Checklist kiểm tra chất lượng - Civil works- tập 1/2

152 31 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 08:48

Kiểm tra (Inspection) là một trong những công cụ quan trọng nhất để kiểm soát chất lượng, kiểm tra bao gồm kiểm tra qua checklist, kiểm tra qua lấy mẫu thí nghiệm, kiểm tra chạy thử và kiểm tra qua quan trắc để xác định xem kết quả thực hiện có phù hợp với yêu cầu; kiểm tra có thể thực hiện trên từng hoạt động đơn lẻ hoặc một sản phẩm cuối cùng, ví dụ như kiểm tra từng hoạt động của công việc, kiểm tra gói thầu, kiểm tra công trình trước khi nghiệm thu. CHECKLIST KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG TẬP I/II BỘ CHECKLIST NÀY BAO GỒM TẤT CẢ CHECKLIST KIỂM TRA CÔNG VIỆC XÂY LẮP VÀ MEP 2020 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHECKLIST Mục đích: Kiểm tra (Inspection) cơng cụ quan trọng để kiểm sốt chất lượng, kiểm tra bao gồm kiểm tra qua checklist, kiểm tra qua lấy mẫu thí nghiệm, kiểm tra chạy thử kiểm tra qua quan trắc để xác định xem kết thực có phù hợp với yêu cầu; kiểm tra thực hoạt động đơn lẻ sản phẩm cuối cùng, ví dụ kiểm tra hoạt động công việc, kiểm tra gói thầu, kiểm tra cơng trình trước nghiệm thu Nội dung Sổ tay đề cập đến nội dung kiểm tra hoạt động công việc, thi cơng xây dựng, giúp ta xác định hoạt động cần kiểm tra Việc xác định phải thực từ đầu, khơng có nhà thầu kiểm tra, mà Kỹ sư giám sát thi công, Kỹ sư quản lý dự án thực việc kiểm tra cách độc lập, khẳng định tất bước thi cơng kiểm sốt cách chặt chẽ, nhằm đảm bảo chất lượng thi công Nội dung bao gồm:  Danh mục kiểm tra công tác xây dựng dân dụng & công nghiệp công trình đường - sân bãi  Khoảng 500 checklist kiểm tra chất lượng Xác định danh mục kiểm tra bước đầu để soạn thảo Kế hoạch kiểm soát chất lượng, đồng thời xây dựng Biên kiểm tra (checklist) để kiểm tra hoạt động công việc Phạm vi áp dụng: Trước hết phải xác định hoạt động cần kiểm tra để thiết lập Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Quality Control Procedure –QCP) Sổ tay giúp cho Kỹ sư xác định hoạt động cần thiết, xếp theo trình tự thi cơng để kiểm sốt, hoạt động có checklist tương ứng để kiểm tra, hoạt động đạt yêu cầu cho phép thực bước tiếp theo, ngược lại không đạt cho làm lại tái kiểm tra Ví dụ: Danh mục kiểm tra cơng tác bê tông cốt thép bao gồm (trang 87):  Kiểm tra ván khuôn  Kiểm tra cốt thép  Kiểm tra vật liệu đầu vào  Kiểm tra phụ kiện chôn bê tông  Kiểm tra bê tông tươi  Kiểm tra mối nối bê tông  Kiểm tra việc chuẩn bị đổ bê tông  Kiểm tra công tác đổ bê tông  Kiểm tra công tác bảo dưỡng bê tông  Kiểm tra tháo ván khn  Kiểm tra bề mặt, kích thước sau tháo ván khuôn  Kiểm tra công tác chống thấm  Kiểm tra thí nghiệm bê tơng Trong hoạt động, ví dụ “Gia cơng lắp đặt cốt thép” ta có mục kiểm tra chi tiết ghi vào checklist như:   Kết thí nghiệm thép phụ kiện chôn bê tông Kiểm tra chứng xuất xưởng thép phụ kiện chôn sẵn Mẫu checklist để kiểm tra chất lượng KS Lê Huệ tư vấn soạn thảo                Kiểm tra đường kính, chiều dài, loại thép,số lượng Kiểm tra vệ sinh: bề mặt sạch, không gỉ, không vẩy sắt Kiểm tra thép dũi thẳng Kiểm tra sai lệch chiều dài thép chịu lực Kiểm tra bán kính uốn móc, sai lệch vị trí điểm uốn Kiểm tra vị trí lắp đặt quy định Kiểm tra mối hàn Kiểm tra chiều dài đoạn nối Kiểm tra mật độ mối nối mặt cắt Kiểm tra vị trí cốt thép có gây khó khăn cho việc đổ bê tông Kiểm tra kê đảm bảo tĩnh cự bê tông độ ổn định Kiểm tra cốt thép chờ, cốt thép gia cường Kiểm tra độ vững khung cốt thép Kiểm tra khoảng cách cốt đai Kiểm tra liên kết với cốt thép chủ Như hoạt động có checklist để báo cáo kết kiểm tra, ví dụ checklist kiểm tra cốt thép, cơng việc có nhiều hoạt động tương ứng với nhiều checklist Ngoài ra, xong gói thầu hay tồn cơng trình có checklist tổng hợp kiểm tra tổng quát lần nữa, xem defect tiếp tục sửa chữa trước nghiệm thu Cập nhật: Tài liệu giúp cho Kỹ sư áp dụng nội bộ, sử dụng “Danh mục” anh chị cập nhật công việc phát sinh xây dựng, đồng thời cập nhật hạng mục kiểm tra chi tiết tùy thuộc vào Tiêu chuẩn áp dụng thi công nghiệm thu dự án Luôn trì việc cải tiến cơng tác kiểm tra thi công xây dựng mang lại chất lượng ngày nâng cao Chịu trách nhiệm soạn thảo LÊ HUỆ Kỹ sư Kiến tạo & Công chánh Giảng viên đào tạo QLDA Mẫu checklist để kiểm tra chất lượng KS Lê Huệ tư vấn soạn thảo DANH MỤC CHECKLISTS TT CÔNG ViỆC A CHECKLIST KIỂM TRA CÔNG VIỆC 10 11 12 13 Số lượng checklist Mẫu Công tác xây lắp & hồn thiện Cơng tác móng cọc Căng cáp sàn bê tông Nền đường, mặt đường, sân bãi Kiểm tra vật tư & thí nghiệm Cơng tác điện Cơng tác lắp đặt hệ thống cấp nước Cơng tác phịng cháy chữa cháy chống sét Cơng tác lắp đặt hệ thống điều hịa khơng khí & thơng gió Cơng tác thang máy băng truyền Giàn giáo Cấp Gas trung tâm Cây xanh, cảnh quang Page of 322 55 27 34 39 18 22 22 24 BIÊN BẢN KIỂM TRA TRƯỚC KHI NGHIỆM THU BỘ PHẬN/GĨI THẦU TT Danh mục cơng việc kiểm tra Cơng trình:…………………… Gói thầu/Bộ phận:………………… Nhà thầu:……………………………… Kết kiểm tra Đạt Không đạt Defects Mã: MẪU Ngày:………………………… Ghi Công việc a b c d Công việc a b c d e Công việc a b c d Công việc a b c d Công việc … a b c d Ghi chú: Tùy theo gói thầu mà danh mục kiểm tra cơng việc ghi cụ thể Việc kiểm tra lần xem xét "Danh mục defects tồn chất lượng" phải yêu cầu khắc phục sửa chữa trước thời điểm Giám sát trưởng (Tên & chữ ký) Mã số: GSTC/QT-01/F15 Đại diện Khối kỹ thuật (Tên & chữ ký) Ngày banh hành: / / Page of 322 Lần: Đại diện nhà thầu (Tên & chữ ký) Trang: BIÊN BẢN KIỂM TRA TRƯỚC KHI NGHIỆM THU CƠNG TRÌNH TT Danh mục Bộ phận/Gói thầu Bộ phận kiến trúc Bộ phận điện thiết bị Bộ phận thang máy Bộ phận báo cháy & chữa cháy Kiểm tra điện lạnh thơng gió Bộ phận hệ thống xử lý nước thải Bộ phận hệ thống cấp nước Bộ phận hệ thống đường nội bộ, sân bãi Bộ phận hệ thống điện chiếu sáng Cơng trình:…………………………………… Địa điểm:…………………………………… Mã: MẪU Ngày: Kết kiểm tra Đạt Không đạt Defects Ghi 10 Bộ phận máy phát điện dự phịng … Ghi chú: Tùy theo cơng trình mà danh mục kiểm tra Bộ phận hay Gói thầu ghi cụ thể Việc kiểm tra lần phải kiểm tra chạy thử thiết bị bước cho toàn cơng trình Những tồn lỗi chất lượng tập hợp cam kết khắc phục sửa chữa thời điểm bên thống Giám sát trưởng (Tên & chữ ký) Đại diện Khối kỹ thuật (Tên & chữ ký) Page of 322 Đại diện nhà thầu (Tên & chữ ký) DANH MỤC CHECKLISTS- Mẫu TT 10 11 12 13 CƠNG ViỆC Cơng tác xây lắp & hồn thiện Cơng tác móng cọc Căng cáp sàn bê tông Nền đường, mặt đường, sân bãi Kiểm tra vật tư & thí nghiệm Cơng tác điện Cơng tác lắp đặt hệ thống cấp nước Cơng tác phịng cháy chữa cháy chống sét Cơng tác lắp đặt hệ thống điều hịa khơng khí & thơng gió Cơng tác thang máy băng truyền Giàn giáo Cấp Gas trung tâm Cây xanh, cảnh quang Page of 322 Số lượng checklist 55 27 34 39 18 22 22 24 DANH SÁCH CHECKLIST KIỂM TRA XÂY DỰNG logo TT MÃ HIỆU TÊN CHECKLIST XD.01 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC GCLD CỐT THÉP XD.02 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC GCLD CỐT PHA XD.03 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG XD.04 PHIẾU KIỂM TRA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM XD.05 PHIẾU KIỂM TRA TRỘN BÊ TÔNG TẠI CHỔ XD.06 PHIẾU YÊU CẦU/ CHẤP THUẬN CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG XD.06B PHIẾU KIỂM TRA CHUẨN BỊ ĐỔ BÊ TÔNG XD.06C PHIẾU KIỂM TRA BỀ MẶT VÀ KÍCH THƯỚC BÊTƠNG SAU KHI THÁO DỠ VÁN KHN XD.06D PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC THÁO DỠ VÁN KHUÔN 10 XD.07 PHIẾU KIỂM TRA KHỐI XÂY GẠCH; ĐÁ 11 XD.08 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC TÔ - TRÁC 12 XD.09 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LÁNG VỮA 13 XD.10 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢ MASTIC 14 XD.11 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC SƠN NƯỚC 15 XD.11B PHIẾU KIỂM TRA CƠNG TÁC SƠN LĨT 16 XD.11C PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC SƠN PHỦ 17 XD.11D PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC SƠN HỒN THIỆN 18 XD.12 PHIẾU KIỂM TRA CƠNG TÁC SƠN DẦU 19 XD.13 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC SƠN ĐẶC BIỆT 20 XD.14 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC ỐP 21 XD.15 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LÁT 22 XD.16 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC GCLD KHUNG CỬA ĐI; CỬA SỔ 23 XD.17 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC GCLD CÁNH CỬA ĐI; CỬA SỔ 24 XD.18 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC GCLD TRẦN 25 XD.19 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC CCLD THIẾT BỊ VỆ SINH 26 XD.20 PHIẾU KIỂM TRA CƠNG TÁC HỒN THIỆN BỂ TỰ HOẠI 27 XD.21 PHIẾU KIỂM TRA CƠNG TÁC HỒN THIỆN BỂ NƯỚC 28 XD.22 PHIẾU KIỂM TRA CƠNG TÁC HỒN THIỆN BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 29 XD.23 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC CHỐNG THẤM 30 XD.24 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT 31 XD.25 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẮP 32 XD.26 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC CCLD HỆ THỐNG CHỐNG SÉT 33 XD.26B PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC CCLD HỆ THỐNG NỐI ĐẤT CHỐNG SÉT 34 XD.27 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC GCLD HỆ LAN CAN 35 XD.28 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC CCLD HỆ TẤM LỢP 36 XD.28B PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT CẦU PHONG, LITO 37 XD.28C PHIẾU KIỂM TRA CƠNG TÁC LỢP MÁY NGĨI 38 XD.28D PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LỢP MÁY TOLE Page of 322 39 XD.29 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC GCLD KẾT CẤU KIM LOẠI 40 XD.29B PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT BULÔNG NEO 41 XD.29C PHIẾU KIỂM TRA CƠNG TÁC LẮP ĐẶT LẮP ĐẶT XÀ GỒ, VÌ KÈO THÉP 42 XD.29D PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP DỰNG MÁNG XỐI, ỐNG XỐI 43 XD.29E PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC HÀN 44 XD.30 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC HOÀN THIỆN MẶT NỀN; SÀN 45 XD.30B PHIẾU KIỂM TRA CƠNG TÁC HỒN THIỆN ĐÁ MÀI 46 XD.30C PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC XOA NỀN SÀN 47 XD.30D PHIẾU KIỂM TRA CƠNG TÁC HỒN THIỆN BÊ TƠNG NỀN 48 XD.31 PHIẾU KIỂM TRA cƠNG TÁC HỒN THIỆN TRANG TRÍ TƯỜNG 49 XD.32 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC GCLD VÁCH NGĂN 50 XD.33 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐỊNH VỊ TỌA ĐỘ 51 XD.34 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐỊNH VỊ CAO ĐỘ 52 XD.34B PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC TRẮC ĐẠC 53 XD.35 PHIẾU KIỂM TRA VẬT LIỆU NHẬP VÀO CÔNG TRƯỜNG 54 XD.36 PHIẾU KIỂM TRA THIẾT BỊ NHẬP VÀO CÔNG TRƯỜNG 55 XD.37 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC SỬA CHỮA BỀ MẶT BÊ TÔNG Page of 322 Mã số cơng trình DỰ ÁN: logo CƠNG TRÌNH: ĐỊA ĐIỂM: (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ: Logo TVGS TV QLDA-GSTC: NHÀ THẦU: Số phiếu: XD.01 - 000 Ngày phát hành: … / … /… PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC GIA CÔNG LẮP ĐẶT CỐT THÉP Lần kiểm tra Hạng mục: Thời tiết Cấu kiện: Vị trí: STT 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 3.1 Kết luận kiểm tra Đạt Không đạt NỘI DUNG KIỂM TRA Phương pháp kiểm tra Kiểm tra công tác chuẩn bị Kết thí nghiệm thép: Kéo, uốn, giới hạn chảy… Chứng xuất xưởng vật liệu thép Các điều kiện kho bãi đảm bảo Kiểm tra gia công lắp dựng Đường kính, chủng loại thép Vệ sinh bề mặt thép Độ thẳng thép Sai lệch chiều dài thép Sai lệch vị trí điểm uốn: ±20mm Chiều dài, hình dạng thép neo Chiều dài, hình dạng thép cấu tạo Vị trí lắp đặt thép Thép đỡ, thép giá, kê (Bề dày, số lượng, rắn chắc, neo buột) Khoảng cách thép Số lượng thép Cốt thép chờ Liên kết, độ ổn định thép Những bulon neo, phụ kiện chôn sẵn Nội dung khác Biên nghiệm thu nội Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Đề xuất: Giám sát thi công xây dựng Ngày Kỹ thuật thi công trực tiếp Họ tên: Họ tên: Ký tên: Ký tên: Page of 322 Ngày i % W e W e 2 i % l e f W t e W e 2 i % c l e C o f l e r f o t a d r i g h t i % c W e l 2 e W e C o f r o a d r i g h t W e 2 e Mã số cơng trình DỰ ÁN … W logo CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ Logo TVGS TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU Số phiếu: … PHIẾU KIỂM TRA BIÊN BẢN KIỂM TRA CAO ĐỘ NỀN ĐẮP k98 Ngày phát hành: … / … /… Hạng mục: Cấu kiện: Vị trí: Lần kiểm tra Thời tiết NỘI DUNG KIỂM TRA c l of road left lp3 layer no right rp3 lp2 lp1 rp2 rp1 embankment k95 Điểm kiểm tra (trái) Stt Tên cọc Lý trình Kết kiểm tra Lp2 Đỉnh Offse E.L t to C.L Lp1 Đỉnh E.L Điểm kiểm tra (phải) CL Đường tim Offset E.L.1 E.L.2 to C.L Rp1 Đỉnh E.L Offset to C.L Rp2 Đỉnh E.L Offset to C.L Thiết kế Thực tế Sai số Thiết kế Thực tế Sai số Thiết kế Thực tế Sai số Thiết kế Thực tế Sai số Ghi chú: điểm lớp lấy tương ứng với Lp1, Rp1 - lớp dưới; Lp2, Rp2 - lớp Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Giám sát thi công xây dựng Đề xuất: Ngày Kỹ thuật thi công trực tiếp Họ tên: Họ tên: Ký tên: Ký tên: Page 136 of 322 Ngày Page 137 of 322 Mã số cơng trình … DỰ ÁN logo CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ Logo TVGS TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU PHIẾU KIỂM TRA BẢNG TỔNG HỢP THÍ NGHIỆM & KHỐI LƯỢNG NỀN ĐẮP K98 Số phiếu: … Ngày phát hành: … / … /… Hạng mục: Lần kiểm tra Thời tiết Cấu kiện: Vị trí: NỘI DUNG KIỂM TRA STT Tên lớp Số mẫu thí nghiệm độ chặt Kết thí nghiệm độ chặt Mẫu Mẫu Mẫu ……… Mẫu n Khối lượng đắp lớp Ghi Tổng khối lượng đắp K98 (m3) Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Đề xuất: Giám sát thi công xây dựng Kỹ thuật thi công trực tiếp Ngày Họ tên: Họ tên: Ký tên: Ký tên: Page 138 of 322 Ngày Mã số cơng trình … DỰ ÁN logo CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ Logo TVGS TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU Số phiếu: … PHIẾU KIỂM TRA BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG NỀN ĐẮP K98 Ngày phát hành: … / … /… Hạng mục: Lần kiểm tra Thời tiết Cấu kiện: Vị trí: NỘI DUNG KIỂM TRA Cọc số Khoảng cách Diện tích m/c ngang (m2) Diện tích trung bình cọc Lý trình Khối lượng Tổng cộng khối lượng lớp móng m3 Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Đề xuất: Giám sát thi công xây dựng Kỹ thuật thi công trực tiếp Ngày Họ tên: Họ tên: Ký tên: Ký tên: Code : AVN-TPT-P07/F34 Date of Issue: 28/4/2010 Page 139 of 322 Issue no.: 01 Ngày Page:1/1 A B logo C DANH SÁCH CHECKLIST KIỂM TRA VẬT TƯ & THÍ NGHIỆM TT MÃ HIỆU F01 PHIẾU KIỂM TRA CHỨNG KIẾN THÍ NGHIỆM THÉP F02 PHIẾU KIỂM TRA CHỨNG KIẾN THÍ NGHIỆM BÊ TƠNG F03 PHIẾU KIỂM TRA LẤY MẪU VÀ THÍ NGIỆM MẪU BÊ TÔNG F04 PHIẾU KIỂM TRA VẬT LIỆU BÊ TÔNG & GẠCH XÂY F05 PHIẾU KIỂM TRA LẤY MẪU VẬT LIỆU F06 PHIẾU KIỂM TRA THIẾT BỊ VẬT TƯ 10 F07 PHIẾU KIỂM TRA THIẾT BỊ THI CÔNG 11 F08 PHIẾU KIỂM TRA TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 12 F09 PHIẾU KIỂM TRA KIỂM TRA PHỊNG THÍ NGHIỆM DANH MUC/APS-CTC-F10 TÊN CHECKLIST Rev:1 Page 140 of 322 Trang:1/1 Mã số công trình … DỰ ÁN logo CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ Logo TVGS TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU Số phiếu: … PHIẾU KIỂM TRA CHỨNG KIẾN THÍ NGHIỆM THÉP Ngày phát hành: … / … /… Lần kiểm tra Hạng mục: Thời tiết Cấu kiện: Vị trí: STT Kết luận kiểm tra NỘI DUNG KIỂM TRA Đạt Không đạt Phương pháp kiểm tra Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Giám sát thi công xây dựng Đề xuất: Kỹ thuật thi công trực tiếp Ngày Họ tên: Họ tên: Ký tên: Ký tên: Page 141 of 322 Ngày Mã số cơng trình … DỰ ÁN logo CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ Logo TVGS TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU Số phiếu: … PHIẾU KIỂM TRA CHỨNG KIẾN THÍ NGHIỆM BÊ TƠNG Ngày phát hành: … / … /… Lần kiểm tra Hạng mục: Thời tiết Cấu kiện: Vị trí: STT Kết luận kiểm tra NỘI DUNG KIỂM TRA Đạt Không đạt Phương pháp kiểm tra Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Giám sát thi công xây dựng Đề xuất: Kỹ thuật thi công trực tiếp Ngày Họ tên: Họ tên: Ký tên: Ký tên: Page 142 of 322 Ngày Mã số cơng trình … DỰ ÁN logo CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ Logo TVGS TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU Số phiếu: … PHIẾU KIỂM TRA LẤY MẪU VÀ THÍ NGIỆM MẪU BÊ TÔNG Ngày phát hành: … / … /… Lần kiểm tra Hạng mục: Thời tiết Cấu kiện: Vị trí: STT Kết luận kiểm tra NỘI DUNG KIỂM TRA Đạt Không đạt Phương pháp kiểm tra Lấy mẫu Kích thước mẫu 15x15x15cm, số lượng lấy mẫu bê tơng theo tiêu chuẩn kỹ thuật Thời gian : bắt đầu…… Kết thúc Vị trí lấy mẫu Độ sụt bê tơng lấy mẫu Mẫu lấy phải đại diện cho mẻ trộn, lấy viên cho vị trí Đổ BT vào khuôn đầm lèn kỹ theo lớp : 25 chày/lớp (chày thép tròn đk 16mm/ dài 600 mm) Dùng bay gạt bê tông thừa làm láng mặt Giữ mẫu khuôn phủ ẩm từ 16 đến 24 Tháo khuôn, bảo dưỡng tiếp phòng dưỡng hộ tiêu chuẩn: nhiệt độ 27±20, độ ẩm 95-100% ngày thử Nén mẫu bê tông Kiểm tra cạnh mẫu xác tới 1mm, xác định diện tích chịu lực nén Kiểm tra thang lực nén để phá hoại mẫu lực nén nằm 20%-80% giá trị chọn Kiểm tra mặt chịu nén nằm tâm thớt máy Tăng tải liên tục với vận tốc không đổi 6±4 daN/cm2 1s mẫu phá hoại Cường độ R=P/F, hệ số qui đổi Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Giám sát thi công xây dựng Đề xuất: Kỹ thuật thi công trực tiếp Ngày Họ tên: Họ tên: Ký tên: Ký tên: Page 143 of 322 Ngày Mã số cơng trình … DỰ ÁN logo CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ Logo TVGS TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU Số phiếu: … PHIẾU KIỂM TRA VẬT LIỆU BÊ TÔNG & GẠCH XÂY Ngày phát hành: … / … /… Lần kiểm tra Hạng mục: Thời tiết Cấu kiện: Vị trí: STT A NỘI DUNG KIỂM TRA Bê tông Cát Xuất xứ vật liệu Thành phần cỡ hạt Khối lượng riêng Độ ẩm Mô đun độ lớn Khối lựơng thể tích xốp Lượng hạt nhỏ 0,14 mm Lượng hạt mm Hàm lượng muối gốc sunfát, sunfít tính SO3 Hàm lượng mica Hàm lượng bùn, bụi, sét Hàm lượng tạp chất hữu thử theo pp so màu Sự phù hợp đổ bê tông Xi măng Chứng nhà sản xuất Ngày sản suất Giới hạn bền nén Sau ngày Sau 28 ngày Giới hạn độ bền uốn Độ nghiền mịn Phần lại sàn 0.08 mm Bề mặt riêng xác định theo pp Blaine CM2/g Thời gian đông kết Bắt đầu Kết thúc Độ ổn định thể tích, xác định theo pp Lo Satolie Hàm lượng anhydric sunfuric (SO3) Hàm lượng nung Đá Xuất xứ vật liệu Thành phần cỡ hạt thí nghiệm có nằm biểu đồthành phần hạt Mác đá dăm từ đá thiên nhiên xác định theo độ nén đập xi Độ rỗng đá Khối lượng riêng Khối lượng thể tích Độ hấp thụ nước Sự phù hợp đá để đúc bê tông Hàm lượng hạt thoi dẹt Hàm lượng hạt mềm yếu phong hóa Page 144 of2322 Page of Kết luận kiểm tra Đạt Không đạt Phương pháp kiểm tra B Hàm lượng tạp chất sulfát, sunfít (tính theo SO3) Hàm lượng silic ơxít vơ định hình Hàm lượng hạt sét, bùn, bụi Tạp chất hữu thí nghiệm pp so màu Nước dùng thí nghiệm Phụ gia hóa dẻo Gạch xây Xuất xứ vật liệu Sự phù hợp gạch vữa xây Khối lựơng thể tích Độ hút nước Hình dáng kích thước Sai lệch cho phép kích thước viên gạch rỗng đất sét nung không vượt Theo chiều dài +/- 7mm Rộng +/-5mm Dày +/-3mm Độ cong, số lượng vết nứt Độ bền nén uốn Khối lượng viên Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Giám sát thi công xây dựng Đề xuất: Kỹ thuật thi công trực tiếp Ngày Họ tên: Họ tên: Ký tên: Ký tên: Page 145 of2322 Page of Ngày Mã số công trình … DỰ ÁN logo CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ Logo TVGS TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU Số phiếu: … PHIẾU KIỂM TRA LẤY MẪU VẬT LIỆU Ngày phát hành: … / … /… Lần kiểm tra Hạng mục: Thời tiết Cấu kiện: Vị trí: STT Kết luận kiểm tra NỘI DUNG KIỂM TRA Đạt Không đạt Phương pháp kiểm tra Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Giám sát thi công xây dựng Đề xuất: Kỹ thuật thi công trực tiếp Ngày Họ tên: Họ tên: Ký tên: Ký tên: Page 146 of 322 Ngày Mã số cơng trình … DỰ ÁN logo CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ Logo TVGS TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU Số phiếu: … PHIẾU KIỂM TRA THIẾT BỊ VẬT TƯ Ngày phát hành: … / … /… Lần kiểm tra Hạng mục: Thời tiết Cấu kiện: Vị trí: STT Kết luận kiểm tra NỘI DUNG KIỂM TRA Đạt Không đạt Phương pháp kiểm tra Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ Giấy phép kinh doanh Thời hạn sử dụng Công suất hoạt động Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Giám sát thi công xây dựng Đề xuất: Kỹ thuật thi công trực tiếp Ngày Họ tên: Họ tên: Ký tên: Ký tên: Page 147 of 322 Ngày Mã số cơng trình … DỰ ÁN logo CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ Logo TVGS TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU Số phiếu: … PHIẾU KIỂM TRA THIẾT BỊ THI CÔNG Ngày phát hành: … / … /… Lần kiểm tra Hạng mục: Thời tiết Cấu kiện: Vị trí: STT Kết luận kiểm tra NỘI DUNG KIỂM TRA Đạt Không đạt Phương pháp kiểm tra Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ Giấy phép kinh doanh Thời hạn sử dụng Công suất hoạt động Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Giám sát thi công xây dựng Đề xuất: Kỹ thuật thi công trực tiếp Ngày Họ tên: Họ tên: Ký tên: Ký tên: Page 148 of 322 Ngày Mã số cơng trình … DỰ ÁN logo CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ Logo TVGS TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU logo PHIẾU KIỂM TRA TRẠM TRỘN BÊ TÔNG Ngày phát hành: … / … /… Lần kiểm tra Hạng mục: Thời tiết Cấu kiện: Vị trí: STT Kết luận kiểm tra NỘI DUNG KIỂM TRA Đạt Giấy phép kinh doanh Hồ sơ lực Qui trình kiểm tra chất lượng Qui mơ trạm trộn Tính tự động hóa Chất lượng cốt liệu, xi măng Ví trí cách cơng trường Nguồn vật tư cát, đá lấy từ đâu Bảng tính cấp phối bê tông cho loại mác bê tông Không đạt Phương pháp kiểm tra Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Giám sát thi công xây dựng Đề xuất: Kỹ thuật thi công trực tiếp Ngày Họ tên: Họ tên: Ký tên: Ký tên: Page 149 of 322 Ngày Mã số cơng trình DỰ ÁN … logo CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ Logo TVGS TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU Số phiếu: … PHIẾU KIỂM TRA KIỂM TRA PHỊNG THÍ NGHIỆM Ngày phát hành: … / … /… Lần kiểm tra Hạng mục: Thời tiết Cấu kiện: Vị trí: STT Kết luận kiểm tra NỘI DUNG KIỂM TRA Văn chứng nhận phịng thí nghiệm Tư cách pháp nhân Các thiết bị thí nghiệm Phiếu kiểm định dụng cụ thí nghiệm Số lượng nhân cơng thí nghiệm Chứng nhân cơng phịng thí nghiệm Diện tích mặt phịng thí nghiệm Tài liệu kỹ thuật phịng thí nghiệml Các form mẩu phịng thí nghiệm Đạt Khơng đạt Phương pháp kiểm tra 10 Quản lý điều hành phịng thí nghiệm Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Đề xuất: Giám sát thi công xây dựng Kỹ thuật thi công trực tiếp Ngày Họ tên: Họ tên: Ký tên: Ký tên: Page 150 of 322 Ngày ... DỤNG CHECKLIST Mục đích: Kiểm tra (Inspection) công cụ quan trọng để kiểm soát chất lượng, kiểm tra bao gồm kiểm tra qua checklist, kiểm tra qua lấy mẫu thí nghiệm, kiểm tra chạy thử kiểm tra. .. ván khuôn  Kiểm tra cốt thép  Kiểm tra vật liệu đầu vào  Kiểm tra phụ kiện chôn bê tông  Kiểm tra bê tông tươi  Kiểm tra mối nối bê tông  Kiểm tra việc chuẩn bị đổ bê tông  Kiểm tra công... nối đất Kiểm tra số lượng cọc nối đất Kiểm tra vật liệu dây dẫn Kiểm tra kích thước dây dẫn Kiểm tra phụ kiện (đai ốc, buloong…) Kiểm tra vị trí lắp đặt Kiểm tra độ sâu lắp đặt Kiểm tra tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Checklist kiểm tra chất lượng - Civil works- tập 1/2, Checklist kiểm tra chất lượng - Civil works- tập 1/2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn