KỸ THUẬT LẬP TRÌNH lý thuyết

13 7 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 02:39

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 45 tiết lý thuyết Giảng viên: Thạc sỹ Nguyễn Thúy Loan Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP HCM KÝ TỰ VÀ CHUỖI TRONG C _ 1.Khái niệm : Chuỗi mảng kí tự, Chuỗi có kí tự cuối có mã ASCII NULL Cách lưu trữ: Ngôn ngữ C ấn định cách lưu trữ chuỗi kí tự sau: Mỗi kí tự chiếm byte, nội dung lưu trữ mã ASCII ký tự tương ứng , kết thúc chuỗi byte mang trị 0( trị null) -VD: chuỗi “Hello” lưu trữ byte 100 sau: ‘H’ ‘e’ ‘l’ ‘l’ ‘o’ 100 101 102 103 104 105 Kỹ thuật lập trình - Nguyễn Thúy Loan- KCNTT Nhập xuất chuỗi  Nhập chuỗi :  scanf(“%s”,S) //nhập chuỗi S ko có khoảng trống  gets(S) //nhập chuỗi s cho phép có khoảng trống  Xuất chuỗi :  xuất chuỗi xong có xuống dịng:  printf(“%s \n”,S); puts(S);  xuất chuỗi xong ko xuống dòng:  printf(S); printf(“%s”,S)  Chú ý:  với hàm scanf(“%s”,S) ko nhập chuỗi có khoảng trống kí tự khoảng trống chọn làm kí tự kết thúc nhập scanf  với hàm gets(S), nên xóa vùng nhớ đệm bàn phím trước nhập chuỗi hàm fflush(stdin) stdio.h Kỹ thuật lập trình - Nguyễn Thúy Loan- KCNTT  Viết chương trình nhập vào chuỗi, xuất chuỗi n lần                #include #include void main() { int n; char s[30]; printf(“nhap so lan muon xuat:”); scanf(“%d”,&n); printf(“ nhap chuoi muon xuat:”); fflush(stdin); gets(s); for(int i=1;i
- Xem thêm -

Xem thêm: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH lý thuyết, KỸ THUẬT LẬP TRÌNH lý thuyết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn