Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước ngầm khu vực nội đô thành phố hà nội​

110 2 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2020, 00:41

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Lương Thị Phương Thảo ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC NGẦM KHU VỰC NỘI ĐÔ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội – 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Lương Thị Phương Thảo ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC NGẦM KHU VỰC NỘI ĐÔ THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Khoa học Môi trường Mã số: 8440301.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Nguyễn Xuân Cự Hà Nội – 2019 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn kính trọng sâu sắc đến người hướng dẫn - GS.TS Nguyễn Xuân Cự – Bộ môn Tài nguyên Môi trường Đất, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô Bộ môn Tài nguyên Môi trường đất, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giúp đỡ thời gian học tập làm luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè ln quan tâm động viên đóng góp ý kiến giúp đỡ tơi suốt q trình hồn thiện luận văn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, 30 tháng 11 năm 2019 Học viên Lương Thị Phương Thảo i MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan tình hình khai thác, sử dụng suy thoái tài nguyên nước ngầm giới Việt Nam .3 1.1.1 Khái niệm nước ngầm .3 1.1.2 Tình hình khai thác, sử dụng suy thoái tài nguyên nước ngầm giới 1.1.3 Tình hình khai thác, sử dụng suy thoái tài nguyên nước ngầm Việt Nam .9 1.2 Nguyên nhân gây ô nhiễm nước ngầm thành phố Hà Nội 13 1.2.1 Bãi chôn lấp chất thải 13 1.2.2 Các khu nghĩa trang 15 1.2.3 Các nguồn nước thải ô nhiễm nguồn nước mặt 16 1.2.4 Ơ nhiễm mơi trường đất 20 1.3 Điều kiện địa lý tự nhiên – kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội 21 1.3.1 Điều kiện địa lý tự nhiên 21 1.3.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 25 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 2.2 Nội dung nghiên cứu 30 2.3 Phương pháp nghiên cứu .30 2.3.1 Phương pháp thu thập, phân tích hệ thống hóa tài liệu, số liệu 30 2.3.2 Phương pháp điều tra khảo sát, lấy mẫu phân tích bổ sung .31 2.3.3 Phương pháp kế thừa kết điều tra, khảo sát nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước ngầm có 33 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 3.1 Đặc điểm cấu trúc tầng chứa nước cần bảo vệ thành phố Hà Nội 34 3.1.1 Tầng chứa nước Holocen (qh) 34 ii 3.1.2 Tầng chứa nước Pleistocen (qp2) .36 3.1.3 Tầng chứa nước Pleistocen (qp1) 37 3.1.4 Tầng chứa nước khe nứt hệ tầng Vĩnh Bảo (n2) .39 3.2 Hiện trạng chất lượng nước ngầm khu vực nội đô thành phố Hà Nội 41 3.2.1 Hiện trạng chất lượng nước năm 2019 theo khảo sát .41 3.2.2 Chất lượng nước ngầm vị trí quan trắc thuộc mạng Hà Nội .44 3.2.3 Diễn biến chất lượng nước ngầm khu vực nội đô thành phố Hà Nội .49 3.3 Quản lý, khai thác sử dụng nước ngầm nội đô thành phố Hà Nội .65 3.3.1 Hiện trạng khai thác sử dụng nước ngầm 65 3.3.2 Các vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngầm .72 3.3.3 Dự báo nhu cầu sử dụng nước 78 3.4 Đề xuất giải pháp khai thác bền vững sử dụng hợp lý tài nguyên nước ngầm thành phố Hà Nội .80 3.4.1 Giải pháp quản lý 80 3.4.2 Giải pháp kỹ thuật 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 91 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ĐCCT Địa chất cơng trình ĐCTV Địa chất thủy văn IWMI (International Water Viện quản lý tài nguyên quốc gia Management Institute) n2 Tầng chứa nước Neogen QCVN Quy chuẩn Việt Nam qh Tầng chứa nước Holocen qp Tầng chứa nước Pleistocen TCN Tầng chứa nước TNN Tài nguyên nước TTTVKTTV - MT Trung tâm Tư vấn Khí tượng Thủy Văn Mơi trường iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân chia mức độ giàu nước tầng chứa nước Bảng 1.2 Quy mô dân số thành phố Hà Nội năm 2018 25 Bảng 2.1 Vị trí mẫu thu thập 31 Bảng 3.1 Kết phân tích chất lượng mẫu nước 43 Bảng 3.2 Hiện trạng khai thác nước ngầm quy mô lớn 66 Bảng 3.3 Hiện trạng khai thác nước ngầm quy mơ trung bình 70 Bảng 3.4 Hiện trạng khai thác nước ngầm quy mô nhỏ 71 Bảng 3.5 Hiện trạng khai thác nước ngầm theo đơn vị hành 72 Bảng 3.6 Kết quan trắc lún mặt đất trạm địa bàn Hà Nội .77 Bảng 3.7 Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước thành phố Hà Nội 78 v DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Hiện trạng nước tồn cầu Hình 1.2 Bản đồ thể bền vững khai thác nước đất Hình 1.3 Bản đồ hành thành phố Hà Nội .21 Hình 3.1 Bản đồ đẳng bề dày TCN qh .36 Hình 3.2 Bản đồ ĐCTV TCN qh .36 Hình 3.3 Bản đồ đẳng bề dày TCN qp2 37 Hình 3.4 Bản đồ ĐCTV TCN qp2 37 Hình 3.5 Bản đồ đẳng bề dày TCN qp1 39 Hình 3.6 Bản ĐCTV TCN qp1 39 Hình 3.7 Điểm lấy mẫu chất lượng nước 41 Hình 3.8 Biến động mực nước tầng qh khu vực Đống Đa 49 Hình 3.9 Biến động mực nước tầng qh khu vực Hoàng Mai 49 Hình 3.10 Biến động mực nước tầng qh khu vực Tây Hồ 50 Hình 3.11 Biến động mực nước tầng qh khu vực Hà Đơng 50 Hình 3.12 Biến động mực nước tầng qp2 khu vực Bắc Từ Liêm .51 Hình 3.13 Biến động mực nước tầng qp2 khu vực Hà Đông 51 Hình 3.14 Biến động mực nước tầng qp1 khu vực Cầu Giấy 52 Hình 3.15 Biến động mực nước tầng qp1 khu vực Đống Đa 52 Hình 3.16 Biến động mực nước tầng qp1 khu vực Hoàng Mai 53 Hình 3.17 Biến động mực nước tầng qp1 khu vực Tây Hồ 53 Hình 3.18 Diễn biến hàm lượng sắt tầng qh mùa khơ 54 Hình 3.19 Diễn biến hàm lượng sắt tầng qh mùa mưa 55 Hình 3.20 Diễn biến hàm lượng Nitrat tầng qh mùa khô .56 Hình 3.21 Diễn biến hàm lượng Nitrat tầng qh mùa mưa 56 Hình 3.22 Diễn biến hàm lượng Clorua tầng qh mùa khô 57 Hình 3.23 Diễn biến hàm lượng Clorua tầng qh mùa mưa 57 Hình 3.24 Diễn biến hàm lượng sắt tầng qp2 mùa khơ 58 Hình 3.25 Diễn biến hàm lượng sắt tầng qp2 mùa mưa 59 vi Hình 3.26 Diễn biến hàm lượng Clorua tầng qp2 mùa khô 60 Hình 3.27 Diễn biến hàm lượng Clorua tầng qp2 mùa mưa 60 Hình 3.28 Diễn biến hàm lượng sắt tầng chứa nước qp1 mùa khô 61 Hình 3.29 Diễn biến hàm lượng sắt tầng chứa nước qp1 mùa mưa 62 Hình 3.30 Diễn biến hàm lượng Nitrat tầng chứa nước qp1 mùa khơ .62 Hình 3.31 Diễn biến hàm lượng Nitrat tầng chứa nước qp1 mùa mưa 63 Hình 3.32 Diễn biến hàm lượng Clo tầng chứa nước qp1 mùa khô 63 Hình 3.33 Diễn biến hàm lượng Clo tầng chứa nước qp1 mùa mưa 64 Hình 3.34 Cơng nghệ giếng thu nước đường kính lớn Nagaoka .82 vii MỞ ĐẦU Thành phố Hà Nội trung tâm trị, kinh tế, văn hố xã hội nước, khu vực nằm trung tâm đồng sông Hồng vùng kinh tế trọng điểm đồng Bắc Bộ Ở tập trung số lượng lớn dân số có mật độ dân cư cao nước Các ngành kinh tế công nghiệp, nơng nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh có nhu cầu nước cho ăn uống sinh hoạt sản xuất lớn Tuy nhiên, q trình thị hố địa bàn thành phố Hà Nội phát triển mạnh làm biến đổi mạnh mẽ điều kiện mơi trường nói chung tài ngun nước ngầm nói riêng Tình trạng suy giảm nguồn nước ngầm (ơ nhiễm, cạn kiệt) diễn số nơi, gây ảnh hưởng tới sống người dân ngành kinh tế địa bàn thành phố Ở vùng trung tâm nội thành ảnh hưởng việc khai thác nước mạnh mẽ hàng chục năm cộng với việc bố trí giếng khai thác nước chưa hợp lý, xa nguồn bổ cập dẫn đến hình thành phễu hạ thấp mực nước với diện tích lớn hàng trăm kilomet vng, góp phần thúc đẩy tác động tiêu cực đến môi trường cạn kiệt tài nguyên nước, gia tăng q trình nhiễm nguồn nước ngầm, sụt lún mặt đất Khu vực nội thành Hà Nội với mật độ dân số lớn khoảng 12.000 người/km2, lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt sản xuất lớn Hiện nay, nước cung cấp cho Hà Nội gồm khoảng 800.000m3/ngày, nước khai thác từ nước ngầm nhà máy lớn (không kể khai thác đơn lẻ, khai thác khu vực nông thôn) khoảng 300.000m3/ngày lấy từ nước mặt Nguồn nước ngầm thành phố Hà Nội ngày bị suy giảm lượng chất Sự suy thoái lượng biểu rõ suy giảm công suất khai thác bãi giếng khu vực nội thành thành phố giảm mực nước ngầm theo thời gian, mở rộng phễu hạ thấp mực nước ngầm Nước ngầm vùng Hà Nội biểu nhiễm bẩn số yếu tố số khu vực Biểu rõ nhiễm bẩn hợp chất nito, cụ thể amoni khu vực phía nam thành phố, nơi có bãi giếng Hạ Đình, Pháp Vân Nguyên nhân dẫn đến tình trạng phát triển thị hóa, nhu cầu sử dụng nước ngày tăng, việc quản lý khai thác nước ngầm chưa chặt chẽ Từ vấn đề nêu cho thấy cần phải có nghiên cứu suy thối tài ngun nước ngầm đầy đủ, để sử dụng hợp lý bền vững 12 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 21 tháng năm 2012 13 Trần Minh (1983), Báo cáo thăm dò nước ngầm vùng Hà Nội 14 Trần Minh (1996), Trữ lượng động tự nhiên NDĐ trầm tích Đệ tứ đồng Bắc Bộ vai trị hình thành trữ lượng khai thác, Luận án PTS khoa học Địa lý-Địa chất Thư viện quốc gia, Hà Nội 15 Trần Minh (1984), Báo cáo thăm dò tỷ mỷ nước đất khu vực Hà Nội, Tổng cục địa chất- Liên đoàn 1-Đoàn 64 Hà Nội 16 Trần Minh (1993) Báo cáo kết lập đồ ĐCTV-ĐCCT vùng thành phố Hà Nội, Lưu trữ Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam 17 Trần Văn Minh (1993), Báo cáo kết thăm dò nước đất vùng Hà Nội mở rộng, Lưu trữ Cục Quản lý tài nguyên nước, Hà Nội 18 Phạm Quý Nhân (2012), Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn để đánh giá khả tự bảo vệ tầng chứa nước Áp dụng thử nghiệm vùng đặc trưng Việt Nam, Lưu NAWAPI 19 Phạm Qúy Nhân, Trần Thành Lê, Đặng Trần Trung (2014), Nghiên cứu đánh giá tiềm tài nguyên nước đất khu vực Hà Nội, khả suy thoái trữ lượng chất lượng nước, xây dựng định hướng chiến lược khai thác hợp lý, bảo vệ môi trường phục vụ cho phát triển bền vững Thủ đô Đề tài cấp Thành phố Mã số:010-04/09-2008-2 20 Phạm Qúy Nhân, Trần Thành Lê, Đặng Trần Lê, Đặng Trần Trung (2018), “Định hướng khai thác bền vững tài nguyên nước đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng thành phố Hà Nội”, Tạp chí Khoa học Tài nguyên Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên Môi trường 21 Đặng Đức Nhận, Phạm Hịa Bình (2018), “Nghiên cứu xác định bổ cập từ nước song Hồng cho tầng chứa nước Pleistocen khu vực phía nam Hà Nội”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Việt Nam, (60) 22 Niên giám thống kê Hà Nội 2018, Cục thống kê thành phố Hà Nội 23 Đặng Hữu Ơn (2000) Tính tốn địa chất thủy văn Giáo trình, Đại học mỏ địa chất 87 24 Bùi Công Quang (2002), Thủy văn nước đất, nhà xuất Xây dựng, Hà Nội 25 Phạm Bá Quyền (2016), Báo cáo Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng thủ đô Hà Nội phạm vi tỉnh, thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam Hồ Bình 26 Quy chuẩn Việt Nam QCVN 08 – MT:2015/BTNMT (Quy chuẩn quốc gia chất lượng nước mặt) 27 Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định bảo vệ tài nguyên nước đất; 28 Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 29 Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 30 Trung tâm quy hoạch điều tra tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên Môi trường (2018), Báo cáo điều tra, đánh giá nguồn nước đất tầng neogen vùng thành phố Hà Nội 31 Trung tâm quy hoạch điều tra tài nguyên nước quốc gia, Bộ Tài nguyên Môi trường (2016), Đề án Bảo vệ nước đất đô thị lớn - Đô thị Hà Nội 32 Tổng Cục địa chất, Báo cáo thăm dò tỷ mỷ nước đất vùng Hà Nội, Đoàn 64, Liên đoàn 2, Tổng cục Địa chất, 1984 (nay Trung tâm Quy hoạch Quản lý tài nguyên nước-Bộ Tài nguyên Môi trường) 33 Tống Ngọc Thanh (2008), Động thái nước đất trầm tích Đệ Tứ vùng đồng Bắc Bộ, Luận án tiến sỹ địa chất thủy văn, Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội 34 Nguyễn Đình Thơng (2012) Báo cáo Điều tra, đánh giá nguồn nước đất tầng Neogen vùng thành phố Hà Nội Lưu trữ Liên đoàn Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước miền Bắc 35 Cao Sơn Xuyên (1985) Báo cáo kết lập đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1: 200.000 tờ Hà Nội (F-48-XXVIII) Lưu trữ Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt 88 Tiếng Anh 36 Belton, D.J., Deschaume, O., Perry, C.C (2012), “An overview of the fundamentals of the chemistry of silica with relevance to biosilicification and technological advances”, FEBS Journal, 279, 1710-1720 37 Bigham, J.M., Fritzpatrick, R.W., Schulze, D.G in Dixon, J.B and Schulze, D.G (Eds) (2002), “Soil Mineralogy with Environmental Applications”, Soil Sci Soc Am, Madison, WI 38 Blowes, D.W., Ptacek, C.J., Jambor, J.L., Weisener, C.G., Paktunc, D., Gould, W.D., Johnson, D.B., (2014), “The Geochemistry of Acid Mine Drainage”, Treatise on Geochemistry Elsevier 39 Carrero, S., Pérez-lópez, R., Fernandez-martinez, A., Cruz-hernández, P., Ayora, C., Poulain, A (2015), “The potential role of aluminium hydroxysulfats in the removal of contaminants in acid mine drainage”, Chem Geol, 417, 414-423 40 Fariz G.H and Hatough-Bouran A (1996), Population dynamics in arid regions: the experience of the Azraq Oasis Conservation Project 41 Jaroslav Vrba, Jac van der Gun (2004), The world’s groundwater resources Contribution to Chapter of WWDR-2 (Draft), Utrecht December 2004 42 Jean Margat Co-published by UNESCO et BRGM (2004), Exploitation and utilization of groundwater around the world, Water Division BRGM, UNESCO, Paris, 2004 43 Kebede K Kefeni, Titus A.M Msagati, Bhekie B Mamb (2017), “Acid mine drainage: Prevention, treatment options, and resource recovery: A review”, Journal of Cleaner Production 44 Kefeni, K.K., Msagati, T.M., Mamba, B.B (2015), “Synthesis and characterization of magnetic nanoparticles and study their removal capacity of metals from acid mine drainage”, Chem Eng J., 276, 222-231 45 Kinsela, A S., Jones, A M., Bligh, M W., Pham, A N., Collins, R N., Harrison, J.J., Wilsher, K L., Payne, T E., Waite, T D (2016), “Influence of Dissolved Silicate on Rates of Fe(II) Oxidation”, Environ Sci Technol., 50(21), 1166311671 89 46 Lee (1994), “Stratigraphy of volcanic rock in southern Cheju island, Korea”, 1994 47 Standard Guidelines for Artificial Recharge of Groundwater, Environmental and Water Resources Institute, American Society of Civil Engineers, 2001 EWRI/ ASCE 34-01 48 Wester, Pimentel and Christopher A Scott (1999), Institutional Responses to Groundwater Depletion: The Aquifer Management Councils in the State of Guanajuato, Mexico, Paper presented at the International Symposium on Integrated Water Management in Agriculture, 16-18 June 1999, Gómez Palacio, Mexico 90 PHỤ LỤC Chất lượng nước tầng qh trạm Hà Nội mùa khô năm 2018 Thống số TT Số hiệu giếng Fe NH4+ NO2- NO3- 1 15 P.12b 11.70 2.01 0.023 0.70 P.17b 13.80 1.37 0.092 P.1b 14.90 11.95 P.21b 7.00 P.26b PO43- COD Mn As Coliform 0.5 0.05 2.68 1.60 0.35 0.021 900 0.30 1.62 1.20 0.63 0.033 0.026 0.30 0.32 22.00 0.14 0.296 0.83 0.016 3.50 0.11 0.50 0.09 0.002 260 14.70 1.85 0.066 0.30 1.04 0.40 0.49 0.011 400 P.27b 14.60 6.70 0.124 0.30 1.12 1.20 0.58 0.019 P.33b 1.70 1.33 0.019 0.30 0.24 0.80 0.75 0.028 P.34b 3.90 0.19 0.016 0.30 3.76 0.40 2.13 0.226 300 P.35b 11.70 1.33 0.132 0.30 0.15 0.80 0.38 0.008 15 10 P.37b 10.50 1.24 0.004 1.10 0.13 0.40 1.68 0.018 300 11 P.38b 13.10 7.50 0.010 0.30 6.24 8.00 0.44 0.042 300 12 P.39b 7.05 2.75 0.033 0.30 0.43 4.80 0.14 0.025 2100 13 P.41b 11.50 8.85 0.042 0.30 0.01 7.00 0.06 0.009 300 14 P.42b 17.80 11.70 0.011 0.30 0.32 8.40 0.39 0.006 300 15 P.44b 12.30 1.60 0.045 0.30 0.00 1.60 0.10 0.002 21 16 P.45b 14.50 2.08 0.005 2.70 0.12 2.00 0.13 0.018 900 17 P.47b 8.00 0.79 0.021 0.30 0.48 0.50 0.08 0.041 18 P.53b 8.80 7.75 0.007 0.80 0.01 4.00 0.16 0.112 19 P.55b 13.43 3.50 0.027 0.70 0.98 12.40 0.02 0.028 210 20 P.58b 1.40 2.20 0.033 0.30 0.48 0.50 0.85 0.019 21 P.61b 4.90 21.80 0.012 2.67 0.32 4.00 0.17 0.002 2100 22 P.81b 0.60 0.03 0.015 0.30 0.03 1.20 0.10 0.002 23 P.82b 0.60 0.03 0.004 0.30 0.00 0.50 0.02 0.002 24 P.83b 0.80 5.46 0.015 0.30 0.04 0.80 0.08 0.038 300 25 P.84b 6.76 14.56 0.009 0.50 0.01 2.00 0.02 0.348 26 P.85b 4.50 5.55 0.008 0.80 0.48 4.40 0.09 0.055 1100 27 P.86b 2.00 7.85 0.010 0.30 1.11 4.80 0.19 0.098 150 28 P.87b 9.70 2.00 0.014 0.40 0.85 6.00 0.16 0.249 29 P.88b 9.70 7.40 0.035 0.30 0.55 6.00 0.15 0.040 30 P.89b 9.60 4.00 0.013 0.90 0.88 4.40 0.31 0.014 150 QCVN 09MT:2015/BTNMT 91 (KMnO4) Chất lượng nước tầng qh trạm Hà Nội mùa mưa năm 2018 TT Thông số Số hiệu giếng QCVN 09MT:2015/BTNMT Fe NH4+ NO2- NO3- 1 15 PO43- COD Mn As Coliform 0.5 0.05 (KMnO4) P.12b 2.27 1.75 0.026 0.30 4.16 1.00 0.45 0.031 P.17b 2.57 4.75 0.011 0.30 0.39 1.10 0.51 0.011 3 P.1b 12.77 12.50 0.010 0.30 0.42 0.60 0.19 0.073 P.21b 1.46 2.80 0.004 2.70 0.54 0.70 2.79 0.010 P.26b 0.70 3.35 0.004 0.30 9.20 0.90 0.02 0.002 23 P.27b 0.57 5.25 0.005 0.30 0.51 0.00 1.21 0.032 23 P.33b 0.09 6.50 0.010 0.30 0.29 0.90 1.10 0.059 P.34b 1.84 8.85 0.011 0.30 1.47 0.70 1.51 0.002 P.35b 0.76 5.10 0.015 3.60 0.75 0.90 0.52 0.007 10 P.37b 1.12 4.30 0.011 0.30 2.08 1.70 0.40 0.025 11 P.38b 2.54 0.20 0.022 0.30 5.16 0.60 0.39 0.042 400 12 P.39b 5.64 2.50 0.112 0.30 5.63 0.80 0.23 0.094 900 13 P.41b 3.19 3.55 0.003 0.30 0.02 0.60 0.65 0.060 14 P.42b 2.96 8.85 0.028 0.30 1.97 1.00 0.43 0.041 400 15 P.44b 1.97 5.10 0.013 0.30 0.36 0.70 0.07 0.097 43 16 P.45b 2.26 4.50 0.009 0.30 0.37 0.70 0.25 0.076 17 P.47b 1.67 5.60 0.010 0.30 0.11 1.70 3.99 0.011 900 18 P.53b 4.67 7.70 0.013 0.30 2.06 0.90 0.18 0.037 19 P.55b 2.20 2.12 0.029 0.30 0.21 0.70 0.21 0.002 20 P.58b 0.03 3.20 0.005 0.30 0.51 1.40 0.05 0.034 21 P.61b 0.41 2.80 0.010 0.50 0.45 0.80 0.09 0.007 22 P.81b 0.03 2.60 0.004 0.30 0.13 0.70 0.23 0.002 900 23 P.82b 2.13 1.62 0.018 0.30 0.18 0.60 0.16 0.021 1500 24 P.83b 2.81 0.75 0.030 0.30 0.14 0.70 0.16 0.002 25 P.84b 0.89 6.80 0.011 0.30 1.16 0.70 0.14 0.004 210 26 P.85b 2.48 4.35 0.015 0.30 0.22 0.80 0.21 0.117 27 P.86b 2.27 4.90 0.049 0.30 0.17 0.90 0.27 0.109 23 28 P.87b 1.51 6.20 0.014 0.30 0.40 0.90 0.21 0.086 29 P.88b 2.59 3.17 0.045 0.30 0.45 0.80 0.19 0.117 30 P.89b 1.98 2.05 0.016 0.30 0.13 1.30 0.19 0.008 93 92 Chất lượng nước tầng chứa nước qp trạm Hà Nội mùa khô năm 2018 Thông số Số TT hiệu giếng QCVN 09MT:2015/BTNMT Fe NH4+ NO2- NO3- 1 15 PO43- COD Mn As 0.5 0.05 (KMnO4) Ghi P.12a 14.40 4.30 0.014 0.50 0.03 3.20 0.53 0.017 - P.16a 0.90 0.03 0.001 2.90 0.13 0.80 0.12 0.002 - P.17a 14.50 1.67 0.019 0.30 1.62 0.80 0.58 0.002 - P.21a 8.00 0.12 0.047 4.20 0.11 1.23 0.11 0.002 - P.23a 8.34 12.56 0.009 1.20 0.11 0.80 0.08 0.009 - P.27a 10.20 7.62 0.156 0.30 2.01 0.80 0.68 0.009 - P.29a 1.50 0.03 0.004 0.30 0.10 0.80 0.10 0.002 - P.31a 0.31 0.15 0.004 0.30 3.63 1.20 1.19 0.006 - P.32a 5.00 0.14 0.077 0.30 3.08 0.50 2.26 0.005 - 10 P.33a 1.40 3.80 0.021 0.30 0.24 0.50 0.82 0.027 - 11 P.34a 4.40 0.16 0.037 1.50 3.56 1.20 2.97 0.007 - 12 P.35a 10.00 1.40 0.088 0.40 0.17 1.10 1.58 0.002 - 13 P.36a 7.80 3.38 0.006 0.90 0.99 0.76 0.17 0.036 - 14 P.37a 10.90 1.48 0.014 0.30 0.23 5.20 1.47 0.017 - 15 P.38a 13.42 6.90 0.039 0.30 4.84 7.60 0.42 0.039 - 16 P.39a 12.54 0.48 0.008 0.30 0.42 2.80 2.40 0.145 - 17 P.41a 13.46 2.30 0.022 0.60 0.08 5.80 0.14 0.019 - 18 P.42a 12.50 12.40 0.012 0.50 0.02 6.80 0.38 0.066 - 19 P.43a 4.60 1.29 0.028 0.30 1.38 5.20 0.43 0.002 - 20 P.44a 8.00 2.10 0.010 0.30 0.03 5.20 0.16 0.033 - 21 P.45a 7.20 2.15 0.004 0.30 0.04 2.00 0.13 0.002 - 22 P.47a 8.00 0.79 0.033 0.30 0.27 0.50 0.10 0.086 - 23 P.52a 11.80 3.30 0.013 0.40 1.11 4.80 0.45 0.029 - 24 P.53a 2.66 6.30 0.015 0.30 1.10 3.60 0.18 0.014 - 25 P.58a 1.30 2.30 0.023 0.30 0.85 0.50 0.79 0.017 - 26 P.59a 7.40 1.20 0.086 0.30 0.55 2.80 0.17 0.137 - 27 P.61a 4.90 20.00 0.014 0.30 3.31 3.70 0.17 0.215 - 28 P.81a 1.20 0.03 0.062 0.90 0.05 2.00 0.13 0.027 - 29 P.82a 2.16 0.03 0.014 2.10 0.03 0.50 0.02 0.018 - 30 P.83a 0.40 0.03 0.009 1.60 0.16 1.60 0.14 0.002 - 31 P.84a 11.32 3.89 0.022 0.30 0.12 0.50 0.02 0.259 - 32 P.85a 11.31 6.20 0.011 0.30 0.27 3.60 0.12 0.117 - 33 P.86a 10.98 11.10 0.011 0.30 1.11 3.20 0.20 0.196 - 93 Thông số Số TT hiệu giếng QCVN 09MT:2015/BTNMT Fe NH4+ NO2- NO3- 1 15 PO43- COD Mn As 0.5 0.05 (KMnO4) Ghi 34 P.87a 8.70 1.92 0.030 0.30 0.98 4.80 0.18 0.011 - 35 P.88a 13.42 9.70 0.008 0.30 0.48 3.20 0.13 0.046 - 36 P.89a 5.30 22.70 0.011 0.30 0.26 6.80 0.18 0.016 - 37 P.8a 14.60 4.10 0.009 0.30 0.83 4.80 0.52 0.021 - 38 P.9a 0.14 5.40 0.107 0.30 0.40 12.40 0.06 0.002 - 94 Chất lượng nước tầng chứa nước qp trạm Hà Nội mùa mưa năm 2018 Thông số Số TT hiệu giếng QCVN 09MT:2015/BTNMT Fe NH4+ NO2- NO3- 1 15 PO43- COD Mn As 0.5 0.05 (KMnO4) Ghi P.12a 2.03 4.15 0.006 0.30 4.30 1.20 0.43 0.029 - P.16a 0.55 6.15 0.018 0.30 3.72 0.80 0.43 0.030 - P.17a 2.62 5.10 0.008 0.30 0.44 0.50 0.50 0.103 - P.21a 0.03 1.75 0.004 3.50 0.40 0.90 0.13 0.001 - P.23a 2.29 3.35 0.013 0.30 2.00 0.80 0.36 0.035 - P.27a 0.70 4.45 0.005 0.30 2.20 0.80 1.28 0.037 - P.29a 2.15 4.55 0.009 0.30 4.98 0.80 0.28 0.031 - P.31a 1.09 7.55 0.016 2.10 2.01 0.80 2.61 0.027 - P.32a 3.14 6.25 0.013 0.60 8.58 0.90 7.61 0.023 - 10 P.33a 0.11 6.25 0.035 0.30 0.19 1.00 1.06 0.050 - 11 P.34a 1.79 4.25 0.056 0.30 0.21 1.20 1.51 0.002 - 12 P.35a 1.93 10.75 0.012 0.30 0.26 1.00 1.60 0.002 - 13 P.36a 0.39 0.95 0.001 0.30 1.74 1.00 0.19 0.014 - 14 P.37a 0.85 4.85 0.014 0.30 1.60 1.30 0.18 0.021 - 15 P.38a 2.31 4.30 0.005 0.30 3.34 0.60 0.41 0.070 - 16 P.39a 3.00 1.51 0.011 0.30 2.34 0.60 0.75 0.127 - 17 P.41a 2.90 4.65 0.026 0.30 5.16 0.70 0.90 0.054 - 18 P.42a 2.14 9.70 0.022 0.30 3.11 0.80 0.41 0.041 - 19 P.43a 0.06 6.85 0.004 0.30 0.49 1.20 0.33 0.004 - 20 P.44a 1.96 4.35 0.013 0.30 0.39 0.60 0.11 0.079 - 21 P.45a 2.00 3.75 0.012 0.30 0.37 0.80 0.11 0.081 - 22 P.47a 2.27 5.20 0.005 0.30 0.51 0.80 2.84 0.007 - 23 P.52a 0.16 3.55 0.013 0.30 4.72 0.70 0.41 0.041 - 24 P.53a 1.55 6.35 0.009 0.30 1.79 1.00 0.20 0.046 - 25 P.58a 0.03 3.75 0.004 0.30 0.50 1.30 0.05 0.043 - 26 P.59a 2.65 4.10 0.024 0.30 0.44 1.00 0.26 0.068 - 27 P.61a 1.04 6.70 0.011 0.30 1.30 0.90 0.18 0.008 - 28 P.81a 0.03 3.75 0.004 0.30 0.21 0.90 0.02 0.001 - 29 P.82a 2.84 0.50 0.029 0.30 0.26 0.80 0.16 0.002 30 P.83a 2.54 0.61 0.009 0.30 0.27 0.60 0.14 0.002 31 P.84a 0.03 8.35 0.012 0.30 0.01 0.90 0.04 0.002 - 32 P.85a 2.09 14.90 0.012 0.30 0.21 0.60 0.21 0.141 - 33 P.86a 1.08 9.20 0.014 0.30 1.64 1.00 0.15 0.232 - 95 Thông số Số TT hiệu giếng QCVN 09MT:2015/BTNMT Fe NH4+ NO2- NO3- 1 15 PO43- COD Mn As 0.5 0.05 (KMnO4) Ghi 34 P.87a 1.42 6.60 0.012 0.30 0.40 0.60 0.20 0.075 - 35 P.88a 1.22 13.62 0.008 0.40 0.27 0.80 0.14 0.133 - 36 P.89a 1.18 4.35 0.009 0.20 0.58 1.40 0.15 0.007 - 37 P.8a 3.07 4.25 0.029 0.30 2.33 1.00 0.49 0.033 - 38 P.9a 1.90 5.75 0.014 0.30 0.35 1.00 0.03 0.095 - 96 Vị trí lỗ khoan quan trắc tầng chứa nước Pleistocen trạm Hà Nội STT Kí hiệu Vị Trí Quận P21a Bến xe Đơng Ngạc Bắc Từ Liêm P23a Khu K4, Cầu Diễn Bắc Từ Liêm P55a Bãi Thượng Cát Bắc Từ Liêm P82a Bãi giếng Cáo Đỉnh Bắc Từ Liêm P83a Khu đô thị Ciputra Bắc Từ Liêm P84a Gần bến xe Đông Ngạc Bắc Từ Liêm P1b Đường Cảng Khuyến Lương Hoàng Mai P53a Nhà máy nước Tương Mai Hoàng Mai P61a Nhà máy nước Pháp Vân Hoàng Mai 10 P85a Bãi giếng Nam Dư Hoàng Mai 11 P86a Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam Hoàng Mai 12 P87a Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam Hoàng Mai 13 P88a Trường Mầm non Trần Phú Hoàng Mai 14 P89a Trạm y tế Định Cơng Hồng Mai 15 P9a Mai Dịch Cầu Giấy 16 P16a Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy 17 P29a Đường Nguyễn Khánh Toàn Cầu Giấy 18 P52a Đường Phạm Hùng Cầu Giấy 19 P45a Khu đô thị Văn Quán Hà Đơng 20 P12a Giáp Nhất, Nhân Chính Thanh Xn 21 P41a Nguyễn Xiển Thanh Xuân 22 P36a Nhà máy nước Lương Yên Hai Bà Trưng 23 P37a Tập thể Cảng Hà Nội Hai Bà Trưng 24 P38a Đại học Bách Khoa Hai Bà Trưng 25 P39a Bờ hồ Thanh Nhàn, công viên Tuổi Trẻ Hai Bà Trưng 26 P42a Sân vận động Tân Mai Hai Bà Trưng 27 P27a Nhà máy nước Yên Phụ Ba Đình 28 P32a Phố Trần Phú Ba Đình 29 P43a 471 Hồng Hoa Thám Ba Đình 97 30 P58a Chợ Long Biên Ba Đình 31 P25a Hồ Mễ Trì Nam Từ Liêm 32 P44a UBND phương Tây Mỗ Nam Từ Liêm 33 P59a Đường Hồ Mễ Trì Nam Từ Liêm 34 P17a Đường Tây Hồ Tây Hồ 35 P34a Thụy Khuê Tây Hồ 36 P47a Tiểu học Phú Thượng Tây Hồ 37 P81a Ngoài đê, Phú Thượng Tây Hồ 38 P8a Đường Láng, đầu cầu Trung Kính Đống Đa 39 P31a Nhà máy nước Ngơ Sĩ Liên Đống Đa 40 P33a Bến Chương Dương Hoàn Kiếm 41 P35a Phố Quang Trung, bờ hồ Thiền Quang Hồn Kiếm 98 Vị trí lỗ khoan quan trắc tầng chứa nước Holocen trạm Hà Nội 13 Kí hiệu Vị Trí Quận P21b Bến xe Đơng Ngạc Bắc Từ Liêm P55b Bãi Thượng Cát Bắc Từ Liêm P82b Bãi giếng Cáo Đỉnh Bắc Từ Liêm P83b Khu đô thị Ciputra Bắc Từ Liêm P84b Gần bến xe Đông Ngạc Bắc Từ Liêm P1b Đường Cảng Khuyến Lương Hoàng Mai P53b Nhà máy nước Tương Mai Hoàng Mai P61b Nhà máy nước Pháp Vân Hoàng Mai P85b Bãi giếng Nam Dư Hoàng Mai 10 P86b Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam Hoàng Mai 11 P87b Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam Hoàng Mai 12 P88b Trường Mầm non Trần Phú Hoàng Mai 13 P89b Trạm y tế Định Cơng Hồng Mai 14 P45b Khu thị Văn Qn Hà Đơng 15 P12b Giáp Nhất, Nhân Chính Thanh Xuân 16 P41b Nguyễn Xiển Thanh Xuân 17 P37b Tập thể Cảng Hà Nội Hai Bà Trưng 18 P38b Đại học Bách Khoa Hai Bà Trưng 19 P39b Bờ hồ Thanh Nhàn, công viên Tuổi Trẻ Hai Bà Trưng 20 P42b Sân vận động Tân Mai Hai Bà Trưng 21 P26b Cuối phố Tân Ấp Ba Đình 22 P27b Nhà máy nước Yên Phụ Ba Đình 23 P58b Chợ Long Biên Ba Đình 24 P44b UBND phường Tây Mỗ Nam Từ Liêm 25 P17b Đường Tây Hồ Tây Hồ 26 P34b Thụy Khuê Tây Hồ 27 P47b Tiểu học Phú Thượng Tây Hồ 28 P81b Ngoài đê, Phú Thượng Tây Hồ 29 P33b Bến Chương Dương Hoàn Kiếm 30 P35b Phố Quang Trung, bờ hồ Thiền Quang Hoàn Kiếm 99 Vị trí lỗ khoan quan trắc tầng n trạm Hà Nội STT Kí hiệu Vị Trí Quận P23N Khu K4, Cầu Diễn Bắc Từ Liêm P44N UBND phương Tây Mỗ Nam Từ Liêm Vị trí lỗ khoan quan trắc tầng chứa nước Holocen trạm quốc gia STT SHCT Y X Z Xã Huyện Tầng chứa nước Q.64 2322643 586163 6,5 P Kim Liên Đống Đa qh Q.65a 2317905 588113 5,2 P Hoàng Liệt Hoàng Mai qh Q.69 2317280 578862 5,6 Phú Lãm TX Hà Đơng qh Q.65 2317905 588113 5,2 P Hồng Liệt Hoàng Mai qh Q.67 2329864 586616 13,6 Tứ Liên Tây Hồ qh Vị trí lỗ khoan quan trắc tầng chứa nước Pleistocen trạm quốc gia STT SHCT Y X Z Xã Huyện Đối tượng QT Q.62 2330123 577494 7,530 Minh Khai Từ Liêm qp2 Q.63 2326691 581038 7,360 Mai Dịch Cầu Giấy qp2 Q.68a 2319522 580910 6,164 Yết Kiêu TX Hà Đông qp2 100 Vị trí lỗ khoan quan trắc tầng chứa nước Pleitocen trạm quốc gia STT SHCT Y X Z Huyện Xã Đối tượng QT Q.62a 2330152 577511 7,647 Minh Khai Từ Liêm qp1 Q.63a 2326691 581038 7,360 Mai Dịch Cầu Giấy qp1 Q.65b 2317905 588113 5,218 P Hoàng Liệt Hoàng Mai qp1 Q.67a 2329865 586613 13,353 Tứ Liên Tây Hồ qp1 Q.68b 2319519 580912 6,120 Yết Kiêu TX Hà Đông qp1 Q.69a 2317280 578862 5,561 Phú Lãm TX Hà Đông qp1 Q.75a 2314494 575853 9,132 P.Đồng Mai TX Hà Đông qp1 Q.64a 2322643 586163 6,505 P Kim Liên Đống Đa qp1 Vị trí lỗ khoan quan trắc tầng chứa nước Neogen trạm quốc gia Huyện Đối tượng QT STT SHCT Y X Z Xã Q.214 2329325 586994 11,050 Tứ Liên Tây Hồ n2 Q.215 2322701 586384 5,639 P Kim n2 Liên 101 Đống Đa ... vững tài nguyên nước ngầm Đề tài ? ?Đánh giá trạng tài nguyên nước ngầm khu vực nội đô thành phố Hà Nội? ?? đặt với mục tiêu nhằm đánh giá trạng chất lượng nước, thực trạng khai thác mức độ suy thối nước. .. khu vực nội đô thành phố Hà Nội 3.2.1 Hiện trạng chất lượng nước năm 2019 theo khảo sát Để đánh giá trạng chất lượng nước khu vực nội đô thành phố Hà Nội Học viên tiến hành khảo sát lấy mẫu nước. .. gian: Khu vực nội đô thành phố Hà Nội Phạm vi thời gian: từ năm 1996 đến năm 2019 2.2 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá trạng diễn biến chất lượng nước ngầm khu vực nội đô thành phố Hà Nội - Thực trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước ngầm khu vực nội đô thành phố hà nội​ , Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước ngầm khu vực nội đô thành phố hà nội​

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn