Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam trong tương lai

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2020, 22:54

Nội dung bài viết trình bày phương pháp khoa học trong xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, những nội dung quan trọng trong kịch bản, một số kịch bản khuyến nghị khi sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam. CHINH SACH VA QUAN LY KICH BAN BIEN DOI K H I HAU VA N VOC BIEN DAN6 CHO VIET NAN f RONC f V0N6 LAI • Tran Thuc, Nguyen Van Thang, Huynh Thi Lan Hi/dng, Mai v i n Khiem, Nguyen Xuan Hien, Doan Hi Phong Vi^n Khoa hgc Khf tUflng Thuy vdn vd Bi^n ddi hju Kjch biin bien doi hau (BDKH) va nifdc bien dang cho Viet Nam ti/dng lai mdi di/dc Vien Khoa hoc Khi tifdng Thuy van va BDKH hoan thien Kich b^n cung cap thong tin mdi nhat ve nhQng bieu hien, xu the bien ddi cua l(hi' hau qua khufva diTtinh hau va nUdc bien dang the ky XXI6 Viet Nam Day ia dQlieu quan trong, la cd sd djnh hUdng cho cac bo, nganh, dja phUdng danh gia tac dong tiem tang cua BDKH, xay diing va trien khai ke hoach ifng hieu qud vdi BDKH va nUdc bien dang DUdi day la nhQng thong tin chinh cua Kjch bin Phuuni phap khoa hoc trmg xAv ««nigKlchbin So vdi Kjch bdn BDKH vd nudc biln ddng da dupc xdy dyng trudc dd (2012), Kjch bdn mdi sil dyng s l Iidu tupng thdy vdn cOa 150 trgm quan trie trdn ddt liln vd hdi ddo, s l Iidu myc nude biln ciia 17 trgm hdi vdn vd myc nude biln dgc tU vd tinh, dupc cdp nhdt d i n nam 2014 S I Iidu dja hinh bdn d l ty Id 1:2.000,1:5.000 vd 1:10.000 dgc bdi cdc dy dn thudc ChUPng trinh mye tidu quoc gia Ung phd vdi BOKH, dupc cdp nhdt din thdng 3/2016 D l xdy dyng Kjch bdn, cdc nhd nghidn cUu da ap dyng phuong phdp ehl tiet hda ddng lyc d l tinh toan xdy dyng kjch bdn BDKH md hinh khf hau toan cdu va khu vyc dd phan gidi cao dupe dp dyng: AGCM/MRI (Nhat Bdn), PRECIS (Anh), CCAM (Oc) RegCM (Y) va 10 clWRF (My) Phyong phdp thing kd dupc diing d l hidu chinh kit qud ciia md hinh ddng lyc theo s l Iidu thyc tgi cdc trgm quan trdc nhdm phdn anh dilu kidn dja phuong vd gidm sai s l hd thing eiia md hinh Kjch bdn ning dd khf nha kinh tidp cdn kjch bdn mdi nhdt v l phat thdi hay dUdng ning dd khf nha kfnh dgi didn 'Representative Concentration Pathways RCP) dupc diing Bao cdo danh gid Idn thU (ARS) eua Uy ban lidn chfnh phu v l BDKH (IPCC) Kjch bdn RCP ehil trpng d i n ning dd khf nha kfnh thay vi cdc qua trinh phat thdi trdn cP sd cac gid djnh v l phat triln ciia kinh t l xd hdi cdng nghd, ddn s l RCP dua gid djnh v l dich d i n d l t h l gidi ed nhilu lya chpn qud trinh phat triln kinh t l , cdng nghd, ddn so Cd kich bdn BSJKrtfeNam ^""
- Xem thêm -

Xem thêm: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam trong tương lai, Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam trong tương lai

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn