Giảm thiểu tác động của thiên tai nắng nóng, khô hạn, xâm nhập mặn

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2020, 22:50

Bài viết trình bày tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan đến đời sống, sản xuất, kinh tế… từ đó có các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai nắng nóng, khô hạn, xâm nhập mặn. Thifc tien - Kinh nghiem ^Giam thieu tac dong cua thien tai nang nong, kho han, xam nhap man O NGUYEN HANH Trung tam Khi tUdng Thuy vin Quic gia ign nay, ning ndng, khd han, xim nhgp m$n dang tic dpng n$ng nd den ntfdc ta, anh hudng din phat trien KT-XH Thea Ban Chi dgo Trungtfangvd phdng ching thien tai, td cuoi nim 2015 din nay, ning ndng, hgn han va xam nhgp mgn da gay thigt hgi tren 5.200 ty ddng; 390.000 hg din thid'u ntfdc sinh hogt; 233.000 Ida, hoa mau bi htfhdng, thigt hgi va gay anh htfdng trtfc tiep den 4.052ha nudi thuy sin khdng the v$n hinh san xuit H Trong 40 nam trfi lgi ddy, nhidt d6 trung binh toan qud'e mii thap ky da gia tang vfii td'e dd 0.26 ± 0.10°C, eao hdn gan hai l l n so vdi toe tang nhidt dd todn c l u cDng thdi ky Nghidn cDu eung chi rang tde gia tang nhidt dp mua ddng Idn hon gia tdng nhiet dp mua he va sy gia tdng nhiet dp trung binh miln Nam mgnh me hdn so vfii mien Ble Trong d miln Nam nhiet thip nhit ban dem mDa ddng tang manh hdn nhl^t dp tdi eao ban ngdy thi nhieu ndi d miln Ble va hai dio, sy gia tang mua he mgnh me hdn He qui la nhDng dgt nlng ndng gay g i t xuat hien ngdy cang nhieu d mien Bac ky lye eye tri cua nlng nong d nhilu ndi fi nudc ta hien dang cd xu hudng bj pha vd mdt cdch nhanh chdng Ndi mdt cdch khae, thdi gian tin tgi giDa hai gia tri nang ndng ijch sD cung mot dja dilm hien ed xu hudng rDt ngin va cyc trj nam 36 sau cao hdn cUe trj nam trUdc Ndm 2015, dot nang ndng keo dai d ele thdng 5,6,7/2015 d eung khu vyc tren, nhiet d6 ky iyc ndm 2010 tgi Con Cu6ng(Nghe An) da bj phd v6, thay vdo dd la gia trj Ijch si!f mdi 42 7°C Nhiet dp cao nhat dpt nlng ndng nam 2015 biln khoing 40-42oC, dong thdi cDng xuat hien cde ky lye khae, vf dy nhu sd nang ndng keo dai nhit fi vung nDi phia Tdy Thanh Nghd TTnh (35 - 40 ngdy, bit diu tU giDa thang den tuIn cudi thdng 6/2015) Trong so ede hidn tugng thdi tilt hau cue doan d nude ta thi hgn hdn thudng xuyen xuat hien, Tinh trang khd han, thieu nude xuat hien vfii t i n suit vd cDdng dp manh hdn Cac dgt hgn ndng xuat hien nhilu hgn, dd tin suat hgn cao chD y l u tdp trung tD thang 1-4 (lua vu ddng xuIn) va tD thdng din thdng (lua vy he thu) Han vao mDa ddng ehCi yeu Tai nguyen yg Mdi tru-dng | Kyi-THang 5/2016 xiy tren khu vye Bac Bg, Nam Bp, Tay Nguyen; hgn mua he thjnh fi Bae Trung Bd va Nam Trung Bd Trdn phgm vi cS nude, khu vyc it ban nhd't la khu vyc Ddng Bac va khu vye hgn keo dai nhat tap trung fi Cue Nam Trung Bd (cd the keo ddi tD thdng cho tdi thang 8, thang 9) Nlu xet theo mDc dd dao ddng thi biln dpng v l s i lan han han tal vung Tay Bic Id ft nhat, Ble Trung BO va Nam Trung Bp Id nhieu nhit T i n suit xud't hidn hgn thdng va hgn mua tgi eac khu vye khdng cd sD khde blgt nhilu, dilu cho thiy cdc lln xuat hien han thdng thUdng keo dai v l dgt ehi tidu xult hidn hgn theo mDa Trong nam thdp kjf vDa qua, xu t h l biln doi hgn han d eae khu vyc trdn phgm vi toin quoe nhin chung la tdng nhung vfii mUc dd khde giDa cdc vung khf hau khu vyc Ding bang Ble Bd, sd thang hgn nam khdng t h l hien rd xu t h l biln d i l hdn nam thdp ky gin day Tgi khu vye Ble Trung Bp, han hdn mot, hai thap kjf gan ddy ed xu hudng gidm so vdi eae thdi ky trudc Trong ele khu vyc, tinh trgng khd hgn d Nam Trung Bd, va Nam Bd da tang len rd ret nhit hai, ba thap ky g i n N l u xet cac dpt han rieng re cDa tDng nam (khdng phan chia theo thap kj*) chuoi s6 lieu, thi dilu dang lUu y la tinh hinh khd han thieu nude ele tinh mien Trung, Tdy Nguyen hien dang trfi nen gay g i t cdc thdng mDa khd nam sdu ndm gin day TD ndm 2000 eho tfii nay, tinh trang khd han gay gat nam ndo cung xiy va nam ndo eung xae nhdn dDdc cae gid trj ky Iyc mdi Nam 2015, mUc nudc thap nhat Ijch sQ da xuat hien tren nhilu sdng chfnh tren phgm vl e l nude miln Bac, cdc ky iyc mdi ve mye nyde thip nhit da dugc ghi nhdn d mdt sd trgm chfnh tren sdng Ld, hg lUu sdng Hing tgi Ha Npi, hay hg luu s6ng Thai Binh tal Phi Lgi TUdng ty, miln Trung va mien Nam, cdc s6ng Ma tai Ly Nhdn, sdng DakBia tgi KonTum, sdng Cdi Nha Trang tgi Dong Trang, hay sdng CDu Long cung da xuat hidn muc nudc thap nhat ehudi so lieu quan trie Nguy hilm hOn, tu d i u thdng 6/2015 d i n nay, mye nude d i u nguon sdng CDu Long ludn fi mDc thip hdn nhilu so vdi TBNN, dong thdi myc nudc fi khu vyc TD Glde Long Xuyen, D i n g Thdp MUdl, vd eac vung ei!fa sdng chfnh fi Nam Bd chua cd dau hieu quay trd lgi mUe TBNN Theo dy bdo, hgn hdn fi mien Trung se tilp tyc Inh hudng den vy He Thu 2016, nguy ed 54.000 dit IDa phil dDng san xuat; tgi Tdy Nguyen, nlu thdng chua ed mDa, tinh trgng ban han se rat trim trpng TD din thang 9/2016, ddng ehay tren cdc sdng fi Trung Bd vd Tdy Nguydn tilp tye giim, khd hgn se mfi rgng tD Nghe An den Binh Thugn vdTay Nguydn Trilu cudng va he qui eCia nd Id tinh trgng XNM d ede tinh Nam Bp hien dang id loai thien tai gdy Inh hufing ldn tfii ddi sd'ng vd kinh te cua nhdn dan Myc nyfic trilu cUdng fi Nam Bd ed xu hudng ndm sau eao hOn nam trudc, dien hinh mue nudc cao nhd't trdn sdng Sdi Gdn tgi trgm Phu An tD ndm 2007 d i n 2014 lidn tyc thiet lap mDc nUfie eao nhat ljeh sD Trilu eudng d Tuy Hda - PhD Ydn da xay thDdng xuydn hon, gay nhDng sdng eao tdi 4-5 m, pha buy nhieu edng trinh ven bien va tai san cDa nhdn dan Trong do, tgi Nam Bd, da xult hidn trieu cDdng cao ky Iyc (1,70 m) tgi trgm PhD An 11/10 ndm 2014 Trong nhflng nam 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 trilu cDdng eao kit hop vdi lu fi DBSCL da gay hien tDgng vd de bao gdy ngdp lut nghidm trgng tgi ddng bang Nam Bd Trong mDa khd, tinh trang XNM sdm vd sdu hdn Dong bing Nam Bd da xay vdi cDdng va tan suit ldn, lien tiep cde nam 2009, 2011, 2013,2014, 2015 Sudt thdi ky thdng 612/2015, myc nude dau ngudn sdng CDu Long ludn giD fi mDc thip hdn TBNN tD 1,0-1,3 m va la myc nude thap nhat chudi quan trie cung thdi ky Myc nude cao nhd't nam 2015 xud't hien tU cuoi thang den giDa thdng 10, thip hdn TBNN tD 1,35-1,6 m TD thdng 01/2016 d i n nay, myc nudc tu trgm Kratie (Cam-PuChia) ve DBSCL thd'p hdn TBNN tu 0,35 -0,8 m NUdc ngpt fi mDc rd't thip ket hpp vdi thDy trieu lim gia tdng tinh trgng xdm nhdp man d eac vung cila sdng Nam Bp NDdc biln da tien sdu vao ndi ddng 40-60 km, ca biet cd ndi xlp X? 100 km Dp mgn nhilu ndi vugt ngudng 20g/l nhU sdng ehinh Vam Cd tai tram Clu Noi, sdng cDa Tilu tal Vdm Kenh, sdng CDa Dal fi Binh Dgi, hay sdng Hdm Ludng tai An Thudn Trude nhDng dien biln gia tang, khd ludng cua nang ndng, ban ban va XNM, edng tdc Dng phd, cde dja phUOng theo ddi chat che diln biln d l ed bidn phap Dng phd phD hdp, chu dgng dilu ehinh Ijch s i n xuat vd chuyln doi edy trIng cung nhD thdng ke thiet hai cDa ngUdi ddn sin xuat de d l xuat Chinh phu cd hd trg kjp thdi Ban Chi dgo Trung Udng v l PCTT ydu clu cde tfnh trUdc hit phai ho trd ngDfii ddn vDng thien tai bao dam dOl sing toi thilu ThDdng xuyen rd sodt nhu clu sD dyng nUde vd nguIn nUde trD tgi cde ho chDa thuy lgi, thDy dien, xay dyng ke hogch sD dung nude tilt kiem eho ed ndm 2016 Then khai cde chinh sdeh h i tro, khoanh ng, gidn ng, xD ly rui ro doi vdi cac hp dan, doanh nghiep tren dja ban bj thiet hgi han han, XNM Ngay 5/4/2016, Ban Chi dgo da ed cdng didn khan gfli cde bd lidn quan va cdc dja phUdng yeu clu tiep tuc trien khai cdc giai phap theo trach nhiem cua tDng bd, nham mye tieu cao nhat la khdng de ngDdi ddn thieu doi, thilu nUde sinh hogt va bung phdt djch benh Cd quan dU bdo KTTV dua dupe nhDng thdng tin KTTV chfnh xac, kjp thdi; tang eUdng nang lye cdnh bao, dU bdo ddi vdi nhflng hinh thai thien tal d l ngudi dan vd chinh quyln cde cap cd cde glli phdp phdng trdnh giam thilu thiet hgi.• Tal nguydn yg Moi tru'dng | KV1-Th^ng 5/2016 J^ ... nhilu ndi vugt ngudng 20g/l nhU sdng ehinh Vam Cd tai tram Clu Noi, sdng cDa Tilu tal Vdm Kenh, sdng CDa Dal fi Binh Dgi, hay sdng Hdm Ludng tai An Thudn Trude nhDng dien biln gia tang, khd ludng... Nguydn Trilu cudng va he qui eCia nd Id tinh trgng XNM d ede tinh Nam Bp hien dang id loai thien tai gdy Inh hufing ldn tfii ddi sd'ng vd kinh te cua nhdn dan Myc nyfic trilu cUdng fi Nam Bd ed... Ydn da xay thDdng xuydn hon, gay nhDng sdng eao tdi 4-5 m, pha buy nhieu edng trinh ven bien va tai san cDa nhdn dan Trong do, tgi Nam Bd, da xult hidn trieu cDdng cao ky Iyc (1,70 m) tgi trgm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giảm thiểu tác động của thiên tai nắng nóng, khô hạn, xâm nhập mặn, Giảm thiểu tác động của thiên tai nắng nóng, khô hạn, xâm nhập mặn

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn