Mẫu dự toán kinh phí: Báo cáo đánh giá tác động môi trường

7 12 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2020, 10:58

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRUNG TÂM MƠI TRƯỜNG VÀ KHỐNG SẢN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 180-2014/BG -CM Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2014 DỰ TỐN KINH PHÍ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG Kính gửi: Địa chỉ: Trung tâm Mơi trường Khống sản – Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư CM gửi tới Quý Cơng ty dự tốn kinh phí quan trắc chất lượng môi trường lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “ .” I CÁC CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN: - Căn vào Luật bảo vệ môi trường năm 2005 - Căn Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 sửa đổi bổ sung số điều nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường - Căn Nghị định 29/2011/NĐ-CP, ngày 18 tháng 04 năm 2011 Chính phủ sửa đổi, quy định đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường - Căn Thông tư số 26/2011/BTNMT ngày 18 tháng 07 năm 2011 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định chi tiết số điều Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 Chính Phủ quy định đánh giá mơi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; - Căn Thông tư 10/2007/TT-BTNMT ngày 22/10/2007 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn bảo đảm chất lượng kiểm soát chất lượng quan trắc môi trường; - Căn Thông tư số 08/2004/BXD-VKT lập dự toán thuế giá trị gia tăng; - Căn Thông tư 45/2010/TTLT-BTC-TNMT ngày 30/3/2010 Bộ Tài Bộ Tài ngun Mơi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí nghiệp mơi trường; - Căn Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày tháng 12 năm 2004 quy định chế độ công tác phí cho cán cơng chức nhà nước cơng tác nước; - Căn Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 05 năm 2012, Thông tư Quy định tiêu chí xác định sở gây nhiễm mơi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Căn Bảng phí thử nghiệm năm 2002 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Trung tâm đo lường chất lượng I - Căn vào Phụ lục Thông tư số: 232/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2009 Bộ Tài quy định “Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí y tế dự phịng phí kiểm dịch y tế biên giới” - Căn vào nhu cầu thực tế Công ty lực Trung tâm Môi trường Khống sản – Chi nhánh Cơng ty Cổ phần đầu tư CM II NỘI DUNG CÔNG VIỆC a Chi phí tồn q trình khảo sát, đo đạc, quan trắc, phân tích mơi trường lập hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “ ” - Dựa thực trạng, địa điểm mức độ nhạy cảm khu vực triển khai Dự án - Các khả tác động xảy Dự án thực b Quy mô yêu cầu nghiên cứu đánh giá tác đông môi trường Dự án: * Thiết lập điểm quan trắc Dựa sở điều kiện tự nhiên qua đánh giá, phân tích phương pháp chuyên gia Việc quan trắc trạng môi trường làm sở cho việc so sánh trạng môi trường trình thực Dự án Để đảm bảo đánh giá xác trạng mơi trường môi trường xung quanh khu vực triển khai dự án, Cơ quan tư vấn thiết lập điểm đo vùng có điều kiện tự nhiên khác nhạy cảm vấn đề môi trường cụ thể xí nghiệp sau: + Mơi trường khơng khí (3 điểm) bao gồm tiêu như: CO, SO2, NOx, độ ồn, độ rung, bụi, độ ẩm, nhiệt độ khơng khí, tốc độ gió, hướng gió + Môi trường nước mặt (3điểm) bao gồm tiêu như: pH, COD, BOD5, TSS, NH4, NO3-, Fe, Cr, Mn, Cu, Cd, Pb, Zn, Coliform … + Môi trường trầm tích (3 điểm) bao gồm tiêu như: As, Hg, Cd, Fe, Cu, Pb, Zn … * Yêu cầu quan trắc hịên trạng môi trường * Phân tích đánh giá tác động mơi trường c Nội dung đánh giá tác động môi trường Dự án gồm: + Đánh giá tác động môi trường q trình thực + Đánh giá tác động mơi trường tương lai + Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án tuân thủ theo hướng dẫn Nghị định 29/2011/NĐ-CP, ngày 18 tháng 04 năm 2011 Chính phủ sửa đổi, quy định đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Thông tư số 26/2011/BTNMT ngày 18 tháng 07 năm 2011 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định chi tiết số điều Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 Chính Phủ quy định đánh giá mơi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ mơi trường III DỰ TỐN KINH PHÍ CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO DỰ ÁN GỒM NHỮNG NỘI DUNG SAU: Bảng dự tốn kinh phí chi tiết Stt Nội dung công việc A Quan trắc môi trường I II Đơn vị Khối Lượng Đơn giá (VNĐ) Khảo sát, tổng hợp, phân tích đánh giá số liệu điều kiện tự nhiên vùng Dự án Tổng hợp, phân tích đánh giá số liệu 100.0 khí hậu, thủy văn, địa hình khu vực Dự Cơng 00 án Khảo sát đo đạc, lấy mẫu phân tích chất lượng mơi trường khơng khí, tiếng ồn, độ rung Phương tiện vẩn chuyển lấy mẫu 2.500.0 Ca trường 00 Phân tích chất lượng khơng khí (6 vị trí x 01 lần/vị trí) 40.0 Vi khí hậu Mẫu 00 Thành tiền (VNĐ) Căn 200 000 2.500 000 Giá thực tế 360 000 232/2009/TTBTC 09/12/2009 320.0 00 320.0 00 320.0 00 60.0 00 50.0 00 2.880 000 2.880 000 2.880 000 540 000 450 000 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 40.0 360 000 810 000 900 000 540 000 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 Độ ẩm Tốc độ gió Nhiệt độ khơng khí III CO Mẫu NOx Mẫu SO2 Mẫu Bụi lơ lửng Mẫu Tiếng ồn Mẫu pH Mẫu BOD5 Mẫu COD Mẫu DO Mẫu Khảo sát, lấy mẫu phân tích chất lượng nước mặt Phân tích mẫu nước mặt 00 90.0 00 100.0 00 60.0 00 III SS Mẫu Amoni Mẫu Nitrat Mẫu Nitrit Mẫu Cu Mẫu Cd Mẫu Fe Mẫu Pb Mẫu As Mẫu Hg Mẫu Dầu mỡ khoáng Mẫu Tổng chất hoạt động bề mặt Mẫu Tổng Coliform Mẫu Cu Mẫu Cd Mẫu Ni Mẫu Fe Mẫu Pb Mẫu Zn Mẫu As Mẫu Hg Mẫu 60.0 540 000 630 000 630 000 630 000 720 000 720 000 720 000 720 000 900 000 900 000 2.700 000 1.800 000 720 000 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 120.0 00 120.0 00 120.0 00 120.0 00 120.0 00 120.0 00 120.0 00 120.0 00 1.080 000 1.080 000 1.080 000 1.080 000 1.080 000 1.080 000 1.080 000 1.080 000 36.270.0 00 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 232/2009/TTBTC 09/12/2009 3.500.0 00 2.500.0 00 3.500 000 2.500 000 45/2010/TTLTBTC-BTNMT 45/2010/TTLTBTC-BTNMT 00 70.0 00 70.0 00 70.0 00 80.0 00 80.0 00 80.0 00 80.0 00 100.0 00 100.0 00 300.0 00 200.0 00 80.0 00 Khảo sát, phân tích mẫu trầm tích (01 vị trí) Tổng A B Các chuyên đề báo cáo ĐTM Tóm tắt Báo cáo đánh giá tác động mơi trường Mở đầu: Xuất xứ Dự án Căn pháp luật kỹ thuật việc thực đánh giá tác động môi trường Phương pháp áp dụng ĐTM chuyên đề chuyên đề 1 Tổ chức thực ĐTM Chương 1: Mơ tả tóm tắt Dự án (bao gồm vị trí thực Dự án cho khu vực: Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ, Tân Cảng, Hoàng Diệu) chuyên đề 3.500.0 00 7.000 000 45/2010/TTLTBTC-BTNMT chuyên đề 3.000.0 00 3.000 000 45/2010/TTLTBTC-BTNMT chuyên đề 3.500.0 00 3.500 000 45/2010/TTLTBTC-BTNMT chuyên đề 2.000.0 00 2.000 000 45/2010/TTLTBTC-BTNMT chuyên đề 4.000.0 00 12.000 000 45/2010/TTLTBTC-BTNMT chuyên đề 5.000.0 00 20.000 000 45/2010/TTLTBTC-BTNMT Giới thiệu sơ lược Dự án Nội dung chủ yếu Dự án Chương 2: Điều kiện môi trường tự nhiên kinh tế - xã hội khu vực thực Dự án (bao gòm điều kiện tự nhiên cà khu vực: Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ, Tân Cảng, Hoàng Diệu) - Điều kiện tự nhiên + Điều kiện địa lý địa chất + Điều kiện khí tượng thuỷ văn - Hiện trạng mơi trường + Hịên trạng mơi trường khơng khí + Hiện trạng môi trường tiếng ồn + Hiện trạng môi trường nước mặt + Hiện trạng môi trường nước ngầm + Hiện trạng môi trường đất - Điều kiện kinh tế – xã hội: + Hoạt động kinh tế công nghiệp + Hoạt động kinh tế nông nghiệp + Hoạt động kinh tế nuôi trồng thuỷ sản + Giao thơng vân tải Chương 3: Đánh gía tác động môi trường (đánh giá tác động môi trường hoạt động nạo vét gây vị trí triển khai Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ, Tân Cảng, Hoàng Diệu Đánh giá tác động giai đoạn chuẩn bị Dự án Nguồn tác động Đối tượng, quy mô bị tác động Đánh giá tác động giai đoạn chuẩn bị Dự án, đền bù, giải phóng mặt Đánh giá tác động mơi trường giai đoạn nạo vét a Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải: b Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: c Đối tượng, quy mô bị tác động d Đánh giá tác động từ q trình thi cơng nạo vét đến mơi trường Trong giai đoạn vận hành dự án a b Đối tượng, quy mô bị tác động d Đánh giá tác động giai đoạn vận hành Tác động rủi ro, cố a Nhận xét mước độ chi tiết, độ tin cậy đánh giá Chương 4: Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác đơng xấu phịng ngừa, ứng phó cố mơi trường (Các biện pháp phịng ngừa, giảm thiểu tác động trình nạo vét vị trí triển khai Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ, Tân Cảng, Hồng Diệu) Biện pháp phịng ngừa, giảm thiểu tác động xấu Dự án gây Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, chuẩn bị dự án b Trong giai đoạn thi công, nạo vét c Trong giai đoạn vận hành dự án a 5.000.0 00 20.000 000 45/2010/TTLTBTC-BTNMT 3.000.0 00 3.000.0 00 3.000 000 3.000 000 45/2010/TTLTBTC-BTNMT 45/2010/TTLTBTC-BTNMT 3.500.0 00 4.000.0 00 3.500.0 00 10.500 000 12.000 000 14.000 000 45/2010/TTLTBTC-BTNMT 45/2010/TTLTBTC-BTNMT 45/2010/TTLTBTC-BTNMT 3.000.0 00 4.000.0 00 3.000.0 00 3.000 000 4.000 000 3.000 000 45/2010/TTLTBTC-BTNMT 45/2010/TTLTBTC-BTNMT 45/2010/TTLTBTC-BTNMT Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải (bụi, khí, nước…) Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải c chuyên đề Biện pháp phịng ngừa, ứng phó rủi ro, cố Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, chuẩn bị dự án b Trong giai đoạn thi công, nạo vét c Trong giai đoạn vận hành dự án Chương 5: Chương trình quản lý giám sát mơi trường Chương trình quản lý mơi trường chuyên đề chuyên đề chuyên đề chuyên đề chuyên đề chuyên đề chuyên đề chuyên đề 1 3 1 chuyên đề 3.000.0 00 3.000 000 45/2010/TTLTBTC-BTNMT chuyên đề 3.000.0 00 3.000 000 45/2010/TTLTBTC-BTNMT + Cơng trình xử lý khí thải + Cơng trình xử lý nước thải + Cơng trình xử lý chất thải rắn Chương trình giám sát mơi trường Chương 6: Tham vấn ý kiến cộng đồng/ phường Lương Khánh hiện; phường Đông Hải Đông hải Công 80.0 00 240 000 Ý kiến UBND cấp phường Văn 300.0 00 900 000 Kết luận, kiến nghị cam kết chuyên đề 3.000.0 00 3.000.0 00 45/2010/TTLTBTC-BTNMT Hoàn thiện bảo vệ Báo cáo đánh giá tác động môi trường Hoàn thiện báo cáo Báo cáo In ấn đóng Quyển 20 Hồ sơ 8.000 000 3.000 000 4.500 000 135.140 000 183.910.0 00 45/2010/TTLTBTC-BTNMT Giá thực tế Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 8.000.0 00 150.0 00 4.500.0 00 Công cung cấp thông tin Tổng B Tổng cộng: Cộng A+B Thuế VAT 5% 9.195.500 TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ 193.105.500 (Bằng chữ: Một trăm chín ba triệu, trăm linh năm nghìn, năm trăm đồng./.) IV THỜI GIAN HỒN THÀNH VÀ SẢN PHẨM BÀN GIAO: * Thời gian hoàn thành: + Thời gian lập hồ sơ ĐTM: 40 ngày làm việc + Thời gian thẩm định ĐTM Dự án: Theo quy định nhà nước * Sản phẩm bàn giao: + 01 Quyển Báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định + 01 Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND tỉnh/thành phố phê duyệt Rất mong hợp tác với quý Cơng ty Trân trọng cảm ơn! TRUNG TÂM MƠI TRƯỜNG VÀ KHOÁNG SẢN ... đánh giá tác động môi trường Dự án gồm: + Đánh giá tác động môi trường trình thực + Đánh giá tác động môi trường tương lai + Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án tuân thủ theo hướng... quy định đánh giá mơi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ mơi trường III DỰ TỐN KINH PHÍ CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO DỰ ÁN GỒM... Amoni Mẫu Nitrat Mẫu Nitrit Mẫu Cu Mẫu Cd Mẫu Fe Mẫu Pb Mẫu As Mẫu Hg Mẫu Dầu mỡ khoáng Mẫu Tổng chất hoạt động bề mặt Mẫu Tổng Coliform Mẫu Cu Mẫu Cd Mẫu Ni Mẫu Fe Mẫu Pb Mẫu Zn Mẫu As Mẫu Hg Mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu dự toán kinh phí: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Mẫu dự toán kinh phí: Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn