Giải pháp chống hạn cho khu vực Trung Bộ - Việt Nam: Xây dựng hồ ngầm chứa nước ở đáy sông

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2020, 22:48

Bài viết nghiên cứu hiện trạng khô hạn ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, từ đó đề xuất biện pháp xây dựng hồ ngầm chứa nước ở đáy sông, đánh giá ưu, nhược điểm của giải pháp này. • KHOA HQC CONG NGH^ • GfÀI PHÀP CHÓNG HAN CHO KHU VWC TRUNG BQ - VIÈT NAM: XAY DU-NG HO NGÀM CHLFA NU'Ĩ'C Ị DAY SONG KS NGUN X U A N L U O N G Tàng Hgi Dja chat Viét Nam Tom tat: Bào lut, hgn hàn thién tai khịng mong mn nhung ngi vàn phài dèi mgt nó.Hién chùng ta dang àp dung càc giài phàp thiìy lgi nhu dàp dgp, xày ho nói chùa nuàc, x dung he thóng kènh muang tuài tiéu Tuy nhién, càc bi$n phàp ni^ tèn tgi nhièu hgn che D bó sung thém giài phàp chèng hgn chùng tòi de xuàt: Xày dgng he ngàm chùa ne day song d khị cgn Càc bc dugc tién hành nhu sau: - Dièu tra tình trgng hgn hàn va nhu eàu nuàc cho dai séng va san suàt kinh doanh cùa khu v - Khào sàt dia hình va dia tang dia chat khu vite dịng song - Càn cu vào càc tài li?u thu duge, chgn nhihig dogn song va logi he phù hgp de - Dào ho va xày càc hgng mge phg trg nhu: kè chèng sói là; "bay" hgn che vgt liéu boi làng xuóng day ho Abstract: Floods, droughts are undesirable disasters but humans stili have toface them Currently irrigation solutions such as dam construction, reservoir construction, irrigation canal construction are being applied However, these measures stili have limitations For mo anti-drought solution, we are proposing: Constructing underground reservoirs at the bottom of dried-up rivers The steps are asfollows: - Investigate the drought situation and water demandfor living and business ofthe area - Conduci topographie, stratigraphy and geologieal survey around the river area - Basedon the results, select appropriate river sections and lake typesfor digging - Build lakes and auxiliary works such as anti-erosion embankments, "trap" for limiting sedimentation materials to the bottom oflake I DÀT VÀN DÈ Theo Lién HìOp Quéc, ViOt Nam mgt 10 nc chiù tàe dOng manh nhàt éa bién dèi bau toàn càu nén han hàn, bào lyt sé ngày manh lèn HiOn chùng ta dang àp dyng eàc giài phàp thùy lgi nhu dàp dàp, xày ho chùa, xày dgng hO théng kènh muong tuoi tiéu Tuy nhién, ềc biOn phàp tịn tai mot so hgn che va gap han nàng, ềc ngn ne dà khó cgn kiOt nhu vùng Trung BO hgn chua gìài quyét dugc Vì vày, de han che tàc hgi cùa nị, chùng ta phài chù dgng nhihig phuong phàp hiìu hiOu, khoa hge, mang tinh làu dai Càc ho noi co mot sé tèn tgì nhu chiém diOn tich dàt rat lón, màt dàt canh tàc va rùng, gay nhièu tàc hai vè mòi truòng Càc ho chùa két hgp vói thùy diOn thng nàm ị TAP CHfTÀI NGUN Nl/ĨC SĨ 1-2018 63 • KHOA HQC CONG NGHÈ • vùng nùi eao, xa vùng càn nuóc ó hg luu Vè mùa lù, dà tich dù nc, ềc dap thùy dién buOc phài xà ne, mOt vài trng hgp dà gay tai hga cho vùng luu Ve mùa khó, vùng hg luu càn nc cbĨng han càc dàp thùy diOn thng xà nc hgn che, ành hng khịng nhó dén viéc chéng hgn Càc bó thùy lgi nói ó khu vgc hgn hàn nhiét dO khòng eao quanh nàm nén lue han hàn thng lugng nc lgi rat it, thgm chi nhiéu ho khó can nén tàc dyng chóng han rat De han che càc tèn tgi trèn, tòi de xuàt giài phàp ehòng hgn cho khu vyc Trung BO là: Xày dtpig ho ngàm chùa niràc ò day sÒng dà khò cgn II HIÉN TR4.NG KHÒ HAN Ị CÀC TÌNH MIÈN TRUNG Theo tài liOu cùa ViOn Khoa hgc thùy lgi cịng bó thàng 10 nàm 2016 thi biOn tugng El Nino nàm - ò ViOt Nam dugc ghi nhàn dai nhàt va co cuòng dO manh, tàc dOng nghiém trgng tgi vùng Nam Trung BO va Tày Nguyen Trèn nhiéu luu vye song khò cgn tro day, dèng rng nùt né, cày coi chét khó, ngì va già sue khóng ne ng phài song du mue tìm ne Co nhùng thịi dièm chinh qun va qn dOi phài dùng xe ị tó ehị nc càp cùu cho dàn Nhièu vùng rgng lón ó Nam Trung bO co nguy co bi sa mge hóa Dung tich triì nc cùa càe ho thùy lgi tu Dà Nàng dén Phù Yèn chi dgt 60-80% dung tich thiét ké Càc he ó càe tình Khành Hịa, Ninh Thu^n, Bình Thuàn ehi dat 30 - 50% dung tich thiét ké Thgm chi càc ho lón dat dung tich thiét ké rat thàp nhu : ho Dà Bàn (17,13%), Song Biéu (9,6%), Lanh Ra (16,43%), Dà Bgc (11,04%) 64 TAPCHfTAl NGUN Nl/ĨC SĨ 1-2018 Càc bị thùy dién co dung tich trù tuong tg hoàc thàp hon dung tich ky nàm 2015 nhu: Dai Ninh (21%); Hàm Thuàn (56%), Song Ba Hg (11%), Ka Nak (37%) Dàc biOt nghiém trgng, nàm 2015 2016 tinh Ninh Thuàn va NghO An dà phài cịng bó "Tình trang thièn tai hgn hàn" tồn tinh Vu Dóng Xn 2015 - 2016 tình Ninh thugn chi gìeo tróng dugc gàn 22.980 ha, giàm 3.233 so vói ké hogch, khồng 11.000 ho (tuong, duong 55.000 ngì dàn) làm vào tình trgng thiéu nc sinh hogt Tình trgng khó hgn khàc nghi$t nói trèn khóng chi gay tai hga làn, làu dai va hàng nàm cu làp di Igp lgi làm kiét qué dai song nhàn dàn vùng Trung bò va mgt phàn vị hiéu hóa ngn vón dàu tu khịng lo dà xày dung càc ho nói trén ma khịng thè su dung hét cóng suàt thiét ké III GIÀI PHÀP De tièn hành xày dgng (dào) càc ho ngam tai day càe song khó can ó khu vgc han hàn, truóc hét càn nghién cùu khào sàt dia chat ềe doan song suoi éa khu vge dg djnh he, thu thàp eàc sé UOu vè luu lugng, muc nc mùa lù, tình trang day song vè mùa hgn, thịi gìan khó hgn, chièu dai, chièu ngang va dO dóc tùng dogn song, dàn cu, dàt canh tàc, so lugng già sue vùng càn nuóc Dga vào càc sé liOu dang luu trù ó càc co quan Nhà nc va ềc so UOu khào sàt nghién cùu bo sung, ta phàn eàc doan song thành hai nhóm de càc ho phù hgp vói d§c dièm cùa tùng dogn song nhu sau: Nhóm T Càc ho ngàm dai theo song, àp dyng cho khu vge dóng bang Nhóm 2: Càc ho ngàm bgc thang, àp dung cho khu vgc mìen nùi (?Cem: Sa dị tiét di$n dịng song) • KHOA HQC CONG NGH? • Msmg SODĨTIÉTDIÉN DỊNG SỊNG »»n9 ^_ _Wj«ig ^ Long song LA) cìt sdì •' H T i t ì dièn d ò n g song dà ho n g l m va tfch nitìc si^^a^'.'- ' : > c o n lai t r o n g m ù a h a n h n tf3mlich*-~^it*f.^^*r'1^''.;; sịih H/f song , • • ^ • J i ^ | ^ C i |fi j j * * , «i Vi = L x B x H Hl.Tiét dièn dóng song khị can H2 Tilt dién dịng song da hĨ Bìsịng -*| _ ^ Long Song Uiù'iinh day sfing , y m ' ' ^ ^ m ? ^ — ' H3.Tiét dién dòng song da ho ngam va tich ntfóc : Chlìu lAng trung b1nh hd noìm H : Chlb skj trung tilnhhAna^ L rCN&daihéng^ VI : Tlié ti:^ d o ^ sOng dèo hd ngàm V2:ThSti=hhflnoiii IV ITU DIÉM CÙA GIÀI PHÀP Khàc phgc tình trgng hgn hàn gay gàt, khan càp mOt càch triOt de truóc màt nhu làu dai cho khu vgc Trung BO ViOc he khịng màt thém dàt, khịng làm thay doi mói trng cành quan Khịng phài giài phóng m§t bang, dèn bù, tài dình cu thi cịng Khịng làm thay dòi dòng chày cùa dòng song Dg trù mgt lugng ne lón ln ln thng trgc de chóng han bàt kj' lue ền càc nguon nc vilng dà can kiOt, lue dị càc he nc trị thành nhùng "ho nc vàng" HĨ ngàm mot im diém nói bàt lugng ne bóc hai gàn nhu bang 0, nén gap hgn, lugng nc cùa he ngàm khịng bi ành hng, ln dù nc de chóng hgn kip thịi Do vày, hiOu qua chóng han rat cao va kip thịi Tàng thè tich chùa nc cùa dịng song, góp phàn chóng ngàp khu vgc hg lim dàp TAPCHfTAl NGUYÉN Nl/dfC SĨ 1-2018 65 • KHOA HQC CONG N G H | : • thùy dièn xà nc dgt xt mua lón bàt thng, ngồi y mn Ve dia chat, qua trình hogt dOng éa dịng song, ó day song hình thành mOt lóp tram tich thù sinh dịng ne vàn ehun ve Vàt liéu cùa lóp tram tich chù yéu càt, sói dà duge bào mịn, tun chgn tu nhién Lóp tram tich lóp chùa nc lón dugc phàn bó theo chiéu dàì duói day long song Khi ho ngàm ta co thè khai thàc dugc tàng chùa nuóe han hàn, dòng song dà khò cgn va nò mgt nguòn nc bị sung dàng ké cho bè ngàm mge nc he thàp qua trình khai thàc nhị tàc dóng cùa hiOu ùng thùy dgng lyc hgc ty nhién Day phàt hiOn mói ma càc nhà dia chat it de y tói Do hO théng ho ngàm duói day càc long song dugc phàn bó dèu, rgng khàp cà khu vgc theo ềc dịng song, gàn ềc khu vgc hgn hàn nèn viéc chóng hgn rat thugn lgi va hiéu qua chàm dùt hgn hàn cho khu vye, chàm dùt nguy co bi sa mge hòa thành vùng dàt chét Khi han hàn dugc khàc phgc sg song bịi sinh va phàt trién Bó hi^u qua to nhàt ma giài phàp dem lgi vè mgt kinh té: Khi han hàn dugc khàc phuc, dòng ruòng canh tàe trò lgi, chàn ni phàt trièn, thu nhàp tàng lén, dịi song nhàn dàn dugc ón dinh va nàng cao, tao dièu kièn tịt de kèu ggi càc nhà dàu tu nc va thè giói dén dàu tu, tu dị mang lgi nhièu hiéu qua kinh té va xa bòi ebo khu vyc Hàng nàm qua trinh bào tri ha, ta co thè tàn thu ềt sịi bịi làp de bàn cho càc cịng trình xày dgng, day càt sòi sgch, chat lugng rat tòt Day mOt ngn Igi làu dai nén dja phuong thè thành Igp mot don vi su nghiOp vùa quàn ly bào tri hO thòng ho, vùa thu boi mot phàn vòn dàu tu vè cho ngàn sàeh dia phuong, dong thịi giài qut cóng àn viOc làm cho nhàn dàn 10.Viéc ho rat de dàng nhu trèn màt dàt nèn chi phi thi cóng rè, tien dg nhanh 11 ò nhihig doan song bò ngàm, quanh nàm khóng can nc nèn thè phàt trìèn nghe dành bàt va nuói thùy san nuóe nggt, tao thèm cóng àn viOc làm, cài thiOn dịi song ebo nhàn dàn dia phuong, giùp xóa dói giàm nghèo tgì nhùng khu vgc khó khan 12 Ho ngàm iru diém nói hgt khóng bao giị vị bị va khóng bao giị sa lù nén khóng gay nguy hiém cho vùng hg luu 13.Tàn dgng dàt, càt, sói ho làm vgt liéu xày dgng ma khóng ành hng dén mói trng va qu^ dàt éa dia phuong V H l f U QUA CÙA GIÀI PHÀP vè mgt xà h^ix Khi dg àn hoàn thành sé 66 TAPCHfTAl NGUYÉN NL/flC SÓ 1-2018^ Phàn bién: TS Do Tién Hùng Phàn bi$n xong: 8/1/2018 ... trèn, tòi de xuàt giài phàp ehòng hgn cho khu vyc Trung BO là: Xày dtpig ho ngàm chùa niràc ị day sỊng dà khị cgn II HIÉN TR4.NG KHỊ HAN Ị CÀC TÌNH MIÈN TRUNG Theo tài liOu cùa ViOn Khoa hgc... tùng dogn song nhu sau: Nhóm T Càc ho ngàm dai theo song, àp dyng cho khu vge dóng bang Nhóm 2: Càc ho ngàm bgc thang, àp dung cho khu vgc mìen nùi (?Cem: Sa dị tiét di$n dịng song) • KHOA HQC CONG... long song dugc phàn bó dèu, rgng khàp cà khu vgc theo ềc dịng song, gàn ềc khu vgc hgn hàn nèn viéc chóng hgn rat thugn lgi va hiéu qua chàm dùt hgn hàn cho khu vye, chàm dùt nguy co bi sa mge hòa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp chống hạn cho khu vực Trung Bộ - Việt Nam: Xây dựng hồ ngầm chứa nước ở đáy sông, Giải pháp chống hạn cho khu vực Trung Bộ - Việt Nam: Xây dựng hồ ngầm chứa nước ở đáy sông

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn