Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường hoàng văn thụ, thành phố thái nguyên giai đoạn 2014 2017​

66 8 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2020, 00:36

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN MẠNH CƯỜNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014 – 2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Môi Trường Lớp : K46-ĐCMT-N01 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 –2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN MẠNH CƯỜNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014 - 2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Môi Trường Lớp : K46 – ĐCMT – N01 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Dương Thị Thanh Hà Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp xem khâu quan trọng giúp sinh viên củng cố kiến thức tiếp thu giảng đường hồn thiện chương trình đào tạo Đại học Đây hội để sinh viên tiếp cận với thực tế nghề nghiệp, kết hợp với kiến thức học nhà trường để hoàn thiện kỹ cơng việc, tích lũy kinh nghiệm làm hành trang phục vụ cho công việc sau trường Được giới thiệu Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài”Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2014-2017” Có kết em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS Dương Thị Thanh Hà trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, giúp đỡ em suốt trình thực đề tài hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn bác, cô, anh chị cơng tác UBND phường Hồng Văn Thụ tạo điều kiện để em hồn thành tốt nhiệm vụ giao cung cấp đầy đủ số liệu cần thiết phục vụ cho trình nghiên cứu đề tài Trong trình thực khoá luận tốt nghiệp em cố gắng nghiên cứu kinh nghiệm kiến thức hạn chế nên chắn khơng tránh khỏi sai sót khiếm khuyết Em mong tham gia đóng góp ý kiến từ phía thầy giáo, giáo bạn sinh viên để khoá luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Trần Mạnh Cường năm 2018 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất phường Hoàng Văn Thụ năm 2017 29 Bảng 4.2 Kết cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn UBND phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2014 – 2017 32 Bảng 4.3 Kết cấp GCNQSDĐ cho tổ chức địa bàn phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2014 – 2017 33 Bảng 4.4 Kết cấp GCNQSDĐ đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2014 – 2017 34 Bảng 4.5 Kết cấp GCNQSDĐ đất cho tổ chức địa bàn phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2014 – 2017 35 Bảng 4.6 Kết cấp GCNQSDĐ đất nông nghiệp địa bàn phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2014 – 2017 35 Bảng 4.7 Kết cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân năm 2014 địa bàn phường Hoàng Văn Thụ 36 Bảng 4.8 Kết cấp GCNQSDĐ cho tổ chức năm 2014 địa bàn phường Hoàng Văn Thụ 37 Bảng 4.9 Kết cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân năm 2015 địa bàn phường Hoàng Văn Thụ 38 Bảng 4.10 Kết cấp GCNQSDĐ cho tổ chức năm 2015 địa bàn phường Hoàng Văn Thụ 39 Bảng 4.11 Kết cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân năm 2016 địa bàn phường Hoàng Văn Thụ 40 Bảng 4.12 Kết cấp GCNQSDĐ cho tổ chức năm 2016 địa bàn phường Hoàng Văn Thụ 41 Bảng 4.13 Kết cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân năm 2017 địa bàn phường Hoàng Văn Thụ 42 iii Bảng 4.14 Kết cấp GCNQSDĐ cho tổ chức năm 2017 địa bàn phường Hoàng Văn Thụ 43 Bảng 4.15: Thống kê trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2014– 2017 45 Bảng 4.16 Tổng hợp phiếu điều tra hiểu biết người dân công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2014-2017 46 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Sơ đồ vị trí địa lý phường Hồng Văn Thụ, TP.Thái Ngun 20 Hình 4.2: Hiện trạng sử dụng đất phường 28 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CP Chính phủ CT – TTg Chỉ thị Thủ tướng ĐKĐĐ Đăng kí đất đai GCN Giấy chứng nhận GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng HĐND Hội đồng nhân dân HSĐC Hồ sơ địa NĐ Nghị định NĐ – CP Nghị định Chính phủ Nxb Nhà xuất QĐ – UBND Quyết định Ủy ban nhân dân QĐ – BTNMT Quyết định Bộ Tài nguyên Môi trường TT – BTNMT Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường TT – TCĐ Thông tư Tổng cục Địa UBND Ủy ban nhân dân VPĐK Văn phịng đăng kí vi MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Vai trị cơng tác cấp GCNQSDĐ công tác quản lý Nhà nước đất đai 2.1.2 Vai trị cơng tác cấp GCNQSDĐ người sử dụng đất 2.2 Cơ sở pháp lý 2.2.1 Các văn pháp quy Nhà nước có liên quan đến công tác cấp GCNQSDĐ 2.2.2 Các văn pháp quy địa phương có liên quan đến công tác cấp GCNQSDĐ 2.3 Khái quát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.3.1 Các trường hợp Nhà nước cấp GCNQSDĐ 2.3.2 Nguyên tắc cấp GCNQSDĐ 2.3.3 Thẩm quyền cấp GCNQSDĐ 10 2.3.4 Hồ sơ trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ 11 2.4 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 14 2.4.1 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nước 14 2.4.2 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên 16 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 vii 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 18 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 18 3.3 Nội dung nghiên cứu 18 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế–xã hội phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên 18 3.3.2 Khái quát công tác quản lý sử dụng đất đai phường Hoàng VănThụ 18 3.3.3.Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2014-2017 18 3.3.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn biện pháp khắc phục để đẩy mạnh công tác cấp GCNQSDĐ 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 19 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 19 3.4.2 Phương pháp xử lý, phân tích, tổng hợp số liệu, tài liệu thu thập 19 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phường Hoàng Văn Thụ 20 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 20 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội phường 22 4.2 Khái quát công tác quản lý sử dụng đất đai phường Hoàng VănThụ 25 4.2.1 Công tác quản lý đất đai 25 4.2.2 Tình hình sử dụng đất phường Hồng Văn Thụ 28 4.3 Đánh giá tình hình cấp GCNQSDĐ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên 31 4.3.1 Đánh giá tình hình cấp GCNQSDĐ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên theo đối tượng sử dụng đất giai đoạn 2014-2017 31 4.3.2 Đánh giá tình hình cấp GCNQSDĐ phường Hồng Văn Thụ, thành phố Thái Ngun theo mục đích sử dụng giai đoạn 2014-2017 34 viii 4.3.3 Đánh giá tình hình cấp GCNQSDĐ phường Hồng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên theo năm giai đoạn 2014-2017 36 4.3.4 Thống kê trường hợp chưa cấp GCNQSDĐ địa bàn phường Hoàng Văn Thụ 44 4.4 Đánh giá khái quát trình độ hiểu biết người dân người sử dụng đất phường Hoàng Văn Thụ việc cấp GCNQSDĐ 46 4.5.Đánh giá thuận lợi, khó khăn đề xuất số giải pháp cho cơng tác cấp GCNQSDĐ phường Hồng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 46 4.5.1 Thuận lợi 46 4.5.2 Khó khăn 47 4.5.3 Đề xuất giải pháp 48 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 42 chiếm 3,91% tổng diện tích xin cấp Công ty cổ phần đầu tư thương mại TNG xin cấp với phần diện tích lớn 0,66 ha, chiếm 36,87 % tổng diện tích xin cấp 4.3.3.4 Kết cấp GCNQSDĐ năm 2017 địa bàn phường Hoàng Văn Thụ - Kết cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân Bảng 4.13 Kết cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân năm 2017 địa bàn phường Hoàng Văn Thụ STT Tổ dân phố 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Tổng Diện tích xin cấp (ha) 0,09 0,06 0,08 0,09 0,03 0,09 0,13 0,04 0,12 0,06 0,03 0,12 0,06 0,06 0,09 0,04 0,05 0,03 0,09 0,05 0,13 0,11 0,08 0,13 0,09 0,04 0,06 0,15 0,16 0,10 0,09 0,15 2,70 Diện tích cấp (ha) 0,09 0,06 0,08 0,07 0,03 0,09 0,12 0,03 0,12 0,06 0,03 0,12 0,05 0,04 0,09 0,01 0,05 0,03 0,06 0,05 0,10 0,11 0,08 0,12 0,09 0,02 0,04 0,15 0,14 0,10 0,08 0,15 2,48 (Nguồn: UBND phường Hoàng Văn Thụ ) Tỷ lệ (%) 100,00 100,00 100,00 77,78 100,00 100,00 92,31 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 66,67 100,00 25,00 100,00 100,00 66,67 100,00 76,92 100,00 100,00 92,31 100,00 50,00 66,67 100,00 87,50 100,00 88,89 100,00 91,85 43 Qua bảng 4.13 ta thấy, năm 2017 toàn phường cấp cho hộ gia đình, cá nhân 2,48 đạt 91,85% Trong có 12 tổ dân phố khơng đạt kế hoạch đề là: Tổ dân phố số 04 cấp 0,07 ha, đạt 77,78% Tổ dân phố số 07 cấp 0,12 ha, đạt 92,31% Tổ dân phố số 08 cấp 0,03 ha, đạt 75,00% Tổ dân phố số 13 cấp 0,05 ha, đạt 83,33% Tổ dân phố số 14 cấp 0,04 ha, đạt 66,67% Tổ dân phố số 19 cấp 0,06 ha, đạt 66,67% Tổ dân phố số 21 cấp 0,10 ha, đạt 76,92% Tổ dân phố số 24 cấp 0,12 ha, đạt 92,31% Tổ dân phố số 26 cấp 0,02 ha, đạt 50,00% Tổ dân phố số 27 cấp 0,04 ha, đạt 66,67% Tổ dân phố số 29 cấp 0,14 ha, đạt 87,50% Tổ dân phố số 31 cấp 0,08 ha, đạt 88,89% - Kết cấp GCNQSDĐ cho tổ chức: Bảng 4.14 Kết cấp GCNQSDĐ cho tổ chức năm 2017 địa bàn phường Hoàng Văn Thụ STT Tên tổ chức Diện tích xin cấp (ha) Diện tích cấp (ha) 0,03 Sở giao thông Vận tải 0,03 Công ty TNHH Xuất nhập 0,14 0,14 đầu tư Thái Nguyên Ban trị Giáo hội Phật giáo Việt 0,24 0,24 Nam tỉnh Thái Nguyên Công ty cổ phần tổng công ty đầu 0,20 0,20 tư TECCO Công ty TNHH đầu tư Thái 0,68 0,68 Nguyên Tổng 1,29 1,29 (Nguồn: UBND phường Hoàng Văn Thụ ) Tỷ lệ (%) 100 100 100 100 100 100 44 Qua bảng 4.14 ta thấy: Trên địa bàn phường năm 2017 có tổ chức đăng ký cấp GCNQSDĐ cấp 100% tổng diện tích xin cấp Trong đó, Sở giao thơng Vận tải cấp với diện tích nhỏ 0,03 ha, chiếm 2,33% so với tổng diện tích xin cấp phường Như vậy, năm phường Hoàng Văn Thụ cấp 16,78 tổng số diện tích xin cấp 17,24 đạt 97,33%, cụ thể: Năm 2015 có diện tích cấp nhiều với 5,44 đạt 98,90% tổng diện tích xin cấp năm 2015 Tiếp theo năm 2016 có diện tích cấp 3,95 đạt 97,29% tổng diện tích xin cấp năm 2016 Năm 2017 có diện tích cấp 3,77 đạt 94,49 % tổng diện tích xin cấp năm 2017 Cuối năm 2014 có diện tích cấp với 3,62 đạt 98,10% tổng diện tích xin cấp năm 2014 4.3.4 Thống kê trường hợp chưa cấp GCNQSDĐ địa bàn phường Hoàng Văn Thụ Qua bảng 4.13 ta thấy, giai đoạn 2014-2017 trình nghiên cứu hồ sơ cấp GCNQSDĐ xác minh thực địa cho thấy có đến 154 hộ khơng đủ điều kiện cấp giấy, nguyên nhân chủ yếu hồ sơ không hợp lệ chiếm 49,35%, tranh chấp đất đai chiếm 25,32%, ranh giới thực địa chưa xác định rõ ràng chiếm 19,48% chưa thực đầy đủ nghĩa vụ tài chiếm 5,84% Lý chủ yếu hồ sơ không hợp lệ, tranh chấp lấn chiếm đất hộ sử dụng đất liền kề chí người gia đình chuyển nhượng thừa kế Nguyên nhân từ năm trước việc quản lý đất đai hạn chế, chưa giải triệt để dẫn tới phận nhân dân có tượng lấn chiếm đất hồ sơ nộp không hợp lệ nên không làm hồ sơ cấp giấy, làm chậm tiến độ cấp giấy phường thành phố Thái Nguyên 45 Bảng 4.15: Thống kê trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2014– 2017 Nguyên nhân Số hộ Tổ dân phố số 02 04 05 07 08 11 12 13 14 16 18 19 21 22 23 24 26 27 29 31 32 Tổng không Ranh giới Tranh chấp cấp GCN (hộ) 6 6 12 5 9 9 10 154 chưa rõ Hồ sơ không hợp lệ ràng Số hộ (hộ) 39 Tỷ lệ (%) 33,33 37,50 100 66,67 100 20,00 42,86 22,22 100 22,22 25,32 Số hộ (hộ) 30 Tỷ lệ (%) 12,50 40,00 42,86 44,44 55,56 37,50 66,67 22,22 60,00 19,48 Chưa thực nghĩa vụ tài Số hộ (hộ) 6 5 9 5 76 Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ (%) (hộ) (%) 66,67 100 50,00 100 71,42 33,33 100 40,00 100 14,29 100 44,44 62,50 33,33 100 40,00 49,355 2 (Nguồn: UBND phường Hoàng Văn Thụ ) 28,57 33,33 33,33 22,22 5,84 46 4.4 Đánh giá khái quát trình độ hiểu biết người dân người sử dụng đất phường Hoàng Văn Thụ việc cấp GCNQSDĐ Bảng 4.16 Tổng hợp phiếu điều tra hiểu biết người dân công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2014-2017 STT Nội dung câu hỏi Trả lời Tỷ lệ Hộ (%) Trả lời sai Tỷ lệ Hộ (%) Những hiểu biết chung 40 100,00 GCNQSDĐ Điều kiện cấp 35 87,50 GCNQSDĐ Trình tự, thủ tục cấp 34 85,00 GCNQSDĐ Nội dung ghi 37 92,50 GCNQSDĐ Về ký hiệu 20 50,00 GCNQSDĐ Về thẩm quyền cấp 29 72,50 GCNQSDĐ (Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra) Không biết Tỷ lệ Hộ (%) - - - 12,50 - - 5,00 10,00 - 7,50 15,00 14 35,00 2,50 10 25,00 Qua bảng 4.16 ta thấy, nhìn chung mức độ hiểu biết người dân công tác cấp GCN địa bàn phường Hoàng Văn Thụ tương đối cao trình độ nhận thức nâng cao, người dân tìm hiểu từ phương tiện thơng tin đại chúng loa đài, truyền hình hay báo, mạng internet Trong đó, câu trả lời hiểu biết chung GCNQSDĐ cao đạt 100% người dân trả lời đúng, ký hiệu GCNQSDĐ thấp có 20 hộ trả lời đạt 50,00%, hộ trả lời sai chiếm 15,00% 14 hộ chiếm 35,00% 4.5.Đánh giá thuận lợi, khó khăn đề xuất số giải pháp cho công tác cấp GCNQSDĐ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 4.5.1 Thuận lợi - Cán chuyên mơn: có ba cán tốt nghiệp thạc sĩ cán tốt nghiệp đại học tổ công tác tăng cường công tác cấp GCNQSD đất cho 47 phường có lực, nhiệt tình tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân xin cấp GCNQSDĐ nắm trình tự thủ tục nhanh chóng - Có văn pháp luật quy định hướng dẫn cấp, ngành ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện địa phương dần cụ thể hóa - Đảng ủy quyền địa phương tạo điều kiện lớn cho công tác cấp GCNQSDĐ - Tổ chức kiểm tra đốn đốc thường xuyên chỗ, kịp thời xử lý vướng mắc, công khai dân chủ, tạo đồn kết ổn định tình hình kinh tế, trị, trật tự xã hội - Hệ thống đồ đo đạc, phục vụ cho quản lý đất đai công tác cấp GCNQSDĐ - Công tác thông tin tuyên truyền phương tiện thơng tin đại chúng sách nội dung văn pháp luật tạo nhiệt tình ủng hộ nhân dân - GCNQSDĐ giấy tờ quan trọng để xác định quyền nghĩa vụ người sử dụng đất tài sản, tư liệu sản xuất có giá trị cao người dân Chính người dân địa bàn phường ủng hộ mong muốn cấp GCNQSDĐ để sử dụng ổn định lâu dài Cũng thuận tiện việc thực quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, chấp 4.5.2 Khó khăn Q trình cấp GCNQSD đất địa bàn phường Hoàng Văn Thụ bộc lộ vấn đề khó khăn định Cụ thể là: - Trước đây, việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu chưa thực chặt chẽ dẫn tới trình cấp GCQSDĐ cịn gặp nhiều khó khăn - Sự cung cấp thơng tin hộ dân cịn chưa đầy đủ, khơng phối hợp với cán chun mơn để hồn thiện hồ sơ theo quy định; ranh 48 giới sử dụng đất có biến động diện tích; số hộ xảy tranh chấp đất đai số hộ phải thực nghĩa vụ tài khơng có đủ khả để thựchiện - Chính sách Nhà nước cơng tác đền bù giải phóng mặt cịn nhiều hạn chế, chưa phù hợp với tình hình thực tế địa phương Dẫn đến nhiều dự án thực chậm so với kế hoạch, có nơi nhân dân khơng đồng tình gây khó khăn việc giải phóng mặt công tác cấp GCNQSDĐ - Kiến thức pháp luật quản lý đất đai số tổ chức, cá nhân sử dụng đất nhiều hạn chế nên việc chấp hành pháp luật thực nghĩa vụ số tổ chức, cá nhân sử dụng đất cịn - Số lượng cán địa không đáp ứng khối lượng công việc, dẫn đến tải, khó giải hồ sơ hạn 4.5.3 Đề xuất giải pháp Để giải tồn công tác cấp GCNQSD đất địa bàn phường Hoàng Văn Thụ thời gian tới cần thực số biện pháp sau: - Thường xuyên cập nhận văn pháp luật có liên quan - Tiếp tục trì, rà sốt, thống kê, thực tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn phường - Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai dự án cấp GCNQSDĐ Đồng thời cần có biện pháp kiên trường hợp cấp GCNQSD đất, vi phạm quy hoạch, không thực nghĩa vụ tài trường hợp lấn chiếm đất đai - Thường xuyên bồi dưỡng công tác nghiệp vụ cho cán địa chính, phổ biến tiến khoa học kỹ thuật lĩnh vực chuyên môn, sử dụng phần mềm công tác quản lý đất đai nói chung cấp GCNQSDĐ nói riêng 49 - Tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho người dân địa bàn xã kiến thức pháp luật đất đai, tầm quan trọng việc cấp GCNQSDĐ, để người dân hiểu nắm rõ thủ tục tuân theo quy định pháp luật - Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chế độ sách, phương án bồi thường thiệt hại cho người sử dụng đất bị thu hồi 50 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Phường Hoàng Văn Thụ nằm khu vực trung tâm hành thành phố Thái Ngun Phường có 32 tổ dân phố, 3620 hộ với 13564 nhân có vị trí địa lý thuận lợi có điều kiện tốt để phát triển kinh tế, giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hố với thị trường bên ngồi Phường có tổng diện tích tự nhiên 159,28 ha, đất phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn 97,00% với 154,43 ha; đất nông nghiệp chiếm 2,33% với 3,71 ha; đất chưa sử dụng cịn chiếm 0,67% với 1,14 - Trong giai đoạn 2014-2017 công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn phường Hoàng Văn Thụ cấp 638 hồ sơ với diện tích 16,71 + Theo loại đất: đất cấp 8,72 đạt 96,35% so với tổng diện tích xin cấp Đất nông nghiệp cấp 0,73 đạt 84,88% so với tổng diện tích xin cấp + Theo đối tượng sử dụng đất: hộ gia đình, cá nhân cấp 619 hộ với 6,90 đạt 93,75% so với diện tích xin cấp Tổ chức có 19 tổ chức cấp GCN với 9,88 đạt 100% so với diện tích xin cấp + Các trường hợp khơng đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ: có 154 hộ khơng đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ, nguyên nhân chủ yếu hồ sơ không hợp lệ chiếm, tranh chấp đất đai, ranh giới thực địa chưa xác định rõ ràng chưa thực đầy đủ nghĩa vụ tài Đánh giá thuận lợi, khó khăn cơng tác cấp GCNQSDĐ giải pháp khắc phục: Nhờ có quan tâm đặc biệt UBND phường Hoàng Văn Thụ, văn hướng dẫn Nhà nước, chế sách tỉnh có thay đổi tích cực nên tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cấp GCNQSDĐ Bên cạnh đó, có khó khăn định sở vật chất, nguồn nhân lực am hiểu pháp luật người dân 51 5.2 Đề nghị a Cơ quan quản lý - Cần tăng cường nguồn vốn kinh phí, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý đất đai nói chung cơng tác cấp GCNQSDĐ nói riêng - Công khai văn lĩnh vực đất đai nơi công cộng tủ sách nhà văn hóa để người dân có hội tiếp cận - Cần có phối hợp chặt chẽ đồng ngành cấp, tập trung đạo đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ theo quy định pháp luật hành - Khi giải vấn đề đất đai tranh chấp, khiếu nại, tố cáo cần tiến hành nhanh chóng, kịp thời tránh phiền hà cho người dân b Chủ sử dụng - Thường xuyên theo dõi chương trình truyền hình, chương trình phát đại phương để nắm bắt thơng tin kịp thời - Có nghĩa vụ nộp đầy đủ khoản tiền sử dụng đất khoản chi khác làm hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài Nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định hồ sơ địa Bộ Tài Ngun Mơi trường (2014), Thơng tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định đồ địa Bộ Tài Nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014 quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2017), Trả lời vấn đề quan tâm cử tri đại biểu Quốc hội Được lấy từ trang website: http://botruong.monre.gov.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong/tra-loi-cac-van-dequan-tam-cua-cu-tri-va-dai-bieu-quoc-hoi-3616 Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai Luật Đất đai 2013, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội Phòng quản lý đất đai (2014), UBND tỉnh Thái Nguyên tổng kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo thị số 32– CT/TU Ban thường vụ tỉnh ủy Được lấy từ website: http://www.tnmtthainguyen.gov.vn/home/h-thng-thong-tin-t-ai/21392014-02-28-09-48-45.html Tình hình sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên lấy từ trang wedsite: http://www.gdla.gov.vn 10 UBND phường Hoàng Văn Thụ (2010), Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) 11 UBND phường Hoàng Văn Thụ (2014), Báo cáo kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014 12 UBND phường Hoàng Văn Thụ (2015), Báo cáo kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2015 13 UBND phường Hoàng Văn Thụ (2016), Báo cáo kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2016 14 UBND phường Hoàng Văn Thụ (2017), Báo cáo kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2017 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ người dân địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên Phiếu số:…… Họ tên:…………………………………………… Giới tính:……… Tuổi:…… Địa chỉ: Tổ……………………………., phường Hồng Văn Thụ Nghề nghiệp:…………………………………………… Xin ơng (bà) vui lịng cho biết ý kiến vấn đề cấp GCNQSDĐ theo Luật Đất đai 2013 cách chọn lựa phương án trả lời cho câu hỏi sau đây: I Đánh giá hiểu biết chung cấp GCNQSDĐ Sổ đỏ GCNQSDĐ có phải không ? a Phải b Không phải c Khơng biết Có GCNQSDĐ có chấp ngân hàng để vay vốn khơng ? a Có b Khơng c Khơng biết Nếu mảnh đất khơng có GCNQSDĐ có chuyển nhượng (bán) cho người khác khơng ? a Có b Khơng c Khơng biết Nếu GCNQSDĐ ơng/bà bị có cấp lại hay khơng ? a Có b Khơng c Khơng biết II Điều kiện cấp GCNQSDĐ Khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cấp GCNQSDĐ khơng ? a Có b Khơng c Khơng biết Khi nhận tặng cho quyền sử dụng đất có cấp GCNQSDĐ khơng ? a Có b Khơng c Khơng biết Khi thừa kế quyền sử dụng đất có cấp GCNQSDĐ khơng ? a Có b Khơng c Không biết Khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất có cấp GCNQSDĐ khơng ? a Có b Khơng c Khơng biết Đất có tranh chấp có cấp GCNQSDĐ khơng ? a Có b Khơng c Khơng biết III Trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ Hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ hộ gia đình, cá nhân nộp UBND xã nơi có đất a Đúng b Sai c Không biết Người sử dụng đất nhận GCNQSDĐ ? a Trước hồn thành nghĩa vụ tài b Sau hồn thành nghĩa vụ tài c Khơng biết Trong hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ có cần CMND hộ hay khơng ? a Có b Khơng c Khơng biết Khi chưa hoàn thiện hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ có cấp GCNQSDĐ hay khơng ? a Có b Khơng c Khơng biết IV Nội dung ghi GCNQSDĐ Trên GCNQSDĐ có ghi thời hạn sử dụng đất khơng ? a Có b Khơng c Khơng biết Đất nơng thơn có thời hạn sử dụng lâu dài a Đúng b Sai c Không biết Thửa đất hộ gia đình trang GCNQSDĐ ghi ? a Ghi tên chồng tên vợ b Chỉ ghi tên vợ tên chồng (khi có yêu cầu) c Cả a b d Không biết Sơ đồ đất có thể GCNQSDĐ hay khơng ? a Có b Khơng c Khơng biết Mục đích sử dụng đất có thể GCNQSDĐ hay khơng ? a Có b Khơng c Khơng biết V Về ký hiệu Đất nông thôn ký hiệu ? a ONT b ODT c Không biết Đất nuôi trồng thủy sản nước ký hiệu ? a TSS b TSN c Không biết Đất trồng lúa ký hiệu ? a LUK b LUH c Không biết Đất giao thông ký hiệu ? a DGT b DTG c Không biết VI Thẩm quyền cấp GCNSDĐ Thẩm quyền xét duyệt hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ là: a UBND xã b Văn phòng đăng ký c Không biết Thẩm quyền cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình cá nhân là: a UBND xã b UBND huyện c Không biết Xin chân thành cảm ơn ông/bà ! Thái Nguyên, ngày Người vấn tháng năm 2017 Người vấn Trần Mạnh Cường ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN MẠNH CƯỜNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014. .. 3.3.3 .Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2014- 2017 - Đánh giá kết cấp GCNQSDĐ năm giai đoạn 2014 – 2017 - Đánh giá kết cấp GCNQSDĐ theo loại đất. .. quát công tác quản lý sử dụng đất đai phường Hoàng VănThụ 18 3.3.3 .Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2014- 2017 18 3.3.4 Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường hoàng văn thụ, thành phố thái nguyên giai đoạn 2014 2017​ , Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường hoàng văn thụ, thành phố thái nguyên giai đoạn 2014 2017​

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn