PHẦN MỀM QUẢN LÝ SINH VIÊN KÝ TÚC TRƯỜNG HỌC

63 5 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2020, 22:38

Ngày nay, công nghệ thông tin đã không còn xa lạ, nó đã có những bước phát triển rất mạnh mẽ. Việc ứng dụng tin học vào các lĩnh vực quản lý của các hệ thống như ngân hàng, khách sạn, hồ sơ bệnh viện, kho hàng của doanh nghiệp, ký túc xá, …giúp tăng hiệu quả và tính chính xác trong việc quản lý đồng thời cũng giúp giảm thiểu nguồn kinh phí cho dự án. Hiện tại có rất nhiều phần mềm quản lý ra đời nhằm đáp ứng được nhu cầu hiện nay của xã hội. Các phần mềm quản lý giải quyết được việc khó khăn trong quản lý. Luận văn sẽ thực hiện xây dựng các biểu đồ use case, biểu đồ lớp chi tiết, biểu đồ tuần tự, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trạng thái cho phần mềm quản lý ký túc sinh viên. BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ *** BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HÀ NỘI – 2018 BAN CƠ YẾU CHÍNH PHÚ HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁO VIÊN: NGUYỄN THÁI SƠN ĐỀ TÀI: PHẦN MỀM QUẢN LÝ SINH VIÊN KÝ TÚC TRƯỜNG HỌC CÁC THÀNH VIÊN:     NGUYỄN THỊ NGỌC ANH NGUYỄN THỊ THU BÙI THỊ LINH NGUYỄN TIẾN LOAN HÀ NỘI, 2018 MỤC LỤC Lời nói đầu CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG .3 Giới thiệu chung Cơ cấu tổ chức 2.1 Ban quản lý 2.2 Sơ đồ Các hoạt động nghiệp vụ quản lý ký túc xá ( Phân tích trạng ) .4 Yêu cầu hệ thống Công nghệ triển khai CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Tác nhân ca sử dụng .7 Các biểu đồng use case hệ thống .7 2.1 Sơ đồ use case tổng quát .7 2.2 Các sơ đồ phân rã Đặc tả ca sử dụng .11 3.1 Đăng nhập 11 3.2 Quản lý hợp đồng .12 3.3 Quản lý sinh viên 14 3.4 Quản lý phòng 15 3.5 Quản lý điện nước .18 3.6 Báo cáo thống kê 19 3.7 Tra cứu thông tin 19 3.8 Thanh toán 20 Xây dựng biểu đồ lớp lĩnh vực 21 4.1 Xác định lớp 21 4.2 Biểu đồ lớp lĩnh vực 25 4.3 Xác định lớp tham gia ca sử dụng 25 4.4 Biểu đồ hoạt động – Biểu đồ trạng thái 40 Tài liệu tham khảo 46 Mục lục hình ả Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình 1 1 1 1 1: use case tổng quát 2: use case quản lý hợp đồng .8 3:use case quản lý sinh viên 4: use case quản lý phòng 5:use case quản lý điện nước .9 6: use case báo cáo thống kê 10 7: use case tra cứu thông tin .10 8: use case tốn 11 Y Hình 1: Biểu đồ lớp chi tiết 25 Hình 2: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng đăng nhập 26 Hình 3: Biểu đồ cá sử dụng đăng nhập 26 Hình 4:Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng quản lý hợp đồng 27 Hình 5: Biểu đồ tham gia ca sử dụng gia hạn hợp đồng 27 Hình 6: Biểu đồ xóa hợp đồng 28 Hình 7: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng quản lý sinh viên 28 Hình 8: Biểu đồ ca sử dụng thêm sinh viên 29 Hình 9: Biểu đồ ca sử dụng sửa sinh viên 30 Hình 10: Biểu đồ ca sử dụng Xóa sinh viên 31 Hình 11: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng quản lý sinh viên.32 Hình 12: Biểu đồ ca sử dụng thêm phòng 32 Hình 13: Biểu đồ ca sử dụng sửa phịng .33 Hình 14: Biểu đồ ca sử dụng xóa phịng .34 Hình 15: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng quản lý điên nước 35 Hình 16: Biểu đồ ca sử dụng lập hóa đơn điện nước 36 Hình 17: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng báo cáo thống kê 37 Hình 18: Biểu đồ ca sử dụng báo cáo 37 Hình 19: Biểu đồ ca sử dụng thống kê 38 Hình 20: Biểu đồ ca sử dụng thêm tim kiếm thông tin 39 Hình 21: Biểu đồ ca sử dụng tốn 40 Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình 3 3 3 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: Biểu Biểu Biểu Biểu Biểu Biểu Biểu đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ hoạt động ca sử dụng đăng nhập 41 hoạt động ca sử dụng quản lý sinh viên .42 hoạt động ca sử dụng quản lý phòng 43 hoạt động ca sử dụng tìm kiếm thơng tin 44 trạng thái ca sử dụng đăng nhập 45 trạng thái ca sử dụng quản lý sinh viên 45 trạng thái ca sử dụng phòng 46 Mục lục Bang 1: Tác nhân ca sử dụng Y Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang 2 2 2 2 2 2 1: Đăng nhập .12 2: Gia hạn hợp đồng 13 3: Xóa hợp đồng 13 4: Thêm sinh viên 14 5: Sửa sinh viên 15 6: Xóa sinh viên 15 7: Thêm phòng 16 8: Sửa phòng 17 9: Xóa phịng .18 10: Lập hóa đơn điện nước 18 11: Báo cáo thống kê 19 12: Tra Cứu 20 13: Thanh toán 21 Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng 3 3 3 1: Sinh viên 22 2:Cán quản lý 22 3: Phong .22 4: Hợp đồng .23 5: Điện nước .24 6: Bao cáo 24 7: Hóa đơn sv .24 Hình 11: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng quản lý sinh viên + Thêm phòng sd Quan ly them phong Can bo Forrm can bo quan ly Form quan ly phong Quan ly phong phong 1: Dang nhap tk() 2: Kiem tra MK() 3: YC chon viec() 4: Chon quan ly sv() 5: Hien thi() 6: Yc chon viec() 7: Chon them phong() 8: Yc nhap thong tin phong() 9: Nhap tt phong moi() 10: Tiep nhap tt() 11: Kiem tra tt() 12: Luu tt phong() 13: Tra ket qua() 14: Tra ket qua() 15: Hien thi() (from Quan ly Sinh vien) Hình 12: Biểu đồ ca sử dụng thêm phòng 37 +Sửa phòng sd Quan ly sua phong Can bo Forrm can bo quan ly Form quan ly phong Quan ly phong phong 1: Dang nhap tk() 2: Kiem tra MK() 3: YC chon viec() 4: Chon quan ly phong() 5: Hien thi() 6: Yc chon viec() 8: Yeu cau nhap ma phong can sua() 9: Nhap ma phong() 10: Lay phong() 11: Lay phong() 12: Ket qua() 13: Ket qua() 7: Chon sua tt phong() 14: Hien thi() 15: Yeu cau sua thong tin phong() 16: Nhap thong tin can sua() 17: T iep nhan thong tin() 18: Kiem tra() 19: Luu thong tin() 20: Ket qua() 21: Ket qua() 22: Hien thi() Hình 13: Biểu đồ ca sử dụng sửa phịng (from Quan ly Sinh vien) 38 + Xóa phòng sd Quan ly xoa phong Can bo Forrm can bo quan ly Form quan ly phong Quan ly phong phong 1: Dang nhap tk() 2: Ki em tra MK() 3: YC chon viec() 4: Chon quan ly sv() 5: Hien thi() 6: Yc chon viec() 7: Chon xoa phong() 8: Yeu cau nhap ma phong can xoa() 9: Nhap ma() 10: Lay phong() 11: Lay phong() 12: Ket qua() 13: Ket qua() 14: Hien thi() 15: Yeu cau xoa phong() 16: Chon xoa phong() 17: Xac nhap xoa phong() 18: Kiem tra() 19: Xoa phong() 20: Ket qua() 21: Ket qua() 22: Hien thi() (from Quan ly Sinh vien) Hình 14: Biểu đồ ca sử dụng xóa phịng 39 4.3.4 Ca sử dụng quản lý điện nước + Các lớp biên gồm: - Lớp W_DangNhap: Là giao diện giao tiếp tác nhân cán quản lý với hệ thống - Lớp W_DienNuoc: Là giao diện phụ tương ứng với việc quản lý điện nước + Lớp điều khiển: HoaDonDienNuoc + Lớp thực thể: BangDienNuoc Hình 15: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng quản lý điên nước 40 sd dien nuoc Can Bo form dang nhap can bo form dien nuoc hoa don dien Bang dien nuoc sinh vien 1: Dang nhap() 2: Kiemtra() 4: yc chon cv() 4: lap hoa don() 5: hiren thi() 6: Yc nhap thong tin() 7: Nhap thong tin() 8: Tiep nhan hoa don() 9: Tim kiem thong tin() 10: Ket qua() 11: Tinh so tien () 11: Hien thi so tien() 12: Xac thuc yeu cau tt() 13: In hoa don() 14: In() Hình 16: Biểu đồ ca sử dụng lập hóa đơn điện nước 4.3.5 Ca sử dụng Báo cáo thông kê + Các lớp biên báo cáo gồm: - Lớp W_DangNhap: Là giao diện giao tiếp tác nhân cán quản lý với hệ thống - Lớp W_BaoCao: Là giao diện phụ tương ứng với việc báo cáo - Lớp W_BaoCaoThuChi: Là giao diện phụ tương ứng với việc hien thi bao cao + Lớp điều khiển: Baocao + Lớp thực thể: Danhmucbaocao 41 Hình 17: Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng báo cáo thống kê sd Bao cao Can bo quan ly Form can bo quab ly Form bao cao DK_ Bao cao danh muc bao cao Bao cao thu chi printe 1: Dang nhap() 2: Kiem tra() 3: Yeu cau chon viec() 4: Chon chuc nang bao cao() 5: Hien thi() 6: Yc chon cach bao cao() 7:Chon cach bao cao() 8: Yc thong ke() 9: Tim kiem thong tin() 10: Ket qua() 11: Hien thi() 13: Cap nhat thong tin() 12: Xac thuc yeu cau bao cao() 14: Yeu cau in() 15: tien hanh() 16: In bao cao() Hình 18: Biểu đồ ca sử dụng báo cáo + Các lớp biên thống kê gồm: - Lớp W_DangNhap: Là giao diện giao tiếp tác nhân cán quản lý với hệ thống - Lớp W_Thongke: Là giao diện phụ tương ứng với việc thống kê 42 + Lớp điều khiển: ThongKe + Lớp thực thể: ThongKe sd Bao cao v a thong Can bo quan ly Form can bo quab ly Form Thong ke DK_ Thong ke Thong ke 1: Dang nhap() 2: Kiem tra() 3: Yeu cau chon viec() 4: Chon chuc nang thong ke() 5: Hien thi() 6: Yc nhap du lieu() 7:Nhap du lieu can thong ke() 8: Yc thong ke() 9: Xu ly thong tin() 10: Luu thong ke() 11: Ket qua() 12: Ket qua() 13: Hien thi() Hình 19: Biểu đồ ca sử dụng thống kê 4.3.6 Ca sử dụng Tìm kiếm thơng tin + Các lớp biên gồm: - Lớp W_DangNhap: Là giao diện giao tiếp tác nhân cán quản lý với hệ thống - Lớp W_TimKiem: Là giao diện phụ tương ứng với việc tìm kiếm thơng tin + Lớp điều khiển: Thongtinsv 43 + Lớp thực thể:SinhVien sd tim kiem Can bo quan ly form dang nhap Form tim kiem DK thong tin dulieu 1: Dang nhap() 2: Kiem tra() 3: Yeu cau chon chuc nang() 4: Chon chuc nang Tim Kiem() 5: Hien thi muc tim kiem() 6: Nhap thong tin TK() 7: Yeu cau tim kiem() 8: Thuc hien tim kiem() 9: Tra va ket qua () 10: HIen thi ket qua() 11: Hien thi tim kiem() Hình 20: Biểu đồ ca sử dụng thêm tim kiếm thông tin 4.3.7 Ca sử dụng Thanh toán + Các lớp biên gồm: - Lớp W_DangNhapsv: Là giao diện giao tiếp tác nhân sinh viên với hệ thống - Lớp W_Thanhtoan: Là giao diện phụ tương ứng với việc thêm,xóa, sửa thơng tin lớp học + Lớp điều khiển: ThanhToan + Lớp thực thể: Hoadon 44 sd toan sinh vien form dang nhap sv form toan Thanh Toan Hoa Don 1: Dang nhap() 2: Kiem tra() 3: Yc chon viec() 4: Chon toan() 5: Hien thi() 6: Yc nhap thang can toan() 7: Nhap thang() 8: Lay hoa don() 9: Lay hoa don() 10: Ket qua() 11: Ket qua() 12: Hien thi() 13: Yc tra tien() 14: Chon tra tien() 15: Xac thuc toan() 16: Kiem tra() 17: Luu thong tin() 18: Ket qua() 19: Ket qua() 20: Hien thi() 21: Chon ghi phieu no() 22: Yc nhap thong tin vao phieu no() 23: Nhap thong tin() 24: Tiep nhan thong tin() 25: Kiem tra() 26: Luu phieu() 27: Ket qua() 28: Ket qua() 29: Hien thi() Hình 21: Biểu đồ ca sử dụng toán 4.4 Biểu đồ hoạt động – Biểu đồ trạng thái 4.4.1 Biểu đồ hoạt động 45 + Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Đăng nhập hệ thống Hình 1: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng đăng nhập 46 + Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Quản lý sinh viên Hình 2: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng quản lý sinh viên 47 + Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Quản lý phịng Hình 3: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng quản lý phòng 48 + Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Tìm kiếm Hình 4: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng tìm kiếm thơng tin 49 4.4.2 Biểu đồ trạng thái + Biểu đồ trạng thái ca sử dụng Đăng nhập hệ thống Hình 5: Biểu đồ trạng thái ca sử dụng đăng nhập + Biểu đồ trạng thái ca sử dụng Quản lý sinh viên Hình 6: Biểu đồ trạng thái ca sử dụng quản lý sinh viên 50 + Biểu đồ trạng thái ca sử dụng Quản lý phịng Hình 7: Biểu đồ trạng thái ca sử dụng phòng Tài liệu tham khảo [1] Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thơng tin- Trần Đình Quế, NXB Học viện bưu Viễn thơng, 2013 [2] Dương Kiều Hoa - Tơn Thất Hồ An, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin với UML [3] Nguyễn Thái Sơn, Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống [4] http://iviettech.vn/blog/543-ban-ve-use-case-use-case-diagram.html 51
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẦN MỀM QUẢN LÝ SINH VIÊN KÝ TÚC TRƯỜNG HỌC, PHẦN MỀM QUẢN LÝ SINH VIÊN KÝ TÚC TRƯỜNG HỌC

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn