Xác định tần suất HBsAg(+) và các yếu tố liên quan trên bà mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003

99 741 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2012, 15:29

TÓM TẮTDANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNGDANH MỤC BIỂU ĐỒ Luận Văn Tốt Nghiệp MỤC LỤCMỤC LỤC TrangTÓM TẮTDANH MỤC VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNGDANH MỤC BIỂU ĐỒCHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .4CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN Y VĂN 3.1 Bệnh nguyên 5 3.2 Một số đặc điểm dòch tễ học của VGSV B 8 3.3 Các đường lây truyền của siêu vi viêm gan B .13 3.4 Diễn tiến tự nhiên của VGSV B 14 3.5 Một số đặc điểm của bệnh lý viêm gan siêu vi B ở mẹ mang thai .17 3.6 Những nghiên cứu về đề tài “Viêm gan siêu vi B& mẹ mang thai” trong ngoài nước 21 3.7 Dự phòng siêu vi viêm gan B 24 3.8 Một số xét nghiệm tìm HBsAg trong huyết thanh .25CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU4.1 Thiết kế nghiên cứu .314.2 Dân số nghiên cứu .314.3 Cỡ mẫu .314.4 Phương pháp chọn mẫu 324.5 Phương pháp thu thập số liệu .324.6 Phương pháp phân tích xử lý số liệu .364.7 Vấn đề y đức 36Luận Văn Tốt Nghiệp MỤC LỤCCHƯƠNG 5: KẾT QUẢ5.1 Tần suất HBsAg(+) trên mẹ mang thai .375.2 Tần suất HBeAg(+) trên mẹ mang thaiHBsAg(+) .38 5.3 Đặc điểm dòch tễ tương quan với tình trạng HBsAg(+) .38 5.4 Đặc điểm về tiền căn sản khoa, tiền căn bệnh gan, yếu tố nguy cơ tương quan với tình trạng HBsAg(+) 44 CHƯƠNG 6: BÀN LUẬN 6.1 Bàn luận kết quả .51 6.2 Những hạn chế trong nghiên cứu .62CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 7.1 Tần suất HBsAg(+) trên mẹ mang thai .63 7.2 Tần suất HBeAg(+)trên những mẹ mang thaiHBsAg(+) 63 7.3 Các yếu tố liên quan 63 7.4 Đề xuất 64PHỤ LỤC Bảng câu hỏiTÀI LIỆU THAM KHẢOLuận Văn Tốt Nghiệp RESUMERESUME OBJECTIFS:Déterminer la prévalence de HBsAg positif chez les femmes enceintes à la province de Bac Lieu de 09/03/2003 à 30/08/2003. MÉTHODOLOGIES:L’étude transversale, analytique portant sur 1.035 femmes enceintes dans 15 communes à la province de Bac Lieu de 09/03/2003 à 30/08/2003. Le « One-step HBsAg test » est utilisé pour détecter HBsAg. Les HBsAg positifs sont confirmés par le test Elisa pour le dépistage de HBeAg. RESULTATS:- La prévalence de HBsAg positif chez les femmes enceintes est de 6,9% (71/1.035).- La prévalence de HBeAg positif chez les femmes enceintes HBsAg(+) est de 49,2% (35/71).- Les facteurs de risque : + domicile (test χ2 p=0,022 ; RR=1,76), + âge (test χ2 p=0,02; RR=2,37), + niveau de vie socio-économique (test χ2 p=0,002 ; RR=2,189), + antécédent de l’hépatite (Fisher’s exact test p<0,05 ; R=15,403),sont associées significativement.- Les autres facteurs: l’ethnie, l’éducation, la connaissance de l’hépatite B, les partenaires sexuels, l’antécédent d’interruption volontaire de grossesse, l’âge des premiers sexuels, l’utilisation de la drogue par voie intraveineuse .Il n’y a pas de différence significative statistiquement sur HBsAg positif et ces facteurs. CONCLUSIONS:Notre étude montre que la prévalence de HBsAg positif à la province de Bac Lieu est similaire aux autres sur les femmes enceintes de 6,5% à 12,7% au Viet Nam, la pays de forte prévalence. De ce fait, la vaccination systématique contre l’hépatite B des nouveau-nés et/ou des nourrissons constitue une priorité, surtout les nouveau-nés ayant les mères qui ont des risques élevés.Luận Văn Tốt Nghiệp TÓM TẮT TÓM TẮT MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Xác đònh tần suất HBsAg(+) các yếu tố liên quan trên mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang với mẫu là 1.035 mẹ mang thai ở 15 xã/thò trấn tại tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003. Những mẹ này được thử HBsAg bằng One-step HBsAg test, sau đó thử lại bằng Elisa đồng thời tìm HBeAg đối với trường hợp HBsAg(+). KẾT QUẢ:- Tần suất HBsAg(+) trên mẹ mang thai là 6,9% (71/1.035).- Tần suất HBeAg(+) trên mẹ mang thaiHBsAg(+) là 49,2% (35/71).- Có 4 yếu tố liên quan đến tình trạng HBsAg(+): + Nơi ở (test χ2 p = 0,022; RR=1,76). + Tuổi (test χ2 p = 0,02; RR=2,37). + Mức sống (test χ2 p = 0,002; RR=2,189). + Tiền căn bệnh gan (Fisher’s exact test p < 0,05; RR=15,403).- Những yếu tố về dân tộc, kiến thức về bệnh gan, số bạn tình, tuổi quan hệ tình dục đầu tiên, nạo thai, tiền căn truyền máu, tiêm chích ma túy… không có liên quan đến tình trạng HBsAg(+). KẾT LUẬN:Tần suất HBsAg(+) là 6,9% tương tự tỉ lệ nhiễm SVVG B trên mẹ mang thai trong các nghiên cứu của Việt Nam từ 6,5% - 12,7%. Tỉ lệ này sẽ còn tăng nếu như không có chiến lược phòng bệnh sớm. Vì vậy, chúng ta cần đẩy mạnh chiến dòch tiêm phòng vacxin VGSV B cho trẻ rộng khắp trên toàn tỉnh, đặc biệt trên trẻ có mẹ thuộc nhóm có liên quan đến tình trạng HBsAg(+).Luận Văn Tốt Nghiệp TÓM TẮT Luận Văn Tốt Nghiệp DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BẢNG: DANH MỤC BẢNG: Trang Bảng 3.1: Tỉ lệ HBsAg(+) mẹ mang thai 11Bảng 3.2: Tỉ lệ HBsAg(+) phân bố theo nhóm tuổi .11Bảng 3.3: Tỉ lệ HBsAg(+)các đối tượng nguy cơ 12Bảng 5.1: Tỉ lệ HBsAg(+) dựa trên xét nghiệm One-Step HBsAg test .37Bảng 5.2: Tỉ lệ HBsAg(+) qua xét nghiệm ELISA đối với những trường hợp HBsAg(+) trên One-Step HBsAg test 37Bảng 5.3: Tỉ lệ mẹ mang thaiHBsAg(+) HBeAg(+) 38Bảng 5.4: Đặc điểm dòch tễ của mẹ mang thai .38Bảng 5.5: Tương quan giữa HBsAg(+) nơi ở 41Bảng 5.6: Tương quan giữa HBsAg(+) nhóm tuổi 42Bảng 5.7: Tương quan giữa HBsAg(+) mức sống .43Bảng 5.8: Tương quan giữa HBsAg(+) dân tộc, học vấn, kiến thức về bệnh gan .44Bảng 5.9: Tỉ lệ mẹ mang thai phân bố theo tiền căn sản phụ khoa 44Bảng 5.10: Tỉ lệ mẹ mang thai phân bố theo tiền căn bệnh gan 46Bảng 5.11: Tỉ lệ mẹ mang thai phân bố theo yếu tố nguy cơ .47Bảng 5.12: Tương quan giữa HBsAg(+) tiền căn sản phụ khoa .48Bảng 5.13: Tương quan giữa HBsAg(+) tiền căn bệnh gan bản thân .48Bảng 5.14: Tương quan giữa HBsAg(+) tiền căn bệnh gan của chồng con 49Bảng 5.15: Tương quan giữa HBsAg(+) các yếu tố truyền máu, tiêm chích ma túy, số bạn tình, dùng chung bàn chải, làm móng ngoài tiệm 49Luận Văn Tốt Nghiệp DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC BIỂU ĐỒDANH MỤC BIỂU ĐỒ TrangBiểu đồ 5.1: Tỉ lệ mẹ mang thaiHBsAg(+) .37Biểu đồ 5.2: Tỉ lệ mẹ mang thai phân bố theo tuổi 41Biểu đồ 5.3: Tỉ lệ mẹ mang thaiHBsAg(+) phân bố theo nhóm tuổi .42Biểu đồ 5.4: Tỉ lệ mẹ mang thaiHBsAg(+) phân bố theo mức sống 43Biểu đồ 5.5: Tỉ lệ mẹ mang thai phân bố theo tuổi quan hệ tình dục đầu tiên 46Luận Văn Tốt Nghiệp ĐẶT VẤN ĐỀCHƯƠNG 1CHƯƠNG 1: : ĐẶT VẤN ĐỀĐẶT VẤN ĐỀ VGSV B vẫn còn là một vấn đề quan trọng của cộng đồng. Hiện nay, hai tỉ người trên thế giới đã nhiễm SVVG B, trong đó khoảng 400 triệu người trở thành người mang SVVG B mạn tính. Bệnh sẽ tiến triển thành xơ gan, ung thư tế bào gan trong số khoảng 15%-40% trường hợp nhiễm bệnh. Mỗi năm trên thế giới có trên một triệu người chết vì biến chứng này. ƠÛ những người nhiễm SVVG B mạn, nguy cơ bò ung thư gan cao gấp 200 lần những người không bò nhiễm[20,53].Tần suất HBsAg(+) thay đổi rộng khắp trên thế giới tùy vào tuổi phương thức lây truyền ngang hay dọc. Ba phần dân số trên thế giới phần lớn là Châu Á sống ở vùng dòch tễ cao với tần suất HBsAg(+) ≥ 8%. Dân số còn lại sống ở vùng dòch tễ trung bình có tần suất HBsAg(+) dao động từ 2% đến 7% vùng dòch tễ thấp có tần suất HBsAg(+) dưới 2%. Tần suất HBsAg(+) trên mẹ mang thai tại Pháp là 0,75%, tại Mêhicô là 1,65%, tại Mali là 15,5% [50,26,48]. Đông Nam Á là vùng dòch tễ lưu hành cao của VGSV B với tỉ lệ nhiễm từ 6,5% – 16,5% trong đó nhiễm chu sinh là kiểu lây truyền chiếm ưu thế [46]. Phi-lip-pin, tỉ lệ nhiễm SVVG B trên mẹ mang thai là 9,2%; ở Việt Nam, tỉ lệ này là 6,5%-12,7%[1,5,12,13,15,46].Những người nhiễm SVVG B mạn ít khi có biểu hiện lâm sàng rõ rệt nhưng vẫn có thể truyền cho người khác, đặc biệt là con của các mẹmang HBsAg. Khả năng lây truyền SVVG B sang con của các mẹHBsAg(+) đơn thuần là 20%, khả năng này tăng cao hơn khi có kèm HBeAg(+) là 95,6%[2]. VGSV B có thể xảy ra bất kì giai đoạn nào của quá trình mang thai nhưng thường nhất vào tam cá nguyệt thứ 3. Hậu quả của bệnh trên thai kì có thể là sẩy thai, sanh non, thai chết trong tử cung[7,50]. Đối với trẻ < 1 tuổi khi nhiễm SVVG B nguy cơ chuyển sang mạn tính >90%[24]. Khoảng 25% những trẻ sơ sinh nhiễm 1Luận Văn Tốt Nghiệp ĐẶT VẤN ĐỀSVVG B khi đến tuổi trưởng thành sẽ chết vì xơ gan ung thư gan gây thiệt hại nặng cho gia đình xã hội[49].Từ năm 1991, các tổ chức cố vấn toàn cầu về chương trình tiêm chủng mở rộng của TCYTTG kêu gọi các nước tiêm vacxin phòng bệnh VGSV B. Đến năm 2002, một phần hai các nước trên thế giới gồm 215 quốc gia áp dụng chương trình này[41], Việt Nam cũng đã áp dụng từ năm 1997. Hiệu quả bảo vệ của vacxin đơn thuần cho trẻ được sanh từ những mẹ có HBsAg (+) là 75%, nếu phối hợp vacxin globulin miễn dòch chống VGSV B thì tỉ lệ bảo vệ lên đến 94% cho những trẻ là con các mẹHBsAg(+) HBeAg(+), nếu bé được chủng vacxin ngừa VGSV B sớm ngay sau sanh hoặc không quá 24 giờ đầu tiếp theo lòch tiêm chủng 1, 2, 12[20].Bạc Liêu là một tỉnh ở vùng bán đảo Cà Mau, mới được tái lập 6 năm, có tổng diện tích tự nhiên là 2.842 km2. Dân số chung : 774.395 người. Tỉ suất sinh : 18,25‰. Tỉ lệ phát triển dân số là 13,2‰. Số phụ nữ có thai được quảntại tỉnh là 11.832. Đòa bàn tiếp giáp với nhiều tỉnh như Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, phía Đông Nam giáp với biển Đông. Bộ phận hành chánh gồm 5 huyện; 1 thò xã; 55 xã/phường/thò trấn 494 khóm ấp. Giao thông nông thôn chủ yếu bằng đường thủy, lộ những con lộ nhỏ chỉ dành cho xe hai bánh, rất khó khăn cho việc đi lại vào mùa mưa nhất là việc chuyển bệnh nhân. Do đặc thù của vùng bán đảo Cà Mau, dân cư sống theo bờ kênh rạch chằng chòt, có 3 dân tộc chính: Kinh, Hoa Khơ-me, nghề nghiệp chủ yếu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, số ít sống nghề tiểu thủ công nghiệp mua bán nhỏ. Những năm gần đây trong tình hình đô thò hóa nông thôn, Bạc Liêu đã trở thành một trong những nơi mới tái lập nên việc đô thò hóa nông thôn đã đang đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới. Song song với quá trình đô thò hóa nông thôn, Bạc Liêu còn một số khó khăn: tình hình y tế chưa cải thiện tốt còn tỉ lệ mắc bệnh lây lan cao: bệnh lao, viêm não, sốt rét…; bệnh phụ 2[...]... vấn mẹ mang thaiHBsAg(+) chồng của họ để ngăn ngừa sự lây nhiễm cho những thành viên trong gia đình của người nhiễm bệnh, cho cộng đồng 3 Luận Văn Tốt Nghiệp MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: Xác đònh tần suất HBsAg(+) một số yếu tố liên quan trên mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003 2.2 MỤC TIÊU CHUYÊN BIỆT: 1 Xác đònh tần. .. [17] Trên cơ sở đó cùng với hậu quả VGSV B trên thai cho trẻ sau này, chúng tôi cùng các cán bộ y tế tại tỉnh Bạc Liêu khảo sát tình hình nhiễm SVVG B tại tỉnh Bạc Liêu nhằm phát hiện ra những mẹ mang thaiHBsAg(+) HBeAg(+) trên những mẹ mang thaiHBsAg(+) từ đó đề xuất chương trình quản lý chặt chẽ con của những mẹ này ngay sau khi sanh góp phần giảm tỉ lệ viêm gan B mạn ngăn... về tần suất HBsAg(+) antiHBs trên các mẹ mang thai đi khám trước sanh được triển khai trên năm năm Từ 16/04/1991 đến 31/05/1999, 829 các mẹ mang thai từ tam cá nguyệt thứ hai được tìm hai dấu ấn huyết thanh trên bằng phương pháp RIA Kết quả là tỉ lệ HBsAg(+), antiHBs(+) lần lượt là 15,5% 16,9% Tần suất HBsAg(+) này cao hơn tỉ lệ chung trong cộng đồng (7,8%) Thêm vào đó, rạch nông da và. .. Ngọc Phượng cộng sự [13] đã báo cáo các kết quả của công trình nghiên cứu “ SVVG B ở các mẹ sơ sinh”:  Tỉ lệ các mẹHBsAg(+) là 9,9% (50/505) 22 Luận Văn Tốt Nghiệp TỔNG QUAN Y VĂN  Tỉ lệ các mẹHBsAg(+) HBeAg(+) trên tổng số HBsAg(+) là khoảng 30% (15/50)  Tỉ lệ lây truyền từ mẹ sang con trong bào thai là 10% Năm 1996, thời gian từ 15/9 đến 30/10, trong luận văn tốt nghiệp... hãng Organon, trên 504 các mẹ mang thai tại huyện Hóc Môn cho kết quả là tỉ lệ các mẹHBsAg(+) là 6,5% (33/504), số mẹ mang thai vừa có HBsAg(+) vừa có HBeAg(+) là 18,18% (6/33)[5] 3.6.2 Ngoài nước: Năm 2000, tại Manila nước Phi-lip-pin thuộc vùng Đông Nam Á, tác giả Leovegido L.Comia cùng cộng sự đã tiến hành thử HBsAg bằng phương pháp miễn dòch phóng xạ trên 929 mẹ mang thai Kết quả... tình trạng HBsAg(+), trên mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003 4 Luận Văn Tốt Nghiệp TỔNG QUAN Y VĂN CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN Y VĂN Nhiều loại siêu vi hướng gan có mục tiêu tấn công tế bào gan bao gồm: Picornavirus (HAV), Hepadnavirus (HBV), Flavirus (HCV), Viroid (HDV), Flavivirus (HGV), Calicivirus (HEV)… Siêu vi viêm gan B (SVVG B) là siêu vi gây bệnh quan trọng ở người là mối... có HBsAg(+): 12,7% (237/1.865) - Tỉ lệ mẹ mang thai có HBeAg(+) /HBsAg(+): 36,3% tỉ lệ máu cuống rốn có HBsAg(+) ở những trường hợp mẹ cũng bò HBsAg(+) là: 44,7% (106/237) - Tất cả 1.628 trường hợp mẹ HBsAg(-), thử máu cuống rốn đều không phát hiện được HBsAg - Trong 157 trường hợp mẹ có HBsAg(+), được tìm thêm HBeAg có 57 trường hợp HBeAg(+) Vậy tỉ lệ các mẹ mang thai có đồng thời HBsAg(+) và. .. nhau ở những nhóm dân cư khác nhau[32] Tại khu vực Trung Đông là vùng dòch tễ lưu hành bệnh trung bình cao, tỉ lệ mẹ mang thaiHBsAg(+) thay đổi từ 2,8%-18,5% Các nghiên cứu này đều được thực hiện trước năm 1996 cho thấy tỉ lệ HBeAg(+) trong các mẹ mang thaiHBsAg(+) thay đổi từ 6,3% đến 32,1% Lây truyền chu sinh vẫn được đánh giá là đường lây quan trọng Ở khu vực này cũng đã tiến hành... có đồng thời HBsAg(+) HBeAg(+) trên tổng số người có HBsAg(+) là 36,3% (57/157) Thử máu cuống rốn các bé sơ sinh có mẹHBsAg(+) HBeAg(+) cho thấy tỉ lệ máu cuống rốn có HBsAg(+) lên tới 96,4% (55/57)[4] Năm 1991, tác giả Trần Văn Bé trong bài “Khảo sát kháng nguyên bề mặt SVVG B trên các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh” đã ghi nhận tỉ lệ các mẹ mang thai HBsAg(+) là 10% trong tổng số 1.465... là tỉ lệ HBsAg(+) chiếm 1,65% (165/9.992) Đồng thời nghiên cứu cũng cho thấy có một số yếu tố liên quan đến HBsAg là: tuổi, tuổi lần đầu tiên quan hệ tình dục, thành phố nơi cư ngụ tình trạng hôn nhân [45] Mỹ là một nước thuộc vùng lưu hành bệnh thấp Trong khoảng thời gian từ năm 1990-1993, Gary L.Euler cộng sự đã tiến hành nghiên cứu tìm tỉ lệ HBsAg(+)các mẹ mang thai thuộc các chủng . Tốt Nghiệp TÓM TẮT TÓM TẮT MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Xác đònh tần suất HBsAg(+) và các yếu tố liên quan trên bà mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003. QUẢ:- Tần suất HBsAg(+) trên bà mẹ mang thai là 6,9% (71/1.035).- Tần suất HBeAg(+) trên bà mẹ mang thai có HBsAg(+) là 49,2% (35/71).- Có 4 yếu tố liên quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định tần suất HBsAg(+) và các yếu tố liên quan trên bà mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003, Xác định tần suất HBsAg(+) và các yếu tố liên quan trên bà mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003, Xác định tần suất HBsAg(+) và các yếu tố liên quan trên bà mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003, Lòch sử phát hiện bệnh: Cấu trúc và các chất đánh dấu trong huyết thanh, Tình hình nhiễm SVVG B ở người Việt Nam, Tình hình nhiễm SVVG B theo tuổi và ở các đối tượng nguy cơ:, Lây truyền qua đường lây tiếp xúc tình dục: Lây truyền từ mẹ sang con, Lâm sàng: Cận lâm sàng: Diễn tiến bệnh Hậu quả trên thai kỳ:, Trong nước: Một số đặc điểm của bệnh lý VGSV B ở bà mẹ mang thai, Ngoài nước:, Nguyên lý cơ bản kỹ thuật miễn dòch phóng xạ pha rắn SP RIA, Phương pháp xét nghiệm HBsAg one – Step test:, Kỹ thuật ELISA phát hiện HBsAg: Kỹ thuật ELISA phát hiện HBeAg:, Thiết kế nghiên cứu: Cỡ mẫu:, Cách thu thập số liệu:, Tương quan đặc điểm dòch tễ và tình trạng HBsAg+:, Tần suất HBeAg+ trên các bà mẹ có HBsAg+:, Hạn chế trong cách chọn mẫu: Hạn chế trong thu thập số liệu:, Tần suất HBsAg+ trên bà mẹ mang thai: Tần suất HBsAg+: Tần suất HBeAg+ trên bà mẹ mang thai có HBsAg+: :

Từ khóa liên quan