Một vài khía cạnh quản lý môi trường đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản

8 2 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2020, 02:06

Dựa theo nguyên tắc phát triển bền vững, nuôi trồng thủy sản phải là hoạt động có kế hoạch được thực hiện theo phương thức có trách nhiệm để giảm thiểu các tác động môi trường. Liên quan đến môi trường tự nhiên, một trong những thách thức của việc phát triển nuôi trồng thủy sản là duy trì chất lượng môi trường. Điều đó có nghĩa việc phát triển nuôi trồng thủy sản nên được tiếp cận dựa trên quan điểm sinh thái. Bài viết này đề cập một số khía cạnh quản lý môi trường đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản bao gồm chất thải từ nuôi trồng thủy sản, các chỉ thị chất lượng nước và những công cụ quản lý hành chính. Tạp chí Khoa học - Cơng nghệ Thủy sản Số 2/2020 MỘT VÀI KHÍA CẠNH QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN SOME ASPECTS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR AQUACULTURE Nguyễn Văn Quỳnh Bôi1, Lục Minh Diệp1 Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang Tác giả liên hệ: Nguyễn Văn Quỳnh Bôi (Email: boinvq@ntu.edu.vn) Ngày nhận bài: 09/03/2020; Ngày phản biện thông qua: 08/06/2020; Ngày duyệt đăng: 12/06/2020 TÓM TẮT Dựa theo nguyên tắc phát triển bền vững, nuôi trồng thủy sản phải hoạt động có kế hoạch thực theo phương thức có trách nhiệm để giảm thiểu tác động môi trường Liên quan đến môi trường tự nhiên, thách thức việc phát triển ni trồng thủy sản trì chất lượng mơi trường Điều có nghĩa việc phát triển ni trồng thủy sản nên tiếp cận dựa quan điểm sinh thái Bài viết đề cập số khía cạnh quản lý môi trường hoạt động nuôi trồng thủy sản bao gồm chất thải từ nuôi trồng thủy sản, thị chất lượng nước cộng cụ quản lý hành Từ khóa: chất thải, thị, lập kế hoạch, nuôi trồng thủy sản, quan trắc ABSTRACT Based on principle of sustainable development, aquaculture development should be a planned activity that is designed in a responsible manner so as to minimize environmental impacts Regarding natural environment, one of the main challenges of aquaculture development is to maintain the environmental quality This mean that the development of aquaculture should be approached by basing on ecological viewpoint This paper discusses some aspects of environmental management for aquaculture that include waste from aquaculture, water quality indicators and administrative tools of managements Keywords: waste, indicator, planning, aquaculture, monitoring, I MỞ ĐẦU Liên quan đến môi trường, tác động hoạt động ni trồng thủy sản nhìn nhận theo hàng loạt phương thức bao gồm xung đột người sử dụng tài nguyên - mặt nước, thay đổi chế độ thủy văn, du nhập loài ngoại lai (bao gồm sinh vật chuyển đổi gen - genetically modified organisms - GMOs) ô nhiễm nguồn nước [2] Tuy nhiên, đề cập đến phạm vi tác động môi trường hoạt động nuôi trồng thủy sản, điều khó khăn việc xác định tác động theo cách riêng biệt, hậu quan sát nhiều trường hợp ảnh hưởng tích lũy vài tác nhân mà chúng gây ảnh hưởng đến trạng thái tự nhiên môi trường [7] Theo Tucker cộng (2008) [3], tác động môi trường hoạt động ni trồng thủy sản phân chia thành tác động phạm vi gần ảnh hưởng phạm vi xa Những ảnh hưởng phạm vi gần tác động mang tính cục hoạt động ni trồng thủy sản mà nhiều trường hợp phục hồi Những ví dụ ảnh hưởng phạm vi gần xáo trộn hệ sinh thái đáy bên lồng nuôi thay đổi sinh cảnh ao nuôi xây dựng Những ảnh hưởng phạm vi gần nghiên cứu rõ mà lý hàng đầu chúng dễ đánh giá Ngược lại, ảnh hưởng phạm vi xa hoạt động nuôi trồng thủy sản hiểu rõ mà nguyên nhân hàng đầu chúng thường chịu nhiều nguồn ảnh hưởng làm việc đánh giá tác động nuôi trồng thủy sản trở nên khó khăn Các ví dụ ảnh hưởng phạm vi xa việc du nhập loài ngoại lai, lan truyền mầm bệnh đối tượng nuôi trồng với quần xã hoang dại,… Thêm vào cịn có ảnh hưởng việc kiểm sốt vật sinh vật mơi trường tự nhiên đa TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 119 Tạp chí Khoa học - Cơng nghệ Thủy sản dạng sinh học Tính khó xác định ảnh hưởng môi trường phạm vi xa hoạt động nuôi trồng thủy sản lớn Do vậy, cải thiện tác động môi trường hoạt động ni trồng thủy sản địi hỏi giải pháp thực theo phạm vi không gian thay đổi từ sở ni trồng riêng biệt đến tồn hoạt động ngành Nói cách khác, giải pháp phải thay đổi từ việc cải tiến hoạt động nuôi quy mô trang trại đến thay đổi giá trị xã hội kinh tế [3] Thường xuyên, phát triển nuôi trồng thủy sản bị giới hạn ảnh hưởng gây môi trường việc xả thải vào thủy vực Bản chất phạm vi hậu mặt môi trường hoạt động nuôi trồng thủy sản tùy thuộc lớn vào vị trí phương thức hoạt động trại nuôi công nghệ nuôi áp dụng [7] Theo mô tả Crawford MacLeod (2009) [4], ảnh hưởng hoạt động nuôi trồng thủy sản môi trường thay đổi tùy thuộc số nhân tố, quan trọng là quy mô mức độ thâm canh trại ni, vị trí trại (liên quan đến tính nhạy cảm sinh thái khả đồng hóa khu vực, chế độ thủy văn, có mặt hoạt động cơng nghiệp/nguồn gây nhiễm khác), lồi ni trồng (ví dụ động thực vật, loài ăn lọc ăn thịt, sinh vật địa nhập nội), phương thức nuôi hoạt động quản lý - chăm sóc (ví dụ nuôi lồng thủy vực mở nuôi vùng bờ, quản canh thâm canh) Theo thời gian, mối quan tâm tác động môi trường hoạt động nuôi trồng thủy sản ngày tăng, đặc biệt chất dinh dưỡng hòa tan từ chất thải đưa vào môi trường chung quanh phân tán hệ sinh thái rộng [4] Vì lý này, việc quản lý môi trường hoạt động nuôi trồng thủy sản cần thiết II NỘI DUNG Chất thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản Chất thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản đưa vào thủy vực tự nhiên phụ thuộc 120 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Số 2/2020 vào nhiều nhân tố đối tượng nuôi, mật độ thả giống, công nghệ nuôi hoạt động quản lý, …Tuy nhiên, tác động quan trọng chất thải nuôi trồng thủy sản gia tăng hàm lượng dinh dưỡng nước (hypernutrification) gây gia tăng quần thể phù du vi sinh vật (eutrophication) [2] Theo Crawford MacLeod (2009) [4], tác nhân xả từ nước thải ni trồng thủy sản dẫn đến làm gia tăng hàm lượng hữu quanh trại, chất dinh dưỡng hịa tan hóa chất khu vực nuôi, gây ảnh hưởng đến sinh cảnh Nguồn chất dinh dưỡng chủ yếu từ thức ăn thừa Do vậy, nước thải từ hệ thống nuôi thâm canh bao gồm (1) chất thải dạng hạt (phân thức ăn thừa), (2) chất thải chuyển hóa dạng hịa tan, (3) chất dinh dưỡng hòa tan từ thức ăn chất thải, (4) dư lượng kháng sinh hóa chất Nói cách khác, Pillay (2004) [7], dạng chất thải chủ yếu từ nuôi trồng thủy sản mơ tả dạng (1) thức ăn thừa phân, (2) sản phẩm chuyển hóa, (3) dư lượng thuốc kháng sinh, thuốc hóa chất Tuy nhiên, viết khái quát chất rắn chất dinh dưỡng hịa tan với tính chất chất thải dạng thường gặp hoạt động nuôi trồng thủy sản 1.1 Các chất rắn Các chất rắn thường phân loại thành nhóm: lắng, lơ lửng, mịn hòa tan [6] Theo Midden Redding (1998) [2], có dạng chất rắn từ sở nuôi trồng thủy sản bao gồm vô hữu xả thải thủy vực Tuy nhiên; đề cập đến tác động môi trường, chất rắn hữu nên ý chất thải dễ theo dòng chảy ngồi tạo nên trầm tích Theo Cripps Bergheim (2000) [8], trường hợp trại nuôi nước chảy (flow-through farm), hàm lượng chất rắn dòng thải không xử lý từ hoạt động nuôi trồng thủy sản vào khoảng - 50 mg/l Những chất rắn thơng thường chiếm - 32% nitrogen tổng số 30 - 84% phosphorus tổng số nước thải Bên cạnh chất thải hữu này, dư Tạp chí Khoa học - Cơng nghệ Thủy sản lượng hóa chất thuốc sử dụng trình ni vào cột nước trầm tích 1.2 Các chất dinh dưỡng hòa tan Theo Midden Redding (1998) [2], chất dinh dưỡng hòa tan quan tâm nhiều theo khía cạnh tác mơi trường nuôi trồng thủy sản nitrogen phosphorus hàng loạt dạng hóa học khác Đây chất dinh dưỡng quan trọng thực vật thủy sinh, gia tăng Số 2/2020 chúng thủy vực tự nhiên ảnh hưởng có ý nghĩa đến cân hệ sinh thái tự nhiên Trong không xem chất dinh dưỡng quan trọng mặt sinh thái theo phương thức nitrogen phosphorus, lưu huỳnh (sulphur) quan trọng xem xét tác động môi trường ni trồng thủy sản Một ví dụ chất thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản minh họa qua hình Hình Nguồn lắng đọng nitrogen (N), phosphorus (P) chất rắn ao nuôi tôm thâm canh Các số liệu thể tỷ lệ phần % tổng số đưa vào đưa khỏi ao theo hướng mũi tên (Nguồn: Briggs Funge-Smith, 1994; trích từ Midden Redding, 1998 [2]; trang 37) Một số công cụ hành quản lý mơi trường hoạt động ni trồng thủy sản 2.1 Các thị chất lượng nước liên quan đến nuôi trồng thủy sản (Water quality indicators related to aquaculture production) Để đánh giá chất lượng nước, đặc biệt hoạt động nuôi trồng thủy sản, khía cạnh phải xem xét bao gồm đặc trưng thủy lý, thủy hóa thủy sinh Theo Crawford MacLeod (2009) [4], nuôi trồng thủy sản, thị tình trạng hệ thống (“system indicators”) sử dụng rộng rãi chương trình quan trắc, ví dụ thị chất lượng nước mức dinh dưỡng hàm lượng oxy hòa tan Những thị mô tả điều kiện tổng thể khu vực nuôi Tuy nhiên, chúng thường đánh giá từ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 121 Tạp chí Khoa học - Cơng nghệ Thủy sản Số 2/2020 mẫu thu tách biệt theo không gian thời gian (ví dụ mẫu nước thu với tần suất lần/tháng từ vài điểm) Mặc dù điều cung cấp đánh giá nhanh điều kiện thủy lý thủy hóa, khơng thể cách cấp thiết thay đổi (đáp ứng) mặt sinh học Những thị sinh thái, tương tự đề cập dạng thị (có tính) giá trị thể tác động, cung cấp đánh giá thống điều kiện tổng thể qua thời gian dài Sự phân bố, tính phong phú thành phần quần xã thực vật và/hoặc động vật đặc trưng sử dụng rộng rãi với tính chất thị sinh thái (Bảng 1) Bảng Các thị điều kiện môi trường, phương pháp xác định thời gian báo cáo Chỉ thị Phương pháp Thời gian báo cáo Mức dinh dưỡng (NOx, NH3, PO4) Phân tích PTN Trung bình - Chậm Hàm lượng oxy hịa tan (Dissolved oxygen - DO) Sử dụng đầu dị Nhanh Thế oxy hóa - khử (Redox) Sử dụng đầu dò Nhanh Sulphide Sử dụng đầu dò Nhanh Độ đục (Turbidity) Sử dụng đầu dị Nhanh Kích cỡ hạt trầm tích (Sediment particle size) Phân tích PTN Trung bình Thành phần hữu (Organic matter) pH Phân tích PTN Trung bình Sử dụng đầu dị/Phân Nhanh - Trung bình tích Phịng TN Sử dụng đầu dò Nhanh Vi khuẩn/ tác nhân gây bệnh (Bacteria/pathogens) Phân tích PTN Trung bình Thành phần hóa học đặc trưng (Specific chemicals) Quần xã sinh vật đáy (sự phong phú đa dạng loài) Quần xã vi tảo (sự phong phú đa dạng loài) Quần xã loài tảo kích thước lớn (sự phong phú đa dạng lồi) Phân tích PTN Chậm Phân tích PTN Chậm Phân tích PTN Phân tích trường kết hợp PTN Phân tích trường kết hợp PTN Quan sát hình ảnh thật qua Video Chậm Chlorophyll a (Chl a) Cỏ biển (phạm vi điều kiện phân bố) Quần xã bề mặt đáy (Epibenthic community) Ghi chú: PTN: Phịng thí nghiệm 2.2 Một số cơng cụ hành quản lý môi trường hoạt động nuôi trồng thủy sản Đối với nuôi trồng thủy sản, bên cạnh biện pháp kỹ thuật, cân nhắc việc quản lý môi trường cách áp dụng công cụ hành 2.2.1 Tiếp cận sinh thái hoạt động nuôi trồng thủy sản (Ecosystem approach to aquaculture - EAA) lập kế hoạch nuôi trồng thủy sản 122 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Trung bình Trung bình Nhanh (Nguồn: Crawford MacLeod, 2009 [4]; trang 688) Điều thừa nhận rộng rãi việc phát triển nuôi trồng thủy sản tương lai nên lập kế hoạch theo phương thức có trách nhiệm nhằm giảm thiểu tác động bất lợi mặt môi trường xã hội nhiều tốt Như José cộng (2017) [1], bước thiết yếu lập kế hoạch không gian thỏa đáng cấp địa phương, vùng quốc gia, tính tốn vấn đề xun biên giới nơi mà Tạp chí Khoa học - Cơng nghệ Thủy sản Số 2/2020 vấn đề có tính chất phù hợp Mặc dù nhiều quan ngại xã hội môi trường xoay quanh tác động xuất phát từ ni trồng thủy sản mức trang trại, hầu hết tác động mang tính tích lũy Những tác động khơng có ý nghĩa xem xét trang trại mức ý nghĩa có khả gia tăng có nhiều trang trại khu vực, xem xét tồn ngành Tiến trình bước qua hoạt động nuôi trồng thủy sản lập kế hoạch quản lý mặt không gian, kết hợp vào bối cảnh kinh tế sinh thái địa phương đặt thuật ngữ “Tiếp cận sinh thái hoạt động nuôi trồng thủy sản” (EAA) Ba nguyên tắc chi phối việc thực tiếp cận sinh thái hoạt động nuôi trồng thủy sản (EAA): (i) Nuôi trồng thủy sản nên phát triển bối cảnh khơng gây suy thối chức dịch vụ hệ sinh thái vượt khả thích ứng chúng (ii) Nuôi trồng thủy sản phải cải thiện đời sống người với công tất bên liên quan (ví dụ quyền tiếp cận chia sẻ công nguồn thu nhập) (iii) Nuôi trồng thủy sản nên phát triển bối cảnh cân nhắc thỏa đáng ngành, sách mục tiêu khác EAA cung cấp khung lập kế hoạch quản lý nhằm kết hợp có hiệu hoạt động nuôi trồng thủy sản với việc lập kế hoạch địa phương, đưa đến chế rõ ràng việc gắn kết nhà sản xuất quyền việc quản lý bền vững cách hiệu hoạt động nuôi trồng thủy sản cách xem xét mục tiêu địa phương quốc gia, xã hộ, kinh tế, môi trường quản trị Tiến trình lập kế hoạch (về) không gian thường bao gồm bước sau: (i) Quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản (Aquaculture zoning): xem xét đồng thời tiêu chí nhằm xác định địa điểm nuôi trồng thủy sản hoạt động khác nhằm xác định vùng phù hợp với hoạt động khác phối hợp hoạt động (ii) Lựa chọn địa điểm (Site selection): xác định điểm thỏa đáng để phát triển (các) trang trại riêng lẻ vùng (iii) Các khu vực quản lý nuôi trồng thủy sản (Aquaculture management areas - AMAs): vùng, AMAs bao gồm số trang trại riêng lẻ chia sẻ nguồn (cung cấp) nước chung và/hoặc điều kiện gần gũi vậy, dịch bệnh chất lượng nước quản lý chung cách tốt theo trang trại riêng lẻ Theo José cộng (2017) [1], tiến trình bước khuyến nghị việc thực lập kế hoạch quản lý không gian yêu cầu thêm nhiều hoạt động/cơng việc tóm tắt qua bảng sau Bảng Những đặc trưng xác định quy mô, phân vùng, lựa chọn địa điểm quản lý khu vực hoạt động nuôi trồng thủy sản Các đặc trưng Xác định quy mơ Phân vùng Mục đích chủ yếu Lập kế hoạch chiến lược việc phát triển quản lý Kiểm soát việc phát triển; giảm thiểu xung đột; giảm bớt nguy cơ; tối đa hóa sử dụng bổ sung qua lại nguồn lực đất nước Quy mơ khơng gian Tồn cầu đến quốc gia Vùng/khu vực Lựa chọn địa điểm Giảm bớt nguy cơ; tối ưu hóa hoạt động sản xuất Trang tập hợp trang trại Quản lý khu vực Bảo vệ môi trường; giảm bớt nguy dịch bệnh; giảm bớt xung đột Tập hợp trang trại TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 123 Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Các đặc trưng Xác định quy mô Các tổ chức hoạt động Thực thể quy mơ tồn cầu; Cơ hoạt động quan/bộ phận phụ trách (Executnuôi trồng thủy sản ing entity) quốc gia Cơ bản, liên quan đến tính khả thi kỹ thuật Nhu cầu kinh tế; tăng trưởng liệu mục đích sử dụng khác Số 2/2020 Phân vùng Lựa chọn địa điểm Quản lý khu vực Các phủ quyền địa phương có liên quan đến nuôi trồng thủy sản Các tổ chức thương mại Các hiệp hội nông dân; quan quản lý Bối cảnh môi trường, xã hội kinh tế Tất liệu có sẵn Dữ liệu sức tải mơ hình nguy dịch bệnh Giải pháp yêu cầu Thấp Trung bình Cao Cao Kết đạt Mang tính thị rộng Có định hướng, chi tiết hóa mức trung bình Chí tiết hóa cụ thể đầy đủ Chi tiết hóa mức trung bình đến đầy đủ (Nguồn: Kapetsky cộng sự, 2013; trích từ José cộng sự, 2017 [1]; trang 6) 2.2.2 Đánh giá tác động môi trường (Environmental Impact Assessment - EIA) quan trắc (monitoring) nuôi trồng thủy sản Theo thời gian, đánh giá tác động môi trường (Environmental Impact Assessment - EIA) quan trắc (monitoring) áp dụng nhiều quốc gia Châu Phi, Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Âu, Bắc Mỹ Mỹ La Tinh, với tính chất yêu cầu mang tính luật pháp phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản [5] Tuy nhiên, EIA đầy đủ không áp dụng cho đa số hoạt động nuôi trồng thủy sản toàn cầu Điều hầu hết hoạt động ni trồng thủy sản có quy mơ nhỏ, nhiều quốc gia nuôi trồng thủy sản hoạt động mang tính truyền thống Do vậy, EIA xem công cụ quản lý môi trường hoạt động ni trồng thủy sản, cần phải áp dụng tùy theo trường hợp Theo FAO (2009), thực tiễn EIA thay đổi lớn, thường tuân theo chuẩn quốc gia quốc tế Giai đoạn thứ thường sàng lọc để xác định EIA, quy mô EIA nào, yêu cầu Đa số quốc gia áp dụng ngưỡng (giới hạn) bao gồm diện tích (area), cơng suất hoạt động (production volume), mật độ, công nghệ đối tượng sản xuất Trong số trường hợp, EIA 124 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG khởi động tính chất cụ thể việc nhập nội đối tượng nuôi Trong thực tiễn, EIA có ảnh hưởng lớn nghiên cứu khả thi, trường hợp quy trình hoạt động khác đánh giá tác động mơi trường chúng [2] Với tính chất bước quy trình, xác định quy mô EIA, danh sách tất tác động mơi trường có khả xảy từ việc phát triển đề xuất phải soạn thảo, cách sử dụng kinh nghiệm có hoạt động nuôi trồng thủy sản tương tự Các nội dung danh sách phải đánh giá, cách sử dụng phương pháp cho điểm phù hợp, nhằm xác định tác động có khả mối quan ngại có ý nghĩa mơi trường EIA nên tập trung vào nhân tố Bảng minh họa tác động môi trường bất lợi không giới hạn môi trường nước, trường hợp nuôi trồng thủy sản, tác động nghiêm trọng có khả có liên quan đến giải phóng tác nhân (gây nhiễm) vào mơi trường nước dạng kết hoạt động nuôi trồng thủy sản Một quy mô xác định, nghiên cứu “đầu vào” (baseline study) tiến hành để thu thập khoảng thông tin cần thiết để thực việc đánh giá Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Số 2/2020 Bảng Xác định quy mô EIA trang trại nuôi cá thâm canh Xếp loại tác động Nguồn (của) tác động Phú dưỡng dịng sơng Xả thải dinh dưỡng Suy giảm oxy nước sông Hô hấp cá/BOD dòng thải Giảm lưu tốc Ngăn cản dòng chảy Biến đổi đáy Trầm tích chất rắn Ngăn cản tuyến đường di chuyển sinh vật Các đập nước Phá hủy sinh cảnh đất ngập nước/rừng ngập mặn (giá trị sinh vật hoang dại cao, xung đột sử dụng) Việc xây dựng ao Xáo trộn môi trường sống sinh vật tự nhiên Các hoạt động xây dựng Ảnh hưởng đến việc thưởng ngoạn (khu vực có cảnh đẹp) Lưới/cơng trình xây dựng ngăn vật Biến động quần thể cá tự nhiên Cạnh tranh cá thoát cá tự nhiên, tương tác di truyền, lan truyền dịch bệnh Ô nhiễm hydrcarbon đất nước Thất thoát dầu diesel Biến đổi quần thể vi sinh vật động vật không xương sống Sử dụng kháng sinh hóa chất Ơ nhiễm tiếng ồn Máy quạt gió/bơm/phương tiện giới (Nguồn: Midden Redding, 1998 [2]; trang 71) Cùng với EIA, rõ FAO (2009) [5], quan trắc áp dụng cho: - Việc tiến hành thực tiễn điều kiện/yêu cầu kế hoạch phát sinh từ EIA; - Đánh giá tình trạng mơi trường khu vực lân cận trang trại khu vực phải EIA (bởi người ni quan có thẩm quyền); - Đánh giá tình trạng mơi trường rộng hơn, khu vực bị ảnh hưởng nhiều trang trại nuôi trồng thủy sản hoạt động khác Những vấn đề nêu ngụ ý quan trắc có tính chất ưu tiên cho việc quản lý mơi trường có hiệu hoạt động ni trồng thủy sản Chúng ta hiều biết vấn đề mơi trường mang tính thiết yếu liên quan đến địa phương kiến thức tính hiệu can thiệp mặt quản lý khơng có quan trắc môi trường, bao gồm EIA [5] Trong thực tế, phương thức tiếp cận giám sát đánh giá cụ thể vận dụng tình cho trước xác định loạt nhân tố bao gồm, không giới hạn nhân tố đó, đối tượng ni, sản lượng, địa điểm, dạng thức ăn hóa chất sử dụng, cơng nghệ ni áp dụng, Trong việc thiết lập chương trình quan trắc/ đánh giá mơi trường, u cầu cần thiết mục tiêu phải xác định rõ ràng chúng phải làm rõ (i) việc đánh giá thực hiện, (ii) “ranh giới” (không gian/thời gian/ sinh thái) việc đánh giá, (iii) mức độ xác yêu cầu (iv) kết mong muốn từ việc đanh giá Thật không may, thực tế yêu cầu thường bị xem nhẹ với việc đánh giá thực cho mục đích đặc biệt mà khơng đại diện cho tất vấn đề mơi trường, chương trình giám sát TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 125 Tạp chí Khoa học - Cơng nghệ Thủy sản thiết kế rõ ràng không thỏa đáng mục tiêu chúng [4] Theo Crawford MacLeod (2009) [4], chương trình quan trắc bao gồm đánh giá “đầu vào” thường bao gồm vài thị chất lượng nước điều kiện sinh thái Luôn vậy, không “biến số” môi trường cung cấp thông tin đầy đủ “sức khỏe” môi trường xoay quanh hoạt động nuôi kết hợp biến số yêu cầu; việc lựa chọn “biến số” tùy thuộc vào đòi hỏi kinh tế, xã hội sinh thái Các biến môi trường đánh giá phải có tính SMART (specific, measurable, achievable, relevant and time-bound - cụ thể, đánh giá được, thu được, tương thích thể thời gian) Việc thừa nhận tính pháp lý EIA quan trắc nhiều quốc gia việc áp dụng chúng số hình thức ni trồng thủy sản nâng cao nhận thức vấn đề môi trường gắn liền với nuôi trồng thủy sản, điều tự có khả đưa đến việc quản lý môi trường tốt Tuy nhiên, nhiều nhược điểm xác định FAO (2009) [5] khó khăn việc rõ tác Số 2/2020 động tích lũy nhiều phát triển quy mô nhỏ thông qua EIA quy ước; thiếu mục tiêu quy chuẩn môi trường, đặc biệt trường hợp (phù hợp với) bối cảnh địa phương, mà điều ngược với chúng để đánh giá tác động thiết kế làm giảm tác động; tham gia lôi kéo bên liên quan bị hạn chế, đâu điều thực hiện, việc quản lý giải pháp xử lý xung đột không thỏa đáng; thiếu việc quan trắc, phân tích phản hồi có hiệu việc quản lý theo ngành, việc quản lý trang trại riêng lẻ, nhóm trang trại; Theo FAO (2009) [5], tất điều thể xu hướng quyền quan ban ngành có liên quan tập trung vào kỹ thuật cụ thể (như EIA) vào hệ thống quản lý mang tính thích ứng ngành ni trồng thủy sản Điều quan trọng hệ thống phải lồng ghép với phận cấp quốc gia, cấp thủy vực, cấp trang trại Ngoài ra, cần lưu ý cơng cụ khác áp dụng việc quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản (các) quy định quy trình kỹ thuật TÀI LIỆU THAM KHẢO Aguilar-Manjarrez José, Doris Soto and Randall Brummett (Eds), (2017) “Aquaculture zoning, site selection and area management under the ecosystem approach to aquaculture - A handbook” FAO/The World bank Alex Midden and Theresa A Redding, (1998) “Environmental management for Aquaculture” Kluwer Academic Publishers Craig S Tucker, John A Hargreaves, and Claude E Boyd, (2008) “Aquaculture and the Environment in the United States In: Craig S Tucker and John A Hargreaves (Eds)”, Environmental Best Management Practices for Aquaculture Blackwell Publishing C Crawford and C MacLeod, (2009) “Predicting and assessing the environmental impact of aquaculture In: Gavin Burnell and Geoff Allan (Eds), New technologies in aquaculture - Improving production efficiency, quality and environmental management” CRC press FAO, (2009) “Environmental impact assessment and monitoring in aquaculture - Requirements, practices, effectiveness and improvements” Fisheries and Aquaculture Technical Papers 527 James H Tidwell (Ed), (2018) “Aquaculture Production Systems” World Aquaculture Society Wiley - Blackwell T.V.R Pillay, (2004) “Aquaculture and the Environment (Second Edition)” Blackwell Publishing Simon J Cripps and Asbjørn Bergheim, (2000) “Solids management and removal for intensive land-based aquaculture production systems” Aquacultural Engineering, Volume 22, Issues - 2, Pages 33 - 56 126 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ... Phịng thí nghiệm 2.2 Một số cơng cụ hành quản lý môi trường hoạt động nuôi trồng thủy sản Đối với nuôi trồng thủy sản, bên cạnh biện pháp kỹ thuật, cân nhắc việc quản lý môi trường cách áp dụng... đưa vào môi trường chung quanh phân tán hệ sinh thái rộng [4] Vì lý này, việc quản lý môi trường hoạt động nuôi trồng thủy sản cần thiết II NỘI DUNG Chất thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản Chất... Cơng nghệ Thủy sản dạng sinh học Tính khó xác định ảnh hưởng môi trường phạm vi xa hoạt động nuôi trồng thủy sản lớn Do vậy, cải thiện tác động môi trường hoạt động nuôi trồng thủy sản đòi hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Một vài khía cạnh quản lý môi trường đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, Một vài khía cạnh quản lý môi trường đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn