De kiem tra giua ki I

1 358 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 06:11

Trờng tiểu học Đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I Bình mỹ ----:---- (Năm học: 2010 - 2011) ***************@**************** Môn tiếng việt lớp 4 (Thời gian làm bài: 70 phút). I. Kiển tra viết (10 điểm) 1. Chính tả nghe viết (5 điểm) . Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: Mời năm cõng bạn đi học (Sách tiếng Việt lớp 4 tập I trang 16) 2. Tập làm văn (5 điểm). Đề bài: Hãy viết một bức th ngắn, cho bạn hoặc cho ngời thân nói về ớc mơ của em. II. Kiểm tra đọc. Đọc hiểu luyện từ và câu (5 điểm). Học sinh đọc thầm bài Những hạt thóc giống (Sách tiếng Việt lớp 4 tập I trang 46) sau đó đánh dấu X vào ô trống trớc ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây: Câu 1. Nhà vua chọn ngời nh thế nào để truyền ngôi? a, Ngời thu đợc nhiều thóc. b, Ngời trung thực và dũng cảm. c, Ngời thông minh nhanh nhẹn. Câu 2. Trớc khi phát thóc giống, nhà vua đã làm điều gì? a, Vua nói, ai thu đợc nhiều thóc sẽ đợc truyền ngôi. b, Vua nói, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. c, Nhà vua cho luộc thóc giống rồi mới phát. Câu 3. Dòng nào dới đây là lời của chú bé Chôm nói với nhà vua? a, Tâu Bệ hạ! Con xin nhận thóc về và hứa sẽ dốc công chăm sóc. b, Tâu Bệ hạ! Con không làm sao cho thóc nảy mầm đợc. c, Tâu Bệ hạ! Trung thực là đức tính quý nhất của con ngời. Câu 4. Từ cùng nghĩa với từ trung thực là: a, Trung nghĩa b, Chân thành c, Thành thật Câu 5. Tập hợp thống kê đủ các từ láy trong bài là: a, Nô nức, lo lắng, sững sờ, ôn tồn, dõng dạc. b, Nô nức, lo lắng, sững sờ, ôn tồn, lẽ nào, dõng dạc. c, Nối ngôi, nô nức, lo lắng, sững sờ, ôn tồn, dõng dạc. . b i: 70 phút). I. Ki n tra viết (10 i m) 1. Chính tả nghe viết (5 i m) . Giáo viên đọc cho học sinh viết b i: M i năm cõng bạn i học (Sách tiếng Việt. tập I trang 16) 2. Tập làm văn (5 i m). Đề b i: Hãy viết một bức th ngắn, cho bạn hoặc cho ng i thân n i về ớc mơ của em. II. Ki m tra đọc. Đọc hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra giua ki I, De kiem tra giua ki I, De kiem tra giua ki I