Bài giảng Phương pháp kiểm tra nội bộ trên máy tính đối với 4 nội dung

94 0 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2020, 09:32

Bài giảng với các nội dung: hoàn thuế; thuế thu nhập cá nhân; quản lý nợ thuế; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính qua công tác thanh tra, kiểm tra. Để nắm chắc các kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng. VỤ KTNB - TỔNG CỤC THUẾ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA NỘI BỘ TRÊN MÁY TÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG HÀ NỘI, 8/2017 Thuế Nhà nước http://www.gdt.gov.vn NỘI DUNG CHÍNH HỒN THUẾ QUẢN LÝ NỢ THUẾ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUA CƠNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA Thuế Nhà nước http://www.gdt.gov.vn HỒN THUẾ Kết giải hồn thuế  Lần 1: Kết giải hồ sơ Hoàn trước, kiểm sau • Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng TMS • Bước 2: Chọn chức 6.2 Tra cứu hồ sơ / Quyết định hồn Tại hình này, nhập vào điều kiện sau: - Cơ quan Thuế (Lưu ý: Do hồ sơ hoàn thuế Cục Thuế ban hành định nên cần lựa chọn VP Cục Thuế tất Chi cục Thuế) -Ngày định hồn; tích chọn vào nút Hồn trước kiểm sau • Bước 3: Chọn Thực bấm F8 Thuế Nhà nước http://www.gdt.gov.vn HỒN THUẾ Màn hình Tra cứu định: Thuế Nhà nước http://www.gdt.gov.vn HỒN THUẾ • Bước 4: Kết hiển thị định hoàn thuế quan Thuế giải theo điều kiện mà NSD nhập Thuế Nhà nước http://www.gdt.gov.vn HỒN THUẾ • Bước 5: Tại hình kết hiển thị tất định hoàn thuế Thực lọc để lấy định hồn thuế (tính chất hồn: Hoàn từ quỹ hoàn) trạng thái hồ sơ mà ứng dụng TMS xử lý Đã hạch toán liên lệnh hồn Thuế Nhà nước http://www.gdt.gov.vn HỒN THUẾ • Bước 6: Kết xuất kết tra cứu theo điều kiện lọc file Excel, từ menu chức ứng dụng, NSD chọn chức Xuất / Bảng tính Thuế Nhà nước http://www.gdt.gov.vn HỒN THUẾ Lưu ý: Trong nhiều trường hợp, quan Thuế thực tách nhiều lệnh hoàn cho 01 định hoàn thuế Do vậy, để xác định xác số hồ sơ hồn thuế mà CQT giải NSD cần loại trừ định trùng để xác định xác số hồ sơ hồn thuế mà CQT giải  Lần 2: Kết giải hồ sơ Kiểm trước hoàn sau: Thực tương tự từ Bước tới Bước để lấy kết giải hồ sơ hồn thuế nhóm hồ sơ Kiểm trước, hoàn sau Lưu ý: Tại hình tra cứu (Bước 1), người sử dụng tích chọn nút Kiểm trước hoàn sau Thuế Nhà nước http://www.gdt.gov.vn HỒN THUẾ Màn hình nhập điều kiện để tra cứu định hoàn thuế hồ sơ kiểm tra trước, hoàn thuế sau Thuế Nhà nước http://www.gdt.gov.vn HOÀN THUẾ Xác định thời gian giải hồ sơ Thời gian giải hồ sơ hoàn thuế Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định, theo đó: - Hồ sơ hồn thuế trước, kiểm tra sau: Thời gian 06 ngày làm việc - Hồ sơ kiểm tra trước, hoàn thuế sau: Thời gian 40 ngày liên tục Cách xác định thời gian số ngày giải hồ sơ hoàn thuế Thực hiện: + Đổi định dạng ngày/tháng/năm theo chuẩn Việt Nam cột Ngày đề nghị hoàn cột Ngày Quyết định hoàn Thuế Nhà nước 10 http://www.gdt.gov.vn THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Tại hình này, NSD nhập vào điều kiện: Mã số thuế thông tin Từ ngày – Đến ngày Lưu ý: Chỉ cho phép tìm kiếm liệu năm - Bấm nút Tra cứu để thực tìm kiếm Thuế Nhà nước 80 http://www.gdt.gov.vn THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Tại hình kết tra cứu tờ khai Hải quan, để xem thông tin tờ khai NSD bấm dịng tờ khai cần xem cột Ngày có tờ khai Xuất hình sau: Bấm nút mũi tên cột Tải Tờ khai chọn SAVE để lưu tờ khai Hải quan máy Mở file Tờ khai vừa tải để kiểm tra thông tin Thuế Nhà nước 81 http://www.gdt.gov.vn THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Ví dụ: Hồ sơ Thanh tra thuế Cty TNHH Thực phẩm H, thời kỳ tra năm 2013-2015 Năm 2013: - Thông tin kê khai thuế GTGT: Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán (thuế suất 0%) 50,3 tỷ đồng - Thông tin tờ khai xuất khẩu: Tra cứu hệ thống thông tin Hải quan xác định, NNT có mở 33 tờ khai xuất khẩu, tương ứng với Tổng giá trị tính thuế 53,8 tỷ đồng - Chênh lệch 3,5 tỷ đồng Thuế Nhà nước 82 http://www.gdt.gov.vn THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Năm 2014: - Thông tin kê khai thuế GTGT: Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán (thuế suất 0%) 39,8 tỷ đồng - Thông tin tờ khai xuất khẩu: Tra cứu hệ thống thông tin Hải quan xác định, NNT có mở 30 tờ khai xuất khẩu, tương ứng với Tổng giá trị tính thuế 62,3 tỷ đồng - Chênh lệch 22,5 tỷ đồng Thuế Nhà nước 83 http://www.gdt.gov.vn XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 4.3 Kiểm tra tình hình xử lý vi phạm qua công tác tra, kiểm tra Tra cứu kết thực tra, kiểm tra kỳ kiểm tra: Sử dụng ứng dụng Hỗ trợ tra, kiểm tra (TTR) a/ Báo cáo chi tiết kết kiểm tra trụ sở NNT - Chọn chức năng: Báo cáo tổng hợp / Báo cáo kết tra, kiểm tra + Loại báo cáo: Báo cáo chi tiết KQ kiểm tra trụ sở NNT + Loại kế hoạch: Lựa chọn hình thức kiểm tra theo Kế hoạch Đột xuất Tất + Tháng báo cáo: Nhập vào thông tin từ tháng, đến tháng + Chọn Cơ quan Thuế thực Thuế Nhà nước 84 http://www.gdt.gov.vn XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Thuế Nhà nước 85 http://www.gdt.gov.vn XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Thuế Nhà nước 86 http://www.gdt.gov.vn XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH b/ Báo cáo chi tiết kết tra theo dõi, đôn đốc sau tra - Chọn chức năng: Báo cáo tổng hợp / Báo cáo kết tra, kiểm tra Chọn loại báo cáo: Báo cáo chi tiết kết tra theo dõi, đôn đốc sau tra Thuế Nhà nước 87 http://www.gdt.gov.vn XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Kiểm tra việc xử lý vi phạm qua TTKT Từ báo cáo chi tiết kết “Báo cáo chi tiết kết kiểm tra trụ sở NNT” “Báo cáo chi tiết kết tra theo dõi, đôn đốc sau tra” tiến hành rà sốt thơng tin: - Thơng tin phản ánh cột tiêu Số thuế truy thu - Thông tin phản ánh cột tiêu Tiền phạt Thuế Nhà nước 88 http://www.gdt.gov.vn XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Thuế Nhà nước 89 http://www.gdt.gov.vn XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Có số tiền phản ánh tiêu Số thuế truy thu khơng có số tiền phản ánh tiêu Tiền phạt (cột Kê khai sai, cột Tiền chậm nộp) Thuế Nhà nước 90 http://www.gdt.gov.vn XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Có số tiền phản ánh tiêu Số thuế truy thu số tiền phản ánh tiêu Tiền phạt (cột Kê khai sai) không theo tỷ lệ với số tiền thuế truy thu Thuế Nhà nước 91 http://www.gdt.gov.vn XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Có số tiền phản ánh tiêu Số thuế truy thu, có số tiền phản ánh tiêu Tiền phạt (cột Kê khai sai) tỷ lệ với số tiền thuế truy thu khơng có số tiền phản ánh cột Tiền chậm nộp Thuế Nhà nước 92 http://www.gdt.gov.vn XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Có số tiền phản ánh tiêu Số thuế truy thu, có số tiền phản ánh tiêu Tiền phạt (cột Tiền chậm nộp) khơng có số tiền phản ánh cột Kê khai sai Đồn kiểm tra cập nhật khơng đầy đủ thông tin Thanh tra, kiểm tra lên ứng dụng TTR Thuế Nhà nước 93 http://www.gdt.gov.vn VỤ KIỂM TRA NỘI BỘ - TỔNG CỤC THUẾ Thuế Nhà nước 94 http://www.gdt.gov.vn ... thức: ++ Đối với Hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau NSD, nhập công thức: =NETWORKDAYS(F2,H2)-6 ++ Đối với Hồ sơ kiểm tra trước, hồn thuế sau, NSD nhập cơng thức: = (H2-F2) -40 Kết quả: Đối với hồ...NỘI DUNG CHÍNH HỒN THUẾ QUẢN LÝ NỢ THUẾ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUA CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA Thuế Nhà nước http://www.gdt.gov.vn... Trên ứng dụng Hệ thống hỗ trợ tra, kiểm tra (TTR), chọn chức năng: Báo cáo tổng hợp / Báo cáo kết tra, kiểm tra Nhập tham số in sau: + Loại báo cáo: BC chi tiết KQ kiểm tra trụ sở NNT + Tháng báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Phương pháp kiểm tra nội bộ trên máy tính đối với 4 nội dung, Bài giảng Phương pháp kiểm tra nội bộ trên máy tính đối với 4 nội dung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn