51 2017 TT BYT 320095

12 6 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2020, 09:21

BỘ Y TẾ - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 51/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 THƠNG TƯ HƯỚNG DẪN PHỊNG, CHẨN ĐỐN VÀ XỬ TRÍ PHẢN VỆ Căn Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Căn Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thơng tư Hướng dẫn phịng, chẩn đốn xử trí phản vệ Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Thông tư hướng dẫn phịng, chẩn đốn xử trí phản vệ Thông tư áp dụng sở khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh quan, tổ chức, cá nhân có liên quan Điều Giải thích từ ngữ Phản vệ phản ứng dị ứng, xuất từ vài giây, vài phút đến vài sau thể tiếp xúc với dị nguyên gây bệnh cảnh lâm sàng khác nhau, nghiêm trọng dẫn đến tử vong nhanh chóng Dị nguyên yếu tố lạ tiếp xúc có khả gây phản ứng dị ứng cho thể, bao gồm thức ăn, thuốc yếu tố khác Sốc phản vệ mức độ nặng phản vệ đột ngột giãn toàn hệ thống mạch co thắt phế quản gây tử vong vòng vài phút Điều Ban hành kèm theo Thơng tư hướng dẫn phịng, chẩn đốn xử trí phản vệ sau Hướng dẫn chẩn đoán phản vệ Phụ lục I Hướng dẫn chẩn đoán mức độ phản vệ Phụ lục II Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ Phụ lục III Hướng dẫn xử trí phản vệ số trường hợp đặc biệt Phụ lục IV Hộp thuốc cấp cứu phản vệ trang thiết bị y tế Phụ lục V Hướng dẫn khai thác tiền sử dị ứng Phụ lục VI Mẫu thẻ theo dõi dị ứng Phụ lục VII Hướng dẫn định làm test da Phụ lục VIII Quy trình kỹ thuật test da Phụ lục IX 10 Sơ đồ chẩn đốn xử trí phản vệ Phụ lục X Điều Nguyên tắc dự phòng phản vệ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bác sĩ, nhân viên y tế phải bảo đảm nguyên tắc dự phòng phản vệ sau đây: Chỉ định đường dùng thuốc phù hợp nhất, tiêm không sử dụng đường dùng khác Không phải thử phản ứng cho tất thuốc trừ trường hợp có định bác sĩ theo quy định Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư Không kê đơn thuốc, định dùng thuốc dị nguyên biết rõ gây phản vệ cho người bệnh Trường hợp khơng có thuốc thay phù hợp mà cần dùng thuốc dị nguyên gây phản vệ cho người bệnh phải hội chẩn chuyên khoa dị ứng-miễn dịch lâm sàng bác sĩ tập huấn phịng, chẩn đốn xử trí phản vệ để thống định phải đồng ý văn người bệnh đại diện hợp pháp người bệnh Việc thử phản ứng người bệnh với thuốc dị nguyên gây dị ứng cho người bệnh phải tiến hành chuyên khoa dị ứng-miễn dịch lâm sàng bác sĩ tập huấn phịng, chẩn đốn xử trí phản vệ thực Tất trường hợp phản vệ phải báo cáo Trung tâm Quốc gia Thông tin Thuốc Theo dõi phản ứng có hại thuốc Trung tâm Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Thơng tin Thuốc Theo dõi phản ứng có hại thuốc theo mẫu báo cáo phản ứng có hại thuốc hành theo quy định Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tổ chức hoạt động khoa Dược bệnh viện Bác sĩ, người kê đơn thuốc nhân viên y tế khác có thẩm quyền phải khai thác kỹ tiền sử dị ứng thuốc, dị nguyên người bệnh trước kê đơn thuốc định sử dụng thuốc theo quy định Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư Tất thông tin liên quan đến dị ứng, dị nguyên phải ghi vào sổ khám bệnh, bệnh án, giấy viện, giấy chuyển viện Khi xác định thuốc dị nguyên gây phản vệ, bác sĩ, nhân viên y tế phải cấp cho người bệnh thẻ theo dõi dị ứng ghi rõ tên thuốc dị nguyên gây dị ứng theo hướng dẫn Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này, giải thích kỹ nhắc người bệnh cung cấp thông tin cho bác sĩ, nhân viên y tế khám bệnh, chữa bệnh Điều Chuẩn bị, dự phòng cấp cứu phản vệ Adrenalin thuốc thiết yếu, quan trọng hàng đầu, sẵn có để sử dụng cấp cứu phản vệ Nơi có sử dụng thuốc, xe tiêm phải trang bị sẵn sàng hộp thuốc cấp cứu phản vệ Thành phần hộp thuốc cấp cứu phản vệ theo quy định mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có hộp thuốc cấp cứu phản vệ trang thiết bị y tế theo quy định mục II Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư Bác sĩ, nhân viên y tế phải nắm vững kiến thức thực hành cấp cứu phản vệ theo phác đồ Trên phương tiện giao thông công cộng máy bay, tàu thủy, tàu hỏa, cần trang bị hộp thuốc cấp cứu phản vệ theo hướng dẫn mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư Điều Xử trí phản vệ Adrenalin thuốc quan trọng hàng đầu để tiêm bắp cho người bị phản vệ chẩn đoán phản vệ từ độ II trở lên Bác sĩ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên phải xử trí cấp cứu phản vệ theo quy định Phụ lục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Thơng tư Đối với người có tiền sử phản vệ có sẵn adrenalin mang theo người người bệnh người khác nhân viên y tế phép sử dụng thuốc trường hợp khẩn cấp để tiêm bắp cấp cứu khơng có nhân viên y tế Điều Hiệu lực thi hành Thơng tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2018 Thông tư số 08/1999/TT-BYT ngày tháng năm 1999 Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn phòng cấp cứu sốc phản vệ hết hiệu lực kể từ ngày Thơng tư có hiệu lực thi hành Điều Điều khoản tham chiếu Trong trường hợp văn quy phạm pháp luật quy định viện dẫn Thông tư có thay đổi, bổ sung thay áp dụng theo văn quy phạm pháp luật, quy định Điều Trách nhiệm thi hành Trách nhiệm người đứng đầu, người phụ trách chuyên môn sở khám bệnh, chữa bệnh: a) Tổ chức thực nghiêm Thông tư sở khám, chữa bệnh b) Ban hành hướng dẫn, quy chế, quy trình cụ thể để áp dụng sở khám bệnh, chữa bệnh sở hướng dẫn Thông tư c) Đào tạo, tập huấn, phổ biến Thông tư cho người hành nghề, nhân viên y tế thuộc sở khám, chữa bệnh quản lý Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực Thơng tư Chánh Văn phịng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng Y tế Bộ, ngành, quan tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực Thơng tư Trong q trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, đề nghị đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế để hướng dẫn, xem xét giải quyết./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Ủy ban vấn đề xã hội Quốc hội; - Văn phịng Chính phủ (Vụ KGVX, Cơng báo, Cổng TTĐTCP); - Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c); - Các Thứ trưởng Bộ Y tế; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn QPPL); - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - Y tế Bộ, Ngành; - VP Bộ, TTra Bộ, Vụ, Cục, Tổng cục thuộc BYT; - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Cổng thông tin điện tử BYT; - Lưu: VT, PC, KCB (02) Nguyễn Viết Tiến PHỤ LỤC I HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN PHẢN VỆ (Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế) I Chẩn đoán phản vệ: Triệu chứng gợi ý Nghĩ đến phản vệ xuất triệu chứng sau: a) Mày đay, phù mạch nhanh b) Khó thở, tức ngực, thở rít c) Đau bụng nơn d) Tụt huyết áp ngất e) Rối loạn ý thức Các bệnh cảnh lâm sàng: Bệnh cảnh lâm sàng 1: Các triệu chứng xuất vài giây đến vài da, niêm mạc (mày đay, phù mạch, ngứa ) có triệu chứng sau: a) Các triệu chứng hơ hấp (khó thở, thở rít, ran rít) b) Tụt huyết áp (HA) hay hậu tụt HA (rối loạn ý thức, đại tiện, tiểu tiện không tự chủ ) Bệnh cảnh lâm sàng 2: Ít triệu chứng sau xuất vài giây đến vài sau người bệnh tiếp xúc với yếu tố nghi ngờ: a) Biểu da, niêm mạc: mày đay, phù mạch, ngứa b) Các triệu chứng hô hấp (khó thở, thở rít, ran rít) c) Tụt huyết áp hậu tụt huyết áp (rối loạn ý thức, đại tiện, tiểu tiện không tự chủ ) d) Các triệu chứng tiêu hóa (nơn, đau bụng ) Bệnh cảnh lâm sàng 3: Tụt huyết áp xuất vài giây đến vài sau tiếp xúc với yếu tố nghi ngờ mà người bệnh bị dị ứng: a) Trẻ em: giảm 30% huyết áp tâm thu (HA tối đa) tụt huyết áp tâm thu so với tuổi (huyết áp tâm thu < 70mmHg) b) Người lớn: Huyết áp tâm thu < 90mmHg giảm 30% giá trị huyết áp tâm thu II Chẩn đoán phân biệt: Các trường hợp sốc: sốc tim, sốc giảm thể tích, sốc nhiễm khuẩn Tai biến mạch máu não Các nguyên nhân đường hơ hấp: COPD, hen phế quản, khó thở quản (do dị vật, viêm) Các bệnh lý da: mày đay, phù mạch Các bệnh lý nội tiết: bão giáp trạng, hội chứng carcinoid, hạ đường máu Các ngộ độc: rượu, opiat, histamin./ PHỤ LỤC II HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN MỨC ĐỘ PHẢN VỆ (Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế) Phản vệ phân thành mức độ sau: (lưu ý mức độ phản vệ nặng lên nhanh không theo tuần tự) Nhẹ (độ I): Chỉ có triệu chứng da, tổ chức da niêm mạc mày đay, ngứa, phù mạch Nặng (độ II): có từ biểu nhiều quan: a) Mày đay, phù mạch xuất nhanh b) Khó thở nhanh nơng, tức ngực, khàn tiếng, chảy nước mũi c) Đau bụng, nôn, ỉa chảy d) Huyết áp chưa tụt tăng, nhịp tim nhanh loạn nhịp Nguy kịch (độ III): biểu nhiều quan với mức độ nặng sau: a) Đường thở: tiếng rít quản, phù quản b) Thở: thở nhanh, khị khè, tím tái, rối loạn nhịp thở c) Rối loạn ý thức: vật vã, mê, co giật, rối loạn trịn d) Tuần hoàn: sốc, mạch nhanh nhỏ, tụt huyết áp Ngừng tuần hồn (độ IV): Biểu ngừng hơ hấp, ngừng tuần hồn./ PHỤ LỤC III HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ CẤP CỨU PHẢN VỆ (Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế) I Nguyên tắc chung Tất trường hợp phản vệ phải phát sớm, xử trí khẩn cấp, kịp thời chỗ theo dõi liên tục vịng 24 Bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, nhân viên y tế khác phải xử trí ban đầu cấp cứu phản vệ Adrenalin thuốc thiết yếu, quan trọng hàng đầu cứu sống người bệnh bị phản vệ, phải tiêm bắp chẩn đoán phản vệ từ độ II trở lên Ngoài hướng dẫn này, số trường hợp đặc biệt phải xử trí theo hướng dẫn Phụ lục IV ban hành kèm theo Thơng tư II Xử trí phản vệ nhẹ (độ I): dị ứng chuyển thành nặng nguy kịch Sử dụng thuốc methylprednisolon diphenhydramin uống tiêm tùy tình trạng người bệnh Tiếp tục theo dõi 24 để xử trí kịp thời III Phác đồ xử trí cấp cứu phản vệ mức nặng nguy kịch (độ II, III) Phản vệ độ II nhanh chóng chuyển sang độ III, độ IV Vì vậy, phải khẩn trương, xử trí đồng thời theo diễn biến bệnh: Ngừng tiếp xúc với thuốc dị nguyên (nếu có) Tiêm truyền adrenalin (theo mục IV đây) Cho người bệnh nằm chỗ, đầu thấp, nghiêng trái có nơn Thở xy: người lớn 6-101/phút, trẻ em 2-41/phút qua mặt nạ hở Đánh giá tình trạng hơ hấp, tuần hồn, ý thức biểu da, niêm mạc người bệnh a) Ép tim ngồi lồng ngực bóp bóng (nếu ngừng hơ hấp, tuần hồn) b) Đặt nội khí quản mở khí quản cấp cứu (nếu khó thở quản) Thiết lập đường truyền adrenalin tĩnh mạch với dây truyền thông thường kim tiêm to (cỡ 14 16G) đặt catheter tĩnh mạch đường truyền tĩnh mạch thứ hai để truyền dịch nhanh (theo mục IV đây) Hội ý với đồng nghiệp, tập trung xử lý, báo cáo cấp trên, hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa cấp cứu, hồi sức và/hoặc chuyên khoa dị ứng (nếu có) IV Phác đồ sử dụng adrenalin truyền dịch Mục tiêu: nâng trì ổn định HA tối đa người lớn lên ≥ 90mmHg, trẻ em ≥ 70mmHg không cịn dấu hiệu hơ hấp thở rít, khó thở; dấu hiệu tiêu hóa nơn mửa, ỉa chảy Thuốc adrenalin 1mg = 1ml = ống, tiêm bắp: a) Trẻ sơ sinh trẻ < 10kg: 0,2ml (tương đương 1/5 ống) b) Trẻ khoảng 10 kg: 0,25ml (tương đương 1/4 ống) c) Trẻ khoảng 20 kg: 0,3ml (tương đương 1/3 ống) d) Trẻ > 30kg: 0,5ml (tương đương 1/2 ống) e) Người lớn: 0,5-1 ml (tương đương 1/2-1 ống) Theo dõi huyết áp 3-5 phút/lần Tiêm nhắc lại adrenalin liều khoản mục IV 3-5 phút/lần huyết áp mạch ổn định Nếu mạch không bắt huyết áp không đo được, dấu hiệu hô hấp tiêu hóa nặng lên sau 2-3 lần tiêm bắp khoản mục IV có nguy ngừng tuần hồn phải: a) Nếu chưa có đường truyền tĩnh mạch: Tiêm tĩnh mạch chậm dung dịch adrenalin 1/10.000 (1 ống adrenalin 1mg pha với 9ml nước cất = pha loãng 1/10) Liều adrenalin tiêm tĩnh mạch chậm cấp cứu phản vệ 1/10 liều adrenalin tiêm tĩnh mạch cấp cứu ngừng tuần hoàn Liều dùng: - Người lớn: 0,5-1 ml (dung dịch pha lỗng 1/10.000=50-100µg) tiêm 1-3 phút, sau phút tiêm tiếp lần lần mạch huyết áp chưa lên Chuyển sang truyền tĩnh mạch liên tục thiết lập đường truyền - Trẻ em: Không áp dụng tiêm tĩnh mạch chậm b) Nếu có đường truyền tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch liên tục adrenalin (pha adrenalin với dung dịch natriclorid 0,9%) cho người bệnh đáp ứng với adrenalin tiêm bắp truyền đủ dịch Bắt đầu liều 0,1 µg/kg/phút, 3-5 phút điều chỉnh liều adrenalin tùy theo đáp ứng người bệnh c) Đồng thời với việc dùng adrenalin truyền tĩnh mạch liên tục, truyền nhanh dung dịch natriclorid 0,9% 1.000ml-2.000ml người lớn, 10-20ml/kg 10-20 phút trẻ em nhắc lại cần thiết Khi có đường truyền tĩnh mạch adrenalin với liều trì huyết áp ổn định theo dõi mạch huyết áp giờ/lần đến 24 Bảng tham khảo cách pha loãng adrenalin với dung dịch Nacl 0,9% tốc độ truyền tĩnh mạch chậm 01 ống adrenalin 1mg pha với 250ml Nacl 0,9% (như 1ml dung dịch pha lỗng có 4µg adrenalin) Cân nặng người bệnh Liều truyền tĩnh mạch adrenalin khởi đầu (kg) (0,1µg/kg/phút) Tốc độ (giọt/phút) với kim tiêm ml=20 giọt Khoảng 80 2ml 40 giọt Khoảng 70 1,75ml 35 giọt Khoảng 60 1,50ml 30 giọt Khoảng 50 1,25ml 25 giọt Khoảng 40 1ml 20 giọt Khoảng 30 0,75ml 15 giọt Khoảng 20 0,5ml 10 giọt Khoảng 10 0,25ml giọt V Xử trí Hỗ trợ hơ hấp, tuần hồn: Tùy mức độ suy tuần hồn, hơ hấp sử dụng biện pháp sau đây: a) Thở oxy qua mặt nạ: 6-10 lít/phút cho người lớn, 2-4 lít/phút trẻ em, b) Bóp bóng AMBU có oxy, c) Đặt ống nội khí quản thơng khí nhân tạo có xy thở rít tăng lên khơng đáp ứng với adrenalin, d) Mở khí quản có phù mơn-hạ họng khơng đặt nội khí quản, đ) Truyền tĩnh mạch chậm: aminophyllin 1mg/kg/giờ salbutamol 0,1 µg/kg/phút terbutalin 0,1 µg/kg/phút (tốt qua bơm tiêm điện máy truyền dịch), e) Có thể thay aminophyllin salbutamol 5mg khí dung qua mặt nạ xịt họng salbutamol 100µg người lớn 2-4 nhát/lần, trẻ em nhát/lần, 4-6 lần ngày Nếu không nâng huyết áp theo mục tiêu sau truyền đủ dịch adrenalin, truyền thêm dung dịch keo (huyết tương, albumin dung dịch cao phân tử sẵn có) Thuốc khác: - Methylprednisolon 1-2mg/kg người lớn, tối đa 50mg trẻ em hydrocortison 200mg người lớn, tối đa 100mg trẻ em, tiêm tĩnh mạch (có thể tiêm bắp tuyến sở) - Kháng histamin H1 diphenhydramin tiêm bắp tĩnh mạch: người lớn 25-50mg trẻ em 1025mg - Kháng histamin H2 ranitidin: người lớn 50mg, trẻ em 1mg/kg pha 20ml Dextrose 5% tiêm tĩnh mạch phút - Glucagon: sử dụng trường hợp tụt huyết áp nhịp chậm không đáp ứng với adrenalin Liều dùng: người lớn 1-5mg tiêm tĩnh mạch phút, trẻ em 20-30µg/kg, tối đa 1mg, sau trì truyền tĩnh mạch 5-15µg/phút tùy theo đáp ứng lâm sàng Bảo đảm đường thở tốt glucagon thường gây nơn - Có thể phối hợp thêm thuốc vận mạch khác: dopamin, dobutamin, noradrenalin truyền tĩnh mạch người bệnh có sốc nặng truyền đủ dịch adrenalin mà huyết áp không lên VI Theo dõi Trong giai đoạn cấp: theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở, SpCO2 tri giác 3-5 phút/lần ổn định Trong giai đoạn ổn định: theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO2 tri giác 1-2 24 Tất người bệnh phản vệ cần theo dõi sở khám bệnh, chữa bệnh đến 24 sau huyết áp ổn định đề phòng phản vệ pha Ngừng cấp cứu: sau cấp cứu ngừng tuần hồn tích cực khơng kết quả./ PHỤ LỤC IV HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ PHẢN VỆ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT (Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế) I Phản vệ đối tượng sử dụng thuốc đặc biệt Phản vệ người dùng thuốc chẹn thụ thể Beta: a) Đáp ứng người bệnh với adrenalin thường kém, làm tăng nguy tử vong b) Điều trị: giống phác đồ chung xử trí phản vệ, cần theo dõi sát huyết áp, truyền tĩnh mạch adrenalin truyền thêm thuốc vận mạch khác c) Thuốc giãn phế quản: thuốc cường beta đáp ứng kém, nên dùng thêm kháng cholinergic: ipratropium (0,5mg khí dung nhát đường xịt) d) Xem xét dùng glucagon khơng có đáp ứng với adrenalin Phản vệ gây mê, gây tê phẫu thuật: a) Những trường hợp thường khó chẩn đốn phản vệ người bệnh gây mê, an thần, biểu ngồi da không xuất nên không đánh giá dấu hiệu chủ quan, cần đánh giá kỹ triệu chứng gây mê, gây tê phẫu thuật huyết áp tụt, nồng độ oxy máu giảm, mạch nhanh, biến đổi monitor theo dõi, ran rít xuất b) Ngay nghi ngờ phản vệ, lấy máu định lượng tryptase thời điểm chẩn đoán mức tryptase bệnh nhân c) Chú ý khai thác kỹ tiền sử dị ứng trước tiến hành gây mê, gây tê phẫu thuật để có biện pháp phòng tránh d) Lưu ý: số thuốc gây tê hoạt chất ưa mỡ (lipophilic) có độc tính cao vào thể gây nên tình trạng ngộ độc nặng giống phản vệ tử vong vài phút, cần phải điều trị cấp cứu thuốc kháng độc (nhũ dịch lipid) kết hợp với adrenalin khơng thể biết chế phản ứng nguyên nhân ngộ độc hay dị ứng đ) Dùng thuốc kháng độc nhũ dịch lipid tiêm tĩnh mạch Lipofundin 20%, Intralipid 20% tiêm nhanh tĩnh mạch, có tác dụng trung hịa độc chất thuốc gây tê tan mỡ vào tuần hoàn Liều lượng sau: - Người lớn: tổng liều 10ml/kg, bolus 100ml, truyền tĩnh mạch 0,2-0,5ml/kg/phút - Trẻ em: tổng liều 10ml/kg, bolus 2ml/kg, truyền tĩnh mạch 0,2-0,5ml/kg/phút Trường hợp nặng, nguy kịch tiêm lần bolus cách vài phút Phản vệ với thuốc cản quang: a) Phản vệ với thuốc cản quang xảy chủ yếu theo chế không dị ứng b) Khuyến cáo sử dụng thuốc cản quang có áp lực thẩm thấu thấp khơng ion hóa (tỷ lệ phản vệ thấp hơn) II Các trường hợp đặc biệt khác Phản vệ gắng sức a) Là dạng phản vệ xuất sau hoạt động gắng sức b) Triệu chứng điển hình: bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, nóng bừng, đỏ da, ngứa, mày đay, phù mạch, khị khè, tắc nghẽn đường hô hấp trên, trụy mạch Một số bệnh nhân thường xuất triệu chứng gắng sức có kèm thêm yếu tố đồng kích thích khác như: thức ăn, thuốc chống viêm giảm đau không steroid, rượu, phấn hoa c) Người bệnh phải ngừng vận động xuất triệu chứng Người bệnh nên mang theo người hộp thuốc cấp cứu phản vệ bơm tiêm adrenalin định liều chuẩn (EpiPen, AnaPen ) Điều trị theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư d) Gửi khám chuyên khoa Dị ứng-miễn dịch lâm sàng sàng lọc nguyên nhân Phản vệ vô a) Phản vệ vơ chẩn đốn xuất triệu chứng phản vệ mà không xác định nguyên nhân b) Điều trị theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư c) Điều trị dự phòng: định cho bệnh nhân thường xuyên xuất đợt phản vệ (> lần/năm > 2lần/2 tháng) d) Điều trị dự phòng theo phác đồ: - Prednisolon 60-100mg/ngày x tuần, sau - Prednisolon 60mg/cách ngày x tuần, sau - Giảm dần liều prednisolon vòng tháng - Kháng H1: cetirizin 10mg/ngày, loratadin 10mg/ngày / PHỤ LỤC V HỘP THUỐC CẤP CỨU PHẢN VỆ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế) I Thành phần hộp thuốc cấp cứu phản vệ: STT Nội dung Đơn vị Số lượng 01 - Loại 10ml 02 - Loại 5ml 02 - Loại 1ml 02 - Kim tiêm 14-16G 02 gói/hộp 01 02 Phác đồ, sơ đồ xử trí cấp cứu phản vệ (Phụ lục III, Phụ lục X) Bơm kim tiêm vô khuẩn Bông tiệt trùng tẩm cồn Dây garo Adrenalin 1mg/1ml ống 05 Methylprednisolon 40mg lọ 02 Diphenhydramin 10mg ống 05 Nước cất 10ml ống 03 II Trang thiết bị y tế thuốc tối thiểu cấp cứu phản vệ sở khám bệnh, chữa bệnh Oxy Bóng AMBU mặt nạ người lớn trẻ nhỏ Bơm xịt salbutamol Bộ đặt nội khí quản và/hoặc mở khí quản và/hoặc mask quản Nhũ dịch Lipid 20% lọ 100ml (02 lọ) đặt tủ thuốc cấp cứu nơi sử dụng thuốc gây tê, gây mê Các thuốc chống dị ứng đường uống Dịch truyền: natriclorid 0,9%./ PHỤ LỤC VI HƯỚNG DẪN KHAI THÁC TIỀN SỬ DỊ ỨNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế) Lưu ý khai thác thông tin thẻ dị ứng người bệnh có (xem mẫu thẻ theo quy định Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này) STT Tên thuốc, dị Có/ số nguyên gây lân dị ứng Nội dung Loại thuốc dị nguyên gây dị ứng? Dị ứng với loại côn trùng nào? Dị ứng với loại thực phẩm nào? Dị ứng với tác nhân khác: phấn hoa, bụi nhà, hóa chất, mỹ phẩm ? Tiền sử cá nhân có bệnh dị ứng nào? (viêm mũi dị ứng, hen phế quản ) Tiền sử gia đình có bệnh dị ứng nào? (Bố mẹ, con, anh chị em ruột, có bị bệnh dị ứng khơng) Khơng Biểu lâm sàngxử trí PHỤ LỤC VII MẪU THẺ THEO DÕI DỊ ỨNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế) (Mặt trước) Bệnh viện …………… Khoa/Trung tâm …………….…………… THẺ DỊ ỨNG Họ tên: …………….…………… Nam □ Nữ □ Tuổi …………… Số CMND thẻ cước số định danh công dân …………….…………… Dị nguyên/thuốc …………….…………… Nghi ngờ Chắc chắn □ Biểu lâm sàng □ ………………………… …………….…………… □ □ ………………………… …………….…………… □ □ ………………………… …………….…………… □ □ ………………………… …………….…………… □ □ ………………………… Bác sĩ xác nhận chẩn đoán ký: ……………… ĐT ……………………………………… Họ tên: ……………………………………… Ngày cấp thẻ……………………………………… (Mặt sau) Ba điều cần nhớ 1) Các dấu hiệu nhận biết phản vệ: Sau tiếp xúc với dị nguyên có triệu chứng sau • Miệng, họng: Ngứa, phù mơi, lưỡi, khó thở, khàn giọng • Da: ngứa, phát ban, đỏ da, phù nề • Tiêu hóa: nơn, tiêu chảy, đau bụng • Hơ hấp: khó thở, tức ngực, thở rít, ho • Tim mạch: mạch yếu, chống váng 2) Ln mang adrenalin theo người 3) Khi có dấu hiệu phản vệ: “Tiêm bắp adrenalin lập tức” “Gọi 115 đến sở khám, chữa bệnh gần nhất” PHỤ LỤC VIII HƯỚNG DẪN CHỈ ĐỊNH LÀM TEST DA (Gồm test lẩy da test nội bì) (Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế) Không thử phản ứng (test) cho tất loại thuốc trừ trường hợp có định theo quy định khoản Phải tiến hành test da trước sử dụng thuốc dị nguyên người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc dị nguyên có liên quan (thuốc, dị nguyên nhóm có phản ứng chéo) người bệnh có tiền sử phản vệ với nhiều dị nguyên khác Khi thử test phải có sẵn phương tiện cấp cứu phản vệ Việc làm test da theo quy định Phụ lục IX ban hành kèm theo Thơng tư Nếu người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc dị nguyên kết test da (lẩy da nội bì) dương tính khơng sử dụng thuốc dị ngun Nếu người bệnh có tiền sử dị ứng thuốc dị nguyên kết test lẩy da âm tính với dị ngun tiếp tục làm test nội bì Nếu người bệnh có tiền sử dị ứng thuốc kết test lẩy da nội bì âm tính với thuốc dị nguyên, trường hợp cấp cứu phải sử dụng thuốc (khơng có thuốc thay thế) cần cân nhắc làm test kích thích và/hoặc giải mẫn cảm nhanh với thuốc chuyên khoa dị ứng bác sĩ tập huấn dị ứng-miễn dịch lâm sàng sở y tế có khả cấp cứu phản vệ phải đồng ý người bệnh đại diện hợp pháp người bệnh văn Sau tình trạng dị ứng ổn định 4-6 tuần, khám lại chuyên khoa dị ứng-miễn dịch lâm sàng chuyên khoa đào tạo dị ứng-miễn dịch lâm sàng để làm test xác định nguyên nhân phản vệ./ PHỤ LỤC IX QUY TRÌNH KỸ THUẬT TEST DA (Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế) TEST LẨY DA a) Giải thích cho người bệnh đại diện hợp pháp người bệnh ký xác nhận vào mẫu phiếu đề nghị thử test b) Chuẩn bị phương tiện (kim lẩy da, bơm kim tiêm vô trùng, dung dịch histamin 1mg/ml, thước đo kết quả, hộp cấp cứu phản vệ, thuốc dị nguyên chuẩn hóa) c) Sát trùng vị trí thử test (những vị trí rộng rãi khơng có tổn thương da mặt trước cẳng tay, lưng), đợi khô d) Nhỏ giọt dung dịch cách 3-5cm, đánh dấu tránh nhầm lẫn - giọt dung dịch natriclorid 0,9% (chứng âm) - giọt dung dịch thuốc dị nguyên nghi ngờ - giọt dung dịch histamin 1mg/ml (chứng dương) e) Kim lẩy da cắm vào giọt dung dịch mặt da tạo góc 45 o lẩy nhẹ (không chảy máu), loại kim nhựa đầu có hãm, cần ấn thẳng kim qua giọt dung dịch vng góc với mặt da, dùng giấy thấm giọt dung dịch sau thực kỹ thuật f) Đọc kết sau 20 phút, kết dương tính xuất sẩn vị trí dị nguyên lớn 3mm 75% so với chứng âm TEST NỘI BÌ a) Giải thích cho bệnh nhân đại diện hợp pháp bệnh nhân ký xác nhận vào mẫu phiếu đề nghị thử test b) Chuẩn bị dụng cụ (dung dịch natriclorid 0,9%, bơm kim tiêm vô trùng loại 1ml, thước đo kết quả, hộp cấp cứu phản vệ, thuốc dị ngun chuẩn hóa) c) Sát trùng vị trí thử test (những vị trí rộng rãi khơng có tổn thương da mặt trước cẳng tay, lưng, ), đợi khô d) Dùng bơm tiêm 1ml tiêm da điểm cách 3-5cm, điểm 0,02-0,05ml tạo nốt phồng đường kính 3mm theo thứ tự - Điểm 1: dung dịch natriclorid 0,9% (chứng âm) - Điểm 2: dung dịch thuốc dị nguyên chuẩn hóa e) Đọc kết sau 20 phút, kết dương tính xuất sẩn vị trí dị nguyên ≥ 3mm 75% so với chứng âm./ PHỤ LỤC X SƠ ĐỒ CHẨN ĐỐN VÀ XỬ TRÍ PHẢN VỆ (Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế) I Sơ đồ chi tiết chẩn đốn xử trí phản vệ II Sơ đồ tóm tắt chẩn đốn xử trí phản vệ Ghi chú: Sơ đồ chi tiết chẩn đốn xử trí phản vệ Sơ đồ xử trí cấp cứu ban đầu phản vệ đề nghị in khổ giấy lớn A1 A2 dán treo vị trí thích hợp nơi sử dụng thuốc sở khám bệnh, chữa bệnh./ ... THIẾT BỊ Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư số 51/ 2017/ TT- BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế) I Thành phần hộp thuốc cấp cứu phản vệ: STT Nội dung Đơn vị Số lượng 01 - Loại 10ml 02... tư số 51/ 2017/ TT- BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế) Lưu ý khai thác thông tin thẻ dị ứng người bệnh có (xem mẫu thẻ theo quy định Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này) STT Tên... hồn./ PHỤ LỤC III HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ CẤP CỨU PHẢN VỆ (Ban hành kèm theo Thông tư số 51/ 2017/ TT- BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế) I Nguyên tắc chung Tất trường hợp phản vệ phải phát sớm,
- Xem thêm -

Xem thêm: 51 2017 TT BYT 320095 , 51 2017 TT BYT 320095

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn