Bài giảng Phương pháp phân tích công việc thuộc chức năng nhiệm vụ

37 1 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2020, 01:04

Bài giảng Phương pháp phân tích công việc thuộc chức năng nhiệm vụ trình bày phân tích công việc; khái niệm phân tích công việc; ý nghĩa phân tích công việc; nội dung, trình tự thực hiện phân tích công việc; nội dung, trình tự thực hiện phân tích công việc... BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG PHỐI HỢP XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN NGÀNH THUỘC CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC THUỘC CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ I PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC  Mục đích chủ yếu phân tích cơng việc hướng dẫn giải thích cách thức xác định cách chi tiết chức nhiệm vụ chủ yếu công việc cách thức xác định nên tuyển chọn hay bố trí người để thực công việc tốt KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC  Phân tích cơng việc q trình nghiên cứu nội dung cơng việc nhằm xác định điều kiện tiến hành, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn thực công việc phẩm chất, kỹ nhân viên cần thiết phải có để thực cơng việc  Phân tích cơng việc trình xác định ghi chép lại thông tin liên quan đến chất cơng việc cụ thể PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC  Đây trình xác định trách nhiệm, nhiệm vụ liên quan đến công việc kỹ kiến thức cần có để thực tốt cơng việc Đây trình xác định khác biệt công việc với công việc khác  Việc chuẩn bị mô tả chức trách, nhiệm vụ, trách nhiệm cơng việc, u cầu trình độ kỹ cơng việc định mức hồn thành cơng việc dựa liệu thu thập trình phân tích cơng việc CỤ THỂ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC NHẰM TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY       Thực công tác gì? Khi cơng việc hồn tất? Cơng việc thực đâu? Làm cơng việc nào? Tại phải thực công việc đó? Để thực cơng việc cần hội đủ tiêu chuẩn trình độ nào? Ý NGHĨA PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC  Phân tích cơng việc cung cấp thông tin yêu cầu, đặc điểm công việc, hành động cần tiến hành thực hiện, thực sao;  Các loại máy máy móc trang bị, dụng cụ cần thiết thực công việc, mối quan hệ với cấp với đồng nghiệp thực cơng việc II NỘI DUNG, TRÌNH TỰ THỰC HIỆN PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC KỸ NĂNG PHỐI HỢP, GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN NGÀNH KIẾN THỨC CHUNG VỀ KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TS BÙI QUANG XUÂN KẾ HOẠCH  tập hợp hoạt động xếp theo lịch trình, có thời hạn, nguồn lực, ấn định mục tiêu cụ thể xác định biện pháp tốt để thực mục tiêu cuối đề LẬP KẾ HOẠCH  Lập kế hoạch trình nhằm xác định mục tiêu tương lai, phương thức thích hợp để đạt mục tiêu PHÂN LOẠI KẾ HOẠCH Theo cấp độ kế hoạch: Kế hoạch vĩ mô kế hoạch vi mô Theo phạm vi: Kế hoạch toàn diện kế hoạch phần Theo lĩnh vực hoạt động: Kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, kế hoạch vật tư, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy… Theo mức độ hoạt động: Kế hoạch chiến lược, Kế hoạch tác nghiệp NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH - Nguyên tắc mục tiêu - Nguyên tắc hiệu - Nguyên tắc cân đối - Nguyên tắc linh hoạt - Nguyên tắc đảm bảo cam kết - Nguyên tắc phù hợp - Nguyên tắc nhân tố hạn chế - Nguyên tắc khách quan YÊU CẦU LẬP KẾ HOẠCH - Tính cụ thể - Tính đo lường - Tính đạt - Tính thực tế - Khung thời gian THU THẬP THÔNG TIN XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHỐI HỢP THU THẬP THÔNG TIN NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU PHỎNG VẤN KHẢO SÁT THỰC ĐỊA KIỂM TRA THỰC TẾ TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ THƠNG TIN, DỮ LIỆU Tổng hơp thông tin, liệu Xử lý thông tin, liệu để đưa định QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHỐI HỢP NHỮNG YÊU CẦU KHI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHỐI HỢP - Phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quan, tổ chức - Đáp ứng chủ trương định cấp - Nội dung kế hoạch cần rõ danh mục công việc dự kiến, nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) thời hạn hồn thành - Các cơng việc phải xếp có hệ thống, có trọng tâm, trọng điểm; Xác định cơng việc cần phối hợp Phân tích cơng việc cần phối hợp QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Lập kế hoạch phối hợp phân công thực Xác định trách nhiệm Quy định mối quan hệ phối hợp Xác định rủi ro BẢN KẾ HOẠCH CHI TIẾT CÁC CÔNG VIỆC TT Nội dung Người Người Thời gian Kêt quả/ cơng việc chủ trì phối tiên hành Sản hợp (từ-đến) phẩm CHÚC THÀNH CÔNG & HẠNH PHÚC BUIQUANGXUAN 0913183168 buiquangxuandn@gmail.com ... I PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC  Mục đích chủ yếu phân tích cơng việc hướng dẫn giải thích cách thức xác định cách chi tiết chức nhiệm vụ chủ yếu công việc cách... thực công việc tốt KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC  Phân tích cơng việc q trình nghiên cứu nội dung cơng việc nhằm xác định điều kiện tiến hành, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn thực công việc. .. cơng việc  Phân tích cơng việc trình xác định ghi chép lại thông tin liên quan đến chất công việc cụ thể PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC  Đây trình xác định trách nhiệm, nhiệm vụ liên quan đến công việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Phương pháp phân tích công việc thuộc chức năng nhiệm vụ, Bài giảng Phương pháp phân tích công việc thuộc chức năng nhiệm vụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn