Tuyển tập câu hỏi ôn thi marketing (có đáp án)

94 3 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 13:25

Tuyển tập câu hỏi ôn thi marketing (có đáp án) Tuyển tập câu hỏi ôn thi marketing (có đáp án) Tuyển tập câu hỏi ôn thi marketing (có đáp án) Tuyển tập câu hỏi ôn thi marketing (có đáp án) Tuyển tập câu hỏi ôn thi marketing (có đáp án) Tuyển tập câu hỏi ôn thi marketing (có đáp án) Tuyển tập câu hỏi ôn thi marketing (có đáp án) Tuyển tập câu hỏi ôn thi marketing (có đáp án) CÂU HỎI ÔN THI MARKETING "Marketing trình kế hoạch hóa & thực kế hoạch, định giá, khuyến mại phân phối hàng hóa dịch vụ để tạo trao đổi, từ thỏa mãn mục tiêu cá nhân & tổ chức" Đây định nghĩa Marketing ai? A Hiệp hội Marketing Hoa KỲ (AMA) B Philip Kotler C Gary Amstrong D Hiệp hội Marketing Châu Âu Định nghĩa: "Marketing dạng hoạt động người nhằm thỏa mãn nhu cầu mong muốn họ thông qua trao đổi" của: A Maslow B Philip Kotler C Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ (AMA) D Larry Light "Marketing tổng hợp hoạt động doanh nghiệp hướng tới ., gợi mở nhu cầu người tiêu dùng thị trường để đạt mục tiêu lợi nhuận" Điền vào chỗ trống cịn thiếu? A tìm hiểu B thỏa mãn C tìm kiếm D khơi gợi "Marketing tổng hợp hoạt động doanh nghiệp hướng tới thỏa mãn, gợi mở nhu cầu người tiêu dùng thị trường để đạt " Điền vào chỗ trống thiếu? A mục tiêu phát triển B mục tiêu lợi nhuận C mục tiêu cộng đồng D mục tiêu dài hạn Page of 14 "Cảm giác thiếu hụt mà cịn người cảm nhận được" Đây khái niệm nào? A Mong muốn B Yêu cầu C Nhu cầu D Số cầu Nhu cầu người đa dạng người ln muốn thỏa mãn tồn nhu cầu, nguồn lực có giới hạn nên họ phải lựa chọn … … để thỏa mãn nhu cầu A Nguồn lực B Động lực C Nguồn tài trợ D Thứ tự ưu tiên Các để phân chia nhu cầu Marketing A Tính chất nhu cầu & Khả thỏa mãn nhu cầu B Tính chất nhu cầu & Động lực thúc đẩy nhu cầu C Khả thỏa mãn nhu cầu & Khả chi trả D Khả thỏa mãn nhu cầu động lực thúc đẩy nhu cầu Tác giả phân chia nhu cầu thành thứ bậc A Philip Kotler B David Aaker C Maslow D Larry Light Phân loại nhu cầu Maslow có thứ bậc? A B Page of 14 10 C D Lựa chọn thứ tự nói Hệ thống thứ bậc nhu cầu Maslow A Sinh lý - Xã hội - An tồn - Tơn trọng - Tự thể B Xã hội - Sinh lý - An tồn - Tự thể Tơn trọng C Sinh lý - An toàn - Xã hội - Tơn trọng - Tự thể D An tồn - Sinh lý - Xã hội - Tự thể Tôn trọng 11 Con người cần có nơi sống làm việc an toàn, việc làm đảm bảo, an toàn thân thể Đây thứ bậc nhu cầu theo Maslow? A Sinh lý B An toàn C Xã hội D Tôn trọng Page of 14 12 13 14 Sự thể nhu cầu an toàn: A Thức ăn, khơng khí B Có giấy chứng nhận C Các mối quan hệ xã hội D Việc làm đảm bảo Sự thể nhu cầu tự hoàn thiện: A Ý chí vươn lên,Phát triển tài B Có chứng nhận cho địa vị xã hội C Nhận phần thưởng D Có cấp, giấy chứng nhận Sự thể khơng nhóm với thể cịn lại: A Phát triển tài B Lòng tự trọng C Ý chí vươn lên D Phần thưởng, cấp 15 Thứ bậc cao tháp nhu cầu Maslow A Xã hội B Tự thể C Tôn trọng D An toàn 16 Thứ bậc thấp tháp nhu cầu Maslow A Xã hội B Tự thể C Sinh lý D An toàn 17 Căn vào khả thỏa mãn nhu cầu, nhu cầu chia làm loại: A B C D 18 19 Có loại nhu cầu tiềm tàng A B C D Các nhu cầu … … người thúc đẩy xã hội tiến lên chất & lượng A B xã hội C Maslow D tiềm tàng 20 Với nhu cầu tiềm tàng chưa xuất doanh nghiệp dự đoán dựa sở phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội tác động hàng loạt yếu tố môi trường, doanh nghiệp phải vạch chiến lược … … để thỏa mãn nhu cầu A Ngắn hạn B Trung hạn C Dài hạn D Marketing 21 Con người cần có chứng nhận cho địa vị xã hội, nhận phần thưởng, cấp Đây thứ bậc tháp nhu cầu Maslow? A Xã hội B Tự thể C Tơn trọng D An tồn 22 Con người cần có hội để phát triển tài năng, cần có hội để phát triển nghề nghiệp Đây thứ bậc tháp nhu cầu Maslow? A Xã hội B Tự thể 23 C Tơn trọng D An tồn Theo tháp nhu cầu Maslow, nhu cầu tôn trọng thể qua: A Thức ăn, khơng khí B An tồn thân thể C Có nhiều mối quan hệ D Phần thưởng, cấp 24 Là nhu cầu có dạng đặc thù, tương ứng với trình độ văn hóa nhân cách cá thể Đây khái niệm nào? A Nhu cầu 25 B Mong muốn C Yêu cầu D Trao đổi … … mong muốn kèm thêm điều kiện có khả tốn A Nhu cầu B Mong muốn đặc thù C Yêu cầu D Trao đổi 26 Là mong muốn kèm thêm điều kiện có khả tốn Đây khái niệm nào? A Nhu cầu B Giao dịch C Yêu cầu D Trao đổi 27 Hành vi nhận từ người thứ mà muốn đưa lại cho người thứ Đây khái niệm nào? 28 29 A Trao đổi B Giao dịch C Yêu cầu D Mong muốn Để thực trao đổi tự nguyện, cần có điều kiện? A B C D Điều kiện sau trao đổi A Thời gian địa điểm thỏa thuận B Các bên tự sản xuất sản phẩm thực giao dịch C Các bên phải tin tưởng vào tính hợp lý trao đổi lẫn D Ít phải có bên 30 Định nghĩa: "Trao đổi hành vi nhận từ người thứ mà muốn & đưa lại cho người thứ mà họ muốn" của: A Maslow 31 32 B Philip Kotler C Hiệp hội Marketing Mỹ D Larry Light Khái niệm sở tồn Marketing là: A Trao đổi B Giao dịch C Yêu cầu D Mua bán Đơn vị đo lường trao đổi gì? A Giao dịch B Thị trường C Mong muốn D Yêu cầu 33 Đây khái niệm gì? Bên A trao cho bên B vật X bên A lại khơng nhận thứ A Giao dịch 34 B Chuyển giao C Chuyển đổi D Trao đổi Hoạt động tặng, biếu, tài trợ, từ thiện ví dụ A Trao đổi B Giao dịch C Marketing D Chuyển giao 35 Công ty Domesco tài trợ 500tr cho Hội nghị Nội khoa tồn quốc tổ chức Phú n hiểu ngầm A Trao đổi 36 37 B Giao dịch C Chuyển giao D Hoa hồng Trong chuyển giao (transfer), phát biểu sau đúng: A Trao vật & nhận lại thứ khác B Không nhận lại thứ C Hi vọng nhận điều lợi D Các câu Khoa học Marketing bắt đầu hình thành lúc nào? A Cuối kỷ XIX - đầu kỉ XX 38 39 40 B Cuối thể kỉ XVIII - đầu kỉ XIX C Cuối kỉ XVII D Cuối kỉ XVIII Hoạt động Marketing truyền thống xuất A Thế kỉ XXI B Trước năm 50 Thế kỉ XX C Cuối kỉ XIX - Đầu kỉ XX D Đầu thập kỉ 90 Khoa học Marketing phát triển trước tiên đâu? A Hoa Kỳ B Tây Âu C Châu Âu D Châu Á Marketing phổ cập Việt Nam vào thời gian nào? A Cuối kỷ XIX - đầu kỉ XX B Đầu thập kỉ 90 C Cuối kỉ XX D Thế kỉ XXI 41 Mục tiêu Marketing truyền thống? A Tìm hiểu nhu cầu thị trường B Đảm bảo việc tiêu thụ loại sản phẩm mà công ty sản xuất 42 C Gia tăng nhu cầu thị trường D Hạn chế khả cung cấp hàng hóa thị trường Thời điểm xuất Marketing đại? A Sau năm 50 kỉ XX B Sau năm 50 kỉ XIX C Sau năm 50 kỉ XVIII D Khoảng năm 1980 trở lại 43 Hoạt động Marketing diễn tồn q trình từ hoạt động diễn trước sản xuất sản phẩm đến sau bán hàng A Marketing đại 44 B Macro marketing C Marketing-Mix D Marketing truyền thống CHỌN Ý SAI miêu tả Marketing đại A Cầu lớn cung B Khủng hoảng thừa hàng hóa C Xã hội chuyển đổi từ xã hội sản xuất sang xã hội tiêu dùng D Tập trung vào hoạt động diễn trước sản xuất sản phẩm đến sau bán hàng Marketing đại cần phải dựa sở hiểu biết " tiêu dùng Điền vào chỗ trống? A Yêu cầu (Số cầu) 45 B Nhu cầu C Mong muốn " người Page 10 of 14 126 A B C D Có thể sử dụng phương pháp nghiên cứu thị trường khác A B C D Chọn thứ tự bước Quy trình xây dựng thương hiệu: (1) Nghiên cứu thị trường (2) Hoạch định chiến lược (3) Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu (4) Định vị thương hiệu (5) Xây dựng tầm nhìn thương hiệu 127 A > (3) > (2) > (5) > (4) B > (5) > (2) > (4) > (3) C (5) > (2) > (4) > (1) > (3) D (5) > (2) > (4) > (3) > (1) Một thông điệp ngắn gọn xuyên suốt, định hướng hoạt động thương hiệu, đồng thời định hướng phát triển cho thương hiệu qua phân tích định vị & tương lai Đây khái niệm nào? 128 A Giá trị thương hiệu B Mơ hình thương hiệu C Tầm nhìn thương hiệu D Xây dựng thương hiệu Bao gồm mà thương hiệu muốn trở thành, mà thương hiệu muốn đại diện nguyên nhân thương hiệu cống hiến để ngưỡng mộ Đây khái niệm nào? 129 A Tầm nhìn thương hiệu B Tuyên bố giá trị thương hiệu Tuyên bố tầm nhìn thương hiệu Giá trị thương hiệu C D Page 80 of 36 130 131 Vai trị Tầm nhìn thương hiệu, NGOẠI TRỪ: A Thống mục đích phát triển thương hiệu, tạo quán hoạt động quản trị thương hiệu B Định hướng sử dụng nguồn lực cho thương hiệu C Xây dựng thước đo cho phát triển thương hiệu, tạo tiền đề cho việc xây dựng mục tiêu phát triển D Thu hút nhân giỏi thị trường lao động Các định chiến lược thương hiệu thường xây dựng trong: A Ngắn hạn B Trung hạn (3 năm trở lên) C tháng trở lên Dài hạn (3 năm trở lên) D Tập hợp hoạt động nhằm tạo cho thương hiệu vị trí xác định tâm trí khách hàng so với đối thủ cạnh tranh, nỗ lực đem lại cho thương hiệu hình ảnh riêng vào nhận thức khách hàng 132 A Giá trị thương hiệu B Mơ hình xây dựng thương hiệu C Xây dựng thương hiệu Định vị thương hiệu D Định vị thương hiệu tập hợp hoạt động nhằm tạo cho thương hiệu vị trí xác định .so với đối thủ cạnh tranh 133 134 A nhận định khách hàng B tình yêu khách hàng C suy nghĩ khách hàng D tâm trí khách hàng Định vị thương hiệu ngày trở nên quan trọng vì: A Hàng ngày, hàng người tiêu dùng tiếp cận nhiều thơng tin, q tải với trí nhớ họ nên họ khơng thể nhớ hết thơng tin B Người tiêu dùng nhớ rõ ràng, đơn giản, khác biệt C Truyền thơng tính chất thương hiệu cách quán phương tiện truyền thông Page 81 of 36 D 135 Tất ĐÚNG (Định vị thương hiệu) Ba cách lựa chọn định vị rộng, NGOẠI TRỪ: A Công ty dẫn đầu sản phẩm B Công ty đạt hiệu cao C Công ty dẫn đầu công nghệ Công ty gần gũi với khách hàng D Doanh nghiệp lựa chọn khả tập trung vào khía cạnh để dẫn đầu khía cạnh gọi là: 136 A Định vị thương hiệu B Lựa chọn định vị giá trị C Lựa chọn định vị rộng Lựa chọn định vị đặc thù D 137 (Định vị thương hiệu) Thơng thường có cách định vị giá trị? A B C D Doanh nghiệp cần tập trung vào việc làm để người tiêu dùng lượng hóa chi phí bỏ để có giá trị thu lại (từ việc sở hữu sản phẩm hay tận hưởng dịch vụ) 138 A Lựa chọn định vị rộng B Lựa chọn định vị đặc thù C Lựa chọn định vị giá trị Phát triển định vị giá trị toàn diện D 139 (Định vị thương hiệu) Định vị giá trị thường có cách sau đây, NGOẠI TRỪ: A Tốt giá rẻ B Sản phẩm giá không đổi C Kém giá rẻ nhiều D Tốt giá không đổi Page 82 of 36 Định vị theo lợi ích, theo thuộc tính, theo tình sử dụng, phương thức lựa chọn định vị sau đây? 140 A Lựa chọn định vị rộng B Lựa chọn định vị đặc thù C Lựa chọn định vị giá trị Lựa chọn định vị giá trị toàn diện D Bột giặt TIDE giúp quần áo trắng hơn, hơn, & truyền thông tập trung vào việc khẳng định "Như TIDE trắng" 141 A Định vị theo lợi ích B Định vị theo thuộc tính Định vị theo tình sử dụng Định vị theo chủng loại C D 142 "Anlene xanh cho - Anlene vàng cho mẹ" phương thức định vị nào? A Định vị theo thuộc tính B Định vị theo đối thủ cạnh tranh C Định vị theo chủng loại Tất sai D Có loại cà phê đậm vừa, đậm đà, & đậm đà hơn, NHƯNG có loại cà phê thứ thiệt 143 A Định vị theo đối thủ cạnh tranh B Định vị theo nhóm người sử dụng C Định vị theo thuộc tính Tất SAI D 144 PEDIASURE thức uống dinh dưỡng tốt thay bữa ăn ví dụ của: A Định vị theo tình sử dụng B Thương hiệu cá biệt Định vị theo chất lượng Định vị theo giá trị C D Tập hợp nét đặc tính cảm xúc dùng để định hình thương hiệu gọi là: 145 A Giá trị thương hiệu B Con người Page 83 of 36 C D Bản chất thương hiệu Tính cách thương hiệu Chủ động chuyển tải, cung cấp thông tin thương hiệu đến khách hàng cách để khách hàng biết đến tính cách thương hiệu 146 147 A Chủ động B Thiết thực C Chính xác D Ngắn CHỌN Ý SAI nói PR & Quảng cáo A Thơng điệp PR không ấn tượng quảng cáo B PR dễ kiểm sốt quảng cáo PR khơng đến với lượng lớn khách hàng thời gian ngắn quảng cáo Khác với quảng cáo, nội dung thông điệp PR thường chuyển tải qua bên thứ ba C D 148 149 Chọn ý SAI so sánh PR (Truyền thơng) & Quảng cáo A PR mang tính khách quan B Quảng cáo mang tính thương mại rõ ràng C Quảng cáo dễ công chúng tin tưởng D PR có thơng điệp ấn tượng quảng cáo CHỌN Ý SAI nói ATL A Là hoạt động bề B Viết tắt Above The Line Bao gồm PR, Quảng cáo, Khuyến với nhà phân phối C D 150 PR giúp cho thương hiệu yêu mến & tin cậy, Quảng cáo giúp cho thương hiệu nhận biết nhớ đến Các hình thức quảng cáo KHƠNG bao gồm: A Vận động hành lang B Báo chí, truyền hình C Web, email Phương tiện vận chuyển cơng cộng, trời D Page 84 of 36 Trong hoạt động bề chìm, khuyến nhà phân phối KHÔNG BAO GỒM: 151 A Mua sản phẩm tặng sản phẩm B Chiết khấu doanh số Xổ số may mắn, thẻ cào Giảm giá, quà tặng C D Trong hoạt động bề chìm, khuyến người tiêu dùng trực tiếp KHÔNG BAO GỒM: 152 A Hội thảo, Hội chợ B Xổ số may mắn, thẻ cào, quà tặng C Chiết khấu doanh số Giới thiệu sản phẩm: dùng thử, giá rẻ, giảm giá D 153 Mục tiêu quan trọng chiến lược thương hiệu? A Đạt mức lợi nhuận cao B Tạo khác biệt Được người tiêu dùng ưa chuộng hẳn đối thủ cạnh tranh Đạt mức lợi nhuận mong muốn C D 154 Mục tiêu lớn xây dựng thương hiệu? A Đạt mức lợi nhuận cao B Tạo khác biệt Được người tiêu dùng ưa chuộng hẳn đối thủ cạnh tranh Đạt mức lợi nhuận mong muốn C D Cơng ty có cách chọn lựa việc xây dựng chiến lược thương hiệu minh? 155 A B C D Cơng ty sử dụng tên thương hiệu có để giới thiệu sản phẩm thuộc chủng loại mới, chiến lược nào? 156 A Mở rộng thương hiệu Page 85 of 36 B Mở rộng dòng sản phẩm C Đa thương hiệu Các thương hiệu D Công ty đưa mặt hàng bổ sung vào chủng loại sản phẩm tên thương hiệu gọi là? 157 A Mở rộng thương hiệu B Mở rộng dòng sản phẩm C Đa thương hiệu Các thương hiệu D Công ty chuẩn bị tung thị trường sản phẩm thuộc chủng loại mới, nhận thấy số tên thương hiệu khơng có thương hiệu thích hợp cho sản phẩm Chiến lược tốt cho tình là? 158 A Mở rộng thương hiệu B Mở rộng dòng sản phẩm C Đa thương hiệu Tất sai D Hầu hết công cụ khác Marketing thay đổi, có .là thứ khó thay đổi 159 160 A Chính sách Giá B Chính sách phân phối C Chiến lược định vị D Tên thương hiệu "Con đường sức khỏe xanh" Slogan công ty sau đây? A Dược Hậu Giang B Hoa Thiên Phú Dược phẩm Nhất Nhất Traphaco C D 161 Thương hiệu nhận diện qua: (Aaker 1996) A yếu tố & 12 thành phần B thành phần & 12 yếu tố C yếu tố & thành phần Page 86 of 36 D yếu tố & 12 thành phần Mức độ liên kết địa phương với toàn cầu đề cập yếu tố sau hệ thống nhận diện thương hiệu? (Aaker 1996) 162 A Con người B Tổ chức C Sản phẩm D Biểu tượng Hình tượng & tính ẩn dụ, Truyền thông thương hiệu đề cập yếu tố sau hệ thống nhận diện thương hiệu? (Aaker 1996) 163 164 A Biểu tượng B Con người C Sản phẩm D Tổ chức Có loại rào cản? A B C D Doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ quan có liên quan để ngăn chặn, phát xử lý thuộc loại rào cản: 165 A Rào cản pháp lý B Rào cản kinh tế Rào cản kĩ thuật bên Rào cản kĩ thuật bên C D Doanh nghiệp xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp & nhiều loại kênh phân phối, thể doanh nghiệp sử dụng: 166 A Rào cản pháp lý B Rào cản kinh tế Rào cản kĩ thuật bên Rào cản kĩ thuật bên C D Page 87 of 36 Các doanh nghiệp đánh dấu nhãn hiệu, bao bì, tem chống giả để thơng báo giúp cho người tiêu dùng nhận biết cách dễ dàng thuộc loại rào cản: 167 A Rào cản pháp lý B Rào cản kinh tế Rào cản kĩ thuật bên Rào cản kĩ thuật bên C D 168 169 Luật sở hữu trí tuệ 2005 A Số 05/2005/QH11 B Số 50/2005/QH11 C Số 05/2005/QH10 D Số 50/2005/QH10 Thời gian bảo hộ cho nhãn hiệu hàng hóa? A 10 năm, gia hạn nhiều lần B năm, gia hạn lần Trong suốt thời gian hoạt động doanh nghiệp 20 năm, không gia hạn C D 170 Thời gian bảo hộ 20 năm & không gia hạn A Bằng sáng chế B Nhãn hiệu Tên thương mại Tất sai C D 171 172 Thời gian bảo hộ năm & gia hạn lần A Bằng sáng chế B C Nhãn hiệu Tên thương mại D Kiểu dáng công nghiệp Thời gian bảo hộ độc quyền sáng chế? A 10 năm, gia hạn nhiều lần B năm, gia hạn lần Trong suốt thời gian hoạt động doanh nghiệp 20 năm, không gia hạn C D 173 Thời gian bảo hộ độc quyền cho tên thương mại? A 10 năm, gia hạn nhiều lần Page 88 of 36 B C D 174 năm, gia hạn lần Trong suốt thời gian hoạt động doanh nghiệp Trong suốt thời gian hoạt động sản phẩm Thời gian bảo hộ độc quyền cho kiểu dáng công nghiệp? A 10 năm, gia hạn nhiều lần B năm, gia hạn lần Trong suốt thời gian hoạt động doanh nghiệp 20 năm, không gia hạn C D Chủ sở hữu thương hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục thương hiệu, thương hiệu không sử dụng liên tục từ năm trở lên quyền sở hữu bị chấm dứt hiệu lực? 175 A năm B năm C năm D 10 năm Quyền sở hữu thương hiệu bị chấm dứt hiệu lực thương hiệu không sử dụng: 176 A Nhiều năm B Ít năm Liên tục năm trở lên Liên tục 10 năm trở lên C D Mặc dù đăng ký bảo hộ độc quyền hai đối tượng thường bị khiếu nại vi phạm nhiều nhất: 177 A Tên thương mại & Kiểu dáng công nghiệp B Tên thương mại & Nhãn hiệu hàng hóa C Bằng sáng chế & Kiểu dáng cơng nghiệp Nhãn hiệu hàng hóa & Kiểu dáng cơng nghiệp D Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền thương hiệu phân biệt thành nhóm bản: 178 A B C Page 89 of 36 D Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền thương hiệu gồm, NGOẠI TRỪ: 179 A Xử lý hành B Xử lý dân Xử lý kỉ luật Xử lý hình C D 180 Đăng ký bảo hộ thương hiệu nhằm mục đích bản: A B C D Trong trường hợp có nhiều đơn nhiều người khác đăng ký cho phát minh sáng chế văn bảo hộ cấp cho: 181 A Đơn nộp sớm B Công ty có mối quan hệ tốt C Đơn theo thỏa thuận bên Đơn hợp lệ có ngày ưu tiên ngày nộp đơn sớm D Trong trường hợp có nhiều đơn nhiều người khác đăng ký đáp ứng điều kiện văn bảo hộ: 182 A Được cấp cho đơn hợp lệ có ngày ưu tiên ngày nộp đơn sớm B Được cấp cho đơn Bị từ chối cấp Được cấp cho cơng ty có mối quan hệ tốt C D Từ thương hiệu ban đầu, mở rộng theo chiều sâu chiều rộng phổ hàng gọi là: 183 A Mở rộng thương hiệu sang mặt hàng khác B Thương hiệu Mổ rộng thương hiệu phụ Đa thương hiệu C D Page 90 of 36 Mặt hàng phải có nhóm khách hàng mục tiêu sản phẩm ban đầu & giảm chi phí truyền thơng thay xây dựng thương hiệu hoàn toàn 184 A Mở rộng thương hiệu sang mặt hàng khác B Thương hiệu Mổ rộng thương hiệu phụ Đa thương hiệu C D 185 Các doanh nghiệp tái định vị thương hiệu cách thức bản: A B C D Bao gồm cách thức là: Các đoạn thị trường mới, thay đổi liên kết bổ sung liên kết mới, thay đổi mục tiêu cạnh tranh 186 A Tái định vị thương hiệu B Tăng cường sử dụng thương hiệu khách hàng C Xâm nhập thị trường Mở rộng thương hiệu D 187 188 Thuật ngữ "Kiến trúc thương hiệu" gọi phương pháp: A Quản trị thương hiệu B Quản trị đa thương hiệu C Hồi sinh thương hiệu D Tái định vị thương hiệu Có mục tiêu quản trị đa thương hiệu: A B C D Để tổ chức thành công mối quan hệ tương hỗ thương hiệu, nhà quản lý cần quan tâm đến nhân tố chính: 189 Page 91 of 36 A B C D Về bản, người quản trị thương hiệu thực phương pháp quản trị đa thương hiệu bước: 190 191 192 A B C D Các doanh nghiệp loại bỏ thương hiệu thua lỗ cách: A B C D Để đánh giá thương hiệu dựa vào mơ hình riêng biệt: A B C D Để xác định thương hiệu cần thiết dựa vào mơ hình đánh giá thương hiệu theo: 193 194 A Danh mục B Phân khúc thị trường C Đối thủ cạnh tranh D Giá thị trường Các nhà doanh nghiệp lý thương hiệu cách: Page 92 of 36 A B C D Chuyển đặc tính sản phẩm, độ hấp dẫn, giá trị, hình ảnh thương hiệu sang thương hiệu khác định giữ lại thuộc: 195 A Bán thương hiệu B Khai thác hết thương hiệu C Loại bỏ hoàn toàn thương hiệu D Hợp thương hiệu Các doanh nghiệp thực tái định vị thương hiệu cách thức bản: 196 A B C D Khơng đầu tư thêm, tìm cách hạn chế chi phí phát sinh doanh số giảm xuống từ từ thuộc: 197 A Bán thương hiệu B Khai thác hết thương hiệu C Loại bỏ hoàn toàn thương hiệu D Hợp thương hiệu 198 Cơ sở cho việc mỏ rộng thương hiệu là: A Sự phù hợp B Sự tin cậy C Sự gắn bó Page 93 of 36 D Sự thỏa mãn 199 Các doanh nghiệp thường mở rộng thương hiệu theo trường hợp bản: A B C D 200 Về mặt lý thuyết, có cách mở rộng thương hiệu: A B C D Page 94 of 36 ... diễn trước sản xuất sản phẩm đến sau bán hàng A Marketing đại 44 B Macro marketing C Marketing- Mix D Marketing truyền thống CHỌN Ý SAI miêu tả Marketing đại A Cầu lớn cung B Khủng hoảng thừa... viện người thi? ??u chuyên nghiệp không tận tâm với cơng việc trang thi? ??t bị đại sở hạ tầng tiện nghi không mang lại hiệu cung cấp dịch vụ có chất lượng Phát biểu đề cập đến chữ "P" marketing bệnh... sống sản phẩm A Giới thi? ??u - Tăng trưởng - Chín muồi - Suy thoái B Giới thi? ??u - Tăng trưởng - Phát triển - Chín muồi C Tăng trưởng - Giới thi? ??u - Chín muồi - Suy thối D Giới thi? ??u - Phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập câu hỏi ôn thi marketing (có đáp án), Tuyển tập câu hỏi ôn thi marketing (có đáp án)

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn