BO CAU HOI THI

30 10 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2020, 09:21

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 Quốc hội khóa XII thơng qua ngày 14/11/2008( 10 câu) Chọn câu trả lời cách khoanh tròn chữ đầu câu sau: Câu Luật bảo hiểm y tế quy định thẻ bảo hiểm y tế đổi trường hợp: *A Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu B Người có tên thẻ khơng tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế C Bị thẻ BHYT D Thẻ BHYT hết hạn sử dụng Câu Luật bảo hiểm y tế quy định thẻ BHYT bị tạm giữ trường hợp: A Thẻ BHYT bị lấm bẩn *B Người khám bệnh, chữa bệnh sử dụng thẻ BHYT người khác C Thẻ BHYT hết hạn sử dụng D Thẻ BHYT bị rách Câu Luật bảo hiểm y tế quy định người tham gia bảo hiểm y tế quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí: A Khám sức khỏe để học tập làm việc B Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ C Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học *D Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm số bệnh Câu Luật bảo hiểm y tế quy định mức hưởng bảo hiểm y tế khám chữa bệnh đối tượng trẻ em tuổi là: A 85% B 90% C 95% *D 100% Câu Luật bảo hiểm y tế quy định không hưởng bảo hiểm y tế trường hợp: A Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức B Khám thai định kỳ, sinh *C Khám sức khỏe D Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm số bệnh Phân biệt đúng/sai cách đánh dấu X vào cột phù hợp câu sau: Câu hỏi Đúng Sai Câu Luật BHYT quy định: Thẻ bảo hiểm y tế không cấp lại trường hợp X Câu Luật BHYT quy định: Người tham gia bảo hiểm y tế quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí làm thẩm mỹ X Câu Luật BHYT quy định: Người tham gia bảo hiểm y tế không thay đổi sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu X Câu Luật BHYT quy định: Trường hợp người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao X Câu 10 Luật BHYT quy định: Trong trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế khám bệnh chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế, với giấy tờ chứng minh nhân thân người (trường hợp trẻ em tuổi phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế) trước viện X Luật khám chữa, bệnh số 40/2009/QH12 Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 23/11/2009 (17 câu) Chọn câu trả lời cách khoanh tròn chữ đầu câu sau: Câu 11 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định hồ sơ bệnh án người bệnh tâm thần, người bệnh tử vong lưu trữ nhất: A năm B 10 năm C 15 năm *D 20 năm Câu 12 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định hồ sơ bệnh án tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt lưu trữ nhất: A năm B 10 năm *C 15 năm D 20 năm Câu 13 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định đối tượng ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh: A Trường hợp cấp cứu B Trẻ em tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên C Người có cơng với cách mạng, phụ nữ có thai *D Cả A, B C Câu 14 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định sau người bệnh dùng thuốc, người hành nghề trực tiếp chăm sóc, điều trị có trách nhiệm: A Ghi đầy đủ, rõ ràng tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng thời gian dùng thuốc B Đối chiếu họ tên người bệnh, tên thuốc, dạng thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, thời gian dùng *C Theo dõi tác dụng xử lý kịp thời tai biến dùng thuốc D Ghi chép thời gian cấp phát thuốc cho người bệnh Câu 15 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định người đại diện hợp pháp người bệnh định việc khám bệnh, chữa bệnh người bệnh trường hợp: A Người bệnh chưa thành niên từ đủ tuổi đến chưa đủ 16 tuổi *B Người bệnh chưa thành niên từ đủ tuổi đến chưa đủ 18 tuổi C Người bệnh chưa thành niên chưa đủ 18 tuổi D Người bệnh chưa thành niên chưa đủ 16 tuổi Câu 16 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định điều kiện để đăng ký cấp chứng hành nghề người Việt Nam là: A Có văn chuyên môn liên quan đến y tế cấp công nhận Việt Nam B Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh C Có văn xác nhận q trình thực hành *D Cả A, B C Câu 17 Luật khám bệnh chữa bệnh quy định thời gian thực hành sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy chứng nhận thực hành điều dưỡng viên, kỹ thuật viên là: A 18 tháng B 12 tháng *C tháng D Tất sai Câu 18 Luật khám bệnh chữa bệnh quy định nơi thực hành điều dưỡng viên để cấp giấy chứng nhận thực hành là: A Bệnh viện huyện trở lên B Viện nghiên cứu có giường bệnh *C Các sở khám bệnh, chữa bệnh D Các sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh Phân biệt đúng/sai cách đánh dấu X vào cột phù hợp câu sau: Nội dung câu hỏi Đúng Sai Câu 19 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: Người hành nghề phép cơng bố bí mật thơng tin tình trạng sức khoẻ đời tư người bệnh ghi hồ sơ bệnh án Câu 20 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: Người bệnh có quyền cung cấp thơng tin tóm tắt hồ sơ bệnh án có yêu cầu văn X X Câu 21 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: Trường hợp người bệnh nặng, cấp cứu cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro xảy để lựa chọn phương pháp chẩn đoán điều trị X Câu 22 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là: Bình đẳng, cơng khơng kỳ thị, phân biệt đối xử người bệnh X Câu 23 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: Người bệnh có quyền tơn trọng tuổi tác, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng X Câu 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: Người hành nghề có nghĩa vụ thường xuyên học tập, cập nhật xkiến thức y khoa liên tục để nâng cao trình độ chun mơn theo quy định Bộ trưởng Bộ Y tế Câu 25 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: Người hành nghề có nghĩa vụ hợp tác tôn trọng đồng nghiệp khám bệnh, chữa bệnh x X Câu 26 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: Người bệnh có trách nhiệm lựa chọn người đại diện để thực bảo vệ quyền, nghĩa vụ khám bệnh, chữa bệnh Câu 27 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: Người hành nghề có nghĩa vụ bảo vệ tính mạng, danh dự, uy tín đồng nghiệp X x Thơng tư liên tịch Quy định Quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLTBYT-BTNMT Bộ Y tế Bộ TNMT ngày 31/12/2015(10 câu) Chọn câu trả lời khoanh tròn chữ đầu câu câu sau: Câu 28 Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thơng tư Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT phân định nhóm chất thải lây nhiễm bao gồm: A Chất thải sắc nhọn chất thải lây nhiễm không sắc nhọn B Chất thải sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn chất thải giải phẫu *C Chất thải lây nhiễm sắc nhọn, chất thải lây nhiễm khơng sắc nhọn, chất thải có nguy lây nhiễm cao chất thải giải phẫu D Chất thải sắc nhọn, chất thải lây nhiễm khơng sắc nhọn, chất thải có nguy lây nhiễm cao, chất gây độc tế bào chất thải giải phẫu Câu 29 Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định mã màu dụng cụ, bao bì đựng chất thải lây nhiễm là: *A Màu vàng B Màu đen C Màu xanh D Màu trắng Câu 30 Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định mã màu dụng cụ, bao bì đựng chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng rắn: A Màu vàng *B Màu đen C Màu xanh D Màu trắng Câu 31 Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT phân định Chất thải y tế: A chất thải nguy hại không lây nhiễm chất thải lây nhiễm B chất thải lây nhiễm chất thải y tế thông thường *C Chất thải nguy hại không lây nhiễm, chất thải lây nhiễm, chất thải y tế thông thường, danh mục mã chất thải y tế nguy hại D chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm chất thải thông thường Chọn chữ đầu câu cụm từ thích hợp đặt vào chỗ trống cho câu sau: Câu 59 #Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm phát sinh sở y tế: thời gian lưu giữ tối đa 07 ngày ………………….: A nhà bảo quản lạnh B thùng lạnh *C thiết bị bảo quản lạnh 8°C D điều kiện thời tiết lạnh Phân biệt đúng/sai cách đánh dấu X vào cột phù hợp câu sau: Câu hỏi Đúng Câu 60 #Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYTBTNMT yêu cầu khu kỹ thuật lưu giữ chất thải Có mái che cho khu vực lưu giữ; đảm bảo không bịxngập lụt, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngồi vào, khơng bị chảy tràn chất lỏng bên ngồi có cố rò rỉ, đổ tràn x Câu 61 #Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYTBTNMT quy định Chất thải lây nhiễm trước vận chuyển phải đóng gói thùng, hộp túi kín, bảo đảm khơng bị bục, vỡ phát tán chất thải đường vận chuyển X Câu 62 #Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYTBTNMT quy định trách nhiệm người đứng đầu sở y tế Hai năm, tổ chức đào tạo quản lý chất thải y tế cho công chức, viên chức, người lao động đơn vị đối tượng có liên quan X Câu 63 #Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYTBTNMT quy định xử lý chất thải nguy hại Ưu tiên lựa chọn công nghệ không đốt, thân thiện với môi trường bảo đảm xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành X Câu 64 #Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYTBTNMT quy định Chất thải lây nhiễm chất thải nguy hại không lây nhiễm phải lưu giữ x Sai riêng trừ trường hợp loại chất thải áp dụng phương pháp xử lý Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 việc phê duyệt hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn (32 câu) Chọn câu trả lời khoanh tròn chữ đầu câu câu sau: Câu 72 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ quy định: Dụng cụ dùng lại sau sử dụng yêu cầu khử khuẩn mức độ cao là: A Dụng cụ đưa vào mô, mạch máu khoang vô khuẩn *B Dụng cụ tiếp xúc với niêm mạc da bị tổn thương C Dụng cụ tiếp xúc với niêm mạc da bị tổn thương khoang vô khuẩn D Dụng cụ tiếp xúc với da lành, không tiếp xúc với niêm mạc Câu 73 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ quy định: Dụng cụ khử khuẩn mức độ cao phải làm khô gạc vơ khuẩn nóng vơ khuẩn bảo quản điều kiện vô khuẩn Dụng cụ khử khuẩn mức độ cao nên sử dụng vòng: *A 24 B 36 C 48 D 60 Khoanh tròn chữ đầu câu cụm từ phù hợp với chỗ trống câu hỏi sau: Câu 74 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ quy định: Các dụng cụ sau đóng gói, cần phải dán nhãn ghi rõ thông tin như: ngày tiệt khuẩn, ngày hết hạn, tên mã số dụng cụ, lơ hấp, người đóng gói Việc dán nhãn phải thực dụng cụ A trước đóng gói B sau tiệt khuẩn *C thời điểm đóng gói D thời điểm trả dụng cụ Chọn câu trả lời khoanh tròn chữ đầu câu sau: Câu 75 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định biện pháp để không gây nguy hại cho người nhận mũi tiêm thực thời điểm: A Trước lấy thuốc sau tiêm B Trước tiêm sau thu dọn dụng cụ *C Chuẩn bị phương tiện, thuốc tiêm trước tiêm D Sau chuẩn bị phương tiện, thuốc tiêm trước tiêm Câu 76 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định biện pháp phòng sốc phản vệ cho người bệnh là: A Tiêm cho người bệnh ống Dimedron trước tiêm thuốc kháng sinh *B Hỏi tiền sử dị ứng thuốc, dị ứng thức ăn người bệnh trước tiêm mũi thuốc C Cho người bệnh nằm nghỉ chỗ sau tiêm 30 phút D Không sử dụng thuốc kháng sinh tiêm cho người bệnh Câu 77 Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định việc mà Điều dưỡng phải làm phát người bệnh có dấu hiệu sốc phản vệ tiêm là: A Ủ ấm cho NB B Cho NB nằm đầu thấp *C Ngừng tiêm D Tiêm Adrenalin da cho NB Câu 78 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định biện pháp an toàn cho người tiêm bao gồm nội dung sau, TRỪ: *A Dùng panh để bẻ đầu ống thuốc tiêm B Không dùng tay để đậy lại nắp kim sau tiêm C Không tháo rời kim tiêm khỏi bơm tiêm sau tiêm D Bỏ bơm kim tiêm vào hộp kháng thủng sau tiêm Câu 79 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định thực điều dưỡng cần xác định rõ y lệnh với bác sĩ để đảm bảo an toàn cho người tiêm trường hợp sau: A Tên thuốc ghi ống/lọ thuốc không rõ ràng B Tên thuốc y lệnh bệnh án không rõ ràng *C Bác sỹ y lệnh miệng cấp cứu người bệnh $D Cả A, B C Câu 80 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định bước xử lý người điều dưỡng phải làm sau bị máu dịch tiết người bệnh bắn tóe lên mắt là: *A Mở mắt rửa nhẹ nhàng nước nước muối sinh lý khoảng 15 phút B Dùng thấm lau máu dịch tiết bắn vào mắt C Nhỏ 2-3 giọt thuốc Cloramphenicol 0,4 % D Đưa đến khám chuyên khoa mắt Câu 81 #Theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn, việc làm sai điều dưỡng bị máu dịch tiết người bệnh bắn vào miệng: A Nhổ, khạc máu dịch thể B Xúc miệng nước nhiều lần *C Đánh D Thực A B Câu 82 #Nguyên nhân làm cho nhân viên y tế bị phơi nhiễm nghề nghiệp là: A Tai nạn rủi ro từ kim tiêm vật sắc nhọn nhiễm khuẩn B Bắn máu dịch từ người bệnh vào niêm mạc mắt, mũi, miệng làm thủ thuật B Da tay không lành lặn tiếp xúc với máu dịch sinh học người bệnh có chứa tác nhân gây bệnh *D Cả A, B C Câu 83 #Theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn, nội dung nằm nhóm giải pháp để tăng cường thực hành tiêm an toàn sở y tế là: A Giảm loại bỏ mũi tiêm không cần thiết B Đảm bảo đầy đủ phương tiện, dụng cụ, thuốc cho kỹ thuật tiêm C Thực hành quy trình, kỹ thuật tiêm *D Cả A, B C Câu 84 #Biện pháp quan trọng để phòng ngừa nhiễm khuẩn tiếp xúc là: *A Sử dụng phương tiện phòng hộ phù hợp, thay găng tay rửa tay sau tiếp xúc với người bệnh vật dụng có khả chứa vi khuẩn cao B Đeo trang vào buồng cách ly C Nghiêm cấm người bệnh khơng khỏi phịng cách ly D Người bệnh khỏi phòng cách ly phải đeo trang Phân biệt đúng/sai cách đánh dấu X vào cột phù hợp câu sau: Câu hỏi Đúng Sai Câu 85 #Tiệt khuẩn trình tiêu diệt loại bỏ hầu hết dạng vi sinh vật sống bao gồm bào tử vi khuẩn X Câu 86 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ quy định: Dụng cụ dùng cho cấy ghép dùng phương pháp tiệt khuẩn nhanh X Câu 87 #Phân loại dụng cụ theo Spaudlinh dụng cụ nội soi đường tiêu hóa thuộc loại dụng cụ khơng chịu nhiệt, bán thiết yếu X Câu 88 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ quy định: Những người có trách nhiệm kiểm sốt chất lượng khử khuẩn, tiệt khuẩn sở khám bệnh, chữa bệnh phải có trình độ đại học đào tạo chuyên ngành Câu 89 #Khử khuẩn mức độ cao q trình tiêu diệt tồn vi sinh vật số bào tử vi khuẩn X X Câu 90 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ quy định: Hạn sử dụng dụng cụ tiệt khuẩn không tùy thuộc vào phương pháp tiệt khuẩn, chất lượng giấy gói, tình trạng lưu trữ Câu 91 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ quy định: Các dụng cụ khử khuẩn, tiệt khuẩn phải tuyệt đối tuân thủ thời gian tiếp xúc tối thiểu với hóa chất Thời gian tiếp xúc thường quy định rõ nhà sản xuất ghi rõ hướng dẫn sử dụng X X Câu 92 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ quy định: Quá trình làm bước bắt buộc phải thực trước thực trình khử khuẩn, tiệt khuẩn với dụng cụ nhiễm bẩn nhìn thấy mắt thường X Câu 93 #Việc sử dụng dụng cụ không khử khuẩn, tiệt khuẩn quy định nguyên nhân gây đợt dịch nhiễm khuẩn bệnh viện X Câu 94 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT quy định: Nhân viên y tế làm việc phòng mổ phải huấn luyện chuyên ngành có chứng hành nghề lĩnh vực khử khuẩn, tiệt khuẩn từ sở huấn luyện có tư cách pháp nhân x Câu 95 #Việc cần làm bị bắn máu và/hoặc dịch thể lên da bị tổn thương rửa khu vực bị tổn thương xà phòng nước vòi nước chảy X Câu 96 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định: Khi bị tổn thương kim tiêm vật sắc nhọn, việc cần làm nặn bỏ máu đọng vết thương rửa dung dịch oxy già X Câu 97 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định: Sát khuẩn da vùng tiêm theo hình xốy ốc từ ngồi với đường kính khoảng 3-5 cm X Câu 98 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định: Phải sử dụng kim tiêm lấy thuốc vô khuẩn để lấy thuốc lọ thuốc đa liều cho lần lấy thuốc lưu kim lấy thuốc lọ để tiện cho việc lấy thuốc lần sau X Câu 99 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định: Chỉ nhân viên y tế công tác khoa Truyền nhiễm cần tiêm phòng vắc xin viêm gan B X Câu 100 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an tồn quy định: Có thể sử dụng ba phương pháp sau để sát khuẩn da vùng tiêm: dùng kẹp vô khuẩn không mấu, dùng tay sát khuẩn tăm X Câu 101 #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định số biện pháp để phịng tránh xơ hóa tiêm là: Chọn vùng da tiêm mềm mại, tổn thương; Tiêm góc độ độ sâu; Khơng tiêm nhiều lần vào vị trí người bệnh Câu 102 #WHO khuyến cáo thời điểm vệ sinh tay là: Trước tiếp xúc với người bệnh; Trước chuẩn bị dụng cụ chăm sóc người bệnh; Sau chăm sóc người bệnh; Sau tiếp xúc với máu dịch thể sau đụng chạm vào vùng xung X X quanh người bệnh Câu 103 #Sử dụng dung dịch vệ sinh tay có chứa cồn để vệ sinh tay trường hợp giải pháp tốt x Thông Tư 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 Bộ Y tế Hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh bệnh viện(27 câu) Chọn câu trả lời khoanh tròn chữ đầu câu câu hỏi sau: Câu 104 #Thông Tư 07/2011/TT-BYT hướng dẫn bệnh viện vào đặc điểm chun mơn khoa áp dụng mơ hình phân cơng chăm sóc đây: A Mơ hình phân cơng điều dưỡng chăm sóc B Mơ hình chăm sóc theo đội nhóm C Mơ hình phân chăm sóc theo cơng việc *D Tất phương án Câu 105 #Thông Tư 07/2011/TT-BYT phần đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục quy định bệnh viện tổ chức kiểm tra đánh giá kiến thức tay nghề điều dưỡng viên, hộ sinh viên: A Ít năm lần *B Ít hai năm lần C Tùy theo điều kiện bệnh viện D Trước ký hợp đồng tuyển dụng Câu 106 #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định việc “Tư vấn cho Giám đốc bệnh viện sửa đổi, bổ sung quy định kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng phù hợp với quy định Bộ Y tế đặc điểm chuyên khoa” nhiệm vụ của: *A Hội đồng điều dưỡng bệnh viện B Phòng Điều dưỡng C Phòng Kế hoạch tổng hợp D Phòng Điều dưỡng Phòng Kế hoạch tổng hợp Câu 107 #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định việc họp Hội đồng điều dưỡng: A Định kỳ tháng đột xuất theo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng *B Định kỳ quý đột xuất theo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng C Định kỳ quý D Định kỳ tháng Câu 108 #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định quyền hạn Điều dưỡng trưởng khoa: A Phân công công việc cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên hộ lý khoa B Giám sát điều dưỡng viên, hộ sinh viên hộ lý khoa thực quy định chuyên môn chăm sóc điều dưỡng người bệnh C Tham gia nhận xét, đề xuất khen thưởng, kỷ luật, tăng lương học tập điều dưỡng viên, hộ sinh viên hộ lý khoa *D Cả A, B C Câu 109 #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định Chủ tịch Hội đồng Điều dưỡng cấp bệnh viện là: *A Lãnh đạo bệnh viện B Giám đốc bệnh viện C Trưởng phòng Điều dưỡng D Chi hội trưởng Chi hội điều dưỡng bệnh viện Câu 110.#Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định việc dùng thuốc theo dõi dùng thuốc cho người bệnh: Nhằm tăng hiệu điều trị thuốc hạn chế sai sót định sử dụng thuốc cho người bệnh, cần có phối hợp của: A Trưởng khoa, bác sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên B Dược sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, người bệnh C Bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng trưởng khoa, điều dưỡng viên, hộ sinh viên *D Bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên Câu 111.#Theo Thông tư 07/2011/TT-BYT nội dung nằm quy định bảo đảm an tồn phịng ngừa sai sót kỹ thuật chăm sóc người bệnh, TRỪ: A Bệnh viện xây dựng quy định bảo đảm an toàn cho người bệnh B Điều dưỡng viên, hộ sinh viên thực biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện *C Bác sĩ điều trị thực biện pháp bảo đảm an toàn tránh nhầm lẫn cho người bệnh việc dùng thuốc, phẫu thuật, thủ thuật chăm sóc người bệnh D Bệnh viện thiết lập hệ thống thu thập báo cáo cố, nhẫm lẫn, sai sót chun mơn kỹ thuật khoa tồn bệnh viện Câu 112.#Thơng tư 07/2011/TT-BYT quy định mơ hình phân cơng chăm sóc áp dụng trường hợp cấp cứu thảm họa chuyên khoa sâu đòi hỏi điều dưỡng chuyên khoa thực kỹ thuật chăm sóc đặc biệt người bệnh là: A Mơ hình chăm sóc theo đội *B Mơ hình chăm sóc theo cơng việc C Mơ hình chăm sóc theo nhóm D Mơ hình phân cơng điều dưỡng chăm sóc Câu 113.#Những câu khẳng định phù hợp với Thông tư 07/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh, TRỪ: A Can thiệp điều dưỡng phải dựa sở yêu cầu chuyên môn đánh giá nhu cầu người bệnh để chăm sóc phục vụ B Người bệnh cần chăm sóc cấp I bác sĩ điều trị, điều dưỡng viên, hộ sinh viên nhận định nhu cầu chăm sóc để thực can thiệp chăm sóc phù hợp C Bệnh viện có quy định cụ thể theo dõi, ghi kết theo dõi dấu hiệu sinh tồn can thiệp điều dưỡng phù hợp với tính chất chun mơn u cầu chuyên khoa *D Quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện thực sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành Quyết định 1895/1997QĐ-BYT Bộ Y tế Khoanh tròn chữ đầu câu từ/cụm từ thích hợp với chỗ trống câu hỏi sau: Câu 114.#Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định: Bệnh viện xây dựng chương trình đào tạo tổ chức đào tạo định hướng cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên …………… A chuyên ngành B khoa *C tuyển dụng D bệnh viện Câu 115.#Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định: Bệnh viện tổ chức cho tham gia nghiên cứu khoa học áp dụng kết nghiên cứu, sáng kiến cải tiến khoa học cơng tác chăm sóc A bác sĩ, điều dưỡng viên B điều dưỡng viện, hộ sinh viên *C điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên D bác sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên Câu 116.#Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định trách nhiệm trưởng khoa: Phối hợp với phòng Điều dưỡng, phịng Tổ chức cán bố trí nhân lực, phù hợp thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh A xếp công việc B đào tạo cán *C tổ chức mơ hình chăm sóc D phân cơng chăm sóc Câu 117.#Thơng tư 07/2011/TT-BYT quy định trách nhiệm giáo viên, học sinh, sinh viên thực tập: Học sinh, sinh viên điều dưỡng, hộ sinh thực thủ thuật, kỹ thuật điều dưỡng người bệnh giáo viên điều dưỡng viên, hộ sinh viên giao trách nhiệm phụ trách A có mặt *B cho phép giám sát C cho phép D có ủy quyền Câu 118.#Thơng tư 07/2011/TT-BYT quy định nhiệm vụ Điều dưỡng trưởng khoa: Kiểm tra, đôn đốc việc thực quy định, quy trình kỹ thuật bệnh viện, quy định vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn Báo cáo kịp thời cho việc đột xuất diễn biến bất thường người bệnh để kịp thời xử lý A trưởng phòng Điều dưỡng B điều dưỡng trưởng khối *C trưởng khoa D giám đốc bệnh viện Câu 119.#Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định nhiệm vụ Điều dưỡng trưởng khoa: Tham gia đào tạo …… cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, học viên, hộ lý, y công; tham gia nghiên cứu khoa học công tác đạo tuyến theo phân công *A liên tục B định hướng C chuyên khoa D kỹ giao tiếp Câu 120 #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định quyền hạn Điều dưỡng trưởng khoa: Tham gia …… khen thưởng, kỷ luật, tăng lương học tập điều dưỡng viên, hộ sinh viên hộ lý khoa A nhận xét B đề xuất C lựa chọn, đề xuất *D nhận xét, đề xuất Câu 121 định thành lập #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định Hội đồng Điều dưỡng bệnh viện ………………ra A Hội điều dưỡng cấp B Hội điều dưỡng Việt nam *C Giám đốc bệnh viện D Giám đốc Sở Y tế Phân biệt đúng/sai cách đánh dấu chữ X vào cột phù hợp với câu sau: Câu hỏi Đúng Câu 122 #Thông tư 07/2011/TT-BYT qui định: Người bệnh nằm viện điều dưỡng viên, hộ sinh viên tư vấn, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn tự chăm sóc, theo dõi, phịng bệnh thời gian nằm viện viện X Sai Câu 123 #Thông tư 07/2011/TT-BYT qui định: Người bệnh thuộc diện chăm sóc cấp II người bệnh tự thực hoạt động ngày hướng dẫn điều dưỡng viên, hộ sinh viên X Câu 124 #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định nhiệm vụ điều dưỡng trưởng khoa tham gia thường trực chăm sóc người bệnh hàng ngày X Câu 125 #Thơng tư 07/2011/TT-BYT qui định hệ thống tổ chức chăm sóc người bệnh: Bệnh viện cơng lập từ hạng II trở lên thành lập Hội đồng Điều dưỡng phòng Điều X 10 *D C phòng ngừa cố y khoa trang thiết bị y tế Câu 169 #Các đặc điểm chất lượng chăm sóc người bệnh gồm: A Người bệnh trao quyền; đáp ứng nhu cầu thể chất, tinh thần; chăm sóc bảo đảm an toàn, liên tục kịp thời B Người bệnh chăm sóc điều dưỡng viên, hộ sinh viên có lực chun mơn hợp tác chăm sóc C A B *D C người bệnh người chăm sóc mơi trường thân thiện có y đức Câu 170 #Các giải pháp tăng cường nghiên cứu điều dưỡng gồm A Có sách thúc đẩy đào tạo tăng cường lực nghiên cứu điều dưỡng B Khuyến khích triển khai đề tài nghiên cứu phổ biến kết nghiên cứu *C A, B khuyến khích thực hành dựa vào chứng D A B Câu 171 #Phân tích trình bày số liệu nghiên cứu dựa vào: A Đối tượng nghiên cứu B Phương pháp nghiên cứu *C Mục tiêu nghiên cứu D.Mẫu nghiên cứu Lý thuyết kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng Câu 172 #Người bệnh nhận định huyết áp kẹt trị số chênh lệch huyết áp tâm thu huyết áp tâm trương là: A < 25 mmHg B ≤ 25 mmHg C < 20 mmHg *D ≤ 20 mmHg Câu 173 #Trẻ sơ sinh có nhịp thở bình thường tần số thở từ: A 30 - 50 lần/phút B 35 - 55 lần/phút *C 40 - 60 lần/phút D 45 - 65 lần/phút Câu 174 #Nguyên tắc quan trọng cho người bệnh dùng thuốc là: A Đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn B Tiêm quy trình kỹ thuật C Thực *D Đảm bảo an tồn tính mạng Câu 175 #Người bệnh Nguyễn Văn Nam, 60 tuổi bị bệnh Đái tháo đường tuyp Bác sỹ cho y lệnh tiêm insulin hàng ngày Là điều dưỡng bạn lựa chọn đường tiêm phù hợp cho người bệnh: A Tiêm tĩnh mạch *B Tiêm da C Tiêm da D Tiêm bắp tay Câu 176 #Chai dịch 500 ml, tốc độ truyền theo y lệnh L giọt/1phút (20 giọt = ml) Thời gian truyền hết lượng dịch là: A 100 phút B 150 phút *C 200 phút 16 D 250 phút Câu 177 #Tai biến hay gặp trình truyền dịch là: A Nhiễm khuẩn nơi tiêm B Sốc phản vệ C Phù phổi cấp *D Phồng nơi tiêm Câu 178 #Dấu hiệu thiếu oxy người bệnh giai đoạn đầu là: A tím tái B mạch chậm *C nhịp thở tăng D giảm thị lực Câu 179 miệng hầu là: #Biện pháp thích hợp để phịng tránh nguy tổn thương niêm mạc thực hút thông A Kiểm tra máy hút trước sử dụng B Điều chỉnh áp lực hút phù hợp *C Thao tác hút nhẹ nhàng D Không hút đưa ống thơng vào Câu 180 #Mục đích thay băng rửa vết thương nhằm: A Đánh giá tình trạng vết thương B Băng kín vết thương tránh nhiễm khuẩn *C Giảm đau vết thương $D B C Câu 181 #Tỉ lệ ép tim thổi ngạt người lớn phương pháp người là: A 20 lần ép tim lần thổi ngạt B 20 lần ép tim lần thổi ngạt C 30 lần ép tim lần thổi ngạt *D 30 lần ép tim lần thổi ngạt Câu 182 #Bước thứ quy trình điều dưỡng bước là: A Nhận định B Lập kế hoạch *C Chẩn đoán D Thực Câu 183 #Chẩn đoán điều dưỡng khác với chẩn đoán điều trị là: A Hướng tới chẩn đoán bệnh cho người bệnh B Không thay đổi suốt thời gian điều trị C Chỉ dẫn hành động chăm sóc độc lập * D Thay đổi phản ứng người bệnh thay đổi Câu 184 #Người bệnh Nguyễn Thị Hoa, 50 tuổi nhập viện với triệu chứng khó thở nhịp thở 35lần/phút, tím tái, sốt cao 39°C, ho nhiều có đờm đặc màu xanh, xuất tiết nhiều đờm dãi Nếu bạn điều dưỡng, bạn chăm sóc người bệnh theo thứ tự: A Hạ sốt, thở oxy, hút đờm dãi B Hút đờm dãi, hạ sốt, thở oxy * C Hút đờm dãi, thở oxy, hạ sốt D Thở oxy, hút đờm dãi, hạ sốt Khoanh tròn chữ đầu câu từ/cụm từ thích hợp với chỗ trống câu hỏi sau: 17 Câu 185 #Khi ép tim cho người lớn, người cấp cứu dùng lực tồn thân ấn thẳng góc xuống xương ức đảm bảo cho xương ức lún sâu phía cột sống ………, nhịp nhàng liên tục với tần số 80 -100 lần/phút A - cm B - cm *C - cm D - cm Câu 186 lần/phút #Khi ép tim cho trẻ em, người cấp cứu dùng ……….để ép tim, nhịp nhàng với tần số 100 A bàn tay *B gốc bàn tay C hai bàn tay D gốc hai bàn tay Câu 187 #Khi nạn nhân bị đứt động mạch quay, người cấp cứu đặt garo cách vết thương ……cm *A B C D Câu 188 #Khi nạn nhân bị đứt động mạch: Máu .và phun mạnh lên theo nhịp đập tim A chảy tràn có màu đỏ tươi B chảy tràn có màu đỏ sẫm C chảy thành tia có màu đỏ sẫm *D chảy thành tia có màu đỏ tươi Câu 189 #Một nguyên tắc bất động gãy xương kín …… trục chi lực không đổi suốt thời gian bất động A kéo thẳng theo *B kéo liên tục theo C kéo khơng liên tục theo D kéo vng góc với Câu 190 #Gãy xương tình trạng tính liên tục hồn chỉnh xương, biểu từ ……… gãy hoàn toàn xương A Gãy khơng hồn tồn B Xương lịi ngồi *C Vết rạn xương D Gãy ½ thân xương Câu 191 #Tần số thổi ngạt cho người lớn bị ngừng ngừng hô hấp…… lần/phút *A 10 - 12 B 12 - 14 C 14 - 16 D 26 - 18 Câu 192 #Tăng huyết áp huyết áp tâm thu ……… và/hoặc huyết áp tâm trương ≥ 90mmHg A.≥ 160mmHg B ≥ 150mmHg *C ≥ 140mmHg D ≥ 130mmHg 18 Câu 193 #Huyết áp trẻ 10 tuổi nhận định bình thường huyết áp tâm thu …………và huyết áp tâm trương 60 mmHg A.120 mmHg B 110 mmHg *C 100 mmHg D 90 mmHg Câu 194 #Khơng tiêm thuốc………… vào bắp thịt, thuốc gây mảng mục vị trí tiêm A Kháng sinh *B Canxi Clorit C Vitamin C D Vitamin B12 Câu 195 #Người điều dưỡng thực tiêm ………để tìm phản ứng BCG với mục đích chẩn đốn lao A Tĩnh mạch B Dưới da *C Trong da D Bắp tay Câu 196 #Luân chuyển vị trí đặt kim luồn ngoại biên ………… làm giảm tỷ lệ nhiễm trùng biến chứng khác chỗ đặt kim luồn A ≥ 24 giờ/lần B 24 – 48 giờ/lần * C 48 – 72 giờ/lần D ≥72 giờ/lần Câu 197 #Một mục đích của truyền dịch ……… khối lượng tuần hoàn thể A lợi tiểu, làm tăng *B hồi phục lại C điều trị, làm tăng D chống nhiễm khuẩn, làm tăng Câu 198 máu #Khi túi máu đem buồng bệnh không nên để nhiệt độ 20 – 28°C quá………trước truyền *A 30 phút B 50 phút C 70 phút D 90 phút Câu 199 #Khi người bệnh bi thiếu ôxy làm cho tốc độ chuyển hóa giảm số tế bào thể bắt đầu chết sau sau khoảng………………nếu không cung cấp đủ ôxy A 10 giây *B 30 giây C 50 giây D 60 giây Câu 200 #Khi bị thiếu ôxy giai đoạn muộn người bệnh thường có biểu như:………… tím tái, thở dốc, co kéo hô hấp A Mạch, huyết áp tăng *B Mạch, huyết áp giảm C Mạnh tăng, huyết áp giảm D Mạch giảm, huyết áp tăng 19 Câu 201 #Khi thay băng vết thương thông thường phải đảm bảo gạc đắp vết thương đủ thấm hút dịch ……… đảm bảo vô khuẩn A.12 *B 24 C 36 D 48 Câu 202 #Trong thực kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, người điều dưỡng phải người bệnh A hỏi B quan sát *C nhận định D lập kế hoạch Câu 203 #Nhận định điều dưỡng q trình…………… có tổ chức hệ thống sử dụng để đánh giá thực trạng xác định vấn đề (hay nhu cầu chăm sóc) sức khoẻ cá nhân *A thu thập thông tin B ghi chép thông tin C thẩm định thông tin D đánh giá thông tin 20 Phân biệt đúng/sai cách đánh dấu X vào cột phù hợp với câu sau: Nội dung câu hỏi Câu 204 tay Đúng #Vị trí để tiến hành ép tim cho người lớn mũi ức khốt ngón X Câu 205 #Tư nạn nhân nằm ngửa, ưỡn cổ tối đa có tác dụng làm thơng thống đường thở thổi ngạt X Câu 206 #Tổng số đặt garo cho nạn nhân, không giờ, nới lần, lần nới không phút Câu 207 gian ngắn #Ấn động mạch tạm thời để cầm máu thực thời X X Câu 208 #Khi nạn nhân bị đứt động mạch quay phải băng vết thương sau hướng dẫn người phụ chặn động mạch Câu 209 cho nạn nhân #Một mục đích bất động gãy xương nhằm giảm đau X X Câu 210 #Khi nạn nhân bị gãy xương hở, phải ấn nhẹ đầu xương gãy vào bất động gãy xương Câu 211.#Khi bất động gãy xương không đặt nẹp trực tiếp với da thịt nạn nhân mà phải có bơng gạc đệm lót đầu nẹp, chỗ sát xương X X Câu 212 #Để đề phòng tai biến áp xe, nhiễm khuẩn nơi tiêm, người điều dưỡng phải quan sát nơi tiêm sau tiêm xong Câu 213 #Tiêm da tiêm lượng thuốc nhỏ 1/10 ml vào lớp thượng bì, thuốc hấp thu chậm X X Câu 214 #Khi truyền dịch phải đảm bảo áp lực máu người bệnh cao áp lực dịch truyền X Câu 215 #Nguyên nhân dẫn đến tắc mạch phổi truyền dịch thường khơng khí qua dây truyền vào tĩnh mạch X Câu 216 #Một nguyên nhân gây sốc tiêu huyết hồng cầu người nhận bị tiêu huỷ huyết người cho máu X Câu 217 dễ gây mù mắt X #Trẻ sơ sinh non yếu cho thở oxy với nồng độ cao thời gian dài Sai Câu 218 #Thời gian thở ô xy người bệnh lâu tình trạng tai biến ô xy liệu pháp người bệnh x Câu 219 #Khi người bệnh có đặt ống dẫn lưu, người điều dưỡng thường xuyên kiểm tra hệ thống dẫn lưu, bình đựng dịch dẫn lưu đảm bảo vơ khuẩn phải đặt thấp vị trí cần dẫn lưu X Câu 220 nhịp/1phút #Khi thân nhiệt thể tăng thêm 1° C, mạch tăng thêm 10-15 X Câu 221 #Người bệnh 50 tuổi nhận định mạch chậm, tần số mạch 60 nhịp/phút X Câu 222 #Khi lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, người điều dưỡng không cần đề xuất vấn đề ưu tiên nhận định X Câu 223 thiết X #Sự tham gia người bệnh vào trình chăm sóc khơng cần Câu 224 #Người điều dưỡng phải theo dõi người bệnh để phản ánh kịp thời diễn biến bất thường người bệnh 21 X Câu 225 cá nhân #Nhận định điều dưỡng sở để xây dựng kế hoạch chăm sóc cho x Câu hỏi tình lý thuyết Chọn câu trả lời khoanh tròn chữ đầu câu câu hỏi sau: Câu 226 #Cuối làm việc, bà mẹ bế trẻ nhi hốt hoảng gọi: “Cô ơi, cháu sốt cô xem giúp cho cháu với” Cô điều dưỡng trả lời: “Hết phải về, chị gọi người trực nhé” Là điều dưỡng trưởng, anh (chị) cho biết theo nội dung “Những việc phải làm người bệnh điều trị nội trú” quy định Thông tư 07/2014/TT-BYT chị điều dưỡng viên khơng thực điều phải làm là: A Niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn thủ tục cần thiết B Thăm khám, tìm hiểu, phát diễn biến bất thường giải nhu cầu cần thiết người bệnh C Giải thích kịp thời đề nghị, thắc mắc người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh *D Giải khẩn trương yêu cầu chun mơn; có mặt kịp thời người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh yêu cầu Câu 227 #Anh/chị nghe người bệnh A phàn nàn: Sáng nay, nhập viện đề nghị cô điều dưỡng phụ trách phịng cho tơi xin thuốc nhà uống tơi bệnh nhẹ, nhà gần Cô trả lời: ông biết nhẹ, biết nhẹ vào viện làm quay người Anh/chị cho biết theo nội dung “Những việc phải làm người bệnh điều trị nội trú” Thơng tư 07/2014/TT-BYT chị điều dưỡng viên không thực điều phải làm là: A Niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn thủ tục cần thiết B Thăm khám, tìm hiểu, phát diễn biến bất thường giải nhu cầu cần thiết người bệnh *C Giải thích kịp thời đề nghị, thắc mắc người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh D Giải khẩn trương u cầu chun mơn; có mặt kịp thời người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh yêu cầu Câu 228 #Một người dân phàn nàn: Tôi nằm viện bệnh viện B, hơm qua viện, tơi có thẻ bảo hiểm y tế người nghèo phải tốn 250.000đ, tơi hỏi khơng giải thích khoản chi phí Theo nội dung “Những việc phải làm người bệnh viện chuyển tuyến” Thông tư 07/2014/TTBYT, anh/chị thấy quy định mà bệnh viện B chưa thực là: A Công khai chi tiết khoản chi phí phiếu tốn giá dịch vụ y tế mà người bệnh phải toán B Giải thích đầy đủ người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh có yêu cầu *C Cơng khai chi tiết khoản chi phí phiếu toán giá dịch vụ y tế mà người bệnh phải tốn; giải thích đầy đủ người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh có yêu cầu D Tiếp thu ý kiến góp ý người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh người bệnh viện chuyển tuyến Câu 229 #Tại phịng khám, có trường hợp người bệnh đến khám mang thẻ bảo hiểm y tế, không mang loại giấy tờ tùy thân có ảnh kèm theo Anh/chị giải thích để người bệnh biết thủ tục khám bệnh, chữa bệnh theo quy định Luật Bảo hiểm y tế là: A Người tham gia bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế với giấy tờ chứng minh nhân thân người đó; trẻ em tuổi phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế B Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế với giấy tờ quy định trước viện C Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có hồ sơ chuyển viện sở khám bệnh, chữa bệnh *D Tất nội dung Câu 230 #Bệnh nhân Nguyễn Văn N, 75 tuổi khoa Nội phàn nàn: Tôi vào viện ngày mà tên điều dưỡng phụ trách phịng, tơi hỏi trả lời: tơi đeo biển tên ông không nhìn thấy 22 Theo anh/chị, điều dưỡng vi phạm nội dung sau chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Việt Nam: A Tôn trọng tuổi, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng người bệnh B Giới thiệu tên chào hỏi người bệnh, người nhà người bệnh cách thân thiện *C Giới thiệu tên chào hỏi người bệnh, người nhà người bệnh cách thân thiện; Lắng nghe người bệnh, người nhà người bệnh đáp ứng lại câu nói ân cần cử lịch D Cung cấp dịch vụ chăm sóc kèm theo nụ cười thân thiện Câu 231 #Sau buổi bình xét thi đua Trạm y tế xã A, chị T tỏ khó chịu anh Trạm trưởng bình bầu danh hiệu “người tốt việc tốt” Gặp chị nói: thực họp tớ khơng muốn nói đồng chí trạm trưởng mà người tốt việc tốt trạm người tốt việc tốt hết Theo quy định Thông tư 07/2014/TT-BYT ứng xử công chức, viên chức y tế đồng nghiệp, chị T không thực việc phải làm là: A Trung thực, chân thành, đoàn kết, có tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ lẫn *B Tự phê bình phê bình khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn, mang tính xây dựng C Tôn trọng lắng nghe ý kiến đồng nghiệp; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn thi hành công vụ, nhiệm vụ giao D Phát công chức, viên chức đơn vị thực không nghiêm túc quy định pháp luật nghĩa vụ công chức, viên chức phản ánh đến cấp có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân phản ánh Câu 232 #Trong lần kiểm tra Quy chế chuyên mơn trạm y tế xã A, phịng tiêm thấy có 01 thùng rác ghi nhãn chất thải lây nhiễm 01 thùng rác ghi nhãn chất thải thơng thường, lót túi nilon màu xanh Theo Quyết định 43/2007/QĐ-BYT, anh (chị) cho biết trạm y tế xã A phải sử dụng mã màu sắc cho thùng đựng chất thải rắn quy định là: A Màu xanh đựng chất thải thông thường, màu đen đựng chất thải lây nhiễm B Màu trắng đựng chất thải thông thường, màu vàng đựng chất thải lây nhiễm *C Màu xanh đựng chất thải thông thường, màu vàng đựng chất thải lây nhiễm D Màu vàng đựng chất thải thông thường, màu đen đựng chất thải lây nhiễm Câu 233 #Khi phân công nhiệm vụ cho Điều dưỡng trưởng khoa Nội, Trưởng phòng Tổ chức cán bệnh viện B đọc quyền hạn điều dưỡng trưởng khoa theo thông tư 07/2011/TT-BYT Bộ Y tế Do sơ xuất, chị nhầm nội dung, theo anh/chị, nội dung là: A Phân cơng cơng việc cho điều dưỡng viên hộ lý khoa *B Theo dõi, chấm công lao động hàng ngày tổng hợp ngày công để báo cáo C Giám sát điều dưỡng viên, hộ sinh viên hộ lý khoa thực quy định chun mơn chăm sóc điều dưỡng người bệnh, quy định khoa bệnh viện D Tham gia nhận xét, đề xuất khen thưởng, kỷ luật, tăng lương học tập điều dưỡng viên, hộ sinh viên hộ lý khoa Câu 234 #Khi giám sát điều dưỡng phụ trách phòng phát thuốc cho người bệnh, anh/chị nhận thấy người bệnh không uống ngay, chờ điều dưỡng viên khỏi phòng, người bệnh bỏ thuốc vào thùng rác Điều xảy điều dưỡng viên không thực trách nhiệm cho người bệnh dùng thuốc theo quy định Thơng tư 23/2011/TT-BYT, là: A Đảm bảo cho người bệnh dùng thuốc chuẩn bị sẵn sàng hộp thuốc cấp cứu B Trực tiếp hướng dẫn người nhà cho người bệnh dùng thuốc báo cho nhân viên y tế kịp thời có dấu hiệu bất thường *C Trực tiếp chứng kiến người bệnh dùng thuốc theo dõi phát kịp thời bất thường người bệnh dùng thuốc D Trực tiếp giám sát người bệnh dùng thuốc xử lý kịp thời tai biến dùng thuốc Câu 235 #Bệnh nhân Nam mang thuốc đến phịng Hành khoa hỏi: gói thuốc Acemuc điều dưỡng vừa phát cho, tơi kiểm tra hết hạn sử dụng, tơi có uống không Theo Thông tư 23/2011/TT-BYT, anh/chị cho biết việc phát thuốc hết hạn cho người bệnh trách nhiệm thuộc về: 23 A Dược sỹ cấp phát thuốc *B Điều dưỡng viên khoa lâm sàng C Dược sỹ cấp phát điều dưỡng viên khoa lâm sàng D Trưởng khoa Dược trưởng khoa lâm sàng Câu 236 #Điều dưỡng viên thực thuốc cho bệnh nhân A: “Hôm bác tiêm thuốc kháng sinh Ampicillin nhé, tiêm bắp tay” Người bệnh thắc mắc: “3 ngày tơi tồn khác tiêm tĩnh mạch, bác B giường tiêm bắp cô ạ” Điều dưỡng viên xem lại thấy người bệnh nói Theo Thông tư 23/2011/TT-BYT, anh/chị cho biết xảy nhầm lẫn chị điều dưỡng không thực đầy đủ việc: A Công khai thuốc dùng hàng ngày cho người bệnh B Chuẩn bị đủ phương tiện cho người bệnh dùng thuốc *C Đảm bảo cho người bệnh dùng thuốc D Hướng dẫn, giải thích cho người bệnh tuân thủ điều trị Câu 237 #Khi buồng, điều dưỡng trưởng khoa X thấy số người bệnh tụ tập hành lang nhận xét không tốt điều dưỡng khoa, thấy chị dừng lại, lắng nghe thêm thơng tin nói: “Các bác nên phản ánh vấn đề trực tiếp lên cấp thường xun có biểu lãnh đạo bệnh viện khen đấy” Theo anh/chị điều dưỡng trưởng khoa thực chưa tốt qui tắc ứng xử công chức, viên chức y tế với đồng nghiệp thi hành công vụ, nhiệm vụ giao là: A Thực nghiêm túc quy định Pháp luật công chức, viên chức B Tuyên truyền cho người bệnh chấp hành nghiêm nội qui đơn vị, qui trình, qui định chun mơn, nghiệp vụ *C Giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo đồng nghiệp D Tự phê bình phê bình khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn mang tính xây dựng Câu 238 #Một người bệnh không rõ nhân thân, người dân đường đưa vào khoa cấp cứu Sau thăm khám, người bệnh cần phẫu thuật để đảm bảo tính mạng Trong trường hợp người có quyền định phẫu thuật để cứu sống bệnh nhân là: A Bác sĩ phẫu thuật B Bác sỹ trưởng tua trực C Trưởng phòng KHTH *D Người đứng đầu sở khám bệnh, chữa bệnh Câu 239 Đang ngồi chăm trước máy vi tính, phụ nữ lớn tuổi vào hỏi: “Cô cho hỏi bệnh nhân bị cao huyết áp nằm khoa nào, tơi tìm người nhà mà khơng thấy”, điều dưỡng K: “Úi giời, hứng, đằng kìa, bà đến hỏi tiếp” Rồi điều dưỡng K tiếp tục tập trung vào hình máy vi tính Chị K không thực việc phải làm theo qui tắc ứng xử công chức, viên chức y tế là: *A Lịch sự, hòa nhã, văn minh giao dịch trực tiếp gián tiếp qua phương tiện thơng tin B Niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn người đến khám chữa bệnh thủ tục cần thiết C Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm nội quy đơn vị, quy trình, quy định chun mơn nghiệp vụ D Trung thực, chân thành, đồn kết, có tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ lẫn Câu 240 #Khi bạn phát cán khoa dược đổi thuốc người bệnh loại khác chất lượng so với loại thuốc mà bệnh viện cung cấp Anh/chị sẽ: A Im lặng cho việc khơng liên quan đến công việc điều dưỡng B Thông báo cho điều dưỡng khác biết để đề phòng *C Phản ánh đến cấp có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân nội dung phản ánh D Thông tin cho người bệnh để người bệnh báo cáo với lãnh đạo bệnh viện Câu 241 #Anh/chị điều dưỡng trưởng khoa, vào ngày nghỉ, nhà, nhận điện thoại điều dưỡng viên khoa báo khơng trực lý đột xuất nhờ phân công người trực thay Anh/chị liên hệ với vài điều dưỡng khác khoa, họ có lý đáng để khơng trực thay Là Điều dưỡng trưởng khoa anh/chị xử lý tình cách: A Báo cáo để trưởng khoa giải *B Tham gia thường trực thay cho điều dưỡng viên C Điện thoại cho tất điều dưỡng cịn lại khoa để phân cơng 24 D Thông báo cho điều dưỡng phân cơng trực hơm tự lo có lịch phân trực cụ thể Câu 242 #Hai người bệnh ăn xuất ăn chiều khoa dinh dưỡng bệnh viện cung cấp, đến đêm có biểu đau bụng, buồn nơn ngồi phân lỏng Sau thăm khám, bác sỹ kết luận hai bị ngộ độc thực phẩm từ khoa dinh dưỡng Theo anh/chị trách nhiệm giám sát việc thực qui định pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm nơi ăn, uống, chế biến thực phẩm bệnh viện thuộc về: *A Khoa/tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn B Khoa/tổ Dinh dưỡng C Phòng /tổ Điều dưỡng D Phòng/tổ Quản lý chất lượng bệnh viện Câu 243 #Bệnh viện P bệnh viện chuyên khoa hạng hai, giường bệnh kế hoạch 100 Lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh khoảng 3,5 kg/ngày, theo anh/chị thời gian thu gom tối thiểu là: A lần/ tuần *B lần/ tuần C lần/ tuần D lần/ tuần Câu 244 #Điều dưỡng viên trực tiếp thu khoản tiền người bệnh quy định bệnh viện Khi bị đồn tra phát điều dưỡng nói bác sĩ điều trị bảo thu Khoa tổ chức họp để làm rõ trách nhiệm, theo anh/chị trách nhiệm thuộc về: A Bác sĩ điều trị *B Cá nhân điều dưỡng viên C Điều dưỡng trưởng khoa D Trưởng khoa Câu 245 #Người bệnh Nguyễn Thị T bị liệt nửa người tai biến mạch máu não/ tăng huyết áp, điều trị khoa Lão khoa Do hoàn cảnh neo người nên gia đình bà T tỏ thái độ khơng hài lịng hàng ngày phải đến nhận xuất ăn từ khoa Dinh dưỡng buồng bệnh cho bà T ăn Trong trường hợp theo anh/chị trách nhiệm tổ chức tiếp nhận xuất ăn hỗ trợ ăn uống cho người bệnh khoa thuộc về: A Điều dưỡng trưởng khoa Dinh dưỡng *B Điều dưỡng trưởng khoa Lão khoa C Điều dưỡng chăm sóc khoa Lão khoa D Gia đình bà T Câu 246 # Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện giao nhiệm vụ cho chị Y quản lý nhà lưu giữ chất thải bệnh viện Trước bàn giao chất thải cho công ty vệ sinh môi trường, chị Y thường lựa chọn số dây truyền dịch, sonde hút, ống nội khí quản nhựa gom lại bán cho đồng nát để mua vật dụng sinh hoạt cho khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Theo quy chế quản lý chất thải y tế, chị Y vi phạm hành vi bị nghiêm cấm là: *A Buôn bán chất thải nguy hại B Xử lý tiêu hủy chất thải không qui định C Tái chế chất thải y tế nguy hại D Sử dụng chất thải tái chế cách tùy tiện Câu 247 #Anh/chị kiểm tra phát điều dưỡng viên phát gói thuốc uống ngày cho người bệnh mà không hướng dẫn cách sử dụng Khi người bệnh hỏi lại nhận câu trả lời “Bác uống hôm qua” Anh/chị chọn cách giải tốt là: A Nhắc nhở điều dưỡng viên buồng bệnh yêu cầu thực quy trình cho người bệnh uống thuốc B Yêu cầu điều dưỡng viên dừng việc phát thuốc cho người bệnh *C Mời điều dưỡng viên nhắc nhở rút kinh nghiệm yêu cầu phải thực quy trình, qui định cho người bệnh uống thuốc D Ghi vào sổ để chờ đưa giao ban rút kinh nghiệm Câu 248 #Trong làm việc, người bệnh điều trị khoa từ chối lấy máu xét nghiệm theo định bác sĩ, với lý người bệnh lấy máu tua trực hôm trước Theo (Anh) chị người bệnh có quyền từ chối khơng? *A Có, người bệnh có quyền từ chối xét nghiệm, sử dụng thuốc, áp dụng thủ thuật phương pháp điều trị phải cam kết tự chịu trách nhiệm văn việc từ chối 25 B Có người bệnh từ chối xét nghiệm, sử dụng thuốc, áp dụng thủ thuật phương pháp điều trị mà không cần phải cam kết tự chịu trách nhiệm văn việc từ chối C Khơng, người bệnh khơng có quyền từ chối xét nghiệm, sử dụng thuốc, áp dụng thủ thuật phương pháp điều trị D Khơng, người bệnh bắt buộc phải làm xét nghiệm, sử dụng thuốc, áp dụng thủ thuật phương pháp điều trị qua trình khám chữa bệnh Câu 249 #Một bệnh nhân tâm thần trạng thái kích động, người nhà người bệnh đề nghị ký hồ sơ tự chịu trách nhiệm để xin cho người bệnh điều trị nhà (Anh) chị lựa chọn biện pháp giải cho tình là: A Để người nhà ký hồ sơ cam kết tự chịu trách nhiệm cho người bệnh nhà *B Giải thích cho người nhà hiểu yêu cầu bắt buộc phải để người bệnh lại chữa bệnh C Làm thủ tục cho người bệnh viện theo đề nghị gia đình D Để người nhà ký hồ sơ kê đơn cho người bệnh nhà điều trị tiếp Câu 250 #Bạn chứng kiến điều dưỡng bàn giao trực có người nhà người bệnh hốt hoảng báo: “Cô sang khám cho cháu với, bị sốt, tơi sờ trán thấy nóng, chân tay lạnh” Điều dưỡng trả lời: “Khơng đâu! Hàng ngày sốt thế, bà lấy khăn ướt chườm mát cho cháu đỡ sốt mà” Theo thông tư 07/2011/TT-BYT, anh/chị thấy điều dưỡng vi phạm nội dung: A Người bệnh đánh giá theo dõi diễn biến bệnh, phát người bệnh có dấu hiệu bất thường, điều dưỡng, hộ sinh kỹ thuật viên phải báo cáo cho bác sỹ điều trị xử trí kịp thời B Người bệnh đánh giá theo dõi diễn biến bệnh, phát người bệnh có dấu hiệu bất thường, điều dưỡng, hộ sinh kỹ thuật viên phải có hành động xử trí phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn *C Người bệnh đánh giá theo dõi diễn biến bệnh, phát người bệnh có dấu hiệu bất thường, điều dưỡng, hộ sinh kỹ thuật viên phải có hành động xử trí phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn báo cáo cho bác sỹ điều trị xử trí kịp thời D Người bệnh gia đình có trách nhiệm theo dõi bệnh, phát có dấu hiệu bất thường phải thơng báo cho nhân viên y tế Điều dưỡng, hộ sinh kỹ thuật viên phải có hành động xử trí phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn báo cáo cho bác sỹ điều trị xử trí kịp thời Câu 251 #Bạn chứng kiến cảnh làm việc buồng bệnh có điều dưỡng chăm sóc nhóm học sinh thực tập Điều dưỡng đứng pha thuốc, rút thuốc từ lọ thuốc vào bơm tiêm giao cho học sinh ghi cơng khai thuốc Tồn việc tiêm thuốc cho người bệnh giường bệnh học sinh thực tập thực Theo TT 07/2011/TT-BYT, điều dưỡng làm chưa quy định chăm sóc người bệnh là: A Học sinh, sinh viên điều dưỡng, hộ sinh phép thực thủ thuật, kỹ thuật điều dưỡng người bệnh cho phép giáo viên điều dưỡng viên, hộ sinh viên giao trách nhiệm phụ trách *B Học sinh, sinh viên điều dưỡng, hộ sinh phép thực thủ thuật, kỹ thuật điều dưỡng người bệnh cho phép giám sát giáo viên điều dưỡng viên, hộ sinh viên giao trách nhiệm phụ trách C Học sinh, sinh viên điều dưỡng, hộ sinh phép thực hiện thủ thuật, kỹ thuật điều dưỡng người bệnh học lý thuyết thực hành mơ hình kỹ thuật không cần giám sát giáo viên điều dưỡng viên, hộ sinh viên giao trách nhiệm phụ trách D Học sinh, sinh viên điều dưỡng, hộ sinh thực thủ thuật, kỹ thuật điều dưỡng người bệnh trực không cần giám sát giáo viên điều dưỡng viên, hộ sinh viên giao trách nhiệm phụ trách Câu 252 #Tại bệnh viện A có người bệnh bị bệnh tăng huyết áp điều trị ổn định đề nghị xin bác sỹ cho viện điều trị ngoại trú, bác sỹ kiên không cho Nếu bạn, bạn chọn giải pháp tốt để giải cho người bệnh luật là: A Giải thích cho người bệnh tiếp tục lại điều trị nội trú B Giải cho người bệnh viện kê đơn thuốc điều trị cho người bệnh điều trị nhà C Giải cho người bệnh viện, ghi đơn thuốc hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc sức khỏe nhà *D Giải cho người bệnh viện, lập hồ sơ bệnh án ngoại trú, ghi sổ y bạ theo dõi điều trị ngoại trú 26 Câu 253 #Khi bạn giám sát khoa Liên chuyên khoa – bệnh viện Q, nghe thấy người người bệnh hỏi người bệnh khác: mổ phải đóng phong bì cho bác sỹ anh nhỉ? Người bệnh trả lời: Tơi mổ tơi khơng đóng phong bì Nhưng khơng thấy họ nhắc nhở “không đưa tiền quà cho cán y tế” Theo Thông tư 07/2014/TT-BYT quy tắc ứng xử, anh/chị, cho biết Khoa LCK chưa thực đầy đủ trách nhiệm quy định là: A Phổ biến cho người bệnh không biếu tiền cán y tế làm nhiệm vụ B Quán triệt cho người bệnh không biếu tiền, quà cán y tế làm nhiệm vụ C Quán triệt, phổ biến cho nhân dân: Không đưa tiền, quà biếu trước viên chức y tế thi hành nhiệm vụ *D Quán triệt, phổ biến cho nhân dân: Không biếu tiền, quà viên chức y tế thi hành nhiệm vụ Câu 254 #Tại buổi họp khoa, trưởng khoa triển khai Kế hoạch tổ chức thi tay nghề bệnh viện Đọc xong kế hoạch, anh nói: “Tổ chức thi thi thơi, thực chẳng giải việc gì, vừa thi thể dục thể thao thời gian xong, lại…”.Theo quy định Thông tư 07/2014/TT-BYT, anh/chị cho biết anh trưởng khoa chưa thực trách nhiệm: *A Hưởng ứng phong trào thi đua đơn vị B Quán triệt, hưởng ứng phong trào thi đua đơn vị C Tham gia đầy đủ phong trào thi đua đơn vị D Thực nghiêm túc phong trào thi đua đơn vị Câu 255 #Tại Khoa X, sau đồn kiểm tra về, điều dưỡng M nói với điều dưỡng H: “Lúc kiểm tra mà chẳng có lỗi, lần trước kiểm tra phê bình phịng chị phụ trách khơng gọn gàng có đâu, theo chị em để nguyên chẳng đâu” Theo quy định Thông tư 07/2014/TT-BYT, anh/chị cho biết điều dưỡng M không thực trách nhiệm: A Hưởng ứng phong trào thi đua đơn vị *B Gương mẫu chấp hành vận động đồng nghiệp thực C Tham gia đầy đủ phong trào thi đua đơn vị D Thực nghiêm túc phong trào thi đua đơn vị Câu 256 #Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Ban giám đốc bệnh viện phân công làm đầu mối theo dõi báo cáo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm Các nhân viên khoa thắc mắc: lại phân cơng cho khoa Kiểm sốt nhiễm khuẩn mà khơng phải khoa Truyền nhiễm? Theo quy định Thông tư 18/2009/TT-BYT, anh/chị thấy nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn chưa biết nhiệm vụ khoa là: A Phát báo cáo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm phân công B Phát giám sát tình hình dịch bệnh truyền nhiễm phân cơng C Phát hiện, giám sát dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định pháp luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm *D Phát hiện, giám sát báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định pháp luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm Câu 257 #Trong giám sát điều dưỡng viên tiêm, truyền, bạn phát điều dưỡng A sau lấy nước cất để pha thuốc tiêm, thả vỏ ống nước cất thủy tinh vào phương tiện chứa chất thải đặt xe tiêm Bạn hướng dẫn điều dưỡng A cho vỏ ống nước cất vào: *A Thùng kháng thủng màu vàng B Xơ có lót túi nilong màu vàng C Xơ có lót túi nilong màu xanh D Xơ có lót túi nilong màu trắng Câu 258 #Là điều dưỡng trưởng khoa, giám sát điều dưỡng thực y lệnh tiêm, truyền, bạn phát điều dưỡng B vứt bỏ sát khuẩn sau tiêm cho người bệnh vào phương tiện chứa chất thải đặt xe tiêm cách tùy tiện, bạn hướng dẫn điều dưỡng B thực quy định phải cho sát khuẩn cho người bệnh vào: A Xơ có lót túi nilong màu trắng *B Xơ có lót túi nilong màu vàng C Xơ có lót túi nilong màu xanh 27 D Thùng kháng thủng màu vàng Câu 259 #Là điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Tổng hợp giám sát điều dưỡng A thay băng cho người bệnh, bạn nhận thấy điều dưỡng A lúng túng vứt bỏ miếng băng bóc vết thương vào phương tiện chứa chất thải, bạn hướng dẫn điều dưỡng A phải cho miếng băng nhiễm bẩn vào: A Xơ có lót túi ni lơng màu xanh B Xơ có lót túi ni lơng màu trắng *C Xơ có lót túi ni lơng màu vàng D Thùng kháng thủng màu vàng Câu 260 #Là điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức, buồng bạn phát điều dưỡng A sau thực vệ sinh miệng cho người bệnh bị hôn mê, tiếp tục thay quần, áo cho người bệnh, không tháo bỏ găng tay Bạn nhắc điều dưỡng cần phải: A Nhanh chóng thay quần, áo cho người bệnh *B Tháo găng, sát khuẩn tay trước thay quần, áo cho người bệnh C Sát khuẩn tay trước thay quần áo cho người bệnh D Thu dọn dụng cụ, thay quần, áo cho người bệnh Câu 261 #Là điều dưỡng trưởng khoa Đông Y, kiểm tra công tác vệ sinh bạn nhận thấy thùng chứa chất thải lây nhiễm chất thải thơng thường cịn lượng lớn chất thải từ hôm trước, bạn yêu cầu chị hộ lý phải vận chuyển chất thải khoa đến nhà rác tập trung bệnh viện: A Từ 2-3 lần/1 ngày B Từ 3- lần/1 ngày *C Ít lần/1 ngày cần D Khi cần Câu 262 #Là điều dưỡng trưởng khoa Nhi, đến buồng bệnh bệnh Nhi bị tiêu chảy, bạn nhận thấy hầu hết bà mẹ chưa thực việc rửa tay chăm sóc con, bạn hướng dẫn cho bà mẹ cần phải rửa tay xà phòng vào thời điểm: A Sau cho trẻ bú/ăn B Trước cho trẻ bú/ăn C Thường xuyên *D Trước, sau cho trẻ ăn; trước, sau chăm sóc trẻ Câu 263 #Là điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức, giám sát điều dưỡng chăm sóc người bệnh, bạn chứng kiến điều dưỡng A sau tiêm tĩnh mạch cho người bệnh, sơ ý điều dưỡng A bị kim tiêm xuyên vào đầu ngón tay bị chảy máu, điều dưỡng A lúng túng để xử trí, bạn hướng dẫn điều dưỡng A cần phải lập tức: A Dùng cồn thấm máu B Nặn máu dùng cồn thấm máu *C Rửa tay bị tổn thương nước xà phòng vòi nước chảy D Dùng dung dịch sát khuẩn tay nhanh vệ sinh bàn tay Câu 264 #Là điều dưỡng trưởng khoa, giám sát bạn chứng kiến điều dưỡng A truyền tĩnh mạch cho người bệnh, không may bàn tay bị dính máu người bệnh, bạn nhận thấy điều dưỡng A chưa tự tin để để xử trí, bạn hướng dẫn điều dưỡng A cần phải: A Sát khuẩn tay dung dịch sát khuẩn tay nhanh *B Rửa tay nước xà phòng C Dùng cồn lau máu D Dùng cồn lau máu, rửa tay nước Câu 265 #Là điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu thành lập, có nhiều điều dưỡng trường, bạn nhận thấy rõ thiếu hụt kiến thức, thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn điều dưỡng này, đặc biệt biện pháp phòng ngừa lây nhiễm HIV, HBV, HCV Bạn hướng dẫn cho số điều dưỡng biện pháp quan trọng phòng ngừa lây nhiễm HIV, HBV, HCV nhân viên y tế là: 28 A Đeo trang B Đi găng tay C Rửa tay *D Phòng ngừa quản lý tai nạn vật sắc nhọn Câu 373 Quyết định việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực “đổi phong cách, thái độ phục vụ cán y tế hướng tới hài lòng người bệnh” ban hành: A Ngày 04/5/2015 B Ngày 04/6/2015* C Ngày 04/7/2015 D Ngày 04/8/2015 Câu 374 Cam kết thực đổi phong cách, thái độ phục vụ cán y tế hướng tới hài lòng người bệnh tổ chức tại: A cấp B cấp C cấp D cấp* Câu 375 Theo Quyết định 2151/ QĐ- BYT đổi phong cách…, tất sở khám, chữa bệnh toàn quốc phải triển khai đánh giá hài lòng người bệnh hàng tháng từ: A Năm 2015 B Năm 2016* C Năm 2017 D Năm 2018 Câu 376 Theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 2151/2015/QĐ-BYT đổi phong cách: Thông tư quy định trang phục y tế bắt đầu thực từ: A 01/01/2016* B 01/03/2016 C 01/05/2016 D 01/06/2016 Câu 377 Nội dung Chuẩn đạo đức nghề nghiệp Điều dưỡng viên có: A.9 chuẩn 30 tiêu chí B.8 chuẩn 30 tiêu chí* C.8 chuẩn 32 tiêu chí D.10 chuẩn 32 tiêu chí Câu 378 Nội dung kế hoạch đổi phong cách, bệnh viện phải thành lập phịng: A Quan hệ khách hàng B Cơng tác xã hội* C Chăm sóc người bệnh theo yêu cầu D Chăm sóc đặc biệt Câu 379 Theo kế hoạch đổi phong cách, từ tháng 7/2015 phải triển khai Đội niên tình nguyện “Tiếp sức người bệnh” tại: *A Tất bệnh viện tuyến Trung ương 63 Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố B Bệnh viện thuộc thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ C Hầu hết bệnh viện nước 29 D Các bệnh viện tuyến tỉnh/thành phố Câu 380 Nội dung xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn kế hoạch đổi phong cách, người cán y tế cần có: A Nụ cười thân thiện B Nụ cười từ trái tim* C Nụ cười vui vẻ D Nụ cười duyên dáng Câu 381 Nội dung cán y tế cam kết thực “Đổi phong cách, thái độ phục vụ hướng tới hài lòng người bệnh”, gồm: A nội dung B nội dung C nội dung D nội dung* Câu 382 Nội dung kế hoạch đổi phong cách, thái độ phục vụ cán y tế hướng tới hài lòng người bệnh gồm: A 10 nội dung B 11 nội dung C 12 nội dung D 13 nội dung* 30 ... tín ngưỡng người bệnh B Giới thi? ??u tên chào hỏi người bệnh, người nhà người bệnh cách thân thi? ??n *C Giới thi? ??u tên chào hỏi người bệnh, người nhà người bệnh cách thân thi? ??n; Lắng nghe người bệnh,... nhiệm: *A Hưởng ứng phong trào thi đua đơn vị B Quán triệt, hưởng ứng phong trào thi đua đơn vị C Tham gia đầy đủ phong trào thi đua đơn vị D Thực nghiêm túc phong trào thi đua đơn vị Câu 255 #Tại... hoạch tổ chức thi tay nghề bệnh viện Đọc xong kế hoạch, anh nói: “Tổ chức thi thi thơi, thực chẳng giải việc gì, vừa thi thể dục thể thao thời gian xong, lại…”.Theo quy định Thông tư 07/2014/TT-BYT,
- Xem thêm -

Xem thêm: BO CAU HOI THI , BO CAU HOI THI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn