CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC. NGÀNH: Khoa học quản lý

172 0 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2020, 19:52

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: Khoa học quản lý MÃ SỐ: 52 34 04 01 Hà Nội, 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: Khoa học quản lý MÃ SỐ: 52 34 04 01 Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Khoa học quản lý, ban hành theo Quyết định số 3596/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng năm 2015 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội XÁC NHẬN CỦA ĐHQGHN: Hà Nội, ngày tháng năm 2015 TL GIÁM ĐỐC TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO Nguyễn Đình Đức Hà Nội, 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KHOA HỌC QUẢN LÝ MÃ SỐ: 52340401 (Ban hành theo Quyết định số 3596/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng năm 2015 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Một số thơng tin chương trình đào tạo - Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Khoa học quản lý + Tiếng Anh: Management Science - Mã số ngành đào tạo: 52340401 - Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân - Thời gian đào tạo: năm - Tên văn tốt nghiệp: + Tiếng Việt: Cử nhân ngành Khoa học quản lý + Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Management Science - Đơn vị giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Mục tiêu đào tạo - Mục tiêu chung: + Chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học quản lý nhằm đào tạo nguồn nhân lực quản lý có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chun mơn, đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế - Mục tiêu riêng: + Cung cấp cách có hệ thống kiến thức lý luận phương pháp quản lý, lãnh đạo; kiến thức khoa học quản lý khoa học liên ngành khác kinh tế, tài chính, tâm lý, khoa học sách, thơng tin học, lưu trữ học Với đặc thù đào tạo hướng chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý Khoa học cơng nghệ, Quản lý sở hữu trí tuệ, Chính sách xã hội, Quản lý hành cấp sở, sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học quản lý trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ tảng để phù hợp định hướng nghề nghiệp liên quan; + Cung cấp kỹ quản lý; có trình độ tốt chun mơn, nghiệp vụ quản lý tư vấn quản lý; có kỹ tốt trình bày, giao tiếp cộng tác cơng việc; có lực phân tích giải vấn đề quản lý; có khả tổ chức, huy động thuyết phục đối tượng quản lý thực mục tiêu tổ chức; + Đào tạo nguồn nhân lực quản lý có phẩm chất trị đạo đức tốt; có tính trung thực, lịng trung thành với Tổ quốc chế độ; có tinh thần dũng cảm trước khó khăn, nguy hiểm; say mê tận tụy, trách nhiệm với công việc tổ chức Thông tin tuyển sinh - Hình thức tuyển sinh: Theo quy định Đại học Quốc gia Hà Nội - Dự kiến quy mô tuyển sinh: 100 sinh viên/năm PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Về kiến thức lực chuyên môn 1.1 Về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức lý thuyết chuyên sâu lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật có kiến thức thực tế để giải cơng việc phức tạp; tích luỹ kiến thức tảng nguyên lý bản, quy luật tự nhiên xã hội lĩnh vực đào tạo để phát triển kiến thức tiếp tục học tập trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực đào tạo; có kiến thức cụ thể lực chuyên môn sau: 1.1.1 Kiến thức chung: - Nhớ, hiểu, giải thích kiến thức phương pháp luận CN Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm xây dựng giới quan vật biện chứng; - Nhớ hiểu kiến thức Đường lối cách mạng Việt Nam nhằm xây dựng lập trường tư tưởng trị vững vàng; - Có khả sử dụng ngoại ngữ với kĩ nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc theo Khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam 1.1.2 Kiến thức theo lĩnh vực - Áp dụng kiến thức kinh tế, văn hóa, lịch sử, xã hội học, tâm lý học, lôgic học, nhà nước pháp luật vào nghiên cứu khoa học quản lý; - Phân tích kiến thức khoa học quản lý số lĩnh vực khoa học tự nhiên môi trường phát triển; - Áp dụng kiến thức phương pháp nghiên cứu khoa học thống kê cho khoa học xã hội, biết cách triển khai đề tài/dự án nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội; - Vận dụng kiến thức thực hành văn tiếng Việt nghiên cứu vấn đề khoa học quản lý; - Áp dụng kiến thức việc khai thác, tổ chức, sử dụng thông tin cách hiệu quả, phù hợp với chuẩn mực khoa học, đạo đức, pháp luật nhằm nâng cao kết học tập sẵn sàng cho khẳ học tập suốt đời 1.1.3 Kiến thức theo khối ngành - Vận dụng kiến thức quản lý kinh doanh, thông tin học, địa lý giới để tìm hiểu giải vấn đề thực tiễn quản lý đặt ra; - Áp dụng kiến thức khoa học quản lý, nguyên tắc, phương pháp, quy trình quản lý vào thực tiễn; - Áp dụng kiến thức khoa học quản lý vào quản lý nguồn nhân lực tổ chức nói riêng nguồn nhân lực xã hội nói chung; - Vận dụng kiến thức lý thuyết hệ thống nói chung lý thuyết hệ thống quản lý để nghiên cứu vấn đề khoa học quản lý; - Vận dụng kiến thức văn hóa đạo đức quản lý, văn hóa tổ chức thực tiễn quản lý 1.1.4 Kiến thức nhóm ngành - Hiểu, phân tích kiến thức hành chính, bao gồm hành cơng hành tư, pháp luật hành chính; - Áp dụng kiến thức sở hữu trí tuệ với tư cách tài sản vơ hình quản lý tổ chức; - Áp dụng kiến thức xã hội học quản lý, xử lý liệu thực tiễn quản lý, soạn thảo ban hành văn quản lý, nghiệp vụ thư ký, quản lý biến đổi tổ chức 1.1.5 Kiến thức ngành - Nhớ kiến thức lịch sử tư tưởng quản lý, phân tích tác động yếu tố kinh tế - xã hội đến khoa học quản lý; - Nhớ, phân tích kiến thức khoa học tổ chức, khoa học sách, khoa học cơng nghệ, lý thuyết định quản lý, quản lý chất lượng, quản lý tài cơng, quản lý dự án, quản lý tài sản công; - Nhớ kiến thức kỹ quản lý từ áp dụng hình thành kỹ quản lý thực tế; - Áp dụng kiến thức khoa học quản lý vào thực tiễn quản lý nguồn nhân lực, bao gồm: pháp luật lao động việc làm; công tác tổ chức lao động khoa học; xây dựng tổ chức thực định mức lao động; tìm hiểu nguyên tắc trả lương, hình thức, phương pháp trả lương; phân tích loại hình bảo hiểm xã hội; công tác tuyển dụng lao động; - Áp dụng kiến thức khoa học quản lý vào thực tiễn thực sách xã hội: sách trợ giúp xã hội; sách giảm nghèo bền vững; sách quản lý văn hóa, giáo dục; sách phịng chống tệ nạn xã hội; sách dân tộc tơn giáo, sách an sinh xã hội; - Áp dụng kiến thức khoa học quản lý vào thực tiễn quản lý sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền tác giả quyền liên quan; sáng chế giải pháp hữu ích; kiểu dáng cơng nghiệp; nhãn hiệu dẫn thương mại khác; quản lý sở hữu trí tuệ doanh nghiệp; - Áp dụng kiến thức khoa học quản lý vào thực tiễn quản lý khoa học công nghệ, bao gồm pháp luật khoa học cơng nghệ, sách khoa học công nghệ, nghiên cứu xã hội khoa học, công nghệ môi trường, hệ thống đổi quốc gia, doanh nghiệp khoa học công nghệ; - Áp dụng kiến thức khoa học quản lý vào thực tiễn quản lý hành cấp sở: phân cấp quản lý hành chính, Quản lý cấp sở kinh tế, Quản lý cấp sở văn hóa xã hội, dịch vụ công, đại cương quản lý cấp sở; - Hiểu đánh giá vấn đề đương đại quản lý như: Thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, quản lý biển đảo, đổi sách giáo dục, sách y tế… 1.1.6 Kiến thức tin học - Vận dụng kiến thức tin học vào hoạt động quản lý, tư vấn quản lý, nghiên cứu khoa học: sử dụng phần mềm tin học văn phòng, phần mềm xử lý liệu SPSS, số phần mềm quản trị nhân lực thông dụng Việt Nam 1.2 Năng lực tự chủ trách nhiệm - Có lực dẫn dắt chun mơn, nghiệp vụ đào tạo; có sáng kiến trình thực nhiệm vụ giao; có khả tự định hướng, thích nghi với mơi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ; có khả đưa kết luận vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường số vấn đề phức tạp mặt kỹ thuật; có lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có lực đánh giá cải tiến hoạt động chuyên môn quy mơ trung bình Về kỹ 2.1 Kỹ chuyên môn 2.1.1 Các kỹ nghề nghiệp: - Có kỹ hồn thành cơng việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết thực tiễn ngành đào tạo bối cảnh khác nhau; có kỹ phân tích, tổng hợp, đánh giá liệu thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể sử dụng thành tựu khoa học công nghệ để giải vấn đề thực tế hay trừu tượng lĩnh vực đào tạo; có lực dẫn dắt chun mơn để xử lý vấn đề quy mô địa phương vùng miền; - Có kỹ lập kế hoạch cơng việc, dự án; hoạch định, phân tích, đánh giá sách: Phân tích dự báo mơi trường, Xác định mục tiêu; phương án thực mục tiêu, xác định nguồn lực thực kế hoạch, dự án, sách; Phân tích ưu nhược điểm kế hoạch, dự án, sách; - Có kỹ phân tích thực hành định quản lý: Xây dựng, tổ chức thực kiểm tra đánh giá việc thực định quản lý; - Có kỹ tổ chức thực công việc: Thiết kế cấu tổ chức công việc; Phân công công việc; tổ chức lao động khoa học; kiểm tra đánh giá kết thực cơng việc; - Có kỹ kiểm tra, đánh giá quy trình, hoạt động quản lý cụ thể: Thiết kế tiêu chuẩn kiểm tra tổ chức thực hoạt động kiểm tra, đánh giá hiệu quả; - Có kỹ phản biện sách kinh tế - xã hội: Đánh giá tác động sách đến đời sống xã hội 2.1.2 Kỹ lập luận, tư giải vấn đề - Nhận diện vấn đề quản lý thực tiễn có phương pháp đánh giá, đề xuất phương án giải theo quy trình định; - Nhận diện nhu cầu dạng động làm việc; thúc đẩy tính tích cực người lao động; sử dụng phong cách làm việc khoa học; tạo lập môi trường làm việc hiệu 2.1.3 Kỹ nghiên cức khám phá kiến thức - Phân tích, xây dựng giả thuyết khoa học thu thập liệu thực tiễn quản lý để chứng minh giả thuyết nghiên cứu; - Đề xuất giải pháp quản lý để ứng dụng kết nghiên cứu thực tiễn quản lý 2.1.4 Khả tư theo hệ thống - Biết cách tư theo hệ thống kiến thức lý thuyết quản lý vào thực tiễn quản lý; - Nắm liên hệ quản lý từ Trung ương xuống sở lĩnh vực khoa học công nghệ, hành chính, quản lý cấp sở, quản lý nguồn nhân lực, sách xã hội để thấy tính hệ thống tổng thể sách q trình triển khai sách; - Nhận thức vấn đề theo hệ thống, tồn diện giải pháp đưa ln mục tiêu chung tổ chức, tập thể; - Kết hợp kiến thức liên ngành việc nghiên cứu vấn đề tìm giải pháp; - Đề xuất vấn đề trọng tâm cần giải công việc 2.1.5 Bối cảnh xã hội ngoại cảnh - Đánh giá bối cảnh xã hội vấn đề quản lý nước quốc tế; - Đưa dự báo vấn đề quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ…; - Học hỏi kinh nghiệm kỹ quản lý quốc gia giới 2.1.6 Bối cảnh tổ chức - Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, tài chính, sở vật chất, nguồn lực thông tin tổ chức; - Phân biệt loại hình tổ chức cách thức quản lý riêng biệt loại hình tổ chức đó; - Đưa đề xuất quy hoạch cán bộ, phát triển tổ chức 2.1.7 Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ vào thực tiễn - Vận dụng kiến thức quản lý vào giải công việc, giải tình huống, giải vấn đề quản lý tổ chức cách linh hoạt, khoa học, khách quan; - Sử dụng kỹ quản lý nhuần nhuyễn, hiệu đem lại giá trị cho tổ chức, cho thân 2.1.8 Năng lực sáng tạo, phát triển, dẫn dắt thay đổi nghề nghiệp - Có khả vạch lộ trình thăng tiến lộ trình công việc rõ ràng; - Làm chủ công việc cân công việc sống; - Có khả tiếp thu kỹ đào tạo kỹ quản lý cho người khác 2.2 Kỹ bổ trợ 2.2.1 Kỹ cá nhân - Thích ứng nhanh với thay đổi cơng việc, môi trường làm việc tổ chức; - Sắp xếp công việc khoa học, hiệu Biết phân chia công việc thành giai đoạn khác để triển khai; - Dễ trao đổi học hỏi kinh nghiệm quản lý từ đồng nghiệp, nhà quản lý nguời khác 2.2.2 Kỹ giao tiếp - Biết chủ động thiết lập trao đổi vấn đề thuộc khoa học quản lý vấn đề thuộc khoa học khác có liên quan đến khoa học quản lý; - Có khả tự tin, mềm dẻo, đàm phán, thuyết phục người khác thảo luận thực định chủ thể quản lý 2.2.3 Kỹ quản lý lãnh đạo - Có khả tổ chức hoạt động quan, tổ chức; - Có khả soạn thảo định quản lý truyền đạt định quản lý; - Có khả tổ chức thực định quản lý 2.2.4 Kỹ làm việc theo nhóm - Biết chủ động tham gia nhóm hoạt động: học tập, nghiên cứu, hoạt động đoàn thể, xã hội; - Có khả thành lập nhóm nghiên cứu, giảng dạy, hoạt động xã hội; - Tạo lập phát huy vai trị nhóm hoạt động cộng đồng 2.2.5 Kỹ giải vấn đề - Biết nhận diện, phân tích vấn đề xung đột mối quan hệ tổ chức; - Sử dụng công cụ quản lý để giải vấn đề xung đột; - Điều hòa giải vấn đề, xung đột theo hướng có lợi cho tổ chức, tập thể 2.2.6 Kỹ thuyết trình - Nêu ý tưởng cấu trúc vấn đề để thuyết trình; - Đưa nhiều phương pháp thuyết trình trước đám đơng, họp; - Tổ chức trao đổi, thảo luận ý kiến liên quan buổi thuyết trình 2.2.7 Kỹ quản lý thân - Biết thiết lập mục tiêu cá nhân, mục tiêu công việc, mục tiêu nghề nghiệp để có đam mê lựa chọn theo đuổi nghề nghiệp; 43 Khoa học sách 3TC Khoa học sách học phần thuộc khối kiến thức sở cần thiết sinh viên nhóm ngành quản lý Học phần trang bị cho người học kiến thức sách, hiệu lực sách, tác động phân hố xã hội sách phản ứng xã hội trước sách.Học phần đặc biệt ý phần kỹ trình chuẩn bị định sách Sau học xong học phần này, người học làm tốt cơng việc chun viên sách người lãnh đạo định sách 44 Văn hóa đạo đức quản lý 3TC (Học phần tiên quyết: MNS1100) Học phần cung cấp cho người học kiến thức văn hoá quản lý đạo đức quản lý; nguồn gốc, chất, chức văn hoá quản lý đạo đức quản lý; hệ thống khái niệm sở văn hoá quản lý đạo đức quản lý; nội dung biểu cụ thể văn hoá quản lý; đạo đức người lãnh đạo, quản lý; phát triển văn hoá đạo đức quản lý tổ chức xã hội chuyển đổi; biến đổi hệ giá trị điều kiện vấn đề lựa chọn văn hoá quản lý thích ứng; tồn cầu hố ảnh hưởng văn hoá, hệ giá trị đạo đức khác tổ chức người lãnh đạo, quản lý Một số vấn đề thực tiễn Việt Nam liên quan đến lĩnh vực 45 Lý thuyết định 3TC Học phần cung cấp cho người học tiêu chí mặt lý luận để định quản lý sống Bên cạnh Học phần cung cấp luận cho việc xác lập vấn đề cần định, phân tích xử lý vấn đề cần định, tiêu chí định: Tiêu chí hữu ích kỳ vọng; Rủi ro; Khái qt hố báo lý thuyết Học phần trang bị cho sinh viên quy trình kỹ thuật cần thiết cho việc định phân tích định từ dần dấn hình thành kỹ cần thiết sinh viên việc phân tích đánh giá định 46 Khoa học công nghệ luận 3TC (Học phần tiên quyết: MNS1053) Sinh viên phải nắm kiến thức cụ thể sau: vị trí Khoa học Cơng nghệ (KH&CN) luận hệ thống khoa học; chất chức KH&CN; quy luật hình thành phát triển KH&CN; tầm quan trọng ý nghĩa KH&CN phát triển kinh tế-xã hội; tầm quan trọng cần thiết chiến lược sách KH&CN quốc gia Bên cạnh đó, sinh viên hình thành số kỹ năng: phân tích đề tài/dự án nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, đánh giá ý nghĩa kinh tế-xã hội đề tài/dự án đó; lập kế hoạch, làm định quản lý lĩnh vực hoạt động KH&CN; phân tích sách KH&CN quốc gia; bước đầu hình dung q trình hoạch định sách (Policy Making Process) KH&CN 47 Quản lý khoa học công nghệ 3TC (Học phần tiên quyết: MNS1102) Học phần cung cấp cho sinh viên nhóm kiến thức khái niệm quản lý KH&CN; sở lý luận quản lý KH&CN; hệ thống quản lý KH&CN, hệ thống quản lý KH&CN Việt Nam Học phần trang bị cho sinh viên quy trình kỹ thuật cần thiết cho việc đánh giá nghiên cứu khoa học, đánh giá cơng nghệ từ hình thành kỹ cần thiết sinh viên việc phân tích đánh giá nghiên cứu khoa học công nghệ 48 Quản lý chất lượng 2TC Học phần cung cấp cho người học kiến thức chất lượng, quản lý chất lượng, tiến triển phương thức quản lý chất lượng, nguyên tắc quản lý chất lượng Học phần trang bị cho sinh viên cách thức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 số cơng cụ quản lý chất lượng tồn diện TQM vào doanh nghiệp quan nhà nước để góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quản lý chung Đồng thời sinh viên nhận thức hoạt động quản lý nhà nước chất lượng phù hợp với thông lệ quốc tế mà nước ta áp dụng 49 Kỹ quản lý 3TC Học phần cung cấp cho người học kiến thức chức năng, nhiệm vụ kĩ nhà quản lý Từ giúp cho người học có kĩ trước tham gia vào thực nhiệm vụ quản lý tổ chức công việc cụ thể Kết thúc Học phần, người học rèn luyện kĩ như: kĩ lãnh đạo, kĩ làm việc nhóm, kĩ động viên, kĩ định, kĩ quản lý thay đổi v.v 50 Quản lý dự án 3TC Học phần cung cấp cho người học khái niệm nhập môn Học phần: hoạt động đầu tư, dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư Các phương pháp xác 157 định thông số kinh tế-kỹ thuật trình định hình soạn thảo dự án Các phương pháp phân tích tài dự án thực hành tính tốn phân tích đánh giá Các phương pháp phân tích kinh tế xã hội dự án thực hành tính tốn phân tích đánh giá Cơng tác tổ chức quản lý dự án trình thực vận hành (quản lý rủi ro dự án Các phương pháp xử lý liệu dự án rủi ro cao 51 Công pháp quốc tế 3TC (Học phần tiên quyết: THL1057) Học phần cung cấp cho người học kiến thức lịch sử hình thành phát triển Luật Quốc tế, nguồn Luật Quốc tế mối quan hệ Luật Quốc tế Luật Quốc gia; nội dung nguyên tắc Luật Quốc tế; khái niệm chủ thể Luật Quốc tế, vấn đề công nhận quốc tế kế thừa luật quốc tế; khái niệm điều ước quốc tế, ký kết hiệu lực điều ước quốc tế; vấn đề dân cư, quyền người, lãnh thổ, luật biển, luật hàng không, luật vũ trụ, luật ngoại giao lãnh sự, luật tổ chức quốc tế, quan tài phán quốc tế, luật kinh tế quốc tế trách nhiệm pháp lý quốc tế 52 Quản lý tài cơng 3TC(Học phần tiên quyết: MNS 1110, INE 1014) Học phần tập trung nghiên cứu nội dung, phương pháp quản lý tài cơng (chủ yếu quản lý chi tiêu công); sở lý luận cho can thiệp khu vực công kinh tế thị trường cơng cụ mà phủ sử dụng để bảo đảm mục tiêu hiệu phân bổ, công xã hội ổn định kinh tế vĩ mô; vấn đề lý thuyết tài cơng quản lý tài cơng theo quan điểm Việt Nam quốc tế; Cơ sở lý luận thực tiễn quy trình lập dự tốn, chấp hành dự tốn toán ngân sách nhà nước Việt Nam; Bội chi ngân sách nhà nước theo quan điểm Việt Nam quốc tế… 53 Quản lý tài sản công 3TC (Học phần tiên quyết: MNS 11100, THL 1057) Học phần nghiên cứu nội dung tài sản nhà nước; sở lý luận cho can thiệp nhà nước quản lý tài sản nhà nước quan nhà nước đơn vị nghiệp côngđể bảo đảm mục tiêu hiệu công bằng; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước quan nhà nước, đơn vị nghiệp công giao tự chủ tài chưa giao tự chủ tài chính… 54 Phân cấp quản lý hành 3TC (Học phần tiên quyết: MNS2064, MNS 1100) Học phần cung cấp cho người học kiến thức đến cụ thể, lý luận thực tiễn phõn cấp quản lý hành Trong đó, lý luận làm rõ chất phân cấp quản lý hành chớnh ( từ khái niệm, cách tiếp cận, yếu tố tác động, sở, nguyên tắc thực phân cấp; quyền hạn, hình thức nội dung phân cấp quản lý hành Về thực tiễn, cung cấp cho người học kinh nghiệm phân cấp quản lý hành số nước, thực tiễn thực phân cấp Vịêt Nam năm qua vấn đề đẩy mạnh hoàn thiện phân cấp Việt Nam nay; giúp người học có nhận thức khoa học phân cấp, tích cực tham gia vào q trình phân cấp, có sở lý luận thực tiễn phân cấp quản lý hành 55 Quản lý cấp sở kinh tế 3TC (Học phần tiên MNS 1100, MNS 2064) Học phần cung cấp cho người học kiến thức cụ thể quản lý cấp sở lĩnh vực kinh tế, cụ thể: xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, lập dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương phương án phân bổ dự tốn ngân sách cấp mình; dự tốn điều chỉnh ngân sách địa phương trường hợp cần thiết lập toán ngân sách địa phương, tổ chức thực ngân sách địa phương, thực quản lý nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi tiểu thủ công nghiệp, cụ thể: tổ chức hướng dẫn việc thực chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển ứng dụng tiến khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất hướng dẫn nông dân chuyển đổi cấu kinh tế, trồng, vật nuôi sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung phòng trừ bệnh dịch trồng vật nuôi; tổ chức, hướng dẫn việc khai thác phát triển ngành, nghề truyền thống địa phương tổ chức ứng dụng tiến khoa học, công nghệ để phát triển ngành, nghề 56 Quản lý cấp sở văn hóa – xã hội 3TC (Học phần tiên MNS 1100, MNS 2064) Học phần cung cấp cho người học kiến thức cụ thể quản lý cấp sở lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá thể dục thể thao, cụ thể: thực kế hoạch phát triển nghiệp giáo dục địa phương; tổ chức thực lớp bổ túc văn hoá, thực xoá mù chữ cho người độ tuổi; tổ chức xây dựng quản lý, kiểm tra hoạt động nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non địa phương; phối hợp với cấp quản lý trường tiểu học, trường trung 159 học sở địa bàn; tổ chức thực chương trình y tế sở, dân số, kế hoạch hố gia đình giao; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh; phịng, chống dịch bệnh; tổ chức hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; tổ chức lễ hội cổ truyền, bảo vệ phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hố danh lam thắng cảnh địa phương theo quy định pháp luật; thực sách, chế độ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người gia đình có cơng với nước theo quy định pháp luật; tổ chức hoạt động từ thiện, nhân đạo; tổ chức hình thức ni dưỡng, chăm sóc đối tượng sách địa phương theo quy định pháp luật; quản lý, bảo vệ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; quy hoạch, quản lý nghĩa địa địa phương 57 Dịch vụ công 3TC (Học phần tiên quyết: MNS2064, MNS 1100) Học phần cung cấp cho người học kiến thức dịch vụ công, đặc trưng dịch vụ cơng, vai trị Nhà nước cách thức can thiệp nhà nước vào việc cung ứng dịch vụ công, phạm vi nhà nước thị trường cung ứng dịch vụ cơng, trách nhiệm nhà hoạch định sách đưa sách dịch vụ cơng nhằm phục vụ lợi ích nhân dân, hình thức tác động nhà hoạch định sách đến nhà cung ứng dịch vụ công, mối quan hệ lợi ích trách nhiệm nhà cung ứng dịch vụ cơng phủ cơng dân, giải pháp để thoả mãn lợi ích nâng cao trách nhiệm nhà cung ứng dịch vụ nhân dân Hình thành kỹ phân tích mối quan hệ nhà hoạch định sách, nhà cung ứng dịch vụ người sử dụng dịch vụ công khả đánh giá sách hành cung ứng dịch vụ công Tạo thái độ khách quan, khoa học tự tin nhận định sách thực trạng cung ứng dịch vụ công Việt Nam 58 Quản lý cấp sở 3TC (Học phần tiên quyết: MNS2064) Học phần cung cấp cho người học kiến thức vị trí, vai trị cấp sở, hệ thống chủ thể tham gia vào quản lý cấp sở mối liên hệ qua lại chủ thể này, cách thức tổ chức quản lý cấp sở đặc điểm, tính chất phương pháp phương tiện để quản lý cấp sở Học phần cung cấp cho sinh viên khoa học tổ chức hoạt động quyền cấp sở, phân tích, đánh giá xu hướng tổ chức quản lý cấp sở để sở phân tích trạng việc quản lý cấp sở Việt Nam đưa nhận xét, đề xuất cải cách để hoàn thiện việc quản lý cấp sở Việt Nam 59 Pháp luật lao động việc làm THL1057) 3TC (Học phần tiên quyết: Học phần cung cấp cho người học kiến thức khái quát chung pháp luật lao động việc làm: khái niệm lao động, quan hệ lao động quan hệ xã hội liên quan đến quan hệ lao động, chủ thể xuất hiện, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật sử dụng lao động, khái niệm việc làm, quan hệ việc làm; tầm quan trọng việc làm, yếu tố việc làm, nguyên tắc việc làm, trách nhiệm Nhà nước, người sử dụng lao động, người lao động lĩnh vực giải việc làm, biện pháp pháp lý để hỗ trợ giải việc làm, việc làm trợ cấp việc làm; quản lý nhà nước lĩnh vực lao động việc làm; tra, xử lý vi phạm pháp luật lao động việc làm; khái niệm, đặc điểm đối tượng áp dụng hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động; số vấn đề liên quan đến hiệu lực pháp lý hợp đồng lao động; cho thuê lại lao động; khái niệm, nguyên tắc thương lượng tập thể; chủ thể thương lượng tập thể; trình tự kết thương lượng tập thể; thời làm việc, thời nghỉ ngơi; khái niệm, chất quyền quản lý lao động người sử dụng lao động; kỷ luật lao động; hình thức, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động; để xác định trách nhiệm vật chất, mức bồi thường cách thức thực bồi thường thiệt hại; tranh chấp lao động chế giải tranh chấp lao động; khái niệm đình cơng, dấu hiệu đình cơng thủ tục giải đình cơng 60 Bảo hiểm xã hội 3TC (Học phần tiên quyết: MNS3105) Học phần cung cấp kiến thức về: đặc điểm, nguyên tắc bảo hiểm xã hội, loại hình bảo hiểm xã hội; phân biệt bảo hiểm xã hội với loại hình bảo hiểm khác; lịch sử hình thành phát triển bảo hiểm xã hội Việt Nam; quỹ bảo hiểm xã hội quản lý bảo hiểm xã hội; chế độ bảo hiểm xã hội: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí chế độ tử tuất; đối tượng áp dụng, điều kiện hưởng, mức hưởng thời hưởng bảo hiểm xã hội theo chế độ bảo hiểm; bảo hiểm thất nghiệp 61 Định mức lao động tổ chức tiền lương 4TC MNS1104) (Học phần tiên quyết: Học phần cung cấp cho người học kiến thức khái niệm, phân loại, nội dung công tác định mức lao động doanh nghiệp, phương pháp định mức lao động (phương pháp thống kê kinh nghiệm, 161 phương pháp phân tích – tính tốn, phương pháp phân tích khảo sát, phương pháp so sánh điển hình, phương pháp thử sai,…), bước công việc phận hợp thành, phân loại hao phí thời gian làm việc, chụp ảnh bấm giờ, quản lý định mức lao động doanh nghiệp cấp quản lý nhà nước Hình thành kỹ thực khâu cơng việc cán định mức lao động, cán quản lý định mức cán quản lý nhà nước Hình thành đạo đức người cán định mức lao động sinh viên Học phần cung cấp cho người học kiến thức tiền lương, tổ chức quản lý tiền lương tầm vi mô vĩ mô; kiến thức chung vận động quan hệ tiền lương kinh tế thị trường không tách rời vận động chung quan hệ kinh tế - trị - xã hội tiền lương ln động lực, kích thích khả lao động sáng tạo khơng giới hạn lực lượng lao động xã hội phản ánh trình độ phát triển, văn minh, tiến xã hội Học phần giới thiệu kiến thức chung phương pháp nghiên cứu, kỹ nghiệp vụ tiền lương quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc khu vực, lĩnh vực kinh tế xã hội 62 Tuyển dụng lao động 3TC (Học phần tiên quyết: MNS1104) Học phần cung cấp kiến thức về: khái niệm, vai trò tuyển dụng nhân lực, nội dung chủ yếu tuyển dụng nhân lực nhân tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực; khái niệm, vai trò nội dung xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực; khái niệm, vai trò tuyển mộ nhân lực cách thức tiếp cận nguồn tuyển mộ; khái niệm, vai trò nội dung tuyển chọn nhân lực; khái niệm, vai trò, tiêu đánh giá tuyển dụng nhân lực phương án điều chỉnh tuyển dụng nhân lực 63 Tổ chức lao động khoa học: 2TC (Học phần tiên quyết: MNS1104) Học phần cung cấp cho người học kiến thức bản, hệ thống sở khoa học việc tổ chức, xếp công việc tổ chức (hành chính, nghiệp, doanh nghiệp) cách khoa học hiệu Học phần làm rõ mối quan hệ logic yếu tố liên quan đến việc tổ chức lao động cách khoa học như: Đặc điểm, tính chất cơng việc; trang thiết bị kỹ thuật; văn hóa, xã hội tâm sinh lý người lao động Trên sở nguyên lý khoa học này, Học phần giới thiệu số mơ hình tổ chức lao động giới để người học phân tích, đánh giá qua nâng cao khả khảo sát, tổng hợp thiết lập mơ hình tổ chức lao động cho tổ chức theo yêu cầu nhà quản lý 64 Chính sách trợ giúp xã hội 3TC (Học phần tiên quyết: MNS2065) Môn học tập trung nghiên cứu vai trị, chức năng, q trình hình thành phát triển trợ giúp xã hội, sách trợ giúp xã hội giới Cơ sở lý luận, phương pháp luận trợ giúp xã hội, hệ thống sách trợ giúp xã hội Việt Nam Xây dựng phát triển trợ giúp xã hội Việt Nam bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 65 Chính sách giảm nghèo bền vứng MNS2065) 3TC (Học phần tiên quyết: Học phần cung cấp cho người học lý luận chung nghèo đói (khái niệm, cách tiếp cận, đặc trưng nguyên nhân nghèo đói, phương pháp đo lường nghèo đói, chuẩn nghèo đói) sách giảm nghèo bền vững (khái niệm, đặc điểm, yếu tố tác động đến sách việc thực sách giảm nghèo bền vững), Học phần cung cấp cho người học nội dung sách giảm nghèo lịch sử sách giảm giảm nghèo bền vững theo cách tiếp cận đa chiều Việt Nam Ngoài ra, Học phần giúp người học nhận diện, phân tích đánh giá kết q trình tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững đưa phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu hoạch định thực thi sách giảm nghèo bền vững thời gian tới 66 Chính sách văn hóa, giáo dục 3TC (Học phần tiên quyết:MNS2065) Học phần cung cấp cho người học kiến thức khái niệm sở; chức xã hội văn hoá, giáo dục; khái quát lịch sử văn hoá, giáo dục Việt Nam; Quan điểm, nội dung phương thức quản lý văn hóa, giáo dục; Hệ thống quan quản lý nhà nước văn hoá, giáo dục trách nhiệm, quyền hạn quan này; Ngoải ra, Học phần giới thiệu nội dung đánh giá sách văn hóa số lĩnh vực hoạt động cụ thể nội dung sách sách giáo dục Việt Nam: Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam đến năm 2020… 67 Chính sách dân tộc tơn giáo 3TC (Học phần tiên quyết: MNS2065) Học phần cung cấp cho người học kiến thức Chính sách Dân tộc chuyên đề vừa có tính lý luận vừa có tính thực tiễn Sau khóa học sinh viên cần nắm nội dung sau: Vị sách dân tộc hệ thống sách kinh tế-xã hội nói chung; sở lý luận, thực tiễn pháp lý để thiết lập 163 sách dân tộc; trình thiết lập triển khai thực sách; vấn đề đặt ra; dự báo khuynh hướng Đồng thời Học phần cung cấp cho người học Chính sách xã hội tơn giáo chun ngành vừa có tính lý luận vừa có tính thực tiễn (hiện nằm chuyên ngành Chính sách xã hội thuộc Khoa Khoa học Quản lý) Với vị vậy, chuyên đề tập trung vào nội dung sau: Lý luận sách xã hội tơn giáo, Khía cạnh xã hội tín ngưỡng, tơn giáo Việt Nam 68 Chính sách phòng, chống tệ nạn xã hội MNS2065) 3TC(Học phần tiên quyết: Học phần cung cấp cho người học kiến thức TNXH quan điểm, chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước ta phòng, chống TNXH thực trạng TNXH cơng tác đấu tranh phịng, chống TNXH nước ta năm gần Bên cạnh kiến thức chung, Học phần tập trung vào phân tích số loại TNXH nguy hiểm phổ biến như: Tệ nạn ma tuý, tệ nạn mại dâm, tệ nạn cờ bạc tệ nạn tham nhũng Đồng thời gắn vấn đề lý luận thực tiễn công tác phịng, chống TNXH với cơng tác quản lý xã hội nhằm xây dựng giải pháp khoa học có tính khả thi, nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phòng, chống TNXH nước ta Học phần mơ tả phân tích chương trình quốc gia phòng chống TNXH số quan điểm Đảng Nhà nước phòng, chống TNXH 69 Quyền tác giả quyền liên quan 3TC (Học phần tiên quyết:MNS1150) Học phần cung cấp cho người học kiến thức kiến thức cụ thể quyền tác giả quyền liên quan, bao gồm: tóm lược lịch sử hình thành phát triển quyền tác giả, vai trò quyền tác giả phát triển kinh tế - xã hội, nguyên tắc chung bảo hộ quyền tác giả, tác phẩm, quyền tác giả, quyền tinh thần nghệ sĩ biểu diễn, quyền kinh tế chủ sở hữu quyền kề cận, chế tài quyền kề cận, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan, tóm tắt điều ước quốc tế chủ yếu quyền tác giả quyền liên quan, hệ thống văn pháp luật hành Việt Nam quyền tác giả quyền liên quan, hệ thống quản lý nhà nước, hệ thống thực thi, hệ thống bổ trợ quyền tác giả quyền liên quan, hoàn thiện pháp luật quyền tác giả quyền liên quan Pháp luật chuyển giao quyền tác giả quyền liên quan, hợp đồng chuyển nhượng quyền quyền tác giả quyền liên quan, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền tác giả quyền liên quan, vấn đề chung thực thi quyền tác giả quyền liên quan, xác định hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả quyền liên quan, giải tranh chấp, giải khiếu nại, tố cáo quyền tác giả quyền liên quan 70 Sáng chế giải pháp hữu ích 3TC (Học phần tiên quyết: MNS1150) Học phần cung cấp cho người học kiến thức kiến thức cụ thể sáng chế, bao gồm: khái quát hình thành phát triển hệ thống bảo hộ sáng chế, nội dung quyền Bằng độc quyền sáng chế, khái quát pháp luật quốc tế bảo hộ sáng chế, khái quát pháp luật Việt Nam bảo hộ sáng chế, tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, xác lập quyền sở hữu công nghiệp sáng chế, giải pháp hữu ích, kỹ thuật soạn thảo mô tả sáng chế yêu cầu bảo hộ, thông tin tư liệu sáng chế Chuyển giao quyền sáng chế, hợp đồng chuyển nhượng sáng chế, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, vấn đề chung thực thi quyền sáng chế, xác định hành vi xâm phạm quyền sáng chế, biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sáng chế, giải tranh chấp, giải khiếu nại, tố cáo quyền quyền sáng chế 71 Kiểu dáng công nghiệp 3TC (Học phần tiên quyết: MNS1150) Học phần cung cấp cho người học kiến thức kiến thức cụ thể kiểu dáng công nghiệp, bao gồm: khái niệm kiểu dáng công nghiệp, chức kiểu dáng cơng nghiệp, vai trị bảo hộ kiểu dáng công nghiệp hoạt động sản xuất – kinh doanh, khái quát pháp luật quốc tế bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, khái quát pháp luật Việt Nam bảo hộ kiểu dáng công nghiệp,các tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, đối tượng không bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp, bảng Phân loại quốc tế Locarrno kiểu dáng công nghiệp, xác lập quyền sở hữu công nghiệp kiểu dáng công nghiệp Việt Nam, đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp, kỹ thuật soạn thảo đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp Chuyển giao quyền kiểu dáng công nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp, vấn đề chung thực thi quyền kiểu dáng công nghiệp, xác định hành vi xâm phạm quyền kiểu dáng công nghiệp, biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền kiểu dáng công nghiệp, giải tranh chấp, giải khiếu nại, tố cáo quyền quyền kiểu dáng công nghiệp 165 72 Nhãn hiệu dẫn thương mại khác 3TC MNS1150) (Học phần tiên quyết: Học phần cung cấp cho người học kiến thức kiến thức cụ thể nhãn hiệu, tên thương mại dẫn địa lý, bao gồm: khái niệm nhãn hiệu vai trị kinh tế thị trường, Khái quát pháp luật quốc tế bảo hộ nhãn hiệu, khái quát pháp luật Việt Nam bảo hộ nhãn hiệu, xác lập quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu Việt Nam, xác lập quyền sở hữu cơng nghiệp nhãn hiệu nước ngồi, quyền nghĩa vụ chủ sở hữu nhãn hiệu, khái niệm tên thương mại, mục đích việc bảo hộ tên thương mại, quyền sở hữu công nghiệp tên thương mại, khái niệm dẫn địa lý, điều kiện để bảo hộ dẫn địa lý, quyền sở hữu công nghiệp dẫn địa lý Pháp luật chuyển giao quyền nhãn hiệu, hợp đồng chuyển nhượng quyền nhãn hiệu, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, vấn đề chung thực thi quyền nhãn hiệu, tên thương mại dẫn địa lý, xác định hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu, tên thương mại dẫn địa lý, biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu, tên thương mại dẫn địa lý, giải tranh chấp, giải khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền nhãn hiệu, tên thương mại dẫn địa lý 73 Quản lý sở hữu trí tuệ doanh nghiệp 3TC MNS1150) (Học phần tiên quyết: Học phần cung cấp cho người học kiến thức kiến thức cụ thể khái niệm phân loại tài sản trí tuệ doanh nghiệp, khái niệm quản lý sở hữu trí tuệ doanh nghiệp, chủ thể đối tượng quản lý sở hữu trí tuệ doanh nghiệp, phân biệt quản lý nhà nước SHTT quản lý SHTT doanh nghiệp, quản lý tài sản trí tuệ khơng doanh nghiệp chủ sở hữu (quản lý dẫn địa lý, quản lý license quyền SHTT ), mối quan hệ quản lý sở hữu trí tuệ doanh nghiệp với số loại hình quản lý SHTT đặc biệt: quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, quản lý nhãn hiệu tập thể, quản lý nhãn hiệu chứng nhận, vai trị tài sản trí tuệ doanh nghiệp, tinh thần kinh thương chủ thể sáng tạo tài sản trí tuệ, q trình hình thành tài sản trí tuệ doanh nghiệp: ý tưởng, thử nghiệm, hồn thiện, nhân rộng, thương mại hóa; sản phẩm, phân tích (RE), thử nghiệm, hồn thiện, nhân rộng, thương mại hóa; quản lý đối tượng cụ thể quyền SHTT doanh nghiệp; mục tiêu, công cụ phương pháp quản lý đối tượng cụ thể quyền SHTT doanh nghiệp, biện pháp phòng ngừa chống lại xâm phạm quyền SHTT tài sản trí tuệ doanh nghiệp 74 Pháp luật khoa học công nghệ 3TC MNS3008) (Học phần tiên quyết: Học phần cung cấp cho người học kiến thức kiến thức cụ thể văn quy phạm pháp luật chủ yếu sử dụng quản lý KH&CN, bao gồm sở việc ban hành pháp luật quản lý KH&CN, khái niệm KH&CN góc độ pháp lý, vị trí pháp luật quản lý KH&CN hệ thống pháp luật, quan quản lý nhà nước quan nghiệp KH&CN, nội dung quản lý nhà nước KH&CN, tổ chức, hoạt động KH&CN, biện pháp đảm bảo phát triển KH&CN, sách tài hoạt động KH&CN, pháp luật chuyển giao công nghệ, xử phạt vi phạm hành lĩnh vực KH&CN, đánh giá việc thực giải pháp hồn thiện pháp luật KH&CN Hình thành kỹ vận dụng pháp luật để đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý KH&CN 75 Nghiên cứu xã hội khoa học, công nghệ môi trường (Học phần tiên quyết: MNS3008) 3TC Nghiên cứu xã hội khoa học, công nghệ môi trường học phần cung cấp cho người học hiểu biết mặt xã hội khoa học công nghệ; quan hệ tương tác khoa học công nghệ với xã hội; cộng đồng khoa học cơng nghệ nhóm xã hội; khía cạnh tổ chức sách khoa học cơng nghệ Bên cạnh đó, hiểu mối quan hệ người môi trường thể thống 76 Chính sách khoa học cơng nghệ MNS3008) 3TC (Học phần tiên quyết: Trang bị cho người học kiến thức sách, sách Khoa học Cơng nghệ, mối quan hệ sách Khoa học Cơng nghệ sách khác, vai trị phát triển kinh tế xã hội, yếu tố tác động chịu tác động sách Khoa học Cơng nghệ, phương pháp tiếp cận quy trình phân tích hoạch định sách Khoa học Cơng nghệ Học phần hình thành cho sinh viên kỹ phân tích hoạch định sách Khoa học Công nghệ thông qua việc áp dụng lý thuyết học việc lấy ví dụ cụ thể Hình thành khả nhận định vấn đề, đánh giá tính hiệu sách Khoa học & Cơng nghệ, đề xuất sách Khoa học & Công nghệ cho ngành học, hay cho địa phương cụ thể, hay sách Khoa học & Công nghệ quốc gia 167 77 Hệ thống đổi quốc gia 3TC (Học phần tiên quyết: MNS3008) Trang bị cho người học kiến thức đổi mới; hệ thống đổi mới; lực đổi mới; chiến lược sách đổi mới; hoạch định, đánh giá quản lý đổi Hình thành kỹ phân tích hệ thống đổi mới, sách đổi mới, chiến lược đổi Thơng qua đó, giúp sinh viên hình thành khả đánh giá hệ thống đổi mới, lực đổi doanh nghiệp/ngành/quốc gia, đánh giá tính hiệu sách đổi mới, chiến lược đổi Và, sinh viên có khả vận dụng khái niệm, phương pháp học vào việc hoạch định, quản lý sách, chiến lược đổi cụ thể Sinh viên rèn luyện tinh thần chủ động học hỏi, nghiên cứu ý thức quan tâm tới vấn đề lớn quốc gia, đặc biệt vấn đề đổi 78 Doanh nghiệp khoa học công nghệ MNS3008) 3TC (Học phần tiên quyết: Học phần làm rõ nội hàm khái niệm doanh nghiệp KH&CN, vai trò doanh nghiệp KH&CN bối cảnh quốc gia phát triển, thiết chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho hình thành phát triển loại hình doanh nghiệp KH&CN Học phần cung cấp thông tin kinh nghiệm quốc gia khác việc hình thành phát triển doanh nghiệp KH&CN, kết thực tiễn Việt Nam sau 10 năm thực sách nhằm hình thành doanh nghiệp KH&CN (NĐ số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007) 79 Thực tập thực tế 02 TC Học phần thực tập thực tế trang bị cho sinh viên hiểu biết thực tiễn công tác quản lý lĩnh vực đời sống xã hội Thông qua kiến thức môn học thuộc khối kiến thức sở ngành học lớp như: Khoa học quản lý đại cương, lịch sử tư tưởng quản lý, Hành học đại cương, Khoa học sách, Lý thuyết định, Quản trị nhân lực, Tổng quan sở hữu trí tuệ, Quản lý Khoa học cơng nghệ.v.v sinh viên có nhìn nhận, đánh giá mối quan hệ lý luận thực tiễn quản lý quan thực tập vấn đề tìm hiểu Sinh viên có thể: - Mô tả khái quát mục tiêu, cấu tổ chức, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, nguồn nhân lực, sách nhân lực, văn hoá tổ chức quản lý quan, tổ chức nơi thực tập - Nhận diện quy trình thực cơng việc cụ thể nơi sinh viên thực tập đưa đánh giá sinh viên quy trình (nếu có bất cập nêu giải pháp khắc phục bất cập) - Mơ tả phân tích cơng việc sinh viên thực tập phân cơng Phân tích điểm mạnh điểm yếu, thuận lợi, khó khăn sinh viên thực tập 80.Thực tập tốt nghiệp 4TC (Học phần tiên quyết: MNS4050) Học phần cung cấp cho người học kiến thức thực tiễn công tác quản lý lĩnh vực đời sống xã hội Thông qua kiến thức chuyên ngành Học phần thuộc khối kiến thức sở chuyên ngành như: Quản lý nguồn nhân lực, quản trị chiến lược, quản lý biến đổi, quản lý dự án, quản lý hành vi tổ chức Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành (Quản lý hành chính, quản lý nguồn nhân lực, quản lý vấn đề xã hội sách xã hội, Sở hữu trí tuệ, quản lý khoa học cơng nghệ) để sinh viên đánh giá thực trạng quản lý quan thực tập vấn đề tìm hiểu Từ đó, sinh viên ưu điểm hạn chế công tác quản lý nơi thực tập, nguyên nhân dẫn tới ưu điểm, nhược điểm đề xuất giải pháp mặt quản lý Hình thành cho sinh viên kỹ công việc chuyên môn, quan hệ nơi thực tập 81 Khóa luận tốt nghiệp 5TC (Học phần tiên quyết: MNS4054) 82 Lý luận phương pháp quản lý (Học phần tiên quyết: MNS1100) Học phần nhằm giúp cho sinh viên nắm kiến thức lý luận phương pháp quản lý như: Đối tượng nghiên cứu lý luận quản lý; Hệ thống khái niệm, phạm trù lý luận quản lý; Sự hình thành lý luận quản lý; Lý luận chức quản lý Sự phát triển lý luận quản lý nửa cuối kỷ XX: Lý luận quản lý nhà nước; Lý luận quản trị kinh doanh; Lý luận quản lý xã hội Lý luận chung Phương pháp quản lý Nguyên tắc vận dụng phương pháp quản lý; Vận dụng phương pháp vào quy trình quản lý; Vận dụng số phương pháp quản lý Thơng qua đó, hình thành kỹ cần thiết cho người học 83 Những vấn đề đương đại quản lý 2TC Trên sở số khái niệm liên quan đến vấn đề đương đại quản lý Việt Nam: Quản lý biển đảo, sách y tế, thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ,…, học phần nhận dạng, đánh giá tác động số vấn đề đương đại 169 quản lý sách liên quan đến vấn đề đương đại quản lý Việt Nam đến đời sống xã hội, tổ chức đề xuất biện pháp giải tồn số vấn đề đương đại quản lý sách liên quan đến vấn đề đương đại quản lý Việt Nam đến đời sống xã hội, tổ chức cụ thể KT.HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG PGS.TS Nguyễn Văn Kim ... hội đến khoa học quản lý; - Nhớ, phân tích kiến thức khoa học tổ chức, khoa học sách, khoa học công nghệ, lý thuyết định quản lý, quản lý chất lượng, quản lý tài công, quản lý dự án, quản lý tài... kiến thức khoa học quản lý vào thực tiễn quản lý khoa học công nghệ, bao gồm pháp luật khoa học cơng nghệ, sách khoa học công nghệ, nghiên cứu xã hội khoa học, công nghệ môi trường, hệ thống đổi... hướng chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý Khoa học công nghệ, Quản lý sở hữu trí tuệ, Chính sách xã hội, Quản lý hành cấp sở, sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học quản lý trang bị kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC. NGÀNH: Khoa học quản lý, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC. NGÀNH: Khoa học quản lý

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn