Đồng bằng Bắc Bộ ứng phó với biến đổi khí hậu

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2020, 22:47

Bài viết trình bày tác động của biến đổi khí hậu đối với đồng bằng Bắc Bộ và một số giải pháp quan trọng để ứng phó với biến đổi khí hậu. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết. Thuc tien - Kinh nghiem vDong bang Bac Bo ufng v6i bien doi icJii hau > O HOANG HAI LONG Bd Ndng nghiep va Phat tnin Ndng thdn K hu vuc Ddng bang Bac Bd (DBBB) la noi cd vj thdja ly va dieu kien tu nhien rat thuan lgi; tai nguyen thien nhien phong phu, da dang; ngudn dai dai mau md phu sa bdi dap Day la dieu kien quan trgng de phat then KT-XH Tuy nhien, thdi gian gan day DBBB dang phai ddi mat trwdc nhung tac ddng manh me cua BDKH Do vay, can thiet phai cd cac giai phap quan trgng de ung phd vdi BDKH Tac ddng cua bien ddi hau Vung OBBB ed truyen thdng lau ddi ve tham canh, la vifa lua Idn thU hai cOa nudc ta Tuy nhien, dudi tac dpng cua cac dieu kien khf hau, rTnh vufe ndng nghiep dang anh hudng nghiem trpng; mdt sd lupng khdng nhd tai nguyen bj suy thoai khai thac qua mUc Han han gay gat, lu lut keo dai, mua bao cang nhieu vdi cudng dp ac liet hon xay tren dien rpng vung BOKH de dpa nghiem trpng den an ninh luong thuc va phat trien ndng nghiep vung, the hien tren cac mat nhu: Thu hep dien tfch da't ndng nghiep; tac dpng Idn de'n sinh trudng, nang suat cay trdng, thdi vu gieo trdng, lam tang nguy co lay lan sau benh hai cay trdng; anh hudng de'n sinh san, sinh trudng, tang kha nang sinh benh, truyen djch cua gia sue, gia cam Theo WB, vao cudi the ky 21, nhiet dp cd the tang khoang 40c, nude bien dang cao khoang I m Vdi kjch ban nay, theo cac md hinh nghien cUu, se ngap 11% dien tfch Odng bang sdng Hdng, 3% dien tfch cac tinh khac vijng ven bien bj ngap Muc nudc bien dang (NBD) lam sir an toan he thd'ng de sdng, de bien va he thdng hd chUa bi de dpa, che dp ddng chay ven bd thay ddi gay xdi Id bd, giam kha nang tieu tU chay, dien tfch va thdi gian ngap ung tang len tai nhieu khu vuc, nhieu he thdng thijy Ipi khdng dap Ung dupc yeu cau tieu, cung nhu cap nude d vung OBBB Tinh trang qua thUa nUde mua mua va thieu nude mua khd xay thudng xuyen hang nam Theo Vien Khoa hpc KTTV& MT ddi vdi vung OBSH, de'n nam 2100 man xam nhap sau them vao da't lien tU 3-9 km, neu NBD len I m , OBSH se ngap de'n 40% dien tfch, ngap khoang 0,3 0,5 trieu Lu thupng ngudn gia tang, lifu luong dinh lu tang tU 1125% ket hpp vdi NBD se dan de'n mifc nudc dpc sdng dang cao hon, uy hiep de'n an toan he thd'ng hd chUa thupng ngudn va cac he thd'ng de bao ve cho ddng bang Trong cd cau nganh ndng nghiep, dien tfch cay lUdng thUe cOa vung khoang 1,2 trieu ha, dd cd hon trieu da't gieo trdng Ida Hien nay, cac hien tupng mUc NBD, han han, lupng mua d nhieu noi giam, lu lut da va dang tac dpng cang nang ne ITnh vuc Cac cdng trinh tieu nude VLing ven bien hien hau het deu la cac he thdng tieu tu chay; muc NBD len, viec tieu tuchay se het sUc khd khan, dien tfch va thdi gian ngap ung tang len tai nhieu khu vUc Theo nhan djnh cua ed quan du bao KTTV, nam 2014, cac tinh OBBB cd kha nang chju anh hudng true tie'p - bao hoac ATNO Thdi gian anh hudng cua bao va ATNO ehi!i yeu tap trung vao thang va Mija mua bao nam 2014 ed kha nang Tdi nguyen v d Mdi tradng | Ky Thang 8/2014 ^1 dien bien phUc tap hdn cac nam trudc Can de phdng nhung cdn bao manh va di chuyen khdng theo qui luat khf hau Mua lu 2014 cd kha nang bat dau phu hpp quy luat chung (nCfa cudi thang ed kha nang xuat hien lu tieu man) Oinh lu cao nhat nam 2014 phd bien d mUe thap hdn TBNN; xap xi va cao hdn cung ky nam 2013 Tren sdng Hdng, dinh lu thap hon dinh lu TBNN va cao hdn dinh lu nam 2013 Tai Sdn Tay d mUc 11.20 11.70 m (TBNN: 13.85 m); tai Ha Ndi d mUe 8.50 9.00m (TBNN: 10.98m) Tren sdng Day tai Ba Tha dinh lu cao nhat nam cd kha nang d mUc dinh lu TBNN (TBNN: 4.77 m) cd tri sd khoang 4.80 5.30 m; sdng Thai Binh tai Pha Lai dinh ID cao nhat nam cd kha nang d mUc 4.00 4.50 m, thap hdn dinh lu TBNN (TBNN: 5.56m); sdng Hoang Long tai Ben Oe dinh lu cao nhat nam cd kha nang d mUe 3.40 3.90 m, tUdng dUdng dinh lu TBNN va dinh lu nam 2013 (TBNN: 3.66 m) Thdi gian xuat hien dinh lu, he thd'ng sdng Hdng, sdng Thai Binh thang hoac thang 8, sdng Day, sdng Hoang Long thang hoac thang Giai phap ufng phd Oe Ung phd BOKH, phat trien ben vung vung OBBB, theo cac nha khoa hpc KTTV, xay dung quy hoach phat trien KT-XH can chu y viec giam nhe va phdng chdng, thfch nghi vdi tac hai BOKH gay Tiet kiem nang lupng, khai thac ngudn nang lupng mdi; td chUe quan ly nude tren chau thd sdng Hdng, sdng Thai Binh; chuyen ddi co cau cay trdng va vat nudi phu hop vdi hoan canh BOKH; nang 42 cap de he thd'ng sdng Hdng, sdng Thai Binh; nang cap de bien, trdng cay chan sdng va trdng rUng phdng hd ven bien; tang cudng nhan thUe cdng ddng ve BOKH va thfch Ung vdi BOKH Thuc hien tdt cdng tac tuyen truyen ve nhung tac hai, nang cao nhan thUc ve tham hpa cua BOKH dua tren cd sd cpng ddng; tranh thu mpi ngudn lUc va ngoai nude de tao ngudn nhan luc phuc vu cho cdng tac Ung phd Can ket hpp ddng thdi viec lap ban quan ly rui ro BOKH va muc NBD tai vung vdi cac ke hoach phat trien kinh te phu hpp vdi thdi tiet va thd nhUdng cua vung Tfch cue nang cao cac tieu chuan phdng chdng lu nham hudng tdi phat trien ben vUng; nang cap he thdng de dieu bao ve sdng Hdng; tien hanh viec giam sat chat che va Ung phd vdi cac tinh hudng khan cap xay vdi he thd'ng de dieu ThUe hien Idng ghep nhiem vu quan ly rui ro vdi nhiem vu Ung phd BOKH vdi cac ban, nganh phdng chdng lut bao, tim kiem eUu nan d cac cap Trong ndng nghiep, chfnh quyen dja phuong can dau tu he thd'ng thuy Ipi, he thdng hd dap Tfnh toan dugc ngudn nude ngam, ngudn nudc mat, xay dung he thd'ng hd dap tudi Tie'p tue dau tu cho he thdng thuy Ipi ndi ddng de lam bao dam van de nudc de ddi phd vdi tinh trang han han Cd nhung thay ddi ve cdng nghe tudi, dac biet ddi vdi nhung loai cay cdng nghiep dai ngay, nhu ca phe, che, dieu, nhUng cay lau nhd nude mua la chfnh, se phai nghien cUu nhung bien phap de tiet kiem nudc Xay dung chfnh sach va ed nhung thir nghiem lam Tdi nguypn vd Mdi trudng | Ky - Thang 8/2014 khuyen khfch ndng dan si3f dung nudc tiet kiem va ap dung nhung Ung dung khoa hpc, cdng nghe, nhu cdng nghe tudi nhd gipt hay phun mUa vUa tiet kiem nudc vUa lam cay trdng phat trien tot hdn Can tfnh toan dugc nguon nude ngam, ngudn nUde mat, xay dung he thdng hd dap tudi Cac giai phap ky thuat chuyen ddi cay trdng, chuyen tU loai cay trdng sang cay trdng khac chju han, chiu ung hdn; sir dung gidng thfch Ung hdn vdi su chuyen ddi cOa thdi tiet- chju han, chiu ung, chiu ret, chju man, chju phen tdt hdn , Nghien cUu thu nhap nhung loai cay trdng, gidng mdi, td chUc san xuat hat gidng, cay gidng de difa vao san xuat; Ung dung cac bien phap ky thuat, qui trinh ky thuat de nong dan cd the ap dung dUdc, s i n sang ddi phd dupc thdi tiet cue doan xay Cd quan KTTV khu vifc OBBB theo ddi chat che va dU bao kjp thdi, chi'nh xac thdi tiet, thuy van khu vuc, dac biet la cac hien tupng KTTV nguy hiem, phuc vu tdt cdng tac chi dao phdng tranh giam nhe thiet hai thien tai; cung cap kip thdi, day di!i cac ban tin dU bao, canh bao ve cac hien tupng thdi tiet nguy hiem cho cac CO quan, ban, nganh tai cac dia phUdng khu vUc va tren cac phuong tien thdng tin dai chung theo quy djnh Thuc hien nghiem tuc Quy che bao ap thap nhiet ddi, bao, lu ci!ia ThCi tudng Chi'nh phi^i va Thdng tu sd 35/2011/TT-BTNMT ve viec Quy dinh ehi tiet thuc hien Quy che bao ATNO, bao, lu; td chUe tdt cdng tac du bao va phuc vu dif bao, thdng bao, canh bao kjp thdi cac hien tupng thdi tiet nguy hiem khu VUC.B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồng bằng Bắc Bộ ứng phó với biến đổi khí hậu, Đồng bằng Bắc Bộ ứng phó với biến đổi khí hậu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn