Xay dung de truong ton

278 13 0
  • Loading ...
1/278 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2020, 15:44

Chuáng töi tin tûúãng rùçng caác CEO, nhaâ quaãn lyá, doanh nhên trïn thïë giúái àïìu nïn àoåc quyïín saách naây. Caác thaânh viïn Höåi àöìng quaãn trõ cuãa cöng ty, nhaâ tû vêën, nhaâ àêìu tû, nhaâ baáo, sinh viïn kinh tïë, hay bêët cûá ai quan têm àïën nhûäng doanh nghiïåp, têåp àoaân haâng àêìu thïë giúái vúái nhûäng àùåc tñnh cuãa chuáng, cuäng nïn àoåc noá. Chuáng töi tuyïn böë nhû vêåy khöng phaãi vò chuáng töi laâ taác giaã, maâ chñnh búãi vò nhûäng baâi hoåc quyá baáu maâ nhûäng doanh nghiïåp haâng àêìu naây coá thïí àem laåi cho chuáng ta. XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN JIM COLLINS JERRY I PORRAS Nguỵn Dûúng Hiïëu dõch Chịu trách nhiệm xuất bản: Ts Quách Thu Nguyệt Biên tập: Thành Nam Bìa: Thùy Trinh Sửa in: Phạm Nguyễn Kỹ thuật vi tính: Thanh Hà NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 161B Lý Chính Thắng - Quận - Thành phố Hồ Chí Minh ĐT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973 Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn Website: http://www.nxbtre.com.vn CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 20 ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa - Hà Nội ĐT & Fax: (04) 7734544 E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn BUILT TO LAST Copyright © 1994, 1997 by Jim Collins vaâ Jerry I Porras All rights reserved Bẫn tiïëng Viïåt NXB Trễ xët bẫn theo húåp àưìng nhûúång quìn vúái James C Collins and Jerry I Porras Associates, qua Curtis Brown, Ltd Daânh tùång Joanne vâ Charlene MC LC LÚÂI CẪM ÚN LÚÂI NỐI ÀÊÌU 12 LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU 15 CHÛÚNG MƯÅT CẤI TƯËT NHÊËT TRONG NHÛÄNG CẤI TƯËT NHÊËT 33 CHÛÚNG KHƯNG CHĨ L “NGÛÚÂI BẤO GIÚ”, M PHẪI “TẨO RA ÀƯÌNG HƯÌ“ 68 CHÛÚNG HÚN CẪ LÚÅI NHÅN 109 CHÛÚNG GỊN GIÛÄ CẤI CƯËT LỘI - THC ÀÊÍY SÛÅ TIÏËN BƯÅ 166 CHÛÚNG CẤC MC TIÏU ÀÊÌY THAM VỔNG V THẤCH THÛÁC (BHAG) 184 CHÛÚNG NïìN VÙN HỐA CƯNG TY MANG TĐNH NGHI THÛÁC CAO 226 CHÛÚNG THÛà NHIÏÌU CẤCH V GIÛÄ LẨI NHÛÄNG GỊ PH HÚÅP 271 CHÛÚNG PHẤT TRIÏÍN ÀƯÅI NG QUẪN LYÁ TÛ NÖÅI BÖÅ 321 CHÛÚNG KHƯNG BAO GIÚ HÂI LÔNG VÚÁI THÂNH QUẪ ÀẨT ÀÛÚÅC 349 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN LÚÂI NỐI ÀÊÌU CHÛÚNG 10 KÏËT THUÁC CUÃA KHÚÃI ÀÊÌU 376 CHÛÚNG 11 XÊY DÛÅNG TÊÌM NHỊN V HOÂI BẬO CA DOANH NGHIÏåP 407 LÚÂI CẪM ÚN PHÊÌN KÏËT CẤC CÊU HỖI THÛÚÂNG GÙÅP 444 PH LC CẤC VÊËN ÀÏÌ NGHIÏN CÛÁU 458 Winston Churchill tỷõng noỏi rựỗng viùởt mửồt cuửởn sấch phẫi PH LC NGÌN GƯËC THÂNH LÊÅP CA CẤC CƯNG TY HÂNG ÀÊÌU V CẤC CƯNG TY SO SAÁNH 469 trẫi qua nùm giai àoẩn Úà giai àoẩn àêìu tiïn, nố chó lâ mưåt thûá àưì chúi tay bẩn Nhûng àïën giai àoẩn cëi cng, nố trúã thânh mưåt tïn bẩo cha mën àiïìu khiïín cẫ cåc PH LC CẤC BẪNG BIÏÍU 488 àúâi bẩn Ngay bẩn sùỉp sûãa qu ngậ vâ àêìu hâng, bẩn bưỵng vng lïn giïët chïët tïn bẩo cha vâ àûa cën sấch ca bẩn àïën vúái cưng lån Àng lâ nhû vêåy! Nïëu khưng cố nhûäng ngûúâi tuåt vúâi gip àúä chng tưi viïåc hoân thânh cën sấch nây, tïn bẩo cha àậ cố thïí giânh chiïën thùỉng Ngûúâi bẩn, ngûúâi àưìng nghiïåp Morten Hansen ca chng tưi àậ àống gốp to lúán cho dûå ấn nây Lâ mưåt hổc giẫ Fulbright, ưng phẫi tẩm thúâi rúâi bỗ cưng viïåc úã Nhốm Tû vêën Boston sấu thấng àïí tham gia nhốm nghiïn cûáu Stanford vúái chng tưi, thúâi gian nây ưng àống vai trô quan trổng viïåc chổn lûåa vâ phên tđch cấc cưng ty so sấnh Sau chia tay vúái dûå ấn, ưng tiïëp tc giûä liïn lẩc thûúâng xun, liïn tc thc àêíy chng tưi cưë gùỉng thoất khỗi râng båc ca nhûäng quan niïåm c, têåp trung chuỏ yỏ vaõo nhỷọng bựỗng chỷỏng cuồ thùớ, caó chng khưng XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN MC LC phuâ húåp vúái quan àiïím trûúác àêy cuãa chng tưi Morten lâ Knox, Arnold Lee, Kent Major, Diane Miller, Anne Robinson, mưåt nhûäng trđ thûác trung thûåc nhêët mâ chng tưi Robert Silvers, Kevin Waddell, Vincent Yan, vâ Bill Youstra tûâng biïët, ưng khưng bao giúâ cho phếp chng tưi sa ngậ Chng tưi côn nhêån àûúåc sûå hưỵ trúå àùỉc lûåc tûâ cấc nhên vâo “cấi bêỵy” ch quan nghiïn cûáu: cùn bïånh chó viïn thû viïån Jackson tẩi Àẩi hổc Stanford: Betty Burton, nhịn thêëy nhûäng gị chng ta mën thêëy! Khi xêy dûång vâ Sandra Leone, Janna Leffingwell, vâ Suzanne Sweeney phất triïín nhûäng tûúãng sau cng, chng tưi ln tûå hỗi: Chng tưi àùåc biïåt cẫm ún nhên viïn thû viïån Paul Reist vị “Liïåu nhûäng àiïìu nây cố àấp ûáng àûúåc nhûäng ‘tiïu chín nhûäng cưë gùỉng tra cûáu gip chng tưi cấc tâi liïåu liïn quan Morten’ hay khưng?” àúâi cấch hâng chc nùm! Carolyn Billheimer tûâ cưng Darryl Roberts vâ Jose Vamos lâ trúå l nghiùn cỷỏu cuóa dỷồ ty Dialog Information Services Inc, bựỗng têët cẫ khẫ nùng àậ ấn nhiïìu nùm, cng thúâi gian àố hổ côn lâm nghiïn hưỵ trúå tđch cûåc viïåc sùỉp xïëp vâ phên loẩi cấc bâi viïët cûáu sinh tẩi Stanford Darryl thûåc hiïån cưng viïåc “giẫi mậ vïì cấc cưng ty hâng àêìu Linda Bethel, Peggy Crosby, Ellen cú bẫn” àưëi vúái mưåt sưë cưng ty ch chưët danh sấch DiNucci, Betty Gerhadt, Ellen Kitamura, Sylvia Lorton, Mark nhû Merck, Johnson & Johnson, 3M vâ Philip Morris, àống Shields, Karen Stock vâ Linda Taoka àậ gốp phêìn tđch cûåc vai trô quan trổng viïåc àiïìu tra lêëy kiïën tûâ cấc CEO, vâo cưng viïåc hânh chđnh sët thúâi gian dûå ấn Ellen lâ ngûúâi khưng thïí thiïëu viïåc kiïím tra cấc tûúãng Kitamura sùỉp xïëp hâng ngân tâi liïåu mưåt cấch ngùn nùỉp ca chng tưi Jose àống gốp àấng kïí cấc phên tđch vâo cấc hưì sú, gip tiïët kiïåm àûúåc rêët nhiïìu thúâi gian tâi chđnh hưỵ trúå cho cưng tấc nghiïn cûáu Chó riïng viïåc tra cûáu Linda Taoka phuå traách viïåc lïn thúâi gian biïíu húåp phên tđch cấc Bấo cấo tâi chđnh vâ Bấo cấo thu nhêåp ca l nhêët cho dûå aán chuáng töi caác cöng ty tûâ 1915 trúã ài àậ lâ mưåt viïåc khưíng lưì, tưën hïët Chng tưi hïët sûác cẫm ún cấc cưng ty hâng àêìu vâ cấc gêìn mưåt nùm trôn! Cẫ Darryl vâ Jose àậ lâm rêët tưët nhiïåm cưng ty so sấnh àậ sùén lông cung cêëp nhiïìu tâi liïåu (cẫ quấ v ca hổ khûá vâ hiïån tẩi) vïì cưng ty Lúâi cẫm ún àùåc biïåt xin àûúåc Chuáng töi cuäng nhêån àûúåc sûå gip àúä vâ cưång tấc vư gûãi túái Karen Lewis (cưng ty HP) vâ Jeff Sturchio (cưng ty cng qu bấu tûâ cấc trúå l khấc, àa sưë lâ cấc nghiïn cûáu Merck) Karen àậ dânh nhiïìu ngây lâm viïåc vúái mưåt trúå l sinh thẩc sơ vâ tiïën sơ úã Àẩi hổc Stanford, tham gia vâo ca chng tưi àïí xấc àõnh vâ giẫi thđch cùån kệ hâng trùm nhốm nghiïn cûáu khoẫng thúâi gian dûúái mưåt nùm tâi liïåu vïì giai àoẩn múái thânh lêåp ca cưng ty HP, gip Chng tưi xin trổng cẫm ún cấc bẩn cố tïn sau àêy: chng tưi cố àûúåc hiïíu biïët sêu sùỉc vâ àêìy vïì cưng ty, Tom Bennett, Chidam Chidambaram, Richard Crabb, Murali nhûäng hiïíu biïët hïët sûác quan trổng àưëi vúái tû nghiïn Dharan, Yolanda Alindor, Kim Graf, Debra Isserlis, Debbie cûáu cuãa chng tưi Jeff Sturchio - nhên viïn quẫn l cấc tâi XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN LÚÂI CẤM ÚN liïåu lûu trûä úã cöng ty Merck - giuáp chng tưi cố àûúåc nhiïìu àưång viïn chng tưi mưåt thúâi gian dâi Chng tưi àậ tâi liïåu lõch sûã quan trổng, gưìm cẫ nhûäng bẫn viïët trïn giêëy cưë gùỉng khưng àïí bâ phẫi thêët vổng vïì cën sấch nây da ca George Merck - nhûäng bâi viïët àêìu tiïn ca ưng vïì têìm nhịn vâ hoâi bậo ca cưng ty Cëi cng, thêåt khố mâ tịm àûúåc mưåt cưë vêën, mưåt àưìng minh, mưåt thên hûäu tưët hún ngûúâi àẩi diïån ca chng tưi: Mưåt lúâi cẫm ún nûäa xin gûãi túái cấc bẩn àậ tham gia àổc Peter Ginsberg tûâ cưng ty Curtis Brown Ltd, Peter, bẩn àậ vâ cho kiïën vïì bẫn thẫo ca cën sấch: Jim Adams (Àẩi nhêån giấ trõ ca cưng trịnh nây cẫ tûâ trûúác hổc Stanford), Les Denend (Network General), Steve Denning chng tưi cố bẫn àïì nghõ thûåc hiïån nố Bẩn àậ àêëu tranh (General Atlantic), Bob Haas (Levi Strauss), Bill Hannemann vị chng tưi, àậ cho chng tưi àưång lûåc lúán lao àïí theo àíi (Giro Sport Design), Dave Heenan (Theo Davies), Gary cưng trịnh nây Thûåc sûå nïëu khưng cố bẩn thị khưng thïí Hessenauer (General Electric), Bob Joss (Westpac Banking nâo cố cën sấch nhû hiïån Xin mậi biïët ún bẩn vị àiïìu Corporation), Tom Kosnik (Àẩi hổc Stanford), Edward Leland àố (Àẩi hổc Stanford), Arjay Miller (Àẩi hổc Stanford), Mads Ovlisen (Novo Nordisk), Don Petersen (Ford), Peter Robertson (USC), T.J.Rodgers (Cypress Semiconductor), Jim Rosse (Freedom Communications), Ed Schein ((Àẩi hổc MIT), Harold Wagner (Air Products), Dave Witherow (PC Express), Bruce Woolpert (Granite Rock), vâ John Young (Hewlett-Packard) Nhûäng cưë vêën tin cêåy hâng àêìu - cấc bâ vúå u qu ca chng tưi Joanne Ernst vâ Charlene Porras - àậ àổc vâ gốp bẫn thẫo tûâ lc múái in Hổ àậ thûåc sûå gip àúä chng tưi nhûäng thấng ngây dâi vêët vẫ vúái cưng trịnh nây Chng tưi thêëy mịnh thêåt sûå may mùỉn coá nhûäng ngûúâi vúå tuyïåt vúâi nhû thïë Ngûúâi biïn têåp ca HarperBusiness, bâ Virginia Smith àậ cng lâm viïåc cêån kïì vúái chng tưi, biïn têåp vâ nhêån xết tûâng chûúng ca cën sấch nây, cho chng tưi nhûäng chó dêỵn qu bấu àïí hoân thiïån chêët lûúång bẫn thẫo Quan trổng hún, bâ àậ thêåt sûå tin tûúãng vâo dûå ấn, ln khuën khđch, XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN LÚÂI CẤM ÚN 10 11 giúái, cåc suy thoấi, cấch mẩng cưng nghïå, nhûäng thay àưíi vùn hốa Trong sët quấ trịnh nghiïn cûáu, chng tưi lùåp ài lùåp lẩi cêu hỗi: “Cấi gị tẩo nïn sûå khấc biïåt ca nhûäng cưng LÚÂI NỐI ÀÊÌU ty hâng àêìu so vúái nhûäng cưng ty khấc?” Chng tưi mën vûúåt qua nhûäng lúâi lệ khoa trûúng vâ thúâi thûúång vïì quẫn trõ ngây Chng tưi quët têm tịm nhûäng ngun tùỉc quẫn trõ bêët biïën theo thúâi gian, nhûäng ngun tùỉc àậ tẩo nhûäng cưng ty thânh cưng vỷỳồt bờồc Chuỏng tửi tin tỷỳóng rựỗng caỏc CEO, nhaõ quẫn l, doanh vâ rûåc rúä Trïn àûúâng nghiïn cûáu chng tưi nhêån nhên trïn thïë giúái àïìu nùn oồc quyùớn saỏch naõy Caỏc thaõnh rựỗng rờởt nhiùỡu nhûäng phûúng phấp quẫn trõ múái mễ, cẫi viïn Hưåi àưìng quẫn trõ ca cưng ty, nhâ tû vêën, nhâ àêìu tiïën hưm thûåc chùèng cố gị múái cẫ Àa sưë nhûäng ngưn tû, nhâ bấo, sinh viïn kinh tïë, hay bêët cûá quan têm àïën tûâ thúâi thûúång kiïíu nhû “quìn lâm ch nhên viïn”, “sûå nhûäng doanh nghiïåp, têåp àoân hâng àêìu thïë giúái vúái nhûäng trao quìn”, “phất triïín liïn tc”, TQM, “têìm nhịn chung”, àùåc tđnh ca chng, cng nïn àổc nố Chng tưi tun bưë “giấ trõ chia sễ”, v.v hốa chó lâ nhûäng khấi niïåm àûúåc nhû vêåy khưng phẫi vị chng tưi lâ tấc giẫ, mâ chđnh búãi cêåp nhêåt lẩi tûâ nhûäng cấi, mưåt sưë trûúâng húåp, àúâi vị nhûäng bâi hổc qu bấu mâ nhûäng doanh nghiïåp hâng tûâ thïë k XIX àêìu nây cố thïí àem lẩi cho chng ta Tuy nhiïn nhiïìu àiïìu chng tưi tịm thêëy àậ khiïën chng Theo chng tưi àûúåc biïët, viïåc nghiïn cûáu vâ viïët mưåt tưi kinh ngẩc Cấc huìn thoẩi sp àưí Cấc khn mêỵu cën sấch nhû thïë nây chûa tûâng àûúåc lâm trûúác àêy truìn thưëng cng vêåy Cố chng tưi cẫm thêëy lẩc hûúáng, Chổn mưåt nhốm cấc cưng ty hâng àêìu àậ àûáng vûäng cố nhûäng chûáng cûá àấnh thùèng vâo cấc quan niïåm vâ qua thûã thấch ca thúâi gian (nùm thânh lêåp trung bịnh vâo kiïën thûác trûúác àêy Chng tưi phẫi hổc cấch qụn, phẫi khoẫng 1897), chng tưi nghiïn cûáu cấc cưng ty nây vûát bỗ khn mêỵu c àïí xêy dûång nhûäng khn mêỵu sûå so sấnh vúái mưåt nhốm cấc cưng ty so sấnh vúái “tíi àúâi” múái, àưi tûâ cùn bẫn! Nghiïn cûáu tưën mêët sấu nùm tûúng tûå, nhûng khưng cố àûúåc mûác thânh cưng nhû nhûäng Nhûng khoẫng thúâi gian dâi àố quẫ lâ àấng giấ àïën tûâng cưng ty hâng àêìu kïí trïn Chng tưi quan hổ tûâ pht mưåt! khúãi nghiïåp, àẩt quy mư trung bịnh, àẩt quy mư Khi nhịn lẩi cưng trịnh ca mịnh, chng tưi nhêån rộ lúán Chng tưi quan hổ thẫo lån, thûúng thuët, râng hún hïët àiïìu nây: hêìu nhû cng cố thïí xêy dûång tưìn tẩi qua nhûäng thay àưíi lúán ca thïë giúái: àẩi chiïën thïë mưåt doanh nghiïåp hâng àêìu Àẩi àa sưë cấc nhâ quẫn l úã XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN LÚÂI NỐI ÀÊÌU 12 13 mổi cêëp àưå cố thïí hổc vâ ấp dng nhûäng bâi hổc tûâ nhûäng cưng ty hâng àêìu Theo chng tưi, tûâ chng ta cố thïí tûâ boó nhỷọng quan niùồm sai lờỡm rựỗng quyọ aồo cuóa phất triïín” ca mưåt cưng ty ph thåc vâo viïåc nố àûúåc dêỵn dùỉt LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU búãi mưåt sưë nhâ lậnh àẩo cố phêím chêët àùåc biïåt vâ siïu hẩng mâ nhûäng ngûúâi khấc khưng thïí hổc hóåc vúái túái àûúåc Chng tưi hy vổng cấc bẩn sệ gùåt hấi àûúåc nhiïìu àiïìu tûâ cën sấch nây Vúái hâng trùm vđ d c thïí, chng tưi hy Vâo ngây 14-03-1994, chng tưi àûa bẫn thẫo sau cng vổng cố thïí thc àêíy cấc bẩn cố nhûäng hânh àưång ca cën Xêy Dûång Àïí Trûúâng Tưìn cho nhâ xët bẫn Nhû tưí chûác ca mịnh Chng tưi hy vổng nhûäng khấi têët cẫ nhûäng tấc giẫ khấc, chng tưi cố nhûäng hy vổng vâ niïåm vâ khn mêỵu ca chng tưi sệ in sêu vâo trđ ốc bẩn, ûúác mú cho cưng trịnh ca mịnh, song khưng bao giúâ chng gip bẩn cố nhûäng suy nghơ àng àùỉn kinh doanh tưi cho phếp nhûäng hy vổng àố trúã thânh vộ àoấn bịnh Chng tưi hy vổng bẩn cố thïí thu àûúåc nhûäng kiïën thûác bưí thûúâng Chng tửi biùởt rựỗng ùớ coỏ ỷỳồc mửồt quyùớn saỏch ủch vâ tiïëp tc truìn cho nhûäng ngûúâi khấc Trïn hïët, thânh cưng, phẫi cố àïën 10 hay 20 cën sấch khaỏc bựỗng chuỏng tửi mong baồn coỏ ỷỳồc sỷồ tỷồ tin vaõ caóm hỷỏng rựỗng hoựồc hỳn noỏ chũm dờỡn vâo qụn lậng! Hai nùm sau, viïët nhûäng bâi hổc úã àêy khưng chó ấp dng cho ngûúâi khấc lúâi giúái thiïåu cho lêìn xët bẫn nây, chng tưi thêåt sûå kinh Chđnh bẩn cố thïí hổc vâ ấp dng chng Chđnh bẩn cố thïí ngẩc trûúác thânh cưng ca cën sấch: hún 40 lêìn xët bẫn xêy dûång nïn mưåt cưng ty hâng àêìu trïn toân thïë giúái, àûúåc dõch 13 ngưn ngûä, lâ cën sấch bấn chẩy nhêët úã Bùỉc M, Nhêåt Bẫn, Nam M vâ nhiïìu nûúác chêu Êu khấc JCC V JIP Cố nhiïìu cấch àấnh giấ mûác àưå thânh cưng ca mưåt Stanford, California cën sấch, song theo chng tưi àiïìu quan trổng nhêët lâ 3-1994 chêët lûúång àưåc giẫ ca nố Xët hiïån trûúác tiïn trïn hâng loẩt túâ bấo, tẩp chđ, cën sấch nây mau chống cố àûúåc mưåt sưë lûúång àưåc giẫ vâ gêy mưåt chỵi phẫn ûáng dêy chuìn theo kiïíu truìn miïång Vâ àêy, àưåc giẫ chđnh lâ àiïìu quan trổng nhêët Cấi gị lâ giấ trõ thûåc sûå ca mưåt cën sấch? XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU 14 15 Hoân toân khưng phẫi lâ giấ bịa ca nố Àưëi vúái mưåt ngûúâi vâ mûác àưå thânh cưng cho rêët nhiïìu ngûúâi khấc cưë gùỉng bêån rưån, giấ cẫ ca mưåt cën sấch chùèng lâ gị cẫ so vúái thúâi noi theo Rộ râng lâ Packard vâ nhûäng “àẩi gia” khấc khưng gian cêìn àïí àổc vâ hiïíu nố, nhêët lâ àưëi vúái nhûäng cën phẫi lâ nhûäng “ngûúâi khưíng lưì” tûâ lc khúãi àêìu, ngûúåc sấch hịnh thânh trïn nghiïn cûáu vâ tûúãng nhû cën sấch lẩi, hổ cng cố nhûäng khúãi nghiïåp khiïm töën nhû bao ngûúâi cuãa chuáng töi Àa sưë mổi ngûúâi khưng àổc hïët cấc cën khấc, rưìi tûâ nhûäng doanh nghiïåp nhỗ bế hổ àậ lêåp nïn sấch mâ hổ mua Do àố chng tưi khưng chó ngẩc nhiïn vïì àûúåc nhûäng têåp àoân thânh cưng vâ trûúâng tưìn nhêët trïn sưë ngûúâi àậ mua, mâ côn vïì sưë ngûúâi àậ thûåc sûå àổc nố Rêët thïë giúái Mưåt lậnh àẩo ca mưåt cưng ty nhỗ àậ nối: “Nhûäng nhiïìu ngûúâi bêån rưån, tûâ cấc CEO vâ cấc nhâ quẫn trõ cao cêëp àiïìu hổ àậ lâm vâ àẩt àûúåc cho chng tưi sûå tûå tin vâ cẫ cho àïën nhûäng doanh nhên tham vổng, lậnh àẩo cấc tưí chûác hịnh mêỵu àïí noi theo.” phi lúåi nhån, cấc nhâ àêìu tû, nhâ bấo, nhâ quẫn l trễ, têët Hai lâ, nhûäng ngûúâi thûåc sûå quan têm àïën kinh doanh cẫ àïìu àậ dânh cho Xêy Dûång Àïí Trûúâng Tưìn mưåt cht thúâi ln tịm kiïëm nhûäng ngun tùỉc cú bẫn àậ àûúåc thûã thấch gian, ngìn tâi ngun qu giấ nhêët ca hổ qua thúâi gian, hổ khưng mêëy quan têm àïën nhûäng khấi Theo chng tưi, lûúång àưåc giẫ to lúán ca cën sấch nây niïåm, hịnh mêỵu vïì quẫn trõ mang tđnh thúâi thûúång, nhêët lâ bưën ngun nhên cú bẫn Mưåt laâ, yá tûúãng xêy dûång thúâi Thïë giúái àang thay àưíi vúái mưåt tưëc àưå chống mùåt, mưåt cưng ty to lúán vâ trûúâng tưìn thûåc sûå àậ gêy cẫm hûáng nhûng àiïìu àố khưng cố nghơa lâ ngûúâi khưng nïn tiïëp cho rêët nhiïìu ngûúâi Chng tưi àậ gùåp nhiïìu nhâ quẫn trõ tc tịm kiïëm nhûäng giấ trõ cú bẫn àậ àûúåc thûã thấch qua trïn thïë giúái, hổ àïìu khao khất tẩo mưåt àiïìu gị àố to lúán thúâi gian! Ngûúåc lẩi, hún bao giúâ hïët ngûúâi ta rêët cêìn nhûäng hún, dâi hún bẫn thên hổ - àố lâ mưåt tưí chûác vúái nhûäng giấ trõ êëy Têët nhiïn lâ chng ta ln cêìn tịm kiïëm nhûäng giấ trõ trûúâng tưìn theo thúâi gian, mưåt tưí chûác tưìn tẩi khưng tûúãng vâ giẫi phấp múái - cấc khấm phấ vâ phất minh chó àïí kiïëm lúåi nhån, chõu àûúåc thûã thấch ca thúâi gian chùèng phẫi àậ thc àêíy sûå tiïën bưå ca loâi ngûúâi àố sao? cố khẫ nùng liïn tc tûå àưíi múái tûâ bïn Tuy nhiïn, vêën àïì chđnh àưëi vúái cấc tưí chûác ngây Khưng chó úã cấc nhâ lậnh àẩo cấc têåp àoân kinh doanh khưng phẫi lâ thiïëu cấc tûúãng quẫn trõ múái (ngûúåc lẩi, cố lúán, chng tưi nhêån thêëy àưång cú trïn úã cẫ nhûäng nhâ quấ nhiïìu tûúãng nhû thïë!), mâ ch ëu lâ úã chưỵ thiïëu ht quẫn l cấc doanh nghiïåp vûâa vâ nhỗ Nhûäng ngûúâi cấc ngun tùỉc, giấ trõ cú bẫn cng nhû sûå thêët baåi nhû David Packard, George Merck, Walt Disney, Masaru viùồc aỏp duồng caỏc nguyùn tựổc ờởy Bựỗng cấch trúã vïì vúái cấc Ibuka, Paul Galvin vâ William McKnight - nhûäng ngûúâi àûúåc ngun tùỉc cú bẫn, cấc nhâ quẫn l sệ àống gốp àûúåc xem nhû Thomas Jefferson vâ James Madison ca giúái doanh nhiïìu hún cho tưí chûác ca hổ, hún lâ chẩy theo cấc tûúãng nhên - thêåt sûå àậ àùåt mưåt loẩt cấc tiïu chín vïì giấ trõ thúâi thûúång, múái mễ vïì quẫn trõ XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU 16 17 Ba lâ, vúái nhûäng khấi niïåm Xêy Dûång Àïí Trûúâng Tưìn, cấc nhâ quẫn l cố thïí thûåc hiïån nhûäng thay àưíi giai àoẩn chuín tiïëp mâ khưng cêìn phấ bỗ nïìn tẫng ban àêìu ca cưng ty (hóåc mưåt sưë trûúâng húåp, GỊN GIÛÄ Cấc giấ trõ vâ mc tiïu cưët lội cấc khấi niïåm nây gip xêy dûång cấc nïìn tẫng àố tûâ àêìu) Trấi vúái suy lån thưng thûúâng, àïí àấp lẩi sûå thay àưíi tûâ thïë giúái bïn ngoâi, cêu hỗi àùåt khưng phẫi lâ “Chng ta nïn thay àưíi nhû thïë nâo?” mâ phẫi lâ “Chng ta àẩi diïån cho cấi gị, vâ tẩi chng ta tưìn tẩi?” Chó àiïìu àố khưng THAY ÀƯÍ I Thûå c hâ n h hoẩ t àưång vâ vùn hốa Chiïën lûúåc vâ mc tiïu c thïí TĐNH LIÏN T C V THAY ÀƯÍ I TRONG CẤ C CƯNG TY H N G ÀÊÌ U nïn thay àưíi Côn lẩi, cố thïí thay àưíi mổi thûá khấc Nối mưåt cấch khấc, cấc cưng ty hâng àêìu phẫi phên biïåt rêët rộ cấc giấ trõ cưët lội vâ cấc mc tiïu dâi hẩn (lâ nhûäng ëu tưë khưng bao giúâ thay àưíi) vúái cấc chiïën lûúåc kinh doanh vâ thûåc hânh hoẩt àưång (lâ nhûäng ëu tưë cêìn thay àưíi àïí thđch ûáng vúái àiïìu kiïån bïn ngoâi) Àiïìu nây trúã nïn àùåc biïåt quan trổng àưëi vúái cấc tưí chûác gùåp nhûäng thay àưíi lúán, nhû cưng ty vïì qëc phông Rockwell thúâi gian chiïën tranh lẩnh kïët thc, cưng ty hâng tiïu dng Southern Company thúâi k thẫ nưíi giấ cẫ, cưng ty sẫn xët thëc lấ UST àiïìu kiïån phong trâo phẫn àưëi ht thëc lấ ngây câng tùng trïn thïë giúái, hay cưng ty gia àịnh nhû Cargill thúâi gian bùỉt àêìu cố nhûäng nhâ lậnh àẩo tûâ bïn ngoâi tham gia, nhûäng cưng ty vúái nhûäng nhâ lậnh àẩo huìn thoẩi nhû Advanced Micro Devices vâ Microsoft cêìn vûúåt qua cấi bống ca nhûäng ngûúâi tâi ba àố v.v nhúã bẫn thên vïì sûå phên biïåt rộ râng giûäa nhûäng àiïìu cưët lội vâ nhûäng àiïìu khưng cưët lội, nhûäng cấi khưng bao giúâ thay àưíi àûúåc vâ nhûäng cấi cêìn thay àưíi Mưåt vđ d, cấc lậnh àẩo ca têåp àoân Hewlett-Packard ln nhêën mẩnh têìm quan trổng ca sỷồ phờn biùồt naõy, giuỏp cho moồi ngỷỳõi thờởy rựỗng mổi thay àưíi cấch vêån hânh, cấc chín vùn hốa vâ chiïën lûúåc kinh doanh àïìu khưng cố nghơa lâ lâm mêët ài tinh thêìn ca “HP Way” - “Àûúâng lưëi ca HP.” So sấnh cưng ty vúái quay hưìi chuín, bấo cấo thûúâng niïn ca HP vâo nùm 1995 àậ nhêën mẩnh nây: “Con quay hưìi chuyùớn ỷỳồc sỷó duồng ùớ giỷọ thựng bựỗng cho taõu thy, bay vâ vïå tinh sët mưåt thïë k qua, bựỗng caỏch kùởt hỳồp sỷồ bùỡn vỷọng cuóa mửồt bấnh xe bïn vúái chuín àưång tûå ca mưåt khung Tûúng tûå, nhûäng àùåc tđnh bïìn vûäng ca HP dêỵn dùỉt, hûúáng dêỵn chng ta vûâa dêỵn dùỉt thõ Ngay cẫ nhûäng cưng ty hâng àêìu mâ chng tưi nối túái trûúâng, vûâa thđch ûáng àûúåc vúái nhûäng thay àưíi cưng cën sấch nây cng cêìn thûúâng xun phẫi tûå nhùỉc nghïå vâ thõ trûúâng.” Johnson & Johnson sûã dng quan XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU 18 19 niïåm nây nhû mưåt thấch thûác vúái cêëu trc tưí chûác ca hổ, Mae, Granite Rock, Molex vaõ Telecare cho ùởn nhỷọng cửng nhựỗm àưíi múái cấc quy trịnh hoẩt àưång lc vêỵn giûä ty múá i nưí i lïn nhû Bonneville Intl, Cypress, GSD& M, vûäng cấc tûúãng cưët lội, cấc tû tûúãng cưët lội nïu bẫn Landmark Communications, Manco, MBNA, Taylor Tđn àiïìu (Credo) ca têåp àoân Côn úã têåp àoân 3M, hổ cố Corporation, Sunrise Medical vâ WL Gore v.v Bấo chđ nối mưåt quët àõnh gêy ngẩc nhiïn lúán cho giúái kinh doanh: chung thûúâng cố khuynh hûúáng dêỵn dùỉt chng ta quan bấn hïët cấc bưå phêån khưng cố khẫ nùng cẫi tiïën ca cưng têm àïën cấc cưng ty nưíi tiïëng cẫ chng thânh ty, qua àố têåp trung cng cưë mc àđch dâi ca hổ, àố cưng hay thêët bẩi Tuy nhiïn vêỵn cố nhûäng cưng ty khấc lâ giẫi quyùởt caỏc vờởn ùỡ chỷa ỷỳồc giaói quyùởt bựỗng nhỷọng chó quan têm àïën cấc ngun tùỉc cú bẫn, trấnh sûå quan têm cẫi tiïën Thêåt sûå nïëu cố mưåt bđ quët úã nhûäng cưng ty vơ àẩi ca dû lån, êm thêìm tẩo viïåc lâm, àống gốp cho xậ hưåi vâ trûúâng tưìn thị àố chđnh lâ khẫ nùng quẫn l nhûäng thay Chng tưi cẫm thêëy lẩc quan rựỗng coỏ nhiùỡu cửng ty nhỷ vờồy ửới vaõ sûå liïn tc - mưåt àiïìu cêìn phẫi àûúåc bùỉt båc thûåc mâ vêỵn cố àûúåc cấc võ trđ vûäng chùỉc trïn thûúng trûúâng hiïån mưåt cấch cố thûác, úã nhûäng cưng ty hâng àêìu trïn thïë giúái Bưën lâ, cấc cưng ty hâng àêìu cố thïí xem cën sấch ca chng tưi nhû lâ mưåt sûå khùèng àõnh vâ cưng nhêån cho cấc XÊY DÛÅ N G ÀÏÍ TRÛÚ N G TƯÌ N TRONG MƯÅ T MƯI TRÛÚ N G TO N CÊÌ U , ÀA VÙN HỐ A phûúng phấp kinh doanh ca hổ Cën sấch nây chó múái nối túái mưåt sưë cưng ty hâng àêìu, thûåc tïë cố rêët Do mûúâi bẫy sưë mûúâi cưng ty hâng àêìu àûúåc nhiïìu cưng ty àẩt têìm cúä nhû vêåy, thåc mổi loẩi lúán, nghiïn cûáu úã àêy cố tr súã chđnh àùåt tẩi M, thoẩt tiïn, nhỗ, cưng ty nhâ nûúác vâ cưng ty tû nhên, cưng ty nưíi tiïëng chng tưi cố cht bùn khón vïì viïåc cấc khấi niïåm cú bẫn vâ đt tiïëng tùm v.v Cố thïí kïí thïm mưåt sưë cưng ty hâng àûúåc bân túái úã àêy àûúåc ấp dng úã cấc qëc gia khấc nhỷ ờỡu khửng nựỗm nghiùn cỷỏu cuóa chuỏng tửi nhû Coca- thïë nâo Sau xët bẫn cën sấch nây, chng tưi nhêån Cola, LL.Bean, Levi Strauss, McDonald's, McKinsey vaõ State rựỗng nhỷọng khaỏi niùồm cỳ baón nghiïn cûáu ca Farm v.v cấc cưng ty nhû Nike - chûa àiïìu kiïån vïì thúâi chng tưi àậ àûúåc ấp dng rưång rậi trïn thïë giúái, cấc gian - cng cố thïí àûúåc xem nhû gêìn àiïìu kiïån àïí lổt mưi trûúâng vùn hốa khấc Bẫn thên cấc tấc giẫ àậ ài vâo danh sấch nây Ngoâi ra, côn rêët nhiïìu cưng ty đt tiïëng rêët nhiïìu núi trïn thïë giúái (cố lệ chó trûâ Nam Cûåc!) àïí tùm hún (đt nhiïìu mang tđnh “êín dêåt”, tấch biïåt), nhûng tham gia cấc hưåi thẫo, thuët trịnh cng nhû lâm viïåc vúái cng lâ nhûäng cưng ty hâng àêìu Danh sấch nây gưìm cẫ nhiïìu cưng ty khấc Chng tưi àậ lâm viïåc úã mưåt loẩt nhûäng cưng ty nùm nhû Cargill, Edward D Jones, Fannie cấc qëc gia vúái nïìn vùn hốa khấc nhau, cố thïí kïí úã àêy XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU 20 21 75 John Taylor, Storming the Magic Kingdom (New York: Ballantine Books, 1987) 92 Peter F Drucker, Concept of the Corporation (New York: John Day, 1972) 76 Lêëy tûâ loẩt bâi giẫng “Ngìn gưëc tû hiïån àẩi” ca Alan Charles Kors – giấo sû lõch sûã Àẩi hổc Pennsylvania 93 Peter F Drucker, Management: Tasks, Responsibilities, Practices (New York: Harper & Row, 1985) 77 Àïí hiïíu rộ vïì hổc thuët tiïën hoáa, xin xem thïm “Biology” cuãa Norman K Wessells & Janet L Hopson (New York: Random House, 1988), caác chûúng 9-15, 19, 41-43 94 David Packard, phất biïíu vúái àưåi ng àâo tẩo ca cưng ty ngây 08-03-1960, tâi liïåu cöng ty cung cêëp 78 Xem thïm Miracle at Philadelphia – The Story of the Constitutional Convention: May to September, 1787, Catherine D Bowen (Boston: Little, Brown, 1966) 79 F Scott Fitzgerald, The Crack-up (1936) 80 Phoãng vêën cuãa tấc giẫ, ngây 17-07-1992 81 Merck & Company, Management Guide, Corporate Policy Statement, 03-02-1989 82 Do Don Petersen viïët vaâo chûúng nây àổc bẫn thẫo ca chng tưi, 01-1994 83 George W.Merck, “An Essential Partnership – The Chemical Industry and Medicine,” bâi phất biïíu trûúác Hiïåp hưåi hốa chêët Hoa K, ngây 22-04-1935 84 Bấo cấo thûúâng niïn cưng ty nùm 1991 85 David Bollier vaâ Kirk O.Hansen, Merck & Co., (A-D), Business Enterprise Trust Case, No 90-013 86 George W Merck, bâi phất biïíu tẩi Medical College of Virginia at Richmond, 01-12-1950, tâi liïåu cưng ty Merck & Company cung cêëp 87 “Chas Pfizer: Successful Upstart,” Forbes, 15-12-1962 88 Ranganath Nayak & John M Ketteringham, Break-throughs! (New York: Rawson Associates, 1986), 130-150; Nick Lyons, The Sony Vision (New York: Crown, 1976), XV-XVII 89 Robert L Shook, Turnaround: The New Ford Motor Company (New York: Prentice - Hall, 1990) 90 Tin tûác Detroit, 14-11-1916, trñch búãi Lacey 91 Robert Lacey, Ford - The Men and the Machine (New York: Ballantine Books, 1986) 95 David Packard, “A Management Code of Ethics,” phất biïíu trûúác Hiïåp hưåi Quẫn trõ M (American Management Association), San Francisco, CA, 24-01-1958 96 Thû nöåi bưå cho nhên viïn “From Our President’s Desk”, 111961, tâi liïåu cưng ty cung cêëp 97 Dave Packard, “Cấc mc tiïu ca cưng ty Hewlett-Packard”, 011957; tâi liïåu cöng ty cung cêëp 98 John McDonald, “The Men Who Made TI,” Fortune, 11-1961 99 Running Things With a Slide Rule, Business Week, 27-04-1968 100 The Men Who Made TI, Fortune, 11-1961 101 “Running Things With a Slide Rule,” Business Week, 27-04-1968 102 “Texas Instruments: Pushing Hard into Consumer Markets,” Business Week, 24-081974 103 “Heat on the Watch Industry,” Business Week, 05-05-1980 104 Bâi phất biïíu nưåi bưå ca David Packard vúái cấc giấm àưëc, nhêën mẩnh têìm quan trổng ca sûå àống gốp cho xậ hưåi, khưng phẫi chó quan têm àïën thõ phêìn vâ quy mư 105 Lawrence G Foster, A Company that Cares (New Brunswick, NJ: Johnson & Johnson, 1986) 106 R W Johnson, Jr., “Try Reality” – mưåt quẫng cấo nhỗ viïët vâo nùm 1935 107 Francis J Aguilar and Arvind Bhambri, (Johnson & Johnson (A),” Harvard Business School Case No 384-053 108 Warren Bennis, On Becoming a Leader (Reading, MA: Addison - Wesley, 1989) 109 Francis J Aguilar and Arvind Bhambri, (Johnson & Johnson (A),” Harvard Business School Case No 384-053 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN CH THĐCH 528 529 110 “Bristol - Meyers Prescription for Profits,” Dun’s Business Month, 12-1982 127 Trao àưíi vúái cấc tấc giẫ tẩi mưåt hưåi nghõ úã Àẩi hổc Stanford, 10-1991 111 Xem E E Tauber, Boeing in Peace and War (Enumaclaw, WA: TABA, 1991); Robert J Serling, Legend and Legacy: The Story of Boeing and Its People (New York: St Martin’s Press, 1992); Harold Mansfield, Vision (New York: Popular Press, 1966 128 “Philip Morris: Unconventional Wisdom,” Forbes, 01-01-1971 112 Trđch tûâ “Gamble in the Sky,” Time, 19-07-1954, vâ “Accelerating the Jet Age,” Nation’s Business, 08-1967 113 Robert J Serling, Legend and Legacy: The Story of Boeing and Its People (New York: St Martin’s Press, 1992) 114 Harry Mark Petrakis, The Founder’s Touch (New York: McGraw - Hill, 1965) 115 Robert W Galvin, The Idea of Ideas (Schaumburg, IL: Motorola University Press, 1991) 116 “For Which We Stand - A Statement of Purpose, Principles, and Ethics,” êën phêím nưåi böå cuãa Motorola, 1988 117 Robert O’Brien, Marriott: The J Willard Marriott Story (Salt Lake City: Deseret, 1987) 118 “Staying Power,” Vis a Vis, 02-1981 119 Robert O’Brien, Marriott: The J Willard Marriott Story (Salt Lake City: Deseret, 1987) 120 “Money, Talent, and the Devil by the Tail: J Willard Marriott,” Management Review, 01-1985 121 Baáo caáo thûúâng niïn nùm 1988 cuãa Marriott 122 “Howard Johnson Tries a Little Harder,” Business Week, 29-091973; “HoJos will Repaint its Roof,” Business Week, 13-12-1982; “How a Great American Franchise Lost its Way,” Forbes, 30-121985; “The Sad Case of the Dwindling Orange Roofs,” Forbes, 03-12-1985 123 “HoJos will Repaint its Roof,” Business Week, 13-12-1982; “How a Great American Franchise Lost its Way,” Forbes, 30-12-1985 124 Phoãng vêën vúái Ross Millhauser, New York Times, 25-01-1979 125 “Voyage into the Unknown,” Forbes, 01-12-1971 126 Fortune, 08-05-1989 129 “How Philip Morris Diversified Right,” Fortune, 23-10-1989 130 “Can He Keep Philip Morris Growing,” Fortune, 06-04-1992 131 “How Philip Morris Diversified Right,” Fortune, 23-10-1989 132 Trûúác thêåp niïn 1950, Philip Morris dûúâng nhû chûa cố mưåt tû tûúãng cưët lội Àoẩn nây ch ëu nối vïì quậng thúâi gian tûâ giûäa nhûäng nùm 1950 trúã vïì sau Àêy lâ cưng ty hâng àêìu nhêët nghiïn cûáu ca chng tưi chó hịnh thânh tû tûúãng cưët lội mưåt thúâi gian khấ sau thânh lêåp 133 Mildred Houghton Comfort, William L McKnight, Industrialist (Minneapolis: T.S Denision, 1962); Virginia Huck, Brand of the Tartan - The 3M Story (New York: Appleton - Century - Crofts, 1955); Our Story So Far (St Paul, MN: 3M Company, 1977); “Getting to Know Us,” êën phêím ca 3M; vâ nhiïìu bâi bấo khaác 134 Alden Hatch, American Express 1850-1950: A Century of Service (Garden City, NY: Country Life Press,1950); Jon Friedman and John Meechan, House of Cards: Inside the Troubled Empire of American Express (New York: Putman, 1992); “Eight Principles: Lou Gerstner Discusses the Staying Power of Corporate Philosophy,”, TRS Express (American Express Publication), 121987; Peter Grossman, American Express: The Unofficial History 135 E E Tauber, Boeing in Peace and War (Enumaclaw, WA: TABA, 1991), Robert J Serling, Legend and Legacy (New York: St Martin’s Press, 1992); Harold Mansfield, Vision (New York: Popular Press, 1966); Boeing statement of mission and values, courtesy Boeing Corporation; “Accelerating the Jet Age,” Nation’s Business, 08-1967 136 Harold van B Cleveland and Thomas F Huertas, Citibank 18121970 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985); Richard B Miller, Citicorp: The Story of a Bank in Crisis (New York: McGraw - Hill, 1993); Robert B Levering, The 100 Best Companies to Work for in America (New York: New American Library, 1984), 43; “Our Future” vâ “Ethical Choises,” êën phêím nưåi bưå ca Citicorp XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN CH THĐCH 530 531 137 Henry Ford, II, The Human Environment and Business (New York: Weybright & Talley, 1970); Robert L Shook, Turnaround: The New Ford Motor Company (New York: Prentice – Hall, 1990); Anne Jardin, The First Henry Ford (Colonial Press, 1970); Robert Lacey, Ford – The Men and the Machine (New York: Ballantine Books, 1986); American Legend and This is the Ford Motor company, Ford corporation publications; Ford at Fifty (New York: Simon & Schuster, 1953) 138 Ronald G Greenwood, Managerial Decentralization: A Study of the General Electric Philosophy (Lexington, MA: Lexington Books, 1974); Robert Conot, Thomas A Edison – A Streak of Luck (New York: Da Capo Press, 1979); The General Electric Story (Schenectady, NY: Hall of History Foundation, 1981), volumes & 2; Noel M Tichy and Stratford Sherman, Control Your Destiny or Someone Else Will (New York: Doubleday Currency, 1993); “1956 Statement of GE’s Company Objectives” 139 “Objectives of the “Hewlett-Packard Company,” 01-1957, cöng ty Hewlett-Packard cung cêëp, phỗng vêën William Hewlett vâ John Young; cấc êën phêím nưåi bưå 140 Thomas J Watson, Father, Son, & Company (New York: Bantam Books, 1990); Thomas J Watson, Jr., A Business and its Beliefs (New York: McGraw – Hill, 1963); “IBM Yesterday and Today,” corporate publication; Lou Mobley and Kate McKeown, “Beyond IBM; IBM 75th Anniversary,” Think, September 1989 141 “Our Credo,” courtesy of Johnson & Johnson Company; Francis J.Aguilar and Arvind Bhamri, “Johnson & Johnson (B),” Harvard Business School Case No 384-054; James E Burke, letter “One Hundred Years,” published in A Company that Cares (New Brunswick, NJ: Johnson & Johnson, 1986); cng nhiïìu bâi bấo vâ ngoâi cưng ty 142 Robert O’Brien, Marriott: The J Willard Marriot Story (Salt Lake City: Deseret, 1987); Marriott in 1988 Annual Report; various articles 143 Merck & Company, “Statement of Corporate Objectives,” courtesy Merck & Company, Merck Century Celebration Videos, courtesy Merck & Company; Values and Visions: A Merck Century (Rahway, NJ: Merck, 1993); cấc tâi liïåu nưåi bưå cöng ty cung cêëp 144 For Which We Stand – A Statement of Purpose, Principles, and Ethics, Motorola internal publication, 1988; Robert W Galvin, The Idea of Ideas (Schaumburg, IL: Motorola University Press, 1991); cấc bâi bấo 145 Trđch tûâ “Nordstrom History,” company publication, talk by Bruce Nordstrom at Stanford Business School, 1991; cng nhiïìu bâi bấo khấc 146 “How Philip Morris Diversified Right,” Fortune, 23 October 1989; “Voyage into the Unknown,” Forbes, 01-12-1971; “Philip Morris: Unconventional Wisdom,” Forbes, 01-01-1971”; “Can He Keep; Philip Morris Growing,” Fortune, 06-04-1992; Interview with Ross Millhauser, NY Times 25-01-1979; “The Two Tier Market Still Lives,” Forbes, 01-03-1974; “A Machine That Will Sell Anything,” Business Week, 04-03-1967 147 “Facts about Procter & Gamble,” company publication, 1988, 6; Oscar Schisgall, Eyes on Tomorrow: The Story of Procter & Gamble (New York: Doubleday, 1981); It Floats: The Story of Procter & Gamble (New York: Rinehart, 1958) 148 Akio Morita, Made in Japan (New York: Dutton, 1986), especially pages147-48; Nick Lyons, The Sony Vision (New York: Crown, 1976) Chapter 1; Genryu – Sony Challenge 1946-1968, special collection of Sony Management Newsletters, 40th anniversary edition (Tokyo: Sony, 1986) 149 Sam Walton with John Huey, Sam Walton: Made in America (New York: Doubleday, 1992); Vance Trimble, Sam Walton (New York: Dutton, 1990); company interviews 150 “The Wonderful Worlds of Walt Disney,” company publication, 1966; Schickel, Richard, The Disney Version (New York: Simon & Schuster, 1968); John Taylor, Storming the Magic Kingdom (New York: Ballantine Books, 1987); Disney University Employee Brochure and Course Offerings, from In Search of Excellence Video on Disney, the Tom Peters Group, Palo Alto, CA; Joe Fowler, Prince of the Magic Kingdom: Michael Eisner and the XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN CH THĐCH 532 533 Re-Making of Disney (New York: Wiley, 1991); Marc Eliot, Walt Disney: Hollywood’s Dark Prince (New York: Birch Lane Press, 1993); caác phỗng vêën ca tấc giẫ 151 Robert B.Cialdini, Influence (New York: Quill, 1984); Philip G Zimbardo and Michael R Leippe, The Psychology of Attitude Change and Social Influence (New York: McGraw – Hill, 1991) 152 Thû cuãa John F Welch cho nhên viïn GE, 04-10-1991 153 “Feisty P&G Profile,” Publishers Weekly, 02-08-1993 154 Francis J Aguilar and Arvind Bhamri, “Johnson & Johnson (A),” Harvard Business School Case No 384-053 155 Thomas J Watson, Jr., A Business and Its Beliefs (New York: Columbia University Press, 1963) 156 Sam Walton with John Huey, Sam Walton: Made in America (New York: Doubleday, 1992) 166 Sam Walton with John Huey, Sam Walton: Made in America (New York: Doubleday, 1992) 167 Thomas J Watson, Jr., A Business and Its Beliefs (New York: Columbia University Press, 1963) 168 Robert O’Brien, Marriott: The J Willard Marriot Story (Salt Lake City: Deseret, 1987) 169 Robert W Galvin, The Idea of Ideas (Schaumburg, IL: Motorola University Press, 1991) 170 Khựổc bựỗng ửỡng trùn tỷỳõng truồ sỳó chủnh cuóa Boeing 171 Ghi chếp sưí tay ca Henry Ford Tûâ hưì sú lûu trûä Ford ca Edison Institute, trđch búãi Robert Lacey “Ford: The Men and the Machine” (New York: Ballantine Books, 1986) 172 “Nordstrom Gets the Cold,” Stores, 01-1990 157 “Memorable Years in P&G History.” Company publication 173 Mưåt cấc tấc giẫ àậ tûâng lâm viïåc trûåc tiïëp vúái nhâ quẫn l nây tẩi HP 158 Phỗng vêën ca tấc giẫ vúái John Young, 17-04-1992 174 Bartlett’s Familiar Quotations, Fifteenth Edition, 686 159 Thomas J Watson, Jr., A Business and Its Beliefs (New York: Columbia University Press, 1963) 175 Tsueneto Ikeda, “Marasu Ibuka”, unpublished research paper, Stanford University Graduate School of Business, 11-1992 160 David Packard, commencement speech, Colorado College, 0106-1964, courtesy Hewlett-Packard Company archives 176 Schickel, Richard, The Disney Version (New York: Simon & Schuster, 1968) 161 Value and Vision: A Merck Century (Rahway, NJ: Merck, 1993) 177 “How Boeing Bet the Company and Won,” Audacity, Winter 1993 162 “Disney Philosophy,” New York Times Magazine, 06-03-1938; Richard Schickel, The Disney Version (New York: Simon & Schuster, 1968); Walt Disney, phất biïíu khai trûúng Disneyland, 18-07-1955; John Taylor, Storming the Magic Kingdom, (New York: Ballantine Books, 1987); Christopher Finch, Walt Disney’s America (New York: Abbeville Press, 1978) 178 Robert J Serling, Legend and Legacy: The Story of Boeing and Its People (New York: St Martin’s Press, 1992) 163 Trịnh bây c thïí, rộ râng úã cấc cưng ty: HP, J&J, Merck, Motorola, Sony, Walt Disney; trịnh bây giấn tiïëp, ng úã cấc cưng ty: 3M, Boeing, Ford, GE, Marriot, Philip Morris, Wal-Mart 180 H Ingells, The McDonnell Douglas Story 164 Robert W Galvin, The Idea of Ideas (Schaumburg, IL: Motorola University Press, 1991) 165 Oscar Schisgall, Eyes on Tomorrow: The Evolution of Procter & Gamble (New York: Doubleday, 1981) 179 Theo baâi “How Boeing Bet the Company and Won”, dûå ấn nây khoẫng 15-16 triïåu USD Chng tưi àem sưë nây so sấnh vúái bấo cấo tâi chđnh vâ thu nhêåp ca Boeing nhûäng nùm 1947-1951 181 “Zooming Airlines Grab for New Jets,” Business Week, 22-051964 182 Robert J Serling, Legend and Legacy: The Story of Boeing and Its People (New York: St Martin’s Press, 1992) 183 Daniel J Boorstin, The Americans: The Democratic Experience (New York: Vintage Books, 1974) XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN CH THĐCH 534 535 184 Noel M Tichy and Stratford Sherman, Control Your Destiny or Someone Else Will (New York: Doubleday Currency, 1993) 205 Harold van B Cleveland and Thomas F Huertas, Citibank 18121970 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985) 185 Robert Slater, The New GE (Homewood, IL: Richard D Irwin, 1993) 206 “James Stillman,” Cosmopolitan, 07-1903 186 Westinghouse 1989 Annual Report 207 Richard B Miller, Citicorp: The Story of a Bank in Crisis (New York: McGraw-Hill, 1993) 187 “Reynolds Gets a Bang out of the Cigarette Brand Explosion,” Fortune, 10-1976 208 Richard B Miller, Citicorp: The Story of a Bank in Crisis (New York: McGraw-Hill, 1993) 188 “Bad News Can Mean Good Growth,” Forbes, 15-11-1968 209 Harry Mark Petrakis, The Founder’s Touch (New York: McGrawHill, 1965) 189 Daniel J Boorstin, The Americans: The Democratic Experience (New York: Vintage Books, 1974) 190 Robert Lacey, Ford: The Men and the Machine (New York: Ballantine Books, 1986) 191 Genryu-Sony Challenge 1946-1968, special collection of Sony Management Newsletters, 40th anniversary edition (Tokyo: Sony, 1986) 210 Robert W Galvin, The Idea of Ideas (Schaumburg, IL: Motorola University Press, 1991) 211 “Motorola Gets Closer to Orbit,” Business Week, 06-081993 212 “Zenith Corporation (C),” Harvard Business School Case Study, No 9-674-095, Rev 8/77 192 Akio Morita, Made in Japan (New York: Dutton, 1986) 213 Sam Walton with John Huey, Sam Walton: Made in America (New York: Doubleday, 1992) 193 Sam Walton with John Huey, Sam Walton: Made in America (New York: Doubleday, 1992) 214 From In Search of Excellence Video on IBM, Tom Peters Group, Palo Alto, CA 194 Vance Trimble, Sam Walton (New York: Penguin Books, 1990) 215 “Robert” lâ mưåt nhên vêåt tûúãng tûúång, àiïín hịnh cho cấc nhên viïn múái tẩi cưng ty Nordstrom Caác kinh nghiïåm cuãa nïu úã àêy àïìu chên thûåc, àûúåc chng tưi tưíng húåp tûâ cấc phỗng vêën vúái cấc nhên viïn, cûåu nhên viïn cưng ty, vúái àưìng ch tõch Jim Nordstrom; cng nhû tûâ cấc tâi liïåu vâ bâi viïët vïì cưng ty naây 195 E E Bauer, Boeing in Peace and War (Enumclaw, WA: TABA, 1991) 196 John Taylor, Storming the Magic Kingdom, (New York: Ballantine Books, 1987) 197 Walt Disney Company Annual Report, 1992 198 “Close Encounters at Columbia Pictures,” Fortune, 01-12-1978 199 T A Heppenheimer, “How IBM Did IT,” Audacity, Winter 1994 200 Thomas J Watson, Jr., Father, Son & Company (New York: Bantam, 1990) 201 “Anatomy of a Turnaround,” Forbes, 01-11-1968 202 Thomas J Watson, Jr., Father, Son & Company (New York: Bantam, 1990) 216 “Nordstrom’s Push East Will Test its Renown For the Best Service,” Wall Street Journal, 01-08-1979 217 Nordstrom orientation packet 218 Robert Levering and Milton Moskowitz, The 100 Best Companies to Work for in America (New York: Doubleday Currency, 1993) 219 “At Nordstrom Stores, Service Comes First - But at a Big Price,” Wall Street Journal, 20-02-1990 203 IBM 75th Anniversary, Think, 09-1989 220 “The Other Nordstrom,” Los Angeles Times, 04-02-1990, Business Section 204 “Where Management Style Sets the Strategy,” Business Week, 23-10-1978 221 Robert Levering, Milton Moskowitz and Michael Katz, The 100 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN CH THĐCH 536 537 Best Companies to Work for in America (New York: New American Library, 1985) 222 “How Disney Does It,” Newsweek, 03-04-1989 223 Chuáng tưi dûåa vâo cấc ngìn tâi liïåu sau nghiïn cûáu vïì nghi thûác (cults): - John J Collins, The Cult Experience: An Overview of Cults, Their Traditions, and Why People Join Them (Springfield, IL: Thomas Books, 1991) - Marc Galanter, M.D., Cult and the New Religious Movements (Washington, DC: American Psychiatric Association, 1989) - Marc Galanter, M.D., “Cults and Zealous Self-Help Movements: A Psychiatric Perspective,” American Journal of Psychiatry, May 1990 - Willa Appel, Cults in America (New York: Holt, Rinehart, 1983) - Robert B Cialdini, Influence – The New Psychology of Modern Persuasion (New York: Quill Press, 1984) - Susan Landa, “Children and Cults: A Practical Guide,” Journal of Family Law, Volume 29, 1990-91 - Literature from the International Cult Education Program, Gracie Station, NY - Literature from Cult Awareness Network, Chicago 224 Thomas J Watson, Jr., Father, Son & Company (New York: Bantam, 1990) 225 Robert Sobel, IBM: Colossus in Transition (New York: Truman Talley Books, 1981) 226 Robert Sobel, IBM: Colossus in Transition (New York: Truman Talley Books, 1981) 227 Thomas J Watson, Jr., Father, Son & Company (New York: Bantam, 1990) Best Companies to Work for in America (New York: New American Library, 1985) 231 F.G “Buck” Rodgers with Robert L Shook, The IBM Way (New York: Harper & Row, 1986) 232 Robert Sobel, IBM: Colossus in Transition (New York: Truman Talley Books, 1981) 233 Disney University Employee Brochure and Course Offerings 234 Ron Zemke and Dick Schaaf, The Service Edge (New York: New American Library, 1989) 235 Schickel, Richard, The Disney Version (New York: Simon & Schuster, 1968) 236 Marc Eliot, Walt Disney: Hollywood’s Dark Prince (New York: Birch Lane Press, 1993) 237 Schickel, Richard, The Disney Version (New York: Simon & Schuster, 1968) 238 From In Search of Excellence Video on Disney, Tom Peters Group, Palo Alto, CA 239 Schickel, Richard, The Disney Version (New York: Simon & Schuster, 1968) 240 Ron Zemke and Dick Schaaf, The Service Edge (New York: New American Library, 1989) 241 Training, August 1989 242 Theo möåt nghiïn cûáu vïì Walt Disney ca mưåt sinh viïn (u cêìu àûúåc giêëu tïn) thuöåc Stanford University Graduate School of Business 243 Phỗng vêën ca chng tưi vúái mưåt nhên viïn àậ lâm viïåc 13 nùm úã cưng ty nây 244 Walt Disney Company annual reports, 1987-1992 228 Thomas J Watson, Jr., Father, Son & Company (New York: Bantam, 1990) 245 Joe Flower, Prince of the Magic Kingdom: Michael Eisner and the Re-Making of Disney (New York: Wiley, 1991) 229 “IBM: A Special Company,” special issue of Think, September 1989, IBM Corporation 246 Quan ca tấc giẫ 230 Robert Levering, Milton Moskowitz and Michael Katz, The 100 247 Joe Flower, Prince of the Magic Kingdom: Michael Eisner and the Re-Making of Disney (New York: Wiley, 1991) XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN CH THĐCH 538 539 248 Vïì quan hïå ca Walt vúái cấc nhên viïn ca ưng, xin xem thïm Marc Eliot, Walt Disney: Hollywood’s Dark Prince (New York: Birch Lane Press, 1993) 249 Marc Eliot, Walt Disney: Hollywood’s Dark Prince (New York: Birch Lane Press, 1993) 250 Richard Schickel, The Disney Version (New York: Simon & Schuster, 1968) 251 Robert Levering and Milton Moskowitz, The 100 Best Companies to Work for in America (New York: Doubleday Currency, 1993) 252 Phỗng vêën ca tấc giẫ vúái cấc nhên viïn P&G; Oscar Schisgall, Eyes on Tomorrow: The Evolution of Procter & Gamble (New York: Doubleday, 1981) 253 “Memorable Year in P&G History,” P&G corporate publication, 17-19; Robert Levering and Milton Moskowitz, The 100 Best Companies to Work for in America (New York: Doubleday Currency, 1993), 375; Alecia Swasy, Soap Opera: The Inside Story of Procter & Gamble (New York: Times Books, 1993), 6-7 254 “Memorable Year in P&G History,” P&G corporate publication 255 “Memorable Year in P&G History,” P&G corporate publication 256 Phỗng vêën ca tấc giẫ, 10-1993 257 “The Character of Procter & Gamble,” speech by John G Smale, 07-11-1986 258 Alecia Swasy, Soap Opera: The Inside Story of Procter & Gamble (New York: Times Books, 1993), chapter 1; caác phỗng vêën ca tấc giẫ vúái cấc Giấm àưëc nhận hiïåu úã P&G, nhûäng ngûúâi tûâng hổc tẩi Stanford Business School 259 “The Character of Procter & Gamble,” text of speech by John G Smale, November 1986; Oscar Schisgall, Eyes on Tomorrow: The Evolution of Procter & Gamble (New York: Doubleday, 1981) 260 Bịnh lån ca Rick Tranquilli vïì “Tide Ones Operation,” bâi phất biïíu ca Smale 261 “A Policy that Guide 118 Years of Steady Growth,” System The Magazine of Business, 12-1924 262 “How to be Happy Thought #2,” Forbes, 15-07-1976; “The Morning After,” Forbes, 22-01-1979 263 Sam Walton with John Huey, Sam Walton: Made in America (New York: Doubleday, 1992) 264 Xem thïm chûúng 265 Ghi laå i tûâ chuyïë n thùm Stanford Business School c a J Nordstrom 266 Darwin, Charles, Ngìn gưëc cấc loaâi (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1991) 267 Our Story So Far (St Paul, MN: 3M Company, 1977) 268 Lawrence G Forster, A Company that Cares (New Brunswick, NJ: Johnson & Johnson, 1986) 269 Elyse Tanouye, “Johnson & Johnson Stays Fit by Shuffling Its Mix of Businesses,” Wall Street Journal, 22-12-1992 270 Lawrence G Forster, A Company that Cares (New Brunswick, NJ: Johnson & Johnson, 1986) 271 Robert O’Brian, Marriott: The J Willard Marriott Story (Salt Lake City: Deseret, 1987) 272 Alden Hatch, American Express 1850-1950: A Century of Service (Garden City, NY: Country Life Press, 1950), chapter 6; Jon Friedman and John Meechan, House of Cards: Inside the Troubled Empire of American Express (New York: Putnam, 1992), chapter 3; “About American Express,” company historical publication 273 Alden Hatch, American Express 1850-1950: A Century of Service (Garden City, NY: Country Life Press, 1950) 274 Jon Friedman and John Meechan, House of Cards: Inside the Troubled Empire of American Express (New York: Putnam, 1992) 275 Sàd 276 “About American Express,” company historical publication; Alden Hatch, American Express 1850-1950: A Century of Service (Garden City, NY: Country Life Press, 1950), 96-108 277 Alden Hatch, American Express 1850-1950: A Century of Service (Garden City, NY: Country Life Press, 1950), 106 278 Phoãng vêën cuãa tấc giẫ XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN CH THĐCH 540 541 279 “How Hewlett-Packard Entered the Computer Business,” HewlettPackard Company archives document 280 Phỗng vêën ca tấc giẫ 281 “Riding the Electronics Boom,” Business Week, 27 February 1960; Harry Mark Petrakis, The Founder’s Touch (New York: McGraw - Hill, 1965) 282 Ngìn gưëc cấc loâi, Darwin 283 Phỗng vêën ca tấc giẫ vúái cấc nhâ quẫn l Wal-Mart theo hổc chûúng trịnh àâo tẩo vïì Quẫn trõ thay àưíi tưí chûác tẩi trûúâng Stanford 284 Noel M Tichy and Stratford Sherman, Control Your Own Destiny of Someone Else Will (New York: Doubleday, 1993) 285 Virginia Huck, Brand of the Tartan - The 3M Story (New York: Appleton-Century-Crofts, 1955), chapter 12 286 Mildred Houghton Comfort, William L McKnight, Industrialist (Mineapolis: T.S.Denison, 1962) 287 Our Story So Far (St Paul, MN: 3M Company, 1977) 288 Virginia Huck, Brand of the Tartan - The 3M Story (New York: Appleton-Century-Crofts, 1955) 289 Our Story So Far (St Paul, MN: 3M Company, 1977) 290 Robert Levering and Milton Moskowitz, The 100 Best Companies to Work for in America (New York: Doubleday Currency, 1993) 291 P Ranganth Nayak and John M Ketteringham, Break-throughs! (New York: Rawson Associates, 1986) 292 Sàd 293 Charles W Cheape, Family Firm to Modern Multinational: Norton Company, A New England Enterprise (Boston: Harvard University Press, 1985), chapter 294 Àêy laâ cm tûâ mâ Tom Peters hay dng àïí miïu tẫ cöng ty 3M 295 Charles W Cheape, Family Firm to Modern Multinational: Norton Company, A New England Enterprise (Boston: Harvard University Press, 1985), chapter 296 Paul B Brown, “See Spot Run,” Forbes, 10-05-1982 297 Charles W Cheape, Family Firm to Modern Multinational: Norton Company, A New England Enterprise (Boston: Harvard University Press, 1985) 298 “The Three Year Deadline at David’s Bank,” Fortune, 07-1977; phỗng vêën ca tấc giẫ 299 Suzanna Andrews, “Deconstructing the Mind of America’s Most Powerful Businessman,” Manhattan Inc., 1989 300 “Things Are Adding Up Again at Burroughs,” Business Week, 11-03-1967; “Anatomy of a Turnaround,” Forbes, 01-11-1968; “Burroughs’s Wild Ride with Computers,” Business Week, 01-071972; “How Ray McDonald’s Growth Theory Created IBM’s Toughest Competitor,” Fortune, 01-1977 301 “Texas Instruments Cleans up Its Act,” Business Week, 19-091983 302 Robert Slater, The New GE (Homewood, IL: Irwin, 1993), 268 303 Robert W Galvin, The Idea of Ideas (Schaumburg, IL: Motorola University Press, 1991), 51-52 304 “A Master Class in Radical Change,” Fortune, 13-12-1993 305 Welch sinh ngây 19-11-1935, bùỉt àêìu lâm viïåc úã GE tûâ 17-101960 HÀQT chổn ưng ta lâm CEO ngây 19-12-1980, vâ ưng chđnh thûác nhêåm chûác thấng sau àố 306 Robert Slater, The New GE (Homewood, IL: Irwin, 1993), 24 307 The General Electric Story (Schenectady, NY: Hall of History Foundation, General Electric Company, 1981), volume 4, 81; Robert Slater, The New GE (Homewood, IL: Irwin, 1993), 25 308 Dûúái thúâi Jones, cöng ty GE àẩt mûác tùng trûúãng lúåi nhån trûúác thụë trung bịnh hâng nùm lâ 14,06%, sưë nây dûúái thúâi Welch lâ 8,49% Kïët húåp cấc cchó sưë return on equity, return on sales, vâ return on asset, Jones àẩt mûác tùng trung bịnh 17,32%; Welch chó àẩt 16,03% 309 Noel M Tichy and Stratford Sherman, Control Your Own Destiny of Someone Else Will (New York: Doubleday, 1993) 310 Möåt “ngûúâi ngoâi” (outsider) lâ ngûúâi khưng lâm viïåc tẩi cưng ty trûúác trúã thaânh CEO Chûác danh naây tûúng àưëi múái XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN CH THĐCH 542 543 (xët hiïån tûâ thêåp niïn 1970), trûúác àố cấc cưng ty sûã dng nhûäng chûác danh khấc nhû: ch tõch - president, tưíng giấm àưëc - general manager, chief executive officer, chairman, v.v… Úà àêy chng tưi xết nhûäng ngûúâi thûåc chêët lâm cưng viïåc ca mưåt CEO, d hổ mang chûác danh chđnh thûác gị 311 “Colgate-Palmolive-Peet,” Fortune, 04-1936, 120-144 312 Hugh D Menzies, “The Changing of the Guard,” Fortune, 2409-1979 313 “The Character of Procter & Gamble”, phất biïíu ca John G Smale, 07-11-1986 314 “Neil McElroy of Procter & Gamble,” Nation’s Business, August 1970, 61 315 Richard Hammer, “Zenith Bucks the Trend,” Fortune, December 1960 325 Hewlett-Packard Videotape session with Bill Hewlett and Dave Packard, August – March 1980-1981 Transcript courtesy HewlettPackard Company archives, part 3, 3-4 326 Sàd 327 “On Managing HP for the Future,” David Packard, contained in 18 March 1975 memo from Dave Kirby regarding “HP Executive Seminars,”; courtesy Hewlett-Packard Company archives 328 “Perspective on HP,” David Packard, general manager’s meeting, 17 January 1989, courtesy Hewlett Packard Company archives 329 “Colgate vs P&G,” Forbes, February 1966 330 “More for Lesch?” Forbes, March 1969 331 Huge D Menzies, “The Changing of the Guard,” Fortune 24 September 1979 332 John A.Byrne, “Becalmed,” Forbes, 20 December 1982 316 Robert W Galvin, The Idea of Ideas (Schaumburg, IL: Motorola University Press, 1991), 64-65 333 H John Steinbreder, “The Man Brushing Up Colgate’s Image,” Fortune, 11 May 1987 317 Barnaby J Feder, “Motorola Will Be Just Fine, Thanks,” New York Times 31-10-1993, section 334 Gretchen Morgenson, “Is Efficiency Enough?” Forbes, 18 March 1991 318 George Plimpton, The Writer’s Chapbook (New York: Viking Penguin, 1989), 31 335 John Merwin, “The Sad Case of the Dwindling Orange Roofs,” Forbes, 30 December 1985, 75 319 Business Month, December 1987, 46 336 John Merwin, “The Sad Case of the Dwindling Orange Roofs,” Forbes, 30 December 1985, 79 320 Robert O’Brian, Marriott (Salt Lake City: Deseret, 1987), 10, 11, 315 321 Chng tưi khưng tịm thêëy mưåt thúâi àiïím c thïí mâ Colgate àûa quy trịnh quẫn l nhận hiïåu Trong têët cẫ cấc bâi bấo, sấch vúã vïì cưng ty; cng nhû cấc êën phêím nưåi bưå cưng ty, chng tưi khưng thêëy àïì cêåp àïën nhûäng cú chïë tûúng tûå nhû úã P&G maäi cho àïën nhûäng nùm 1960 322 Biïn bẫn phỗng vêën vúái The Reporter, Stanford Graduate School of Business, 1991 323 Dûåa trïn kinh nghiïåm cấ nhên ca tấc giẫ sau thúâi gian laâm viïåc cho HP 337 Ron Zemke and Dick Schaaf, The Service Edge, (New York: New American Library, 1989), 117-120 338 S M Sullivan, “Money, Talent, and the Devil by the Tail,” Management Review, January 1985 339 “The Marriott Story,” Forbes, February 1971, 22 340 Sàd 341 Ron Zemke and Dick Schaaf, The Service Edge, (New York: New American Library, 1989), 117-120; company documents 324 “Human Resources at Hewlett-Packard,” Harvard Business School Case No 482-125,5 342 Trong mưåt bâi bấo trïn Forbes vâo 2-1971, Marriott tuey6n bưë àậ chi triïåu USD mưỵi nùm cho viïåc phất triïín quẫn lyá (management development); lúåi nhuêån trûúác thuïë cuãa cưng ty vâo nùm 1970 lâ chûa túái 20 triïåu USD XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN CH THĐCH 544 545 344 Success, October, 1989, 10 361 Charles Burress and Mark Simon, “David Packard Dies,” San Francisco Chronicle, March 27, 1996, 345 Phất biïíu ngây 10-11-1942 362 Phỗng vêën ca tấc giẫ, New Brunswick, NJ, 02-1995 346 Robert L Shook, Turnaround: The New Ford Motor Company (New York: Prentice – Hall, 1990), 131 363 Phỗng vêën ca tấc giẫ 343 “The Marriott Story,” Forbes, February 1971, 23 347 Welcoming address by George W Merck at dedication of the Merck Research Laboratory, 25 April 1933, courtesy Merck & Co archives 364 William Manchester, The Last Lion, (Boston, MA: Little Brown, 1988), 686 348 “Profiles: Scientists in Basic Biology and Chemistry, Merck Sharp & Dohme Research Laboratories,” courtesy Merck & Co archives 349 Trñch tûâ Vagelos, MIT Management, Muâa thu 1988; gêìn giưëng nhûäng lúâi ưng ta nối lêìn thùm Stanford Business School faculty vâo nùm 1990 350 Trđch tûâ phất biïíu ca George Merck ngây 22-04-1935, tâi liïåu lûu trûä cuãa cöng ty 351 Values & Visions: A Merck Century (Rahway, NJ: Merck, 1991), 29 352 Forbes, 26-11-1979 353 Wall Street Journal, 23-06-1989 354 Nancy A Nichols, “Scientific Management at Merck,” Harvard Business Review, January 1994, 89 355 Phỗng vêën ca tấc giẫ 356 Thû gûãi IEEE Awards Board, 23-05-1972, hưì sú lûu trûä ca cưng ty Hewlett-Packard 357 Runs throughout HP’s history Quote from Bill Hewlett, 20 April 1977 courtesy Hewlett-Packard Company archives 358 Based on David Packard’s remarks, at the beginning of new management training program on 17 March 1985, Runs throughout HP’s history Quote from Bill Hewlett, 20 April 1977 courtesy Hewlett-Packard Company archives 359 Thû gûãi IEEE Awards Board, 23-05-1972, hưì sú lûu trûä ca cưng ty Hewlett-Packard 360 Chûúng nây lêìn àêìu tiïn xët hiïån nhû lâ mưåt bâi bấo trïn Harvard Busines Review, sưë thấng 9.10-1996 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN CH THĐCH 546 547 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 34 62 90 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 36 64 92 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 10 38 66 94 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 12 40 68 96 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 14 42 70 98 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 16 44 72 100 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 18 46 74 102 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 20 48 76 104 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 22 50 78 106 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 24 52 80 108 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 26 54 82 110 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 28 56 84 112 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 30 58 86 114 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 32 60 88 116 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 176 204 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 178 206 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 180 208 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 182 210 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 184 212 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 186 214 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 188 216 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 132 190 218 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 134 192 220 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 194 222 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 196 224 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 198 226 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 200 228 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 202 230 118 146 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 148 120 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 150 122 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 152 124 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 154 126 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 156 128 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 158 130 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 160 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 162 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 164 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 136 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 166 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 138 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 168 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 140 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 170 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 142 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 172 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 144 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 174 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 232 260 288 316 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 234 262 290 318 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 236 264 292 320 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 238 266 294 322 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 240 268 296 324 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 242 270 298 326 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 244 272 300 328 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 246 274 302 330 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 248 276 304 332 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 250 278 306 334 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 252 280 308 336 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 254 282 310 338 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 256 284 312 340 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 258 286 314 342 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 344 372 400 428 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 346 374 402 430 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 348 376 404 432 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 350 378 406 434 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 352 380 408 436 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 354 382 410 438 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 356 384 412 440 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 358 386 414 442 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 360 388 416 444 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 362 390 418 446 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 364 392 420 448 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 366 394 422 450 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 368 396 424 452 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 370 398 426 454 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 456 486 516 544 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 458 488 518 546 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 460 490 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 520 548 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 462 492 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 522 550 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 464 494 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 524 552 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 466 496 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 526 554 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 468 498 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 528 556 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 470 500 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 530 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 472 502 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 474 504 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 476 506 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 478 508 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 480 510 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 532 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 534 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 536 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 538 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 482 512 540 XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TƯÌN 484 514 542
- Xem thêm -

Xem thêm: Xay dung de truong ton, Xay dung de truong ton

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn