Một số thư viện chuẩn và lệnh thường dùng

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2020, 14:27

Một số thư viện chuẩn lệnh thường dùng SYSTEM Chứa lệnh vào/ra chương trình write(): in hình writeln(): in hình xuống dịng read(): đọc biến readln(): đọc biến xuống dòng CRT Chế độ hình văn (Text Mode) Hàm/Thủ tục Ý nghĩa Hàm/Thủ tục Ý nghĩa Hệ thống ClrScr Xoá hình Deline Xố ký tự từ vị trí Clreol trỏ đến cuối mà không di Dời trỏ hình đến cột x, dịng y (x, y:byte;) chứa trỏ Chèn thêm dịng Insline chuyển vị trí trỏ GotoXY(x,y) Xố dịng vào vị trí trỏ hành TextBackground(color) Màu văn Windows(x1,y1,x2,y2) Thay đổi cửa sổ hình TextColor(color) TextMode(co40) Tạo kiểu chữ lớn HighVideo LowVideo Giảm độ sáng hình NormVideo Delay(ms) Tạm dừng ms Halt Chọn màu chữ in hình Tăng độ sáng hình Màn hình trở lại chế độ sáng bình thường Ngưng thực chương trình trở (miligiây) (ms: word;) hệ điều hành Cho kết tên phím nhấn VD: Khi nhấn ReadKey phím 'A' từ bàn phím Hàm cho kết Keypressed hàm ReadKey cho kết True có phím nhấn 'A' Phát âm qua loa Sound(Hz) bên (Internal Speaker) NoSound với tần số Hz (Hz: word;) Exit Ngừng phát âm Thốt khỏi chương trình Dữ liệu số Randomize Khởi tạo sàn sinh số ngẫu nhiên Random(n) Sao chép nhớ Move(a,b,n) khối n byte từ biến a sang Abs(n) biến b Exp(x) Int(x) ln(x) Hàm số mũ số tự nhiên e Cho kết thực phần nguyên số thập phân x Frac(x) Sinh số ngẫu nhiên phạm vi n.[3] Cho giá trị tuyệt đối n Cho kết phần thập phân số x Cho kết nguyên Trunc(x) Hàm logarit số tự nhiên Odd(x) phần nguyên số thập phân x Cho kết True x số lẻ Sqr(x) Bình phương số x Sqrt(x) Cho kết số Cho kết số nguyên Pred(x) đứng trước số nguyên x Căn bậc hai x Succ(x) VD: pred(3.14)=3 nguyên đứng sau số nguyên x VD: succ(3.14)=4 Inc(n) n:=n+1; (n số nguyên) Dec(n) Round(n) Làm tròn số thực n Arctan(x) Cos(x) Cho kết cos x sin(x) n:=n-1; (n số nguyên) Arctan x với x tính Radian Cho kết sin x Kiểu File Assign(f,p) Khởi tạo file có đường dẫn p (đặt ' '), gán vào biến file f Reset(f) Đọc liệu từ file f có sẵn Rewrite(f) Ghi file lên đĩa Append(f) Chèn thêm liệu cho file Close(f) Đóng file Erase(f) Xóa file Rename() Đặt lại tên file Kiểu xâu Chr(vt) Upcase(n) Trả kí tự có vị trí vt bảng mã ASCII Trả số thứ tự Ord(s) Đổi kí tự chữ thường sang Length(s) kí tự s bảng mã ASCII Cho kết chiều chữ hoa dài xâu Trích từ xâu s thành xâu Copy(s,vt,a) có độ dài a Insert(s1,s2,vt) vị trí vt Delete(s,vt,a) Xóa a ký tự khỏi xâu s vị trí vt Chèn xâu s1 vào xâu s2 vị trí vt Cho vị trí Pos(s1,s2) xâu x1 xuất xâu s2 GRAPH Chế độ đồ hoạ Pascal Hàm/Thủ tục Initgraph(a,b) Outtext() Ý nghĩa Khởi tạo chế độ đồ hoạ In hình góc bên trái Rectangle(x1,y1,x2,y2) Vẽ hình chữ nhật Moveto(x,y) Lấy điểm xuất phát để vẽ đoạn thẳng Hàm/Thủ tục Closegraph Outtextxy(x,y,) Line(x1,y1,x2,y2) Lineto(x,y) Ý nghĩa Tắt chế độ đồ hoạ In hình toạ độ hình Vẽ đoạn thẳng Lấy điểm kết thúc để vẽ đoạn thẳng Circle(x,y,n) Vẽ đường trịn Ellipse(x,y,o1,o2,a,b) Vẽ hình elip Floodfill(a,b,n) Tơ màu cho hình Getfillpattern(x) Tạo biến để tơ Setcolor(x) Chọn màu Setfillpattern(x,a) Chọn màu để tơ Cleardevice Xố tồn hình Settextstyle(n,a,b) Chọn kiểu chữ Bar(a,b,c,d) Vẽ Bar3d(a,b,c,d,n,h) Vẽ hộp Arc(a,b,c,d,e) Vẽ cung trịn Setbkcolor(n) Tơ màu Putpixel(x,y,n) Vẽ điểm Getmem(p,1) Etfillstyle(a,b) Tạo cho hình Setlinestyle(a,b,c) Getimage(x1,y1,x2,y2,p) Nhớ hình vẽ vùng cửa sổ xác định Putimage(x,y,p,n) Chuyển biến để nhớ liệu Chọn kiểu đoạn thẳng In hình hình vừa nhớ PRINTER Chế độ in ấn qua cổng LPT1 (Connector DB25) DOS Xử lý trực tiếp ghi, ngắt lời gọi đến hàm chức hệ điều hành MS-DOS OVERLAY Bố trí đoạn mã thực thi truy xuất đĩa (nạp/nhả) thay đặt hết lúc vào nhớ chạy chương trình ... nguyên số thập phân x Cho kết True x số lẻ Sqr(x) Bình phương số x Sqrt(x) Cho kết số Cho kết số nguyên Pred(x) đứng trước số nguyên x Căn bậc hai x Succ(x) VD: pred(3.14)=3 nguyên đứng sau số nguyên... Hàm số mũ số tự nhiên e Cho kết thực phần nguyên số thập phân x Frac(x) Sinh số ngẫu nhiên phạm vi n.[3] Cho giá trị tuyệt đối n Cho kết phần thập phân số x Cho kết nguyên Trunc(x) Hàm logarit số. .. Sound(Hz) bên (Internal Speaker) NoSound với tần số Hz (Hz: word;) Exit Ngừng phát âm Thốt khỏi chương trình Dữ liệu số Randomize Khởi tạo sàn sinh số ngẫu nhiên Random(n) Sao chép nhớ Move(a,b,n)
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số thư viện chuẩn và lệnh thường dùng, Một số thư viện chuẩn và lệnh thường dùng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn