Giảm nhẹ và thích ứng biến đổi khí hậu để phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo Việt Nam

5 0 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2020, 22:49

Bài viết nghiên cứu biến đổi khí hậu tại vùng biển, vùng bờ biển và hải đảo Việt Nam; các kết quả nghiên cứu, đánh giá về các tác động xấu của biến đổi khí hậu tới vùng biển, vùng bờ biển và hải đảo ở Việt Nam. NHUNG VAN BE XA H O I OSi-l "'^ GIAM NHE VA THICH UNG VOI BIEN DOl KHI HAU DE PHAT TRIEN BEN VUNG KINH TE BIEN VA HAI DAO VIET NAM # CHU PH^M NGOC HlfiN Thtt trttdng Bd Tdi nguyin vd Mdi trttdng k iln ddi hdu (BDKH), ntfde biln ddng hdn nhi|t d$ mfla he vd nhi|t dp d cdc vflng ^(NBD) dd vd dang xay ra, cd tdc ddng rdt hdu phia Bdc tdng nhanh hon cae vung hdu du tdi tdi nguyin, mdi trfldng biln, vflng phia Nam Nhiing ndm gdn ddy, bdo ed cfldng dd bd biln vd hai ddo nfldc ta Dl gidm thilu manh xuit hi|n nhilu hpn; sd i^dy ndng ndng nhflng tdc hji cfla BDKH, NBD, phdt triln bin gia tang Quy d^o bao ed diu hieu djch ehuyin vflng kinh tl bien, vung bd biln vd hdi ddo Vi|t ddn vIphiaNamvamflabaokIt thflc mudn hon, Nam, d n xdy dting vd thflc hi|n cdc giai phdp nhilu bdo cd dtfdng di dj thtfdng hem Miic thich ting vdi BDKH Trong dd, ehfl trpi^ thtic nfldc tnmg binh vflng ven biln Vi|t Nam da taiig' hi|n nhflng gidi phdp 'Ididng hdi tile" vdi tinh khodng 2,8 mm/nam Cdc ket quit i^hien ctiu cfla khd thi cao, chi phi thap nhflng hi|u qua mang Bd Tai nguyin vd Mdi trfldng cung cho thdy nhiet lai tdt hon dp nfldc biln ven bd tang dai^ kl, nhdt Id t^ BDKH tai vflng biln, vung bd biln vd hdi ddo nhflng khu vtic khd kin nhfl khu vtic gin bd vjnh Bac Bd vd vjnh Thdi Lan ViltNam Bdo edo etta Uy ban Liln chinh phfl vl BDKH Nhfl v|y, ed the ndi BDKH vdi cdc bieu hi|n (IPCC) (1) nam 2012 cho thay vdng 132 efla nd Id sti gia tdng nlii|t dp vd NBD tiang hi|n nam gdn ddy (1880 - 2012), nhi|t dd khdng hflu trin todn thi gidi vd d Vt|t Nam Do dd, rdt tdng khodi^ 0,85''C Nhiet dd khdng tdng d n phdi hieu dttng vl cdc tdc ddng ctia BDKH gin nhtf trin todn d u vd tfly theo khu vtlc mflc vd NBD dl xdy dting d c gidi phdpflngphd, tang ndm khodng ttt 0,65°C tdi 1,06''C nham gidm thilu d c tdc ddng xdu ndy phtjc vu Nhi|t dd ntfde biln tang chfl ylu ldp mat phdt ttiln bin vflng kmh tl biln Vt|t Nam vdi tdc dd tang trung bmh cfla nhi|t dd ldp nfldc Cac kit qui ngjiiln ciilu, danh gid vl cdc tac cd dd ddy 75m gdn mat biln 40 nam gan ddngxlo cua BDKH tdi vflng biln, vflng bd b i ^ ddy (1971-2010) Id 0,irCttongmdt thdp niin vd hai ddo Vi|t Nam Mtic nfldc bien todn eau tang tnmg binh BDKH vd NBD ed tdc ddng rdt ldn tdi ddi ven khodng thdi gian 10namganddyld3nun/ndm biln Vflng bd biln vd hdi ddo Id khu vtic se chiu d Vi|t Nam, kit qud danh gid cfla Bd Tdi thilt hai nhilu nhlL Thdng thfldng, BDKH vd nguyin vd Mdi tnidi^ (2) eho thdy 50 nam NBD tai vflng bd biln khdng ldm sinh dc qua (1958 - 2007), nhi|t dd trung bhih nam tdng van dl mdi md chi lam ttam trpng hon cdc vdn lln khodng 0,5°C Nhi|t dd mfla ddng tdng nhanh dl dang tdn t ^ Thi dlj, xdi Id t^ mdt vj tti ttIn 62 TUYEN GlA0S6 10-2015 NHUNG VAN D6 XA HOI bd bien hoac hdi dao thfldng xdy m i t d n bdng bfln d t vdi Iflpng cung d p bfln d t It hdn lupng mdt dL BOii xdy hi?n tUpng NBD BDKH, dp sdu nfldc tgi bd se tang lln, klo theo sfl gia tang dd cao sdng gin bd, dSn tdi gia tang lupng bfln d t bi van chuyin di Trong do, lupng bun d t mang den mdt khu vUc biln php thupe vdo ngudn cung d p vd thudng la khdng ddi, thdm chi gin ddy cdn bi gidm di d c dap dflpc xdy mdi tten thflpng ngudn cdc sdng vd khai thdc d t bda bai tai d c khu vUc ven biln vd cfla song Do vdy, sU thilu hpt bdn cat dupe tang cUdng vd hdu qud Id xdi id se gia tang Tai khu vUc bd biln dang cd hdng loat d c v&i dl d n dupe gidi quylt nhU thien tai ed ngudn gde bi&i (bao, nUde ddng, sdng Idn, trilu efldng,v.v ), nggp lut, hgn hdn, xdi Id bd biln, xdm nhgp mgn, d nhiem vd suy thoai mdi trfldng, V.V BDKH vd NBD se lam tram trpi^ hdn eac van d l tten, ldm tdng khd nang tdn thfldng thien tai cho todn nfldc \^?t Nam, dgc bi?t Id vung ven bien Cac nghien edu cho thiy nlu mflc nfldc biln dang Im, mpt phin ldn di?n tieh d c tinh d khu vflc Bac Bp vd mpt di?n tich rat ldn tai khu vflc ddng bang Nam Bp cd cao dp mgt dat thap hdn mflc nfldc trung binh, se bj nggp Ipt ngng n l u vd dl NBD cd t h i gay hgu qua i^hiem ttpi^ tdi tdi i ^ y l n thiin nhiin vung bd bien va hai dao Cdc vung ^ t mau md ven biln se cd khd nang bi nggp li^t hoae nhiem mgn Cae d n h ddng nudi tdm, cua cd the phai di chuyin tdi nhflng ndi khdc Cdc dgc trflng eua d e khu vflc ldn can khdng bj i ^ p Ipt thfldng xuyen cd t h i bj anh hfldng vd vay ckc khu vflc ndy khdng cdn phd hpp cho sdn xuit ndng nghi?p Thi dp, edng tdc d p ndde tfldi cho d y ttdng cd t h i bj dnh hddng n ^ l m ttpng gia tang xdm nhdp mgn, dac bi|t la xdm nhdp man vao d c cda sdng vd vdo d c tang nfldc i ^ l m Cdc vflng bi&i ven bd biln vd ven cdc hdi ddo ed till bj thay ddi thay ddi c h l dp trilu vd d d i ^ chdy Da dang smh hpc tai vflng bd bien vd ven d c hdi ddo ed the bi suy giam mgnh vd cdc khu vflc sinh sdng dac thd cda d d i ^ vdt biln cd t h i biln m i t Cdc kit qud quan trdc cho thiy rang tang dp mudi gdy sfl thay ddi td td ttong phdn bd cae lodi thflc v$.t ttong rfllng ng^p mgn Dilu dan tdi sfl suy giam hay biln m i t hodn toan eua rflng nggp mgn tgi d c khu vUc thip Khu vflc cd rflng ng|p mgn cdng bj suy gjdm cdng bj dnh hfldng manh bdi xdm nh|ip mgn vd xdi Id vd cdng tdng kha nang tdn thfldi^ thien tai nfldc ddng bao Cdc bdi cdt Id khu vflc d c loai rfla bien de trflng cd t h i bj i ^ p Gia tang nhi|t dp nfldc biln vd nang ndng da gdy hi|n tflpng tay trdng san hd tiln di|n rpng Ngodi ra, rgn san hd eung se bj suy gidm h i | n tflpng a xit hda dgi dfldng, gjdm dp pH (nUdc biln bj chua hod) vd ngip sdu hdn Ngudn nUdc ngpt smh hogt ven bien vd d c hdi ddo da bj dnh hUdng manh bdi xam nhap man Ddn cU sinh sdng ttIn cae vflng bd biln yk hdi dao de bi tdn thfldng ng$p Ipt va xdi Id bd biln dang vd se phdi di ddi Nhilu edng tiinh xay dflng ven bien se bj xdi Id ldm mit cdng nang sfl dpng Trong tfldng lai, cflng vdi stf gia tang cfla mflc nfldc, se cd rit nhieu dan cfl vung ven biln vd ven d e hai ddo phdi di ddi, ldm tang dp lpc khai thdc dit dai vd se ldm gia tang ngn phd rflng de ldm nhd vd ttdng trpt Kit qua eda pha rflng Id da dgng sinh hpc se bi suy gidm, xdi Id gia tang, ng^p Ipt vd nhilm mgn ttd n i n nghiim ttpng hdn Cdc gidi phdp dbgphd vdi BDKH d l phuc vp phat triln b i n vii!ng kinh t l biln, vdng bd biln vd hdi ddo ViltNam Cde tinh toan ttIn till gidi cho thiy thi^t hgi BDKH cd t h i rit dang k l n l u nhfl d c gidi phdp khdng dflpc thflc hi|n d l gidm thilu hoge tiiich flng vdi BDKH Trin tiifle te, cdc nd Iflc giam thilu BDKH rit khd dflpc ttiln khai vd hi|n tgi d e tdc ddng xlu cda BDKH dd xay cdng vdi BDKH nin vi?e tiiich flng Id d n tiult Mdt nhflng logi gidi phdp quan ttpng TUYEN GlAO S(5 10-2015 63 NHUNG VAN D^ XA HOi Trdng rdng ngdp man la biin phdp hdu hiiu di ngdn Id bdt thUdng nhit de thiehflngvdi cac tdc ddng ed hai eua cung mpt khu vflc hiin, vung bd biln va hdi dao BDKH vd NBD la logi gidi phap "khdng hdi cd thi ed nhdng mau thudn, xui^ dpt vl lpi ich tile" Nhflng giai phap thudc logi ndy se giai (phat triln du lich cd the mdutiiulnvdi bdo tdn; quylt nhflng vdn dl dang tdn tai, vay tang nudi trdng mdu thuSn vdi danh bit thdy sdn, bao cfldng nang Iflc cua d c he thdng tfl nhiin vd xa tdn, v.v ) Ngoai ra, bien Id mdi trfldng tfl nhiin hdi dl dng phd vdi nhflng tae ddng ed hai cd cd tinh hin thdng nin nhilu ehde nang cung till ed efla BDKH vd NBDtix)ngtddng lai Do dupc thflc hi|n tren mpt khu vUe nhd Cdc diflc tinh khdng chae chdn vl d c dilu kiln hgu ndng eda d e vung ven ddo dUpc dinh nghia Id ttong tfldng lai theo cae kieh ban BDKH vd khd nang efla mdi trUdi^ tU nhien ttong vi|c NBD, vile dp dung cdc gidi phap "khdng hdi cung d p sdn phim yk djch vu, dap dng nhu du tile" se ludn ed ldi, bdo dam khai thdc, sd dung cda ngddi mpt deh ben vdng Cdc ngdnh hdp ly tdi nguyin, bdo vl mdi trUdng ^^ d c he kmh ti ttIn dao phdt triln bang d d i khai thac sinh thai biln phuc vu phdt triln bin vflng Cdc cde chflc ndng nlu ttln Day Id d e hogt dpng ngdnh vd dflpc qudn ly^ bang cdc lu^t chuyen gidi phdp Id: ngdnh Cdc n^nh ndi ehung diu ed xu hfldi^ ^i Thd nhdt, dp dungphUdng thdc qudn If tdng hdp tdi nguyin, mdi trUdngbiin, vimgbdbiin da vd hda lpi ich cfla ngdnh minh md khdng quan tam ^ d c ldi ich chung mpt ddi tdn^ the Do hdi ddo theo cdchtiipcdn hi sinh thdi Biln, vdng bd biln vd hdi ddo thflc chlft: Id mpt dd, thilu sd dieu phdi chung vd mdt sd ehflc nang h? thdng nhilu ngudn tdi nguyin; cung d p cfla vung bien, hdi ^ o cd thi bj khai thdc qua khdng gian, de tai nguyen suih hpc va phi smh mdc, din tdi cgn ki|t tdi nguyin dfl trfl, mit di hpc cho ngfldi, dilu hda mdi trfldi^ td nhiin tilm nar^ day du cda ehflng I^t qua Id ldm ciing nhfl nhdn tao Tgi d c khu vflc ndy ed nhieu sinh cdc xung ddt Ngodi qudn lytiieongdnh, vi^ ngfldi edi^ khai thdc, sd dyng eac i ^ d n tdi qudn 1;^ biln vd hdi ddo vdn dflpctiiflchi|n tiieo r^uyln Dae bi|t, biln, vung bd biln vd hdi d&.olanhtiidhdnh chlnh Vi|e qudn I^ vflng bd biln ed gid trj rit ldn vl tdi nguyin du ljch, da dgng theo lanh thd da ldm chia d t d e h | thdng tdi smh hpc va d e h | smh thdi Cde hogt dpng trin nguyin, dde bi?t Id cdc h | smh thdi biln quan 64 TUY^N GlAO S
- Xem thêm -

Xem thêm: Giảm nhẹ và thích ứng biến đổi khí hậu để phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo Việt Nam, Giảm nhẹ và thích ứng biến đổi khí hậu để phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo Việt Nam

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn