Tin học đại cương

8 23 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 17:28

Tin học đại cương – EG12 Bạn cửa sổ My Computer, theo hình minh hoạ, phát biểu sai? nhấn nút số để mở My Documents Cho ph p sinh vi n sử d ng th ng tin thu c sở h u c a người hác c ng m t báo cáo nghi n cứu khoa học mà h ng c n s cho ph p c a ch sở h u Quy t c sử d ng tài li u h p l h ng phải xin ph p số trường h p đ nh phải sử d ng Có thể hồi ph c restore t p tin b xố sau hi nhấn phím Delete cách nào? mở Recycle Bin Danh sách m c chọn th c đơn đư c gọi gì? Hi n tr n th trường có nhiều chậu trồng https://hoangnguyengreen.com/danh-muc/chau-gom-trong-cay-p58 với đa dạng mẫu mã lời mời gọi giới thi u c a nh ng người bán hàng hiến bạn hó chọn đư c chậu vừa c a bạn đẹp trồng vào Bạn đau đ u h ng biết phải mua chậu đâu chất lư ng, c ng t i tham khảo nh ng chậu Hoàng Nguy n Green nh Đặc bi t hi đến chọn chậu bạn đư c đ i ngũ nhân vi n tư vấn chậu ph h p với bạn bạn c n s tr giúp c a họ Menu bar Đặt hình máy tính tốt cho m t bạn? Kh ng đối di n với cửa vào, cửa số, bóng đèn Để chạy m t ứng d ng Windows, bạn làm nào? Nhấp đúp chu t trái vào biểu tư ng Để di chuyển trỏ bảng Table, ta d ng phím nóng Vậy phím nóng Shift + Tab d ng để: Di chuyển trỏ đến liền trước Để in m t trang bảng tính nằm ngang thẳng đứng, bạn chọn thao tác nào? Vào File/ Print/ Page Setup – Chọn kiểu đứng nằm ngang Để khởi đ ng lại máy tính, phát biểu sai? Bấm nút Power tr n h p máy Để tạo đ nh dạng khổ giấy mặc đ nh A4 hi soạn thảo văn tr n Word 2013 ta th c hi n theo cách nào? Vào Page Layout/Size/ More Paper Size Trong thẻ Paper chọn Paper size A4, nhấn nút Set As Default Để thay đổi màu c a đường gạch từ, bạn th c hi n thao tác sau đây? Home/Font/Underline/Underline Color Đ nh nghĩa c a m t giấy ph p quyền gì? Vi c y quyền h p pháp để sử d ng m t sản phẩm ph n mềm FTP giao thức truyền nhận th ng tin dạng Bất th ng tin lưu tr file Giáo d c đào tạo qua internet thường đư c gọi Học tr c tuyến e-learning) Hãy đặc điểm c a tin nh n tức thời? Có thể có nhiều th ng p c ng m t lúc, tức thời Kết th c hi n tìm iếm qua trang //google.com.vn với n i dung “Chuẩn kỹ c ng ngh th ng tin bản” filetype pdf Chọn m t câu trả lời: Các file có đ nh dạng pdf mà n i dung file có chứa c m từ “chuẩn kỹ c ng ngh th ng tin bản” Khi làm vi c với PowerPoint, để chèn th m m t Slide mới, ta th c hi n: Insert – New Slide Khi soạn thảo tr n ph n mềm Word, muốn mở t p ta chọn thẻ File sau chọn: Open Khi soạn thảo văn Word, muốn h y bỏ thao tác vừa th c hi n bấm tổ h p phím Ctrl – Z Khi làm vi c với Word xong, muốn thoát hỏi, ta th c hi n: Khi m t máy in m t trang thử nghi m sau hi đư c bật, điều có nghĩa trình điều khiển máy in xác / hi n Khi muốn đ nh dạng í t cho m t đoạn văn đư c chọn ta chọn Home sau chọn: Font Câu trả lời Khi soạn thảo văn Word, muốn di chuyển từ sang b n phải c a m t bảng (Table) ta bấm phím Tab Khi soạn thảo văn xong, để in văn giấy,bạn nhấn tổ h p phím sau Bấm tổ h p phím Ctrl – P Khởi đ ng máy tính thu c giai đoạn c a dịng chảy th ng tin m t máy tính? Khởi đ ng c a máy tính Loại tài li u văn đư c sử d ng mà h ng c n s cho ph p c a quyền? Tài li u phạm vi c ng c ng Loại tập tin thường chiếm h ng gian đĩa cứng ? Văn Loại tập tin thường đư c ẩn? Tập tin h thống L a chọn trường học l h p l để hạn chế truy cập c a sinh vi n với mạng Internet? Ngăn chặn vi c xem chỉnh sửa tập tin thư m c đ nh, hình hoạt đ ng tr c tuyến b lọc Mạng LAN mạng li n kết gi a máy tính phạm vi M t tòa nhà, m t phòng học, m t phòng làm vi c M t văn đư c soạn thảo MS Word đư c gọi gì? Document M c Header c a MS-Word đư c sử d ng để th c hi n chức gì? Th c hi n ba điều tr n Muốn in tất trang văn trước hết ta làm cách chọn File, chọn Print v ng Page range chọn All Câu trả lời Muốn nhập d li u số với nh ng số phía trước số ví d 0912 hay 0011, phương án sau l a chọn sai? Nhập dấu nháy đơn „ trước nhập số Muốn ch p đ nh dạng c a m t dịng văn đó, bạn b i đen dịng đó, sau Nhấn chu t vào biểu tư ng Format Painter thẻ Home Muốn tạo m t thư m c tr n Des top c a windows, ta click phải chu t chọn New , Folder Nếu m t máy tính b nghi ngờ nhiễm virus cách thức tốt để kiểm tra di t virus gì? Cài đặt m t chương trình chống virus, qu t virus ổ đĩa c a máy tính cho chương trình loại bỏ virus Người truy cập trái ph p vào máy tính c a bạn lấy c p th ng tin đư c gọi gì? Hacker N i dung thu c loại ph n mềm máy tính giá rẻ? Ph n mềm miễn phí, ph n mềm chia sẻ, ph n mềm giảm giá cho sinh vi n Phát biểu sai Tập tin h thống Phát biểu sau ph n mềm n n/giải n n t p tin Winzip? Winzip có n n nhiều t p tin, thư m c thành t p tin T p tin sau n n thường có đu i zip có ích thước nhỏ tổng ích thước c a t p tin ban đ u Phát biểu phát biểu sai Thư n tử lu n có đ tin cậy, an tồn t đối Ph n mềm gián p Spyware gì? M t c ng ngh cho ph p theo dõi, bí mật giám sát, ngăn chặn, kiểm soát s tương tác c a người d ng với máy tính Phím t t Windows + Pause/Brea có tác d ng gì? Đáp án hác Thành ph n ph n cứng bảo v máy tính c a bạn khỏi nguy hại n chuyển đổi gi a h thống n B lưu n UPS Thao tác chọn File -> Close d ng để đóng tập tin hi n Thao tác cho ph p đánh hi u t đ ng đ u dòng cho đoạn văn bản? Theo hình minh họa đây, Shortcut to Game.txt biểu tư ng gì? Biểu tư ng lối t t cho t p tin Game.txt b n phải) Theo hình minh hoạ, muốn đổi t n t p tin vi c đ u ti n phải làm gì? nh p chọn t p tin c n đổi t n Thiết b ch u đư c nguy hại từ tính? DVD ROM Tổ h p phím cho ph p gạch từ đư c chọn? Ctrl +U Trong bảng tính Excel, giao c a m t hàng m t c t đư c gọi là? Ô Trong bảng tính Excel, hàm sau cho ph p tính tổng giá tr kiểu số thỏa mãn m t điều ki n cho trước? SUMIF Trong t sau đây, t h ng đư c sử d ng để đặt t n c a tập tin, thư m c? *, /, \, Trong chế đ tạo bảng (Table) c a ph n mềm Word 2013, muốn chèn th m m t dịng phía dòng hi n tại, ta th c hi n thao tác đây? Layout / Rows & Columns/ Insert Below Trong chế đ tạo bảng (Table) c a ph n mềm Word 2013, muốn điều chỉnh đ r ng c t ph h p với n i dung văn bảng, ta th c hi n thao tác đây? Layout / AutoFit/ AutoFit Contents Trong chế đ tạo bảng (Table) c a ph n mềm Word 2013, muốn tách m t bảng thành 2, ta th c hi n thao tác đây? Layout / Split Table Trong chế đ tạo bảng (Table) c a ph n mềm Word, muốn g p nhiều chọn thành m t , ta th c hi n thao tác đây? Layout / Merge Cells Trong chế đ tạo bảng (Table) c a ph n mềm Word, muốn tách m t thành nhiều , ta th c hi n: Layout / Split Cells Trong giao di n c a gmail.com sau hi đăng nhập thành c ng, biểu tư ng d ng để gửi thư gì? Commpose Trong h điều hành Windows, h p thoại “Display properties”, thẻ thẻ sau d ng để thay đổi chế đ hình chờ (chế đ bảo v hình ? Screen Saver Trong Home/ Paragraph/ Tabs, m c Tab Stop position d ng để xác đ nh khoảng cách Từ lề trái đến v trí Tab nhập (v trí điểm dừng Tab) Trong h p thoại Border and Shading, muốn thay đổi cách tính lề (Margin) cho đường viền ta th c hi n thao tác nào? Trong hi làm vi c với Excel, muốn di chuyển trỏ A1, ta bấm tổ h p phím nào? Ctrl – Home Trong hi làm vi c với Word, tổ h p phím t t cho ph p chọn tất văn soạn thảo? Ctrl + A Trong soạn thảo văn bản, kết thúc đoạn Paragraph muốn sang đoạn mới: Bấm phím Enter Trong soạn thảo văn bản, kết thúc đoạn văn mà ta muốn sang trang Bấm tổ h p phím Ctrl – Enter Trong MS Excel 2013, sau nhập d li u cho m t , để chuyển trỏ sang b n phải nhấn phím gì? tab Trong MS Word 2013, chức sau cho ph p chọn danh sách người nhận thư hi tr n thư? Select Recipients Trong MS Word 2013, chức sau cho ph p chọn kiểu tr n thư? Start Mail Merge Trong MS Word 2013, để hoàn thành vi c tr n thư lưu thư thành m t file ri ng m c Finish & Merge ta chọn m c nào? Edit Individual documents Trong MS Word 2013, để thay đổi hướng c a văn c a bảng (Table) ta th c hi n nào? Layout/Text Direction Trong MS Word 2013, để thay đổi khoảng cách gi a hai đoạn văn bản, ta thiết lập tại? Ô Before After thẻ Page Layout Trong MS Word 2013, để th c hi n chức tr n thư, bạn vào thẻ sau đây? Mailings Trong MS Word 2013, th c hi n tr n thư ta c n có danh sách người nhận thư th ng tin có li n quan Vậy danh sách người nhận thư h ng thể lưu nh ng đ nh dạng file? PDF Trong MS Word 2013, tập tin MS Word 2013 đư c lưu lại có đu i ph n mở r ng) mặc đ nh gì? Trong MS Word 2013, thao tác d ng để lề đối tư ng hình vẽ đư c chọn theo lề trái, phải gi a? Format/Align/Chọn kiểu lề ph h p Trong MS Word 2013, tổ h p phím d ng để thay cho thao tác clic vào nút B tr n thẻ Home? Ctrl+ B Trong MS Word 2013, tổ h p phím đư c d ng để tạo m t văn mới? Ctrl+ N Trong m c Insert/Drop Cap/Drop Cap Options, ph n Distance from text d ng để xác đ nh khoảng cách Gi a t Drop Cap với toàn văn Trong m c Page Laypout/ Margins, l a chọn Mirrored d ng để: Trong soạn thảo văn Word, c ng d ng c a tổ h p phím Ctrl + O Mở m t văn có Trong soạn thảo văn Word, c ng d ng c a tổ h p phím Ctrl – H Chức thay soạn thảo Trong soạn thảo văn Word, muốn tạo t Hoa đ u dòng c a đoạn văn, ta th c hi n: Insert – Drop Cap Trong soạn thảo Word 2013, muốn đánh số trang cho văn v trí chân trang, ta th c hi n: Insert/Page Numbers/ Bottom of Page Trong soạn thảo Word, để tạo m t bảng (Table), ta th c hi n: Insert/Table/Insert Table Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi gi a hai chế đ gõ chế đ gõ chèn chế đ gõ đè, ta bấm phím Insert Trong soạn thảo Word, muốn đ nh dạng lại ích thước giấy in, ta th c hi n: Page Layout – Size Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn dạng c t (dạng thường thấy t n trang báo tạp chí , ta th c hi n: Page Layout -> Column Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn khổ giấy theo hướng ngang ta chọn m c: Landscape Trong trình t Google Chrome để thay đổi thư m c lưu tr tài nguy n tải ta th c hi n Chọn Setting -> Chọn Download -> Chọn Change => Chọn thư m c ph p lưu tr Trong Windows Explorer, muốn tạo thư m c con, ta d ng l nh nào? File -> New -> Folder Trong Windows Explorer, thành ph n Explorer bar, Explorer view, Tool bar, Menu bar, cịn có thành ph n hác? Status bar Trong Windows Explorer, ta đổi t n m t file chọn cách nào? Trong Windows Explorer, t n c a thư m c sau h ng h p l ? Chọn m t câu trả lời: ID:1234 Trong Windows, làm cách để th c hi n vi c tính tốn đơn giản? Start/Program/Acessories/Calculator Trong Windows, từ Shortcut có nghĩa gì? Tạo đường t t để truy cập nhanh Trong Word 2013, bạn th c hi n thao tác để hiển th thước ngang dọc ? View / Ruler Trong Word 2013, cách h ng d ng để tạo khoảng cách gi a dòng 1.5 lines? Chọn m t câu trả lời: Vào Format/Paragraph, chọn Line Spacing 1.5 Trong Word, để ch p m t đoạn văn vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau Bấm tổ h p phím Ctrl – C ... ph n mềm n n/giải n n t p tin Winzip? Winzip có n n nhiều t p tin, thư m c thành t p tin T p tin sau n n thường có đu i zip có ích thước nhỏ tổng ích thước c a t p tin ban đ u Phát biểu phát... cứng ? Văn Loại tập tin thường đư c ẩn? Tập tin h thống L a chọn trường học l h p l để hạn chế truy cập c a sinh vi n với mạng Internet? Ngăn chặn vi c xem chỉnh sửa tập tin thư m c đ nh, hình... FTP giao thức truyền nhận th ng tin dạng Bất th ng tin lưu tr file Giáo d c đào tạo qua internet thường đư c gọi Học tr c tuyến e-learning) Hãy đặc điểm c a tin nh n tức thời? Có thể có nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học đại cương , Tin học đại cương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn