực bảo hiểm xã hội cho lao động hợp đồng từ 01- 03 tháng: Những vấn đề cần quan tâm, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, địa chỉ: http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/tin-tuc/thuc-hien-bhxh-cho-lao-dong-hop-dongtu-01-03-thang-nhung-van-de-can-quan-tam-17179, truy cập ngày 28/09/2019 14 Phạm Đình Thành (2017), Nghiên cứu xây dựng, khai thác nguồn liệu NLĐ doanh nghiệp ngành BHXH Ngành thuế, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, địa chỉ: http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/tin-tuc/nghien-cuu-xaydung-khai-thac-nguon-du-lieu-ve-nguoi-lao-dong-trong-cac-doanh-nghiep-giuanganh-bhxh-va-nganh-thue-17086, truy cập ngày 28/09/2019 15 Đặng Vũ - Hà Phương (2015), Khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH: Thắng khó địi Báo pháp luật, địa chỉ: https://baophapluat.vn/chinhsach/khoi-kien-doanh-nghiep-no-bao-hiem-xa-hoi-thang-cung-kho-doi-tien215977.html, truy cập ngày 28/09/2019 16 Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, Báo cáo tổng kết năm từ 2016 đến năm 2018, Quảng Ninh 2016 - 2018 17 Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, Báo cáo công tác tra kiểm tra năm từ 2016 đến năm 2018, Quảng Ninh 2016 - 2018 18 Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, Báo cáo công tác thu năm từ 2016 đến năm 2018, Quảng Ninh 2016 - 2018 73 19 Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, Báo cáo tình hình nợ năm từ 2016 đến năm 2018, Quảng Ninh 2016 - 2018 B Nghị quyết, văn quy phạm pháp luật 20 Ban chấp hành trung ương (2018), Nghị hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương khóa XII số 28-NQ/TW cải cách sách bảo hiểm xã hội 21 Bộ Chính trị (2012), Nghị số 21-NQ/TW, tăng cường lãnh đạo Ðảng công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 ngày 22/11/2012 22 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2016), Quyết định số 141/QĐ-BHXH, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội địa phương 23 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2017), Quyết định số 595/QĐ-BHXH, Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT 24 Bộ Lao động-thương binh xã hội (2015), Thông tư số 58/2015/TTBLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội 25 Bộ Lao động-thương binh xã hội (2015), Thông tư số 59/2015/TTBLĐTBXH quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội bắt buộc 26 Bộ lao động thương binh xã hội (2015), Thông tư số 47/2015/TTBLĐTBXH hướng dẫn thực số điều HĐLĐ, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ luật lao động năm 2012 25 Chính phủ (2015) Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ luật lao động năm 2012 74 26 Chính phủ, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, Quy định chi tiết số điều Luật bảo hiểm xã hội BHXH bắt buộc, Hà Nội 2015 27 Chính phủ, Nghị định số 21/2016/NĐ-CP, Quy định thực chức tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm y tế quan BHXH, Hà Nội 2016 28 Chính phủ, Nghị định số 95/2013/NĐ-CP, Quy định xử phạt VPHC lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đưa NLĐ Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng, Hà Nội 2013 29 Chính phủ, Nghị định số 88/2015/NĐ-CP, Sửa đổi số Nghị định số 95/2013/NĐ-CP, Quy định xử phạt VPHC lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đưa NLĐ Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng, Hà Nội 2013 30 Chính phủ, Chiến lược tổng thể phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt 31 Quốc hội, Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11, ngày 29 tháng năm 32 Quốc hội, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, ngày 20 tháng 11 năm 33 Quốc hội, Bộ luật lao động số 10/2012/QH13, ngày 18 tháng năm 2012, 34 Quốc hội, Luật hình số 100/2015/QH13, ngày 27 tháng 11 năm 2015, 35 Quốc hội, Luật xử lý VPHC số 15/2012/QH13, ngày 20 tháng năm 2012, 36 Quốc hội, Luật tra số 56/2010/QH12, ngày 15 tháng 11 năm 2010, Hà Nội 2010 C Bản án 37 Bản án số 01/2014/LĐ-ST ngày 22/8/2014 TAND huyện Hoành Bồ 38 Bản án số 01/2014/ST-LĐ ngày 19/9/2014 TAND thành phố Hạ Long ... thiện pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 8 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 1.1 Khái quát bảo hiểm xã hội bắt buộc, thu bảo hiểm xã hội bắt buộc. .. xã hội 10 1.1.3 Khái niệm thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 11 1.2 Pháp luật bảo hiểm xã hội thu bảo hiểm xã hội bắt buộc .12 1.2.1 Pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc 12 1.2.2 Pháp. .. điều chỉnh pháp luật bảo hiểm xã hội, nội dung pháp luật bảo hiểm xã hội 1.2.1 Pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc Khái niệm pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc tập hợp quy định pháp luật đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc từ thực tiễn với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh quảng ninh , Pháp luật thu bảo hiểm xã hội bắt buộc từ thực tiễn với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh quảng ninh