Phân phối chương trình môn Toán 1, 2, 3

9 1,686 3
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 10:11

MÔN: TOÁN I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 Tổng số: 60 tiết Nội dung Tổng số Lý thuyết Ôn tập Kiểm tra Các số. Phép cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100. 28 27 1 - Giới thiệu sách - Toán 1 - Hình vuông. Hình tròn. Hình tam giác. - Các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Số 0 và số 10. Tia số - Lớn hơn, bé hơn, bằng nhau, các dấu >, <, = - Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 2, 3 - Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 4, 5 - Luyện tập chung - Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 6, 7 - Luyện tập - Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 8, 9 - Luyện tập - Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10 - Luyện tập - Các số tròn chục. - Cộng, trừ các số tròn chục - Các số từ mười một đến mười chín - Các số từ hai mươi mốt đến hai mươi chín - Các số có hai chữ số - So sánh các số có hai chữ số - Luyện tập - Phép cộng không nhớ trong phạm vi 100 - Luyện tập - Phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 - Luyện tập - Giải bài toán có lời văn - Luyện tập - Luyện tập chung - Kiểm tra giữa chương trình 23 Đại lượng. Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 32 24 7 1 - Điểm. Đoạn thẳng - Độ dài đoạn thẳng, xăng- ti-mét - Mét. Đo độ dài - Luyện tập - Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - Thực hành đo độ dài - Các ngày trong tuần lễ - Đồng hồ. Thời gian - Thực hành xem lịch, đồng hồ - Bảng cộng, trừ trong phạm vi 11. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 - Luyện tập - Bảng cộng, trừ trong phạm vi 12. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 - Luyện tập - Luyện tập chung - Bảng cộng, trừ trong phạm vi 13. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 - Luyện tập - Bảng cộng, trừ trong phạm vi 14. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 - Luyện tập - Bảng cộng, trừ trong phạm vi 15. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 - Luyện tập - Bảng cộng, trừ trong phạm vi 16, 17, 18. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 - Luyện tập - Ôn tập về đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 - Ôn tập về cộng trừ các số trong phạm vi 100 - Ôn tập về đại lượng đo đại lượng - Ôn tập về hình học - Ôn tập giải bài toán có lời văn - Ôn tập cuối năm - Kiểm tra cuối chương trình Cộng 60 51 7 2 24 LỚP 2 Tổng số : 85 tiết Nội dung Tổng số Lý thuyết Ôn tập Kiểm tra Ôn tập và bổ sung. Phép nhân và phép chia 53 44 8 1 - Ôn tập về phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 - Số hạng - Tổng - Ôn tập về phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 - Tìm một số hạng trong một tổng - Số bị trừ - Số trừ - Hiệu - Tìm số bị trừ - Ôn tập về đại lượng, đo đại lượng - Tìm số trừ - Ôn tập về giải toán - Bài toán về nhiều hơn, ít hơn - Ôn tập về hình học - Luyện tập chung - Phép nhân. Thừa số - Tích - Bảng nhân 2 và bảng nhân 3 - Luyện tập - Ki - lô- gam - Lít. Đo dung tích - Luyện tập ki- lô -gam, lít - Hình chữ nhật. Hình tứ giác - Bảng nhân 4 và bảng nhân 5 - Luyện tập - Luyện tập chung - Phép chia. Số bị chia - Số chia -Thương - Luyện tập - Bảng chia 2. Bảng chia 3 - Luyện tập - Bảng chia 4. Bảng chia 5 - Luyện tập - Một phần hai, một phần ba, một phần tư - Luyện tập - Đường thẳng. Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc - Chu vi hình tam giác. Chu vi hinh tứ giác - Luyện tập - Tìm một thừa số của phép nhân 25 - Luyện tập - Tìm số bị chia - Luyện tập - Bảng nhân 6 và Bảng chia 6 -Luyện tập -Luyện tập chung - Bảng nhân 7 và bảng chia 7 - Luyện tập - Số 1, Số 0 trong phép nhân và phép chia - Bảng nhân 8. Bảng chia 8 - Luyện tập - Tìm số chia - Luyện tập - Bảng nhân 9 và bảng chia 9 - Luyện tập Kiểm tra giữa kỳ Các số trong phạm vi 1000 32 25 6 1 - Đơn vị, chục, trăm, nghìn - Đọc viết, so sánh các số trong phạm vi 1000 - Luyện tập - Đề - xi -mét - Mi li mét - Ki - lô mét - Luyện tập - Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 - Luyện tập - Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 - Luyện tập - Giờ, phút, giây. Thực hành xem đồng hồ - Ngày, tháng, năm, thế kỷ - Tiền Việt Nam - Luyện tập - Cộng và trừ các số có ba chữ số - Luyện tập - Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số… - Luyện tập - Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số (không nhớ, có nhớ) - Luyện tập 26 - Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (Chia hết và chia có dư) - Luyện tập - Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (Chia hết và chia có dư) - Luyện tập - Ôn tâp về số và phép tính - Ôn tập về đại lượng - Ôn tập về hình học - Luyện tập chung Kiểm tra cuối chương trình Cộng 85 69 14 2 LỚP 3 27 Tng s 85 tit Tng s Lý thuyt ễn tp Kiểm tra Ôn tập và bổ sung . Cỏc s trong phm vi 100 000 50 41 8 1 - Đọc viết và so sánh các số có ba chữ số - Cộng trừ các số trong phạm vi 1000 - ễn tp cỏc bng nhõn, bng chia - Ôn tập về hình học và đại lợng - Ôn tập về giải toán - Đọc viết so sánh các số trong phạm vi 10 000 - Luyện tập - Cộng, trừ các số trong phạm vi 10 000 - Luyện tập - Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - Luyện tập - Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - Luyện tập - Luyện tập chung - Bài toán giải bằng hai phép tính - Đề- ca một, Hột -tô- mét. Bảng đơn vị đo độ dài - Gam - Thực hành cân, đo độ dài - Đọc viết, so sánh các số trong phạm vi 100000 - Cộng trừ các số trong phạm vi 100 000 - Luyện tập - Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số - Luyện tập - Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số - Luyện tập - Luyên tập chung - ễn tp v bn phộp tớnh vi 100 000 - Gúc vuụng, gúc khụng vuụng .Thc hnh nhn bit gúc vuụng bng ờke. 28 - Gấp một số lên nhiều lần - Luyện tập - Tìm một trong các phần bằng nhau của một số - Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng - Hình chữ nhật. Hình vuông . - Chu vi ch nht. Chu vi hỡnh vuụng - Luyện tập - Giảm đi một số lần - Xng -ti- một vuụng. Một vuụng - Héc-ta. Đơn vị đo diện tích ruộng đất - So sánh số lớn gấp mấy lần số bé - Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - Biểu thức và tính giá trị của biểu thức -Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập - Luyện tập chung Kim tra gia chng trỡnh Các số có nhiều chữ số 35 28 6 1 - Đọc viết các số đến lớp triệu - Luyện tập - Dãy số tự nhiên - Biểu thức chứa một, hai hoặc ba chữ - Luyện tập - Cộng trừ các số có nhiều chữ số - Luyện tập -Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng - Luyện tập -Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân - Nhân với 10, 100, 1000.Chia cho 10, 100, 1000. - Nhõn mt s vi mt tng, nhõn mt s vi mt hiu - Nhõn vi s cú hai ch s - Nhân với số có ba chữ số - Luyện tập - Luyện tập 29 - Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập - Luyn tp chung - So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn - Bài toán có liên quan đến rút về đơn vị - Diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình vuông - Luyện tập - Ch s La Mó - Hình tròn. Tâm, bán kính, đờng kính của hình tròn - Luyện tập. Thực hành vẽ hình tròn bằng compa - Dãy số liệu. Bảng thống kê số liệu - Gii thiu biu hỡnh ct - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên - ễn tp v hỡnh hc - Ôn tập về đại lợng và giải toán - Luyện tập chung Kim tra cui chng trỡnh Cng 85 69 14 2 II. HNG DN T CHC THC HIN 1. Hng dn chung - Chng trỡnh toỏn XMC v giỏo dc tip tc sau bit ch ban hnh theo Quyt nh s 13/2007/Q-BGDT ngy 3 thỏng 5 nm 2007 ca B trng B Giỏo dc v o to dnh cho i tng hc viờn cha hc hoc b hc cỏc lp 1, 2, 3 bc tiu hc. Chng trỡnh c trỡnh by ng tõm theo tng mch kin thc t thp n cao gm cỏc mch kin thc c bn l: s hc, i lng v o i lng, cỏc yu t hỡnh hc, gii bi toỏn cú li vn; - ch ng cho c s giỏo dc, B Giỏo dc v o to ban hnh Chng trỡnh khung v quy nh s tit ti thiu cho mi lp. Cỏc c s giỏo dc tu theo iu kin c th cú th tng s tit luyn tp, thc hnh, ụn tp rốn luyn k nng cho hc viờn. Khi thc hin khụng c ct gim chng trỡnh. 2. T chc dy hc - Khi thc hin Chng trỡnh nu cú im khỏc nhau gia sỏch hng dn ging dy, ti liu hc xúa mự ch, phõn phi chng trỡnh thỡ giỏo viờn thc hin theo khung phõn phi chng trỡnh. - Cỏc bi ging phi bỏm sỏt chun kin thc k nng ca chng trỡnh mi lp 30 - Về phương pháp dạy học: bám sát đối tượng phát huy tính tích cực chủ động học tập của học viên, tổ chức dạy học bằng các phương pháp tích cực như: trao đổi, thảo luận, hoạt động nhóm. Chú ý khai thác thiết bị dạy học của Chương trình Tiểu học, đồ dùng trực quan sẵn có xung quanh và đồ dùng dễ kiếm, dễ làm, những ví dụ minh họa từ thực tế cuộc sống để đưa vào bài giảng giúp học viên dễ hiểu bài; - Để đảm bảo kiến thức kỹ năng và phù hợp với điều kiện dạy học của từng vùng miền, từng nhóm đối tượng người học mỗi địa phương có thể tăng, giảm thời lượng đối với từng bài khác nhau miễn là đảm bảo số tiết và nội dung quy định trong chương trình. 3.Về kiểm tra đánh giá - Thực hiện theo Quyết định 79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm tra định kỳ được tổ chức hai lần vào giữa và cuối chương trình, thời gian từ 35 phút đến 45 phút, trong đó bài kiểm tra cuối chương trình dùng đánh giá kết quả học hết chương trình của mỗi lớp. - Khi giảng dạy, giáo viên tăng cường kiểm tra miệng, chấm bài tại lớp để thu được thông tin phản hồi về kiến thức bài học của học viên. - Điểm kiểm tra thường xuyên và định kỳ tính theo thang điểm 10 và là một số nguyên. 31 . giữa và cuối chương trình, thời gian từ 35 phút đến 45 phút, trong đó bài kiểm tra cuối chương trình dùng đánh giá kết quả học hết chương trình của mỗi. MÔN: TOÁN I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 Tổng số: 60 tiết Nội dung Tổng số Lý thuyết Ôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối chương trình môn Toán 1, 2, 3, Phân phối chương trình môn Toán 1, 2, 3, Phân phối chương trình môn Toán 1, 2, 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn