Nghiên cứu đánh giá công nghệ xử lý chất thải nguy hại bằng lò đốt tại việt nam​

124 2 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2020, 00:42

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Phan Thanh Giang NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI BẰNG LÒ ĐỐT TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Phan Thanh Giang NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI BẰNG LÒ ĐỐT TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Khoa học Môi Trường Mã số: 60440301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải Hà Nội - 2014 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1.1 Tổng quan về CTNH 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Nguồn và phân loại chất thải nguy hại 1.1.3 Ảnh hưởng của chất thải nguy hại đến môi trường 1.2 Quản lý CTNH 1.3 Một số công nghệ xử lý CTNH 1.3.1 Hiện trạng số công nghệ xử lý CTNH điển hình ở Việt Nam 1.3.1.1 Công nghệ lò đốt 1.3.1.2 Chôn lấp CTNH 12 1.3.1.3 Hóa rắn (bê tơng hóa) 14 1.3.1.4 Tái chế dầu thải 14 1.3.1.5 Xử lý bóng đèn thải 16 1.3.1.6 Xử lý chất thải điện tử 17 1.3.1.7 Phá dỡ, tái chế ắc quy chì thải 18 1.3.1.8 Bể đóng kén 19 1.3.1.9 Các công nghệ khác 20 1.3.2 Một số công nghệ xử lý chất thải nguy hại thế giới 20 1.4 Tổng quan về đánh giá công nghệ 21 1.4.1 Tổng hợp nghiên cứu về tiêu chí và quy trình đánh giá phù hợp của cơng nghệ xử lý chất thải nói chung thế giới 21 1.4.2 Các quy định pháp lý về đánh giá công nghệ xử lý chất thải tại Việt Nam 25 1.4.3 Một sốhướng dẫn về đánh giá công nghệ xử lý chất thải tại Việt Nam 28 1.4.4 Tổng hợp và đề x́t tiêu chí đánh giá cơng nghệ lò đốt 28 CHƯƠNG 33 2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 33 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 33 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 33 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.2.1 Phương pháp khảo sát trường 33 2.2.2 Phương pháp thống kê 34 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 34 2.2.4 Phương pháp kế thừa 34 2.2.5 Phương pháp chuyên gia 34 2.2.6 Áp dụng tiêu chí để đánh giá công nghệ 34 CHƯƠNG 37 3.1 Đánh giá diễn biến CTNH ở Việt Nam 37 3.1.1 Hiện trạng phát sinh và thu gom chất thải nguy hại ở Việt Nam 37 3.1.2 Đánh giá diễn biến CTNH của Việt Nam 39 3.2 Hiện trạng công nghệ lò đốt CTNH cấp phép tại Việt Nam 42 3.2.1 Công nghệ lò đốt CTCNNHđã cấp phép hoạt động 43 3.2.2 Hiện trạng công nghệ lò đốt CTYTNH 47 3.3 Đánh giá công nghệ lò đốt CTNH tại Việt Nam 48 3.3.1 Đánh giá nhóm cơng nghệ lò đốt CTCNNH 48 3.3.1.1 Công nghệ lò đốt CTCNNHmột cấp 48 3.3.2 Đánh giá nhóm cơng nghệ lò đốt CTYTNH 77 3.4 Xu thế áp dụng công nghệ mới thiêu đốt CTNH 93 3.5 Đề xuất công nghệ đốt phù hợp điều kiện Việt nam 94 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ DO TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG CẤP PHÉP 99 PHỤ LỤC 2MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỊ ĐỐT .108 DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT TÊN VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Tên viết tắt Tên đầy đủ CTNH Chất thải nguy hại CTCNNH chất thải công nghiệp nguy hại CTYTNH chất thải y tế nguy hại EDTA Ethylendiamin tetraacetic acid THC Tổng hydrocacbon S Giây TÊN VIẾT TẮT TIẾNG ANH Tên viết tắt Tên đầy đủ EDTA Ethylendiamin tetraacetic acid EnTA Environmental Technology Assessment ETV Environmental Technology Verification - Phê duyệt công nghệ môi trường HbCO carboxylhemoglobyl HbO2 oxyhemoglobin PAN Peroxyl AcetalNitrate PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbon PCB Polychlorinated Biphenyl DANH MỤC CÁC BẢNG Tên Bảng Trang Bảng 1.1 Một số công nghệ xử lý CTNH Tổng cục Môi trường cấp phép hoạt động Bảng 1.2 Lợi ích mơ hình EnTA 23 Bảng 1.3 Hệ thống tiêu chí đánh giá và thang điểm đánh giá phù hợp của công nghệ lò đốt 28 Bảng 1.4 Điều kiện áp dụng cơng nghệ lò đốt 32 Bảng 3.1 Tình hình phát sinh và thu gom CTNH năm 2011 37 Bảng 3.2 Danh mục lò đốt CTCNNH Tổng cục Môi trường cấp phép 43 Bảng 3.3 Kết quả phân tích khí thải lò đốt cấp 48 Bảng 3.4 Kết quả phân tích tro xỉ lò đốt cấp 48 Bảng 3.5 Kết quả đánh giá công nghệ lò đốt CTCNNH cấp 48 Bảng 3.6 Kết quả phân tích khí thải lò đốt hai cấp tĩnh 57 Bảng 3.7 Kết quả phân tích tro xỉ lò đốt hai cấp tĩnh 57 Bảng 3.8 Kết quả đánh giá lò đốt hai cấp tĩnh 57 Bảng 3.9 Kết quả phân tích khí thải lò đốt hai cấp quay 67 Bảng 3.10 Kết quả phân tích tro xỉ lò đốt hai cấp quay 67 Bảng 3.11 Kết quả đánh giá lò đốt hai cấp quay 67 Bảng 3.12 Kết quả đánh giá cơng nghệ lò đốt CTYTNH hai cấp khơng có hệ thống xử lý khí thải 75 Bảng 3.13 Kết quả phân tích khí thải lò đốt CTYTNH có hệ thống xử lý khí thải 82 Bảng 3.14 Kết quả phân tích tro xỉ lò đốt CTYTNH có hệ thống xử lý khí thải 83 Bảng 3.15 Kết quả đánh giá cơng nghệ lò đốt CTYTNH có hệ thống xử lý khí thải 83 DANH MỤC HÌNH Tên Hình Trang Hình 1.1 Lò đốt CTNH 12 Hình 1.2 Hầm chơn lấp CTNH 13 Hình 1.3 Máy trộn bê tơng và máy ép gạch block để hố rắn CTNH 14 Hình 1.4 Hệ thống chưng dầu thải phân đoạn (trái) và chưng đơn giản (phải) 16 Hình 1.5 Thiết bị xử lý bóng đèn thải 17 Hình 1.6 Dây chùn nghiền bản mạch điện tử (trái) và bàn phá dỡ đơn giản (phải) 17 Hình 1.7 Dây chuyền phá dỡ ắc quy chì thải giới hố 19 Hình 1.8 Bể đóng kén 20 Hình 3.1 Đờ thị tỷ lệ phát sinh CTCNNH nguy hại tại vùng cả nước 40 Hình 3.2 Đờ thị tỷ lệ phát sinh CTYTNH nguy hại tại vùng cả nước 40 Hình 3.3 Lượng CTCNNH phát sinh và thu gom, xử lý năm 2011 41 Hình 3.4 Lượng CTYTNH phát sinh và thu gom, xử lý năm 2011 41 Hình 3.5 Lò đốt CTNH cơng śt 1.000 kg/h 45 Hình 3.6 Lò đốt CTNH cơng śt 500 kg/h 45 Hình 3.7 Sơ đờ lò đốt CTNH có b̀ng đốt sơ cấp dạng quay 46 Hình 3.8 Lò thiêu đốt CTYTNH 46 Hình 3.9 Sơ đờ khối lò đốt cấp 47 Hình 3.10 Sơ đồ công nghệ lò đốt tĩnh hai cấp 55 Hình 3.11 Sơ đờ cơng nghệ lò đốt hai cấp quay 66 Hình 3.12 Sơ đờ khối lò đốt hai cấp khơng có hệ thống xử lý khí thải 75 Hình 3.13 Sơ đờ khối lò đốt CTYTNH hai cấp 82 Hình 3.14 Lò đốt theo cơng nghệ plasma 89 Hình 3.15 Sơ đờ khối lò đốt hai cấp quay 92 Hình 3.16 Sơ đờ khối lò đốt hai cấp tĩnh 94 MỞ ĐẦU Cùng với phát triển của công nghiệp, lượng chất thải rắn tạo ngày nhiều, đặc biệt CTNH Khác với loại chất thải khác, CTNH xử lý theo phương pháp thông thường chôn lấp tại bãi rác sinh hoạt, làm phân hữu đặc tính nguy hại của chúng Vì vậy,CTNHphải phân loại, thu gom xử lý theo công nghệ riêng, phù hợp với đặc tính của loại CTNH Việc đánh giá công nghệ xử lý CTNH phương pháp thiêu đốt tại Việt Nam giúp nhà quản lý môi trường doanh nghiệp lựa chọn công nghệ xử lý CTNH vừa hiệu quả về mặt kinh tế, đảm bảo an tồn về mặt mơi trường xã hội, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam Công nghệ xử lý CTNH của Việt Nam năm vừa qua, đặc biệt sau có đời của Luật Bảo vệ môi trường 2005 và văn bản dưới Luật về quản lý CTNH thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn điều kiện hành nghề thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý CTNH Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục CTNH có bước phát triển đáng kể về cơng tác quản lý CTNH Nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về quản lý CTNH, ngày 14 tháng năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT quy định về quản lý CTNH, thay thế Thông tư số 12/2006/TT-BTNMTvà ghép danh mục CTNH.Sau Thơng tư số 12/2011/TT-BTNMT có hiệu lực, về tình hình quản lý CTNH cải thiện rõ rệt, đặc biệt về mặt công nghệ xử lý, cụ thể công nghệ xử lý CTNH đầu tư phát triển cả về chất và lượng Nhưng nhìn chung, cơng nghệ có cịn chưa thực đại, sử dụng công nghệ đa dụng để xử lý cho nhiều loại CTNH và thường ở quy mô nhỏ, nên mới đáp ứng phần nhu cầu xử lý CTNH phát sinh Theo thống kê từ báo cáo quản lý CTNH của sở hành nghề quản lý CTNH Tổng cục Môi trường cấp phép, phần lớn lượng CTNH thu gom, xử lý phương pháp thiêu hủy lò đốt dung môi, dầu thải, cặn sơn, chất thải rắn, bùn thải, chất thải y tế,…và có khoảng 70% sở cấp phép hành nghề quản lý CTNH có trang bị lò đốt, số sở đầu từ đến lò đốt với công suất phổ biến từ 500 – 2.000 kg/h Tuy nhiên, về quy trình cơng nghệ hiệu quả xử lý của lò đốt cấp phép hoạt động rất khác nhau, số lò đốt có cơng nghệ cũ(thời gian hoạt động 10 năm) nên hiệu quả xử lý không cao gây ảnh hưởng đến môi trường, thực tế số lò đốt CTNH có cơng nghệ cũ hoạt động theo nghĩa là chuyển đổi trạng thái của chất thải từ rắn sang khí cuối giữ lại dung dịch hấp thụ của hệ thống xử lý khí thải, phần nhỏ thải mơi trường ở trạng thái khí Ngoài ra, đối với lò đốt chất thải y tế, phần lớn lò đốt này không trang bị hệ thống xử lý khí thải trừ số lò đốt chất thải y tế tập trung Hà Nội, Thành phố Hồ Chì Minh, Đà Nẵng, Xuất phát từ nguyên nhânnêu trên, nhằm tăng cường công tác quản lý CTNH và hạn chế tác động xấu đến môi trường từ hoạt động xử lý CTNH,học viên đề xuất đề tài “Nghiên cứu đánh giá công nghệ xử lý CTNH lò đốt Việt Nam”nhằm nghiên cứu, đánh giá lò đốt CTNH hoạt động sở đề x́t cơng nghệ lò đốt đảm bảo xử lý hiệu quả CTNH phù hợp với điều kiện của Việt Nam Nội dung của nghiên cứu nhằm: - Tởng hợp, đánh giá tình hình phát sinh CTNH ở Việt Nam - Đánh giá hiệu quả thiêu hủy CTNH lò đốt tại Việt Nam - Đề xuất công nghệ lò đốt phù hợp điều kiện Việt Nam PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ DO TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG CẤP PHÉP 102 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ DO TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG CẤP PHÉP TT Tên đơn vị Địa Mã sô QLCTNH Danh sách đơn vị cấp phép theo Thông tư số 12/2006/TTBTNMT Công ty TNHH Môi trường Tươi Sáng (Sao Mai Xanh) Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc 10 11 12 13 14 15 Xưởng xử lý chất thải:Xã Tân Hoà Tây huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Lô B4-B21 KCN Lê Minh Xn, huyện Bình Chánh, Tp Hờ Chí Minh Cơng ty TNHH Sản x́t Dịch vụ Thương mại Môi Lô H10E KCN Lê Minh Xuân, trường xanh (cơ sở tại Tp Bình Chánh, Tp Hờ Chí Minh Hờ Chí Minh) Cơng ty Phát triển Tài Km 50 quốc lộ 5, Cụm Công nguyên Công nghệ Môi nghiệp Cẩm Thượng, Hải Dương trường (DRET) Công ty TNHH Thương Ấp Đường Long, xã Thanh mại & Xử lý môi trường Tùn, huyện Dầu Tiếng, Bình Thái Thành Dương Cơng ty Cổ phần Vận tải Ấp 3, xã Phú Thạch, huyện & Xếp dỡ Mêkông Nhơn Trạch, Đồng Nai 97/3/8 Huỳnh Văn Luỹ, phường Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, Mỹ Nga Bình Dương Cơng ty Trách nhiệm hữu Phố Xuân Mai I, Phường Phúc hạn Song Tinh Thắng, thị xã Phúc Yên Công ty Thương mại Xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Dịch vụ & Môi trường Ninh Ngôi xanh Công ty Cổ phần Thương xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình mại & Sản x́t Đại Phúc Chánh, Tp Hờ Chí Minh (DAPHA.CORP) Công ty cổ phần Dịch vụ 666 Ngô Gia Tự, phường Đức Mơi trường Bình Minh Giang, quận Long Biên, Hà Nội Công ty TNHH Môi 480 đường 3/2, phường 14, quận trường Việt Hà 10, Tp Hờ Chí Minh Công ty cổ phần Thương Cụm công nghiệp Cành Hầu, Q mại Hải Đăng Kiến An, Hải Phòng Công ty tàu dịch vụ Dầu 65A đường 30-4, phường Thắng khí (PTSC) Nhất, Tp.Vũng Tàu Ấp Hải Sơn, xã Phước Hòa, Công ty Cổ phần Môi huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa trường xanh Bảo Ngọc Vũng Tàu 103 1-2-5-7-8.004.V 1-2-5-7-8.004.X 5-6-7-8.006.V 5-6-7-8.006.X 5-6-78.007.V 5-6-7-8.007.X 1-2-3-4.009.V 5-7-8.014.V 5-7-8.014.X 5-6-7-8.023.V 7.024.V 1-2.025.V 1-2-3.026.V 5-6-7-8.027.V 5-6-7-8.027.X 1-2-3-4.031.V 5-6-7-8.035.V 1-2-3-4-5-7-8.040.V 1-2-3-4-5-7-8.040.X 4-5-7-8.045.V 5-6-7-8.051.V 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Lô B2 – B3, đường A6, KCN Lê Minh Xuân, Ấp 1, Xã Tân Nhựt, 5-7-8.066.V Huyện Bình Chánh, Tp.Hờ Chí Minh Cơng ty TNHH Thương 08A, Lơ 1, Bình Hồ, Lái Thiêu, 7-8.070.V mại Dịch vụ Hải Hà Thuận An, Bình Dương Lơ 109, KCN-KCX Linh Trung Cơng ty TNHH Hóa Chất 5-7-8.072.V III, xã An Tịnh, huyện Trảng và Môi trường Vũ Hoàng 5-7-8.072.X Bàng, tỉnh Tây Công ty TNHH Hưng số 111 Ngô Đức Kế, phường 5-7-8.073.V Giang Tp Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu Công ty TNHH Công nghiệp Công ty TNHH Tân DONA Quế Bằng, xã Thạnh 7-8.084.V Thiên Nhiên Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai 30/2 đường 16, tổ III, khu phố Công ty TNHH dịch vụ phường Linh Chiểu, quận Thủ 7-8.086.V thương mại Trung Tú Đức, thành phố Hờ Chí Minh Lơ K3 - K4 KCN Minh Hưng Công ty TNHH Luyện Hàn Quốc, xã Minh Hưng, 5-6-7-8.087.X Kim Thăng Long huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước số 199 đường Ngơ Miễn, Xn Cơng ty Cổ phần Môi Mai 2, Phúc Thắng, Phúc Yên, 1.088.V trường Công nghiệp 10 Vĩnh Phúc Công ty Cổ phần Môi Khu 6, thị trấn Kẻ Sặt, huyện 1-2-4.089.V trường Tình Thương Bình Giang, tỉnh Hải Dương 1-2-4.089.X Số nhà ngõ 191đường Nguyễn Công ty Cổ phần Dịch vụ Khang, phường Yên Hòa, Cầu 1.2.093.V thương mại Kim Khánh Giấy, HN 207 Phú Thọ Hoà, phường Phú Công ty TNHH Xử lý Hoà, quận Tân Phú, Tp Hờ Chí 7-8.095.V Môi trường Thành Nhân Minh Danh sách đơn vị cấp phép theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT Công ty TNHH Thương Lô HF15, đường số 4, KCN mại - Dịch vụ - Môi 5-6-7-8.001.VX Xuyên Á, Đức Hòa, Long An trường Nguyệt Minh Công ty TNHH Tân Km8, quốc lộ 5, xã Nam Sơn, 1-2-3-5-7-8.002.VX Thuận Phong huyện An Dương, Tp Hải Phòng Công ty TNHH Sản xuất Lô 15 KCN Nam Sách, xã Ái Dịch vụ Thương mại Môi 1-2-3-4-5-6-7Quốc, huyện Nam Sách, Tp.Hải trường xanh (cơ sở tại 8.003.VX Dương, tỉnh Hải Dương Hải Dương) lô B5 đường D3, KCN Đất Công ty TNHH SX TM Cuốc, xã Đất Cuốc, huyện Tân 5-6-7-8.004.VX Như Kiệt Uyên, Bình Dương Đường số 8, KCN Trảng Bàng, Công ty cổ phần Môi xã An Tịnh, Trảng Bàng, Tây 5-6-7-8.005.VX trường xanh VN Ninh Công ty TNHH Kim Thăng Long 104 32 Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh 33 Cơng ty TNHH Văn Đạo 34 35 Công ty TNHH Đại Lam Sơn Công ty TNHH môi trường Công nghiệp Xanh 36 Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam 37 Công ty Cổ phần Môi trường Sao Việt 38 Công ty TNHH Vạn Lợi 39 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thành phố Hờ Chí Minh 40 Cơng ty cở phần xử lý, tái chế chất thải cơng nghiệp Hòa Bình 41 Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ 42 Công ty TNHH Môi trường Phú Hà 43 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tiến Thi 44 Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Phúc Lợi 45 Công ty TNHH Hà Lộc 46 47 48 49 Công ty TNHH Một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại - Xử lý Môi trường Thành Lập Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11–URENCO 11 Công ty Hùng Hưng Môi trường Xanh Ấp 5, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Cụm cơng nghiệp Biên Giang, Tp Hà Đơng, Hà Nội Đường số KCN Tam Phước, Tp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai Khu Xuân Mai phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc Nhà máy Ximăng Holcim Hòn Chơng: quốc lộ 80, xã Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang Khu Xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Bà Rịa–Vũng Tàu Thơn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Trạm xử lý CTNH Tp Hờ Chí Minh tại Cơng trường Đơng Thạnh và Bình Hưng Hòa Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp Hờ Chí Minh Xã Nham Sơn, huyện n Dũng, tỉnh Bắc Giang Bãi gốc bưởi, thôn An Tri, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, Phú Thọ đường D5, KCN Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Khe Đá Mài, xã Tân Cương, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Khu xử lý rác thải tập trung Tóc Tiên, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 5-6-7-8.006.VX 1-2-3-4-5-6-78.007.VX 5-6-7-8.008.VX 1-2-3-4-5.009.VX 1-2-3-4-5-6-78.010.VX 5-6-7-8.011.VX 1-2-3-4.012.VX 5-6-7-8.013.VX 1-2-3-4.014.VX 1-2-3-4.015.VX 1-2-3-4-5-6-78.016.VX 5-6-7-8.017.VX 1-2-3-4-5.018.VX 1-2-4-5-6-78.019.VX Phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 1-2-3-4-5-6-78.020.VX Lô 147, Tổ 3, Ấp Bàu Trăn, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hờ Chí Minh 7-8.021.VX Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 1-2-3-4-5.022.VX Thôn Hương Mạc, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh 1-2-3-4-5-6.023.VX 105 50 Công ty Cổ phần công nghệ Môi trường An Sinh 51 Công ty cổ phần điện môi trường LILAMA 52 Công ty TNHH Ngọc Thiên Thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 1-2-3-4-5-6-78.026.VX Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xử lý Môi trường Việt Khải Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước-Mơi trường Bình Dương Cơng ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Tân Kiên Công ty TNHH Dung Ngọc Công ty TNHH Một thành viên Sông Thu Lô B5, đường D3, KCN Đất Quốc, xã Đất Quốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 5-6-7-8.027.VX Ấp 1B, xã Chánh Phú Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 5-7-8.028.VX 53 54 55 56 57 58 Xí nghiệp Dịch vụ Xây lắp và Thương mại Petrolimex Sài Gòn 59 Công ty TNHH Sản xuấtThương mại-Dịch vụ Môi trường Việt Xanh 60 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Công 61 Công ty TNHH Thye Ming Việt Nam 62 Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành 63 64 65 66 Thơn Phong Lâm, xã Hồng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn, thơn Trì Bình, xã Bình Ngun, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Lô G05-4&MB4-1, KCN Đức Hòa 1, huyện Đức Hòa, Long An Lô 12, KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Xưởng xử lý chất thải cặn dầu Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, Tp Hờ Chí Minh Lô N1, đường N8, Khu công nghiệp Nam Tân Un, Bình Dương thơn Quỳnh Khê, xã Kim Xun, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Lô C-8A-CN, C-3A-CN, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương Thơn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Thương xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, mại Môi trường Thiên tỉnh Đồng Nai Phước Công ty TNHH Phát Ấp 1B, xã Chánh Hòa Phú, triển Bền vững An Điền huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương Cơng ty TNHH Một Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, thành viên Thanh Tùng Tỉnh Đồng Nai Công ty cổ phần Sản xuất lô B4, Khu công nghiệp Bỉm và Thương mại Dịch vụ Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Tổng hợp Việt Thảo Hóa 106 1-2-3-4.024.VX 1-2-3-4-5-6-78.025.VX 1-2-3-4-5-6-78.029.VX 1-2-3-4-5-6-78.030.VX 4-5-7.031.VX 5-6-7-8.032.VX 1-2-3-4-5-6-78.033.VX 1-2-3-4-5-6-78.034.VX 5-6-7-8.035.VX 1-2-3-4.036.VX 5-6-7-8.037.VX 7-8.038.VX 7-8.039.VX 1-4-5.040.VX 67 68 69 Công ty TNHH Phát triển, Thương mại và Sản xuất Đại Thắng Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Thương mại Tùng Ngun Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hố dược và Hố sinh hữu Lơ CN04, khu cơng nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, Tp Hải Phòng Lô B1, đường số 9, KCN Lê Minh Xuân, Thành phố Hờ Chí Minh Nhà 2C, Khu cơng nghệ cao, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 37/33, đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đường số 14, khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân, ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp Hờ Chí Minh 1-2-3.041.VX 7-8.042.VX 1-2-3.043.VX 70 Công ty TNHH Tài Tiến 71 Công ty Cổ phần Hòa Anh 72 Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc Việt 73 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 1-2-3-4-5-6.048.VX 74 Công ty TNHH Môi trường Chân Lý Lô G, CCN Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 7-8.049.VX 75 Công ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương VN ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 5-6-7-8.050.VX 76 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 10 - Urenco 10 Xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và 60B Nhuệ Giang, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội 1-2-3-4-5-6-78.051.VX 107 5-6-7-8.045.VX 1-2-3-4.046.VX 6-7-8.047.VX PHỤ LỤC2 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỊ ĐỐT 108 Lị đốt CTCNNHhai cấp quay Hình ảnh về phần mềm giám sát tự động khí thải lị đốt CTCNNH hai cấp quay – Cơng ty Mơi trường thị Thành phố Hồ Chí Minh Hình ảnh lị đốt CTCNNH hai cấp quay – Cơng ty Mơi trường thị Thành phố Hồ Chí Minh 109 110 Hình ảnh lị đốt CTCNNH hai cấp quay – Công ty TNHH Tân Phát Tài (Đồng Nai) Lị đốtCTCNNH hai cấp tĩnh Hình ảnh lị đốt CTCNNH hai cấp tĩnh - Công ty TNHH MTV môi trường thị cơng nghiệp Hà Nội 10 111 Hình ảnh lị đốt CTCNNH hai cấp tĩnh - Cơng TNHH MTV Cấp nước mơi trường Bình Dương 112 Hình ảnhlị đốt CTCNNH hai cấp tĩnh - Công ty TNHH môi trường Huê Phương (Tây Ninh) 3.Lò đốt CTCNNH cấp 113 Hình ảnhlị đốt cấp – Xí nghiệp xử lý chất thải petrolimex Sài Gòn 114 4.Lò đốt CTYTNH khơng có hệ thống xử lý khí thải Hình ảnh lị đốt CTYTNH– Bệnh viện đa khoa Ninh Bình 115 5.Lị đốt CTYTNH có hệ thống xử lý khí thải Hình ảnh lị đốt CTYTNH tập trung Tây Mỗ Từ Liêm Hà Nội 116 ... Giang NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI BẰNG LỊ ĐỐT TẠI VIỆT NAM Chun ngành: Khoa học Mơi Trường Mã số: 60440301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguy? ??n... 3.3 Đánh giá công nghệ lò đốt CTNH tại Việt Nam 48 3.3.1 Đánh giá nhóm cơng nghệ lò đốt CTCNNH 48 3.3.1.1 Công nghệ lò đốt CTCNNHmột cấp 48 3.3.2 Đánh giá nhóm cơng nghệ lò đốt. .. tổ chức đánh giá, định giá cơng nghệ để cụ thể hóa nội dung đánh giá công nghệ Tại Điều quy định nội dung đánh giá công nghệ bao gồm: Xem xét công nghệ đánh giá thuộc danh mục cơng nghệ khún
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá công nghệ xử lý chất thải nguy hại bằng lò đốt tại việt nam​ , Nghiên cứu đánh giá công nghệ xử lý chất thải nguy hại bằng lò đốt tại việt nam​

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn