Giải pháp tăng cường quản lý thu - chi tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

7 9 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2020, 21:32

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu như thống kê mô tả, phân tổ thống kê, so sánh để đánh giá thực trạng quản lý thu - chi tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. Dựa trên phân tích các nhân tố, nghiên cứu đã chỉ ra bảy nhân tố (bốn nhân tố bên ngoài và ba nhân tố bên trong) tác động đến quản lý thu - chi tại Trung tâm giai đoạn 2016 - 2018. Chun mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 11 (2019) GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ THU - CHI TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI NGUYÊN Nguyễn Thanh Minh Tóm Tắt Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả, phân tổ thống kê, so sánh để đánh giá thực trạng quản lý thu - chi Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên Dựa phân tích nhân tố, nghiên cứu bẩy nhân tố (bốn nhân tố bên ba nhân tố bên trong) tác động đến quản lý thu - chi Trung tâm giai đoạn 2016 - 2018 Đồng thời viết hạn chế, tồn tại, nguyên nhân quản lý thu - chi Trung tâm Từ tác giả đề xuất ba nhóm giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu - chi Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên thời gian tới Từ khóa: Quản lý thu, quản lý chi, nhân tố tác động, giải pháp, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên SOLUTIONS TO STRENGTHEN THE REVENUE AND EXPENDITURE MANAGEMENT AT THE THAI NGUYEN CENTER FOR DISEASE CONTROL Abstract The paper uses research methods such as descriptive statistics, statistical groups, comparisons to assess the current situation of revenue and expenditure management at the Thai Nguyen Center for Disease Control Based on factor analysis, the study has indicated seven factors (four external factors and three internal factors) affecting revenue and expenditure management at the Center for the period from 2016 to 2018 At the same time, the article also points out the limitations, shortcomings and causes for revenue and expenditure management at the Center Accordingly, the author proposes three groups of solutions to enhance the revenue and expenditure management at the Thai Nguyen Center for Disease Control in the coming time Key words: Revenue management, expenditure management, impact factors, solutions, Thai Nguyen Center for Disease Control JEL classification: E; G; G2; G3 tế, thực dự toán chưa triệt để, thu chưa Đặt vấn đề đúng, chưa đủ, chi cịn có mục khơng tn theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái quy chế chi tiêu nội bộ, kiểm sốt tình hình thu, Ngun trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên chi chưa thường xuyên…Vấn đề đặt c n thành lập năm 2017 sở sáp nhập 05 phải tăng cường công tác quản lý thu chi trung tâm tiên thân (Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm hướng tới mục tiêu mà Trung tâm Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm đặt Từ lý tác giả tiến hành Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền nghiên cứu giải pháp tăng cường quản lý thu – thông giáo dục sức khỏe, Khối dự phòng chi Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Trung tâm Da liễu Chống phong) Trung tâm Nguyên để có đề xuất giải pháp góp ph n thực đơn vị nghiệp thuộc hệ dự phòng, xếp mục tiêu mà Trung tâm xác định hạng I, thuộc nhóm đơn vị tự đảm bảo ph n kinh phí chi hoạt động thường xuyên theo quy Cơ sở lý luận quản lý thu - chi định Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày đơn vị nghiệp y tế có thu 14/02/2015 Chính phủ Với phương châm - Quản lý (quản trị) tài (dịng tiền) hoạt động Trung tâm tăng cường công tác việc quản lý nghiệp vụ tài phát sinh quản lý tài ch nh để tăng thu, tiết kiệm trình sản xuất kinh doanh doanh chi nhằm mục đ ch phát triển nâng cao đời nghiệp Hay nói rằng, quản trị tài sống cán bộ, viên chức tạo niềm tin cho cán giúp tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp từ viên chức người lao động, tự chủ chi thường việc quản trị nguồn vốn có hiệu xuyên Trong năm qua Trung tâm đạt - Quản lý tài đơn vị nghiệp y tế kết định: Duy trì nguồn có thu quản lý thu (tức quản lý dòng tiền vào) thu, tiết kiệm khoản chi, toán thu chi quản lý chi (tức quản lý dòng tiền ra) số dư tăng lên qua năm từ 2016 – 2018 hoạt động đơn vị nghiệp y tế có thu[5] tương ứng 750,28 tr.đ, 862,01tr.đ 912,74tr.đ gồm có nguồn từ ngân sách nhà nước; [4] Tuy nhiên quản lý thu chi nguồn thu nghiệp đơn vị thu từ nhiều hạn chế như: Lập dự toán chưa sát với thực hoạt động cung ứng dịch vụ nguồn khác 87 Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 11 (2019) viện trợ, vay nợ, quà biếu, tặng…Có nhóm nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu, chi đơn vị nghiệp y tế có thu Nhóm nhân tố khách quan gồm chế sách Nhà nước, yếu tố kinh tế - xã hội, yếu tố quốc tế, ý thức người dân người bệnh; nhóm nhân tố chủ quan đơn vị nghiệp y tế có thu gồm Trình độ cán tài chính- kế tốn, hệ thống kiểm tra, kiểm sốt tình hình tài ch nh trình độ cán quản lý tài Phƣơng pháp nghiên cứu 3.1 Thu thập thông tin thứ cấp sơ cấp Để nghiên cứu thực trạng quản lý thu chi tác động nhân tố đến quản lý tài Trung tâm kiểm sốt bệnh tật tỉnh Thái Nguyên c n thu thập thông tin thứ cấp thông tin sơ cấp (điều tra 220 mẫu) Thông tin thứ cấp thu thập từ tài liệu, báo cáo Sở y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, sở tiền thân, sách báo, tạp chí, cơng trình nghiên cứu, thơng tin Website ngành y tế, đơn vị tổ chức có liên quan Thơng tin sơ cấp tác giả tiến hành điều tra cán công nhân viên; bệnh nhân người sử dụng dịch vụ y tế (gọi tắt khách hàng) Trung tâm theo mẫu phiếu với câu hỏi in trước Ph n trả lời thiết kế theo thang đo Likert mức độ * Xác định cỡ mẫu: Tác giả sử dụng công thức chọn mẫu điều tra Slovin: n = N/(1+N*e2) đó: n cỡ mẫu nghiên cứu, N tổng thể nghiên cứu, e sai số, mức độ sai số chọn nghiên cứu 5% + Cán công nhân viên Trung tâm: Tổng số cán công nhân viên Trung tâm 189 (N=189), cỡ mẫu nghiên cứu n=189/(1+189x0,052)= 128 Tổng số phiếu phát 128, tổng số phiếu thu 120 mẫu + Khách hàng: Tổng bình quân khách hàng ngày Trung tâm 150 (N=150), cỡ mẫu nghiên cứu n=150/(1+150x0,052)= 109 Tổng số phiếu phát 109, tổng số phiếu thu 100 mẫu 3.2 Phương pháp phân t ch thông tin Phương pháp thống kê mô tả sử dụng để thống kê mô tả công tác quản lý thu – chi, nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu – chi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên năm qua, từ mà phân t ch, đánh giá thực trạng rút kết luận Phương pháp so sánh dùng nhiều nội dung nghiêu cứu (gồm số tuyệt đối số tương đối) so sánh thực với lập dự toán, so sánh năm với nhau, so sánh đối chiếu thực với chủ trương ch nh sách…để thấy khác biệt tìm nguyên nhân để có đề xuất giải pháp hồn thiện thời gian tới Thực trạng quản lý thu – chi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên Trung tâm có chức tham mưu tổ chức thực hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh khơng lây nhiễm; phịng, chống tác động yếu tố nguy ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật Nội dung quản lý thu chi Trung tâm bao gồm: Công tác lập dự tốn, cơng tác phân bổ giao dự tốn ngân sách, cơng tác chấp hành dự tốn, tốn ngân sách kiểm tra, giám sát Bảng 01: Tổng hợp thu- chi cho hoạt động Trung tâm giai đoạn 2016 - 2018 Chỉ tiêu A.Tổng thu Thu từ NSNN Thu nghiệp Thu khác Thu viện trợ B Tổng chi 1.Chi thường xuyên 2.Chi không thường xuyên Chi nghiệp Chi khác, chi dự án C Chênh lệch thu chi Năm 2016 Số tiền Cơ (tr.đ) cấu(%) 88.518,90 100 56.610,00 63,95 25.419,30 28,72 755,00 0,85 5.734,60 6,48 87.768,62 100 15.418,62 17,57 Năm 2017 Số tiền Cơ (tr.đ) cấu(%) 90.654,30 100 56.434,00 62,25 31.680,30 34,95 90,00 0,10 2.450,00 2,70 89.792,29 100 17.726,29 19,74 Năm 2018 Số tiền Cơ (tr.đ) cấu(%) 89.547,80 100 55.138,00 61,57 31.644,60 35,34 95,00 0,11 2.670,20 2,98 88.635,06 100 12.540,06 14,15 33.829,00 38,54 33.854,00 37,70 34.728,00 32.193,00 6.328,00 36,68 7,21 33.828,00 4.384,00 37,67 4,88 38.239,00 3.128,00 750,28 862,01 912,74 So sánh 2017/2016 (%) 102,41 99,69 124,63 11,92 42,72 102,31 114,97 So sánh 2018/2017 (%) 98,78 97,70 99,89 105,56 108,99 98,71 70,74 39,18 100,07 102,58 43,14 3,53 105,08 69,28 113,04 71,35 114,89 105,89 Nguồn: Phịng Tài – Kế tốn 88 Chun mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 11 (2019) 4.1 Thực trạng quản lý thu – chi Thực trạng quản lý thu Tổng thu đến từ nguồn sau: Các nguồn thu từ dự án, chương trình phối hợp với tổ chức; nguồn vốn ngân sách đơn vị cấp thực nhiệm vụ không thường xuyên; nguồn thu nghiệp y tế; nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định pháp luật Thực tế công tác quản lý thu tuân thủ đ y đủ bước nội dung quản lý thu chi Trung tâm Số liệu chi tiết phản ánh mục A bảng 01 Trên bảng 01 cho thấy, tổng thu thực tế Trung tâm qua năm tăng lên, năm 2016 đạt 88.518,90trđ, năm 2017 đạt 90.654,30 trđ, tăng 2,4% so năm 2016, năm 2018 tổng thu đạt 89.547,80trđ, giảm 1,12% so năm 2017 tăng 1,2% so năm 2016 Nguyên nhân giảm năm 2018, nguồn ngân sách nhà nước cấp giảm Trong cấu bốn khoản thu Trung tâm gồm thu NSNN, thu hoạt động nghiệp, thu khác thu viện trợ khoản thu NSNN chiến tỷ trọng cao 60% tổng thu, nhiên có xu hướng giảm theo thời gian Thu từ hoạt động nghiệp có hướng tăng (năm 2016 25.419,30 trđ năm 2018 tăng lên 31.644,60 trđ) Đặc biệt khám tư vấn dịch vụ phòng ngừa bệnh tật, dịch vụ y tế dự phòng, dịch vụ tiêm chủng vacxin, dịch vụ xét nghiệm mẫu nước tang qua năm, hoạt động góp ph n quan trọng vào chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhiên hoạt động chưa thật đáp ứng mong muốn khách hàng Đây nguồn thu ch nh đ y tiềm năng, đòi hỏi Trung tâm c n khai thác triệt để nhằm tăng nguồn thu cho đơn vị Thu khác giảm mạnh, năm 2017 2018 chiếm 11-12% so với năm 2016 Tương tự viện trợ năm 2017 2018 đạt 50% năm 2016, điểm hạn chế hoạt động Trung tâm thời gia qua Thực trạng quản lý khoản chi Dự toán chi bám sát vào hoạt động Trung tâm Qua nghiên cứu thực trạng quản lý chi kinh ph thu Trung tâm sử dụng để trì hoạt động chia thành khoản chi gồm: Chi thường xuyên, chi không thường xuyên, chi nghiệp, chi dự án chi khác Tổng chi thực tế Trung tâm giai đoạn (2016 - 2018) có sai lệch thực tế với kế hoạch có xu hướng tăng, năm 2016 đạt 87.768,62 trđ, năm 2017 89.792,29 trđ, tăng 2.023,67 trđ (tăng 2%) so năm 2016, năm 2018 chi 88.635,06 trđ, giảm 1.157,23 trđ (giảm 1,2%) so với năm 2017 cao 2016, chi tiết phản ánh mục B bảng 01 Trong cấu chi cấu chi khơng thường xun chi nghiệp chiếm tỷ trọng cao tổng chi (chi không thường xuyên năm 2016 chiếm 38,54%, năm 2017 chiếm 37,70%, 2018 chiếm 39,18%; tương tự chi nghiệp tỷ lệ giao động từ 36,68 - 43,14%) có xu hướng tăng, chi thường xuyên có cấu tổng chi qua năm 2016, 2017, 2018 17,57%, 19,74%, 14,15% có xu hướng giảm Cịn chi khác, chi dự án chiếm tỷ trọng thấp có hướng giảm (7,21% năm 2016 năm 2018 3,53%) Điều cho thấy có tượng cân đối chi Trung tâm Tổng hợp thu – chi Kết hoạt động kinh tế Trung tâm qua năm thể bảng 01 Giai đoạn 2016 - 2018, giá trị chênh lệch thu – chi Trung tâm có xu hướng tăng Có kết hiệu cơng tác lãnh đạo, quản lý điều hành tập thể lãnh đạo Trung tâm có vai trị quản lý tài đơn vị (nguồn thu từ hoạt động nghiệp tăng đáng kể khoản thu khác viện trợ giảm) 4.2 Nhân tố tác động đến quản lý thu – chi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Ngun Nhân tố bên ngồi *Cơ chế sách Nhà nước: Thông tư số 51/TTLT-BYT-BNV, ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ việc sát nhập đơn vị y tế không giường bệnh (Y tế dự phòng) thành đơn vị thống theo mơ hình Trung tâm Kiểm sốt bệnh tật (gọi tắt CDC) tuyến tỉnh Việc sát nhập Trung tâm thuộc hệ dự phòng tuyến tỉnh, thành phố phù hợp với xu hướng hội nhập khu vực quốc tế, máy quản lý tinh gọn có hiệu tính lồng ghép cao hơn, tinh giảm nhân sự, tiết kiệm kinh phí cho ngân sách nhà nước… Tuy nhiên, sau kiện toàn Trung tâm gặp phải nhiều vướng mắc công tác nhân lãnh đạo cấp Trung tâm, cấp khoa/phòng chức năng, tinh giản biên chế, lao động hợp đồng, giải chế độ, sách cán bộ, viên chức, người lao động thuộc diện giảm biên chế, gây tâm lý bất ổn… Đặc biệt, công tác quản lý tài ch nh, đòi hỏi đơn vị phải xây dựng chế tài riêng vừa đáp ứng yêu c u nhiệm vụ thực tiễn chủ trương ch nh sách xây dựng trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh Đây thách thức không nhỏ Trung tâm *Yếu tố kinh tế - xã hội: Sự phát triển kinh tế - xã hội có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động đơn vị nghiệp y tế có thu Năm 89 Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 11 (2019) 2018 tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đ u Trung tâm đến năm 2018 cịn 2.670,20 trđ người tỉnh Thái Nguyên đạt 77,7 triệu chiếm 2,98% đồng/người/năm, tăng 9,6 triệu *Ý thức người dân, người bệnh đồng/người/năm so với năm 2017 vượt kế (khách hàng) ảnh hưởng trực tiếp tới công tác tài hoạch đề Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế Trung tâm Khách hàng vừa người năm 2018 98,1%, cao 1% so với năm thực nghiệp vụ thu, chi liên quan đến 2017.[4]; lĩnh vực văn hóa, xã hội phát hoạt động Trung tâm, vừa người kiểm tra triển tồn diện; cơng tác giáo dục, dạy nghề, giải giám sát tài cách gián tiếp Trung việc làm, nâng cao đời sống quan tâm Nắm bắt vấn đề mà năm tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm d n qua năm Đây qua Trung tâm đẩy mạnh công tác tuyên yếu tố thuận lợi cho Trung tâm kiểm truyền đặc biệt công tác y tế dự phịng, nâng sốt bệnh tật tỉnh Thái Nguyên Đòi hỏi Trung cao chất lượng dịch vụ phục vụ đội ngũ cán tâm c n xây dựng chiến lược phát triển với định y bác sỹ…kết thu hút nhiều hướng lấy nhu c u khách hàng làm tảng khách hàng đến với Trung tâm có trọng tâm nhằm cải thiện nâng chất lượng khách hàng tỉnh Tuy nhiên, người dân dịch vụ y tế để ngày làm hài lòng khách phàn nàn số dịch vụ tiêm chủng khó hàng hơn, từ trì tăng nguồn thu cho tiếp cận, phải lại nhiều l n chí phải đến Trung tâm thời gian tới nơi khác Sóc Sơn, Đơng Anh Hà Nội *Các yếu tố quốc tế: Hội nhập quốc tế, liên Để thăm dò ý kiến nhận xét, đánh giá doanh liên kết tổ chức quốc tế mang khách hàng địa bàn tỉnh Thái Nguyên tác giả lại cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái sử dụng bảng hỏi với tiêu ch theo thang đo Nguyên nhiều hội để tiếp cận y học Liker mức độ tương ứng: Rất không đồng giới, nguồn tài trợ từ quốc tế ảnh ý, Không đồng ý, Bình thường, hưởng lớn tới nguồn thu đơn vị Tuy Đồng ý Rất đồng ý Chi tiết phản ánh nhiên nguồn bị giảm cụ thể năm bảng 02 2016 5.734,60 trđ chiếm 6,48% tổng thu Bảng 02: Khách hàng đánh giá lực đội ngũ y bác sĩ quản lý tài Trung tâm Điểm Lựa chọn TB Tiêu chí đánh giá Bộ phận hướng dẫn, tiếp nhận bệnh, nhân tư vấn, giải đáp rõ 0 10 70 20 4,1 ràng Bác sĩ thông báo kết sử dụng dịch vụ cách rõ ràng 0 15 67 18 4,03 Khách hàng nhận thơng tin nhanh chóng từ bác sĩ 0 20 68 12 3,92 Nhân viên cung cấp đ y đủ thông tin khách hàng c n 15 67 15 3,94 Bác sĩ sẵn sàng bên cạnh khách hàng c n 0 17 66 17 Bản kê, chứng từ toán cụ thể rõ ràng 21 55 21 3,94 Nhân viên sẵn sàng giải thích kê, chứng từ toán cho 0 15 66 19 4,04 khách hàng Chi ph điều trị phù hợp với dịch vụ mà khách hàng nhận 21 62 15 3,9 Viện phí thực chế độ bảo hiểm cho khách hàng 0 22 62 16 3,94 Dịch vụ đáp ứng đ y đủ, đa dạng, phong phú 17 17 45 21 3,7 Phịng bệnh ln 0 13 68 19 4,06 Nguồn: Kết khảo sát tính tốn tác giả Kết khảo sát 100 khách hàng, cho thấy tiêu ch đánh giá mức (Điểm TB tiêu ch giao động từ 3,70 – 4,10) Tuy nhiên, có số ý kiến người dân chưa hài lòng số tiêu ch , đặc biệt vấn đề tiêm chủng, người dân có ý thức sử dụng dịch vụ lại bị rào cản, tiếp cận, lo ngại phản ứng sau tiêm, lo ngại an toàn văcxin, trẻ tiêm nhiều mũi, đông người, đợi chờ lâu 90 Nhân tố bên Trên sở nghiên cứu thực tế Trung tâm nhân tố bên tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý thu – chi Trung tâm là: Trình độ cán tài chính- kế tốn, hệ thống kiểm tra, kiểm sốt tình hình tài ch nh trình độ cán quản lý tài Về trình độ cán tài chính- kế tốn: 100% cán có trình độ từ đại học sau đại học có thâm niên cơng tác tài chính- kế tốn Đây nhân tố thuận lợi Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 11 (2019) quản lý thu – chi Trung tâm Về hệ thống kiểm mơn nghiệp vụ, có kinh nghiệm nên xây dựng hệ tra, kiểm sốt tình hình tài Trung tâm thống quản lý tài phù hợp, xử lý thông thực theo quy định Bộ tin kịp thời xác, nhiên cịn Tài ch nh (định kỳ đột xuất) lãnh đạo phận cán lực xử lý, điều hành, giải trung tâm, quan cấp Sở Y tế tỉnh cơng việc cịn hạn chế ảnh hưởng khơng Thái Ngun, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Kiểm toán nhỏ đến kết hiệu quản lý thu – chi tra, kiểm tra thực toàn Trung tâm khâu từ xây dựng dự toán đến thực dự toán Để thấy rõ tác động nhân tố thu chi Việc chi thường xuyên, không thường hoạt động quản lý thu – chi Trung tâm xuyên qua kiểm tra, giám sát Kho bạc tác giả tiến hành khảo sát mẫu 120 cán nhân Nhà nước tỉnh Thái Nguyên Về trình độ cán viên Trung tâm Từ kết điều tra qua tính quản lý tài ch nh nhìn chung có trình độ chun tốn tác giả phản ánh bảng 03 Bảng 03: Kết đánh giá cán nhân viên trung tâm STT Tiêu chí đánh giá Điểm trung bình Trình độ cán tài chính- kế tốn 3,97 Hệ thống kiểm tra, kiểm sốt tình hình tài 4,31 Trình độ cán quản lý tài 4,22 Nguồn: Kết khảo sát tính tốn tác giả Theo kết khảo sát trình độ chun mơn đội ngũ kế tốn đáp ứng u c u cơng việc, điểm đánh giá tiêu ch khoảng (3,77 -4,18 điểm) Với đánh giá khả quan từ phía cán nhân viên Trung tâm hệ thống kiểm tra, kiểm sốt tình hình tài chính, kết luận công tác nhận quan tâm mức ban giám đốc toàn thể nhân viên trung tâm, nhằm đảm bảo hệ thống quản lý tài cơng khai minh bạch (điểm bình qn 4,31) Đội ngũ cán quản lý tài Trung tâm Kiểm sốt bệnh tật tỉnh Thái Ngun nhìn chung có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm nên xây dựng hệ thống quản lý phù hợp, xử lý thơng tin kịp thời xác Tuy nhiên, có trường hợp (6,67%) khảo sát lựa chọn phương án bình thường với câu hỏi ―cán quản lý tài ch nh có lực xử lý, điều hành, giải công việc hiệu quả‖ 8,33% lựa chọn phương án bình thường với câu hỏi ―cán quản lý tài phân cơng cơng việc phù hợp với chuyên môn đào tạo nhân viên‖ Cho thấy, tồn lực lượng lao động chưa thực hài lòng với lực làm việc đội ngũ quản lý tài chính, ảnh hưởng khơng nhỏ đến hiệu cơng tác quản lý tài Trung tâm 4.3 Đánh giá thực trạng quản lý thu chi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 4.3.1 Kết đạt hạn chế Kết đạt được: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên bám sát văn đạo hướng dẫn nhà nước, bộ, ngành quản lý thu - chi đơn vị nghiệp y tế có thu, thực nội dung quản lý thu - chi từ khâu lập dự toán, cơng tác phân bổ giao dự tốn ngân sách, cơng tác chấp hành dự tốn, tốn ngân sách kiểm tra, giám sát tài đơn vị; khai thác quản lý chặt chẽ nguồn thu, lập phân bổ tương đối hợp lý nguồn kinh phí cho hoạt động; cân đối thu chi góp ph n hồn thành tốt nhiệm vụ giao; thu từ hoạt động nghiệp thu từ dịch vụ khám chữa bệnh bán vắc xin có gia tăng, tín hiệu đáng mừng quản lý thu – chi Trung tâm Hạn chế: Dự toán thu - chi Trung tâm chưa hợp lý, chưa sát với thực tiễn gây ảnh hưởng đến hoạt động trung tâm làm cân đối quản lý chu - chi, chi phối không nhỏ đến hoạt động thường xuyên đơn vị; nguồn thu chưa khai thác triệt để, chưa hợp lý, chưa sát với thực tiễn hoạt động Trung tâm; việc đ u tư ứng dụng công nghệ thơng tin cịn bất cập cơng nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài bao gồm máy móc ph n mềm làm giảm hiệu quản lý tài đơn vị 4.3.2 Nguyên nhân hạn chế Có thể ba nguyên nhân sau đây: - Việc xây dựng dự toán chưa sát với thực tiễn dịch bệnh nhu c u chi thường xuyên - khơng thường xun phát sinh nằm ngồi dự tốn Trung tâm nguyên nhân khách quan Ngồi ra, q trình xây dựng dự tốn cịn chủ yếu dựa kết thực năm trước, mà chưa tiến hành khảo sát nhu c u, đánh giá tình hình thực tế, chất lượng hoạt động số dịch vụ Trung tâm chưa thật đáp ứng khách hàng; số hoạt động diễn thực tế khơng có khoản mục quy định 91 Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 11 (2019) chưa hướng dẫn chi tiết quy chế chi tiêu Trung tâm nên cán kế tốn cịn lúng túng, thiếu dẫn đến sai sót trí phải xuất tốn tra, kiểm toán - Nguyên nhân xác định nguồn thu chưa khai thác triệt để, chưa hợp lý, chưa sát đội ngũ cán nhân viên y tế, đội ngũ quản lý tài nhân viên kế toán kỹ phân t ch, phán đoán, lập dự toán dự toán nguồn thu nhiều hạn chế; mức độ hiểu biết chưa đáp ứng yêu c u chế tự chủ tài ch nh, công tác tham mưu cho thủ trưởng đơn vị tổ chức thực dự tốn cịn chưa nghiêm túc, bất cập - Việc trang bị ứng dụng công nghệ thông tin đơn vị chưa đồng bộ, thiếu liên kết phòng ban khoa chuyên môn lãnh đạo Trung tâm chưa nhận thức đ y đủ vai trị cơng nghệ thông tin công tác quản lý tài ch nh nên chưa có bước đột phá đ u tư trang thiết bị máy móc phục vụ quản lý thu chi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên Đề xuất giải pháp tăng cƣờng quản lý thu – chi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên Giải pháp1, tiếp tục hoàn thiện quy chế chi tiêu nội Trung tâm Trung tâm c n tiếp tục rà soát, điều chỉnh hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội cho phù hợp với yêu c u nhiệm vụ thực tế Khi xây dựng quy chế chi tiêu nội nên hướng tới nguyên tắc: Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trị, thực hoạt động thường xuyên phù hợp với t nh đặc thù ngành; công khai thảo luận, có ý kiến tổ chức cơng đồn Trong đó, ưu tiên chi nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng chuyên môn, tăng thu, tiết kiệm chi hành tổ chức, phân cơng lao động hợp lý có hiệu quả; tăng chi cho hoạt động chuyên môn Đặc biệt c n đổi chế phân phối kết hoạt động tài chi tiền lương tăng thêm nhằm nâng cao tinh th n trách nhiệm, tạo động lực tạo niềm tin cho cán viên chức người lao động, c n nâng cao mức chi tiền lương tăng thêm thu nhập người lao động định đến hiệu cơng việc; thực thí điểm khốn số khoa, phận đơn vị tiến đến khốn chi tồn Trung tâm Giải pháp 2, tăng cường khai thác nguồn thu cho Trung tâm Trung tâm c n đa dạng hoá khai thác tối đa nguồn thu để đảm bảo nguồn kinh phí cho 92 hoạt động trung tâm Cụ thể sau: Tăng nguồn thu từ NSNN; chống thất thu loại dịch vụ quản lý chặt chẽ thu - chi tiền mặt; thành lập phòng khám bệnh nghề nghiệp, phục vụ xét nghiệm phòng chống dịch phát tác nhân gây bệnh HIV, Viêm gan B, C xét nghiệm để chẩn đoán vi rút gây ung thư cổ tử cung, sùi mào gà xét nghiệm tải lượng để chẩn đoán, theo dõi, điều trị bệnh nhân HIV Giải pháp 3, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý Ứng dụng thành công tin học quản lý, xây dựng trang thông tin điện tử riêng với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn góp ph n quảng bá, đưa dịch vụ y tế đến g n với người dân C n thực đồng giải pháp như: Đ u tư, xây dựng ph n mềm ―Quản lý bệnh viện‖ đáp ứng yêu c u quản lý chuyên môn nghiệp vụ; đ u tư sở hạ t ng CNTT, hạ t ng sở CNTT đơn thu n gồm máy tính, thiết bị mạng mà tổ hợp máy trạm, máy chủ, môi trường truyền thông, thiết bị mạng, ph n mềm điều khiển tạo thành sở cho việc sử dụng, trao đổi thơng tin tồn hệ thống; xây dựng hệ thống mạng LAN Trung tâm thật tốt, cho đáp ứng yêu c u hệ thống ứng dụng dịch vụ giai đoạn tương lai; đ u tư kết nối Internet, trao đổi thông tin: sử dụng dịch vụ Internet, dịch vụ kết nối hội chẩn, giao ban trực tuyến dịch vụ ứng dụng Internet hệ thống Trung tâm cấp thiết, cửa ngõ lưu thông để cập nhật với khoa học công nghệ Y học giới Kết luận Qua kết nghiên cứu thực trạng phân tích nhân tố tác động đến quản lý thu – chi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho thấy công tác quản lý thu - chi Trung tâm năm qua bản, hàng năm cân đối thu chi có lợi nhuận năm sau cao năm trước góp ph n trì đồng hoạt động bước cải thiên, nâng cao đời sông cho đội ngũ cán bộ, y bác sỹ Trung tâm Kết nghiên cứu hạn chế, tồn nguyên nhân quản lý tài đơn vị việc lập dự toán lập thu chi chưa sát thấp thực hiện, chưa khai thác hết tiềm để tăng nguồn thu đồng thời đề xuất ba nhóm giải pháp nhằm tăng cường quản lý tài Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên thời gian tới Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 11 (2019) TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2016) Thơng tư 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 việc hướng dẫn giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phịng sở y tế cơng lập [2] Bộ tài (2016) Thơng tư 26/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 việc quy định quản lý sử dụng kinh phí nghiệp thực chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020 [3] Bộ Y tế (2017) Thông tư 26/2017/TT-BYT việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương [4] Cục thống kê Thái Nguyên (2019) Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2018 [5] Đỗ Thu Trang (2019) Quản lý tài Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên Luận văn thạc sỹ kinh tế Trường ĐH Kinh tế TQKD - ĐHTN [6] Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên (2016 - 2018) Báo cáo tổng kết hoạt động Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên (2016 - 2018) [7] Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên (2016 - 2018) Báo cáo tài hàng năm Trung tâm Kiểm sốt bệnh tật tỉnh Thái Nguyên (2016 - 2018) [8] UBND tỉnh Thái Nguyên (2017) Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên Thông tin tác giả: Nguyễn Thanh Minh - Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Địa email: nguyenthanhminh@tueba.edu.vn Ngày nhận bài: 10/11/2019 Ngày nhận sửa: 30/11/2019 Ngày duyệt đăng: 31/12/2019 93 ... máy móc phục vụ quản lý thu chi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên Đề xuất giải pháp tăng cƣờng quản lý thu – chi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên Giải pháp1 , tiếp tục... TQKD - ĐHTN [6] Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên (2016 - 2018) Báo cáo tổng kết hoạt động Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên (2016 - 2018) [7] Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. .. tác quản lý tài Trung tâm 4.3 Đánh giá thực trạng quản lý thu chi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 4.3.1 Kết đạt hạn chế Kết đạt được: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường quản lý thu - chi tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, Giải pháp tăng cường quản lý thu - chi tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn