Phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

9 1 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2020, 21:32

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) nói chung, phân cấp nhiệm vụ chi NSNN nói riêng được coi là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình cải cách quản lý tài chính công ở Việt Nam. Chun mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Nguyễn Ngọc Lý1, Nguyễn Thị Thúy Linh2 Tóm tắt Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) nói chung, phân cấp nhiệm vụ chi NSNN nói riêng coi nội dung quan trọng trình cải cách quản lý tài cơng Việt Nam Việc phân cấp nhiệm vụ chi NSNN thời gian qua Thái Nguyên thực theo giai đoạn cụ thể với quy định trách nhiệm rõ ràng cho cấp ngân sách nhằm khuyến khích sử dụng có hiệu NSNN, đồng thời phát huy khả tận dụng nguồn thu địa phương Tuy nhiên việc phân cấp nhiệm vụ chi NSNN Thái Nguyên số tồn tại, hạn chế như: Có khơng tương xứng nhiệm vụ chi nguồn thu giao; bất bình đẳng vùng hay cân đối ngân sách theo chiều ngang; thiếu rõ ràng chồng lấn phân cấp nhiệm vụ chi Do vậy, nghiên cứu phân tích thực trạng phân cấp nhiệm vụ chi NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên, từ đề xuất giải pháp để cấp quyền địa phương (CQĐP) điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tỉnh Từ khóa: Chi ngân sách, phân cấp quản lý, Thái Nguyên DECENTRALIZATION OF STATE BUDGET SPENDING TASKS IN THAI NGUYEN PROVINCE Abstract Decentralization of state budget management in general, and decentralization of state budget spending in particular are considered as one of the important contents in the public finance management reform process in Vietnam In recent years, the decentralization of the state budget spending management in Thai Nguyen has been implemented in specific stages with clear responsibilities for each budget level This encourages effective usage of state budget and promotes the ability to take advantage of the local revenue However, the decentralization of state budget spending management in Thai Nguyen still has some shortcomings such as mismatch between spending task and assigned revenue; regional inequality or horizontal budget imbalance; lack of clarity and overlap in spending decentralization, etc Therefore, the study analyzes the status of decentralization of state budget spending tasks in Thai Nguyen province; thereby, proposes solutions for local authorities to adjust to suit the actual situation of the province Key words: Budget spending, decentralization of management, Thai Nguyen JEL classification: G; G18; G28 ngân sách, tăng thêm khoản thu giao trách Đặt vấn đề Ở Việt Nam, xu hướng phân cấp nhiệm vụ nhiệm chi cho ngân sách địa phương (NSĐP) với chi NSNN bắt đầu rõ nét từ năm 1990 với mục tiêu nâng cao lực chủ động cho việc ban hành Nghị số 186/HĐBT ngày cấp CQĐP Tính đến hết năm 2018, tổng chi 27-11-1989 Hội Đồng Bộ Trưởng phân NSĐP địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 13.045 cấp quản lý ngân sách cho địa phương Luật tỷ đồng, chi ngân sách cấp tỉnh vấn NSNN năm 1996 văn luật qui chiếm tỷ trọng lớn với 51% Việc phân cấp định rõ phân cấp quản lý chi NSNN, tạo nhiệm vụ chi địa bàn thời gian qua bộc chủ động độc lập tương đối cho lộ nhiều tồn tại, hạn chế như: Có khơng tương quyền địa phương (CQĐP) mối quan hệ xứng nhiệm vụ chi nguồn thu giao; với quyền trung ương (CQTƯ) quản lý bất bình đẳng vùng hay cân đối ngân sách sử dụng NSNN Đặc biệt, Luật NSNN năm theo chiều ngang; thiếu rõ ràng chồng lấn 2002 Luật NSNN năm 2015 tăng cường phân cấp nhiệm vụ chi; phân cấp số quyền lực CQĐP định dự toán nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã 74 Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) đánh giá thiếu hiệu Việc phân cấp nhiệm vụ chi NSNN có thực giúp cải thiện phân bổ nguồn lực, hạn chế tham nhũng, nâng cao minh bạch hiệu suất máy hành cấp CQĐP hay khơng vấn đề cịn bỏ ngỏ, cần nghiên cứu cách thấu đáo Dựa số liệu cơng khai tốn NSNN cơng bố, tác giả tìm hiểu phân cấp quản lý chi NSNN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2018 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực với việc sử dụng phương pháp gồm: Phương pháp thống kê mô tả: Sử dụng phương pháp để hệ thống hố phân tích kết chi NSNN, phân cấp nhiệm vụ chi NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2018 Từ phương pháp thấy tồn tại, hạn chế phân cấp nhiệm vụ chi NSNN địa bàn tỉnh thời gian qua Phương pháp chuyên gia: Phương pháp sử dụng thông qua trao đổi, tham vấn ý kiến chuyên gia (nhà khoa học, nhà quản lý) thực trạng phân cấp nhiệm vụ chi NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng thời tồn hạn chế, nguyên nhân đề xuất kiến nghị tăng cường phân cấp nhiệm vụ chi NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian tới Kết nghiên cứu 3.1 Kết chi NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên Theo Luật NSNN (2015), nhiệm vụ chi NSĐP bao gồm: (1) Chi đầu tư phát triển cho cơng trình, sở hạ tầng địa phương quản lý; (2) Chi thường xuyên cho hoạt động nghiệp, lĩnh vực địa phương quản lý; hoạt động quan nhà nước, quan Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trị xã hội địa phương; thực sách xã hội đối tượng địa phương quản lý (3) Chi trả nợ lãi khoản quyền địa phương vay; (4) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài địa phương; (5) Chi chuyển nguồn sang năm sau ngân sách địa phương; (6) Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới; (7) Chi hỗ trợ thực số nhiệm vụ khác theo quy định [4] Xét quy mô, tổng chi NSĐP Thái Nguyên tăng lên đáng kể giai đoạn 2014 – 2018, năm 2014 tổng chi NSĐP mức 9.543 tỷ đồng đến năm 2018 đạt 13.045 tỷ đồng (tăng 3.502 tỷ đồng tương ứng với 136,69% so với năm 2014) Đặc biệt, tổng chi NSĐP Thái Nguyên năm 2017 cao kỷ lục với 14.504 tỷ đồng [7] Bảng 1: Chi NSĐP tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2018 Đơn vị: tỷ đồng Tốc độ phát triển Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 BQ giai đoan 2014 - 2018 Tổng chi NSĐP 9.543 11.768 12.218 14.504 13.045 108,95 Chi đầu tư phát triển 1.698 2.499 3.253 4.325 3.615 123,47 Chi thường xuyên 5.881 6.315 6.782 8.614 8.025 108,74 Nguồn: Cơng khai tốn NSNN giai đoạn 2014 - 2018 tỉnh Thái Nguyên Xét theo cấu chi NSĐP thấy chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn ngày tăng qua năm, riêng năm 2018 chi thường xuyên chiếm 61,5% tổng chi NSĐP, bình quân giai đoạn 2014 - 2018 chiếm 58,34% tổng chi NSĐP tỉnh 75 Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) Bảng 2: Cơ cấu chi NSĐP tỉnh Thái Nguyên theo nhiệm vụ chi cho lĩnh vực Đơn vị: % Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 Tổng chi NSĐP 100 100 100 100 100 Chi đầu tư phát triển 17,79 21,24 26,62 29,82 27,7 Chi thường xuyên 61,63 53,66 55,51 59,39 61,5 Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề 24,14 20,28 20,24 22,73 24,41 Chi khoa học công nghệ 0,23 0,2 0,24 0,20 0,21 Chi nghiệp y tế, dân số gia đình 8,48 6,71 6,9 6,58 7,42 Chi nghiệp văn hóa thơng tin, TDTT 1,17 1,29 1,03 1,21 1,15 Chi nghiệp phát thanh, truyền hình 0,55 0,48 0,47 0,54 0,65 Chi nghiệp bảo vệ môi trường 1,9 1,73 1,57 2,40 2,39 Chi nghiệp kinh tế 7,1 6,39 6,79 6,58 7,08 12,71 11,94 12,3 12,28 12,76 Chi đảm bảo xã hội 2,17 1,78 2,13 3,85 2,85 Chi quốc phòng an ninh địa phương 2,03 1,72 1,79 2,13 1,83 Chi trợ giá sách 0,46 0,38 0,49 0,00 0,00 Chi khác ngân sách 0,7 0,77 1,56 0,88 0,74 Trong Chi hoạt động quan quản lý nhà nước, đảng, đồn thể Nguồn: Cơng khai toán NSNN giai đoạn 2014 - 2018 tỉnh Thái Nguyên Xem xét cấu chi thường xuyên NSĐP theo nhiệm vụ chi cho thấy giáo dục - đào tạo dạy nghề; hoạt động quan quản lý Nhà nước, đảng, đoàn thể; y tế, dân số gia đình nghiệp kinh tế lĩnh vực chiếm tỷ trọng chi lớn chi thường xuyên NSĐP, chiếm 24,41%, 14,76%, 7,42% 7,08 % tổng chi NSĐP năm 2018 Đáng ý, phần lớn khoản chi thường xuyên chi cho người hoạt động nên nói qui mơ chi thường xun NSĐP tổng chi NSNN gia tăng chủ yếu mở rộng qui mô cung cấp dịch vụ công mà gia tăng phân cấp số nhiệm vụ [7] 3.2 Thực trạng phân cấp nhiệm vụ chi NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên 3.2.1 Kết phân cấp nhiệm vụ chi cấp ngân sách Theo Luật NSNN 2015, việc phân cấp 76 nhiệm vụ chi cho cấp ngân sách CQĐP giao cho HĐND cấp tỉnh định Các địa phương chủ động phân cấp nhiệm vụ chi cho cấp ngân sách tỉnh, huyện, xã buộc phải tuân thủ số qui định: (i) Phù hợp với phân cấp nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh lĩnh vực đặc điểm kinh tế, địa lý, dân cư, trình độ quản lý vùng, địa phương; (ii) Trong phân cấp nhiệm vụ chi thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải có nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng trường phổ thông công lập cấp, điện chiếu sáng, cấp nước, giao thơng thị, vệ sinh thị cơng trình phúc lợi công cộng khác.Việc phân cấp nhiệm vụ chi cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) tỉnh Thái Nguyên thời gian qua thể qua bảng sau: Chun mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) Bảng 3: Tỷ trọng chi ngân sách cấp địa bàn tỉnh Thái Nguyên Đơn vị: % Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 Tổng chi NSNN theo phân cấp - Chi ngân sách cấp tỉnh - Chi ngân sách cấp huyện, xã 100 59,26 40,74 100 58,01 41,99 100 57,16 42,84 100 52,84 47,16 2018 100 51,74 48,26 Nguồn: Cơng khai tốn NSNN giai đoạn 2014 - 2018 tỉnh Thái Nguyên Chi ngân sách cấp huyện, xã có xu hướng tăng lên giai đoạn 2014 – 2018, từ 40,74% năm 2014 lên 48,26% năm 2018 Đặc biệt, chi ngân sách cấp huyện, xã tăng lên rõ rệt từ năm 2017, năm ngân sách Luật NSNN 2015 có hiệu lực HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị số 38/2016/NQHĐND Ngày 08 tháng 12 năm 2016 ‘‘Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thực phân chia khoản thu cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020’’ nhằm phân cấp nhiệm vụ chi nhiều cho địa phương Có thể thấy, mức độ phân cấp chi ngân sách cho cấp huyện, xã Thái Nguyên có xu hướng tăng lên năm gần đây, chiếm tỷ trọng nhỏ tổng chi NSĐP, phần lớn tập trung cho ngân sách cấp tỉnh Nguyên nhân vấn đề xuất phát từ quan điểm phân cấp địa phương giao nhiệm vụ chi lớn, quan trọng cho ngân sách cấp tỉnh 3.2.2 Phân cấp nhiệm vụ chi NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo nội dung chi Giai đoạn 2014 - 2018, phân cấp nhiệm vụ chi NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực theo nghị gồm: Nghị số 13/2010/NQ-HĐND ngày 20/07/2010 HĐND tỉnh Thái Nguyên “Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến năm 2015” Nghị số 38/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 HĐND tỉnh Thái Nguyên ‘‘Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thực phân chia khoản thu cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020’’ Để làm rõ thực trạng phân cấp nhiệm vụ chi NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2018, tác giả phân tích đánh giá phân cấp nhiệm vụ chi theo nội dung gồm: chi thường xuyên chi đầu tư phát triển * Phân cấp nhiệm vụ chi thường xuyên: Để làm rõ thực trạng phân cấp nhiệm vụ chi thường xuyên cấp NSĐP tỉnh Thái Nguyên thời gian qua, tác giả đề cập đến việc phân cấp nhiệm vụ chi thường xuyên lĩnh vực y tế giáo dục - đào tạo - Phân cấp nhiệm vụ chi cấp NSĐP lĩnh vực y tế: Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên thực phân cấp nhiệm vụ chi y tế cho cấp cấp tỉnh cấp huyện; ngân sách cấp tỉnh chịu trách nhiệm với nhiệm vụ chi chủ yếu gồm: chi phòng bệnh, chữa bệnh bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, sở y tế trung tâm y tế dự phòng cấp tỉnh, trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa tuyến huyện, y tế thôn hoạt động y tế khác Những nhiệm vụ chi y tế lại phân cấp cho ngân sách cấp huyện Cấp xã không phân cấp chi thường xuyên cho nhiệm vụ này.Từ kết bảng cho thấy, ngân sách cấp tỉnh chịu trách nhiệm chi cho lĩnh vực y tế với 77% giai đoạn 2014 - 2016 98% giai đoạn 2017 - 2018 Điều kết việc điều chỉnh nhiệm vụ chi Nghị số 38/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 với Nghị số 13/2010/NQ-HĐND ngày 20/07/2010 HĐND tỉnh Thái Nguyên Như thấy phân cấp nhiệm vụ chi thường xuyên lĩnh vực y tế Thái Nguyên thấp 77 Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) Bảng 4: Tỷ trọng chi thường xuyên lĩnh vực y tế, giáo dục địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2018 Chỉ tiêu Chi thường xuyên lĩnh vực y tế - Cấp tỉnh - Cấp huyện Chi thường xuyên lĩnh vực giáo dục, đào tạo - Cấp tỉnh - Cấp huyện, xã Đơn vị: % 2018 100 98,56 1,44 2014 100 77,63 22,37 2015 100 78,09 21,91 2016 100 78,84 21,16 2017 100 99,34 0,66 100 100 100 100 100 20,47 79,53 21,13 78,87 20,02 79,98 23,54 76,46 24,69 75,31 Nguồn: Công khai toán NSNN giai đoạn 2014 - 2018 tỉnh Thái Nguyên - Phân cấp nhiệm vụ chi thường xuyên lĩnh vực giáo dục, đào tạo: Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Thái Nguyên ngân sách cấp tỉnh chịu trách nhiệm chi: giáo dục phổ thông trung học, bổ túc văn hóa, phổ thơng dân tộc nội trú; trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh hoạt động giáo dục khác; cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề, đào tạo ngắn hạn hình thức đào tạo bồi dưỡng khác Ngân sách cấp huyện chịu trách nhiệm chi: Giáo dục tiểu học, trung học sở, bổ túc văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục khác; trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp; trung tâm bồi dưỡng trị, đào tạo nghề, đào tạo ngắn hạn hình thức đào tạo bồi dưỡng khác Ngân sách cấp xã chịu trách nhiệm chi: Các hoạt động giáo dục cấp xã quản lý Số liệu bảng cho thấy, giai đoạn 2014 2018, ngân sách cấp huyện, xã chi cho lĩnh vực giáo dục đào tạo 75%, có thay đổi thay đổi cấp huyện xã Kết phân cấp chi thường xuyên theo hướng: tỉnh thực chia sẻ trách nhiệm ngân sách cấp tỉnh ngân sách cấp huyện chi bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục thường xuyên theo cách thức đơn vị cấp quản lý ngân sách cấp chịu trách nhiệm thực hiện; ngân sách tỉnh chi hồn tồn cho giáo dục trung học phổ thơng Ngồi ra, trước việc chi thường xuyên cho hỗ trợ bổ túc văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo phân cấp cho ngân sách cấp xã chi, nhiệm vụ chi 78 chuyển cho ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã phân cấp chi nhiệm vụ giáo dục cấp xã quản lý trợ cấp cho giáo viên mẫu giáo, cô nuôi dậy trẻ xã quản lý Như thấy tỉnh Thái Nguyên phân cấp thực nhiệm vụ chi thường xuyên lĩnh vực giáo dục đào tạo cho ngân sách địa phương tương đối cao Đối với hoạt động đào tạo cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề, đào tạo ngắn hạn hình thức đào tạo bồi dưỡng khác, Thái Nguyên tập trung phân cấp cho ngân sách cấp tỉnh thực hiện, ngân sách cấp huyện có trách nhiệm đảm bảo ngân sách cho trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp hình thức đào tạo nghề, đào tạo ngắn hạn hình thức đào tạo bồi dưỡngkhác huyện quản lý Việc phân cấp chi chưa hợp lý bối cảnh ngày có cạnh tranh gay gắt đào tạo cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề đòi hỏi phải cởi trói chế có phân cấp nhiệm vụ chi nhiều cho ngân sách cấp huyện để cấp huyện chủ động nhiều hoạt động đào tạo Việc phân bổ nguồn lực theo hướng tập trung nhiều cho ngân sách cấp tỉnh khó đạt hiệu Sự phát triển trung tâm đào tạo nghề huyện cao đẳng tỉnh quản lý coi hệ vấn đề nêu [2] Như vậy, từ kết phân tích cho thấy mức độ tự chủ chi thường xuyên cấp NSĐP tỉnh Thái Nguyên nhiều hạn chế Nguyên nhân hạn chế là, với quy định cấp CQĐP chủ Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) động khơng tồn quyền định dự tốn; vào khả nguồn kinh phí; q trình lập dự toán phân bổ ngân sách vào sách, chế độ chi ngân sách chi thường xuyên Dự toán chi thường xuyên nhà nước hành quy chế chi tiêu nội quyền cấp phải đồng ý để thực chi ngân sách Thực toán quan hành cấp Hơn chi thường xuyên, đơn vị sử dụng ngân sách trình phân bổ ngân sách cho ngành, lĩnh lập báo cáo toán gửi quan quản lý cấp vực cụ thể, địa phương phải đảm bảo tỷ quan tài cấp để tổng lệ phân bổ “cứng” – mức sàn theo hướng dẫn hợp, báo cáo UBND xem xét trình HĐND cấp hàng năm Ví dụ thơng tư hướng dẫn xây phê chuẩn: HĐND xã phê chuẩn báo cáo dựng dự tốn NSNN hàng năm Bộ Tài tốn NSNN cấp xã, HĐND huyện phê yêu cầu địa phương bố trí dự tốn chi thường chuẩn ngân sách huyện, HĐND tỉnh phê chuẩn xuyên lĩnh vực giáo dục đào tạo dạy ngân sách tỉnh nghề tối thiểu đạt 20% tổng chi NSNN; hay Luật * Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển: Khoa học Công nghệ năm 2013 quy định Nhà Xét qui mô, chi đầu tư phát triển nước bảo đảm chi cho khoa học công nghệ từ tăng giai đoạn 2014 – 2018 mức 2% trở lên tổng chi ngân sách nhà nước tăng chậm Xét cấu, chi đầu tư phát triển năm; hay Luật Bảo vệ môi trường năm chiếm tỷ trọng nhỏ tổng chi NSĐP, 2014 (cụ thể thông tư số 02/2017/TT-BTC 30% (năm 2017 cao đạt ngày 06 tháng năm 2017 Bộ Tài 29,82%) (Bảng 5) Chủ tịch UBND cấp tỉnh “Hướng dẫn quản lý kinh phí nghiệp bảo vệ giao chủ động thực phân cấp nhiệm môi trường” quy định mức chi nghiệp bảo vệ vụ chi đầu tư Mức độ phân cấp nhiệm vụ chi môi trường tối thiểu chiếm 1% tổng chi NSNN đầu tư phát triển Thái Nguyên cụ thể Điều mặt giúp quyền cấp qua hai nhiệm vụ chi sau đây: thể kiểm soát việc phân bổ ngân sách - Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư từ nguồn quyền cấp dưới, từ đảm bảo cân đối chung, vốn đầu tư cân đối: quyền cấp tỉnh làm giảm tính tự địa chủ động phân cấp nguồn vốn đầu tư phương phân bổ ngân sách nhà nước giao cho quan cấp Nhiệm vụ Trong q trình chấp hành dự tốn, đơn chi đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách chủ vị sử dụng ngân sách vào định mức chi yếu giao cho ngân sách cấp tỉnh thực bắt buộc chung khoản kinh phí chi UBND huyện, thành phố, thị xã thường xuyên cho quan nhà nước kinh phí phân cấp quản lý số dự án đầu tư nhỏ Từ chi không giao quyền tự chủ đơn vị số liệu bảng cho thấy giai đoạn 2014 nghiệp công lập; tổng mức chi 2018 nhiệm vụ chi chủ yếu ngân sách kinh phí giao tự chủ duyệt cấp tỉnh với tỷ trọng từ 66,74% đến 75,67% Bảng 5: Tỷ trọng chi đầu tư phát triển địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2018 Đơn vị: % Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 Chi đầu tư từ nguồn vốn đầu tư 100 100 100 100 100 cân đối - Cấp tỉnh 66,74 68,52 69,73 75,67 72,54 - Cấp huyện, xã Chi đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu - Cấp tỉnh 33,26 31,48 30,27 24,33 27,46 100 100 100 100 100 85,42 86,65 86,07 88,92 90,04 - Cấp huyện, xã 14,58 13,35 13,93 11,08 9,96 Nguồn: Cơng khai tốn NSNN giai đoạn 2014 - 2018 tỉnh Thái Nguyên 79 Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) - Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội…, mức độ phân cấp thấp Giai đoạn 2014 - 2018, ngân sách cấp tỉnh chi cho nhiệm vụ chi từ 85,42% năm 2014 đến 90,04% năm 2018 Kết Thái Nguyên chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực tồn mà khơng phân cấp cho huyện, xã thực nhiệm vụ chi Mức độ phân cấp vốn đầu tư cao chương trình hỗ trợ trực tiếp cho huyện, xã chương trình MTQG nơng thơn Tuy nhiên, cấp xã giao thực dự án có qui mơ vốn nhỏ, dự án có qui mơ lớn giao cho ngân sách cấp huyện hay ngân sách cấp tỉnh thực Mặt khác, trường hợp giao thực dự án đầu tư UBND xã giao trách nhiệm làm chủ đầu tư, thẩm quyền định đầu tư thuộc Chủ tịch UBND huyện Như vậy, thấy phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian qua hạn chế định Nguyên nhân hạn chế qui trình lập, chấp hành toán chi đầu tư phát triển địa bàn tỉnh tương tự nội dung chi thường xuyên Tuy nhiên, thực tế mức độ định cấp CQĐP chi đầu tư phát triển phụ thuộc vào phân công thẩm quyền định đầu tư Cấp tỉnh có tồn quyền định dự án đầu tư phân bổ vốn cho dự án đầu tư địa phương Theo Luật Đầu tư công năm 2014, thẩm quyền định đầu tư giao cho người đứng đầu CQĐP cấp sau: (i) Chủ tịch UBND cấp định đầu tư dự án nhóm A, B, C phạm vi khả cân đối ngân sách địa phương sau thông qua HĐND cấp; (ii) Chủ tịch UBND cấp uỷ quyền phân cấp định đầu tư dự án nhóm B, C cho quan cấp trực tiếp; (iii) tùy theo điều kiện cụ thể địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy 80 định cụ thể cho Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã định đầu tư dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp Như vậy, địa phương toàn quyền định đầu tư, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giao vốn đầu tư tới dự án Tuy nhiên, việc ủy quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh cho Chủ tịch UBND cấp huyện, xã định đầu tư hạn chế Chính quyền cấp huyện, xã chủ yếu ủy quyền định đầu tư dự án có qui mơ vốn nhỏ Việc phân cấp mở rộng thẩm quyền định đầu tư cho cấp tỉnh, thực chế ủy quyền từ cấp tỉnh cho cấp huyện xã, thiếu chế kiểm soát định đầu tư cấp quyền dẫn đến tình trạng nhiều địa phương thực đầu tư tràn lan gây nợ đọng vốn đầu tư xây dựng thời gian qua Những hạn chế nêu phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển lý cho thay đổi thẩm quyền định đầu tư theo Luật Đầu tư công 2019 (thay Luật Đầu tư công năm 2014) Theo đó, thẩm quyền định chủ trương đầu tư tập trung vào HĐND cấp Việc trao quyền định chủ trương đầu tư cho HĐND cấp chủ yếu nhằm kiểm soát, hạn chế định đầu tư tràn lan, thiếu hiệu Tuy nhiên, HĐND tập thể nên khó qui trách nhiệm trường hợp địa phương thực đầu tư thiếu hiệu Do đó, cần có hệ thống giám sát & đánh giá chi tiêu cơng đủ mạnh cấp quyền địa phương 3.3 Một số tồn phân cấp nhiệm vụ chi NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên Với cách thức phân cấp nêu trên, phân cấp trách nhiệm chi ngân sách cấp CQĐP Thái Nguyên phải đối mặt với số vấn đề sau: Thứ nhất, có khơng tương xứng nhiệm vụ chi nguồn thu giao Đây hệ việc tăng cường phân cấp nhiệm vụ chi dịch vụ công cho cấp CQĐP nguồn thu mang tính tập trung Thứ hai, bất bình đẳng vùng hay cân đối ngân sách theo chiều ngang cao Mức độ bất bình đẳng vùng xảy nội tỉnh, Chun mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh, đặc biệt khu vực đô thị nông thôn Chất lượng sống nơng thơn Thái Ngun cịn thấp so với khu vực thành thị Nguyên nhân chủ yếu việc cung cấp dịch vụ công tỉnh phụ thuộc vào nguồn trợ cấp ngân sách cấp Tuy nhiên, khoản bổ sung cân đối chủ yếu để đảm bảo cho chi phí hoạt động đơn vị cung cấp dịch vụ địa phương, khoản bổ sung mục tiêu lại thực theo mục tiêu từ CQTƯ không đáp ứng tốt ưu tiên đầu tư địa phương Thứ ba, thiếu rõ ràng chồng lấn phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã Tại Thái Nguyên, việc phân cấp nhiệm vụ chi NSNN cấp tỉnh, huyện, xã HĐND tỉnh định tùy vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể tỉnh, nhiên tình trạng nhiệm vụ chi giao đồng thời cho ba cấp CQĐP phổ biến Ngay Luật NSNN năm 2002, hai luật ban hành Luật NSNN (2015), Luật Tổ chức quyền địa phương (2015) có tình trạng chồng lấn này: mặt cho phép HĐND tỉnh định phân cấp cho cấp ngân sách trực thuộc, mặt khác lại giao nhiệm vụ chi cụ thể đầu tư xây dựng trường phổ thông công lập, điện chiếu sáng, cấp nước, giao thơng thị cho quyền thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thứ tư, phân cấp số nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã đánh giá thiếu hiệu Cụ thể, việc giao trách nhiệm chi bảo đảm xã hội, chi trợ giá cho cấp NSĐP làm tăng gánh nặng chi tiêu cho cấp ngân sách phân cấp, đồng thời khó đảm bảo công địa phương Một vấn đề liên quan khác cần xem xét giao nhiệm vụ chi dân số kế hoạch hóa gia đình cho cấp NSĐP Về chất, việc cung cấp chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình tương tự việc cung cấp dịch vụ y tế Vì vậy, giao cho cấp CQĐP thực nhiệm vụ họ hiểu rõ đặc điểm, nhu cầu người dân địa phương Thứ năm, thiếu chế đảm bảo phân bổ hiệu NSNN cấp CQĐP Một nguyên tắc để phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước hiệu người đứng đầu địa phương phải phân bổ ngân sách theo nhu cầu ưu tiên dân cư địa phương Để thực điều này, quyền phân cấp phải có quyền tự chủ thực quản lý định chi tiêu cách cải tiến qui trình thực NSNN, tránh tình trạng lồng ghép quản lý NSNN Khuyến nghị Trên sở nguyên tắc chung phân cấp nhiệm vụ chi cho cấp CQĐP, đồng thời sở phân tích thực trạng phân cấp quản lý chi NSNN tỉnh Thái Nguyên, tác giả có số khuyến nghị phân cấp nhiệm vụ chi NSNN cho cấp CQĐP tỉnh Thái Nguyên sau: Một là, cần rà soát lại nhiệm vụ chi giao cho cấp CQĐP Nghị định số 38/2016/NQHĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 HĐND tỉnh Thái Nguyên theo nguyên tắc hiệu quả, đồng thời ý đến khả tự cân đối ngân sách cấp CQĐP Hai là, cần phân định rõ hơn, trách nhiệm tượng chồng lấn giao trách nhiệm chi tiêu cho cấp CQĐP Ba là, gia tăng tự chủ cho CQĐP quyền định khoảng chi tiêu, phân bổ nguồn lực sử dụng nguồn lực theo ưu tiên địa phương Bốn là, cần có chế quy trách nhiệm tốt khoản chi tiêu cấp CQĐP Năm là, phân cấp quản lý chi đầu tư phát triển địa phương cần gắn với quy hoạch kế hoạch phát triển theo hướng kế hoạch cấp cấp định phân bổ vốn đầu tư 81 Chuyên mục: Tài - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020) TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] HĐND tỉnh Thái Nguyên (2010) Nghị số 13/2010/NQ-HĐND ngày 20/07/2010 HĐND tỉnh Thái Nguyên “Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến năm 2015” [2] HĐND tỉnh Thái Nguyên (2016) Nghị số 38/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 HĐND tỉnh Thái Nguyên ‘‘Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thực phân chia khoản thu cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020’’ [3] Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002) Luật Ngân sách Nhà nước, số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 [4] Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015) Luật Ngân sách Nhà nước, số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 [5] Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015) Luật Tổ chức quyền địa phương, số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015 [6] Nguyễn Xuân Thu (2015) Phân cấp quản lý NSĐP Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [7] UBND tỉnh Thái Nguyên (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) Quyết định cơng khai tốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2014 - 2018 tỉnh Thái Nguyên Thông tin tác giả: Nguyễn Ngọc Lý - Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Địa email: ngoclycp@gmail.com Nguyễn Thị Thúy Linh - Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế & QTKD 82 Ngày nhận bài: 18/3/2020 Ngày nhận sửa: 26/3/2020 Ngày duyệt đăng: 29/3/2020 ... tạo - Phân cấp nhiệm vụ chi cấp NSĐP lĩnh vực y tế: Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên thực phân cấp nhiệm vụ chi y tế cho cấp cấp tỉnh cấp huyện; ngân sách cấp tỉnh chịu trách nhiệm với nhiệm vụ chi chủ... rộng qui mô cung cấp dịch vụ công mà gia tăng phân cấp số nhiệm vụ [7] 3.2 Thực trạng phân cấp nhiệm vụ chi NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên 3.2.1 Kết phân cấp nhiệm vụ chi cấp ngân sách Theo Luật... giá chi tiêu công đủ mạnh cấp quyền địa phương 3.3 Một số tồn phân cấp nhiệm vụ chi NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên Với cách thức phân cấp nêu trên, phân cấp trách nhiệm chi ngân sách cấp CQĐP Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn