HỢP ĐỒNG THI CÔNG điện năng lượng mặt trời

8 44 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 18:44

hợp đồng thi công điện mặt trời dành cho các bạn thi công điện năng lượng mặt trời áp mái nhà có công suất tùy chủ đầu tư, hợp đồng mang tính chất thể nhân với thể nhân không bao gồm pháp nhân. Được ký kết giữa 2 bên để đảm bảo tính chất công việc được hài hòa và sòng phẳng hơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THI CÔNG CƠNG TRÌNH Số: …………./2020/HĐTC - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI TRÊN MÁI NHÀ - Căn Luật Dân 2015 Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015; - Căn Luật Thương mại 2005 Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005; - Căn Luật Xây dựng 2014 Quốc hội thông qua ngày 18/6/2014; - Căn Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết Hợp đồng xây dựng; - Căn vào văn pháp luật liên quan; - Căn nhu cầu bên: Hôm nay, ngày…………….………… ; Tại : ………………………….……………………………… Chúng tơi gồm có: BÊN A (Chủ đầu tư) : …………………………………………………………………… Đại diện bởi: Ông ……………… Địa :……………………………………………………… Điện thoại :……………………… Tài khoản số :……………………………… BÊN B (Bên nhận thầu): …………………………………………………………… Đại diện :Ông ……………… Địa :……………………………………………………… Điện thoại :……………………… Tài khoản số :……………………………… Sau đàm phán, hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng thi công: ……………………… ……………………………………………………………… (sau gọi tắt Hợp đồng) với điều khoản điều kiện sau: ĐIỀU : NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG THI CÔNG Bên A đồng ý giao cho Bên B thi công Công trình: ……….……… ………………………………………………………………… ……… + Tại địa chỉ: ………………………………………………………………… 1.2 Khối lượng cơng việc: Thi cơng trọn gói lượng mặt trời áp mái nhà hệ:… kwp ĐIỀU : THỜI HẠN THI CƠNG CƠNG TRÌNH 2.1 Thời gian thi cơng cơng trình 30 ngày Ngày khởi cơng cơng trình tính từ ngày Bên A tốn xong Đợt 1; phê duyệt vẽ bàn giao mặt thi công theo điều kiện quy định 2.2 Thời hạn thi cơng cơng trình khơng tính vào thời gian Bên B khoảng thời gian bị đình trệ do: + Lỗi Bên A bao gồm việc Bên A chậm toán cho Bên B theo Hợp đồng + Lỗi Bên A thay đổi cơng trường có khác biệt so với thiết kế + Xảy kiện bất khả kháng theo quy định pháp luật ĐIỀU : GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 3.1 Giá trị hợp đồng + Tổng giá trị Hợp đồng là: …………………………… (Bằng chữ……………………………………………………………………………… ) + Chi tiết: Stt Nội dung Đvt Số lượng Ghi Tấm pin lượng mặt trời Tấm Inverter Tủ Phụ kiện hệ thống kèm Ht Modun wifi Bộ + Giá trị Hợp đồng bao gồm tất chi phí để hồn chỉnh cơng trường + Khi có phát sinh tăng, giảm hai bên vào đơn giá thực tế thời điểm xảy phát sinh để làm phát sinh tăng giảm 3.2 Điều kiện toán, tạm ứng - Điều kiện nghiệm thu bàn giao công trình: Cơng trình nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo yêu cầu thiết kế, đảm bảo chất lượng, an toàn đạt tiêu chuẩn theo quy định - Việc toán chia làm đợt, cụ thể sau: + Đợt 1: Sau ký hợp đồng Bên A tạm ứng cho Bên B 30% giá trị Hợp đồng, tương ứng giá trị:……………………………… đồng; (Bằng chữ……………………………………………………………………………… ) + Đợt 2: Sau Bên B tập kết pin đến cơng trình Bên A tốn tiếp cho Bên B 40% giá trị Hợp đồng, tương ứng giá trị:……………….…… đồng; (Bằng chữ……………………………………………………………………………… ) + Đợt 3: Sau hoàn thiện cơng tác lắp đặt, Bên A tốn cho Bên B 20% giá trị Hợp đồng, tương ứng giá trị:……………….…… đồng; (Bằng chữ……………………………………………………………………………… ) + Đợt 4: Sau công trình nghiệm thu đưa vào hoạt động, Bên A tốn cho Bên B số tiền cịn lại Hợp đồng, tương ứng giá trị:……………….…… đồng; (Bằng chữ……………………………………………………………………………… ) 3.3 Hình thức tốn: - Thanh tốn tiền mặt chuyển khoản vào tài khoản Bên B sau: + Người thụ hưởng : Lê Đề + Tài khoản : 187789999999 ngân hàng VP Bank Chậm toán: Nếu Bên A chậm toán cho Bên B ba (3) ngày, kể từ ngày đến hạn toán theo quy định khoản 3.2 Điều Hợp đồng phải trả lãi số tiền vi phạm cho Bên B theo mức lãi suất cho vay tiền đồng ngắn hạn công bố Ngân hàng nhà nước thời điểm vi phạm Nếu Bên A chậm tốn từ 30 ngày trở lên Bên B có quyền tính lãi suất hạn theo quy định Ngân hàng Bên B thiệt hại có, Bên A chịu hoàn toàn ĐIỀU : QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC Bên 4.1 Bên A + Bàn giao mặt địa điểm, tim, mốc, độ cao để Bên B tiến hành thi công; + Tạo điều kiện thuận lợi kho bãi cho Bên B tập kết vật tư, thiết bị thi công; + Yêu cầu Bên B cung cấp vật tư, thiết bị lắp đặt, vận hành cam kết + Cử đại diện Bên B giải khó khăn trở ngại (nếu có) suốt q trình triển khai thực hiện; + Thông báo cho Bên B thay đổi trình thực hợp đồng (nếu có); + Thanh tốn cho Bên B hạn phương thức toán thỏa thuận; + Nhận hàng Bên B giao thời gian, địa điểm, có người đại diện hàng đến để tiến hành thủ tục giao nhận; + Không chịu trách nhiệm TNLĐ cháy nổ suốt q trình Bên B thi cơng; + Thanh tốn đầy đủ kịp thời kinh phí cho Bên B; 4.2 Bên B + Yêu cầu Bên A tạo điều kiện thuận lợi để tập kết vật tư, nhân lực, thiết bị thi cơng tổ chức thi cơng hồn thành cơng trình; + Lập thiết kế kỹ thuật thi cơng cơng trình theo quy định, quy trình, quy phạm Nhà nước đảm bảo đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật hành; + Cung ứng vật tư thiết bị chủng loại, mẫu mã, quy cách theo thỏa thuận, đảm bảo đủ điều kiện lắp đặt hòa mạng lưới điện quốc gia; + Tổ chức thi công, lắp đặt theo hồ sơ thiết kế duyệt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo tiến độ theo Hợp đồng ký kết; + Thông báo cho Bên A thay đổi trình thực Hợp đồng, có; + Chịu hồn tồn trách nhiệm ATLĐ cháy nổ suốt trình thi cơng; + u cầu Bên A tốn kinh phí thời hạn; + Hỗ trợ Bên A làm thủ tục với ngành Điện phục vụ cho việc lắp đặt đồng hồ hai chiều đưa cơng trình vào sử dụng ĐIỀU : NGHIỆM THU, BÀN GIAO VÀ BẢO HÀNH 5.1 Nghiệm thu cơng trình: - Sau hồn thành cơng trình, Bên B thơng báo cho Bên A nghiệm thu cơng trình Trong vịng ba (3) ngày kể từ ngày nhận thông báo Bên B, Bên A phải với Bên B tiến hành nghiệm thu bàn giao cơng trình ký Biên nghiệm thu Kể từ ngày thứ tư (4) trở đi, Bên B có quyền tính thêm chi phí cử người quản lý, trơng coi cơng trình, chi phí hợp lý khác (nếu có) - Quá năm (05) ngày kể từ ngày nhận thông báo lần Bên B việc nghiệm thu bàn giao mà Bên A chưa Bên B nghiệm thu bàn giao cơng trình xem Bên B hoàn thành theo khối lượng, chất lượng tiến độ theo qui Hợp đồng Khi đó, Bên B có quyền rút người, máy móc thiết bị khỏi cơng trình; rủi ro, mát, hư hỏng cơng trình Bên A chịu trách nhiệm - Sau ký Biên nghiệm thu, Bên A chưa toán hết khoản toán theo Điều Hợp Đồng; Bên A chưa phép đưa cơng trình vào sử dụng 5.2 Bảo hành cơng trình: - Bảo hành kỹ thuật: + Tấm pin lượng mặt trời bảo hành 12 năm (1 đổi 1) kể từ ngày bên ký Biên nghiệm thu hàng hóa vật tư thiết bị; + Bộ biến tần chuyển đổi dòng điện (Inverter) bảo hành năm kể từ ngày bên ký biên nghiệm thu hàng hóa vật tư thiết bị - Điều kiện bảo hành: Tất sản phẩm bị hỏng, hư hại lỗi kỹ thuật - Điều kiện khơng bảo hành: + Các sản phẩm có dấu hiệu bị phá hoại người; + Hệ thống bị hư hại thiên tai điều kiện bất khả kháng; + Hệ thống bị hư hại Bên A tự ý lắp đặt thêm pin lượng mặt trời Inverter hợp đồng mà chưa có giám sát đồng ý Bên B 5.3 Bảo hành sản lượng: - Theo quy định nhà sản xuất; - Điều kiện bảo hành: Tất sản phẩm bị giảm hiệu suất lỗi kỹ thuật thời gian vận hành - Điều kiện không bảo hành: Hệ thống bị giảm hiệu suất nguyên nhân sau: + Hệ thống bị che khuất làm giảm hiệu suất hấp thụ xạ lượng mặt trời cơng trình xung quanh cơng trình, vật cản khác; + Các sản phẩm có dấu hiệu bị phá hoại người; + Hệ thống bị hư hại thiên tai điều kiện bất khả kháng; + Hệ thống bị hư hại bên A tự ý lắp đặt thêm pin lượng mặt trời Inverter hợp đồng mà chưa có giám sát đồng ý bên B ĐIỀU : TẠM DỪNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 6.1 Hợp đồng thi công chấm dứt trước thời hạn trường hợp sau: - Hợp đồng thực xong, bên thực nghĩa vụ mình; - Do lỗi bên giao thầu bên nhận thầu gây mà khắc phục được; - Các trường hợp bất khả kháng; - Do hai bên thỏa thuận; - Nếu thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày đến hạn toán theo quy định Điều Hợp đồng sau Bên B gửi thông báo văn cảnh báo việc chấm dứt Hợp đồng cho Bên A Bên A khơng tốn cho Bên B, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng Khi Bên A phải chịu phạt vi phạm Hợp đồng với mức phạt 10% tổng giá trị đợt tốn cịn lại Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho Bên B ĐIỀU : BẤT KHẢ KHÁNG 7.1 Sự kiện bất khả kháng kiện xảy mang tính khách quan nằm ngồi tầm kiểm sốt bên như: Động đất, bão, lũ lụt, hoả hoạn, chiến tranh nguy xảy chiến tranh thảm họa khác chưa lường hết được, thay đổi sách ngăn cấm quan có thẩm quyền Việt Nam kiện khác theo quy định pháp luật Trường hợp bên khơng hồn thành nghĩa vụ kiện bất khả kháng sở để bên chấm dứt Hợp đồng Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng kiện bất khả kháng có nhiệm vụ phải: * Tiến hành biện pháp ngăn ngừa hợp lý biện pháp thay cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng kiện bất khả kháng gây ra; * Thông báo cho bên kiện bất khả kháng vòng bảy (7) ngày sau kiện bất khả kháng xảy * Trong trường hợp xảy kiện bất khả kháng, thời gian thực Hợp đồng kéo dài thời gian diễn kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng thực nghĩa vụ theo Hợp đồng ĐIỀU : ĐIỀU KHOẢN CHUNG 8.1 Hợp đồng thi cơng điều chỉnh giải thích theo pháp luật Việt Nam 8.2 Hai bên cam kết thực điều khoản thỏa thuận Hợp đồng Mọi thay đổi, bổ sung phải hai bên thỏa thuận thống văn Phần sửa đổi, bổ sung phần tách rời Hợp đồng 8.3 Nếu có tranh chấp xảy mà hai bên khơng giải thương lượng hai bên có quyền u cầu tịa án có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật hành 8.4 Hợp đồng thi công lập thành hai (2) tiếng Việt, tám (8) trang; bên giữ (1) có giá trị pháp lý có hiệu lực kể từ ngày ký ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) ... bên đồng ý ký kết Hợp đồng thi công: ……………………… ……………………………………………………………… (sau gọi tắt Hợp đồng) với điều khoản điều kiện sau: ĐIỀU : NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG THI CÔNG Bên A đồng ý giao cho Bên B thi. .. thay đổi công trường có khác biệt so với thi? ??t kế + Xảy kiện bất khả kháng theo quy định pháp luật ĐIỀU : GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 3.1 Giá trị hợp đồng + Tổng giá trị Hợp đồng là:... ĐỒNG 6.1 Hợp đồng thi công chấm dứt trước thời hạn trường hợp sau: - Hợp đồng thực xong, bên thực nghĩa vụ mình; - Do lỗi bên giao thầu bên nhận thầu gây mà khắc phục được; - Các trường hợp bất
- Xem thêm -

Xem thêm: HỢP ĐỒNG THI CÔNG điện năng lượng mặt trời, HỢP ĐỒNG THI CÔNG điện năng lượng mặt trời

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn